Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 23.10.2014
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 284/2014 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 129/2020

Legislatívny proces k zákonu 284/2014

Vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

K predpisu 284/2014, dátum vydania: 23.10.2014

 

 

10

 

 

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len 'návrh z ákona') sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.

 

Cieľom predkladaného návrhu zá kona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultú ry a kreatívneho priemyslu, ktorá bude nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy, pričom túto inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov budú rozhodovať samotní zá stupcovia umeleckej obce.

 

Navrhovaný systém financovania umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu by mal nahradiť časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo kultúry'), ktorý v s účasnej dobe predstavuje jediný systémový nástroj štátnej kultúrnej politiky na podporu nezávislých (mimo štátom zriaďovaných kultúrnych inštitúcií ) kultúrnych aktivít na Slovensku, s výnimkou oblasti audiovízie.

 

Počiatky dotačného systému možno hľadať už v roku 1991, kedy vznikol štátny fond Pro Slovakia. Išlo o jeden z prvých štátnych fondov založených po roku 1989 a jeho cieľom bolo najmä vytvori ť 'inštitucionalizovanú formu na doplnkové financovanie kultúry'. Nevytvorili sa však podmienky pre viaczdrojové štruktúrované financovanie kultúrneho sektora, a teda ministerstvo kultúry so svojimi priamymi dotáciami a grantmi ostalo jediným zdrojom financovania na celoštátnej úrovni. Fond Pro Slovakia bol však v roku 2002 plne začlenený do organiza čnej štruktúry ministerstva kultúry, čím došlo k pozastaveniu jeho transformácie na nezávislú inštitúciu, spravujúcu a financujúcu kultúrne aktivity v krajine.

 

Priame napojenie dotačného systému na ústredný orgán štátnej správy so sebou prináša viacero nevýhod, ako napríklad nemožnosť udeliť viacročné, či operačné granty, komplikovaná administratíva, nepružný ročný cyklus vyhlasovania výziev pre jednotlivé programy a s tým súvisiaca prehustenosť kultúrneho diania v druhej polovici roka a 'hluché obdobie' v prvej polovici kalendárneho roka. Dotačný systém je postavený na udeľovaní krátkodobých projektových grantov, ktoré nie sú primerane hodnotené z hľadiska dlhodobého dosahu. Kľúčovým problémom s ú aj obmedzené zdroje štátneho rozpočtu a prognóza ich ďalšieho poklesu v čase krízy. Centralizovaná grantová štruktúra do veľkej miery znemo žňuje hľadať komplementárne zdroje financovania, ktoré by navýšili existujúce fondy.

 

Medzi ďalšie zdroje financovania aktivít v oblasti umenia a kultúry okrem dotačného systému ministerstva kultúry patria dotačné schémy vyšší ch územných celkov, miest, granty nadácií súkromných spoločností.

 

Príkladom úspešného systému podpory kultúry, ktorým sa navrhovaný model fungovania Fondu na podporu umenia (ďalej len 'fond') inšpiruje, je Audiovizuálny fond. Ten bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 1. januáru 2009. Počas svojej päťročnej existencie Audiovizuálny fond preukázal, že je schopný efektívne zabezpečiť stabilné finančné zdroje na podporu slovenskej audiovizuálnej kultúry, založené na príspevkoch subjektov, ktoré svoju hospodársku činnosť realizujú aj s použitím audiovizuá lnych obsahov. Pozitívny efekt jeho fungovania sa prejavil v kvalitatívnom aj kvantitatívnom raste slovenskej audiovizuálnej tvorby v uplynulom období.

Fungovanie Audiovizuálneho fondu v praxi dokázalo, že princíp odstupu, odbornosti a viaczdrojového financovania prináša do podpory kultúry väčšiu transparentnosť, efektivitu a profesionalitu. Predkladaný návrh zákona preto čerpá z pozitívnych skúseností z činnosti Audiovizuálneho fondu, ale je prispôsobený na špecifické podmienky a potreby podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

 

Navrhovaná nová koncepcia podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku sa opiera o tieto hlavné zásady:

-zriadenie fondu ako hlavného finančného zdroja zameraného výlučne na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

-definovanie úloh a cieľov podpornej činnosti fondu a transparentných pravidiel používania jeho zdrojov,

-zabezpečenie nezávislosti a odbornosti rozhodovania v kľúčových orgánoch fondu prostredn íctvom charakteru verejnoprávnej inštitúcie,

-definovanie účelu použitia prostriedkov fondu a mechanizmov kontroly ich používania,

-definovanie stabilných finančných zdrojov fondu.

 

Navrhuje sa, aby mal fond právnu formu verejnoprá vnej inštitúcie zriadenej osobitným zákonom. Takéto právne postavenie najlepšie zabezpečí jeho nezávislosť a primeraný odstup od orgánov štátnej správy.

 

Orgánmi fondu budú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Štatutárnym a zároveň najvyšším orgánom fondu bude rada, ktor á bude schvaľovať všetky kľúčové dokumenty fondu, ako aj voliť svojho predsedu a podpredsedu, riaditeľa fondu, či vymenúva ť členov odborných komisií. Rada bude mať deväť členov, pričom jednou z podmienok na vymenovanie za člena rady je aspoň päťročná odborná prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Tý m by sa mala zabezpečiť dostatočná profesionalita riadenia fondu. Kontrolným orgánom fondu bude trojčlenná dozorná komisia. Výkonným orgánom fondu bude jeho riaditeľ, ktorý bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov fondu. Jednotlivé žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov budú posudzovať odborné komisie, ktorých členov bude menovať rada na návrh profesijných združení v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. O poskytnutí finančných prostriedkov jednotlivých žiadateľov bude riaditeľ rozhodovať na základe hodnotenia odbornej komisie.

 

Fond by mal nahradiť podstatnú časť súčasného dotačného systému ministerstva kultúry. Pod správou ministerstva kultú ry by po zriadení fondu malo ostať poskytovanie dotácií na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, keďže spôsob politiky a podpory ochrany kultúrneho dedičstva a profesionálne zázemie potrebné na ich rozvoj je odlišné od oblasti tzv. živého umenia. Pod sprá vou ministerstva by naďalej mala ostať aj podpora kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva a kultúrne poukazy. Na fond by sa mala presunúť podpora tvorby a šírenia umeleckých diel a ich reflexií. Fond bude podporovať aj projekty z oblasti kreatívneho priemyslu. Jeho zriadenie môže v dlhšom časovom horizonte postupne naštartovať na Slovensku prakticky neexistujúci model mecenášstva a podpory kultúrnych aktivít zo súkromných zdrojov.

 

Hlavným zdrojom financovania fondu budú v zmysle návrhu zákona príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry bude poskytovať v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minim álne vo výške 10 000 000 eur. Ministerstvo kultúry bude fondu poskytovať aj osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V súvislosti so zrušením časti dotačného systému ministerstva a prechodu týchto oblastí podpory na fond sa mení aj zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

 

Návrh zákona je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európske únie.

 

Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa negatívny vplyv návrhu zá kona na rozpočet verejnej správy a pozitívny sociálny vplyv a vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doložka

vybraných vplyvov

 

 

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultú ry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

 

Termín začatia a ukončenia PPK: -

 

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

 

A.3. Poznámky

 

 

A.4. Alternatívne riešenia

 

 

A.5. Stanovisko gestorov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

 

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2014 201520162017Príjmy verejnej správy celkom0210 00020 040 00020 040 000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť Ministerstvo kultúry SR0000Fond na podporu umenia0210 00020 040 00020 040 000vplyv na OSVS(Fond) - príspevok zo ŠR - MKSR 200 000 20 000 000 20 000 000 vplyv na OSVS(Fond) – administratívny poplatok 10 00040 00040 000z toho:vplyv na ŠR0000vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky 0 410 00040 040 00040 040 000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť Ministerstvo kultúrySR0200 000 20 000 00020 000 000vplyv na ŠR - príspevok zo ŠR 0200 00020 000 00020 000 000 Fond na podporu umenia210 000 20 040 000 20 040 000 vplyv na OSVS(Fond) - príspevok zo ŠR - MKSR200 00020 000 00020 000 000vplyv na OSVS(Fond) – administratívny poplatok10 00040 000 40 000 vplyv na ŠR0200 00020 000 00020 000 000vplyv na územnú samosprávu0000Financovanie zabezpečené v rozpočte VS0200 00010 000 00010 000 000

 

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) 2014 201520162017Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy

( - príjmy, + výdavky)0200 00020 000 00020 000 000 z toho vplyv na ŠR0200 000 20 000 00020 000 000 financovanie zabezpečené v rozpočte0200 000 10 000 00010 000 000 ostatné zdroje financovania (administratívne ú hrady)010 00040 000 40 000 Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0010 000 00010 000 000

 

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

 

Hlavným zdrojom financovania Fondu na podporu umenia (ďalej len 'fond') budú príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpo čtovej kapitoly k ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry bude poskytovať v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minimá lne vo výške 10 000 000 eur. Ministerstvo kultúry bude fondu poskytovať aj osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľ ov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2.3. Popis a charakteristika návrhu

 

2.3.1. Popis návrhu:

 

Cieľom predkladaného návrhu zá kona je vytvorenie novej verejnoprávnej inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá bude nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy – Fondu na podporu umenia. Navrhovaný systém financovania umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu by mal nahradiť časť dotačného systému ministerstva kultúry, ktorý v súč asnej dobe predstavuje jediný systémový nástroj štátnej kultúrnej politiky na podporu nezávislých (mimo štátom zriaďovaných kultúrnych inštitúcií) kultúrnych aktivít na Slovensku, s vý nimkou oblasti audiovízie.

 

Fond bude poskytovať finančné prostriedky na realizáciu projektov, najmä na

a)tvorbu, realizáciu a verejnú prezentáciu umeleckého diela, najmä

1.divadelného diela,

2.dramatického diela,

3.hudobnodramatického diela,

4.pantomimického diela,

5. choreografického diela,

6.tanečného diela,

7. hudobného diela a

8.diela výtvarného umenia,

b)tvorivé vykonanie umelecké ho diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,

c)vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

d)verejnú prezentácii alebo publikovanie umeleckých reflexií,

e)výrobu a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových zá znamov,

f)realizáciu kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,

g)úhradu členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organiz ácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,

h)prezentáciu slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahrani čí,

i)mobilitu umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spoluprá ca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

j)spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medziná rodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významnú v oblasti kultúry.

 

Hlavným zdrojom financovania fondu budú príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly k ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry bude poskytovať v rámci schválený ch limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minimálne vo výške 10 000 000 eur. Ministerstvo kultúry bude fondu poskytovať aj osobitný príspevok, ktor ý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektor ých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

 

zmena sadzby

zmena v nároku

X nová služ ba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný ná vrh

iné

 

 

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

 

Navrhovaná právna úprava predpokladá podávanie projektov a žiadostí podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, pričom sa predpokladá nábeh systému od roku 2016. Grantový systém ministerstva kultúry tak posledný krát v uvedených oblastiach poskytne dotácie v roku 2015. Podpora z fondu nahradí plynule podporu z grantového systému ministerstva kultúry.

 

Proces podania žiadosti a rozhodovania

Po predložení žiadosti fondu kontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je predložená žiadosť úplná a obsahuje predpísané prílohy a preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosť ou niektorú z príloh, alebo žiadosť nie je správne vyplnená alebo má iné nedostatky, fond (prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.

 

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť, pri ktorej zistí, že nie je v súlade so zásadami poskytovania finančn ých prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi písomným oznámením.

 

Úplnú žiadosť predkladá kancelária odborným komisiám na posúdenie. Následne odborné komisie žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi, ktorý o nej rozhodne, o č om informuje radu, a zabezpečí vypracovanie návrhu zmluvy.

 

 

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemy2014201520162017Počet žiadostí podaných Fondu na podporu umenia 01 000 2 0002 000 Počet žiadostí podporený ch Fondom na podporu umenia0500 1 0001 000

 

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

 

Uveďte najdôležitejšie výpoč ty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť zá klad použitý na výpočty.

Tabuľka č. 4

Fond na podporu umenia

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2014201520162017Daňové príjmy (100)10000 - z toho iné dane za tovary a služby (139 001)0000Nedaňové príjmy (200)10000 - z toho administratívne poplatky (221) –

administratívny poplatok pri podaní žiadosti o registráciu filmového projektu010 00040 00040 000Granty a transfery (300)10000 - z toho transfery v rámci verejnej správy (322) - 0200 00020 000 00020 000 000príspevok zo ŠR - MK SR200 00020 000 00020 000 000Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)0000 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)0000 Dopad na príjmy verejnej správy celkom0210 00020 040 00020 040 000 1 – príjmy rozpísať až do polo žiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2014201520162017Bežné výdavky (600) – Fond na podporu umenia0210 000 20 040 000 20 040 000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)065 000 192 000 192 000 Poistné a príspevok do poisťovní (620)023 000 67 20067 200 Tovary a služby (630)20122 000 380 800380 800 Be žné transfery (fin. prostriedky poskytnuté žiadateľom) 6400019 400 000 19 400 000 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)20000Kapitálové výdavky (700)0000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)20000 Kapitálové transfery (720)20000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)---- Dopad na výdavky verejnej správy celkom – Fond na podporu umenia0210 000 20 040 000 20 040 000 z toho výdavky na ŠR---- Bežné výdavky (600) ---- Mzdy, platy, služobné prí jmy a ostatné osobné vyrovnania (610)---- Bežné transfery 641 0120000 Kapitálové výdavky (700)---- Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)----2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie-

 

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2014201520162017Bežné výdavky (600) – Ministerstvo kultúry SR0200 000 20 000 000 20 000 000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)0000 Poistné a príspevok do poisťovní (620)0000 Tovary a služby (630)20000 Be žné transfery 641 0120000 - prí spevok zo ŠR - zmluva0200 000 20 000 000 20 000 000 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)20000Kapitálové výdavky (700)0000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)20000 Kapitálové transfery (720)20000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)0000 Dopad na výdavky verejnej správy celkom – Ministerstvo kultúry SR200 000 20 000 000 20 000 000 z toho výdavky na ŠR0 000 Bežné výdavky (600) 0 000 - príspevok zo ŠR zmluva0200 000 20 000 000 20 000 000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn é osobné vyrovnania (610)0000 Kapitálové výdavky (700)0000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)0000

Tabuľka č. 6

 

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámkarr + 1r + 2r + 3Počet zamestnancov celkom* z toho vplyv na ŠRPriemerný mzdový výdavok (v eurách)* z toho vplyv na ŠR Osobné výdavky celkom (v eurách) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* z toho vplyv na ŠR Poistné a príspevok do poisťovní (620)* z toho vplyv na ŠR Poznámky:Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného rokaPoistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetenci í výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej z áchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníc24

 

Vplyvy na podnikateľské prostredie

 

 

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Návrhom zákona budú pozitívne ovplyvnené subjekty, ktoré budú prijímateľmi podpory z fondu, ktorá bude stimulom na realizáciu aktivít v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Počet takýchto podnikateľský ch subjektov nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Navrhovaná právna úprava predstavuje štátom zabezpečenú realizáciu verejného záujmu na podpore umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. V zmysle návrhu zákona budú ročne na podporu umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu jednotlivým prijímateľom podpory poskytnuté zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky v predpokladanej v ýške cca. 20 000 000 Eur.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Subjekty, ktoré budú žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu, budú povinné predložiť žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov s prílohami. Celkové administratívne ná klady na podanie príslušných žiadostí nie je možné vyčísliť.

 

Subjekty, ktoré budú žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotá cie, budú zároveň povinné, v zmysle návrhu zákona, za spracovanie žiadosti zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operá cie na trhu?)Predpokladajú sa pozitívne dôsledky na fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu.

 

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Predpokladá sa, že návrh zákona bude mať pozití vne spoločensko - ekonomické dôsledky.

 

 

Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľ stva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť

 

 

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Predpokladá sa, že predkladaný materiál nebude mať priamy vplyv na hospodárenie domácností.Kvantifikujte:

Predpokladá sa, že predkladaný materiál nebude mať priamy vplyv na rast alebo pokles príjmov/výdavkov.- Rast alebo pokles príjmov/vý davkov na priemerného obyvateľa- Rast alebo pokles príjmov/výda vkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností

- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životnú úroveň obyvateľstva v skvalitňovaní prístupu ku kultúrnym obsahom a v zvyšovaní kvality života v zmysle vytvárania nových kultúrnych hodnô t, ktoré budú spĺňať, okrem iného, aj umelecké, popularizačné, edukatívno-osvetové a hodnototvorné prvky.

 

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť prílež itostí:

 

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

 

Nepredpokladá sa vplyv návrhu zákona na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť. 4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

 

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?

Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?

 

Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na zamestnanosť v raste zamestnanosti. Predpokladá sa vytvorenie nových cca. 10 pracovných miest.

 

 

 

 

 

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

 

 

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

 

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

 

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

 

a)je upravená v práve Európskej únie

 

-primá rnom

 

Èl. 107, 108 a 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

-sekund árnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

 

1.legislatívne akty

 

2.nelegislatívne akty

 

-sekundá rnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

 

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

 

 

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

 

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementá ciu nariadenia alebo rozhodnutia

 

- bezpredmetné,

 

b)lehota urč ená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom v šeobecne záväzných právnych predpisov

 

- bezpredmetné,

 

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

- konanie nebolo začaté,

 

d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice u ž prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

 

- bezpredmetné

 

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Eur ópskej únie:

 

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

 

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K § 1

 

Ustanovenie vymedzuje predmet právnej úpravy tak, že tý mto zákonom sa zriaďuje Fond na podporu umenia (ďalej len 'fond') ako právnická osoba na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond je zriadený zákonom s postavením verejnoprávnej inš titúcie.

 

Fond predstavuje nástroj na podporu a stimuláciu predovšetk ým tvorivých aktivít v oblastiach, ktoré zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov zveruje do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, a to v oblasti umenia, nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj prezent ácie slovenskej kultúry v zahraničí. Fond nepredstavuje nástroj podpory malého a stredného podnikania, ale vytvára podporné mechanizmy pre tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt – teda konkrétnych aktiví t (v zásade tvorivých alebo prezentačných), ktorých výsledkom je v zásade kultúrny produkt (ktorý vždy ak naplní atribúty kultúrneho statku stáva sa súčasťou kultúrneho dedič stva Slovenskej republiky) – nebude nikdy vytvárať podmienky na podnikateľskú činnosť bez ďalšieho, a to bez ohľadu na skutočnosť, či žiadateľom o finančné prostriedky bude fyzická osoba nepodnikateľ alebo podnikateľský subjekt.

 

Pokiaľ ide o pomenovanie oblasti kreatívneho priemyslu je potrebné poukázať na skutočnosť, že práve koncept kreatívnych priemyslov (resp. kultúrnych priemyslov) v sebe významovo zahàňa viacero oblastí, a zá roveň postihuje spoločenskú požiadavku na zmenu vnímania pojmu priemysel, ktorý je dnes chápaný len z pohľadu čistej charakteristiky výroby. Bez ustálenia významu sa dnes používajú rovnako označenia kult úrny a kreatívny priemysel, kultúrne a tvorivé odvetvia alebo len tvorivé odvetvia. Vo všetkých prípadoch, okrem výlučného odlíšenia čisto kultúrnych aktivít (napr. návštevnosť múzeí) zrejm ého z kontextu, však tieto odvetvia treba vnímať v podmienkach Slovenska ako kreatívny priemysel, resp. jeho súčasť. Fond bude nástrojom podpory kultúrnych odvetví, ktoré sú prirodzenou súčasťou kreatí vneho priemyslu: oblasť tradičného umenia ako napr. výtvarné a divadelné umenie, oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva, či hudba alebo vydavateľská činnosť v oblasti literatúry. Podpora vš ak nebude zameraná na podporu ('fungovania') subjektov, ale podporu kultúrnej produkcie (vytváranie kultúrnych hodnôt). V súčasnosti už nemožno kultúrne aktivity a kreatívne činnosti v oblasti kultúry v najš iršom význame oddeliť (tak pojmovo ako ani skutkovo) od ich kontextov a prienikov do odvetví kreatívneho priemyslu. Zákona teda musí obsahovať aj pomenovanie (expressis verbis) kreatívneho priemyslu, bez ktorého by podpora z verejných financií poskytovaná fondom nenachádzala dostatočnú mieru efektívnosti.

 

Sídlo fondu v hlavnom meste Slovenskej republiky je určené vzhľadom na pôsobnosť fondu.

 

K § 2

 

Ustanovenie vymedzuje činnosti fondu, ktoré spočívajú najmä v realizácii podpornej činnosti špecifikovanej v zákone. Podrobnosti o zriadení a činnosti fondu určí štatút fondu, ktorý schvaľuje rada.

 

Základné činnosti fondu zahàňajú okrem poskytovania finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na uskutočnenie verejných kultúrnych podujatí, na šírenie a prezentáciu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, poskytovania finančných prostriedkov fyzickým osobám, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji profesionálneho umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, aj monitorovaciu činnosť podporených projektov, vedenie verejne prístupnej evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, finančných prostriedkov, spoluprácu s orgánmi štátnej spr ávy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami, účasť na činnosti a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti podpory tvorby, výroby a ší renia umeleckých diel, kultúry a kreatívneho priemyslu, kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.

 

K § 3

 

Určujú sa orgány fondu, ktorými sú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Organizačná štruktúra fondu utvára optimálne podmienky pre stabilitu pôsobenia orgánov fondu v spojení s činnosťou administratí vno-technického pracoviska - kancelárie fondu a poradného odborného orgánu, ktorým sú odborné komisie, ako aj pre jasné kompetenčné rozdelenie orgánov fondu (rada ako najvyšší samosprávny orgán, riadite ľ ako výkonný orgán a dozorná komisia ako kontrolný orgán) a pre ich súčinnosť a spoluprácu pri efektívnom riadení a kontrole činnosti a hospodárenia fondu ako verejnoprávnej inštitúcie. Ú prava zodpovedá samosprávnemu princípu riadenia verejnoprávnej inštitúcie a umožní jednotlivým orgánom fondu transparentne a zodpovedne konať v oblasti vymedzenej týmto zákonom.

 

K § 4 – 8

 

Ustanovenia vymedzujú postavenie, ú lohy, kompetencie a poslanie rady. Upravuje sa pôsobnosť rady ako samosprávneho orgánu fondu, ktorý je zároveň aj kolektívnym štatutárnym orgánom fondu, a ktorý zabezpečuje realizáciu činností a plnenie povinností fondu.

 

Rada predstavuje orgán fondu, ktorý strategicky a koncepč ne riadi fond a v spojení s hlavnou činnosťou fondu (podporná činnosť) rozhoduje najmä o zásadách, spôsobe a kritériách hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a o zásadá ch poskytovania finančnej podpory z fondu, a to všetko v spojení so schválenými cieľmi fondu a prioritami podpornej činnosti fondu. Rada sa okrem iného oboznamuje s informáciou o pridelení finančný ch prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy so žiadateľom predkladá riaditeľ.

 

Spôsob vytvorenia a zloženia rady zabezpečuje účasť odbornej verejnosti v procese rozhodovania o smerovaní základných činností fondu a o rozpočtovaní jeho zdrojov. Štyroch členov rady vymenúva a odvol áva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len 'minister') na návrh profesijných združení, ktoré sú aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, a ktoré zastupujú najmenej 100 osôb a sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktor é pôsobia v oblasti v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, čo posilňuje nezávislosť postavenia tohto orgánu. Vzhľadom na príspevok zo št átneho rozpočtu, ktorým bude fond disponovať, piati z členov rady budú vymenovaní ministrom bez návrhu.

 

Zložením a počtom členov rady je zabezpečená účasť zástupcov jednotlivých oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v samosprávnom orgáne fondu.

 

Nakoľko je potrebné, aby členovia rady boli nielen osobami s morálnym kreditom, ale zároveň aj osobami s odbornými skúsenosťami v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ustanovujú sa obligatórne náležitosti pre výkon funkcie člena rady, a to plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa a odborná prax v trvaní najmenej päť rokov v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.

 

Upravené sú aj konkrétne úlohy, povinnosti a právomoci rady a jej vzťah k dozornej komisii, k výkonnému orgánu fondu a odborným komisiám. Navrhované ustanovenia utvárajú priestor pre transparentný verejn ý a odborný dozor nad praktickou realizáciou podpornej činnosti fondu a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami.

 

Z dôvodu predchádzania stretu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa taxatívnym spôsobom upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena rady s funkciami, povolaniami a niektorými činnosťami. V prí pade vzniknutej nezlučiteľnosti funkcií má člen rady povinnosť bezodkladne o tom písomne informovať predsedu rady a ministra. Funkcia člena rady je nezastupiteľná verejná funkcia, ktorej výkon predpokladá podrobn é ovládanie problematiky. Pre posilnenie nezávislého postavenia rady a pre zabezpečenie jej odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti jej rozhodovania je upravené aj finančné ohodnotenie výkonu funkcie člena rady.

Funkčné obdobie člena rady je stanovené s ohľadom na zabezpečenie stability rady. Zákon tiež upravuje prípady, kedy sa členstvo v rade končí a taxatívne stanovuje prípady, v ktorých minister č lena rady odvolá alebo môže odvolať.

 

V nadväznosti na postavenie a kompetencie rady sú upravené aj základné pravidlá činnosti a rokovania rady.

 

K § 9 - 12

 

Ustanovenia vymedzujú postavenie, právomoci, úlohy a pô sobenie kontrolného orgánu fondu - dozornej komisie. Zriadenie tohto orgánu vychádza z potreby zákonom zabezpečiť vytvorenie a pôsobenie takéhoto orgánu, a to predovšetkým vo vzťahu k využívaniu finančný ch zdrojov fondu a k nakladaniu s jeho majetkom vo všeobecnosti.

 

Vymenúvaním a odvolávaním dvoch členov dozornej komisie ministrom a jedného člena dozornej komisie ministrom na návrh ministra financií Slovenskej republiky bude zabezpečený dohľad nad využívaním prostriedkov fondu zo štátneho rozpočtu.

 

Upravujú sa tiež konkrétne úlohy, povinnosti a právomoci dozornej komisie v jej vzťahu k rade a k výkonnému a odbornému orgánu fondu.

 

Zodpovednosť dozornej komisie voči rade je vyjadrená aj predkladaním stanovísk dozornej komisie k návrhu rozpočtu, účtovnej závierke a k výročnej sprá ve fondu, ako aj k ďalším návrhom týkajúcim sa hospodárenia fondu a nakladania s jeho majetkom.

 

Z dôvodu predchádzania možnému stretu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa taxatívnym spôsobom upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie s funkciami, povolaniami a niektorými činnos ťami. V prípade vzniknutej nezlučiteľnosti funkcií má člen dozornej komisie povinnosť bezodkladne písomne o tom informovať ministra. Funkcia člena dozornej komisie je nezastupiteľná verejná funkcia, ktorej vý kon predpokladá podrobné ovládanie problematiky, čo je akcentované aj podmienkou členstva, ktorá spočíva v dosiahnutom vzdelaní v špecifickej oblasti a odbornej praxi v minimálnej stanovenej dobe trvania.

 

Zákon tiež upravuje funkčné obdobie člena dozornej komisie, prípady skončenia členstva v dozornej komisii a taxatívne stanovuje prípady, v ktorých minister člena dozornej komisie odvolá.

 

Podrobnosti o činnosti dozornej komisie upraví interný predpis fondu.

 

K § 13 – 15

 

Ustanovenia upravujú postavenie a pôsobnosť riaditeľ a, ako výkonného orgánu fondu. Riaditeľ vykonáva svoje kompetencie a plní úlohy vymedzené zákonom a vykonáva ďalšie činnosti na základe a v rozsahu poverenia rady.

 

Okrem iných kompetencií, riaditeľ rozhoduje o prideľovaní podpory fondom, a to na základe stanoviska odborných komisií, pričom finančné prostriedky fondu možno poskytnúť len vtedy, ak ich poskytnutie odborná komisia odporučila.

 

Upravené sú aj podmienky, za ktorých môže byť zvolená fyzická osoba do funkcie riaditeľa. Riaditeľ zodpovedá rade za činnosť fondu v rozsahu navrhnutej právnej úpravy, má právo zúčastňova ť sa na rokovaní rady a v nevyhnutných prípadoch iniciovať jej mimoriadne zasadnutie. Riaditeľ zároveň stojí na čele kancelárie fondu a riadi jej činnosť. S funkciou riaditeľa sú nezlučiteľné funkcie, povolania a činnosti obdobne ako u členov rady. Taxatívne sa vymedzujú prípady, kedy a za akých okolností rada odvolá riaditeľa.

 

Ustanovenia spresňujú a jednoznačne určujú vzájomný vzťah medzi riaditeľom a radou, resp. dozornou komisiou, a to najmä vo vzťahu k hospodáreniu fondu, k rozhodovaniu o použití jeho zdrojov, k nakladaniu s jeho majetkom a k uskutočňovaniu činností fondu v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi.

 

K § 16

 

Ustanovenie upravuje zriadenie kancelárie fondu, ktorá vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečení m činnosti fondu. Pracovníci kancelárie fondu sú zamestnancami fondu. Èinnosť kancelárie riadi riaditeľ fondu.

 

Kancelária zabezpečuje najmä administratívne a technické podmienky pre činnosť odborných komisií a vykonáva administratívu vyberaných príspevkov do fondu, ako aj administratívu podpornej č innosti fondu (posudzovanie úplnosti predkladaných žiadostí o finančné prostriedky z fondu, realizácia výziev na doplnenie, administrácia výberu a správy administratívnych úhrad).

 

Podrobnosti o činnosti kancelárie fondu ustanovuje organizačný poriadok kancelárie ako interný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada.

 

K § 17

 

Ustanovenie upravuje zriadenie osobitných odborných komisií fondu. Tieto komisie predstavujú poradné orgány fondu pri rozhodovaní o poskytnutí individuálnej podpory na základe úplnej žiadosti.

 

Úlohou odborných komisií je najmä posudzovanie umeleckého a tvorivého potenciálu projektu, na ktorý sa podpora požaduje, ako aj celkového prínosu projektu pre umenie, kultúru a kreatí vny priemysel v Slovenskej republike, ako aj posudzovanie finančnej efektívnosti a opodstatnenosti žiadosti (t.j. posúdenie realizovateľnosti projektu na základe žiadateľom predloženého rozpočtu). Žiadosť mož no podporiť iba v prípade odporúčania odbornými komisiami.

 

Za účelom zabezpečenia nestrannosti pri posudzovaní žiadostí, upravuje zákon aj vzájomný vzťah medzi členom odbornej komisie a žiadateľom o finančné prostriedky z fondu.

 

Podrobnosti o organizácií zasadnutí a rokovaní komisií, ako aj o organizačnom zabezpečení ich činnosti ustanovuje štatút fondu v spojení s organizačným a rokovacím poriadkom odborných komisií (interný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada).

 

K § 18

 

Ustanovenie uvádza oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na podporu ktorých fond poskytuje finančné prostriedky.

 

Na poskytnutie podpory fondom nie je právny nárok, a teda poskytnutie podpory nie je vymáhateľné na súde. O poskytnutí podpory rozhoduje riaditeľ na základe stanovísk odborných komisií a podpora sa poskytuje na zá klade zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

 

Navrhovaná právna úprava taktiež obsahuje vymedzenie projektu, ktorý môž e byť prostredníctvom fondu podporený. Projektom je v zmysle zákona najmä tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, ktorým sa rozumie hlavne divadelné dielo, dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo, choreografické dielo, tanečné dielo, hudobné dielo, dielo výtvarného umenia a slovesné dielo. Projektom je taktiež tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraní m, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií, výroba a verejné šírenie zvukový ch alebo zvukovo-obrazových záznamov, realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom, úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzin árodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí, mobilita umelcov a kult úrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu možno pova žovať za významnú v oblasti kultúry.

 

Fond poskytuje finančné prostriedky formou účelovej dotácie, štipendia alebo pôžičky.

 

Štipendium fond poskytuje výlučne fyzickým osob ám na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vyplá ca jednorazovo alebo opakovane, počas presne stanoveného časového obdobia, v zmysle uzavretej zmluvy.

 

Ako podmienka poskytnutia podpory fondom môže byť stanovená povinnosť žiadateľa preukázať spolufinancovanie projektu žiadateľom, t.j. žiadateľ je povinný preukázať, že na financova nie projektu, na podporu ktorého žiada dotáciu fondu, má zabezpečené vlastné finančné prostriedky, resp. finančné prostriedky z iných zdrojov. Spolufinancovanie sa neuplatňuje pri žiadateľoch o štipendium.

 

Za účelom zabezpečenia rýchlosti konania a pružnosti celého systému podpory sa ustanovuje lehota, v ktorej riaditeľ rozhodne o poskytnutí finančných prostriedkov.

 

K § 19 a 20

 

Ustanovenia konkrétne definujú okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a regulujú predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, spolu s formou a náležitosťami žiadosti a jej príloh.

 

Po podaní žiadosti fondu kontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je podaná žiadosť úplná a obsahuje predpísané prílohy a preskúma úplnosť rozpočtu a sú lad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou niektorú z príloh, alebo žiadosť nie je správne vyplnená alebo má iné nedostatky, fond (prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.

 

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť, pri ktorej zistí, že nie je v súlade so zásadami poskytovania finančn ých prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi písomným oznámením.

 

Úplnú žiadosť predkladá kancelária odborným komisiám na posúdenie. Následne odborné komisie žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie.

 

K § 21

 

Ustanovenie zavádza osobitný administratívny poplatok za konanie fondu pri spracovaní žiadosti, ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu spojených s administráciou a vyhodnocovaním žiadostí. Zo zákona oslobodený m subjektom od platenia administratívneho poplatku sú žiadatelia o štipendium.

 

Administratívne poplatky platené a vyberané podľa tohto zákona sú príjmom fondu.

 

K § 22

 

Ustanovenie špecifikuje zákonné nálež itosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu a jej obligatórnu písomnú formu v záujme zachovania právnej istoty zmluvných strán a zároveň v záujme zabezpečenia kontrolných a sankčný ch mechanizmov v prípade porušenia zmluvných povinností tak, aby prostriedky fondu boli použité účelne a náležite vyúčtované spolu s predložením finálneho riešenia projektu.

 

Mechanizmus uzatvárania zmluvy v zásade sleduje všeobecnú úpravu zmluvného práva obsiahnutú v Občianskom zákonníku (§ 43a a nasl.), pričom sa ustanovuje osobitná lehota na prijatie návrhu zmluvy žiadate ľom, ako aj úprava prijatia návrhu zmluvy s výhradami, dodatkami či inými zmenami, ktorá predstavuje protinávrh. V prípade takéhoto nového návrhu zmluvy rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí ná vrhu zmluvy rada. Novým návrhom však nemožno meniť, či inak upravovať zmluvu v časti určenia účelu podpory, ktorý vyplýva zo žiadosti o poskytnutie podpory a sumy podpory, ktorá má byť poskytnutá.

 

 

K § 23

 

Ustanovenia definujú financovanie fondu a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom fondu.

 

Hlavné zdroje financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, splátky istiny pôžičiek a úrokov z pôžičiek poskytnutých z fondu, úroky z vkladov v bankách, zmluvné sankcie, administratívne poplatky, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.

 

Výdavky fondu na vlastnú prevádzku fond uhrádza zo svojich príjmov, ktorými sú úroky z vkladov v bankách a administratívne poplatky a najviac 3% z celkovej sumy príjmov, ktorými sú príspevky zo štá tneho rozpočtu, splátky istiny pôžičiek a úrokov z pôžičiek poskytnutých z fondu, zmluvné sankcie, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. K tomuto obmedzeniu zároveň prinálež í povinnosť fondu 97% zákonom stanovených príjmov použiť na svoju činnosť, teda na podporu umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike.

 

V záujme transparentnosti hospodárenia sa fondu ukladá povinnosť pravidelne zverejňovať v registri účtovných závierok účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora.

 

 

K § 24 a 25

 

Ustanovenia vymedzujú príspevky zo štátneho rozpoč tu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly k ministerstva kultúry. Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo kultúry v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa z ákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu minimálne vo výške 10 000 000 eur. Ministerstvo kultúry je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z tohto príspevku bude prednostne použitých na podporu prior ít stanovených ministerstvom kultúry. Pri stanovovaní priorít bude ministerstvo kultúry prihliadať aj na potrebu prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. V tejto oblasti bude úzko spolupracovať s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, do ktorého kompetencie spadá koordinácia jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.

 

Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo kultúry v rámci schválený ch limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte aj osobitný príspevok do fondu, ktorý je poskytovaný prioritne z prostriedkov, ktoré boli do štátneho rozpočtu uhradené ako odvody prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon stanovuje aj termín na odvedenie príspevkov zo štátneho rozpočtu.

 

K § 26

 

Upravuje sa účel spracúvania osobných ú dajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, ktoré je fond oprávnený spracúvať, tak aby spracúvanie osobných údajov fondom bolo v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných ú dajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K § 27

 

Spoločné ustanovenie rieši vzťah konaní podľa tohto zákona a správneho konania podľa osobitného predpisu tak, že konanie podľa tohto zá kona, teda konanie o poskytnutí podpory, na ktorú nie je právny nárok, nie je správnym konaním.

 

K § 28

 

Prechodnými ustanoveniami sa reguluje použitie finančných prostriedkov fondu, jednak na vlastnú prevádzku a jednak na podpornú činnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že fond začne disponovať po prvý krát pln ým výberom svojich príjmov až v roku 2016, avšak jeho administratívna prevádzka bude bežať už v roku 2015, je potrebné, aby mal fond možnosť v prvom roku budovania vlastnej infraštruktúry použiť svoje pr íjmy, ktoré v roku 2015 bude tvoriť výlučne mimoriadny príspevok ministerstva kultúry na vlastnú prevádzku.

 

Ïalej prechodné ustanovenia upravujú termíny na prvé predkladanie žiadostí podľa tohto zákona, na platenie prvých príspevkov zo štátneho rozpočtu do fondu, na vymenovanie členov rady a jej prvé zasadnutie, na schválenie štatútu fondu a na vymenovanie členov dozornej komisie. Predmetné termíny reflektujú fázové zriaďovanie a rozbeh novej inštitúcie - fondu tak, že rada začne pracovať do aprí la 2015, dozorná komisia do 31. augusta 2015 a samotná podporná činnosť bude fondom realizovaná až v roku 2016. Prvé zmluvy s prijímateľmi finančných prostriedkov budú uzavreté na základe žiadostí o podporu, podávaných od 30. novembra 2015 až v roku 2016.

 

K čl. II

 

K bodu 1

 

V súvislosti s vytvorením Fondu na podporu umenia prechádza poskytovanie podpory na účel tvorby a šírenia umelecký ch diel a ich reflexií (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 434/2010 Z. z.) z dotačného systému ministerstva kultúry na tento fond.

 

K bodu 2

 

Podľa § 3 ods. 3 možno dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom, poskytnúť prá vnickej osobe alebo fyzickej osobe vykonávajúcej správu domu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, teda aj spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len 'spoloč enstvo'). Doplnením odseku 1 sa explicitne vyjadruje, že žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť aj spoločenstvo.

 

K bodu 3

 

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie písmena a) v bode 1.

 

K bodom 4 a 5

 

Z dôvodu jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, dochádza k precizovaniu doterajš ieho odseku 3 a to tak, že sa ustanovuje, že dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť len vlastníkovi tejto pamiatky alebo jej správcovi a zavádza sa definícia správcu. Za správcu sa na účely tohto zákona považuje správca majetku podľa osobitného predpisu (správca majetku obce a správca majetku vyššieho územného celku) a tiež správca, ktorý preukáže, že spravuje národnú kultúrnu pamiatku na zá klade zmluvy. Účelom je vylúčiť, aby sa o dotáciu mohla uchádzať akákoľvek osoba, ktorá sa označí za správcu alebo ju za správcu označí iná osoba. Ïalej sa spresňuje, že dotá ciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom, možno poskytnúť osobe vykonávajúcej správu domu (spoločenstvo, správca domu).

 

Termín ' pozostatky stavby torzálneho charakteru presahujúce nad zemský povrch a pevne spojené so zemou (zrúcanina)', sa z dôvodu potrieb aplikačnej praxe nahrádza vhodnejším termínom 'stavba torzálneho charakteru'. Z dôvodu, že výpočet kultúrnych pamiatok, na ktorých obnovu možno poskytnúť dotáciu osobe podľa odseku 1 písm. e), f) a h), je nedostatočný, dopĺňa sa tento výpočet o historickú zeleň , archeologickú lokalitu a národnú kultúrnu pamiatku technického charakteru.

 

K bodu 6

 

Podľa platného právneho stavu, člen komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti alebo jemu blízka osoba, nemôže byť zamestnancom žiadateľa ani zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom. Uvedená skutočnosť spôsobuje v aplikačnej praxi problémy. Napríklad v oblasti múzeí, galérií a kni žníc je problém zostaviť komisiu, ktorej členovia by mali dostatočné praktické skúsenosti z reálneho praktického fungovania sústavy múzeí, galérií a knižničného systému Slovenskej republiky a súčasne by neboli zaujatí v zmysle zákonného ustanovenia. Zákon navyše neumožňuje, aby bol zaujatý člen komisie pri rokovaní a vyhodnocovaní konkrétnej žiadosti vylúčený. Osoba, ktorá spĺň a odborné predpoklady, teda často nemôže byť členom komisie, z dôvodu zaujatosti. Vzhľadom na uvedené aplikačné problémy navrhujeme, aby takáto osoba vo všeobecnosti mohla byť členom komisie, ale v prí pade, ak bude v konkrétnej veci (pri konkrétnej žiadosti) zaujatá, bude z rokovania a vyhodnocovania takejto žiadosti vylúčená.

 

 

K bodu 7

 

Uvádzanie dátumu neschválenia žiadosti považujeme za nadbytočné. Pre splnenie informačnej povinnosti je postačujúce uvies ť zoznam neschválených žiadosti, s uvedením identifikácie žiadateľa a dôvodov neschválenia žiadostí.

 

 

K čl. III

 

Navrhuje sa deň nadobudnutia účinnosti zá kona na 1. január 2015, okrem čl. II prvého bodu, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

 

 

 

 

V Bratislave, 14. mája 2014

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

Marek Maďarič, v. r.

minister kultúry

Slovenskej republiky

 

 

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore