Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 400/2015 účinný od 01.03.2019


Platnosť od: 19.12.2015
Účinnosť od: 01.03.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Štát

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD3 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 400/2015 s účinnosťou od 01.03.2019 na základe 217/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje základné pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právny ...

(2)

Ustanovenia § 2 až 10 sa nevzťahujú na návrh ústavy, ústavného zákona a zákona, ktorý podáva výbor Národnej ...

PRVÁ ČASŤ

TVORBA PRÁVNYCH PREDPISOV

§ 2
(1)

Cieľom tvorby právnych predpisov je pripraviť za účasti verejnosti taký právny predpis, ktorý sa stane ...

(2)

Vyváženosť právneho poriadku predpokladá zosúladenie všetkých jeho súčastí. Toto zosúladenie predpokladá ...

a)
s právnym poriadkom tak, že dosahovanie cieľov sledovaných jedným právnym predpisom nebráni alebo nesťažuje ...
b)
nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily,
c)
s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,
d)
s právom Európskej únie.
(3)

Podrobnosti o procese tvorby právnych predpisov, o predbežnej informácii a legislatívno-technické pokyny ...

§ 3
Jazyk právneho predpisu
(1)

Pri tvorbe právneho predpisu sa používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe,1) najmä z hľadiska jazykovej, ...

(2)

Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne ...

(3)

Právny predpis musí byť terminologicky jednotný. Na označenie rovnakých právnych inštitútov sa používajú ...

(4)

Použitie rovnakého právneho pojmu na označenie iného právneho inštitútu je možné, len ak

a)
je súčasťou ustálenej právnej terminológie alebo
b)
pre tento právny inštitút nemožno nájsť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka iný vhodný pojem; iný ...
(5)

Použitie neurčitých pojmov je možné len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu právneho predpisu. ...

(6)

Ak sa pri tvorbe právneho predpisu používa pojem, ktorý právny poriadok nepozná, vymedzí sa jeho presný ...

(7)

Cudzie pojmy možno použiť len výnimočne, ak ich použitie nie je na úkor všeobecnej zrozumiteľnosti právneho ...

a)
sú už súčasťou ustálenej právnej terminológie,
b)
používajú sa bežne v upravovanom odvetví alebo
c)
nemožno ich nahradiť vhodným a rovnocenným pojmom v štátnom jazyku.
(8)

Pri preberaní a vykonávaní právne záväzných aktov Európskej únie sa používajú ustálené právne pojmy, ...

§ 4
Obsah právneho predpisu
(1)

Právny predpis musí byť stručný, vnútorne bezrozporný a musí obsahovať ustanovenia s normatívnym obsahom, ...

(2)

Právny predpis ustanovuje práva a povinnosti tak, aby dotvárali alebo rozvíjali sústavu práv a povinností ...

(3)

Vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec ...

(4)

Do právneho predpisu sa nepreberá ustanovenie iného právneho predpisu, ale použije sa odkaz na tento ...

§ 5
Systematika členenia právneho predpisu
(1)

Právny predpis sa spravidla člení na

a)
úvodné ustanovenia alebo základné ustanovenia, ktoré obsahujú predmet úpravy a podľa potreby aj vymedzenie ...
b)
ustanovenia upravujúce príslušné spoločenské vzťahy,
c)
spoločné ustanovenia,
d)
splnomocňovacie ustanovenia,
e)
prechodné ustanovenia,
f)
záverečné ustanovenia, ktoré obsahujú najmä zrušovacie ustanovenia a ustanovenie o účinnosti.
(2)

Ak návrh zákona predpokladá vydanie vykonávacieho právneho predpisu, musí obsahovať splnomocnenie na ...

(3)

Spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ...

(4)

Prechodné ustanovenia obsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšieho právneho ...

(5)

Zrušovacie ustanovenia výslovne uvádzajú všetky právne predpisy vyhlásené v zbierke zákonov vrátane ...

§ 6
Novelizácia právneho predpisu
(1)

Novelizácia právneho predpisu sa vykonáva formou priamej novelizácie. Nepriama novelizácia formou zmien ...

(2)

Jedným právnym predpisom možno priamo novelizovať viac právnych predpisov, len ak je novelizácia týchto ...

(3)

Návrh zákona nemôže obsahovať novelizáciu iného zákona, ktorá obsahovo nesúvisí s návrhom zákona.

(4)

Prechodné ustanovenia a zrušovacie ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť, nemožno novelizovať; to neplatí, ...

§ 7
Náležitosti návrhu právneho predpisu
(1)

Návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania okrem paragrafového znenia obsahuje najmä ...

a)
predkladaciu správu,
b)
dôvodovú správu,
c)
doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov,
d)
správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu,
e)
doložku zlučiteľnosti a pri preberaní alebo vykonávaní právne záväzného aktu Európskej únie aj tabuľku ...
f)
návrh vykonávacieho právneho predpisu, ak právny predpis obsahuje splnomocňovacie ustanovenie na jeho ...
g)
informatívne konsolidované znenie právneho predpisu, ak ide o novelizáciu právneho predpisu.
(2)

Dôvodová správa sa člení na všeobecnú časť a osobitnú časť. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje ...

(3)

Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov obsahuje predpokladané vplyvy návrhu právneho predpisu a ...

a)
vplyvy na rozpočet verejnej správy,
b)
vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,
c)
vplyvy na podnikateľské prostredie,
d)
sociálne vplyvy,
e)
vplyvy na životné prostredie,
f)
vplyvy na informatizáciu spoločnosti,
g)
vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
(4)

Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov podľa odseku 3 písm. b) obsahuje analýzu vplyvov návrhu ...

(5)

Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu sa vytvára prostredníctvom elektronického systému ...

§ 8
Portál
(1)

Tvorba návrhu právneho predpisu a jeho náležitostí podľa § 7 sa uskutočňuje na portáli.

(2)

Portál je súčasťou informačného systému verejnej správy Slov-Lex (ďalej len „Slov-Lex“), ktorého správcom ...

§ 9
Predbežná informácia

Predkladateľ pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu, v záujme informovania verejnosti a orgánov ...

§ 10
Pripomienkové konanie
(1)

Návrh právneho predpisu sa povinne zverejňuje na pripomienkové konanie na portáli.

(2)

Pripomienkové konanie k návrhu právneho predpisu sa vykonáva na portáli tak, aby bola zabezpečená aj ...

(3)

Pripomienkou k právnemu predpisu je v určenej lehote uplatnený, jednoznačne formulovaný a zdôvodnený ...

(4)

Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak predkladateľ nevyhovel pripomienke, ...

§ 11
Podpisovanie právneho predpisu
(1)

Zákon podpisuje prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“), predseda Národnej rady Slovenskej ...

(2)

Nariadenie vlády podpisuje predseda vlády.

(3)

Vyhlášku a opatrenie podpisuje minister, vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy, vedúci iného ...

DRUHÁ ČASŤ

ZBIERKA ZÁKONOV

§ 12
(1)

Zbierka zákonov je štátnym publikačným nástrojom Slovenskej republiky. V zbierke zákonov sa uverejnením ...

a)
právne predpisy,
b)
iné právne akty podľa § 13 (ďalej len „iný akt“) a
c)
akty medzinárodného práva podľa § 20.
(2)

Vydavateľom zbierky zákonov je ministerstvo spravodlivosti.

(3)

Zbierka zákonov sa vydáva v elektronickej podobe a v listinnej podobe. Elektronická podoba a listinná ...

(4)

Elektronická podoba zbierky zákonov je dostupná bezplatne prostredníctvom Slov-Lexu. Na označenie elektronických ...

(5)

Názov „Zbierka zákonov Slovenskej republiky“ vrátane jeho skratky „Z. z.“ a grafické vyobrazenie záhlavia ...

§ 13
Iné akty

Inými aktmi, ktoré sa vyhlasujú v zbierke zákonov, sú

a)
rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky,3)
b)
návrhy prijaté v referende,
c)
rozhodnutia predsedu národnej rady a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ak tak ustanovuje ...
d)
rozhodnutia prezidenta o rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky, o vyhlásení referenda, o udelení ...
e)
rozhodnutia vlády o udelení amnestie vo veciach priestupkov, rozhodnutia vlády, ak tak ustanovuje osobitný ...
f)
ďalšie akty, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
§ 14

V elektronickej podobe zbierky zákonov sa vyhlasujú konsolidované znenia právnych predpisov. Vyhlasované ...

§ 15

O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, ...

§ 16

Zbierka zákonov sa vydáva v štátnom jazyku, ak § 20 ods. 9 neustanovuje inak alebo ak z povahy právneho ...

§ 17
(1)

Právne predpisy sa v zbierke zákonov vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia v elektronickej podobe ...

(2)

Právny predpis alebo jeho časť, ktoré vzhľadom na ich charakter a rozsah nie je účelné vyhlásiť v listinnej ...

§ 18
Osobitné ustanovenia o opatrení
(1)

Opatrenia vydávajú ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné orgány štátnej správy a ...

(2)

Opatrenie sa v zbierke zákonov vyhlasuje oznámením o jeho vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje, že ...

(3)

V oznámení o vydaní opatrenia sa uvádza

a)
názov opatrenia a dátum jeho vydania,
b)
odkaz na splnomocňovacie ustanovenie zákona oprávňujúce na vydanie opatrenia,
c)
stručné vyjadrenie obsahu opatrenia vrátane vymedzenia okruhu osôb, ktorých sa týka,
d)
označenie toho opatrenia, ktoré sa opatrením mení, dopĺňa alebo zrušuje,
e)
deň nadobudnutia účinnosti opatrenia,
f)
údaj o tom, kde možno získať prístup k úplnému zneniu opatrenia.
(4)

Ten, kto opatrenie vydal, zabezpečí, aby bolo úplné znenie opatrenia vyhláseného v zbierke zákonov oznámením ...

(5)

Ministerstvo spravodlivosti zabezpečí, aby elektronické podoby úplného znenia opatrenia a konsolidovaného ...

§ 19
Platnosť, účinnosť a záväznosť
(1)

Právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov.

(2)

Právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v zbierke zákonov, ak nie je v nich ...

(3)

Iné akty nadobúdajú záväznosť dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov. Dňom vyhlásenia v zbierke zákonov ...

(4)

Vo vyhlásenom konsolidovanom znení právneho predpisu ministerstvo spravodlivosti uvedie informáciu o ...

(5)

Pri tvorbe, schvaľovaní a vyhlasovaní právnych predpisov sa dbá na to, aby medzi vyhlásením právneho ...

§ 20
Akty medzinárodného práva
(1)

Aktmi medzinárodného práva, ktoré sa vyhlasujú v zbierke zákonov, sú:

a)
medzinárodná zmluva,
b)
rozhodnutie medzinárodného orgánu a
c)
rozhodnutie medzinárodnej organizácie.
(2)

Medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ak ide o

a)
medzinárodnú zmluvu ratifikovanú prezidentom alebo
b)
inú medzinárodnú zmluvu, ktorá obsahuje úpravu týkajúcu sa právneho postavenia osôb alebo ich oprávnených ...
(3)

Iná medzinárodná zmluva, ako sú medzinárodné zmluvy uvedené v odseku 2, rozhodnutie medzinárodného orgánu ...

(4)

Akt medzinárodného práva nadobúda platnosť dňom a spôsobom určeným v jeho ustanoveniach alebo iným spôsobom ...

(5)

Akt medzinárodného práva sa v zbierke zákonov vyhlasuje oznámením ministerstva zahraničných vecí; v ...

(6)

Ak sa má uverejniť aj úplné znenie aktu medzinárodného práva, je súčasťou oznámenia ministerstva zahraničných ...

(7)

Úplné znenie medzinárodnej zmluvy sa v zbierke zákonov vyhlási, ak má medzinárodná zmluva prednosť pred ...

(8)

Úplné znenie inej medzinárodnej zmluvy, ako sú medzinárodné zmluvy uvedené v odseku 7, úplné znenie ...

(9)

Úplné znenie aktu medzinárodného práva sa v zbierke zákonov vyhlasuje v autentickom jazyku. Ak autentickým ...

(10)

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a Národná banka Slovenska zabezpečia, aby akty ...

(11)

Oznámením ministerstva zahraničných vecí sa uverejňujú aj iné skutočnosti týkajúce sa aktu medzinárodného ...

a)
zánik platnosti vyhlásenej medzinárodnej zmluvy pre Slovenskú republiku,
b)
výhrady a vyhlásenia Slovenskej republiky uskutočnené pri podpise, ratifikácii, schválení alebo prijatí ...
c)
uverejnenie konsolidovaného znenia aktu medzinárodného práva v znení neskorších zmien alebo doplnení. ...
(12)

Medzinárodné zmluvy už vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie sa vyhlasujú v zbierke zákonov oznámením ...

§ 21
Vyhlasovanie v zbierke zákonov
(1)

Právne predpisy, iné akty a akty medzinárodného práva sa v zbierke zákonov vyhlasujú na základe písomnej ...

a)
ústavy, ústavných zákonov, zákonov a iných aktov podľa § 13 písm. c) podáva Kancelária Národnej rady ...
b)
nariadení vlády a rozhodnutí a uznesení podľa § 13 písm. e) podáva Úrad vlády Slovenskej republiky,
c)
vyhlášok a opatrení ministerstiev podáva príslušný minister,
d)
vyhlášok a opatrení ostatných ústredných orgánov štátnej správy podáva príslušný vedúci ostatného ústredného ...
e)
vyhlášok a opatrení Národnej banky Slovenska podáva guvernér Národnej banky Slovenska,
f)
vyhlášok a opatrení iných orgánov štátnej správy a iných aktov podáva vedúci orgánu štátnej správy alebo ...
g)
aktov medzinárodného práva podáva minister zahraničných vecí na základe žiadosti príslušného ministra ...
h)
rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky podáva predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,
i)
rozhodnutí prezidenta podáva Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.
(2)

Súčasťou žiadosti o vyhlásenie musí byť text právneho predpisu, iného aktu alebo aktu medzinárodného ...

(3)

Najneskôr s doručením žiadosti o vyhlásenie sa ministerstvu spravodlivosti sprístupní aj elektronická ...

(4)

Za súlad podpísaného znenia s elektronickou podobou určenou na vyhlásenie zodpovedá ten, kto žiadosť ...

(5)

V čase od podania žiadosti o vyhlásenie do okamihu vyhlásenia v zbierke zákonov je ministerstvo spravodlivosti ...

(6)

Ministerstvo spravodlivosti dbá na to, aby boli právne predpisy, iné akty a akty medzinárodného práva ...

§ 22
Formálne náležitosti zbierky zákonov
(1)

Právne predpisy, iné akty a akty medzinárodného práva sa v zbierke zákonov označujú poradovými číslami; ...

(2)

Právny predpis, iný akt a akt medzinárodného práva vyhlásený v zbierke zákonov je v záhlaví prvej strany ...

(3)

V listinnej podobe zbierky zákonov je v záhlaví prvej strany okrem údajov podľa odseku 2 uvedená cena ...

(4)

V citácii právnych predpisov sa namiesto názvu „Zbierka zákonov Slovenskej republiky“ používa skratka ...

§ 23
Distribúcia zbierky zákonov
(1)

Ministerstvo spravodlivosti zabezpečí, aby každý záujemca o listinnú podobu zbierky zákonov mal možnosť ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti zasiela bezplatne listinnú podobu každého vydania zbierky zákonov

a)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky,
c)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
d)
Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky,
f)
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,
g)
obci, ktorá preukázateľne nemá žiadne pracovisko s prístupom na internet,
h)
inštitúciám určeným osobitným predpisom.7)
(3)

Obec je povinná zabezpečiť, aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 platí rovnako pre samosprávny kraj a okresný úrad.

§ 24
Nedostupnosť Slov-Lexu
(1)

Ak nastane nepredvídané a výnimočné prerušenie prevádzky Slov-Lexu, ktoré bráni vyhláseniu elektronickej ...

(2)

V čase trvania prekážky podľa odseku 1 sa právne predpisy, iné akty a akty medzinárodného práva vyhlasujú ...

(3)

Po odstránení prekážky oznámi ministerstvo spravodlivosti túto skutočnosť na svojom webovom sídle alebo ...

(4)

Elektronická podoba právneho predpisu, iného aktu alebo aktu medzinárodného práva sprístupnená podľa ...

(5)

V Slov-Lexe vedie ministerstvo spravodlivosti zoznam právnych predpisov, iných aktov a aktov medzinárodného ...

(6)

Ak nastane nepredvídané a výnimočné prerušenie portálu, možno namiesto neho na účely § 21 ods. 3 použiť ...

§ 25
Oprava chýb v zbierke zákonov
(1)

Oprava v texte vyhlásenom v zbierke zákonov sa vykonáva oznámením o oprave chyby. Oznámenie o oprave ...

(2)

Ak znenie právneho predpisu, iného aktu alebo aktu medzinárodného práva vyhlásené v zbierke zákonov ...

(3)

Ak znenie právneho predpisu, iného aktu alebo aktu medzinárodného práva vyhlásené v zbierke zákonov ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 26
(1)

Ministerstvo spravodlivosti sa splnomocňuje, aby v elektronickej podobe zbierky zákonov sprístupnilo ...

(2)

Ak právne predpisy obsahujú splnomocnenie na vydanie výnosu, ktorý má byť vyhlásený po nadobudnutí účinnosti ...

(3)

Právne predpisy, iné akty a akty medzinárodného práva vyhlásené v zbierke zákonov podľa doterajších ...

(4)

Elektronická podoba textu právneho predpisu podľa § 21 ods. 3 sa do 31. marca 2016 sprístupňuje ministerstvu ...

§ 27
(1)

Ak nastanú mimoriadne okolnosti, najmä ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ...

(2)

Pri procese tvorby návrhu zákona o štátnom rozpočte sa ustanovenia § 8 až 10 nepoužijú.

§ 28

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné orgány štátnej správy, Národná banka Slovenska ...

§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2019

Návrh právneho predpisu predložený do pripomienkového konania pred 1. marcom 2019 obsahuje náležitosti ...

§ 29

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
Zbierky zákonov Slovenskej republiky.“.

2.

V § 11 ods. 2 sa slová „odseku 6 písm. f), g) a h)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. f) až h) a j)“. ...

Čl. III

Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení zákona č. 606/2004 Z. z. sa mení a ...

1.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a
Podrobnosti o vydávaní úradného vestníka upravuje osobitný predpis.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka ...

2.

§ 3 znie:

„§ 3 Obec je povinná zabezpečiť, aby bol úradný vestník v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 2 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
  • 1a)  Čl. 1 až 5 Zákona o rodine.
  • 2)  Čl. 87 ods. 3, čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
  • 3)  § 33 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu ...
  • 4)  Napríklad § 20 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení ...
  • 5)  Napríklad čl. 11 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
  • 6)  Čl. 24 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb. o Viedenskom ...
  • 7)  § 3 písm. a) zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore