Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 14.07.2005
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD1097 DS18 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2005 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 89/2020


§ 96d
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

(1)
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „mimoriadna situácia“) ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie
a)
predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt,
b)
preukazovanie predpokladu psychickej spôsobilosti záujemcu o zamestnanie podľa § 58 ods. 1,
c)
podmienky predĺženia výkonu opatrení pobytovou formou vykonávaných pre
1.
dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
plnoletú fyzickú osobu na základe dohody s touto osobu,
d)
zmenu štruktúry centra podľa § 48 ods. 1 a § 51 ods. 1 a podmienky vykonávania opatrení pobytovou formou v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb,
e)
podmienky overenia odbornej spôsobilosti podľa § 82 ods. 1 písm. b) a podmienky preukázania splnenia podmienok akreditácie,
f)
podmienky vykonávania opatrení, metód, techník a postupov v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo znižovanie rizika ohrozenia života alebo zdravia fyzických osôb, pre ktoré sú vykonávané opatrenia podľa tohto zákona, a zamestnancov vykonávajúcich opatrenia podľa tohto zákona.
(2)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
a)
môže v čase mimoriadnej situácie
1.
zmeniť priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia určené podľa § 89 ods. 1 písm. a) vrátane počtu a špecifikácie miest určených podľa § 89 ods. 1 písm. a); ak ide o centrum, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie a ktorého sa uvedené zmeny týkajú, ústredie tieto zmeny vykoná po dohode s týmto centrom na základe dodatku k zmluve o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89a a 89b,
2.
navýšiť celkový počet miest určených podľa § 89 ods. 2,
b)
zverejní na svojom webovom sídle plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia súdu a plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia na základe dohody v čase trvania mimoriadnej situácie, ak postupovalo podľa písmena a).
(3)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie dohodne
a)
so subjektom, prostredníctvom ktorého zabezpečuje výkon opatrení alebo mediáciu na základe schválených priorít podľa § 89 ods. 1 písm. c), spôsob zabezpečenia výkonu opatrenia, ktoré nie je možné vykonať v dohodnutom čase, dohodnutom rozsahu alebo dohodnutým spôsobom,
b)
s obcou, ktorá vykonáva opatrenia podľa § 75, dočasný spôsob vykonávania opatrení pre dieťa, rodinu a plnoletú fyzickú osobu.
(4)
Ustanovenia zákona, ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v
a)
odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1,
b)
odsekoch 2 a 3, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 a 3.
zobraziť paragraf
§ 97

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
náležitosti programu centra, špecializovaného programu centra a resocializačného programu centra podľa § 45 ods. 6,
b)
odborné činnosti a ďalšie činnosti centra podľa § 45 ods. 8,
c)
náležitosti a podrobnosti vedenia plánov podľa § 45 ods. 9 a § 93 ods. 14,
d)
počet zamestnancov a profesijnú štruktúru zamestnancov centra podľa § 46 ods. 3,
e)
podrobnosti o poskytovaní stravovania v centre a výšku dennej stravnej jednotky, podrobnosti o osobnom vybavení detí a úschove cenných vecí v centre podľa § 46 ods. 5,
f)
náležitosti odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 1 a § 59 ods. 3,
g)
počet skupín a samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte a ďalšej budove centra podľa § 48 ods. 1 a § 51 ods. 1 písm. b),
h)
počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupine podľa § 48 ods. 1, § 56 ods. 3 a § 57 ods. 8,
i)
počet detí a mladých dospelých v
1.
profesionálnej náhradnej rodine podľa § 51 ods. 1 písm. a),
2.
samostatne usporiadanej skupine podľa § 51 ods. 1 písm. b),
j)
druhy špecializovaných samostatných skupín podľa § 51 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu,
k)
kvalifikačný predpoklad profesionálneho náhradného rodiča, rozsah a podrobnosti prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a náležitosti zhodnotenia tejto prípravy podľa § 52 ods. 2,
l)
výšku úhrady výdavkov a výšku zvýšených výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine a základné vybavenie a ďalšie vybavenie podľa § 52 ods. 3 a podrobnosti o vedení evidencie výdavkov podľa § 52 ods. 4,
m)
rozsah a podrobnosti informačného poradenstva podľa § 53 ods. 7,
n)
predmet psychologického vyšetrenia, zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti a náležitosti psychologického posudku podľa § 58 ods. 5,
o)
výšku vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého podľa § 66 a 68,
p)
podrobnosti o žiadosti o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie, zmenu akreditácie, podrobnosti o overení odbornej spôsobilosti a ďalšie podrobnosti o akreditácii podľa § 79, 80 a 82,
q)
určenie celkového počtu miest na vykonávanie opatrení pobytovou formou v centrách podľa § 89 ods. 2,
r)
spôsob určenia sumy podľa § 89d ods. 3,
s)
podrobnosti o zhodnotení situácie dieťaťa a rodiny, posúdení možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa a o určení miery ohrozenia dieťaťa,
t)
náležitosti programu supervízie podľa § 93 ods. 9,
u)
podrobnosti vedenia a náležitosti spisovej dokumentácie podľa § 96b,
v)
rozsah zmien náležitostí ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa písmen a) až u), ktoré môžu byť v čase mimoriadnej situácie ustanovené usmernením ministra alebo generálneho riaditeľa v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo znižovanie rizika ohrozenia života alebo zdravia detí alebo plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancov centier, zamestnancov subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore