Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 25/2004 účinný od 01.10.2020

Platnosť od: 21.01.2004
Účinnosť od: 01.10.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUDDSEUPP11ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 25/2004 účinný od 01.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 25/2004 s účinnosťou od 01.10.2020 na základe 79/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)
vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných ...
b)
zoznam listín, ktoré je potrebné k týmto návrhom priložiť.
Základné ustanovenia
§ 2
(1)

Návrh na zápis sa podáva elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe formulárov, ktorých vzory ...

(2)

Elektronická podoba formulárov podľa odseku 1 je zverejnená na webovom sídle ústredného portálu verejnej ...

§ 3

K návrhom na zápis sa prikladajú listiny, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach tejto vyhlášky ...

§ 4
(1)

K návrhu na zápis sa priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku podľa osobitného zákona.1b) ...

(2)

K návrhu na zápis sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k ...

(3)

Ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k nemu písomné plnomocenstvo podľa ...

(4)

Ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa, k návrhu ...

(5)

Ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy, k návrhu na zápis sa priloží čestné vyhlásenie ...

(6)

V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa položky „obec“ (v Slovenskej republike) a „štát“ vypĺňajú ...

Verejná obchodná spoločnosť
§ 7
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor ...

(2)

K návrhu na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá ...

a)
spoločenská zmluva,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
§ 8
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 ...

Komanditná spoločnosť
§ 9
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ...

(2)

K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a)
spoločenská zmluva,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
c)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2) ak boli vklad alebo časť vkladu splatené ...
§ 10
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú ...

Spoločnosť s ručením obmedzeným
§ 11
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého ...

(2)

K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ...

a)
spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
b)
stanovy, ak boli prijaté,
c)
písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením ...
d)
písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ...
e)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
f)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)
g)
znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku ...
h)
súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu,2a) ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ...
i)
písomné vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je
1.
zahraničnou fyzickou osobou, o tom, že je zahraničnou fyzickou osobou s výnimkou prípadu, ak je takéto ...
2.
zahraničnou právnickou osobou, o tom, že je zahraničnou právnickou osobou s výnimkou prípadu, ak je ...
§ 12
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným sa podáva na tlačive, ktorého ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným sa okrem listín podľa § ...

(3)

Ak ide o prípad podľa osobitného zákona,2ac) k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa okrem listín ...

Akciová spoločnosť
§ 13
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(2)

K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a)
zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,
b)
stanovy,
c)
rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou ...
d)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
e)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)
f)
znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií ...
g)
iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.
(3)

Ak sa akciová spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis akciovej spoločnosti ...

a)
výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení,
b)
listina upisovateľov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií,
c)
notárska zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia.
§ 14
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú ...

Jednoduchá spoločnosť na akcie
§ 14a
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého ...

(2)

K návrhu na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ...

a)
zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,
b)
stanovy,
c)
rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou ...
d)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
e)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)
f)
znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií ...
g)
iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.
§ 14b
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie sa podáva na tlačive, ktorého ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie sa okrem listín podľa § ...

Družstvo
§ 15
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe ...

(2)

K návrhu na zápis družstva do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a)
notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva,
b)
stanovy družstva,
c)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
d)
doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.
§ 16
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny ktorých ...

Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
§ 16a
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa podáva na tlačive, ...

(2)

K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa okrem listín ...

a)
zakladateľská zmluva,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
§ 16b
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa podáva na tlačive, ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa okrem listín ...

§ 16c
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)

Návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia ...

(2)

K návrhu na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia ...

a)
rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európske zoskupenie hospodárskych záujmov bolo zapísané do obchodného ...
§ 16d
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)

Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie ...

(2)

K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie ...

a)
rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,
b)
doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov v štáte ...
Európska spoločnosť
§ 16e
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(2)

K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do obchodného ...

a)
rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení európskej spoločnosti splynutím ...
b)
osvedčenia podľa osobitného predpisu,2b)
c)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo ...
d)
stanovy európskej spoločnosti,
e)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
f)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
(3)

K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako holdingová spoločnosť, do obchodného ...

a)
rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej európskej spoločnosti ...
b)
doklad o zverejnení návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,2f) ...
c)
písomná správa o preskúmaní návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti jedným znalcom ...
d)
čestné vyhlásenie, že spoločníci alebo akcionári spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej ...
e)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo ...
f)
stanovy európskej spoločnosti,
g)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
h)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
(4)

K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť, do obchodného registra ...

a)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2h)
b)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo ...
(5)

Pri založení európskej spoločnosti zmenou právnej formy akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť ...

a)
projekt zmeny právnej formy v znení schválenom na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, ktorá mení ...
b)
doklad o zverejnení projektu zmeny právnej formy podľa osobitného predpisu,2j)
c)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2k)
d)
stanovy európskej spoločnosti v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,
e)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo ...
f)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
§ 16f
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú ...

§ 16g
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)

Návrh na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa ...

(2)

K návrhu na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, ...

a)
rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európska spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra alebo inej ...
§ 16h
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)

Návrh na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej republiky ...

(2)

K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, ...

a)
rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje zverejnenie návrhu na premiestnenie sídla európskej spoločnosti v štáte ...
Európske družstvo
§ 16i
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(2)

K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do obchodného ...

a)
rozhodnutia členských schôdzí družstiev podieľajúcich sa na založení európskeho družstva splynutím alebo ...
b)
návrh zmluvy o splynutí alebo návrh zmluvy o zlúčení podľa osobitného predpisu,2la)
c)
osvedčenie podľa osobitného predpisu,2lb)
d)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje osobitný predpis ...
e)
stanovy európskeho družstva,
f)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
g)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(3)

K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo zmenou právnej formy družstva na európske družstvo ...

a)
návrh podmienok zmeny, ktorou sa mení právna forma družstva na európske družstvo, v znení schválenom ...
b)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2le)
c)
stanovy európskeho družstva v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,
d)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje osobitný predpis2lc) ...
e)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(4)

K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo iným spôsobom podľa osobitného predpisu,2ld) do ...

a)
notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi európskeho družstva,
b)
stanovy európskeho družstva,
c)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
d)
doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania,
e)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu.2lf)
§ 16j
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa okrem listín podľa § 4 prikladajú ...

§ 16k
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)

Návrh na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa ...

(2)

K návrhu na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, ...

a)
rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európske družstvo bolo zapísané do obchodného registra alebo do inej ...
§ 16l
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)

Návrh na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa ...

(2)

K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, ...

a)
rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,
b)
doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho družstva v štáte jeho pôvodného sídla.
Štátny podnik
§ 17
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis štátneho podniku do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(2)

K návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a)
zakladacia listina,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
c)
súhlas príslušného orgánu štátnej správy s predmetom podnikania alebo činnosti, ak osobitné predpisy ...
§ 18
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ...

Podnik zahraničnej právnickej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby
§ 19
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej ...

(2)

K návrhu na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej ...

a)
zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby,
b)
stanovy zahraničnej právnickej osoby, ak boli prijaté,
c)
rozhodnutie zahraničnej právnickej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej ...
d)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
e)
osvedčenie o zápise zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré ...
f)
iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.
§ 20
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej ...

Iná právnická osoba
§ 21
Návrh na prvý zápis
(1)

Návrh na zápis právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, ...

(2)

K návrhu na zápis právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, ...

a)
zakladateľský dokument a stanovy právnickej osoby, ak sa vyhotovujú,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného ...
c)
iná listina ustanovená osobitným zákonom, ktorý upravuje právne postavenie tejto právnickej osoby.
§ 22
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa do obchodného registra zapisuje ...

(2)

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa do obchodného registra zapisuje ...

§ 23
Návrh na zápis zmeny právnej formy
(1)

Návrh na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva na inú právnu formu obchodnej ...

(2)

Na výmaz zapísaných údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve, ku ktorému dochádza v dôsledku zmeny ...

(3)

Na zápis údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve po zmene právnej formy sa použije tlačivo návrhu ...

(4)

K návrhu na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra sa ...

a)
rozhodnutie o zmene právnej formy,
b)
spoločenská zmluva alebo stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,
c)
rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na ...
d)
znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť alebo družstvo, na ...
e)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov na zmenu právnej formy.
§ 23a

Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskej spoločnosti na akciovú spoločnosť. ...

§ 23b

Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskeho družstva na družstvo. K návrhu ...

Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení obchodných spoločností
§ 24
Návrh na zápis údajov pri splynutí
(1)

Návrh na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností do obchodného registra sa podáva na tlačivách ...

(2)

Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku splynutia zapisujú do ...

(3)

Na zápis novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa ...

(4)

K návrhu na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
schválená zmluva o splynutí obchodných spoločností,
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ...
3.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného ...
4.
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli ...
e)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d) ...
§ 25
Návrh na zápis údajov pri zlúčení
(1)

Návrh na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

(2)

Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku ...

(3)

Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného ...

(4)

K návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o zlúčení spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)
c)
schválená zmluva o zlúčení obchodných spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)
d)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
e)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii,
2.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ...
3.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného ...
4.
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli ...
f)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d) ...
§ 25a
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností
(1)

Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností sa ...

(2)

Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku ...

(3)

Na zápis novovznikajúcej nástupnickej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa ...

(4)

Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného ...

(5)

K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností ...

a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného zlúčenia ...
c)
rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o cezhraničnom zlúčení spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje ...
d)
schválená zmluva o cezhraničnom splynutí alebo o cezhraničnom zlúčení, ak osobitný zákon neustanovuje ...
e)
zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení schválená príslušným orgánom spoločnosti ...
f)
osvedčenie notára podľa osobitného predpisu,6a)
g)
osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu, na ktorého území má zahraničná ...
h)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) alebo ...
i)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu,4d) ...
j)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.
§ 26
Návrh na zápis údajov pri rozdelení
(1)

Návrh na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3. ...

(2)

Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti zanikajúcej v dôsledku rozdelenia zapisujú do obchodného ...

(3)

Na zápis novovznikajúcich nástupníckych spoločností do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré ...

(4)

Ak ide o rozdelenie obchodnej spoločnosti zlúčením, na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckych spoločnostiach ...

(5)

K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
schválený projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti,
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu ...
3.
voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, ...
4.
voči zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia ...
e)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d) ...
(6)

K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením sa okrem listín podľa § 4 prikladá ...

a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
rozhodnutia nástupníckych spoločností o rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením,
c)
schválený projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti,
d)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
e)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ...
2.
voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči ...
3.
zanikajúca spoločnosť a nástupnícke spoločnosti nie sú v kríze;4a) ak je zanikajúca spoločnosť alebo ...
f)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d) ...
§ 26a

Ustanovenia § 24 až 26 sa primerane použijú na družstvo.

§ 27
Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení štátnych podnikov
(1)

Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení štátnych podnikov sa podáva na tlačivách podľa ...

(2)

Na zápis údajov, ktoré sa pri štátnom podniku zanikajúcom v dôsledku splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia ...

(3)

Na zápis údajov, ktoré sa pri štátnom podniku vznikajúcom v dôsledku splynutia alebo rozdelenia štátnych ...

a)
návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra, ak ide o splynutie alebo rozdelenie,
b)
návrhu na zmenu zapísaných údajov o štátnom podniku, ak ide o zlúčenie.
(4)

K návrhu na zápis údajov pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení štátnych podnikov sa okrem listín podľa ...

§ 27a
Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod
(1)

Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(2)

Ak ide o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod, ktorý podala na základe povinnosti ...

§ 28
Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra
(1)

Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem návrhu na výmaz podľa § 16c, § 16g a § ...

(2)

Ak nejde o výmaz právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, ...

(3)

Ak ide o zrušenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku bez likvidácie, k návrhu na ...

a)
rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev ...
b)
rozhodnutie zakladateľa alebo zakladateľov o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ak ide o splynutie, ...
(4)

Ak ide o zrušenie zapísanej osoby s likvidáciou, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra ...

a)
schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu podľa osobitného ...
b)
schválená konečná správa o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie likvidačného ...
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.
(5)

Ak ide o výmaz akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie, k návrhu na výmaz sa prikladajú ...

(6)

V prípade podľa osobitného zákona8) sa k návrhu na výmaz prikladá písomné vyhlásenie likvidátora o neexistencii ...

§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012

Elektronická podoba tlačiva na podávanie návrhov podľa § 2 ods. 1 vo formáte RTF sa používa na podanie ...

§ 28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013

K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti ...

§ 29
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Daniel Lipšic v. r.

Prílohy

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 12 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 13 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 14 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 16 k vyhláške 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 16 k vyhláške 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 17 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 18 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 19 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 20 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 21 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 22 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 23 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 24 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 25 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 25 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 26 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 26 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 27 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 27 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 28 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 28 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 30 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 30 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Príloha č. 31 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 31 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 1a)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 1b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
 • 1c)  § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 1e)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov ...
 • 2)  § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.
 • 2a)  § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2aa)  § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2aaa)  § 105b ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 357/2013 Z. z.§ 7 ods. 17 zákona č. 530/2003 Z. ...
 • 2aac)  § 115 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
 • 2ab)  § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 2ac)  § 115 ods. 6 až 8 a § 117 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
 • 2ad)  Článok 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov ...
 • 2b)  Článok 25 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) ...
 • 2c)  § 42 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2d)  § 41 ods. 1 zákona č. 562/2004 Z. z.
 • 2e)  § 43 ods. 2 zákona č. 562/2004 Z. z.
 • 2f)  Článok 32 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 2g)  Článok 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 2h)  Článok 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 2i)  Článok 37 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 2j)  Článok 37 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 2k)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2157/2001.
 • 2l)  Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 2la)  Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne ...
 • 2lb)  Čl. 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 2lc)  § 27 až 46 zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve.
 • 2ld)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 2le)  Čl. 2 ods. 1 text za piatou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 2lf)  Čl. 2 ods. 1 text za prvou až treťou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 2lg)  Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 2m)  Článok 66 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 2n)  Čl. 76 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 3)  § 69a ods. 3 písm. a) Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 69a ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.
 • 4a)  § 67a Obchodného zákonníka.
 • 4b)  § 152a ods. 6 Obchodného zákonníka.
 • 4c)  § 69 ods. 14 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
 • 4d)  § 69 ods. 15 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
 • 5)  § 69a ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 5a)  § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 218k ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka.
 • 6a)  § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 6b)  § 218la až 218lk Obchodného zákonníka.
 • 6c)  § 220zh ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka v znení zákona č. 389/2015 Z. z.
 • 7)  § 218o ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 7a)  § 75j ods. 4 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 75j ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 8a)  § 75j ods. 6 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 768l ods. 1 Obchodného zákonníka.
Načítavam znenie...
MENU
Hore