Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 06.09.1990
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST74JUD>999107DS49EUPP5ČL34

Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 372/1990 s účinnosťou od 01.05.2021 na základe 146/2021

Legislatívny proces k zákonu 146/2021§ 13

(1)
Pokutu možno uložiť do 33 eur, ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon vyššiu pokutu.
(2)
Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť pokutu do 33 eur a v rozkaznom konaní (§ 87) do 250 eur.
(3)
Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu, ak odsek 4 alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Pokuty za priestupky uložené obcou alebo obecnou políciou sú príjmom obce.
zobraziť paragraf
§ 86
V blokovom konaní môžu prejednávať

a)
orgány Policajného zboru priestupky podľa § 30, § 46 až 50 alebo ďalšie priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon,
b)
obce a obecné polície priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce,
c)
orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce priestupky proti poriadku v štátnej správe podľa § 21 ods. 1 písm. b), d) a f), § 30 ods. 1 písm. f) a g) a priestupky podľa § 46, ak nimi boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy o bezpečnosti práce, ak sa dopustil niektorého z týchto priestupkov pracovník organizácie alebo podnikateľa v ich priestoroch alebo na ich pracoviskách,
d)
orgány hygienickej služby priestupky proti poriadku v štátnej správe podľa § 29 ods. 1 písm. a) až c),
e)
orgány štátneho dozoru vo veciach životného prostredia priestupky podľa § 45,
f)
colné úrady ako správcovia spotrebnej dane priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon,14)
g)
orgány Vojenskej polície, ak fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť Vojenskej polície, spáchala priestupok podľa osobitného predpisu.14a)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore