Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 20.03.2024

Platnosť od: 07.12.1996
Účinnosť od: 20.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST41JUD228DS23EUPP1ČL5

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 20.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 350/1996 s účinnosťou od 20.03.2024 na základe 40/2024


§ 59
Ústavnoprávny výbor

(1)
Ústavnoprávny výbor najmä
a)
podáva národnej rade podnety na zdokonalenie právneho poriadku v Slovenskej republike,
b)
prerokúva všetky návrhy zákonov najmä z hľadiska ich súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a s právom Európskej únie,
c)
odporúča predsedovi národnej rady spôsob zabezpečenia úloh súvisiacich s konaním pred ústavným súdom,
d)
prerokúva a odporúča národnej rade návrhy na kandidátov na sudcov ústavného súdu,49) návrh na kandidáta na generálneho prokurátora49a) a v prípade poverenia aj na ďalších ústavných činiteľov volených národnou radou podľa osobitných predpisov,
e)
prerokúva správy o stave zákonnosti a činnosti prokuratúry, súdnictva a väzenstva,
f)
plní ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon.49b)
(2)
Ústavnoprávny výbor si zriaďuje Komisiu pre tvorbu práva ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán. Členovi Komisie pre tvorbu práva okrem poslanca patrí odmena. Podrobnosti o zložení, úlohách a rokovaní Komisie pre tvorbu práva upraví štatút, ktorý schvaľuje ústavnoprávny výbor.
zobraziť paragraf
§ 123

(1)
Podanie návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora upravuje osobitný predpis.74) Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho predloží so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady navrhne zaradenie voľby kandidáta na generálneho prokurátora na najbližšiu schôdzu národnej rady.
(2)
Kandidáta na vymenovanie generálneho prokurátora navrhuje prezidentovi republiky národná rada.
(3)
Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.
(4)
Ak kandidát nebol zvolený (odsek 3), vykoná sa opakovaná voľba.
(5)
Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní, ktorí tento počet získali.
(6)
Ak kandidát na vymenovanie generálneho prokurátora nebol zvolený, vykonajú sa nové voľby.
zobraziť paragraf
§ 124

(1)
Návrh na odvolanie generálneho prokurátora môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho so svojím stanoviskom predloží predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady navrhne návrh na odvolanie generálneho prokurátora so stanoviskom ústavnoprávneho výboru na program najbližšej schôdze národnej rady. Generálnemu prokurátorovi musí byť umožnené vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie.
(2)
Návrh na odvolanie generálneho prokurátora je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Návrh na odvolanie generálneho prokurátora podáva národná rada prezidentovi republiky.
zobraziť paragraf
§ 125

(1)
Voľbu kandidáta na generálneho prokurátora vyhlasuje predseda národnej rady, ktorý zároveň uvedie náležitosti vyžadované pre kandidáta na generálneho prokurátora. Súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora je navrhnutým kandidátom podpísaný životopis, ktorý obsahuje prehľad doterajšej právnej praxe, výsledky vedeckej, publikačnej, pedagogickej, justičnej alebo inej právnej odbornej činnosti. K návrhu sa pripojí súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu, čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov.
(2)
Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi na generálneho prokurátora vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov.
(3)
Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov na generálneho prokurátora a prezidenta republiky; prezidenta republiky môže na schôdzi ústavnoprávneho výboru zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. So súhlasom výboru môže vystúpiť splnomocnený pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu generálneho prokurátora, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát na generálneho prokurátora odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru a prezidenta republiky, prípadne jeho zástupcu.
(4)
Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor rozhodne o tom, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu74) vyžadované na výkon funkcie generálneho prokurátora.
(5)
Materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora, zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle najmenej 20 dní pred schôdzou ústavnoprávneho výboru, na ktorej sa prerokujú návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora; niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.
(6)
Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Čl. 92 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
2)
Napríklad čl. 86 Ústavy Slovenskej republiky.
3)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov.
4)
Čl. 77 a čl. 78 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
5)
Čl. 82 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
6)
Napríklad § 31 ods. 2 a § 37 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb., § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
7)
Čl. 82 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
8)
Čl. 89 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
9)
Čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
10)
Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
11)
Čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
12)
§ 70 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky.
14)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
15)
§ 71 zákona č. 180/2014 Z. z.
16)
Čl. 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
17)
Čl. 77 ods. 2 a čl. 78 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
18)
Čl. 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
19)
Čl. 81 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
20)
Čl. 11 ods. 2 a čl. 12 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
23)
Čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
24)
Čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
25)
Čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
26)
Čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
27)
Čl. 83 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
28)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
Čl. 83 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
30)
§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.§ 72 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)
Čl. 85 Ústavy Slovenskej republiky.
32)
Čl. 89 ods. 2 písm. a) a čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
33)
Čl. 84 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
34)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34a)
Napríklad čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., zákon č. 141/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Čl. 84 ods. 3, čl. 88 ods. 2, čl. 89 ods. 1 a čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
36)
Čl. 83 ods. 4, čl. 84 ods. 4, čl. 106 ods. 1 a čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky.
37)
Čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods. 1 a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
38)
Čl. 89 ods. 2, čl. 82 ods. 4, čl. 83 ods. 1 a 2 a čl. 91 Ústavy Slovenskej republiky.
39)
§ 181 zákona č. 180/2014 Z. z.
39a)
Čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
40)
Čl. 78 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
41)
§ 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
42)
Napríklad ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
43)
Čl. 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
44)
Čl. 75 ods. 2, čl. 81 a čl. 81a písm. b), c), e) a f) Ústavy Slovenskej republiky.
45)
Čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
46)
Čl. 77 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
47)
Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. § 4 ods. 4 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47a)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Zákon č. 402/2013 Z. z.
47aa)
Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
47b)
Tretia časť zákona č. 180/2014 Z. z.
47c)
Čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
47d)
Čl. 2 ods. 5 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z.
47e)
Čl. 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
49)
Čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
49a)
Článok 150 Ústavy Slovenskej republiky.
49b)
Napríklad § 63 ods. 21 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. Zákon č. 215/2004 Z. z.
51)
§ 7 ods. 1 a 2 a § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
52)
§ 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
53)
Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
54)
§ 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
54a)
§ 7 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54b)
§ 19 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení zákona č. 133/2023 Z. z.
55)
§ 8 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
55a)
Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
56)
Čl. 87 ods. 2 a čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
57)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.
57a)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
58)
Čl. 103 ods. 3 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky.
59)
Čl. 103 ods. 3 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky.
60)
Čl. 101 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky.
61)
Čl. 105 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
62)
Čl. 106 Ústavy Slovenskej republiky.
63)
Čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky.
64)
Čl. 114 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
65)
Čl. 114 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
66)
Čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
67)
Čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
68)
§ 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
69)
§ 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z.
70)
Čl. 62 Ústavy Slovenskej republiky.§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z.
71)
Čl. 134 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 15 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
72)
§ 15 zákona č. 314/2018 Z. z.
73)
Čl. 139 Ústavy Slovenskej republiky.
74)
§ 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
80)
Napríklad čl. 62, čl. 80 ods. 1, čl. 86 písm. f) a g) a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.
81)
Čl. 80 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
82)
Čl. 80 ods. 2, čl. 88 ods. 1 a čl. 114 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
83)
Čl.78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
84)
Čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
84a)
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
84aa)
Čl. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
84ab)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
84b)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
84d)
Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
84e)
Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 311/2001 Z. z.
84f)
§ 159 zákona č. 55/2017 Z. z.§ 28 zákona č. 553/2003 Z. z.
85)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
86)
Napríklad zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
87)
Čl. 75 ods. 2, čl. 77 ods. 2, čl. 78 ods. 5, čl. 81 a 81a Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
88)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
89)
§ 57 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
90)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore