Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 06.03.2024

Platnosť od: 15.04.1991
Účinnosť od: 06.03.2024
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD15821DS9EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 138/1991 s účinnosťou od 06.03.2024 na základe 32/2024


§ 7a

(1)
Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c a ktorý ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa skončí na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
a)
o zmene účelového určenia majetku uvedeného v odseku 1,
b)
o vklade majetku uvedeného v odseku 1 do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na založenie inej právnickej osoby,
c)
o prebytočnosti nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 1,
d)
o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci uvedenej v odseku 1, ak jej zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur; pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti alebo o neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci rozhoduje zamestnanec určený zásadami prijatými podľa § 9 ods. 1.
(3)
Ak prejde do vlastníctva obcí majetok Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2, môže účelové určenie majetku ustanoviť osobitný zákon.
(4)
Na majetok vo vlastníctve obce uvedený v odseku 1 nemožno zriadiť záložné právo21c) ani zabezpečovací prevod práva,21d) uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a vyrovnacie konanie podľa osobitných zákonov.21e) Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní na zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu21f) a jeho výkon.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore