Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022

Platnosť od: 06.04.2022
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 16.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Správne poplatky, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodný register, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestné konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 111/2022 s účinnosťou od 01.05.2022

Legislatívny proces k zákonu 111/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

4.

V Prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov časti I VŠEOBECNÁ SPRÁVA položke 5 sa za písmenom m) vkladá ...

„n) vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky10b).................................................... ...

Doterajšie písmená n) až u) sa označujú ako písmená o) až v).

Čl. VII

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Justičná akadémia vykonáva aj činnosť poverenej právnickej osoby podľa osobitného predpisu.3a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 18 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Čl. X

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 ...

11.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Špeciálna správcovská skúška (1) Účelom špeciálnej správcovskej skúšky je posúdiť skúsenosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aab znie:

„10aab)Položka 5 písm. n) Prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych ...

12.

V § 18 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o špeciálnu správcovskú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aac znie:

„10aac) § 3 ods. 10 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

13.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Zoznam správcov sa člení na oddiel a) správcov pre fyzické osoby, b) správcov pre právnické osoby ...

14.

V § 20 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo zapíše správcu do oddielu zoznamu správcov na základe jeho písomnej žiadosti, ak spĺňa ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

29.

Za § 23 sa vkladá 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23a Predpoklady zápisu do oddielu špeciálnych správcov (1) Do oddielu špeciálnych správcov možno ...

50.

§ 38 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
podrobnosti o špeciálnej správcovskej skúške a špeciálnej komisii.“.

51.

Za § 49 sa dopĺňajú § 50 až 52, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 50 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022 (1) Správca zapísaný v oddiele reštrukturalizačných ...

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022 okrem čl. I, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. V, čl. VI bodov ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)  § 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 2 a § 176 ods. 3 a 5 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 9 a § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 35 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
 • 5)  § 8 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 6)  Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 7)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 8)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  § 20 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  § 11 ods. 2 a § 11a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 141 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 74 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 6 zákona č. 8/2005 Z. z.
 • 16)  § 128 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 17)  § 11a Zákonníka práce.
 • 18)  § 162 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 19)  § 199 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
 • 20)  Najmä Zákonník práce, zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 172 až 175 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
 • 22)  Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore