Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.08.2022

Platnosť od: 06.09.1990
Účinnosť od: 01.08.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST76JUD973110DS51EUPP5ČL34

Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.08.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 372/1990 s účinnosťou od 01.08.2022 na základe 246/2022


§ 22
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

(1)
Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto
a)
ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,3a) hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
b)
ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,3b)
1.
ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3baa)
2.
ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3bab)
c)
vedie motorové vozidlo
1.
bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, ak prítomnosť spolujazdca vyžaduje osobitný predpis3ba) alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,3bb) vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie,3bc) podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
2.
akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel,
d)
vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,
e)
ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich v obci a cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,
f)
ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) návyková látka ešte nachádza v jeho organizme,
g)
poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku,
h)
ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c) alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
1.
v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1,
2.
v obci o 21 až 50 km h-1 alebo mimo obce o 31 až 60 km h-1,
3.
v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1,
i)
použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
j)
ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo ako vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná,
k)
iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu,3d)
l)
iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až k), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1
a)
písm. a), b) prvý bod a c) sa uloží pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov,
b)
písm. b) druhý bod, d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,
c)
písm. e), g) a i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,
d)
písm. h)
1.
prvého bodu možno uložiť pokutu do 100 eur,
2.
druhého bodu sa uloží pokuta od 150 eur do 600 eur,
3.
tretieho bodu sa uloží pokuta od 500 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov,
e)
písm. j) sa uloží pokuta 1 500 eur,
f)
písm. k) možno uložiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,
g)
písm. l) možno uložiť pokutu do 100 eur.
(3)
V blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní za priestupok podľa odseku 1
a)
písm. a) až g) a i) možno uložiť pokutu do 650 eur,
b)
písm. h)
1.
prvého bodu možno uložiť pokutu do 50 eur,
2.
druhého bodu sa uloží pokuta od 30 eur do 400 eur,
3.
tretieho bodu sa uloží pokuta od 250 eur do 800 eur,
c)
písm. j) možno uložiť pokutu do 1 000 eur,
d)
písm. k) možno uložiť pokutu do 150 eur,
e)
písm. l) možno uložiť pokutu do 50 eur.
(4)
Ak sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 1, priestupky podľa odseku 1 písm. h), i) a l) sa prejednajú vždy v blokovom konaní; to neplatí pri priestupku podľa odseku 1 písm. h) tretieho bodu, ak sa ho páchateľ dopustil tretíkrát a viac za posledných 12 mesiacov, alebo ak osobitný zákon ustanovuje inak.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore