Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2021

Platnosť od: 07.12.1996
Účinnosť od: 01.09.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36JUD276DS22EUPP1ČL4

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 350/1996 s účinnosťou od 01.09.2021 na základe 288/2021

Legislatívny proces k zákonu 288/2021§ 19

Z verejnej schôdze národnej rady uskutočňuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) verejne dostupný audiovizuálny prenos. Zverejnenie vystúpenia poslanca na verejnej schôdzi národnej rady nemožno obmedziť.
zobraziť paragraf
§ 26

(1)
Pri prerokúvaní veci zaradenej do programu schôdze národnej rady ako prvý vystúpi navrhovateľ a po ňom spravodajca, ak bol určený. Ak je navrhovateľom vláda, môže v jej mene vystúpiť len poverený člen vlády. Ak je navrhovateľom výbor, môže vystúpiť v jeho mene poverený člen výboru. Ak sú navrhovateľmi viacerí poslanci, môže v ich mene vystúpiť najviac jeden poverený poslanec. Ak je navrhovateľom podľa osobitných predpisov iná osoba, môže ako prvý vystúpiť poverený člen vlády alebo poverený člen príslušného výboru, alebo táto osoba so súhlasom národnej rady. O tomto vystúpení a o vystúpení v rozprave rozhodne národná rada bez rozpravy.
(2)
Návrh podaný národnej rade musí byť vyhotovený písomne a musí obsahovať odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča národnej rade schváliť.
(3)
Každý návrh podaný národnej rade v súlade s ústavou, zákonom alebo na základe uznesenia národnej rady musí byť pridelený príslušnému výboru na prerokovanie a zaujatie stanoviska a národná rada musí o ňom rozhodnúť, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Návrh podaný podľa odseku 2 označí kancelária číslom parlamentnej tlače. Návrh sa doručí všetkým poslancom.
(5)
Navrhovateľ môže svoj návrh vziať späť, až kým národná rada nepristúpi k hlasovaniu o návrhu ako o celku.
zobraziť paragraf
§ 48

(1)
Ustanovujúcu schôdzu výboru zvolá jeho predseda. Výbor zvolí jedného alebo dvoch podpredsedov výboru a dvoch overovateľov výboru vrátane ich náhradníkov.
(2)
Na zvolenie alebo na odvolanie podpredsedu výboru a overovateľov výboru vrátane ich náhradníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
zobraziť paragraf
§ 50

(1)
Schôdze výborov sú verejné, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 57 ods. 3, § 58 ods. 2 a § 60 ods. 3). Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miest v miestnosti, v ktorej výbor rokuje. Na konanie neverejnej schôdze výboru sa vzťahujú ustanovenia § 18 ods. 2 a 3 obdobne.
(2)
Členovia výborov, ktorým nebol pridelený návrh na prerokovanie, môžu písomne oznámiť svoje stanovisko gestorskému výboru. Výbor sa ich stanoviskami zaoberá aj vtedy, ak sa na prerokúvaní návrhu vo výbore nezúčastnia.
(3)
Poslanci majú právo zúčastniť sa aj na rokovaní výboru, ktorého nie sú členmi. Majú právo vyjadrovať sa o prerokúvanej veci; nemajú právo hlasovať.
(4)
Na neverejných schôdzach výboru môžu byť prítomní poslanci, prezident republiky, členovia vlády a so súhlasom výboru aj iné osoby.
zobraziť paragraf
§ 51

Z verejnej schôdze výboru uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos. Zverejnenie vystúpenia poslanca na verejnej schôdzi výboru nemožno obmedziť.
zobraziť paragraf
§ 58
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií

(1)
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií najmä
a)
preskúmava, či poslanec nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo funkciu, pre ktorú sa mandát poslanca neuplatňuje,46)
b)
plní úlohy súvisiace s preskúmavaním, či konanie verejného funkcionára47) je v rozpore s osobitným predpisom,47a)
c)
podáva národnej rade správy o výsledku preskúmavania podľa písmen a) a b) a navrhuje uznesenie, ktoré by mala schváliť.
(2)
Rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií je verejné s výnimkou konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa osobitného predpisu.47a) Účastníci konania, ich zástupcovia, zúčastnené osoby, zástupcovia dotknutých orgánov a ďalšie osoby, ktoré boli na príslušnú schôdzu tohto výboru predvolané, majú právo zúčastniť sa rokovania k príslušnému bodu programu schôdze; iné osoby sa môžu na neverejných schôdzach výboru pre nezlučiteľnosť funkcií zúčastniť len so súhlasom výboru.
zobraziť paragraf
§ 59
Ústavnoprávny výbor

(1)
Ústavnoprávny výbor najmä
a)
podáva národnej rade podnety na zdokonalenie právneho poriadku v Slovenskej republike,
b)
prerokúva všetky návrhy zákonov najmä z hľadiska ich súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a s právom Európskej únie,
c)
odporúča predsedovi národnej rady spôsob zabezpečenia úloh súvisiacich s konaním pred ústavným súdom,
d)
prerokúva a odporúča národnej rade návrhy na kandidátov na sudcov ústavného súdu,49) návrh na kandidáta na generálneho prokurátora,49a) návrh na kandidáta na špeciálneho prokurátora a v prípade poverenia aj na ďalších ústavných činiteľov volených národnou radou podľa osobitných predpisov,
e)
prerokúva správy o stave zákonnosti a činnosti prokuratúry, súdnictva a väzenstva,
f)
plní ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon.49b)
(2)
Ústavnoprávny výbor si zriaďuje Komisiu pre tvorbu práva ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán. Členovi Komisie pre tvorbu práva okrem poslanca patrí odmena. Podrobnosti o zložení, úlohách a rokovaní Komisie pre tvorbu práva upraví štatút, ktorý schvaľuje ústavnoprávny výbor.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 60a
Rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu

(1)
Verejná schôdza výboru sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo aj v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ak činnosť nevykonáva Parlamentná rada Slovenskej republiky podľa osobitného zákona84aa) (ďalej len „krízová situácia“), môže uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré slúžia na prenos obrazu a zvuku (ďalej len „online forma“), a to na základe rozhodnutia predsedu výboru alebo ak o to požiada aspoň tretina členov výboru najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru. Predseda oznámi svoje rozhodnutie podľa prvej vety členom výboru najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru. Podrobnosti rokovania počas krízovej situácie si výbor upraví v podrobnejších pravidlách svojho rokovania.
(2)
Verejná spoločná schôdza výborov podľa § 56 sa počas krízovej situácie môže uskutočniť aj online formou, a to na základe návrhu predsedu určeného gestorského výboru a po dohode s ostatnými predsedami výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, alebo ak o to požiada aspoň tretina poslancov, ktorí sú členmi výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi. Predsedovia výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, oznámia svoju dohodu podľa prvej vety členom výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej spoločnej schôdze výborov. Členovia výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, môžu požiadať o konanie spoločnej schôdze výborov podľa prvej vety najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej spoločnej schôdze výborov.
(3)
Člen výboru sa považuje za prítomného na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 svojou účasťou v určenej rokovacej miestnosti výboru alebo účasťou na schôdzi výboru online formou.
(4)
Navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 účasťou v určenej rokovacej miestnosti výboru alebo účasťou na schôdzi výboru online formou.
(5)
Na rokovanie výboru podľa odseku 1 počas krízovej situácie sa ustanovenia § 52 až 56 použijú rovnako.
zobraziť paragraf
§ 61
Komisie

(1)
Národná rada a výbory si môžu zriaďovať stále alebo dočasné komisie na konzultovanie otázok a na prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti. Členmi komisie môžu byť poslanci a iné osoby. Predsedom komisie je vždy poslanec. Výbory môžu zriaďovať aj spoločné komisie.
(2)
Rokovanie komisie sa počas krízovej situácie môže uskutočniť aj online formou, a to na základe rozhodnutia predsedu komisie. Predseda komisie oznámi svoje rozhodnutie členom komisie najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolaného rokovania komisie. Za rokovanie komisie online formou sa rozumie aj také rokovanie, na ktorom sa časť členov komisie zúčastňuje online formou a časť členov komisie je prítomná v rokovacej miestnosti komisie.
zobraziť paragraf
§ 143
Kancelária národnej rady

(1)
Kancelária je štátna rozpočtová organizácia. Plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti národnej rady, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby; plní tiež úlohy spojené s činnosťou Parlamentnej rady Slovenskej republiky.84aa) Na zabezpečenie činnosti národnej rady v záležitostiach Európskej únie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky môže zriaďovať pracoviská v zahraničí.
(2)
Kancelária plní aj úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú z iných právnych predpisov, najmä v pracovnoprávnych vzťahoch, správe a ochrane majetku štátu, používaní prostriedkov štátneho rozpočtu, ako správca rozpočtovej kapitoly. Kancelária sa na účely ochrany a spracúvania osobných údajov považuje za prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov.84ab) Osobné údaje osôb prítomných na rokovaní orgánov národnej rady sa spracúvajú v rozsahu meno, priezvisko, pracovné alebo iné zaradenie, hlas a obrazová podobizeň. Kancelária prevádzkuje na webovom sídle národnej rady verejne dostupný archív, v ktorom sú trvalo prístupné verejne dostupné audiovizuálne záznamy z verejnej schôdze národnej rady a výboru vyhotovené podľa § 19 a 51.
(3)
Kanceláriu riadi a vystupuje v jej mene vedúci kancelárie; za činnosť kancelárie zodpovedá predsedovi národnej rady.
(4)
Vedúceho kancelárie zastupuje v plnení jeho úloh zástupca vedúceho kancelárie.
(5)
Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva predseda národnej rady.
(6)
Vedúci kancelárie má právo byť prítomný na verejných aj neverejných schôdzach národnej rady a na verejných aj neverejných schôdzach výborov.
(7)
Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci84a) a zamestnanci.84b) Počet štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie schvaľuje predseda národnej rady.
(8)
Predseda národnej rady určuje vedúcemu kancelárie plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie a ďalšie náležitosti. Štátni zamestnanci v kancelárii a zamestnanci kancelárie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu84d) a platového poriadku, ktorý je uvedený v prílohe. Súčasťou platového poriadku kancelárie sú charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v kancelárii, platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii, katalógy pracovných činností zamestnancov kancelárie a stupnice platových taríf zamestnancov kancelárie. Na odmeňovanie štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie a na ich ďalšie náležitosti sa vzťahuje osobitný predpis,84e) ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov kancelárie sa upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.84f) Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii a zvýšenú stupnicu platových taríf zamestnancov kancelárie a termín ich platnosti určí služobný predpis.
(10)
Vedúci kancelárie vydáva organizačný poriadok, spisový a škartačný poriadok a ďalšie vnútroorganizačné predpisy kancelárie.
(11)
Kancelária môže vyžadovať od štátnych orgánov, iných orgánov a právnických osôb podklady, informácie a vysvetlenia, ktoré potrebuje na svoju činnosť národná rada a jej výbory. Tieto orgány a právnické osoby sú povinné žiadosti kancelárie vyhovieť.
(12)
Poverení zamestnanci kancelárie sa môžu zúčastňovať na schôdzach národnej rady. Na schôdzach výborov môžu podávať stanoviská k prerokúvaným návrhom zákonov a iným materiálom.
(13)
Kancelária zabezpečuje archiváciu všetkých materiálov a písomností, ktoré boli doručené národnej rade, jej výborom, osobitným kontrolným výborom a komisiám, predsedovi a podpredsedom národnej rady, ako aj písomnosti doručené kancelárii a vybavované v jej pôsobnosti.85)
zobraziť paragraf
§ 146

(1)
Ak sa počas schôdze národnej rady vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto zákona, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci. Na návrh poslanca národná rada rozhodne bez rozpravy o tom, že predsedajúci rozhodne o pochybnosti o postupe podľa tohto zákona až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru. Ak sa v čase medzi konaním schôdzí národnej rady vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto zákona, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predseda národnej rady; pred rozhodnutím si môže vyžiadať stanovisko ústavnoprávneho výboru.
(2)
Ak počas schôdze národnej rady nastane situácia, ktorá vyžaduje zabezpečenie poriadku v rokovacej sále, predsedajúci môže prerušiť schôdzu národnej rady; predseda národnej rady v tomto prípade zvolá poslanecké grémium bezodkladne.
zobraziť paragraf
§ 149

(1)
Výdavky súvisiace s činnosťou národnej rady, jej výborov, osobitných kontrolných výborov, komisií a poslancov sa uhrádzajú z rozpočtu kancelárie. To sa nevzťahuje na výdavky, ktoré si poslanci uhrádzajú sami z paušálnych náhrad určených národnou radou podľa osobitného predpisu.88)
(2)
Osoby prizvané na schôdzu výboru, osobitného kontrolného výboru alebo komisie si môžu uplatniť do troch dní u ich predsedu nárok na úhradu preukázaných výdavkov a ušlého zárobku, inak nárok zaniká. Predseda výboru, osobitného kontrolného výboru alebo komisie upozorní prizvané osoby na ich nárok a lehotu jeho uplatnenia.
(3)
Podrobnosti o odmeňovaní členov Komisie pre tvorbu práva ústavnoprávneho výboru (§ 59 ods. 2) upraví národná rada uznesením.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 150e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021


Kancelária zabezpečí rokovanie výboru podľa § 60a najneskôr od 1. októbra 2021. Verejná schôdza výboru podľa § 60a sa môže uskutočniť až po tom, ako si výbor upraví v podrobnejších pravidlách rokovania výboru podrobnosti rokovania online formou.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore