Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 13.04.2022
Účinnosť od: 01.06.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Zdravotníctvo, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 125/2022 s účinnosťou od 01.06.2022

Legislatívny proces k zákonu 125/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 32 odsek 2 znie:

„(2) Ochranná lehota a) poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, ...

2.

V § 33 ods. 1 sa slová „chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti ...

3.

V § 34 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo izolácie“.

4.

V § 38 sa vypúšťajú slová „určeného lekárom“ a na konci sa pripája táto veta: „Za porušenie liečebného ...

5.

V § 49 ods. 1 úvodnej vete sa slová „pred podaním žiadosti o materské“ nahrádzajú slovami „v posledných ...

6.

Doterajší text § 49a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Do obdobia 270 dní sa nezapočítava obdobie nemocenského poistenia, počas ktorého zamestnanec nemal ...

8.

§ 50 sa vypúšťa.

9.

V § 57 ods. 4 sa za slová „§ 49a“ vkladajú slová „ods. 1“.

10.

V § 60 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa § 4 ods. 2 prvej vety“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou ...

15.

V § 69a ods. 2 druhej vete sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

17.

§ 80 sa vypúšťa.

18.

V § 82 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako 4 až 8.

20.

V § 104 odsek 4 znie:

„(4) Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie ...

22.

V § 117 odsek 1 znie:

„(1) Dávky, okrem dôchodkových dávok, úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, sa poukazujú na ...

24.

V § 117 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa poukazujú na účet príjemcu dávky ...

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

25.

V § 117 odsek 4 znie:

„(4) Poberateľovi dôchodkovej dávky, úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty, ktorý nepožiada ...

26.

V § 117 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

30.

V § 140 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo má nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu50)“. ...

32.

V § 142 odsek 6 znie:

„(6) Poistné sa platí a) bezhotovostným prevodom alebo b) poštovou poukážkou.“. ...

33.

V § 145 odsek 1 znie:

„(1) Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej ...

36.

V § 154 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nebola dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná ...

37.

V § 154 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

38.

V § 155 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

39.

V § 156 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) vystavenie potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potrebe a poskytovaní osobnej ...

40.

Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:

„88) § 4a ods. 2 písm. c) prvý bod a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 ...

41.

Poznámka pod čiarou k odkazu 92aa znie:

„92aa) Čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane ...

42.

§ 170 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:

„(26) Sociálna poisťovňa poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií zo svojho informačného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93adn znie:

„93adn) § 3 ods. 1 písm. g) a príloha č. 1b zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom ...

44.

§ 180 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva na ...

45.

V § 184 ods. 5 sa slová „odsek 12 neustanovuje“ nahrádzajú slovami „odseky 12 až 14 neustanovujú“.

46.

§ 184 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Elektronické potvrdenie vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti sa považuje za žiadosť o nemocenské, ...

47.

V § 185 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dávkové konanie o priznaní nemocenského na základe žiadosti ...

a)

11-tym dňom od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti,

b)

dňom nasledujúcim po zániku nemocenského poistenia zamestnanca, ak zaniklo počas prvých 10 dní dočasnej ...

48.

V § 186 ods. 1 tretej vete a § 227 ods. 6 sa za slovo „dohodou“ vkladajú slová „alebo spôsobom“.

49.

V § 186 ods. 2 sa slová „ak o takom postupe uzatvorí so Sociálnou poisťovňou písomnú dohodu“ nahrádzajú ...

50.

V § 194 ods. 1 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

51.

V § 194 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) v konaní o nároku na nemocenské a v konaní o nároku na úrazový príplatok pri dočasnej pracovnej ...

52.

V § 195 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na žiadosť Sociálnej poisťovne sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

53.

V § 203 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Sociálna poisťovňa môže účastníkovi konania, fyzickej osobe alebo právnickej osobe zúčastnenej ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

54.

V § 203 odsek 5 znie:

„(5) Náklady spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom konania, uhrádza ...

57.

V § 226 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe 1. vznik povinného nemocenského poistenia a povinného ...

58.

V § 226 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:

„o) sprístupniť poistencovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického ...

Doterajšie písmená o) až q) sa označujú ako písmená q) až s).

60.

V § 226 odsek 5 znie:

„(5) Sociálna poisťovňa určí spôsob sprístupnenia informácie podľa odseku 1 písm. a), n) a o).“. ...

61.

V § 226 ods. 7 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „alebo z dôvodu ...

62.

§ 226 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Sociálna poisťovňa je povinná Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznámiť porušenie ...

63.

V § 227 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zaznamenanej pri vzniku dočasnej pracovnej ...

64.

V § 227 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom ...

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 100ca znie:

„100ca) Napríklad zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

66.

V § 227 ods. 2 písm. i) sa za slovo „oznámiť“ vkladajú slová „pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá ...

68.

V § 228 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri dočasnej pracovnej ...

69.

V § 231 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú čiarka a slová „okrem prerušenia tohto poistenia ...

70.

V § 231 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak dočasná ...

71.

V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) oznámiť pobočke do troch dní 1. odo dňa oznámenia podľa § 226 ods. 1 písm. p) prvého bodu 1a. číslo ...

73.

V § 231 ods. 2 a 3 sa slová „až n)“ nahrádzajú slovami „až o)“.

76.

V § 233 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej ...

77.

V § 233 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „poistenca“ a na konci pripájajú tieto slová: „alebo v systéme ...

79.

§ 233 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poskytuje Sociálnej poisťovni na účely overenia ...

81.

V § 242 ods. 4 sa za slovo „troch“ vkladá slovo „pracovných“.

82.

V § 243 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a len s ich súhlasom“.

83.

V § 243 ods. 2 písm. a) sa slovo „totožnosti“ nahrádza slovom „kontrolóra“.

84.

V § 243 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) v potrebnom rozsahu oboznámiť kontrolovaný subjekt s protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním ...

85.

V § 243 ods. 2 písm. e) sa slová „vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov“ nahrádzajú ...

86.

V § 243 ods. 2 písm. f) sa slová „zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu“ nahrádzajú slovami ...

87.

V § 243 ods. 2 písmená g) až i) znejú:

„g) prerokovať protokol o výsledku kontroly s kontrolovaným subjektom, h) v zápisnici o prerokovaní ...

88.

V § 244 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolovaný subjekt je oprávnený počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia sa s protokolom ...

89.

V § 244 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanci kontrolovaného subjektu a fyzické osoby dotknuté ...

90.

V § 244 odsek 3 znie:

„(3) Kontrolovaný subjekt, ktorého sa kontrolné zistenia týkajú, je povinný na požiadanie zamestnancov ...

91.

V § 245 odsek 1 znie:

„(1) O výsledku vykonanej kontroly vypracujú zamestnanci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie ...

92.

V § 245 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za účasti zamestnancov, ktorí sú za príslušný úsek zodpovední, alebo ...

93.

V § 245 odsek 5 znie:

„(5) O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia ...

94.

V § 245 odsek 7 znie:

„(7) Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu o kontrole alebo podpísania záznamu zamestnancami ...

95.

V § 293ew sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Lehota podľa odseku 5, po ktorej je príjemca dávky povinný vrátiť dávku, uplynie najskôr posledný ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

96.

V § 293ew ods. 7 a 8 sa slová „do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom ...

97.

V § 293fec ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

98.

V § 293fed ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľovi nevzniká povinnosť podľa § 231 ods. ...

99.

V § 293fed ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Samostatne zárobkovo činnej osobe nevzniká povinnosť ...

100.

Za § 293fr sa vkladajú § 293fs až 293fv, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022 § 293fs Starobný dôchodok, predčasný starobný ...

101.

V prílohe č. 3a štvrtom stĺpci a dvadsiatom druhom riadku sa slová „63r m“ nahrádzajú slovom „63r“.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

V § 144 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný ...

Čl. III

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

V § 48 ods. 3 písm. w) sa za slovo „úraz“ vkladá čiarka a slová „alebo na tieto účely zaznamenanej v ...

Čl. IV

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 69 ods. 3 písm. s) sa za slovo „lekárom“ vkladá čiarka a slová „ak nebola dočasná neschopnosť na ...

2.

V § 69 ods. 3 písm. t) sa za slová „dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo ...

Čl. V

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 80 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Policajt a profesionálny vojak dočasnú neschopnosť preukazujú vystaveným potvrdením dočasnej pracovnej ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

2.

V § 80 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu sa dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

3.

V § 80 ods. 7 a 8 úvodnej vete sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 a 5“.

4.

V § 80 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na adrese na tieto účely zaznamenanej ...

5.

V § 80 ods. 10 sa za slová „dočasnej pracovnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka“ ...

6.

V § 80 ods. 11 sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 a 5“ a slová „odsekov 5 a 6“ ...

7.

V § 83 ods. 3 sa za slová „dočasnej pracovnej neschopnosti,“ vkladajú slová „ak nebola dočasná neschopnosť ...

8.

V § 85 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

9.

V § 86 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nebola dočasná neschopnosť zaznamenaná ...

10.

V § 90 ods. 1 písm. a) a b) sa za slovo „dočasnej“ vkladá slovo „pracovnej“ a vypúšťajú sa slová „na ...

11.

V § 90 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) potvrdenie vzniku a ukončenia dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva ...

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

12.

V § 113 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej neschopnosti, zdržiavať ...

13.

V § 113 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) oznámiť služobnému úradu, služobnému orgánu, útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

14.

V § 113 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri dočasnej ...

15.

V § 116 ods. 2 písm. f) sa slová „o dočasnej“ nahrádzajú slovami „dočasnej pracovnej“ a na konci sa ...

Čl. VI

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...

1.

V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bola dočasná pracovná ...

2.

V § 9 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slova „pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá nebola zaznamenaná ...

Čl. VII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 27 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. VIII

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

4.

V § 12a odsek 3 znie:

„(3) Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie ...

5.

V § 12a odsek 6 znie:

„(6) Príslušný ošetrujúci lekár v elektronickom zázname o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti určí ...

6.

V § 12a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného skončenia pracovnej neschopnosti osoba nedostaví ...

Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 17.

7.

V § 12a odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Ak to povaha choroby umožňuje, príslušný ošetrujúci lekár podľa odseku 1 môže povoliť dočasne práceneschopnej ...

8.

V § 12a sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 16.

9.

V § 12a odsek 10 znie:

„(10) Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný ošetrujúci ...

10.

V § 12a ods. 15 sa vypúšťajú slová „spojená s hospitalizáciou“, slová „prepúšťaciu správu do troch dní ...

11.

V § 12a ods. 16 sa slovo „prepúšťacej“ sa nahrádza slovom „lekárskej“.

12.

§ 12a sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár vystavil potvrdenie o dočasnej ...

13.

V § 25 ods. 1 písm. h) sa slová „posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:

„38b) Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

14.

Za § 49n sa vkladá § 49o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022 Príslušný ošetrujúci lekár, ktorý posudzuje ...

Čl. IX

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

V § 15 ods. 1 písm. ah) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a variabilný symbol ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aakaa znie:

„35aakaa) § 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. X

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 14fa ods. 1 písm. a) sa slovo „lekára“ nahrádza slovami „dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26ba znie:

„26ba) § 12a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XI

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 písm. i) a § 2 ods. 11 sa slová „písm. j) až z)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až o) a písm. s) ...

2.

V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová „a údajov z registra záznamov o narodení“ nahrádzajú slovami „a údajov ...

3.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) register poistných vzťahov fyzických osôb na účely potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.“. ...

4.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa)
z registrov Sociálnej poisťovne.15be)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15be znie:

„15be) § 170 ods. 24 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 125/2022 Z. z.“.

5.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje ...

6.

V § 5 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmenom c), ktoré znie:

„c)
register dočasných pracovných neschopností v rozsahu ustanovenom v § 6a,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

7.

V § 5 ods. 6 písm. a), písm. b) druhom bode, písm. j) až o) a písm. u) a v) sa slová „písm. a) a b)“ ...

8.

V § 5 ods. 6 písm. b) prvom bode sa slová „písm. a) a písm. b) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu“ nahrádzajú ...

9.

V § 5 ods. 6 písm. b) treťom bode sa slová „písm. a) a písm. b) piateho bodu, štrnásteho bodu“ nahrádzajú ...

10.

V § 5 ods. 6 písm. b) štvrtom bode sa slová „písm. a) a písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho, ...

11.

V § 5 ods. 6 písm. l) sa za slovami „Hasičského a záchranného zboru“ vypúšťa odkaz 26 a vkladajú sa ...

12.

V § 5 ods. 6 písm. m) sa za slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a posudkovému ...

13.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Register dočasných pracovných neschopností (1) Register dočasných pracovných neschopností obsahuje a) údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 10 ods. 8 sa za slová „vyšší územný celok“ vkladá čiarka a slová „a Ústredie práce, sociálnych vecí ...

15.

V § 11 ods. 1 písm. d) a ods. 11 a 12 a § 11a ods. 1 a 2 sa slová „písm. j) až o)“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) poskytuje elektronicky 1. platiteľovi poistného podľa osobitného predpisu,36e) ak ide o sociálne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36e a 36f znejú:

„36e) § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...

17.

Za prílohu č. 1a sa vkladá príloha č. 1b, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1bk zákonu č. 153/2013 Z. z. REGISTER POISTNÝCH VZŤAHOV FYZICKÝCH OSÔB NA ÚČELY POTVRDZOVANIA ...

18.

V prílohe č. 2 prvom bode sa písmeno a) dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:

„17.
Register dočasných pracovných neschopností podľa § 6a.“.

19.

V prílohe č. 2 prvom bode písm. d) sa na konci pripája táto veta: „Potvrdzovanie dočasnej pracovnej ...

20.

V prílohe č. 2 prvom bode písm. e) sa na konci pripája táto veta: „Sociálna poisťovňa, platiteľ poistného36e) ...

Čl. XII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa slová „§ 80 ods. 4 až 9“ nahrádza slovami „§ 80 ods. 5 až 11“.

2.

V § 16 ods. 9 písm. b) prvý bod znie:

„1. adresu uvedenú na potvrdení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo na tieto účely zaznamenanú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 134 ods. 1 písmeno t) znie:

„t) zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo ...

4.

V § 191 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu“.

Čl. XIII

Zákon č. 317/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ...

1.

V čl. I sa vypúšťajú body 6, 9 až 11, 15, 17, 18, 20 až 23, 27, 29, 30, 32 až 41, 43, 47 až 51, 54, ...

2.

Články II a III sa vypúšťajú.

3.

V čl. IV sa vypúšťajú body 3, 4, 6 až 8 a 10 až 15.

4.

Článok V sa vypúšťa.

Čl. XIV

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 119 ods. 2 písmeno s) znie:

„s) dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 133a znie:

„133a) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

Čl. XV

Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V čl. III sa vypúšťa bod 6.

Čl. XVI

Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ...

V čl. I sa vypúšťajú body 9, 13 a 14.

Čl. XVII

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského ...

V čl. X sa vypúšťajú body 17, 20, 24, 26, 31 a 33.

Čl. XVIII

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V čl. III sa vypúšťajú body 12, 18, 19, 27, 29, 34, 35, 42, 52 a 56.

Čl. XIX - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 až 10, 15, 17, 18, 20, 22, ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore