Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31/2024 účinný od 06.03.2024 do 31.12.2026

Platnosť od: 06.03.2024
Účinnosť od: 06.03.2024
Účinnosť do: 31.12.2026
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Dane z príjmu, Zamestnanosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31/2024 účinný od 06.03.2024 do 31.12.2026
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 31/2024 s účinnosťou od 06.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 65/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 123/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci, práva a povinnosti prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia a

b)
poskytovanie regionálnej investičnej pomoci1) (ďalej len „investičná pomoc“), práva a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia.

(2)
Investičná pomoc a mimoriadna investičná pomoc podľa tohto zákona sa poskytujú v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci.2)“.

2.
§ 5 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
mimoriadnou investičnou pomocou štátna pomoc poskytovaná na základe právne záväzného aktu Európskej únie, ktorým sa určujú dočasné pravidlá v oblasti poskytovania štátnej pomoci.“.

3.
V § 8 písm. c) a § 9 písm. c) sa vypúšťajú slová „zistenou pracoviskovou metódou a“.
4.
V § 13 ods. 5 sa slová „je neplatná“ nahrádzajú slovami „investičnú pomoc vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom nie je možné poskytnúť“.
5.
V § 15 odsek 3 znie:

„(3)
Ak žiadosť podá prijímateľ podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak žiadosť podá prijímateľ podľa § 4 ods. 3 písm. c) až j) alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.“.

6.
V § 22 ods. 19 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo investičné zámery v priemyselnej výrobe podporené mimoriadnou investičnou pomocou, ktorých oprávnené náklady nie sú mzdové náklady alebo kombinácia mzdových a investičných nákladov.“.
7.
V § 28 odsek 5 znie:

„(5)
Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa § 4 ods. 3 písm. c) až j) alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.“.

8.
V § 28 ods. 6 sa za slovo „zámere“ vkladajú slová „patriacom do rovnakej triedy činností3)“.
9.
Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠28a
Mimoriadna investičná pomoc
Na poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci a vo vzťahu k právam a povinnostiam prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia sa použijú ustanovenia § 1 až 28, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 28b
Poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo
(1)
Mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru
v priemyselnej výrobe formou
a)
dotácie4) na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,

b)
úľavy na dani z príjmov,5)

c)
prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitných predpisov.7)

(2)
Poskytovateľom mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je
a)
ministerstvo hospodárstva, ak ide o dotáciu na dlhodobý hmotný majetok
a dlhodobý nehmotný majetok podľa odseku 1 písm. a),

b)
ministerstvo financií, ak ide o úľavu na dani z príjmov podľa odseku 1 písm. b),

c)
vlastník nehnuteľnosti, ak ide o prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. c).

(3)
Oprávnenými nákladmi vynaloženými v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru podľa odseku 1 sú investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení a investičné náklady na obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo forme priemyselných práv, know-how a licencií.

(4)
V prípade kumulácie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo s inou štátnou pomocou súvisiacou s rovnakými oprávnenými nákladmi nesmie takto kumulovaná štátna pomoc presiahnuť maximálnu intenzitu pomoci vypočítanú pre oprávnené náklady alebo maximálnu výšku pomoci podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.40) Celková výška kumulovanej štátnej pomoci podľa prvej vety zároveň nesmie presiahnuť hodnotu 100 % oprávnených nákladov.

(5)
Na poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, práva a povinnosti prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a na kontrolu jej použitia sa nepoužijú ustanovenia § 2 ods. 1 a 2, § 3, § 5 písm. a) štvrtý bod a písm. b) a c), § 6 ods. 1, 4, 8 a 9, § 7 ods. 1 písm. d), § 7 ods. 2, § 8, § 9, § 12 a § 28 ods. 6.

(6)
Žiadateľ o investičnú pomoc, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, môže pred doručením ponuky investičnej pomoci požiadať ministerstvo hospodárstva o zmenu žiadosti na žiadosť, ktorej predmetom bude mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 2023/2831, 15. 12. 2023).“.

10.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i)
odvetvia, v ktorých možno investičné zámery podporiť mimoriadnou investičnou pomocou,

j)
hodnoty pre investičný zámer, ktorý možno podporiť mimoriadnou investičnou pomocou, a to
1.
minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,

2.
minimálnu výšku podielu nových strojov, prístrojov a zariadení,

3.
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest,

4.
minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy a

5.
maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru,

k)
maximálnu výšku mimoriadnej investičnej pomoci a maximálnu intenzitu mimoriadnej investičnej pomoci podľa formy mimoriadnej investičnej pomoci poskytovanej v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenia uvedené v čl. I § 28b strácajú účinnosť 31. decembra 2026.

Zuzana Čaputová v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore