Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 07.12.1996
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40JUD237DS23EUPP1ČL4

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 350/1996 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 133/2023


§ 68

(1)
Návrh zákona obsahuje jeho paragrafové znenie a dôvodovú správu.
(2)
Znenie návrhu zákona musí byť zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, čo sa má zákonom dosiahnuť.
(3)
Dôvodová správa musí obsahovať náležitosti podľa osobitného zákona,54) doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.54a) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú povinné poskytnúť poslancom a výborom súčinnosť pri vypracovávaní doložky vybraných vplyvov formou zaslania potrebných podkladov. Pri návrhu zákona podanom výborom alebo poslancom treba návrh zákona vždy vopred prerokovať s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) z hľadiska jeho vplyvu na podnikateľské prostredie; súčasťou stanoviska ministerstva hospodárstva k návrhu zákona je aj vyčíslenie vplyvov na podnikateľské prostredie.
(4)
Ak sa má podľa zákona vydať vykonávací predpis, predseda národnej rady môže vyžiadať od navrhovateľa zákona jeho návrh. Návrh vykonávacieho predpisu predloží navrhovateľ zákona vždy, ak má vykonávací predpis nadobudnúť účinnosť súčasne so zákonom, podľa ktorého má byť vydaný.
(5)
Ak podaniu návrhu zákona predchádzala verejná diskusia, navrhovateľ zákona predloží jej zhodnotenie.
zobraziť paragraf
§ 77

(1)
Na prerokovanie návrhu zákona určí výbor na návrh predsedu výboru zo svojich členov spravodajcu, ktorý vystúpi po navrhovateľovi zákona.
(2)
Spravodajca informuje výbor najmä o vyjadreniach, posudkoch a informáciách, ktoré si výbor alebo spravodajca vyžiadal alebo mu boli doručené, a navrhne uznesenie výboru.
(3)
Ak navrhovateľmi zákona sú výbory alebo poslanci, spravodajca informuje aj o stanovisku vlády podľa § 70 ods. 2, stanovisku Ministerstva financií Slovenskej republiky k vplyvu návrhu zákona na rozpočet verejnej správy a stanovisku ministerstva hospodárstva k vplyvu návrhu zákona na podnikateľské prostredie. Navrhovateľ zákona upraví účinnosť návrhu zákona s prihliadnutím na stanovisko ministerstva hospodárstva k vplyvu návrhu zákona na podnikateľské prostredie v súlade s osobitným predpisom.54b)
zobraziť paragraf
§ 79

(1)
Ak návrh zákona prerokovali viaceré výbory, podajú národnej rade písomnú spoločnú správu, ktorú vypracuje gestorský výbor.
(2)
Gestorský výbor rokuje o návrhu zákona ako posledný.
(3)
Ak sú stanoviská výborov rozdielne, gestorský výbor pôsobí na ich zjednotenie. Môže zvolať spoločnú schôdzu výborov.
(4)
Gestorský výbor schvaľuje osobitným uznesením spoločnú správu výborov obsahujúcu
a)
informáciu, ktorým výborom bol návrh zákona pridelený na prerokovanie a ktoré výbory návrh zákona prerokovali,
b)
informáciu o stanoviskách poslancov, ktorí podali svoje stanoviská gestorskému výboru,
c)
informáciu o stanoviskách výborov vrátane vlastného, najmä o tom, či odporúčajú národnej rade návrh zákona schváliť,
d)
informáciu o stanovisku vlády podľa § 70 ods. 2,
e)
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výborov usporiadané podľa jednotlivých ustanovení návrhu zákona spolu s ich odôvodnením,
f)
svoje stanovisko k návrhom uvedeným v písmenách c) a d),
g)
svoje záverečné stanovisko k tomu, či odporúča národnej rade návrh zákona schváliť alebo ho vrátiť navrhovateľovi zákona na dopracovanie, alebo odložiť rokovanie o ňom, alebo nepokračovať v rokovaní o ňom.
(5)
Gestorský výbor v uznesení podľa odseku 4 môže poveriť spoločného spravodajcu výborov (§ 80 ods. 1) predložiť návrhy podľa § 25, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 150g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023


Návrhy zákonov predložené národnej rade pred 1. májom 2023 sa prerokujú podľa predpisov účinných do 30. apríla 2023.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)
Čl. 92 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]2)
Napríklad čl. 86 Ústavy Slovenskej republiky.
[]3)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
[]3a)
Zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov.
[]4)
Čl. 77 a čl. 78 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
[]5)
Čl. 82 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
[]6)
Napríklad § 31 ods. 2 a § 37 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb., § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
[]7)
Čl. 82 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]8)
Čl. 89 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
[]9)
Čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]10)
Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
[]11)
Čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
[]12)
§ 70 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]13)
Čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky.
[]14)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
[]15)
§ 71 zákona č. 180/2014 Z. z.
[]16)
Čl. 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]17)
Čl. 77 ods. 2 a čl. 78 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
[]18)
Čl. 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]19)
Čl. 81 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]20)
Čl. 11 ods. 2 a čl. 12 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
[]23)
Čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]24)
Čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]25)
Čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]26)
Čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]27)
Čl. 83 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
[]28)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]29)
Čl. 83 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
[]30)
§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.§ 72 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]31)
Čl. 85 Ústavy Slovenskej republiky.
[]32)
Čl. 89 ods. 2 písm. a) a čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]33)
Čl. 84 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]34)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]34a)
Napríklad čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., zákon č. 141/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]35)
Čl. 84 ods. 3, čl. 88 ods. 2, čl. 89 ods. 1 a čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]36)
Čl. 83 ods. 4, čl. 84 ods. 4, čl. 106 ods. 1 a čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky.
[]37)
Čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods. 1 a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]38)
Čl. 89 ods. 2, čl. 82 ods. 4, čl. 83 ods. 1 a 2 a čl. 91 Ústavy Slovenskej republiky.
[]39)
§ 181 zákona č. 180/2014 Z. z.
[]39a)
Čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]40)
Čl. 78 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
[]41)
§ 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
[]42)
Napríklad ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
[]43)
Čl. 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]44)
Čl. 75 ods. 2, čl. 81 a čl. 81a písm. b), c), e) a f) Ústavy Slovenskej republiky.
[]45)
Čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
[]46)
Čl. 77 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
[]47)
Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. § 4 ods. 4 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]47a)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Zákon č. 402/2013 Z. z.
[]47aa)
Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
[]47b)
Tretia časť zákona č. 180/2014 Z. z.
[]47c)
Čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
[]47d)
Čl. 2 ods. 5 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z.
[]47e)
Čl. 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
[]49)
Čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]49a)
Článok 150 Ústavy Slovenskej republiky.
[]49b)
Napríklad § 63 ods. 21 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
[]50)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. Zákon č. 215/2004 Z. z.
[]51)
§ 7 ods. 1 a 2 a § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
[]52)
§ 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
[]53)
Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]54)
§ 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]54a)
§ 7 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]54b)
§ 19 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení zákona č. 133/2023 Z. z.
[]55)
§ 8 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
[]55a)
Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
[]56)
Čl. 87 ods. 2 a čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
[]57)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.
[]57a)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
[]58)
Čl. 103 ods. 3 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky.
[]59)
Čl. 103 ods. 3 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky.
[]60)
Čl. 101 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky.
[]61)
Čl. 105 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]62)
Čl. 106 Ústavy Slovenskej republiky.
[]63)
Čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky.
[]64)
Čl. 114 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]65)
Čl. 114 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
[]66)
Čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]67)
Čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]68)
§ 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
[]69)
§ 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z.
[]70)
Čl. 62 Ústavy Slovenskej republiky.§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z.
[]71)
Čl. 134 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 15 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]72)
§ 15 zákona č. 314/2018 Z. z.
[]73)
Čl. 139 Ústavy Slovenskej republiky.
[]74)
§ 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.§ 24a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
[]80)
Napríklad čl. 62, čl. 80 ods. 1, čl. 86 písm. f) a g) a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.
[]81)
Čl. 80 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
[]82)
Čl. 80 ods. 2, čl. 88 ods. 1 a čl. 114 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
[]83)
Čl.78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
[]84)
Čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
[]84a)
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]84aa)
Čl. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
[]84ab)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
[]84b)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
[]84d)
Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]84e)
Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 311/2001 Z. z.
[]84f)
§ 159 zákona č. 55/2017 Z. z.§ 28 zákona č. 553/2003 Z. z.
[]85)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
[]86)
Napríklad zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
[]87)
Čl. 75 ods. 2, čl. 77 ods. 2, čl. 78 ods. 5, čl. 81 a 81a Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
[]88)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
[]89)
§ 57 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
[]90)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore