Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 15.06.2013
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD DS7 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2013 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 476/2019

Legislatívny proces k zákonu 476/2019§ 10
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie bytu a na obstaranie nájomného bytu

(1)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť len vtedy, ak
a)
podlahová plocha bytu15) v bytovom dome16a) alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2,
b)
podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie,
c)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Podlahovú plochu bytu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o bývanie stavebne určené na dlhodobé bývanie fyzickej osoby so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1.
(3)
Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočíta podlahová plocha podkrovného priestoru prístupného z bytu, ak jeho podchodná výška vymedzená konštrukciou krovu nepresahuje 1 800 mm. Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa nezapočíta ani podlahová plocha
a)
balkóna, lodžie a terasy a
b)
garáže do 25 m2.
(4)
Ak podľa tohto zákona je možné obstarať byt starší ako tri roky, ustanovenie odseku 1 písm. c) sa na byt nepoužije.
(5)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu poskytnúť, ak ide o
a)
manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov; podmienku veku musí spĺňať každý z manželov,
b)
manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili,
c)
člena domácnosti,17) ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu18) a žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok, alebo fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,18)
d)
odchovanca, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov,
e)
osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelú fyzickú osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov.
(6)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) tretieho bodu poskytnúť, ak ide o mladomanželov.
(7)
Žiadateľovi podľa odseku 5 a 6 možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,19) neprevyšuje päťnásobok sumy životného minima20) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. Ak žiadateľom podľa odseku 5 písm. c) je člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a táto nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,19) pri výpočte príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.
(8)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak
a)
sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojil dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru a
c)
dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena b) má splnené záväzky voči fondu.
(9)
Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 8 nepresiahne 6 000 eur, ak
a)
ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorým sú mladomanželia a
b)
úver bol poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky.
(10)
Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 8 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
(11)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) je možné poskytnúť iba raz.
(12)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť, ak
a)
priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 60 m2,
b)
obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,23)
c)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
zachová nájomný charakter bytu,
2.
zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.
dodrží pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu,24) ak odsek 15 neustanovuje inak.
(13)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť, ak
a)
b)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
dodrží podmienky podľa odseku 12 písm. c) prvého bodu a druhého bodu,
2.
minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti,
3.
ročné nájomné určí vo výške maximálne 10 % z obstarávacej ceny nájomného bytu.
(14)
Splnenie podmienky príjmu domácnosti podľa odseku 13 písm. b) druhého bodu sa posudzuje pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu. Na zmenu výšky príjmu domácnosti podľa prvej vety počas platnosti zmluvy o nájme nájomného bytu sa neprihliada. Povinnosť splnenia podmienky príjmu domácnosti pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu podľa odseku 13 písm. b) druhého bodu sa nevzťahuje na prípady, ak obstarávané nájomné byty žiadateľ prenajíma fyzickým osobám, ktoré sú zdravotníckymi pracovníkmi24a) a ktoré sú zároveň zamestnancami žiadateľa.
(15)
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacej ceny, môže prenajať nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima.
(16)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť len vtedy, ak sa stavba nachádza
a)
v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
b)
v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo
c)
v obci, na území ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) minimálne s 500 zamestnancami.
(17)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva. Súčasťou následnej kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie obstarávaného nájomného bytu.
(18)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) v rodinnom dome možno poskytnúť iba vtedy, ak sa v rodinnom dome obstarávajú najmenej dva nájomné byty.
(19)
Podporu na obstaranie toho istého nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) je možné poskytnúť iba raz.
(20)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého a tretieho bodu možno poskytnúť iba vtedy, ak všetky technické zariadenia budovy boli vymenené najviac päť rokov pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu.
(21)
Podmienka poskytnutia podpory podľa odseku 20 sa uplatní na účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu iba vtedy, ak ide o kúpu bytu, ktorý vznikol prestavbou nebytovej budovy.
(22)
Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, kotolňa, výmenníková stanica a výťah.
(23)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacej ceny možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ak
a)
žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 % nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa, a
b)
stavba sa nachádza v obci,
1.
ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti,
2.
na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného predpisu.24b)
(24)
Na účely tohto zákona okresom s nízkou mierou nezamestnanosti je okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykazuje, bola v priemere za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti nižšia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci podaniu žiadosti.
(25)
Počas lehoty splatnosti úveru na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno zmeniť účel podpory len vtedy, ak žiadateľ obstaráva byt alebo nájomný byt naďalej spĺňajúci podmienky podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore