Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 15.04.1991
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD15818DS8EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/1991 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 241/2019

Legislatívny proces k zákonu 241/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o majetku obcí

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Účel zákona
(1)

Účelom tohto zákona je ustanoviť, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva ...

(2)

Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
nakladanie s cennými papiermi, ktoré upravujú osobitné predpisy,2) s  výnimkou podľa § 9a ods. 11,
b)
nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré upravujú osobitné predpisy,2a)
c)
nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú osobitné predpisy.2b)
(4)

Ak neobsahuje druhá až štvrtá časť tohto zákona osobitnú úpravu pre hlavné mesto Slovenskej republiky ...

DRUHÁ ČASŤ

PRECHOD VLASTNÍCTVA NA OBCE A MAJETKOVÉ POSTAVENIE OBCÍ

§ 2 - Prechod vlastníctva na obce
(1)

Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci, okrem hnuteľností patriacich orgánom ...

(2)

Veci, ku ktorým patrilo právo hospodárenia štátnym podnikom, rozpočtovým, príspevkovým organizáciám ...

(3)

Veci, ku ktorým patrilo právo hospodárenia štátnym podnikom, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám ...

(4)

Do vlastníctva obcí prechádzajú aj historické radnice, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona sú v majetku ...

(5)

Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu3) právo hospodárenia ...

(6)

Veci uvedené v odseku 2 podliehajúce prevodom vlastníctva na iné právnické a fyzické osoby podľa osobitných ...

(7)

Veci a majetkové práva podľa odsekov 1, 2 a 5 nadobúda obec dňom účinnosti tohto zákona.

§ 2a
(1)

Nehnuteľné veci štátu, ku ktorým zaniká právo trvalého užívania telovýchovných jednôt podľa osobitného ...

(2)

Ustanovenie § 14 zákona sa použije primerane. Písomné protokoly sú povinné spísať obce s obvodnými úradmi. ...

§ 2b
(1)

Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci v správe

a)
právnických osôb, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitných zákonov,11c)
b)
zriaďovateľov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity v užívaní týchto škôl alebo zariadení, ...
c)
zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb bez právnej subjektivity v užívaní týchto zariadení, ku ktorým ...
(2)

Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky aj veci v správe právnických osôb, ak ...

(3)

Veci uvedené v odseku 1 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú. Veci uvedené ...

§ 2c
(1)

Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci v správe

a)
právnických osôb v oblasti zdravotníctva, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitných ...
b)
zriaďovateľa zdravotníckych zariadení bez právnej subjektivity v užívaní týchto zdravotníckych zariadení, ...
(2)

Veci uvedené v odseku 1 vrátane rozostavaných stavieb prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých ...

§ 2d
(1)

Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky pod stavbami11g) vo vlastníctve ...

(2)

Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky aj pozemky pod stavbami a rozostavanými ...

(3)

Pozemky pod stavbami a rozostavanými stavbami podľa odsekov 1 a 2 prechádzajú do vlastníctva tej obce, ...

(4)

Do vlastníctva obcí prejdú dohodou uzavretou medzi obvodným úradom v sídle kraja a obcou z majetku Slovenskej ...

§ 3 - Vlastníctvom obcí sa nestáva
a)

majetok, ktorý môže byť výlučne vo vlastníctve štátu,12)

b)

pozemky v osobnom užívaní občanov,13)

c)

nehnuteľný majetok v štátnom vlastníctve, ktorý bol ku dňu účinnosti osobitného predpisu3) v trvalom ...

d)

majetok škôl, školských a iných zariadení v štátnom vlastníctve, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti ...

e)

nehnuteľný majetok, ktorý sa používa na výkon diplomatických a konzulárnych činností zahraničných zastupiteľských ...

f)

majetková účasť štátneho podniku na podnikaní iných právnických osôb, ak ide o štátny podnik, voči ktorému ...

g)

majetková účasť štátu na podnikaní iných právnických osôb, ktoré boli založené zo zrušených štátnych ...

h)

účelové objekty pre potreby civilnej ochrany obyvateľstva, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného ...

§ 4 - Prechod ďalšieho majetku a záväzkov na obce
(1)

Do majetku obcí prechádzajú i súvisiace majetkové práva, ku ktorým mali právo hospodárenia národné výbory, ...

(2)

Do výšky nadobúdaného majetku prechádzajú na obec všetky súvisiace záväzky. Obdobne prechádzajú všetky ...

(3)

Majetkovými právami podľa tohto zákona sú pohľadávky a iné majetkové práva.

§ 4a
(1)

Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 1 aj súvisiace majetkové ...

(2)

Na obec neprechádzajú

a)
záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku štátu, súvisiace ...
b)
záväzky na úhradu peňažných plnení podľa osobitných zákonov,16a) ktoré bol povinný uhradiť správca majetku ...
§ 4b
(1)

Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky podľa § 2c aj súvisiace majetkové práva ...

(2)

Na obec neprechádzajú

a)
záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku Slovenskej republiky, ...
b)
záväzky na úhradu peňažných plnení podľa osobitných zákonov,16a) ktoré bol povinný uhradiť správca majetku ...
§ 4c

Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky podľa § 2d aj súvisiace majetkové práva ...

§ 5

Vec môže byť v spoluvlastníctve obcí alebo obce a inej právnickej alebo fyzickej osoby.17)

§ 6
(1)

Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len „správca“), ...

(2)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice zverujú časti svojho majetku do správy mestským ...

(3)

Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu alebo mestskej časti k tej časti majetku, ...

(4)

Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom ...

(5)

Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti19a) alebo môže zo ...

(6)

Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

(7)

Na hospodárenie s majetkom vo vlastníctve mestskej časti19) sa primerane vzťahujú odseky 1, 3 až 6, ...

§ 6a
(1)

Správa majetku obce vzniká

a)
zverením majetku obce do správy správcu alebo mestskej časti,19)
b)
prevodom správy majetku obce,
c)
nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu.
(2)

Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine.19c) Obec môže za ...

(3)

Prevod správy majetku obce medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode ...

(4)

Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok obce vo svojej správe. Ustanovenie ...

TRETIA ČASŤ

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE

§ 7
(1)

Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov ...

(2)

Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä ...

a)
udržiavať a užívať majetok,
b)
chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c)
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo ...
d)
viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.21)
§ 7a
(1)

Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c a ktorý ku ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa skončí na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva

a)
o zmene účelového určenia majetku uvedeného v odseku 1,
b)
o vklade majetku uvedeného v odseku 1 do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na založenie inej ...
c)
o prebytočnosti nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 1,
d)
o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci uvedenej v odseku 1, ak jej zostatková cena ...
(3)

Ak prejde do vlastníctva obcí majetok Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2, môže účelové určenie majetku ...

(4)

Na majetok vo vlastníctve obce uvedený v odseku 1 nemožno zriadiť záložné právo21c) ani zabezpečovací ...

§ 8
(1)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice určia v štatúte mesta rozsah majetku nadobudnutého ...

(2)

Nakladanie so zbierkovými predmetmi múzeí a galérií a s knižničnými fondami knižníc upravia osobitné ...

§ 9
(1)

Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä

a)
práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
b)
podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
c)
postup prenechávania majetku do užívania,
d)
nakladanie s cennými papiermi,
e)
ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
f)
spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických ...
(2)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a)
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný ...
b)
podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať ...
c)
prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,
d)
prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,
e)
nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia,
f)
vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
g)
koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené ...
h)
zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve obce prostredníctvom ...
(3)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice podrobnejšie upravia v štatúte mesta,

a)
v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného ...
b)
podmienky odňatia majetku mestským častiam, ktorý im bol zverený do správy.
§ 9a
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať

a)
na základe obchodnej verejnej súťaže,22b)
b)
dobrovoľnou dražbou22c) (ďalej len „dražba“) alebo
c)
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.22d) ...
(2)

Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke ...

(3)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov ...

(4)

Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon.22c)

(5)

Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu ...

(6)

Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto ...

a)
starostom obce,
b)
poslancom obecného zastupiteľstva,
c)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, ...
d)
prednostom obecného úradu,
e)
zamestnancom obce,
f)
hlavným kontrolórom obce,
g)
blízkou osobou22e) osôb uvedených v písmenách a) až f).
(7)

Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to

a)
nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu22a) alebo ktorým sa realizuje ...
b)
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením ...
c)
podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,22f)
d)
hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
e)
pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne ...
f)
pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej ...
(9)

Ak tento alebo osobitný predpis22g) neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná ...

a)
hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
b)
nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
c)
pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne ...
d)
nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci.22fa)
(10)

Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci nie sú týmto zákonom dotknuté.

(11)

Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je ...

(12)

Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného ...

§ 9b
(1)

Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo určenia ...

(2)

Žalobu podľa odseku 1 je možné podať na súde do jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva z majetku ...

§ 9c
(1)

Koncesný majetok je majetok obce, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej ...

(2)

Obec nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.

(3)

Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 môže byť

a)
vstup na nehnuteľný majetok obce,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve obce, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane ...
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve obce,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku obce,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenechanie majetku obce do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok obce ...
g)
nakladanie s majetkom obce, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo ...
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve obce za podmienok ustanovených v osobitnom ...
(4)

Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene a nemá postavenie správcu majetku obce ...

(5)

Koncesionár nesmie koncesný majetok použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, ...

§ 9d
(1)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže prenechať koncesný majetok do nájmu, výpožičky ...

(2)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár je po predchádzajúcom písomnom súhlase obce oprávnený ...

(3)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, obec môže s koncesionárom uzatvoriť dohodu o splátkach alebo ...

§ 9e
(1)

Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie22aa) založila obec spoločne s ...

(2)

Obec môže vložiť majetok obce ako vklad pri založení spoločného podniku alebo ako vklad do základného ...

(3)

Prioritný majetok je nehnuteľný majetok obce, ktorý obec vložila do spoločného podniku. Prioritný majetok ...

(4)

Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do vlastníctva; ...

(5)

Obec vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných ...

(6)

Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku prechádza na obec ...

(7)

Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva obce za náhradu ...

§ 9f
(1)

Obec je oprávnená na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22ac) prenechať v ...

a)
obnovu budovy22l) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej konštrukcie ...
b)
obnovu technického zariadenia budovy,22l)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy teplej ...
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov22j) z dôvodov jeho ...
(2)

Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku obce na iné ...

(3)

Obec je oprávnená s majetkom, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ...

§ 10

Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv obce len vtedy, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie ...

§ 11
(1)

Obce musia pri územných zmenách23) usporiadať svoje majetkovoprávne vzťahy.

(2)

Dohoda o majetkovoprávnom vyrovnaní obcí musí obsahovať rozdelenie organizácií, vecí, finančných prostriedkov, ...

(3)

Majetkovoprávne vyrovnanie obcí sa vykoná ku dňu účinnosti týchto zmien, najneskôr k prvému dňu nasledujúceho ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 12

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak alebo ak to nevylučuje povaha veci, riadi sa obec pri nadobúdaní ...

§ 13

Spory, ktoré vzniknú pri prechode vlastníckeho práva, majetkových práv a záväzkov štátu na obec, rozhodujú ...

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14
(1)

O prechode vlastníctva vecí, postúpení majetkových práv a záväzkov sú povinné spísať odovzdávajúce a ...

(2)

Zápis prechodu vlastníckeho práva štátu na obec vykonajú príslušné strediská geodézie na základe zoznamov ...

(3)

Organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto ...

(4)

Obce, mestá, mestské časti a organizácie založené alebo zriadené obcou sú povinné podať do 12 mesiacov ...

§ 14a

Ak do majetku obce prešla nehnuteľnosť, ktorej časť slúžila ku dňu účinnosti osobitného predpisu3) potrebám ...

§ 14b
(1)

Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal tento majetok v správe, ...

(2)

Obce sú povinné do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku štátu podľa § 2b podať na príslušnom katastri ...

(3)

Veci uvedené v § 2b ods. 1 prechádzajú do vlastníctva obcí dňom nadobudnutia účinnosti osobitného zákona, ...

§ 14c
(1)

Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal v správe majetok, ktorý ...

(2)

Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku podľa tohto zákona podať na príslušnom ...

(3)

Veci uvedené v § 2c prechádzajú do vlastníctva obcí dňom nadobudnutia účinnosti osobitného zákona, ktorým ...

§ 14d
(1)

Správca majetku Slovenskej republiky, ktorý mal do dňa prechodu majetku podľa § 2d ods. 1 a 2 tento ...

(2)

Prílohou dohody podľa § 2d ods. 4 je písomný protokol o odovzdaní majetku. Protokol podpisuje štatutárny ...

(3)

Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku Slovenskej republiky podľa § 2d podať ...

(4)

Majetok Slovenskej republiky uvedený v § 2d ods. 1 a 2 prechádza do vlastníctva obcí 1. júla 2009. Majetok ...

§ 15

Nehnuteľnosti, ktoré k 31. decembru 194927) vlastnili obce a ktoré slúžili pre administratívne účely ...

§ 15a
(1)

Poľnohospodárska a nepoľnohospodárska pôda, ktorá bola vo vlastníctve obcí k 31. decembru 1949 a pokiaľ ...

(2)

Ak obec uvedená v odseku 1 zanikla, prechádza vlastníctvo podľa odseku 1 na obec, ktorá sa stala jej ...

(3)

S lesnou pôdou podľa odseku 1 prechádzajú do vlastníctva obcí aj lesné porasty nachádzajúce sa na tejto ...

(4)

Investičné lesné cesty alebo ich časti odovzdá do vlastníctva štátna organizácia lesného hospodárstva, ...

(5)

Investičná lesná cesta alebo jej časť prechádzajúca lesnými pozemkami viacerých vlastníkov prechádza ...

§ 15b
(1)

Spolu s pôdou a porastami podľa § 15a prechádzajú na obec aj hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospodárskej ...

(2)

Ak do vlastníctva obce prechádzajú veci podľa odseku 1, je obec povinná umožniť doterajšiemu užívateľovi, ...

(3)

Finančné náhrady a rozdiely v stave vydávaných nehnuteľností sa neposkytujú.

§ 15c
(1)

Popri majetku, ktorý sa nestáva vlastníctvom obcí podľa § 3, neprechádzajú z majetku Slovenskej republiky ...

a)
zastavané, na ktorých sú umiestnené budovy a iné stavby a zariadenia, ktoré neprechádzajú do vlastníctva ...
b)
alebo ich časti, ktoré sa oprávneným osobám poskytli podľa osobitných predpisov na výmenu alebo ako ...
c)
na ktorých bola zriadená záhradkárska alebo chatová osada,
d)
na ktorých sú telovýchovné a športové zariadenia,
e)
ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona sa stali súčasťou majetku určeného na privatizáciu na základe už ...
f)
na ktorých sa nachádzajú ložiská nerastov,30)
g)
ktoré do vlastníctva štátu prešli z obcí, ktoré zanikli podľa osobitného predpisu.31)
(2)

Obec sa môže vzdať svojho práva na prechod vecí do svojho vlastníctva podľa § 15a a 15b v prípade, ak ...

§ 15d
(1)

Veci podľa § 15a a 15b tohto zákona nadobúda obec dňom účinnosti tohto zákona. Do majetku obcí prechádzajú ...

(2)

Ustanovenia § 14 zákona sa použijú primerane. Písomné protokoly sú povinné spísať obce s doterajšími ...

§ 15e

Veci uvedené v § 3 písm. e) a f) prechádzajú do majetku obce, ktorá ich dobudovala z vlastných finančných ...

§ 15f
(1)

Rozostavané stavby a dokončené stavby, ku ktorým prešla investorská funkcia na obec podľa osobitného ...

(2)

Do 1. júla 2004 obce uvedú do súladu s § 6 ods. 3 svoje právne vzťahy k právnickým osobám, ktoré založili ...

(3)

Povinnosť podľa § 7a ods. 1 a obmedzenia podľa § 7a ods. 4 sa vzťahujú na majetok, ktorý slúži na zabezpečenie ...

§ 16
(1)

Vlastníctvom obcí, počnúc 1. novembrom 1994, je aj majetok podľa odseku 2, ktorého vlastníkom sa Slovenská ...

(2)

Majetkom, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, sú pozemky vo vojenských obvodoch, ktoré boli vo vlastníctve ...

(4)

Na účel posúdenia hospodárenia sa zástupcom obcí umožní vstup do vymedzených priestorov za podmienok ...

(5)

Obce sú povinné zachovávať účelové určenie majetku podľa odseku 2 na obranu štátu.

(6)

Vlastnícke právo obcí a vlastnícke právo Slovenskej republiky sa zapíše do katastra nehnuteľností.37) ...

§ 18 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni jeho vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 4 ods. 7 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon ...
 • 2a)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ...
 • 3)  Zákon SNR č. 369/1990 Zb.
 • 4)  Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona SNR č. 523/1990 ...
 • 5)  Zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice.
 • 6)  § 1 nariadenia vlády SSR č. 233/1988 Zb. o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických ...
 • 7)  § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 a § 4 a 5 ods. 1 zákona SNR č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo ...
 • 8)  § 5 ods. 1 zákona SNR č. 518/1990 Zb.
 • 9)  Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické ...
 • 10)  § 4 ods. 3 zákona č. 427/1990 Zb.§ 6 ods. 3 zákona SNR č. 474/1990 Zb.
 • 11)  § 4 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
 • 11a)  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.
 • 11b)  § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
 • 11c)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...
 • 11d)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11e)  Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11f)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení ...
 • 11g)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 11h)  § 18d ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 161/2003 ...
 • 11i)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Napr. čl. 10 Ústavy ČSFR č. 100/1960 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov, § 11a zákona č. 29/1984 ...
 • 13)  § 198 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 14)  § 70 Hospodárskeho zákonníka.§ 10 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení ...
 • 15)  § 3 ods. 3 písm. h) a i) zákona SNR č. 518/1990 Zb.
 • 15a)  Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 364/1990 Zb. o nakladaní s majetkom zvereným ...
 • 15b)  § 32 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
 • 16)  § 3 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 518/1990 Zb.
 • 16a)  Napríklad zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady ...
 • 17)  Napr. § 12 a nasl. Hospodárskeho zákonníka a § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 18)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
 • 19)  § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. § 2 ods. 2 ...
 • 19a)  § 56 Obchodného zákonníka.
 • 19b)  Napríklad § 56 Obchodného zákonníka, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich ...
 • 19c)  § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
 • 19d)  § 43 až 51 Občianskeho zákonníka.
 • 21)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 21a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 29/1984 Zb. v ...
 • 21b)  § 66 písm. j) zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.
 • 21c)  § 151a až 151m Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 21d)  § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 21e)  Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, ...
 • 22)  § 2 ods. 2 a § 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 523/1990 Zb.§ 2 ods. 2 zákona SNR ...
 • 22a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 22aa)  Napríklad § 66a Obchodného zákonníka, § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ...
 • 22ab)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22ac)  § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 22b)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 22c)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 22d)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 22e)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 22f)  Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.
 • 22fa)  § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene ...
 • 22g)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom ...
 • 22gb)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22gc)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 22h)  Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 22i)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, čl. 107 až 109 Zmluvy ...
 • 22j)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 22k)  § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 22l)  Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ...
 • 22m)  § 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.§ 4 zákona SNR č. 517/1990 Zb. o územnom členení Slovenskej republiky.
 • 24)  Napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 ...
 • 25)  § 1 zákona SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.§ 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.§ ...
 • 26)  § 4 a nasl. zákona č. 427/1990 Zb.
 • 26a)  § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 26b)  § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 26c)  § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 279/1949 Zb. o finančnom hospodárení národných výborov.
 • 27a)  § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.
 • 28)  § 12a zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby ...
 • 29)  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb. Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov ...
 • 30)  § 4 a 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...
 • 31)  Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
 • 32)  Napr.: Zákon SNR č. 11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku. Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ...
 • 33)  § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 33a)  § 3 ods. 2 písm. d) bod 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 518/1990 Zb.
 • 34)  Ústavný zákon č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú ...
 • 35)  § 611 Občianskeho zákonníka.
 • 36)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva ...
 • 37)  Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. Zákon Slovenskej ...
 • 38)  § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore