Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.03.2024 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.03.2024 do 31.03.2024 309/2023
ZMENY2DS1
2 01.03.2024 513/1991 Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024 309/2023
ZMENY52DS1
3 01.03.2024 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.03.2024 do 31.03.2024 309/2023
ZMENY1DS1
4 01.03.2024 118/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY2DS1
5 01.03.2024 147/1997 Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 147/1997 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY2DS1
6 01.03.2024 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY4DS1
7 01.03.2024 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY2DS1
8 01.03.2024 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY6DS1
9 01.03.2024 429/2002 Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY3DS1
10 01.03.2024 431/2002 Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY9DS1
11 01.03.2024 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY17DS2
12 01.03.2024 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.03.2024 do 31.03.2024 309/2023
ZMENY26DS1
13 01.03.2024 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024 309/2023
ZMENY1DS1
14 01.03.2024 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY6DS1
15 01.03.2024 541/2004 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.03.2024 do 31.03.2024 309/2023
ZMENY2DS2
16 01.03.2024 562/2004 Zákon o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 562/2004 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY7DS2
17 01.03.2024 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY1DS1
18 01.03.2024 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY1DS1
19 01.03.2024 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024 309/2023
ZMENY7DS2
20 01.03.2024 8/2005 Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024 309/2023
ZMENY2DS2
21 01.03.2024 91/2007 Zákon o európskom družstve 91/2007 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY4DS2
22 01.03.2024 129/2010 Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY2DS2
23 01.03.2024 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY8DS1
24 01.03.2024 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.03.2024 do 31.03.2024 309/2023
ZMENY2DS3
25 01.03.2024 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY4DS2
26 01.03.2024 39/2015 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY8DS3
27 01.03.2024 161/2015 Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024 309/2023
ZMENY3DS4
28 01.03.2024 423/2015 Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY2DS3
29 01.03.2024 91/2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY3DS2
30 01.03.2024 30/2019 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENY3DS1
31 01.03.2024 187/2021 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 187/2021 účinný od 01.03.2024 309/2023
ZMENYDS1
32 01.03.2024 111/2022 Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024 309/2023
ZMENY1DS2
33 01.03.2024 309/2023 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENY131DS1
34 01.03.2024 496/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov 496/2023 účinný od 01.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
35 01.03.2024 18/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2024 18/2024 účinný od 01.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
36 01.03.2024 19/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 19/2024 účinný od 01.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
37 01.03.2024 20/2024 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z. 20/2024 účinný od 01.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
38 25.03.2024 133/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla 133/2018 účinný od 25.03.2024 168/2023
ZMENY3DS
39 25.03.2024 168/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla 168/2023 účinný od 25.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
40 31.03.2024 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 31.03.2024 395/2021
ZMENY2DS3
41 31.03.2024 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2024 395/2021
ZMENY1DS2
42 31.03.2024 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 31.03.2024 395/2021
ZMENY2DS1
43 31.03.2024 395/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2021 účinný od 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
MENU
Hore