Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 06.04.2022
Účinnosť od: 01.03.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia, Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Všeobecné súdnictvo, Správne poplatky, Súdne poplatky, Trestné konanie, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS2EUPP1ČL0

Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 111/2022 s účinnosťou od 01.03.2024 na základe 309/2023

Legislatívny proces k zákonu 309/2023
Legislatívny proces k zákonu 111/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje niektoré nástroje napomáhajúce riešiť hroziaci úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti1) (ďalej len „hroziaci úpadok“) dlžníka, ktorý je právnickou osobou (ďalej len „dlžník“), a to verejnú preventívnu reštrukturalizáciu a neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu (ďalej len „preventívne konanie“); tento zákon upravuje aj riešenie úpadku dlžníka, ktorý nastal počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na riešenie hroziaceho úpadku dlžníka, ktorý je vylúčený z pôsobnosti všeobecného predpisu o konkurznom konaní.2)

§ 2 - Vymedzenie pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

spriaznenou osobou a spriaznenou pohľadávkou spriaznená osoba a spriaznená pohľadávka podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní;3) súhlas veriteľa s poskytnutím dočasnej ochrany vrátane určenia pravidiel podľa ustanovení tohto zákona nezakladá spriaznenosť,

b)

podriadeným veriteľom podriadený veriteľ podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní,4)

c)

zabezpečovacím právom, zabezpečeným veriteľom a zabezpečenou pohľadávkou zabezpečovacie právo, zabezpečený veriteľ a zabezpečená pohľadávka podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní;5) za zabezpečeného veriteľa sa nepovažuje veriteľ, ktorého zabezpečená pohľadávka nemôže byť uspokojená aspoň sčasti z predmetu zabezpečovacieho práva,

d)

drobným veriteľom veriteľ s celkovými pohľadávkami voči dlžníkovi v celkovej sume najviac 500 eur; na tento účel sa neprihliada na pohľadávky nadobudnuté postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia,

e)

malým veriteľom veriteľ, ktorý má menej ako desať zamestnancov a podľa poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky má ročné tržby a hodnotu majetku nižšie ako 2 000 000 eur; na tento účel sa neprihliada na pohľadávky nadobudnuté postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia,

f)

relevantným veriteľom veriteľ, ktorého nespriaznené pohľadávky predstavujú aspoň 20 % všetkých nespriaznených pohľadávok,

g)

významným veriteľom veriteľ, ktorého nespriaznené pohľadávky predstavujú aspoň 5 % všetkých nespriaznených pohľadávok,

h)

sporným veriteľom veriteľ, ktorého pohľadávku dlžník celkom alebo sčasti neuznáva, ak je označený v zozname veriteľov ako sporný veriteľ; v časti, v ktorej je pohľadávka sporného veriteľa nesporná, je takýto veriteľ nesporným veriteľom,

i)

verejnoprávnym veriteľom veriteľ, ktorého pohľadávka voči dlžníkovi vznikla z verejnoprávneho vzťahu,

j)

známym veriteľom veriteľ, o ktorom dlžník účtuje ako o veriteľovi, ako aj ten, o koho pohľadávke voči nemu dlžník vie alebo musí vedieť,

k)

financovaním poskytnutie úveru alebo obdobného plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedá,

l)

kvalifikovanou skupinou veriteľov veriteľ alebo skupina veriteľov, ktorých nespriaznené pohľadávky predstavujú aspoň 10 % všetkých nespriaznených pohľadávok,

m)

nefinančnou pohľadávkou iná pohľadávka ako pohľadávka z úveru alebo obdobného plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedá; pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa za nefinančnú pohľadávku nepovažuje,

n)

najlepším alternatívnym scenárom postavenie veriteľa v prípade ďalšieho najlepšieho alternatívneho scenára, ak by verejný preventívny reštrukturalizačný plán (ďalej len „verejný plán“) nebol potvrdený súdom,

o)

novým záväzkom záväzok, ktorý vznikol od začiatku kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytla dočasná ochrana,

p)

starým záväzkom záväzok, ktorý vznikol pred začiatkom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytla dočasná ochrana,

q)

pracovnoprávnym nárokom mzda zamestnanca a ďalšie nároky zamestnanca z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru vrátane nárokov na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

r)

rozhodným dňom prvý deň kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom bol podaný návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie (ďalej len „návrh“),

s)

spoločníkom akcionár, spoločník, člen družstva alebo iná osoba s majetkovou účasťou na dlžníkovi,

t)

podielom obchodný podiel, akcia a iná majetková účasť na dlžníkovi,

u)

štatutárnym orgánom dlžníka štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka,

v)

vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu okamih vzniku práva na plnenie podľa § 488 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či už nastal čas plnenia; v pochybnostiach sa predpokladá, že pohľadávka vznikla právoplatnosťou rozhodnutia súdu alebo okamihom písomného uznania dlžníkom,

w)

vznikom pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu okamih, keď bol dlžník prvýkrát oprávnený plniť takúto pohľadávku.

(2)

Na posúdenie postavenia veriteľa v preventívnom konaní podľa odseku 1 písm. d) až g) je rozhodujúci stav v čase začatia preventívneho konania.

§ 3 - Poradca v preventívnom konaní
(1)

Pri riešení hroziaceho úpadku štatutárny orgán dlžníka zváži využitie poradcu, ktorý má odborné vedomosti a skúsenosti, technické a personálne vybavenie, ktoré je potrebné pri riešení hroziaceho úpadku dlžníka, a požíva dôveru relevantných veriteľov; štatutárny orgán dlžníka môže využiť viacerých poradcov. Dlžník je vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii povinný využiť poradcu; to neplatí, ak získa súhlas s poskytnutím dočasnej ochrany podľa § 17 ods. 1.

(2)

Ak štatutárny orgán dlžníka zvažuje využitie poradcu pri riešení hroziaceho úpadku, informuje o tom relevantných veriteľov. Pri výbere a využití poradcu štatutárny orgán dlžníka prihliada najmä na odbornosť poradcu a odporúčania a výhrady relevantných veriteľov k poradcovi je povinný dôkladne zvážiť. O každej zmene poradcu je dlžník povinný informovať veriteľov, ktorí súhlasili s poskytnutím dočasnej ochrany, a veriteľský výbor.

(3)

Dlžník je povinný v návrhu, koncepte verejného plánu (ďalej len „koncept plánu“) a verejnom pláne uviesť všetkých poradcov, ktorých využil, využíva alebo plánuje využiť pri riešení hroziaceho úpadku, spôsob určenia výšky odmeny každého poradcu, uhradenú a neuhradenú sumu odmeny každého poradcu a predpokladanú celkovú sumu odmeny každého poradcu.

(4)

Poradca, ktorý sa podieľa na riešení hroziaceho úpadku dlžníka najmä

a)

vypracúva projekciu peňažných tokov, výnosov a nákladov a ich štruktúry na účely vypracovania konceptu plánu a verejného plánu alebo sa k nim vyjadruje,

b)

skúma obsah a rozsah faktorov ovplyvňujúcich udržateľnosť podniku dlžníka a jeho možností pokračovať v činnosti vrátane miery ohrozenia jeho udržateľnosti alebo sa k nim vyjadruje,

c)

skúma a navrhuje potrebu zavedenia konkrétnych opatrení a ich predpokladaný vplyv na udržateľnosť podniku dlžníka a jeho možnosti pokračovať v činnosti na účely vypracovania konceptu plánu a verejného plánu alebo sa k nim vyjadruje,

d)

poskytuje dlžníkovi a správcovi stanovisko ku konceptu plánu a verejnému plánu, vrátane informácie o tom, či bol verejný plán vypracovaný v súlade s odporúčaniami poradcu, a o tom, ktoré odporúčania poradcu neboli vo verejnom pláne zapracované alebo sú v rozpore s vypracovaným verejným plánom,

e)

na žiadosť dlžníka, správcu alebo relevantného veriteľa poskytuje riadne a včas stanovisko k otázkam týkajúcim sa riešenia hroziaceho úpadku dlžníka,

f)

poskytuje súhlas s úkonom dlžníka podľa § 19 ods. 1 vrátane zdôvodnenia svojho rozhodnutia o poskytnutí alebo neposkytnutí súhlasu s úkonom dlžníka,

g)

pripravuje alebo sa vyjadruje k testu hroziaceho úpadku, testu najlepšieho záujmu veriteľov, testu pravidla relatívnej priority a testu životaschopnosti.

(5)

Poradca, ktorý sa podieľa na riešení hroziaceho úpadku dlžníka, je povinný

a)

konať s odbornou starostlivosťou,

b)

mať poistenie zodpovednosti za škodu,

c)

bez zbytočného odkladu písomne informovať dlžníka o jeho úpadku, ak počas preventívneho konania zistí, že je dlžník v úpadku,

d)

zúčastniť sa informatívnej schôdze a schvaľovacej schôdze,

e)

na činnosti a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov6) spĺňať podmienky v nich uvedené.

§ 4 - Odmena poradcu
(1)

Po začatí verejnej preventívnej reštrukturalizácie schvaľuje odmenu poradcu alebo úhradu neuhradenej sumy odmeny poradcu za činnosť poradcu pred začatím verejnej preventívnej reštrukturalizácie (ďalej len „neuhradená odmena“) veriteľský výbor; v schválenej výške odmeny a neuhradenej odmeny sa poradca považuje za nedotknutého. Ak veriteľský výbor neschváli odmenu alebo neuhradenú odmenu, v tejto výške sa považuje odmena alebo neuhradená odmena za nevymáhateľnú do splnenia verejného plánu a dlžník je povinný zdržať sa jej plnenia do splnenia verejného plánu.

(2)

Odmena poradcu musí byť primeraná s ohľadom na pomery dlžníka. V rozsahu, v akom je odmena poradcu neprimeraná, jej môže odporovať každý veriteľ; za neprimeranú odmenu sa považuje odmena poradcu, o ktorej tak rozhodne veriteľský výbor, ibaže poradca preukáže opak.

(3)

Suma odmien poradcov sa považuje za primeranú, ak v súhrne nie je vyššia ako jedno percento z obratu dlžníka za posledný kalendárny rok podľa priebežnej účtovnej závierky podľa § 17 ods. 2 alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka, najviac však vo výške 50-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pokiaľ sa nepreukáže opak.

§ 5 - Zodpovednosť poradcu
(1)

Pri porušení povinnosti ustanovenej týmto zákonom zodpovedá poradca dlžníkovi za škodu. Dohody medzi poradcom a dlžníkom, ktoré vylučujú zodpovednosť poradcu, sú zakázané. Dohody medzi poradcom a dlžníkom, ktoré obmedzujú zodpovednosť poradcu, sú zakázané; to neplatí, ak takúto dohodu schváli veriteľský výbor. Ak je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, nároky zo zodpovednosti za škodu uplatňuje správca.

(2)

Pri úmyselnom porušení povinnosti ustanovenej týmto zákonom zodpovedá poradca veriteľom za škodu, ktorú im tým spôsobil.

§ 6 - Povinnosti štatutárneho orgánu dlžníka v preventívnom konaní
(1)

Ak sa rieši hroziaci úpadok v preventívnom konaní, štatutárny orgán dlžníka je povinný postupovať proaktívne, snažiť sa o konsenzuálne riešenie hroziaceho úpadku a je povinný postupovať tak, aby neohrozil dosiahnutie účelu preventívneho konania.

(2)

Štatutárny orgán dlžníka je vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii povinný poskytovať veriteľom všetky podstatné informácie potrebné k prijatiu informovaných rozhodnutí.

(3)

Ak súd potvrdí verejný plán alebo neverejný preventívny reštrukturalizačný plán (ďalej len „neverejný plán“), štatutárny orgán dlžníka je povinný presadzovať plnenie verejného plánu alebo neverejného plánu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť alebo sťažiť riadne alebo včasné splnenie verejného plánu alebo neverejného plánu.

DRUHÁ ČASŤ

PREVENTÍVNE KONANIA

PRVÁ HLAVA
VEREJNÁ PREVENTÍVNA REŠTRUKTURALIZÁCIA

§ 7 - Náležitosti návrhu
(1)

Návrh je oprávnený podať dlžník. Návrh okrem všeobecných náležitostí podľa § 127 Civilného sporového poriadku musí obsahovať vyhlásenie dlžníka, že sú splnené všetky podmienky na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

(2)

K návrhu dlžník pripojí koncept plánu a prílohy návrhu. K návrhu dlžník môže pripojiť súhlas s poskytnutím dočasnej ochrany podľa § 17 ods. 1 nie starší ako 30 dní pred podaním návrhu a priebežnú účtovnú závierku podľa § 17 ods. 2.

(3)

Návrh sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu a musí byť autorizovaný7) dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

(4)

Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka v konaní o povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Splnomocnenie musí byť autorizované dlžníkom, inak sa na návrh neprihliada.

§ 8 - Náležitosti konceptu plánu

Koncept plánu musí obsahovať náležitosti verejného plánu podľa § 36. Podrobný plán peňažných tokov sa v koncepte plánu uvádza na obdobie nasledujúcich šiestich mesiacov.

§ 9 - Nedostatky návrhu

Ak návrh neobsahuje všetky náležitosti, vyhlásenia a prílohy, súd poučí dlžníka o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky návrhu v lehote desiatich dní od doručenia výzvy odstránil a súčasne dlžníka poučí o tom, že inak sa na návrh neprihliada.

§ 10 - Povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie
(1)

Verejnú preventívnu reštrukturalizáciu súd povolí, ak je dlžník v hroziacom úpadku a nie je tu iná prekážka ustanovená týmto zákonom.

(2)

Verejnú preventívnu reštrukturalizáciu súd nepovolí, ak možno predpokladať, že podnik dlžníka nie je životaschopný, najmä ak

a)

existujú dôvody na zrušenie dlžníka,

b)

dlžník bol zrušený alebo je v likvidácii,

c)

vo vzťahu k dlžníkovi pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo začatia reštrukturalizačného konania,

d)

vo vzťahu k dlžníkovi prebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie na vymoženie peňažného nároku; to neplatí, ak dlžník osvedčí úhradu vymáhaného nároku v exekučnom konaní alebo obdobnom vykonávacom konaní,

e)

vo vzťahu k dlžníkovi bol začatý výkon zabezpečovacieho práva; to neplatí, ak dlžník osvedčí, že došlo k úhrade pohľadávky, pre ktorej nesplnenie bol začatý výkon zabezpečovacieho práva,

f)

dlžník riadne nevedie účtovníctvo alebo nesplnil povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín alebo

g)

dlžník urobil iné opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu a ich následky neodstránil, najmä ak dlžník v posledných dvanástich mesiacoch pred podaním návrhu rozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje.

(3)

Dlžník musí byť v čase podania návrhu zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.8)

(4)

Ak súd povolil verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, dlžník je oprávnený opätovne podať návrh najskôr po uplynutí dvoch rokov od jej skončenia; ak však došlo k potvrdeniu verejného plánu, najskôr po uplynutí dvoch rokov od splnenia verejného plánu.

§ 11 - Rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie
(1)

Súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu do desiatich dní od doručenia návrhu alebo odstránenia nedostatkov návrhu, ak návrh obsahuje všetky náležitosti, k návrhu sú pripojené všetky prílohy, z návrhu, vyhlásenia uvedeného v návrhu a príloh k návrhu vyplýva, že sú splnené všetky podmienky na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie, a súdu v čase rozhodovania o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie nie sú známe dôvody, ktoré by bránili povoleniu verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

(2)

Súd ustanoví dlžníkovi správcu zo zoznamu správcov9) na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu a

a)

poskytne dlžníkovi dočasnú ochranu podľa § 17,

b)

z konceptu plánu a ostatných príloh k návrhu možno dôvodne predpokladať vznik dôvodov na nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu (ďalej len „nahradenie súhlasu skupiny“),

c)

ustanovenie správcu navrhne dlžník alebo

d)

ustanovenie správcu navrhne väčšina veriteľov.

(3)

Pri ustanovení správcu v prípade podľa odseku 2 písm. b) a c) platí odmenu správcu dlžník a v prípade podľa odseku 2 písm. d) platia odmenu správcu spoločne a nerozdielne navrhovatelia. Na návrh správcu môže súd uložiť tomu, kto platí odmenu správcu, zložiť preddavok na odmenu správcu. Ak bol správca ustanovený na návrh väčšiny veriteľov a veritelia preddavok nezložili, súd správcu odvolá.

(4)

Ak súd nepovolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu v lehote desiatich dní od doručenia návrhu alebo odstránenia nedostatkov návrhu, podľa povahy návrh odmietne alebo konanie zastaví.

(5)

Údaje o dlžníkovi spolu s informáciou o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie dlžníka, o poskytnutí dočasnej ochrany vrátane súhlasu s poskytnutím dočasnej ochrany podľa § 17 ods. 1 a zoznam veriteľov súd bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom vestníku.

(6)

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu po povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie sprístupniť v elektronickej podobe návrh, jeho prílohy a koncept plánu na elektronické adresy dotknutým veriteľom, ktorí sú označení v zozname veriteľov, a na elektronickú adresu každého dotknutého veriteľa, ktorý požiada o doplnenie zoznamu veriteľov podľa § 30.

§ 12 - Úpadok dlžníka počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie
(1)

Ak počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie nastane úpadok dlžníka, štatutárny orgán dlžníka je povinný o úpadku dlžníka bez zbytočného odkladu písomne informovať súd, správcu, veriteľský výbor a veriteľov, ktorí súhlasili s poskytnutím dočasnej ochrany, ak bola dočasná ochrana poskytnutá.

(2)

Dlžník môže vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii pokračovať aj po tom, ako nastal úpadok dlžníka, ak možno dôvodne predpokladať, že dlžník bude schopný riadne a včas plniť všetky nové záväzky a dôjde k potvrdeniu verejného plánu súdom alebo dlžník odvráti úpadok inak; inak bez zbytočného odkladu podá návrh na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii.

(3)

Porušenie povinnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 má rovnaké právne následky ako oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.10)

§ 13 - Zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii
(1)

Súd konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii na základe kvalifikovaného podnetu zastaví, ak dlžník

a)

nespĺňal podmienky na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie podľa § 10,

b)

v návrhu alebo prílohách vedome uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje alebo vyhlásenia,

c)

neuviedol všetkých poradcov, ktorých využil, využíva alebo plánuje využiť pri riešení hroziaceho úpadku,

d)

zoznam veriteľov nezostavil riadne,

e)

v zozname veriteľov neuviedol významného veriteľa, o ktorom vedel alebo mohol vedieť.

(2)

Súd tiež konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii zastaví na základe kvalifikovaného podnetu, ak

a)

dlžník neoznámil zmenu poradcu,

b)

dlžník je v úpadku a porušil povinnosť podľa § 12 ods. 1,

c)

dlžník, ktorý nie je pod dočasnou ochranou, neplní svoje záväzky riadne alebo včas,

d)

dlžník pod dočasnou ochranou neplní nové záväzky riadne alebo včas,

e)

dlžník riadne alebo včas neuhradil odmenu správcu alebo preddavok na odmenu správcu,

f)

dlžník riadne alebo včas neposkytuje súčinnosť,

g)

dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosť ustanovenú týmto zákonom,,

h)

po začatí konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii sa situácia zmenila tak, že nie je možné dôvodne predpokladať životaschopnosť podniku dlžníka alebo dosiahnutie účelu verejnej preventívnej reštrukturalizácie,

i)

s prihliadnutím na všetky okolnosti veci dlžník nekoná vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii v dobrej viere.

(3)

Súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii, ak to navrhne dlžník.

§ 14 - Kvalifikovaný podnet
(1)

Kvalifikovaný podnet môže podať správca, veriteľský výbor alebo člen veriteľského výboru, poradca, významný veriteľ, veriteľ, voči ktorému dlžník porušuje povinnosť podľa § 13 ods. 2 písm. c) alebo písm. d), alebo zákonný sudca. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podľa § 127 Civilného sporového poriadku obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa § 13 alebo opis skutočností odôvodňujúcich preskúmanie správcom podľa § 25 ods. 3; ku kvalifikovanému podnetu musia byť pripojené listinné dôkazy preukazujúce skutočnosti uvedené v kvalifikovanom podnete.

(2)

Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom a ktoré nie je podané na príslušný orgán, sa neprihliada; o tom príslušný orgán podávateľa kvalifikovaného podnetu bez zbytočného odkladu poučí.

(3)

Príslušný orgán prihliada len na skutočnosti uvedené v kvalifikovanom podnete; iné skutočnosti príslušný orgán skúma len vtedy, ak je to potrebné.

§ 15 - Skončenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie
(1)

Verejná preventívna reštrukturalizácia skončí právoplatnosťou rozhodnutia o

a)

odmietnutí návrhu alebo zastavení konania podľa § 11 ods. 4,

b)

zastavení konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa § 11 ods. 4 alebo § 13,

c)

návrhu na potvrdenie verejného plánu.

(2)

Údaje o dlžníkovi spolu s informáciou o skončení verejnej preventívnej reštrukturalizácie a dôvodoch jej skončenia súd bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom vestníku.

§ 16 - Osobitná povinnosť po skončení verejnej preventívnej reštrukturalizácie

Štatutárny orgán dlžníka je povinný do 15 dní od skončenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie bez potvrdenia verejného plánu súdom zverejniť v Obchodnom vestníku vyhlásenie, že nie je v úpadku; to neplatí, ak v tejto lehote podá návrh na vyhlásenie konkurzu podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní,11) na ktorého základe sa neskôr začne konkurzné konanie.

DRUHÁ HLAVA
DOČASNÁ OCHRANA

§ 17 - Poskytnutie dočasnej ochrany
(1)

Súd poskytne dlžníkovi dočasnú ochranu v rozhodnutí o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie na obdobie troch mesiacov, ak s jej poskytnutím

a)

vyjadrila súhlas väčšina veriteľov počítaná podľa výšky ich nespriaznených pohľadávok alebo

b)

vyjadrilo súhlas aspoň 20 % všetkých veriteľov počítaných podľa výšky ich nespriaznených pohľadávok a v koncepte plánu čiastočné odpustenie pohľadávky alebo uznanie jej čiastočnej nevymáhateľnosti nepresahuje u žiadneho z veriteľov 20 % jeho pohľadávky a odklad splácania žiadnej z pohľadávok nepresiahne jeden rok.

(2)

Na účely určenia výšky pohľadávok podľa odseku 1 sa vychádza z priebežnej účtovnej závierky, ktorú je na tento účel dlžník povinný zostaviť ku dňu, od ktorého v čase podania návrhu neuplynulo viac ako 60 dní; na súhlasy veriteľov spriaznených pohľadávok sa neprihliada.

(3)

Súhlas s poskytnutím dočasnej ochrany podľa odseku 1 môže byť podmienený podaním návrhu na ustanovenie veriteľského výboru alebo zmenou alebo odvolaním štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo dozorného orgánu alebo jeho člena pred podaním návrhu podľa pravidiel určených v tomto súhlase. Ak má dlžník ustanovený veriteľský výbor, k zmene alebo odvolaniu štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo dozorného orgánu alebo jeho člena môže dôjsť iba so súhlasom veriteľského výboru podľa pravidiel určených v súhlase.

(4)

Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa § 11 ods. 5.

§ 18 - Predĺženie dočasnej ochrany
(1)

Dlžník môže najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany poskytnutej podľa § 17 požiadať súd o jej predĺženie; ustanovenia § 7 ods. 3 a 4 sa použijú primerane. Na žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany, ktorá sa nepodala v lehote podľa prvej vety, sa neprihliada; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

(2)

O predĺženie dočasnej ochrany môže požiadať dlžník len so súhlasom veriteľského výboru, ak sa v rokovaniach o verejnom pláne dosiahol náležitý pokrok a predĺženie dočasnej ochrany je nevyhnutné na dosiahnutie účelu verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Dlžník, ktorý presunul centrum hlavných záujmov z iného členského štátu Európskej únie v období troch mesiacov pred podaním návrhu, nie je oprávnený žiadať o predĺženie dočasnej ochrany.

(3)

Ak sú splnené podmienky na predĺženie dočasnej ochrany, súd bez zbytočného odkladu dočasnú ochranu predĺži o ďalšie tri mesiace; celkové trvanie poskytnutej dočasnej ochrany nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

(4)

Údaje o dlžníkovi spolu s informáciou o predĺžení dočasnej ochrany súd bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom vestníku; ustanovenie § 17 ods. 4 platí rovnako.

§ 19 - Dispozičné obmedzenia
(1)

V súhlase veriteľov podľa § 17 ods. 1 môžu veritelia určiť úkony dlžníka, ktoré do zániku dočasnej ochrany podliehajú schváleniu určeným poradcom.

(2)

Dlžník je povinný počas dočasnej ochrany obmedziť svoju činnosť na úkony, ktorými sa podstatne nemení skladba jeho majetku, záväzkov alebo záväzkových vzťahov. Iné úkony môže robiť iba so súhlasom veriteľského výboru; odsek 1 sa v takomto prípade nepoužije.

(3)

Ak dlžník urobí úkon, ktorý podlieha schváleniu podľa odseku 1 alebo podľa § 33 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) bez schválenia, môže veriteľ alebo správca v prípade vyhlásenia konkurzu takémuto úkonu v konkurze odporovať, ibaže druhá strana preukáže, že takým úkonom nedošlo k ukráteniu veriteľov.

(4)

Obmedzenie dlžníka podľa odseku 1 alebo odseku 2 voči osobám, ktorým boli úkony dlžníka určené, je účinné od okamihu, keď sa o ňom dozvedeli.

§ 20 - Účinky dočasnej ochrany
(1)

Dlžník počas dočasnej ochrany nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu; tým nie je dotknutá povinnosť štatutárneho orgánu dlžníka podľa § 12 ods. 1.

(2)

Počas dočasnej ochrany nemožno voči dlžníkovi vyhlásiť konkurz alebo povoliť reštrukturalizáciu, začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie vedené podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní sa prerušuje a len čo návrh na začatie takého konania dôjde na súd, konanie sa prerušuje.

(3)

Počas dočasnej ochrany nie je možné viesť voči dlžníkovi exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie a len čo návrh na začatie takéhoto konania dôjde na súd, konanie sa prerušuje, ibaže ide o vymáhanie

a)

pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie alebo

b)

plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,

c)

daňových nedoplatkov, colných dlhov, pokút a iných platieb vymeraných a uložených colnými orgánmi podľa colných predpisov.

(4)

Počas dočasnej ochrany je dlžník oprávnený prednostne plniť nový záväzok pred starým záväzkom a nespriaznený záväzok pred spriazneným záväzkom.

(5)

Počas dočasnej ochrany nie je možné voči dlžníkovi začať výkon zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi a takéto zabezpečovacie právo vykonať.

(6)

Počas dočasnej ochrany nie je možné započítať voči dlžníkovi spriaznenú pohľadávku; to platí rovnako pre jednostranné započítanie alebo započítanie na základe dohody s dlžníkom.

(7)

Pre omeškanie dlžníka, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemôže druhá zmluvná strana počas trvania dočasnej ochrany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy, odoprieť plnenie zo zmluvy alebo zmeniť obsah práv alebo povinností vyplývajúcich zo zmluvy; na ustanovenia zmlúv s podobným obsahom a účinkami sa neprihliada. To neplatí, ak by druhá zmluvná strana pokračovaním v plnení zmluvy mohla vážne ohroziť prevádzkovanie svojho podniku alebo plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je nevyhnutne potrebné na zachovanie prevádzky podniku dlžníka.

(8)

Počas dočasnej ochrany veriteľ nemôže ukončiť financovanie dlžníka, ktoré bolo dohodnuté pred poskytnutím dočasnej ochrany z dôvodu, že dlžník neplní dohodnuté podmienky spočívajúce v plnení finančných ukazovateľov. Dlžník nie je oprávnený čerpať peňažné prostriedky z financovania, ktoré bolo dohodnuté pred poskytnutím dočasnej ochrany, bez súhlasu veriteľského výboru.

(9)

Lehoty na uplatnenie práva voči dlžníkovi vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

(10)

Účinky dočasnej ochrany sa nevzťahujú na existujúce alebo budúce pracovnoprávne nároky súčasných alebo bývalých zamestnancov.

§ 21 - Krízové financovanie
(1)

Dlžník môže so súhlasom veriteľského výboru na účely zabezpečenia riadneho chodu prevádzky jeho podniku počas dočasnej ochrany prijať krízové financovanie

(2)

Za krízové financovanie sa považuje aj financovanie, ktoré bolo dohodnuté pred poskytnutím dočasnej ochrany a peňažné prostriedky boli dlžníkom čerpané so súhlasom veriteľského výboru po poskytnutí dočasnej ochrany.

(3)

Za krízové financovanie podľa odsekov 1 a 2 sa považujú poskytnuté prostriedky najviac v rozsahu šiestich mesačných priemerných prevádzkových nákladov dlžníka za uplynulý kalendárny rok.

(4)

Prostriedky z krízového financovania možno použiť len na účely zabezpečenia riadneho chodu prevádzky podniku dlžníka počas dočasnej ochrany.

(5)

Krízové financovanie nemožno použiť najmä na refinancovanie financovania dlžníka, ktoré bolo poskytnuté pred poskytnutím dočasnej ochrany.

(6)

V prípade vyhlásenia konkurzu pre uspokojenie nárokov z krízového financovania platia rovnako ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o novom úvere.12)

§ 22 - Zánik dočasnej ochrany
(1)

Dočasná ochrana zaniká

a)

doručením žiadosti dlžníka o skončenie dočasnej ochrany súdu,

b)

právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu na potvrdenie verejného plánu,

c)

právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zastavení verejnej preventívnej reštrukturalizácie alebo

d)

uplynutím doby, na ktorú bola dočasná ochrana poskytnutá alebo predĺžená.

(2)

Na podanie žiadosti dlžníka o skončenie dočasnej ochrany sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 3 a 4.

(3)

Súd bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o zániku dočasnej ochrany, zverejní údaje o dlžníkovi a o zániku dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. Ak dočasná ochrana zanikla podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), súd zverejní aj informáciu o skončení verejnej preventívnej reštrukturalizácie a dôvodoch jej skončenia; ustanovenie § 15 ods. 2 sa v takomto prípade neuplatní. Zánikom dočasnej ochrany zanikajú aj jej účinky.

TRETIA HLAVA
SUBJEKTY VEREJNEJ PREVENTÍVNEJ REŠTRUKTURALIZÁCIE

§ 23 - Súd
(1)

Súd vykonáva počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie dohľad nad činnosťou správcu a nad výkonom podnikateľskej činnosti dlžníka. Súd pri výkone dohľadu zohľadňuje záujmy veriteľov a informačnú asymetriu medzi veriteľmi a dlžníkom.

(2)

Súd môže uložiť dlžníkovi povinnosť sprístupniť informácie veriteľovi, ktorých sa veriteľ domáha, ak to považuje pre naplnenie účelu verejnej preventívnej reštrukturalizácie za potrebné.

(3)

Ak vznikne v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii predbežná otázka týkajúca sa výkladu niektorého z ustanovení tohto zákona alebo ďalšieho postupu v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii, súd môže uviesť svoje predbežné právne posúdenie na účely usmernenia strán a iných subjektov vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Správca
§ 24 - Výkon funkcie správcu
(1)

Ak správca počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie opakovane alebo závažne porušil povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom13) alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka, súd bez zbytočného odkladu správcu odvolá a ustanoví nového správcu; ustanovenie § 11 ods. 2 platí rovnako.

(2)

Funkcia správcu zaniká

a)

potvrdením verejného plánu, ibaže verejný plán určil inak; najneskôr splnením verejného plánu,

b)

zastavením konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii,

c)

odvolaním správcu,

d)

smrťou alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho alebo

e)

zánikom správcu.

(3)

Ak funkcia správcu zanikla podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e), súd bez zbytočného odkladu ustanoví nového správcu; ustanovenie § 11 ods. 2 platí rovnako.

(4)

Rozhodnutie o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu podľa odseku 1, ako aj rozhodnutie o ustanovení nového správcu podľa odseku 3 súd bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom vestníku.

§ 25 - Povinnosti správcu
(1)

Správca vykonáva počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie dohľad nad dlžníkom tak, že skúma najmä skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii. Ak správca počas výkonu svojej funkcie zistí dôvod na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii, bez zbytočného odkladu o tom informuje dlžníka, súd, veriteľský výbor, relevantných veriteľov a veriteľov, ktorí súhlasili s poskytnutím dočasnej ochrany podľa § 17 ods. 1.

(2)

Správca plní počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie ďalšie povinnosti určené súdom.

(3)

Správca na základe kvalifikovaného podnetu preskúma

a)

zodpovednosť štatutárneho orgánu dlžníka za obdobie, keď nastali skutočnosti vedúce k hroziacemu úpadku dlžníka,

b)

úkony dlžníka, ktoré mohli byť príčinou jeho hroziaceho úpadku alebo úpadku, najmä z pohľadu ich platnosti, neúčinnosti, odporovateľnosti, zákazu konkurencie, zákazu vrátenia vkladov, zákazu vrátenia plnení nahradzujúcich vlastné zdroje, transakcií s konfliktom záujmov, zákazu vyplácania zisku a rozdeľovania iných vlastných zdrojov,

c)

stav dlžníka v čase začatia verejnej preventívnej reštrukturalizácie a posúdi, či dlžník bol v hroziacom úpadku alebo v úpadku a kedy tento stav nastal a či stav hroziaceho úpadku alebo úpadku trvá.

(4)

Správca vypracuje odôvodnenú písomnú správu o výsledku preskúmania kvalifikovaného podnetu podľa odseku 3, ktorú zašle najneskôr do 15 dní od doručenia kvalifikovaného podnetu súdu a podávateľovi kvalifikovaného podnetu. V odôvodnených prípadoch správca písomne oznámi súdu dôvody, pre ktoré nie je možné lehotu podľa prvej vety dodržať, a novú lehotu nie dlhšiu ako 15 dní, v ktorej súdu zašle písomnú správu o výsledku preskúmania kvalifikovaného podnetu.

(5)

Dlžník, štatutárny orgán dlžníka a tretie osoby sú povinné poskytovať správcovi súčinnosť; ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o súčinnosti úpadcu14) sa použijú primerane.

§ 26 - Odmena správcu
(1)

Správca má za výkon funkcie vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii nárok na odmenu a nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie. Odmenu a výdavky správcu platí dlžník, ibaže bol správca ustanovený na návrh veriteľov. Ak bol správca ustanovený na návrh veriteľov, platia odmenu a výdavky spoločne a nerozdielne veritelia, ktorí ustanovenie správcu navrhli.

(2)

Ak je odmena alebo náhrada výdavkov správcu sporná, o určení sumy odmeny a náhrady výdavkov rozhodne súd do 30 dní.

Veritelia
§ 27 - Verejným plánom dotknutí a nedotknutí veritelia
(1)

Dotknutým veriteľom je

a)

každý veriteľ, ktorého pohľadávka vznikla pred rozhodným dňom, ibaže podľa tohto zákona sa považuje za nedotknutého veriteľa, a

b)

spoločník, ak verejný plán predpokladá u dlžníka predaj, prevod alebo vydanie nových podielov, premenu, cezhraničnú premenu alebo niektorú zo zmien právnej formy dlžníka, alebo zmenu zakladateľskej zmluvy, stanov alebo iných obdobných dokumentov.

(2)

Dotknutým veriteľom ako podmieneným dotknutým veriteľom je tiež ručiteľ, spoludlžník alebo iná osoba, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi po rozhodnom dni, ak splní záväzok za dlžníka, ktorý vznikol pred rozhodným dňom, ibaže podľa tohto zákona sa považuje za nedotknutého veriteľa.

(3)

Nedotknutým veriteľom je

a)

každá osoba so svojím pracovnoprávnym nárokom voči dlžníkovi,

b)

drobný veriteľ,

c)

malý veriteľ v sume do 5 000 eur,

d)

správca,

e)

poradca vo výške odmeny podľa § 4,

f)

nepeňažný veriteľ,

g)

sporný nespriaznený veriteľ,

h)

správca dane a

i)

colný orgán.

(4)

Ak tak určí verejný plán, nedotknutým veriteľom je aj

a)

verejnoprávny veriteľ okrem nedotknutého veriteľa podľa odseku 3 písm. h) a i),

b)

zabezpečený veriteľ, pri ktorom možno dôvodne predpokladať uspokojenie jeho pohľadávky zo zabezpečenia poskytnutého dlžníkom v plnom rozsahu,

c)

skupina veriteľov z bežného obchodného styku a

d)

skupina zákazníkov.

§ 28 - Príslušenstvo pohľadávok dotknutých veriteľov
(1)

Počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie sa splatnosť príslušenstva pohľadávok dotknutých veriteľov od povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie odkladá do potvrdenia verejného plánu, zamietnutia návrhu na potvrdenie verejného plánu alebo zastavenia konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii.

(2)

Ak súd verejný plán potvrdí, zaniká príslušenstvo nefinančnej pohľadávky dotknutého veriteľa, na ktoré vznikol nárok dotknutému veriteľovi

a)

do rozhodného dňa v rozsahu, v akom presahuje 5 % ročne z istiny a

b)

od rozhodného dňa vrátane rozhodného dňa až do potvrdenia verejného plánu súdom.

§ 29 - Zoznam veriteľov
(1)

Pred podaním návrhu je dlžník povinný zostaviť k rozhodnému dňu zoznam veriteľov, v ktorom označí všetkých známych veriteľov vrátane veriteľov sporných pohľadávok a výšku pohľadávok veriteľov. Dôvody spornosti musia byť v zozname veriteľov vecne odôvodnené, inak platí, že zoznam veriteľov nebol zostavený riadne.

(2)

Zoznam veriteľov sa člení na dotknutých veriteľov a nedotknutých veriteľov.

(3)

Dotknutí veritelia sa v zozname veriteľov členia na

a)

zabezpečených veriteľov,

b)

nezabezpečených veriteľov,

c)

veriteľov spriaznených pohľadávok,

d)

podriadených veriteľov a

e)

spoločníkov.

§ 30 - Oprava a doplnenie zoznamu veriteľov
(1)

Každý veriteľ dlžníka má právo vo svojej veci žiadať dlžníka o opravu alebo doplnenie zoznamu veriteľov, a to v lehote 30 dní od povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie; na žiadosť o opravu alebo doplnenie zoznamu veriteľov podanú po tejto lehote sa neprihliada. Dlžník je povinný žiadosti veriteľa podľa prvej vety vyhovieť.

(2)

Ak dlžník opraví alebo doplní zoznam veriteľov podľa odseku 1, doručí ho príslušnému súdu do 15 dní od uplynutia lehoty na podanie žiadosti o opravu alebo doplnenie zoznamu veriteľov.

(3)

Súd bez zbytočného odkladu zverejní opravený alebo doplnený zoznam veriteľov v Obchodnom vestníku.

§ 31 - Informatívna schôdza
(1)

Ak súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, dlžník zvolá informatívnu schôdzu tak, aby sa konala najskôr 15 dní a najneskôr 20 dní od povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

(2)

Informatívna schôdza sa môže konať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

(3)

Právo zúčastniť sa informatívnej schôdze má každý, kto tvrdí, že je dotknutým veriteľom. Informatívnej schôdze sa zúčastní správca, poradca a zákonný sudca.

(4)

Informatívnu schôdzu vedie dlžník.

(5)

Predmetom informatívnej schôdze je informovanie dotknutých veriteľov o hroziacom úpadku dlžníka a predstavenie konceptu plánu dotknutým veriteľom.

Veriteľský výbor
§ 32 - Ustanovenie veriteľského výboru
(1)

Súd bez zbytočného odkladu po povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie ustanoví dlžníkovi veriteľský výbor; to neplatí, ak súd ustanoví dlžníkovi veriteľský výbor pri povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie na návrh dlžníka alebo kvalifikovanej skupiny veriteľov.

(2)

Veriteľský výbor má troch alebo piatich členov; najmenej traja z členov veriteľského výboru musia byť nespriaznenými veriteľmi. Členov veriteľského výboru určí súd tak, aby v ňom boli zastúpení najmä relevantní veritelia a aby v ňom boli primerane zastúpení zabezpečení veritelia a nezabezpečení veritelia.

(3)

Súhlas veriteľa s ustanovením do funkcie člena veriteľského výboru sa nevyžaduje, súd však do funkcie člena veriteľského výboru neustanoví veriteľa, ktorý súdu vopred výslovne oznámil svoj nesúhlas s ustanovením do funkcie člena veriteľského výboru. Veriteľ má právo písomne sa vzdať funkcie člena veriteľského výboru; vzdanie sa funkcie člena veriteľského výboru je účinné dňom jeho doručenia príslušnému súdu.

(4)

Zánikom funkcie člena veriteľského výboru nezaniká pôsobnosť veriteľského výboru. Ak je to potrebné, súd môže člena veriteľského výboru kedykoľvek odvolať alebo doplniť.

(5)

Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme veriteľov. Každý člen veriteľského výboru je v rovnakom rozsahu ako správca

a)

oprávnený nahliadať do účtovníctva, písomností a iných podkladov dlžníka a

b)

povinný zachovávať mlčanlivosť voči osobám, ktoré sa nezúčastňujú na verejnej preventívnej reštrukturalizácii.15)

(6)

Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru; pri voľbe predsedu sa prihliada na hlasy všetkých členov veriteľského výboru. Člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu.

(7)

So súhlasom veriteľského výboru sa zasadnutia veriteľského výboru môže zúčastniť aj iná osoba, a to najmä ten, kto sa má podieľať na plnení verejného plánu.

(8)

Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne, a to zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, ustanovenie všeobecného predpisu o konkurznom konaní o zasadnutí veriteľského výboru sa použije rovnako.16)

§ 33 - Pôsobnosť veriteľského výboru
(1)

Do pôsobnosti veriteľského výboru patrí:

a)

určiť úkony dlžníka okrem úkonov, ktorými sa podstatne nemení skladba jeho majetku, záväzkov alebo záväzkových vzťahov, ktoré podliehajú schváleniu veriteľským výborom, a tieto úkony schvaľovať,

b)

určiť úkony dlžníka okrem úkonov, ktorými sa podstatne nemení skladba jeho majetku, záväzkov alebo záväzkových vzťahov, ktoré podliehajú schváleniu určeným poradcom,

c)

poskytnúť súhlas dlžníkovi na prijatie krízového financovania,

d)

po začatí verejnej preventívnej reštrukturalizácie schvaľovať odmenu poradcu alebo úhradu neuhradenej odmeny,

e)

rozhodnúť o neprimeranosti odmeny poradcu,

f)

schvaľovať dohody medzi poradcom a dlžníkom, ktoré obmedzujú zodpovednosť poradcu,

g)

vyjadrovať sa k verejnému plánu,

h)

ďalšia pôsobnosť ustanovená týmto zákonom.

(2)

Činnosť veriteľského výboru sa končí

a)

potvrdením verejného plánu, ibaže verejný plán určil inak, najneskôr však splnením verejného plánu,

b)

zastavením verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

ŠTVRTÁ HLAVA
VEREJNÝ PLÁN

§ 34 - Základné pravidlá prípravy verejného plánu
(1)

Verejný plán musí byť vypracovaný tak, aby zabezpečoval spravodlivé rozdelenie hodnoty majetku dlžníka medzi dotknutých veriteľov, bol určitý, zrozumiteľný, reálny, udržateľný, podľa možnosti konsenzuálny a obsahoval všetky údaje, ktoré dotknutí veritelia potrebujú, aby mohli o verejnom pláne informovane hlasovať.

(2)

Ak dotknutý veriteľ nesúhlasí s určením hodnoty majetku dlžníka v koncepte plánu, dlžník je povinný poskytnúť dotknutému veriteľovi bezodplatne všetku súčinnosť tak, aby bol schopný si zabezpečiť určenie hodnoty majetku znaleckým posudkom pred hlasovaním o prijatí verejného plánu.

(3)

Verejný plán sa nesmie podstatne odchyľovať od konceptu plánu. Podstatnou odchýlkou sa rozumie najmä, ak sa predpokladaná miera uspokojenia veriteľa v skupine podľa verejného plánu oproti spodnej hranici rozpätia predpokladanej miery uspokojenia v koncepte plánu odlišuje o viac ako 10 %.

(4)

Právne úkony dlžníka urobené počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie, ktoré poskytujú dotknutému veriteľovi výhodu nepredpokladanú verejným plánom, sú neplatné.

§ 35 - Reštrukturalizačné opatrenia
(1)

Reštrukturalizačnými opatreniami sú opatrenia ekonomickej a právnej povahy, ktorých cieľom je odvrátiť úpadok dlžníka a zabezpečiť životaschopnosť podniku dlžníka (ďalej len „reštrukturalizačné opatrenia“). Reštrukturalizačné opatrenia môžu pozostávať z akejkoľvek zmeny na strane majetku, záväzkov, záväzkových vzťahov alebo kapitálovej štruktúry dlžníka alebo z kombinácie týchto zmien vrátane zapojenia iných osôb, najmä investora alebo novozaloženej osoby (ďalej len „zapojená osoba“), ako aj z organizačných, personálnych, obchodných, finančných a prevádzkových opatrení.

(2)

Reštrukturalizačnými opatreniami sú najmä:

a)

reštrukturalizácia záväzkov dlžníka voči dotknutým veriteľom, najmä odklad ich splatnosti alebo ich čiastočné odpustenie, ich zabezpečenie alebo úprava ich zabezpečenia alebo ich uspokojenie inak ako peniazmi,

b)

reštrukturalizácia majetku dlžníka, najmä predaj, prevod alebo zaťaženie majetku, podniku alebo časti podniku dlžníka alebo zrušenie zaťaženia majetku dlžníka,

c)

reštrukturalizácia kapitálovej štruktúry dlžníka, najmä predaj, prevod alebo vydanie nových podielov, zmena zakladateľskej zmluvy, stanov alebo iných podobných dokumentov alebo doplnenie kapitálu dlžníka alebo rovnaké opatrenia u zapojenej osoby,

d)

reštrukturalizácia ľudských zdrojov podniku dlžníka, najmä vznik alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu, zmena pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania,

e)

reštrukturalizácia riadenia a kontroly dlžníka, najmä ustanovenie, odvolanie alebo výmena štatutárneho organu alebo jeho člena alebo dozorného orgánu alebo jeho člena,

f)

ďalšie reštrukturalizačné opatrenia, ktorých cieľom je odvrátiť úpadok a zabezpečiť životaschopnosť podniku,

g)

financovanie reštrukturalizačných opatrení.

§ 36 - Náležitosti verejného plánu
(1)

Verejný plán sa člení na úvodnú časť, opisnú časť a záväznú časť.

(2)

Úvodná časť verejného plánu obsahuje označenie dlžníka, správcu a príslušného súdu.

(3)

Opisná časť verejného plánu obsahuje

a)

podrobnú charakteristiku hlavného predmetu podnikania a ostatných predmetov podnikania dlžníka,

b)

podrobný opis ekonomickej situácie dlžníka, najmä prečo hrozí úpadok, prípadne kedy nastal hroziaci úpadok a z akých dôvodov vrátane uvedenia rozsahu ťažkostí,

c)

podrobný opis doposiaľ prijatých opatrení a reštrukturalizačných opatrení predpokladaných verejným plánom, vrátane vysvetlenia ich právnych a ekonomických vplyvov a dôvodov ich prijatia, a časový rámec ich implementácie,

d)

označenie dotknutých veriteľov, podmienených dotknutých veriteľov a nedotknutých veriteľov vrátane odôvodnenia ich začlenenia do týchto skupín,

e)

označenie vytvorených skupín dotknutých veriteľov a odôvodnenie ich vytvorenia, opis a odôvodnenie pravidiel začleňovania jednotlivých dotknutých veriteľov do konkrétnej skupiny dotknutých veriteľov a odôvodnenie začlenenia dotknutého veriteľa do konkrétnej skupiny dotknutých veriteľov,

f)

predpokladanú mieru uspokojenia každého dotknutého veriteľa v najlepšom alternatívnom scenári a navrhovanú mieru uspokojenia každého dotknutého veriteľa,

g)

pravidlá poskytovania informácií zamestnancom a ich zástupcom17) a pravidlá konzultácií so zamestnancami a ich zástupcami, zhodnotenie celkových dôsledkov verejného plánu na zamestnancov dlžníka, najmä ak ide o otázky týkajúce sa skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo zmeny pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania,

h)

podrobný plán peňažných tokov na obdobie plnenia verejného plánu,

i)

predpokladané nové financovanie a odôvodnenie jeho prijatia,

j)

ďalšie údaje tak, aby dotknutí veritelia mohli informovane s odbornou starostlivosťou hlasovať o verejnom pláne,

k)

odôvodnenie rozumnej vyhliadky verejného plánu odvrátiť hroziaci úpadok a zabezpečiť životaschopnosť podniku dlžníka a určenie nevyhnutných predpokladov na dosiahnutie tohto cieľa.

(4)

Záväzná časť verejného plánu obsahuje

a)

označenie dotknutých veriteľov a nedotknutých veriteľov, označenie vytvorených skupín dotknutých veriteľov s uvedením označenia veriteľov, ktorí patria do konkrétnej skupiny dotknutých veriteľov, a opis spôsobu nakladania s právami dotknutých veriteľov v skupine,

b)

opis spôsobu nakladania s majetkom, podnikom alebo časťou podniku dlžníka, ak má dôjsť k ich prevodu, zaťaženiu alebo zrušeniu zaťaženia,

c)

opis spôsobu vydania nových podielov dlžníkom alebo zapojenou osobou a opis spôsobu nakladania s aktuálnymi podielmi alebo novými podielmi, ak má dôjsť k prevodu alebo zrušeniu aktuálnych podielov alebo vydaniu nových podielov,

d)

označenie osôb, ktoré majú byť ustanovené do funkcie štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu dlžníka alebo zapojenej osoby a ktoré majú byť z takej funkcie odvolané,

e)

označenie subjektu, ktorý poskytuje nové financovanie dlžníkovi alebo zapojenej osobe, podmienky nového financovania a ďalšie dohodnuté náležitosti nového financovania,

f)

označenie subjektu, ktorý poskytuje nový kapitál dlžníkovi alebo zapojenej osobe, podmienky poskytnutia nového kapitálu a ďalšie dohodnuté náležitosti poskytnutia nového kapitálu,

g)

opis iných právnych vzťahov, ktoré majú podľa verejného plánu vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť.

(5)

Ak je to vhodné, obsah vybraných častí verejného plánu môže byť uvedený v prílohe verejného plánu.

(6)

K verejnému plánu sa prikladá

a)

zoznam veriteľov,

b)

zoznam majetku s určením jeho hodnoty,

c)

zoznam ručiteľov a spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť jeho záväzok,

d)

zoznam spriaznených osôb,

e)

zoznam úkonov so spriaznenými osobami za posledné tri roky,

f)

zoznam zamestnancov,

g)

analýza hroziaceho úpadku,

h)

analýza najlepšieho záujmu veriteľov,

i)

analýza pravidla relatívnej priority,

j)

analýza životaschopnosti.

§ 37 - Skupiny
(1)

Vo verejnom pláne sa z dotknutých veriteľov vytvorí samostatná skupina

a)

pre každého zabezpečeného veriteľa,

b)

nezabezpečených veriteľov,

c)

veriteľov spriaznených pohľadávok,

d)

podriadených veriteľov a

e)

spoločníkov.

(2)

Pre každú skupinu podľa odseku 1, okrem skupiny pre nezabezpečených veriteľov, možno vo verejnom pláne vytvoriť ďalšie skupiny, ak vytvorenie týchto skupín lepšie zohľadní spoločné záujmy dotknutých veriteľov v skupinách na základe overiteľných pravidiel a súčasne vytvorenie ďalších skupín nezhorší postavenie malých dotknutých veriteľov.

(3)

S dotknutými veriteľmi sa v každej skupine musí zaobchádzať rovnako, zohľadňujúc pravidlo pomerného uspokojenia veriteľov.

§ 38 - Nové financovanie
(1)

Verejný plán môže predpokladať nové financovanie reštrukturalizačných opatrení.

(2)

V prípade vyhlásenia konkurzu pre uspokojenie nárokov z nového financovania platia rovnako ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o novom úvere.12)

§ 39 - Posúdenie verejného plánu správcom

Správca posudzuje verejný plán z hľadiska existencie dôvodov na zamietnutie návrhu na potvrdenie verejného plánu alebo dôvodov na nahradenie súhlasu skupiny a o výsledkoch tohto posúdenia informuje na schvaľovacej schôdzi všetkých účastníkov schvaľovacej schôdze. Po skončení schvaľovacej schôdze podá správu o výsledkoch posúdenia príslušnému súdu bez zbytočného odkladu.

§ 40 - Oprava chýb vo verejnom pláne a výklad sporných ustanovení verejného plánu
(1)

Správca je oprávnený opraviť chybné ustanovenie vo verejnom pláne, ak má vedomosť o tom, aký má byť správny obsah chybného ustanovenia. Veriteľský výbor je oprávnený opraviť chybné ustanovenie vo verejnom pláne, ak mu takéto oprávnenie priznáva verejný plán; prvá veta platí rovnako.

(2)

Správca je oprávnený vykladať sporné ustanovenie verejného plánu, ak má vedomosť o okolnostiach jeho vzniku; pri výklade sporného ustanovenia sa vychádza z toho, ako by si sporné ustanovenie vykladali dotknutí veritelia v čase hlasovania o verejnom pláne a následne z toho, čo mali strany na mysli pri tvorení obsahu sporného ustanovenia. Veriteľský výbor môže vykladať sporné ustanovenia verejného plánu, ak mu takéto oprávnenie priznáva verejný plán; prvá veta platí rovnako.

Schválenie, potvrdenie, záväznosť a zrušenie verejného plánu
§ 41 - Schvaľovacia schôdza
(1)

Ak súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, dlžník zvolá schvaľovaciu schôdzu tak, aby sa konala najskôr 60 dní a najneskôr 70 dní od povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Schvaľovaciu schôdzu vedie dlžník.

(2)

Predmetom schvaľovacej schôdze je informovanie dotknutých veriteľov o dôvodoch hroziaceho úpadku, predstavenie verejného plánu a hlasovanie o prijatí verejného plánu.

(3)

Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý veriteľ, ktorý o sebe tvrdí, že je dotknutým veriteľom. Schvaľovacej schôdze sa zúčastní správca, poradca a zákonný sudca.

§ 42 - Schválenie verejného plánu
(1)

Verejný plán je schválený dotknutými veriteľmi, ak

a)

každá skupina zabezpečených veriteľov hlasovala za prijatie verejného plánu,

b)

v každej skupine nezabezpečených veriteľov hlasovala za prijatie verejného plánu aspoň trojštvrtinová väčšina hlasujúcich veriteľov v danej skupine počítaná podľa sumy pohľadávok,

c)

v každej skupine nezabezpečených veriteľov hlasovala za prijatie verejného plánu väčšina veriteľov s pohľadávkami presahujúcimi 1 % sumy pohľadávok hlasujúcich veriteľov v danej skupine počítaná podľa pravidla každý veriteľ jeden hlas,

d)

v každej skupine veriteľov spriaznených pohľadávok a podriadených veriteľov hlasovala za prijatie verejného plánu nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov v danej skupine počítaná podľa sumy pohľadávok,

e)

v každej skupine spoločníkov hlasovala za prijatie verejného plánu nadpolovičná väčšina spoločníkov.

(2)

Právo hlasovať o prijatí verejného plánu má dotknutý veriteľ. Podmienený dotknutý veriteľ má právo hlasovať o prijatí verejného plánu, ak ten, komu je zaviazaný plniť, nevyužije právo hlasovať.

§ 43 - Nahradenie súhlasu skupiny
(1)

Ak niektorá skupina neschváli verejný plán, dlžník je oprávnený domáhať sa v návrhu na potvrdenie verejného plánu súdom nahradenia súhlasu skupiny rozhodnutím súdu. Ustanovenia § 7 ods. 3 a 4 sa použijú primerane.

(2)

O návrhu na nahradenie súhlasu skupiny súd rozhodne spolu s návrhom na potvrdenie verejného plánu.

(3)

Súd nahradí súhlas skupiny, ak verejný plán schválila nadpolovičná väčšina skupín a aspoň jednou z nich bola skupina zabezpečených veriteľov a skupina nezabezpečených veriteľov alebo ak verejný plán schválila aspoň nadpolovičná väčšina skupín, ktorá by v prípade najlepšieho alternatívneho scenára mohla byť uspokojená aspoň čiastočne.

(4)

Súd nahradí súhlas skupiny len vtedy, ak sa so skupinou, ktorej súhlas sa má nahradiť, zaobchádza aspoň tak priaznivo, ako s každou inou skupinou rovnakej triedy a priaznivejšie ako s každou podriadenou skupinou a žiadna skupina podľa verejného plánu nemá prijať viac ako pôvodné plnenie.

(5)

Ak verejný plán predpokladá odpustenie pohľadávok skupín podľa § 37 ods. 1 písm. a) a b), ale nepredpokladá, že doterajší koneční užívatelia výhod dlžníka odovzdajú bez náhrady všetky podiely veriteľom na účel ich uspokojenia, nahradenie súhlasu skupiny je prípustné len vtedy, ak doterajší spoločníci doplnia pri potvrdení verejného plánu vlastné zdroje dlžníka peňažným plnením vo výške aspoň 20 % odpustenej sumy pohľadávok veriteľov, pričom peňažné prostriedky zodpovedajúce doplneným vlastným zdrojom musia byť použité v plnom rozsahu na uspokojenie dotknutých veriteľov bez zbytočného odkladu po potvrdení verejného plánu.

§ 44 - Potvrdenie verejného plánu súdom
(1)

Dlžník je oprávnený podať návrh na potvrdenie verejného plánu v lehote siedmich dní od skončenia schvaľovacej schôdze. Návrh na potvrdenie verejného plánu obsahuje všeobecné náležitosti podľa § 127 Civilného sporového poriadku; k návrhu na potvrdenie verejného plánu dlžník pripojí zápisnicu zo schvaľovacej schôdze, ňou schválený verejný plán a prílohy verejného plánu. Ustanovenia § 7 ods. 3 a 4 sa použijú primerane.

(2)

Dlžník súčasne s podaním návrhu na potvrdenie verejného plánu zašle elektronickú verziu tohto návrhu a jeho príloh každému veriteľovi, ktorý hlasoval proti prijatiu verejného plánu (ďalej len „nesúhlasiaci veriteľ“).

(3)

Nesúhlasiaci veriteľ má právo vyjadriť sa k návrhu na potvrdenie verejného plánu. Vyjadrenie nesúhlasiaceho veriteľa sa zasiela súdu v lehote desiatich dní od doručenia elektronickej verzie návrhu na potvrdenie verejného plánu. Vyjadrenie nesúhlasiaceho veriteľa musí byť autorizované. Súd prihliada len na vyjadrenia nesúhlasiacich veriteľov, ktoré boli podané riadne a včas.

(4)

O návrhu na potvrdenie verejného plánu súd rozhodne do 30 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie nesúhlasiacich veriteľov. Ak súd návrh na potvrdenie verejného plánu zamietne, platí, že návrh na nahradenie súhlasu skupiny, ak bol podaný, bol tiež zamietnutý.

§ 45 - Zamietnutie návrhu na potvrdenie verejného plánu
(1)

Súd návrh na potvrdenie verejného plánu zamietne, ak zistí, že

a)

neboli dodržané pravidlá prípravy, tvorby a schvaľovania verejného plánu alebo zoznam veriteľov nebol zostavený riadne, ak to namieta nesúhlasiaci veriteľ, na ktorého to malo alebo môže mať nepriaznivý vplyv,

b)

návrh na potvrdenie verejného plánu nebol podaný včas alebo dlžník včas nezaslal jeho elektronickú verziu nesúhlasiacemu veriteľovi,

c)

verejný plán je neurčitý alebo nezrozumiteľný,

d)

verejný plán nebol schválený dotknutými veriteľmi alebo rozhodnutím súdu vo všetkých skupinách,

e)

nesúhlasiaci veriteľ vo vyjadrení tvrdí, že v prípade potvrdenia verejného plánu bude jeho postavenie horšie, ako v prípade najlepšieho alternatívneho scenára, ibaže dlžník preukáže opak,

f)

dlžník je v omeškaní s úhradou nového záväzku a jeho uhradenie nie je ani dostatočným spôsobom zabezpečené,

g)

kvalifikovaná skupina nesúhlasiacich veriteľov vo vyjadrení tvrdí, že verejný plán nemá rozumné vyhliadky na odvrátenie hroziaceho úpadku alebo zabezpečenie životaschopnosti podniku, ibaže dlžník preukáže, že možno dôvodne predpokladať opak,

h)

nové financovanie potrebné na plnenie verejného plánu nespravodlivo poškodzuje záujmy veriteľov alebo

i)

sú tu dôvody na zastavenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

(2)

Proti uzneseniu, ktorým súd zamietol návrh na potvrdenie verejného plánu súdom a návrh na nahradenie súhlasu skupiny, je prípustné odvolanie. Odvolací súd rozhodne o odvolaní do 30 dní od predloženia veci podľa stavu v čase rozhodovania súdu prvého stupňa.

§ 46 - Záväznosť a účinky potvrdeného verejného plánu
(1)

Potvrdený verejný plán je záväzný voči dlžníkovi a každému dotknutému veriteľovi v zozname veriteľov. Účinky verejného plánu nastávajú potvrdením verejného plánu, ak verejný plán neurčuje inak.

(2)

Všetky práva, ktoré mal dotknutý veriteľ voči tretím osobám pred účinnosťou verejného plánu, zostávajú verejným plánom nedotknuté, ibaže dotknutý veriteľ písomne súhlasil inak. Verejným plánom zostáva nedotknuté najmä právo dotknutého veriteľa domáhať sa v rovnakom čase a rozsahu uspokojenia svojej pohľadávky alebo iného práva, ktoré mal pred účinnosťou verejného plánu, od tretej osoby z dôvodu výkonu zabezpečovacieho práva alebo od spoludlžníka, ručiteľa alebo inej osoby, ktorá je povinná plniť za alebo popri dlžníkovi.

(3)

Verejným plánom zostáva nedotknuté právo veriteľa domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky alebo iného práva, ktoré mal pred účinnosťou verejného plánu, z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku. Verejnému plánu, ako právnemu úkonu, nie je možné odporovať.

(4)

Pohľadávka dotknutého veriteľa, ktorý nebol dlžníkovi známy ani 30 deň od povolenia preventívnej reštrukturalizácie, sa potvrdením verejného plánu stáva voči dlžníkovi nevymáhateľnou. Tým nie je dotknutá vymáhateľnosť pohľadávky voči iným osobám.

(5)

Krízovému financovaniu a novému financovaniu možno odporovať, ak verejná preventívna reštrukturalizácia skončila inak, ako potvrdením verejného plánu, a ten, kto ho poskytol, musel vedieť, že poskytnutým krízovým financovaním alebo novým financovaním ukráti uspokojenie iných veriteľov.

(6)

Ak sa verejná preventívna reštrukturalizácia skončila potvrdením verejného plánu,

a)

poskytnuté nové financovanie alebo krízové financovanie a nároky z nich nemožno určiť za neplatné, odporovateľné alebo nevymáhateľné,

b)

voči poskytovateľom nového financovania alebo krízového financovania nemožno vyvodzovať trestnoprávnu, správnu alebo občianskoprávnu zodpovednosť z dôvodu, že poškodzuje spoločný záujem veriteľov a

c)

právne úkony uskutočnené v súvislosti s rokovaním o verejnom pláne alebo plnením potvrdeného verejného plánu nemožno určiť za neplatné, odporovateľné alebo nevymáhateľné z dôvodu, že poškodzujú spoločný záujem veriteľov, ak boli primerané a nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

(7)

Ustanovenie odseku 6 písm. c) sa nepoužije na právne úkony dlžníka v súvislosti s rokovaním o verejnom pláne po tom, ako sa dostal do úpadku.

§ 47 - Zrušenie verejného plánu rozhodnutím súdu
(1)

Súd na návrh dotknutého veriteľa zruší verejný plán, ak schválenie plánu alebo potvrdenie plánu bolo dosiahnuté trestným činom. Návrh musí byť podaný do troch rokov od potvrdenia verejného plánu súdom, inak sa na návrh neprihliada.

(2)

Ak súd rozhodne o zrušení verejného plánu, veritelia môžu požadovať uspokojenie svojich pohľadávok a iných práv, ktoré mali pred jeho účinnosťou; platí, že premlčanie neplynulo v období od potvrdenia verejného plánu do jeho zrušenia, a ak bola poskytnutá dočasná ochrana, premlčanie neplynulo v období od jej poskytnutia do zrušenia verejného plánu.

(3)

Ak súd nerozhodne inak, práva veriteľov a tretích osôb založené verejným plánom nie sú zrušením verejného plánu dotknuté. Ak je to potrebné k dosiahnutiu spravodlivého usporiadania pomerov medzi dotknutými stranami, súd môže prijať potrebné opatrenia; pritom je povinný zohľadňovať najmä ochranu práv nadobudnutých v dobrej viere.

Plnenie verejného plánu
§ 48 - Dozorná správa
(1)

Vo verejnom pláne možno určiť, že na čas jeho plnenia sa zavádza dozorná správa. Ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o dozornej správe sa použijú rovnako.18)

(2)

Aj keď nebola zavedená dozorná správa, na žiadosť dotknutého veriteľa počas plnenia verejného plánu je dlžník povinný poskytnúť informácie o plneniach uskutočnených v prospech sporných nespriaznených veriteľov.

§ 49 - Splnenie podstatných častí verejného plánu
(1)

V záväznej časti verejného plánu sa určí, bez ktorých častí verejného plánu nemôže dôjsť k jeho splneniu (ďalej len „podstatná časť verejného plánu“); podstatnou časťou verejného plánu je vždy splnenie všetkých peňažných záväzkov z verejného plánu.

(2)

Ak dlžník splní podstatné časti verejného plánu, zverejní oznam o ich splnení v Obchodnom vestníku. Ak bola zavedená dozorná správa, dlžník môže zverejniť oznam o splnení podstatných častí verejného plánu iba so súhlasom správcu alebo veriteľského výboru.

PIATA HLAVA
NEVEREJNÁ PREVENTÍVNA REŠTRUKTURALIZÁCIA

§ 50 - Podmienky neverejnej preventívnej reštrukturalizácie

Dlžník, ktorý je v hroziacom úpadku a voči ktorému nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo začatia reštrukturalizačného konania, môže s jedným alebo s viacerými veriteľmi, ktorí podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska alebo inej obdobnej inštitúcie v zahraničí, dohodnúť neverejný plán v neverejnej preventívnej reštrukturalizácii.

§ 51 - Začatie konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii

Dlžník oznámi začatie konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii príslušnému súdu, ak s tým súhlasia veritelia podľa § 50.

§ 52 - Predloženie neverejného plánu

Dlžník predloží neverejný plán na posúdenie súdu najneskôr do troch mesiacov od oznámenia začatia konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii, inak sa konanie končí; o ukončení konania súd nevydáva rozhodnutie.

§ 53 - Posúdenie neverejného plánu súdom
(1)

Ak súd v lehote 15 dní od predloženia neverejného plánu nerozhodne o jeho zamietnutí, platí, že neverejný plán bol potvrdený; súd o tom vydá dlžníkovi a veriteľom, ktorí boli označení dlžníkom ako účastníci konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii, potvrdenie.

(2)

Súd zamietne neverejný plán, ak zistí, že neverejný plán by mohol poškodiť majetkové záujmy veriteľov, ktorí nie sú účastníkmi neverejného plánu.

§ 54 - Účinky potvrdenia neverejného plánu súdom
(1)

Potvrdenému neverejnému plánu ako právnemu úkonu možno odporovať iba z dôvodu, že v čase dohodnutia neverejného plánu neboli splnené podmienky podľa § 50, o ktorých druhá strana vedela alebo musela vedieť.

(2)

Ak na základe neverejného plánu má byť dlžníkovi poskytnuté nové financovanie, veriteľ, ktorý takéto financovanie poskytol, sa nepovažuje za veriteľa spriaznenej pohľadávky, aj keby inak bol veriteľom spriaznenej pohľadávky.

(3)

Neverejný plán zaväzuje iba veriteľov, ktorí s ním prejavili písomný súhlas.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVENIA

§ 55 - Použitie procesných poriadkov

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa primerane použije Civilný mimosporový poriadok okrem čl. 6, § 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku.

§ 56 - Príslušnosť
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sú kauzálne príslušné:

a)

Okresný súd Košice I pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove,

b)

Okresný súd Žilina pre obvody Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Trenčíne,

c)

Okresný súd Nitra pre obvody Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave.

(2)

Na konanie podľa tohto zákona je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dlžník sídlo.

(3)

Príslušnosť súdu na konanie podľa tohto zákona voči dlžníkovi, ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa sídla dlžníka v čase podania návrhu alebo oznámenia začatia konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii.

(4)

Súd, na ktorom prebieha konanie podľa tohto zákona, je príslušný aj na spory vyvolané osobitnou povahou týchto konaní.

(5)

Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici.

§ 57 - Strany

Stranou v konaní podľa tohto zákona je dlžník a ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má konať; tieto osoby sú stranami pre tú časť konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo povinnostiach.

§ 58 - Dokazovanie
(1)

Súd vykonáva dôkazy spravidla mimo pojednávania bez vypočutia a prítomnosti strán.

(2)

Súd môže vykonať dôkazy, ktoré strany nenavrhli, ak ich možno vykonať bez zbytočných prieťahov a je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutkového stavu veci.

(3)

Ak je tu sporná otázka, dôkazné bremeno nesie dlžník, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Ak má súd rozhodnúť v určitej lehote, rozhoduje na základe skutkového stavu, ktorý je súdu známy v danom čase; ďalšie dokazovanie nevykonáva.

(5)

Súd môže aj bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie osoby, ak jej vypočutie môže mať význam pre rozhodnutie alebo postup súdu v preventívnom konaní. Vypočutie osoby môže súd uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

§ 59 - Neodkladné opatrenie

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu dočasnej ochrany, na návrh dlžníka alebo na podnet správcu súd nariadi počas preventívneho konania neodkladné opatrenie. Neodkladné opatrenie možno uložiť dlžníkovi, veriteľovi alebo inej osobe. Neodkladné opatrenie zanikne najneskôr zánikom dočasnej ochrany.

§ 60 - Niektoré osobitné pravidlá
(1)

Súd rozhoduje uznesením.

(2)

Súd rozhodnutie o začatí konania o kvalifikovanom podnete nevydáva.

(3)

V uznesení súdu sa ako strana uvádza len dlžník.

(4)

Na doručovanie sa použije primerane ustanovenie všeobecného predpisu o konkurznom konaní.19)

(5)

Pojednávanie súd nariaďuje len vtedy, ak to pokladá za potrebné.

(6)

Odvolanie proti uzneseniu súdu je prípustné, len ak to pripúšťa tento zákon.

(7)

Žiadnej strane nepatrí náhrada trov konania.

§ 61 - Vylúčenie niektorých pravidiel

V konaní podľa tohto zákona dovolanie, dovolanie generálneho prokurátora, obnova konania, odpustenie zmeškania lehoty, odklad vykonateľnosti a prerušenie konania nie sú prípustné; na návrhy, ktorými sa strana domáha ich uplatnenia, sa neprihliada.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 62

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

podrobnosti o určení najlepšieho alternatívneho scenára,

b)

prílohy návrhu a podrobnosti o ich obsahových náležitostiach,

c)

podrobnosti o zozname veriteľov a jeho obsahových náležitostiach,

d)

podrobnosti o náležitostiach verejného plánu, jeho prílohách,

e)

podrobnosti o odmene správcu a náhrade výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie,

f)

podrobnosti o informatívnej schôdzi a schvaľovacej schôdzi,

g)

podrobnosti o činnosti veriteľského výboru.

§ 63

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejňuje na svojom webovom sídle

a)

praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a

b)

podrobnosti o poradenských službách a možnostiach ich využitia podnikateľmi v hroziacom úpadku.

§ 64 - Lehoty

Na počítanie lehôt sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní.

§ 65 - Platnosť úkonov dlžníka

Ak tento zákon neustanovuje inak, porušenie povinnosti dlžníkom ustanovenej týmto zákonom nezakladá neplatnosť právneho úkonu dlžníka.

§ 66 - Obmedzenie práv spoločníkov
(1)

Ustanovenia tohto zákona je potrebné vykladať tak, aby spoločníci nemohli bezdôvodne brániť alebo prekážať vykonávaniu verejného plánu.

(2)

Ustanovenia § 193 ods. 2, § 202 ods. 1, § 204a ods. 1, § 211 ods. 1 a § 213 Obchodného zákonníka, ako aj práva s obdobným obsahom a účinkami vo vzťahu k inému dlžníkovi ako dlžníkovi, ktorý je akciovou spoločnosťou, sa počas konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a počas plnenia verejného plánu nepoužijú, ak by ich vykonávanie bolo v rozpore s účelom verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 176b ods. 2 Obchodného zákonníka.

§ 67

Týmto zákonom nie sú dotknuté práva zamestnancov podľa osobitných predpisov.20)

§ 68 - Európska únia

Pri verejnej preventívnej reštrukturalizácii sa medzinárodná súdna právomoc posudzuje rovnako ako pri reštrukturalizácii podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní.21)

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 69 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ak dočasná ochrana poskytnutá podľa osobitného predpisu22) nezanikla do 16. júla 2022, jej účinky trvajú do uplynutia doby, na ktorú bola poskytnutá alebo predĺžená podľa ustanovení osobitného predpisu. Ak o ukončenie dočasnej ochrany poskytnutej podľa osobitného predpisu požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou, dočasná ochrana podľa osobitného predpisu zaniká dňom doručenia tejto žiadosti príslušnému súdu; súd bez zbytočného odkladu zverejní údaje o dlžníkovi a informáciu o tom, že dočasná ochrana poskytnutá podľa osobitného predpisu zanikla.

(2)

Dlžník, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana podľa osobitného predpisu, nie je oprávnený postupovať podľa ustanovení tohto zákona, ak trvajú účinky dočasnej ochrany poskytnutej podľa osobitného predpisu.

§ 70 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 71 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 519/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 67a ods. 1 druhá veta znie: „Ak bola spoločnosť zrušená, má povinnosti spoločnosti v kríze až do vstupu do likvidácie.“.
2.
V § 67a ods. 2 sa slová „Spoločnosti hrozí úpadok“ nahrádzajú slovami „Spoločnosť je v kríze aj vtedy“.
3.
§ 67b sa vypúšťa.
4.
V § 69 ods. 1 sa slovo „zákonom“ nahrádza slovami „týmto zákonom alebo osobitným predpisom“.
5.
V § 71 odsek 1 znie:

„(1)
Ak bola spoločnosť zrušená rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti, ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti likvidátora súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti. V ostatných prípadoch spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti ustanovia likvidátora najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti tak, aby spoločnosť vstúpila do likvidácie najneskôr do 90 dní od zrušenia spoločnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.“.

6.
V § 75j ods. 6 sa slová „alebo o ukončení daňovej kontroly“ nahrádzajú slovami „a o tom, že daňová kontrola neprebieha“.
7.
V § 88a ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Prevziať imanie môže iba osoba zapísaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.“.

8.
V § 115 odsek 5 znie:

„(5)
Účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.“.

9.
V § 115 sa vypúšťajú odseky 6 až 11.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 6.

10.
V § 117 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Čl. III

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z, zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 474/2019 Z. z., zákona č 288/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 236/2021 Z. z., zákona č. 357/2021 Z. z. a zákona č. 105/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 241 ods. 1 sa za slovo „plánu“ vkladajú slová „alebo verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu“.
2.
V § 242 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „marí“ vkladajú slová „verejnú preventívnu reštrukturalizáciu,“.
3.
V § 259 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
riešenie hroziaceho úpadku verejnou preventívnou reštrukturalizáciou alebo neverejnou preventívnou reštrukturalizáciou, konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddlženie, alebo“.

Čl. IV

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z. a zákona č. 108/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 20 písm. d) sa slová „konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie“ nahrádzajú slovami „konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii alebo konanie o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii“.
2.
V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, v ktorom sa má ustanoviť správca z oddielu špeciálnych správcov zoznamu správcov, sú príslušné:
a)
Okresný súd Košice I pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove,

b)
Okresný súd Žilina pre obvody Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Trenčíne,

c)
Okresný súd Nitra pre obvody Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní podľa odseku 2 je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici.“.

4.
V § 90 sa slová „konkurzom a reštrukturalizáciou“ nahrádzajú slovami „konkurzom, reštrukturalizáciou, verejnou preventívnou reštrukturalizáciou alebo neverejnou preventívnou reštrukturalizáciou“.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 403/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správca vykonáva poplatkové úkony v mene a na účet dlžníka,“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri podaní návrhov, žiadostí a oznámení podľa osobitného predpisu3e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3e znie:

„3e) Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Poplatková povinnosť za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu,3g) ktorá nebola splnená, zaniká zrušením konkurzu.“.

4.
Za § 11d sa vkladá § 11e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11e
Osobitné ustanovenie k plateniu súdnych poplatkov v konkurznom konaní
Ak v konkurznom konaní vznikne poplatková povinnosť súvisiaca s dosiahnutím výťažku zo speňaženia majetku, správca vyžiada z príslušného súdu zúčtovacie údaje potrebné na zaplatenie súdneho poplatku. Ak sú tu okolnosti, ktoré bránia splneniu poplatkovej povinnosti včas, správca ich oznámi bez zbytočného odkladu súdu.“.

5.
Za § 18k sa vkladá § 18l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18l
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 17. júla 2022
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 16. júla 2022 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 16. júla 2022, i keď sa stanú splatnými po 16. júli 2022.“.

6.
V Prílohe v Sadzobníku súdnych poplatkov položka 5 znie:

„Položka 5
a)
Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3g) ................................... 1 % z každého výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate najviac 33 193,50 eur a 0,5 % z výťažku v oddelenej podstate najviac 33 193,50 eur.

b)
Za podanie námietky zaujatosti podľa osobitného predpisu3g) .............................. 500 eur.“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z. zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z. a zákona č. 540/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 2 sa za slová „exekúcie podľa osobitného predpisu,1b)“ vkladajú slová „správca v konaní podľa osobitných predpisov,1ba) likvidátor,1bb)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1ba a 1bb znejú:

„1ba) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1bb) § 72 Obchodného zákonníka.“.

2.
Za § 19p sa vkladá § 19r, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. júla 2022
(1)
Pomerná časť ročného poplatku správcu podľa predpisov účinných do 16. júla 2022 za obdobie do 16. júla 2022 je splatná do 31. decembra 2022.

(2)
Ročný poplatok správcu podľa predpisov účinných od 17. júla 2022 za obdobie trvania zápisu správcu v zozname správcov v období od 17. júla 2022 do 30. júna 2023 je splatný 31. júla 2023.“.

3.
V Prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov časti I VŠEOBECNÁ SPRÁVA položke 5 písmená l) a m) znejú:

„l)
ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý, aj neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) ................................................. 200 eur,

m)
ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý, aj neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b)............................................... 400 eur,“.

4.
V Prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov časti I VŠEOBECNÁ SPRÁVA položke 5 sa za písmenom m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n)
vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky10b).................................................... 5 000 eur.“.

Doterajšie písmená n) až u) sa označujú ako písmená o) až v).

5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10b sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
6.
V Prílohe v Sadzobníku poznámka k položke 5 znie:

„Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Povinnosť zaplatiť ročný poplatok správcu vzniká 1. júla kalendárneho roka, a to hoci za jeden deň trvania zápisu správcu v zozname správcov v období od 1. júla kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok správcu uhrádza, do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok správcu uhrádza. Ročný poplatok správcu je splatný 31. júla kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok uhrádza.“.

Čl. VII

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 319/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 181/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Justičná akadémia vykonáva aj činnosť poverenej právnickej osoby podľa osobitného predpisu.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 18 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 111/2022 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 311/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 403/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 19 sa vypúšťajú slová „a ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu, preverí, či spoločník alebo nadobúdateľ väčšinového obchodného podielu nie je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona11a)“.
2.
V § 8a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia.“.

Čl. IX

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z. a zákona č. 454/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa slová „riešenie hroziaceho úpadku dlžníka“ nahrádzajú slovami „hroziaci úpadok, povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka“.
2.
V § 3 ods. 2 prvej vete, § 11 ods. 3, § 12 ods. 2 a § 19 ods. 1 sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.
3.
V § 3 ods. 2 sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Predpokladá sa, že právnická osoba je platobne schopná, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno odôvodnene predpokladať, že v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku je možné pokračovať a rozdiel medzi výškou jej splatných peňažných záväzkov a peňažného majetku (ďalej len „medzera krytia“) je menej ako desatina výšky jej splatných peňažných záväzkov, alebo v dobe nie dlhšej ako 60 dní medzera krytia pod takúto hranicu klesne.“.
4.
V § 3 odsek 4 znie:

„(4)
Dlžník, ktorý sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku, nesmie plniť splatnú peňažnú pohľadávku vo väčšom rozsahu ako do výšky, aká by na veriteľa pripadala pri uspokojení veriteľov v prípade vyhlásenia konkurzu; to neplatí, ak
a)
úpadok dlžníka nastal počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie,1aa) a

b)
ide o plnenie pohľadávky nevyhnutne potrebnej na zachovanie prevádzky podniku dlžníka voči nespriaznenej osobe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 7 až 49 zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4
Hroziaci úpadok
(1)
Dlžník je v hroziacom úpadku, najmä ak mu hrozí platobná neschopnosť.

(2)
Dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, ak s prihliadnutím na všetky okolnosti možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná neschopnosť.

(3)
Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, môže riešiť hroziaci úpadok najmä preventívnym konaním podľa osobitného predpisu.1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Zákon č. 111/2022 Z. z.“.

6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a
Povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka
(1)
Dlžník je povinný sústavne sledovať svoju finančnú situáciu, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby sa mohol včas dozvedieť o hroziacom úpadku a bez zbytočného odkladu prijať vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie; je tiež povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť životaschopnosť podniku dlžníka.

(2)
Ak je dlžník vedený v zozname dlžníkov podľa osobitných predpisov,1c) ide o okolnosť, ktorá signalizuje, že dlžníkovi môže hroziť úpadok a dlžník je povinný posúdiť, či mu úpadok hrozí.

(3)
Ak štatutárny orgán dlžníka nemá dostatok odborných vedomostí alebo skúseností, je povinný vyhľadať pomoc odborníka na posúdenie, či dlžníkovi hrozí úpadok a aké opatrenia je potrebné uskutočniť na prekonanie hroziaceho úpadku.

(4)
Štatutárny orgán dlžníka, ktorý sa dozvedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol dozvedieť, že dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jeho prekonanie.

(5)
Počas hroziaceho úpadku je štatutárny orgán dlžníka povinný zohľadňovať spoločné záujmy veriteľov vrátane zamestnancov a ich zástupcov, spoločníkov a iných osôb, ktoré môžu byť hroziacim úpadkom dlžníka dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

7.
V § 10a ods. 1 sa slovo „ministerstva“ nahrádza slovami „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
8.
V § 11 ods. 2 prvej vete sa slová „Dlžník v predlžení“ nahrádzajú slovami „Dlžník, ktorý je právnickou osobou,“ a slovo „predlžení“ sa nahrádza slovom „úpadku“.
9.
V § 11 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa predpokladá úpadok dlžníka z dôvodu, že došlo k zverejneniu oznámenia podľa osobitného predpisu3ca) v Obchodnom vestníku“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ca znie:

„3ca) Napríklad § 61n ods. 6 Exekučného poriadku, § 309f Civilného mimosporového poriadku.“.

10.
V § 11a ods. 2 sa slová „podnikateľ pod dočasnou ochranou poruší povinnosť uložiť do zbierky listín vyhlásenie podľa osobitného predpisu.3d)“ nahrádzajú slovami „štatutárny orgán dlžníka poruší povinnosť zverejniť vyhlásenie podľa osobitného predpisu.3d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d) § 16 zákona č. 111/2022 Z. z.“.

11.
V § 12 ods. 1 druhá veta znie: „Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, ktorý musí byť autorizovaný navrhovateľom, inak sa naň neprihliada.“.
12.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
13.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak ide o návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu dlžníka, ktorého úpadok sa predpokladá podľa § 11 ods. 3, navrhovateľ nie je povinný dokladať svoju pohľadávku spôsobom podľa odseku 2 písm. a) až e).“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

14.
V § 16 ods. 1 prvej vete sa za slová „toho istého dlžníka,“ vkladajú slová „alebo konanie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie,“, za slová „povolenia reštrukturalizácie“ sa vkladá čiarka a slová „alebo do zastavenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie alebo povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie,“ a za slovo „povolí“ sa vkladajú slová „alebo v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu“.
15.
V § 16 ods. 1 druhej vete sa za slová „reštrukturalizačné konanie“ vkladajú slová „alebo konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii“ a v tretej vete sa za slová „reštrukturalizačného konania“ vkladá čiarka a slová „alebo konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii“.
16.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa slovo „iba“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak bol konkurz vyhlásený ako hlavné insolvenčné konanie, odvolanie je oprávnený podať ktorýkoľvek veriteľ dlžníka.3c) Ak bol konkurz vyhlásený ako vedľajšie insolvenčné konanie, odvolanie je oprávnený podať správca v hlavnom insolvenčnom konaní.3e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3e znie:

„3e) Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.“.

17.
V § 21 ods. 3 prvá a druhá veta znejú: „Predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov alebo paušálnu náhradu výdavkov. Ak predbežný správca doručil súdu návrh na určenie odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo paušálnej náhrady výdavkov v lehote na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, o odmene a výdavkoch predbežného správcu alebo o paušálnej náhrade výdavkov predbežného správcu rozhodne súd v uznesení, ktorým zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo vyhlásil konkurz, inak rozhodne súd o odmene a výdavkoch predbežného správcu alebo o paušálnej náhrade výdavkov predbežného správcu samostatným uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.“.
18.
V § 22 ods. 1 prvej vete sa za slovami „prihlasovania pohľadávok“ vypúšťa čiarka a slová „následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok“.
19.
§ 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:

㤠25
Vstup do konania
(1)
Ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, takýto veriteľ alebo nadobúdateľ pohľadávky oznámi správcovi túto skutočnosť. K oznámeniu je potrebné doložiť listiny, ktoré osvedčujú dôvod vstupu nadobúdateľa pohľadávky do konkurzného konania, a označiť pôvodne prihlásenú pohľadávku podľa údajov zo zoznamu pohľadávok v registri úpadcov.

(2)
Ak nie sú splnené predpoklady pre vstup do konania, oznámenie podľa odseku 1 s prílohami a svojim stanoviskom predloží správca najneskôr do troch dní na rozhodnutie súdu. Súd rozhodne do desiatich dní o vstupe do konania uznesením.

(3)
Ak sú splnené predpoklady na vstup do konania, správca bez zbytočného odkladu vyznačí zmenu v zozname pohľadávok v registri úpadcov.

§ 26
Potvrdenie nadobudnutia pohľadávky
Ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, na iného účastníka konkurzného konania, ustanovenie § 25 sa použije primerane.“.

20.
V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
dňom zápisu nadobúdateľa pohľadávky v zozname pohľadávok v registri úpadcov podľa § 25,“.

21.
V § 27 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správca podľa takejto skutočnosti upraví zoznam pohľadávok v registri úpadcov.“.
22.
V § 28 odsek 2 znie:

„(2)
Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu,8ac) prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu.8ad) Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8ac a 8ad znejú:

„8ac) Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.

8ad) Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.“.

23.
V § 28 ods. 3 prvej a druhej vete sa vypúšťa slovo „správcovi“ a v poslednej vete sa slová „v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy“ nahrádzajú slovami „v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že prihláška bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty“.
24.
V § 28 ods. 4 sa vypúšťajú slová „doručenej správcovi“.
25.
V § 29 ods. 1 prvá veta znie: „Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada.“.
26.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
27.
V § 31 ods. 1 a 2 sa za slová „zoznamu pohľadávok“ vkladajú slová „v registri úpadcov“.
28.
V § 31 ods. 1 druhá veta znie: „To platí primerane aj o zmenách v zozname pohľadávok v registri úpadcov, ktoré je správca povinný v zozname pohľadávok v registri úpadcov uskutočniť bez zbytočného odkladu.“.
29.
§ 31 odsek 3 znie:

„(3)
Najneskôr päť dní pred konaním prvej schôdze veriteľov správca oznámi súdu, že prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov.“.

30.
V § 32 ods. 3 písm. b) sa slová „Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „registri úpadcov“.
31.
V § 33 druhej vete sa vypúšťa slovo „nezabezpečených“ a slová „(ďalej len „nezabezpečený veriteľ“)“.
32.
V § 34 ods. 1 a § 126 ods. 1 sa slová „pätnásty deň“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a slová „dvadsiaty deň“ sa nahrádzajú slovami „45 dní“.
33.
V § 34 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Správca môže požiadať súd alebo veriteľský výbor o súhlas s uskutočnením schôdze veriteľov prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu; na tento účel správca zašle prístupové údaje súdu a prihláseným veriteľom. Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov musí v takomto prípade obsahovať čas, predmet rokovania a termín, dokedy majú veritelia, ktorí v prihláške pohľadávky neuviedli adresu elektronickej pošty, požiadať správcu o prístupové údaje potrebné pre účasť na schôdzi veriteľov.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

34.
V § 35 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa schôdza veriteľov uskutočnila prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu, správca vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý uchová na nosiči dát, a po skončení schôdze veriteľov ho pripojí k správcovskému spisu alebo v správcovskom spise urobí poznámku, kde je tento obrazovo-zvukový záznam uložený.“.
35.
V § 35 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo kópiu obrazovo-zvukového záznamu schôdze veriteľov“.
36.
V § 35 ods. 7 druhej vete sa za slová „odpis zápisnice“ vkladajú slová „a obrazovo-zvukový záznam schôdze veriteľov“.
37.
V § 35 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa schôdza veriteľov uskutočnila prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu, na ktorej bol prítomný súd, môže súd o námietke rozhodnúť bezprostredne; rozhodnutie o námietke sa nevyhotovuje písomne.“.
38.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a
Dočasný veriteľský výbor
(1)
Ak to považuje súd za potrebné, môže pred konaním prvej schôdze veriteľov ustanoviť dočasný veriteľský výbor, ktorý bude vykonávať funkciu veriteľského výboru do konania prvej schôdze veriteľov. Dočasný veriteľský výbor má troch alebo piatich členov. Členov dočasného veriteľského výboru určí súd tak, aby v ňom boli zastúpení najmä relevantní veritelia,9aa) a aby v ňom boli primerane zastúpení zabezpečení a nezabezpečení veritelia. Funkciu členov dočasného veriteľského výboru vykonávajú v prípade, ak pred vyhlásením konkurzu prebiehala reštrukturalizácia, ktorá bola zastavená a v ktorej bol ustanovený veriteľský výbor, veritelia, ktorí boli členmi veriteľského výboru v reštrukturalizácii.

(2)
Zánikom funkcie člena dočasného veriteľského výboru nezaniká pôsobnosť veriteľského výboru. Ak je to potrebné, súd môže člena dočasného veriteľského výboru kedykoľvek odvolať, vymeniť alebo doplniť.

(3)
Ustanovenia § 37 ods. 2, 3, 5 a § 38 sa použijú primerane.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 111/2022 Z. z.“.

39.
V § 37 ods. 1 druhej vete sa slovo „Prví“ nahrádza slovami: „Ak § 131 ods. 3 neustanovuje inak, prví“.
40.
V § 37 ods. 1 a 4 a § 38 ods. 7 sa vypúšťa slovo „nezabezpečený“ vo všetkých tvaroch.
41.
V § 37 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

42.
V § 41 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak dochádza k prieťahom alebo porušovaniu povinností ustanovených týmto zákonom, môže súd uložiť správcovi vykonanie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov. Nesplnenie povinnosti uloženej súdom je závažným porušením povinnosti správcu.“.
43.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Ak správca zomrie, súd správcu bez zbytočného odkladu odvolá a ustanoví správcu postupom podľa § 40 ods. 1; pri vykonávaní funkcie správcu vo viacerých konkurzných konaniach súd ustanoví totožného správcu do všetkých týchto konaní. Uznesenie o odvolaní a ustanovení správcu bez zbytočného odkladu zverení v Obchodnom vestníku. Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú.“.

44.
V § 74a ods. 5 písm. a) sa slovo „predlžení“ nahrádza slovom „úpadku“.
45.
V § 85 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Správca je povinný konkurznému súdu, príslušnému orgánu a súdu, ktorý vedie konanie vyvolané alebo súvisiace s konkurzom, do 30 dní po uplynutí piatich rokov od vyhlásenia konkurzu a následne v pravidelných ročných intervaloch zaslať správu (ďalej len „reštančná správa“), v ktorej uvedie
a)
priemerné mesačné náklady na správu a speňažovanie majetku úpadcu,

b)
priemerné mesačné príjmy zo správy majetku podliehajúceho konkurzu,

c)
označenie majetku, ktorý nebol ešte speňažený, a opis okolností, ktoré bránia jeho speňaženiu.

(3)
Ak ide o dlžníka, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, správca reštančnú správu bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení založí do zbierky listín.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

46.
V § 91 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ustanovený pri vyhlásení konkurzu“ a vypúšťa sa posledná veta.
47.
V § 92 ods. 2 druhej vete sa slová „záväzky, ktoré vznikli v súvislosti prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu,“ nahrádzajú slovami „záväzkové vzťahy schválené kupujúcim pri jeho prevode“.
48.
V § 92 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
49.
§ 95 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Nezabezpečené pohľadávky z nového úveru sa z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v zistenom rozsahu uspokoja pred uspokojením pohľadávok podľa odseku 1. Ak niet odlišnej dohody medzi viacerými veriteľmi pohľadávok z nového úveru, pohľadávky sa uspokoja pomerne; na odlišnú dohodu sa prihliada len vtedy, ak je uložená v zbierke listín dlžníka. Na účely uloženia odlišnej dohody v zbierke listín je dlžník povinný poskytnúť veriteľom súčinnosť.“.

50.
V § 106 ods. 3 druhej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
51.
V § 108 ods. 1 sa slová „dlžníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku“ nahrádzajú slovami „je dlžník v úpadku“.
52.
V § 109 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
je dlžník v úpadku,“.

53.
V § 109 ods. 3 písm. e) sa za slová „právneho predchodcu“ vkladajú slová „alebo od skončenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie inak, ako potvrdením verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu podľa osobitného predpisu,22d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:

„22d) § 15 zákona č. 111/2022 Z. z.“.

54.
V § 110 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
zistenie, či je dlžník v úpadku a kedy úpadok nastal spolu s odôvodnením, prečo úpadok nastal,“.

55.
§ 111 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Ak vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii, počas ktorej nastal úpadok dlžníka, nedôjde k potvrdeniu verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu súdom podľa osobitného predpisu,22e) návrh na povolenie reštrukturalizácie možno podať najskôr po uplynutí dvoch rokov od skončenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie.“.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 22e znie:

„22e) § 12 zákona č. 111/2022 Z. z.“.

56.
V § 112 ods. 1 druhá veta znie: „Návrh na povolenie reštrukturalizácie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, ktorý musí byť autorizovaný navrhovateľom, inak sa naň neprihliada.“.
57.
§ 121 vrátane nadpisu znie:

㤠121
Prihlasovanie pohľadávok
Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a musí byť autorizovaná; to neplatí, ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu.8ac) Prihláška musí byť správcovi doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, inak sa na ňu neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa použije primerane.“.

58.
V § 122 odsek 2 znie:

„(2)
Ustanovenia § 30 a 31 sa použijú rovnako.“.

59.
V § 123 ods. 1 sa za slová „zoznamu pohľadávok“ vkladajú slová „v registri úpadcov“ a vypúšťa sa bodkočiarka a slová „zoznam pohľadávok správca vyhotovuje v štyroch rovnopisoch“.
60.
V § 123 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

61.
V § 126 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Správca môže požiadať súd o súhlas s uskutočnením schôdze veriteľov prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu; na tento účel správca zašle prístupové údaje súdu a prihláseným veriteľom. Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov musí v takomto prípade obsahovať čas, predmet rokovania a termín, dokedy majú veritelia, ktorí v prihláške pohľadávky neuviedli adresu elektronickej pošty, požiadať správcu o prístupové údaje potrebné pre účasť na schôdzi veriteľov.“.
62.
V § 126 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa schôdza veriteľov uskutočnila prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu, správca vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý uchová na nosiči dát, a po skončení schôdze veriteľov ho pripojí k správcovskému spisu alebo v správcovskom spise urobí poznámku, kde je tento obrazovo-zvukový záznam uložený.“.
63.
V § 126 ods. 5 sa za slová „odpis zápisnice“ vkladajú slová „a obrazovo-zvukový záznam schôdze veriteľov“.
64.
V § 129 ods. 3 druhá veta znie: „Ustanovenie § 131 ods. 3 platí rovnako.“ a vypúšťa sa tretia až piata veta.
65.
V § 131 ods. 3 prvej vete sa slová „správcu postupom podľa § 40 ods. 1“ nahrádzajú slovami „do funkcie správcu toho istého správcu, ktorý vykonával funkciu v reštrukturalizácii“.
66.
V § 131 ods. 3 tretej vete sa za slovom „konania“ vypúšťa čiarka a slová „funkcia veriteľského výboru a funkcia správcu“ sa nahrádzajú slovami „a funkcia veriteľského výboru a funkcia správcu nezaniká“.
67.
V § 155a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo skôr, ako uplynú štyri roky od skončenia reštrukturalizácie“.
68.
V § 166c ods. 1 písm. f) sa za slovo „nároky“ vkladajú slová „zamestnancov dlžníka“.
69.
V § 166d ods. 1 a 2 sa za slová „ dlžníka je“ vkladajú slová „hodnota alebo“.
70.
V § 166d ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „jej výška sa pomerne neznižuje.“.
71.
§ 166e sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ak došlo k oddlženiu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka nie je prekážkou prevádzkovania živnosti podľa osobitného predpisu.25aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25aa znie:

„25aa) § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 112/2018 Z. z.“.

72.
V § 166g ods. 1 sa za slová „zdroj príjmov“ vkladá čiarka a slová „pokračoval vo výkone podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti alebo začal podnikať“.
73.
V § 166g ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poverená osoba podľa osobitného predpisu8aa)“.
74.
V § 166j ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie § 42 ods. 7 sa použije rovnako.“.
75.
V § 180 ods. 3 prvej vete sa slová „Dočasná ochrana,32) vyhlásenie konkurzu, začatie reštrukturalizačného konania ani povolenie reštrukturalizácie nemá“ nahrádzajú slovami „Konania podľa tohto zákona alebo preventívne konania podľa osobitného predpisu1b) nemajú“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

76.
V § 180a ods. 2 sa za slovami „§ 95 ods. 2“ vypúšťa čiarka a vkladá sa slovo „a“ a vypúšťajú sa slová „a spriaznených pohľadávok“.
77.
V § 197 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bolo vedené konanie podľa osobitného predpisu,1b) v konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje sudca, ktorý bol zákonným sudcom v konaní podľa osobitného predpisu.“.
78.
§ 204 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
podrobnosti o medzere krytia a spôsobe určenia platobnej neschopnosti, predlženia, hroziaceho úpadku a hroziacej platobnej neschopnosti.“.

79.
Za § 206m sa vkladá § 206n, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠206n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. júla 2022
(1)
Ak odseky 2 až 6 neustanovujú inak, konania vrátane konaní vyvolaných a súvisiacich s konaniami podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené do 16. júla 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 16. júla 2022.

(2)
O vstupe do konania a o potvrdení nadobudnutia pohľadávky rozhoduje súd podľa predpisov účinných do 16. júla 2022, len ak bol takýto návrh podaný do 16. júla 2022.

(3)
Ustanovenie § 16 ods. 1 účinné od 17. júla 2022 sa použije aj na konania začaté do 16. júla 2022.

(4)
Na prihlasovanie pohľadávok a na schôdze veriteľov v konkurzoch vyhlásených a reštrukturalizáciách povolených do 16. júla 2022 sa použijú ustanovenia účinné od 17. júla 2022. V konkurzoch vyhlásených a reštrukturalizáciách povolených do 16. júla 2022 zabezpečí správca zverejnenie zoznamu pohľadávok v registri úpadcov najneskôr do 31. januára 2023. Od zverejnenia zoznamu pohľadávok v registri úpadcov sa zoznam pohľadávok vedie prostredníctvom registra úpadcov.

(5)
V konkurzoch vyhlásených do 16. júla 2022 sa o výmene správcu rozhoduje podľa predpisov účinných do 16. júla 2022.

(6)
Ustanovenia § 41 a 85 v znení účinnom od 17. júla 2022 sa použijú aj v konaniach začatých do 16. júla 2022. V konaniach, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona trvajú viac ako päť rokov, je správca povinný vyhotoviť a zaslať súdu prvú reštančnú správu podľa § 85 v znení účinnom od 17. júla 2022 najneskôr do 31. októbra 2022.

(7)
V čase od 17. júla 2022 do 31. decembra 2022 je dlžník, ktorý je právnickou osobou, platobne neschopným podľa § 3 ods. 2, ak nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi; to platí aj v prípade vyhlásenia konkurzu na návrh veriteľa v súvislosti s preukázaním splnenia podmienok na vyhlásenie konkurzu podľa § 12 ods. 2 a v súvislosti s osvedčením platobnej schopnosti dlžníka podľa § 19 ods. 1.“.

80.
Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) (Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019).“.

Čl. X

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa za slová „reštrukturalizačnom konaní“ vkladá čiarka a slová „alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu1)“ sa nahrádzajú slovami „konaní o oddlžení alebo konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa osobitných predpisov1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7 až 49 zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 7 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a minimálnu výmeru jej podlahovej plochy“.
3.
V § 7 ods. 2 sa za slovami „nájomnou zmluvou“ vypúšťa čiarka a slová „listom vlastníctva“ a na konci sa pripája táto veta: „Doklady preukazujúce oprávnenie správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu alebo ďalšiu kanceláriu správca nedokladá, ak údaje v nich obsiahnuté je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.10aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

„10aa) § 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 7 odsek 3 znie:

„(3)
Do funkcie správcu možno v konaní o oddlžení alebo konkurznom konaní podľa osobitného predpisu,10aaa) okrem konaní podľa § 20a písm. c), ustanoviť na základe náhodného výberu len správcu, ktorý má v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu; ak má súd v takom konaní ustanoviť do funkcie správcu, ktorý bol schválený schôdzou veriteľov, možno ustanoviť len správcu, ktorý má v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aaa znie:

„10aaa) § 11 až 107c, § 166 až 171d zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
V konaniach podľa § 20a písm. c) možno ustanoviť len správcu, ktorý má zriadenú kanceláriu na území Slovenskej republiky.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

6.
V § 7 odsek 5 znie:

„(5)
Písomnosti určené správcovi sa doručujú na adresu jeho kancelárie určenej podľa odsekov 3 a 4.“.

7.
V § 8 odsek 1 znie:

„(1)
Správca je povinný viesť vo veci, v ktorej vykonáva správcovskú činnosť, správcovský spis (ďalej len „spis“); spis musí byť dostupný v kancelárii určenej podľa § 7 ods. 3 a 4.“.

8.
V § 10 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu1).“.
9.
V § 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur, ak ide o správcu zapísaného v oddiele zoznamu správcov podľa § 20 ods. 2 písm. a) a b), a 1 000 000 eur, ak ide o správcu zapísaného v oddiele zoznamu správcov podľa § 20 ods. 2 písm. c)“.
10.
V § 16 ods. 3 druhá veta znie: „Opakovanú správcovskú skúšku možno bez opätovného absolvovania odbornej prípravy vykonať len raz, a to najneskôr do dvoch rokov od ukončenia odbornej prípravy.“.
11.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a
Špeciálna správcovská skúška
(1)
Účelom špeciálnej správcovskej skúšky je posúdiť skúsenosti a zistiť odborné právne a ekonomické vedomosti uchádzača, ktoré sú potrebné na riadny výkon správcovskej činnosti správcu zapísaného v oddiele špeciálnych správcov zoznamu správcov, vrátane overenia znalostí v oblasti finančnej analýzy a riadenia podnikov.

(2)
Špeciálna správcovská skúška je verejná a koná sa v štátnom jazyku pred päťčlennou skúšobnou komisiou (ďalej len „špeciálna komisia“). Členov špeciálnej komisie a dvoch náhradníkov vymenúva a odvoláva minister. Predsedu špeciálnej komisie vymenúva minister z členov špeciálnej komisie a odvoláva ho.

(3)
Po jednom členovi špeciálnej komisie minister vymenuje
a)
zo zamestnancov ministerstva,

b)
z odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií, navrhnutých Radou Justičnej akadémie Slovenskej republiky,

c)
zo sudcov, u ktorých prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti tvorí agenda konkurzov a reštrukturalizácií, navrhnutých predsedami súdov, ktoré sú kauzálne príslušné na konania podľa § 20a písm. c),

d)
z osôb navrhnutých záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré sa venujú problematike zlyhaných úverov, a

e)
z osôb navrhnutých záujmovým združením bánk, ktoré sa venujú právnej problematike v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.

(4)
Náhradníkov vymenuje minister zo sudcov podľa odseku 3 písm. c).

(5)
Špeciálnu správcovskú skúšku možno vykonať po zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu10aab) a najskôr po piatich rokoch riadneho výkonu správcovskej činnosti podľa osobitných predpisov.1) Za riadny výkon správcovskej činnosti sa považuje aj pozastavený výkon správcovskej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d).

(6)
Špeciálna správcovská skúška sa koná podľa potreby, najmenej raz za päť rokov; špeciálnu správcovskú skúšku je potrebné uskutočniť vždy, ak v oddiele špeciálnych správcov klesne počet zapísaných správcov pod desať. Úspešné vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky ako predpoklad pre zápis do oddielu špeciálnych správcov sa považuje za splnený aj v prípade, ak od jej posledného úspešného absolvovania uplynulo viac ako päť rokov, najdlhšie však do najbližšieho termínu konania ďalšej špeciálnej správcovskej skúšky po uplynutí piatich rokov od jej posledného úspešného absolvovania; inak ministerstvo správcu z oddielu špeciálnych správcov vyčiarkne.

(7)
Zvukový záznam zo špeciálnej správcovskej skúšky zverejní ministerstvo bez zbytočného odkladu na svojom webovom sídle; nie však na obdobie dlhšie ako 180 dní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aab znie:

„10aab)Položka 5 písm. n) Prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 111/2022 Z. z.“.

12.
V § 18 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o špeciálnu správcovskú skúšku, poverenou právnickou osobou je Justičná akadémia Slovenskej republiky.10aac)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aac znie:

„10aac) § 3 ods. 10 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 111/2022 Z. z.“.

13.
V § 20 odsek 2 znie:

„(2)
Zoznam správcov sa člení na oddiel
a)
správcov pre fyzické osoby,

b)
správcov pre právnické osoby a

c)
špeciálnych správcov.“.

14.
V § 20 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Ministerstvo zapíše správcu do oddielu zoznamu správcov na základe jeho písomnej žiadosti, ak spĺňa predpoklady na zápis do oddielu zoznamu správcov. Správca môže podať písomnú žiadosť o zmenu zápisu v oddieloch zoznamu správcov najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka a ministerstvo zmenu zapíše vždy len k 1. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.

(4)
Oddiel správcov pre fyzické osoby a oddiel správcov pre právnické osoby sa vedie podľa obvodov krajských súdov, v ktorých sídli príslušný konkurzný súd; oddiel špeciálnych správcov sa vedie pre celé územie Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

15.
V § 20 ods. 5 písm. a) sa za slovo „priezvisko,“ vkladajú slová „akademický titul,“.
16.
V § 20 ods. 5 písm. e) sa za slovo „správcov“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „a“.
17.
V § 20 ods. 5 písmeno f) znie:

„f)
pokuta uložená podľa § 35 ods. 1 písm. a) za posledné tri roky.“.

18.
V § 20 ods. 6 písmeno i) znie:

„i)
pokuta uložená podľa § 35 ods. 1 písm. a) za posledné tri roky.“.

19.
V § 20a písm. a) sa za slovo „osobe“ vkladá čiarka a slová „okrem konaní podľa písmena c),“.
20.
V § 20a písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „konkurzných“.
21.
§ 20a sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
náhodný výber sa uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zapísaní v oddiele špeciálnych správcov, ak ide o konanie voči právnickej osobe,
1.
ktorá je finančnou inštitúciou podľa § 4 ods. 4,

2.
ktorej obrat v poslednom kalendárnom roku pred vyhlásením konkurzu prekročil 10 000 000 eur,

3.
ktorej majetok podľa poslednej účtovnej závierky presiahol 10 000 000 eur,

4.
ktorej úpadok sa rieši reštrukturalizáciou10b) alebo

5.
ktorej hroziaci úpadok sa rieši verejnou preventívnou reštrukturalizáciou.10c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

„10b) § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10c) § 7 až 49 zákona č. 111/2022 Z. z.“.

22.
V § 21 sa odsek 1 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
aspoň tri roky vykonávala odbornú prax v oblasti práva alebo ekonómie,

g)
nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 písm. b).“.

23.
V § 21 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
ktorá bola spoločníkom právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu správcov podľa § 35 ods. 1 písm. b) v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu správcov; to neplatí, ak od vyčiarknutia právnickej osoby zo zoznamu správcov uplynulo aspoň päť rokov,“.

24.
V § 21 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorú vykonala nie skôr ako dva roky pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu správcov.“.
25.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Odborná prax je prax fyzickej osoby vykonávaná v oblasti práva alebo ekonómie v trvaní aspoň troch rokov, ak bola vykonávaná po ukončení právnického alebo ekonomického vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.“.

26.
V § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. d) sa za slovom „republiky“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „a“ a v písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa toto slovo: „a“.
27.
V § 22 sa odseky 1 a 2 dopĺňajú písmenom f), ktoré znie:

„f)
nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 2 alebo § 35 ods. 1 písm. b).“.

28.
§ 23 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 2 alebo § 35 ods. 1 písm. b).“.

29.
Za § 23 sa vkladá 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a
Predpoklady zápisu do oddielu špeciálnych správcov
(1)
Do oddielu špeciálnych správcov možno zapísať fyzickú osobu, ak
a)
spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov a

b)
úspešne vykonala špeciálnu správcovskú skúšku.

(2)
Do oddielu špeciálnych správcov možno zapísať právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, ak
a)
spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov a

b)
aspoň jeden jej štatutárny orgán úspešne vykonal špeciálnu správcovskú skúšku.“.

30.
V § 24 ods. 2 prvej vete sa za slová „priezvisko fyzickej osoby,“ vkladajú slová „jej akademický titul,“.
31.
V § 24 ods. 5 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.
32.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Dosiahnuté vzdelanie sa preukazuje úradne osvedčenou kópiou dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydanom podľa osobitného predpisu.14b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

33.
V § 26 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť“.
34.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).

35.
V § 26 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) sa slová „v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok;“ nahrádzajú slovami „neuhradil ročný poplatok za trvanie zápisu v zozname správcov v lehote splatnosti;14ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14ba znie:

„14ba) Položka 5 písm. m) a l) Prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 111/2022 Z. z.“.

36.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

37.
Nad § 27 sa vkladá označenie prvej hlavy, ktoré vrátane nadpisu znie:

„PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA“.

“.

38.
V § 28 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len „dohľad na ministerstve“).“.

39.
Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠28a
Mlčanlivosť o získaných informáciách
Poverené osoby, prizvané osoby a všetky ďalšie osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s dohľadom, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach; to neplatí, ak ide o skutočnosti, na ktoré sa povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona nevzťahuje. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení výkonu ich funkcie alebo zamestnania alebo iného právneho vzťahu s ministerstvom.

§ 28b
Trovy dohľadu
Trovy ministerstva spojené s dohľadom platí ministerstvo a trovy dohliadaného správcu spojené s dohľadom platí dohliadaný správca.“.

40.
Nad § 29 sa vkladá označenie druhej hlavy, ktoré vrátane nadpisu znie:

„DRUHÁ HLAVA
DOHĽAD V KANCELÁRII“.

“.

41.
V § 29 ods. 1 prvej a druhej vete a ods. 2 až 4, § 30, § 31 ods. 1, ods. 2 úvodnej vete za slovami „pri výkone dohľadu“, v písm. a) za slovami „vykonanie dohľadu“ a písm. b) a c), § 32 ods. 1 a § 33 ods. 1 za slovami „o vykonanom dohľade“ a ods. 2 sa za slovo „dohľad“ sa vo všetkých tvaroch vkladajú slová „v kancelárii“.
42.
V § 32 ods. 3 prvej vete sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „pri výkone dohľadu v kancelárii“.
43.
V § 33 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „siedmich“.
44.
V § 33 sa vypúšťa odsek 3.
45.
Nad § 34 sa vkladá označenie tretej hlavy, ktoré vrátane nadpisu znie:

„TRETIA HLAVA
DOHĽAD NA MINISTERSTVE“.

“.

46.
§ 34 znie:

㤠34
(1)
Na účely preskúmania dôvodnosti podnetu je každý povinný poskytnúť ministerstvu požadovanú súčinnosť; tým nie je dotknutá zákonom uložená alebo uznaná povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

(2)
Ministerstvo podnet odloží najmä, ak
a)
zanikla zodpovednosť za porušenie povinnosti,

b)
namietané konanie nie je porušením povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,

c)
porušenie povinnosti vykazuje minimálnu závažnosť,

d)
bol správca vyčiarknutý zo zoznamu.

(3)
Ak skutočnosti podľa odseku 2 vyplývajú z podnetu alebo sú ministerstvu známe z jeho úradnej činnosti, môže ministerstvo odložiť podnet bez jeho preskúmania. O odložení podnetu s uvedením dôvodu podľa odseku 2 ministerstvo bez zbytočného odkladu informuje podávateľa podnetu.

(4)
Ak nedošlo k odloženiu podnetu podľa odseku 2, po preskúmaní podnetu ministerstvo začne konanie o uložení sankcie proti správcovi alebo podnet odloží. O začatí konania o uložení sankcie alebo odložení podnetu ministerstvo informuje podávateľa podnetu.

(5)
Správca je pri výkone dohľadu na ministerstve povinný predložiť ministerstvu na jeho požiadanie v ním určenej lehote vyžiadaný spis, kópie jednotlivých písomností zo spisu a iných listín súvisiacich s predmetom dohľadu na ministerstve. Prevzatý spis je ministerstvo povinné vrátiť správcovi do 60 dní od jeho prevzatia; ak vzhľadom na povahu veci nie je možné spis v tejto lehote vrátiť, ministerstvo môže lehotu na vrátenie spisu primerane predĺžiť; o predĺžení lehoty je ministerstvo povinné upovedomiť správcu.“.

47.
Nad § 35 sa vkladá označenie štvrtej hlavy, ktoré vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA
SANKCIE“.

“.

48.
§ 35 vrátane nadpisu znie:

㤠35
Sankcie
(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom14bb) môže ministerstvo
a)
uložiť správcovi pokutu vo výške od 50 eur do 10 000 eur,

b)
vyčiarknuť správcu zo zoznamu správcov.

(2)
Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe.

(3)
Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti, mieru zavinenia a osobu páchateľa, ako aj na to, či mu bola v minulosti uložená sankcia podľa tohto zákona.

(4)
Konanie o uložení sankcie možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuta uložená za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a) je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14bb znie:

„14bb) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/2022 Z. z.“.

49.
§ 36 sa vypúšťa.
50.
§ 38 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
podrobnosti o špeciálnej správcovskej skúške a špeciálnej komisii.“.

51.
Za § 49 sa dopĺňajú § 50 až 52, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠50
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022
(1)
Správca zapísaný v oddiele reštrukturalizačných správcov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2022 sa od 1. mája 2022 považuje za správcu zapísaného v oddiele špeciálnych správcov, ak úspešne zloží špeciálnu správcovskú skúšku a požiada o zápis do oddielu špeciálnych správcov do 31. augusta 2022, inak ministerstvo správcu bez zbytočného odkladu vyčiarkne z oddielu špeciálnych správcov, a ak nie je zapísaný v inom oddiele zoznamu správcov, zo zoznamu správcov.

(2)
Správca podľa odseku 1 môže dokončiť veci, v ktorých bol ustanovený do funkcie, aj po jeho vyčiarknutí z oddielu špeciálnych správcov podľa odseku 1, ak je zapísaný v zozname správcov.

(3)
Ak osobitný predpis10b) ustanovuje, že súd ustanoví v reštrukturalizačnom konaní správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom, pre náhodný výber podľa predpisov účinných od 1. mája 2022 platí, že sa náhodný výber od 1. mája 2022 do 16. júla 2022 uskutočňuje zo správcov zapísaných v oddiele špeciálnych správcov.

§ 51
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 17. júla 2022
(1)
V konaní začatom do 16. júla 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 16. júla 2022.

(2)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu podľa § 21 ods. 4 sa považuje aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa požiadavku podľa § 21 ods. 1 písm. f), ak vykonala správcovskú skúšku nie skôr ako dva roky pred 16. júlom 2022 a podala žiadosť o zápis do zoznamu správcov najneskôr do 31. januára 2023.

§ 52
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

52.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha
k zákonu č. 8/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) (Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019).“.

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022 okrem čl. I, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. V, čl. VI bodov 1 až 3, 5 a 6, čl. VIII, čl. IX a čl. X bodov 1 až 10, 15 až 28, 30 až 49, § 51 v bode 51 a bod 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. júla 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 111/2022 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) (Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019).

Poznámky

 • 1)

  § 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 2 a § 176 ods. 3 a 5 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 9 a § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 35 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 348/2011 Z. z.

 • 5)

  § 8 zákona č. 7/2005 Z. z.

 • 6)

  Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 20 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 11 ods. 2 a § 11a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 141 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Zákon č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 74 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 6 zákona č. 8/2005 Z. z.

 • 16)

  § 128 zákona č. 7/2005 Z. z.

 • 17)

  § 11a Zákonníka práce.

 • 18)

  § 162 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z.

 • 19)

  § 199 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

 • 20)

  Najmä Zákonník práce, zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 172 až 175 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

 • 22)

  Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore