Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla 168/2023 účinný od 25.03.2024

Platnosť od: 16.05.2023
Účinnosť od: 25.03.2024
Autor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla 168/2023 účinný od 25.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 168/2023 s účinnosťou od 25.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Harmonizované osvedčenie o evidencii vydané zmluvným štátom obsahuje harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 5.“.

2.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2023
Tlačivá osvedčenia o evidencii časti II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných do 31. mája 2023 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2028.“.

3.
V prílohe č. 1 sa odsek 17 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e)
spájací náves (DF): náves s točnicou namontovanou vzadu tak, aby spájací náves mohol ťahať ďalší náves,

f)
spájací príves (DG): ojový príves s točnicou namontovanou vzadu tak, aby spájací príves mohol ťahať ďalší náves.“.

4.
V prílohe č. 4 predná strana znie:

5.
V prílohe č. 5 časti A ods. 3 písm. m) siedmy bod znie:

„7.
(V.7) CO2 (g · km-1) alebo špecifické emisie CO2, ak sú uvedené u ťažkého úžitkového vozidla v bode 49.5 osvedčenia o zhode COC14a) alebo v bode 49.5 osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla,14b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 z 15. apríla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o správne požiadavky na schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a na dohľad nad trhom s nimi (Ú. v. EÚ L 163, 26. 5. 2020) v platnom znení.

14b) Príloha III doplnok 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 v platnom znení.“.

6.
V prílohe č. 5 časti A ods. 3 sa písmeno m) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10.
(V.10) trieda emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel stanovená v čase prvej evidencie pre diferencovanie poplatkov za použitie dopravnej infraštruktúry,“.

7.
V prílohe č. 6 ods. 60 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo špecifické emisie CO2v „g · km-1““.
8.
V prílohe č. 7 predná strana znie:

9.
Doterajší text prílohy č. 8 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 z 24. februára 2022, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami (Ú. v. EÚ L 69, 4. 3. 2022).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2023 okrem čl. I piateho až siedmeho bodu a deviateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. marca 2024.

Andrej Doležal v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore