Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 66/2024 účinný od 27.03.2024

Platnosť od: 27.03.2024
Účinnosť od: 27.03.2024
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 66/2024 účinný od 27.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 66/2024 s účinnosťou od 27.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 14. decembra 2023 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 165/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z., oznámenie č. 201/2017 Z. z., oznámenie č. 208/2017 Z. z., oznámenie č. 254/2018 Z. z., oznámenie č. 195/2019 Z. z., oznámenie č. 60/2020 Z. z., oznámenie č. 252/2020 Z. z., oznámenie č. 13/2021 Z. z. a oznámenie č. 112/2021 Z. z.). Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2024. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2024.

Prílohy

  ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

  Článok 1

  Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1.

  „V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom je požiadavka používať písomnú formu splnená, ak sa obsah dokumentov môže reprodukovať v čitateľnej forme.“.

  2.

  „Prevod európskej patentovej prihlášky sa zapíše do európskeho patentového registra na žiadosť zainteresovanej strany po predložení dokladov preukazujúcich takýto prevod. Na podpis zmluvných strán sa primerane použije pravidlo 2 ods. 2.“.

  3.

  „Zápis prevodu môže podliehať zaplateniu správneho poplatku za podmienok stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu. Ak sa vyžaduje zaplatenie správneho poplatku, žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. Zamietnutá môže byť len vtedy, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1.“.

  4.

  „meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo hlavné sídlo podnikania. Mená fyzických osôb sa uvádzajú priezviskom osoby, za ktorým nasledujú jej krstné mená. Názvy právnických osôb, ako aj spoločností rovnajúcich sa právnickým osobám podľa príslušného zákona sa uvádzajú ich úradným označením. Adresy sa uvádzajú v súlade s obvyklými právnymi náležitosťami na rýchle poštové doručenie a musia obsahovať všetky príslušné administratívne údaje vrátane prípadného domového čísla. Odporúčajú sa uviesť telefónne čísla;“.

  5.

  „meno zástupcu a adresu sídla jeho podniku podľa písmena c), ak prihlasovateľ ustanovil zástupcu;“.

  6.

  „(h)
  podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu;“.

  7.

  „(a)
  Dokumenty začlenené do elektronického spisu sa považujú za originály.

  (b)
  Pôvodná verzia takýchto dokumentov založená na papieri alebo na nosiči údajov sa zničí až po uplynutí najmenej piatich rokov. Táto doba uchovávania začína plynúť na konci roka, v ktorom bol dokument začlenený do elektronického spisu.“.

  8.

  „Ak zástupca nepredloží takúto plnú moc, vyzve ho Európsky patentový úrad, aby tak urobil v lehote, ktorú mu určí. Plná moc sa môže týkať jednej alebo viacerých európskych patentových prihlášok alebo jedného alebo viacerých európskych patentov.“.  9.

  „Môže byť podaná všeobecná plná moc oprávňujúca zástupcu konať vo všetkých patentových záležitostiach účastníka.“.

  10.

  „Zástupca sa považuje za oprávneného, kým nie je Európskemu patentovému úradu oznámené ukončenie plnej moci.“.

  11.

  „Plná moc združenia zástupcov sa považuje za plnú moc ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý môže preukázať, že vykonáva činnosť v rámci tohto združenia.“.

  Článok 2

  Ustanovenia Článku 1 ods. 7 tohto rozhodnutia sa vzťahujú na všetky európske patentové prihlášky a patenty s tým, že päťročná doba uchovávania stanovená v pravidle 147 ods. 3 EPD v zmenenom znení pre pôvodnú verziu dokumentov založených na dátových nosičoch neuplynie pred 31. decembrom 2024, bez ohľadu na dátum začlenenia dokumentu do elektronického spisu.

  Článok 3

  Pravidlá 1, 22, 41, 147 a 152 EPD v znení článku 1 tohto rozhodnutia nadobudnú platnosť
  1. apríla 2024.

  V Mníchove 14. decembra 2023

  IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION of 5 October 1973 as amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 14 December 2023

  Article 1

  The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

  1.

  „In written proceedings before the European Patent Office, the requirement to use the written form shall be satisfied if the content of the documents can be reproduced in a legible form.“.

  2.

  „The transfer of a European patent application shall be recorded in the European Patent Register at the request of an interested party, upon production of documents providing evidence of such transfer. Rule 2, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the signature of the parties to the contract.“.

  3.

  „Registration of the transfer may be subject to the payment of an administrative fee under the conditions laid down by the President of the European Patent Office. Where a fee is due, the request shall not be deemed to have been filed until the administrative fee has been paid. It may be rejected only if paragraph 1 has not been complied with.“.

  4.

  „the name, address and nationality of the applicant and the State in which their residence or principal place of business is located. Names of natural persons shall be indicated by the person's family name, followed by their given names. Names of legal persons, as well as of bodies equivalent to legal persons under the law governing them, shall be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated in accordance with applicable customary requirements for prompt postal delivery and shall comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any. It is recommended that the telephone numbers be indicated;“.

  5.

  „the representative's name and the address of their place of business as prescribed in sub-paragraph (c), if the applicant has appointed a representative;“.

  6.

  „(h)
  the signature of the applicant or their representative;"“.

  7.

  „(a)
  Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.

  (b)
  The initial version of such documents filed on paper or on a data carrier shall only be destroyed after expiry of at least five years. This preservation period starts at the end of the year in which the document was incorporated in the electronic file."“.


  8.

  „Where a representative fails to file such an authorisation, the European Patent Office shall invite them to do so within a period to be specified. The authorisation may cover one or more European patent applications or European patents.“.

  9.

  „A general authorisation may be filed enabling a representative to act in respect of all the patent transactions of a party.“.

  10.

  „A representative shall be deemed to be authorised until the termination of their authorisation has been communicated to the European Patent Office.“.

  11.

  „The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that they practise within that association.“.

  Article 2

  The provisions in Article 1, paragraph 7 of this decision shall apply to all European patent applications and patents, with the proviso that the five-year preservation period stipulated in Rule 147(3) EPC as amended for the initial version of documents filed on data carriers does not expire before 31 December 2024, irrespective of the date on which the document was incorporated into the electronic file.

  Article 3

  Rules 1, 22, 41, 147 and 152 EPC as amended by Article 1 of this decision will enter into force on 1 April 2024.

  Done at Munich 14 December 2023

Načítavam znenie...
MENU
Hore