Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 31.03.2018
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 103/2018 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 447/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § ...

§ 1 - Náležitosti programu centra pre deti a rodiny a špecializovaného programu centra pre deti a rodiny

Náležitosti programu centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) a špecializovaného programu centra ...

a)
kontaktná adresa centra a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra,
b)
adresa miesta vykonávania opatrení alebo miest vykonávania opatrení, ak sa opatrenia vykonávajú vo viacerých ...
c)
účel centra podľa § 45 ods. 1 písm. a) až d) zákona,
d)
druh vykonávaných opatrení, ak účelom centra je vykonávanie
1.
opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie ...
2.
výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona, výchovných opatrení, ktorými je uložená ...
e)
forma vykonávania opatrení podľa § 45 ods. 4 zákona,
f)
opis cieľovej skupiny centra; ak centrum ponúka výkon opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou ...
g)
dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre, ak centrum vykonáva opatrenia podľa § 47, § 48 a § ...
h)
celkový počet miest v centre a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou vo viacerých budovách ...
i)
opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra, a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou ...
1.
detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
2.
rodičov a iných blízkych osôb detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou ...
j)
počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov ...
k)
opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra alebo špecializovaným ...
l)
opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré ...
m)
opis plánovania a poskytovania odbornej pomoci, ak centrum poskytuje starostlivosť tehotnej žene a tejto ...
n)
opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činnosti v samostatne usporiadaných skupinách,
o)
opis obsahu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa § 16 vrátane počtu ...
p)
uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak ...
q)
opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, opis ...
r)
podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie ...
s)
opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám, pre ktoré sa vykonávajú ...
t)
opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25 ...
u)
opis práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis ...
1.
spôsobu, akým dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou v centre, môže udržiavať kontakt ...
2.
spôsobu, akým sa dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, môže obrátiť aj bez vedomia centra ...
3.
podmienok doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu,
v)
opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, ...
w)
taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné uložiť za nedodržanie povinností podľa písmena ...
x)
spôsob poskytovania vreckového podľa § 66 zákona,
y)
opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové ...
§ 2 - Náležitosti resocializačného programu centra

Náležitosti resocializačného programu centra sú:

a)
kontaktná adresa centra a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra,
b)
adresa miesta vykonávania resocializačného programu alebo miest vykonávania resocializačného programu, ...
c)
opis cieľovej skupiny centra a podmienky prijatia do centra,
d)
dôvody vylučujúce vykonávanie resocializačného programu, ak centrum vykonáva resocializačný program ...
e)
celkový počet miest v centre a ak centrum vykonáva resocializačný program vo viacerých budovách centra, ...
f)
opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra a opis podmienok utvorených pre bývanie vrátane ...
1.
detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre,
2.
rodičov a iných blízkych osôb detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonáva resocializačný ...
g)
počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov ...
h)
opis priebehu prijatia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby na vykonávanie resocializačného programu ...
i)
opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré ...
j)
štandardný denný režim s odchýlkami vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného programu, opis zapájania ...
k)
spôsob zabezpečenia starostlivosti o dieťa v čase výkonu odborných metód práce s jeho rodičom, ak centrum ...
l)
opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho resocializačného programu a základná štruktúra individuálneho ...
m)
podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie ...
n)
opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o dieťa a plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva ...
o)
opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ...
p)
opis práv dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, ...
1.
spôsobu, akým dieťa alebo plnoletá fyzická osoba môže udržiavať kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými ...
2.
spôsobu, akým sa dieťa môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
3.
podmienok doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu,
q)
opis povinností dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, ...
r)
taxatívne vymedzené pravidlá resocializačného programu, opis opatrení na predchádzanie ich porušovania ...
s)
postupy pri určovaní výchovných prostriedkov za porušenie pravidiel resocializačného programu centra, ...
t)
spôsob evidencie vykonaných výchovných prostriedkov a ak boli vykonané na dieťati, spôsob informovania ...
u)
opis postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom a v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú ...
v)
opis ponuky následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu.
§ 3 - Náležitosti programu supervízie

Program supervízie obsahuje tieto náležitosti:

a)
cieľ supervízie,
b)
formy supervízie,
c)
celkový plánovaný počet hodín supervízie v kalendárnom roku, z toho počet hodín
1.
internej supervízie,
2.
externej supervízie,
3.
individuálnej supervízie, skupinovej supervízie alebo supervízie organizácie,
d)
počet osôb, pre ktoré sa vykonáva program supervízie,
e)
spôsob zabezpečenia supervízora a
f)
spôsob zhodnotenia programu supervízie.
§ 4 - Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov centra, ktoré vykonáva opatrenia pobytovou formou ...

Odborné činnosti a ďalšie činnosti podľa § 7 sa vykonávajú v centre prostredníctvom zamestnancov, ktorí ...

a)
sú členmi odborného tímu,
b)
zabezpečujú odbornú pomoc a starostlivosť v samostatne usporiadaných skupinách a skupinách,
c)
poskytujú starostlivosť o deti vo svojom domácom prostredí (ďalej len „profesionálna náhradná rodina“) ...
§ 5 - Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v odbornom tíme centra
(1)

Odborný tím centra tvorí sociálny pracovník, psychológ a podľa účelu centra ďalší odborní zamestnanci ...

(2)

Odborný tím centra tvoria najmenej dvaja odborní zamestnanci v pracovnom pomere na ustanovený týždenný ...

(3)

Ak sa opatrenia pobytovou formou vykonávajú pre dieťa s rodičom alebo s inou plnoletou fyzickou osobou ...

(4)

Ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, počet detí na

a)
sociálneho pracovníka je najviac 25,
b)
psychológa a špeciálneho pedagóga alebo liečebného pedagóga v pracovnom pomere na
1.
ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 30,
2.
kratší pracovný čas je najviac 15,
c)
iného odborného zamestnanca je najviac 40.
(5)

Ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou podľa § 56 zákona, počet detí na

a)
sociálneho pracovníka a psychológa je najviac 10,
b)
špeciálneho pedagóga alebo liečebného pedagóga v pracovnom pomere na
1.
ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 25,
2.
kratší pracovný čas je najviac 15,
c)
iného odborného zamestnanca je najviac 30.
(6)

Ak centrum vykonáva resocializačný program pobytovou formou podľa § 57 zákona,

a)
počet detí a mladých dospelých podľa § 57 ods. 5 písm. a) zákona na
1.
sociálneho pracovníka je najviac 10,
2.
psychológa v pracovnom pomere na
2a.
ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 20,
2b.
kratší pracovný čas je najviac 10,
3.
iného odborného zamestnanca je najviac 30,
b)
počet plnoletých fyzických osôb na
1.
sociálneho pracovníka je najviac 15,
2.
psychológa v pracovnom pomere na
2a.
ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 30,
2b.
kratší pracovný čas je najviac 15,
3.
iného odborného zamestnanca je najviac 40.
(7)

Minimálny počet zamestnancov odborného tímu a minimálny rozsah týždenného pracovného času zamestnancov ...

§ 6 - Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v skupine a v samostatne usporiadanej skupine
(1)

Starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine a skupine, okrem samostatnej skupiny pre mladých dospelých, ...

(2)

Sociálne poradenstvo a ďalšia odborná pomoc mladým dospelým v samostatnej skupine pre mladých dospelých ...

(3)

Starostlivosť v skupine pre deti, ktoré boli prijaté s rodičmi, osobami, ktoré sa o ne osobne starajú, ...

(4)

Starostlivosť v skupine pre deti, pre ktoré sú vykonávané opatrenia podľa § 56 zákona, sa zabezpečuje ...

(5)

Starostlivosť v skupine detí a mladých dospelých, pre ktorých sú vykonávané opatrenia podľa § 57 zákona, ...

(6)

Starostlivosť v skupine pre plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia podľa § 57 zákona, ...

Odborné činnosti a ďalšie činnosti centra
§ 7
(1)

V centre, ktoré vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody, sa

a)
vykonáva najmä sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, výchova a ďalšie odborné činnosti, ...
b)
utvárajú podmienky najmä na prípravu na školské vyučovanie, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, športovú ...
(2)

V centre, ktoré vykonáva pobytové opatrenie súdu, sa

a)
vykonáva sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, výchova, liečebno-výchovná starostlivosť ...
1.
diagnostiky špeciálno-pedagogickú starostlivosť, vykonáva sa aj špeciálno-pedagogická starostlivosť,
2.
odporúčania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti rehabilitačnú starostlivosť alebo ošetrovateľskú ...
b)
utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a iné ...
(3)

V centre, ktoré vykonáva špecializovaný program, sa vykonáva sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, ...

(4)

V centre, ktoré vykonáva resocializačný program, sa vykonáva sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, ...

(5)

V centre, ktoré vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou, sa vykonáva najmä sociálna ...

(6)

V centre, ktoré poskytuje starostlivosť tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu podľa § 46 ...

Podrobnosti o poskytovaní stravovania v centre, výške dennej stravnej jednotky a podrobnosti o osobnom vybavení detí a úschove cenných vecí v centre
§ 8
(1)

Stravovanie sa poskytuje podľa stravnej jednotky na deň pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej matky, ...

a)
do dovŕšenia 3 rokov veku od 2,2 % do 3,4 %,
b)
od 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov veku od 2,3 % do 3,6 %,
c)
od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku od 2,4 % do 3,9 %,
d)
od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku od 2,6 % do 4,2 %,
e)
od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov veku od 2,7 % do 4,4 %,
f)
od 18 rokov od 4,4 % do 5,3 %.
(2)

Stravná jednotka určená podľa odseku 1 sa zvyšuje o 25 % pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej ...

(3)

Počas dní pracovného pokoja okrem nedieľ a štátnych sviatkov sa výdavky na potraviny a suroviny zvyšujú ...

(4)

Počas rekreačnej činnosti vykonávanej alebo zabezpečovanej centrom je stravná jednotka najviac 5 % sumy ...

(5)

Stravovanie mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom5) a

a)
ktorému nie je poskytované stravovanie centrom v samostatne usporiadanej skupine podľa dohody uzatvorenej ...
b)
ktorému je poskytovaná starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine alebo v profesionálnej náhradnej ...
1.
časti dvojnásobku určenej stravnej jednotky podľa odseku 1 písm. f) a odsekov 2 a 3 mladému dospelému ...
2.
preukázaných výdavkov na celodennú stravu zabezpečenú v zariadeniach školského stravovania, školských ...
3.
preukázaných výdavkov na stravu zabezpečenú v zariadeniach školského stravovania, školských jedálňach ...
(6)

Stravná jednotka podľa odsekov 1 až 5 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Výdavky na stravu, ...

(7)

Zvýšené náklady na stravovanie dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine sa uhradia zo sumy podľa § ...

(8)

Za samostatné stravovanie podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona sa považuje aj strava dieťaťa zabezpečená ...

(9)

Zamestnanci centra môžu v rámci výchovy pripravovať stravu a vykonávať obslužné činnosti za pomoci detí, ...

§ 9
(1)

Stravná jednotka na deň pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej matky, mladého dospelého a plnoletú ...

a)
pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na
1.
raňajky 12 %,
2.
desiatu 9 %,
3.
obed 40 %,
4.
olovrant 9 %,
5.
večeru 30 %,
b)
pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na
1.
raňajky 11 %,
2.
desiatu 8 %,
3.
obed 40 %,
4.
olovrant 8 %,
5.
večeru 27 %,
6.
druhú večeru 6 %.
(2)

Percentuálne podiely podľa odseku 1 pri poskytovaní stravy centrom je možné znížiť alebo zvýšiť pri ...

§ 10
(1)

Cenné veci dieťaťa a maloletej matky a jej dieťaťa sa uschovávajú v centre na základe zmluvy o úschove6) ...

(2)

Cenné veci mladého dospelého a plnoletej fyzickej osoby sa uschovávajú v centre na základe zmluvy o ...

(3)

Evidencia uschovaných cenných vecí v centre sa vedie na osobnej karte dieťaťa, maloletej matky a jej ...

(4)

Cenné veci sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

(5)

Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty cenných vecí dieťaťa, maloletej matky a jej ...

(6)

Na úschovu cenných vecí detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine platia odseky 1 až ...

§ 11
(1)

Osobné vybavenie dieťaťa je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby ...

(2)

Osobné vybavenie dieťaťa sa pri ukončení vykonávania opatrení pobytovou formou centru nevracia.

Náležitosti odporúčaniaorgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
§ 12
(1)

Súčasťou odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 1 zákona ...

a)
dôvody, pre ktoré odporúča umiestnenie dieťaťa v centre,
b)
miera ohrozenia dieťaťa a odôvodnenie miery ohrozenia dieťaťa, ak bola miera ohrozenia dieťaťa určená, ...
c)
informácia o vykonaných opatreniach orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)
odborná metóda, ktorú odporúča vykonať na
1.
predchádzanie prehlbovania alebo opakovania krízových situácií v rodine,
2.
odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny ...
3.
určenie dôvodov, pre ktoré je ohrozený priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin ...
4.
overenie ohrozenia priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa,
e)
odporúčaný začiatok vykonávania opatrení v centre, predpokladaná dĺžka pobytu a
f)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou.
(2)

Súčasťou odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 1 zákona ...

a)
pre dieťa sú náležitosti podľa odseku 1 písm. c), e) a f),
b)
pre plnoletú fyzickú osobu je informácia o vykonaných opatreniach orgánu sociálnoprávnej ochrany detí ...
(3)

Súčasťou odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 59 ods. 3 zákona ...

a)
dôvody, pre ktoré odporúča vykonávanie opatrení v centre,
b)
pri opatreniach vykonávaných pre dieťa a jeho rodinu miera ohrozenia dieťaťa a odôvodnenie miery ohrozenia ...
c)
informácia o vykonaných opatreniach a odborných činnostiach vykonávaných orgánom sociálnoprávnej ochrany ...
d)
opatrenie alebo odborná metóda, ktoré odporúča vykonávať vrátane návrhu počtu hodín jej vykonávania,
e)
odporúčaný začiatok vykonávania opatrení v centre a
f)
kontaktné údaje zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý
1.
vedie prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou,
2.
vykonáva opatrenia pre mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.
§ 13 - Počet skupín a samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte a ďalšej budove centra
(1)

Celkový počet skupín v jednom rodinnom dome alebo v jednej budove centra, ktorá nie je rodinným domom, ...

(2)

Počet samostatne usporiadaných skupín v

a)
jednom rodinnom dome
1.
je jedna,
2.
sú najviac dve, ak je najmenej jedna z nich špecializovaná samostatná skupina,
b)
jednom byte je jedna,
c)
jednej budove centra, ktorá nie je rodinným domom alebo bytom, sú najviac dve.
§ 14 - Počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupine
(1)

Počet detí v skupine podľa § 48 ods. 1 zákona a v skupine podľa § 56 ods. 3 zákona je 10. Počet detí, ...

(2)

Počet detí a mladých dospelých, ktorí začali vykonávať resocializačný program pred dovŕšením plnoletosti, ...

(3)

Počet plnoletých fyzických osôb v skupine na vykonávanie resocializačného programu podľa § 57 ods. 8 ...

Kvalifikačný predpoklad profesionálneho náhradného rodiča, rozsah a podrobnosti prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a náležitosti zhodnotenia tejto prípravy
§ 15
(1)

Kvalifikačný predpoklad pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa v profesionálnej náhradnej rodine je ...

a)
nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie,
b)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak sa zabezpečuje starostlivosť ...
(2)

Rozsah prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti je

a)
60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie,
b)
80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie,
c)
najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa § 16 ods. 1 písm. b), ak ide o
1.
zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť ...
2.
manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje ...
§ 16
(1)

Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v centre zahŕňa

a)
poskytnutie základných informácií o
1.
právnych predpisoch upravujúcich oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rodinnoprávnych ...
2.
výchovných opatreniach, náhradnej starostlivosti a osvojení,
3.
psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,
4.
o potrebách a špecifikách starostlivosti o dieťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, ...
5.
právach dieťaťa,
6.
právach a povinnostiach profesionálneho náhradného rodiča,
b)
nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi v rozsahu najmenej 50 % z celkového počtu hodín ...
1.
identifikáciu vývinových potrieb dieťaťa,
2.
vzťahovú väzbu, citové pripútanie a separáciu dieťaťa,
3.
prispôsobenie sa zmene v rodine profesionálneho náhradného rodiča,
4.
komunikačné zručnosti,
5.
rozvoj výchovných zručnosti,
6.
riešenie záťažových situácií v rodine,
7.
spoluprácu v tíme odborníkov.
(2)

Po ukončení prípravy je vypracované zhodnotenie prípravy, ktorého súčasťou je najmä

a)
zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií podľa odseku 1 písm. a) a zhodnotenie spolupráce ...
b)
zhodnotenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
c)
záver, či fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej ...
(3)

Na účely prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti sa zriaďuje tím na prípravu ...

§ 17 - Počet detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine

Ak centrum vykonáva opatrenia pre dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, v jednej ...

a)
najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným ...
b)
najmenej dvom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí ...
c)
najviac dvom deťom, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom centra, ktoré vykonáva opatrenia ...
d)
najmenej dvom a najviac štyrom deťom, ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami ...
e)
najmenej jednému mladému dospelému, ktorému bola poskytovaná starostlivosť v profesionálnej náhradnej ...
§ 18 - Výška úhrady výdavkov, výška zvýšených výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej ...
(1)

Výška úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom5) v profesionálnej ...

a)
do dovŕšenia 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
b)
od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ...
c)
od 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
(2)

Výška úhrady výdavkov na mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, ktorý nie je nezaopatreným ...

(3)

Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu a mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine v rodinnom ...

(4)

Ak sa dieťaťu a mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine poskytuje starostlivosť v rodinnom ...

(5)

Evidencia výdavkov, ktorú vedie profesionálny náhradný rodič podľa § 52 ods. 4 zákona, obsahuje výdavky ...

(6)

Základné vybavenie dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je v závislosti od ...

(7)

Ďalšie vybavenie dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je určené na zabezpečenie ...

a)
zdravotným stavom, vekom a špeciálnymi potrebami, a to najmä náklady na lieky a zdravotnícky materiál ...
b)
športovou činnosťou, a to najmä náklady na kúpu alebo nájom športových potrieb a iného športového materiálu, ...
c)
sústavnou prípravou na povolanie,
d)
zabezpečením stravy podľa § 8 ods. 5 písm. b).
(8)

Na určenie výšky úhrady výdavkov v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši

a)
10 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. b),
b)
15 rokov veku alebo mladý dospelý dovŕši 18 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. c).
§ 19 - Počet detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine

Počet detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine je najviac

a)
osem, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej diagnostickej skupine,
b)
desať, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej skupine,
c)
osem, ak sa starostlivosť poskytuje v špecializovanej samostatnej skupine,
d)
päť maloletých matiek s ich deťmi, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej skupine pre maloleté ...
§ 20 - Druhy špecializovaných samostatných skupín
(1)

Špecializovaná samostatná skupina sa zriaďuje ako špecializovaná skupina pre

a)
deti s poruchami správania, ktoré vyžadujú starostlivosť na základe odbornej diagnostiky,
b)
deti s poruchou správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva ...
c)
deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli ...
d)
maloletých bez sprievodu, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť pre jazykové, kultúrne a náboženské ...
e)
deti s duševnou poruchou na základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu,7)
f)
deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe lekárskeho ...
1.
s mentálnym postihnutím,
2.
s telesným postihnutím,
3.
so zmyslovým postihnutím,
4.
s kombináciou postihnutí.
(2)

Špecializovanú samostatnú skupinu je možné zriadiť aj ako kombinovanú špecializovanú samostatnú skupinu ...

§ 21 - Rozsah a podrobnosti informačného poradenstva
(1)

Informačné poradenstvo podľa § 53 ods. 7 zákona sa poskytuje v rozsahu najmenej troch hodín. Informačné ...

(2)

O absolvovaní informačného poradenstva je vyhotovený písomný záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie ...

§ 22 - Predmet psychologického vyšetrenia, zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti a náležitosti psychologického ...
(1)

Predmetom psychologického vyšetrenia zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, ...

a)
intelektové predpoklady,
b)
osobnostné charakteristiky uchádzača,
c)
rizikové faktory a vlastnosti v osobnosti,
d)
riziká psychopatológie,
e)
rodinná anamnéza so zameraním na rizikové vzťahy a dôležité udalosti v rodine,
f)
zdroje zvládania záťažových situácií a
g)
schopnosť sebareflexie.
(2)

Náležitosti psychologického posudku zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, ...

a)
zhodnotenie predmetu psychologického vyšetrenia podľa odseku 1,
b)
záver psychologického vyšetrenia, ktorý
1.
znie: „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“,
2.
znie: „Aktuálne psychicky nespôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“ alebo
3.
obsahuje odporúčanie na ďalšiu odbornú pomoc,
c)
miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku o psychickej spôsobilosti a
d)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.
(3)

Zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu ...

(4)

Predmet psychologického vyšetrenia podľa odseku 1, náležitosti psychologického posudku, zoznam kontraindikácií ...

§ 23 - Výška vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
(1)

Výška vreckového dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre na základe pobytového opatrenia súdu, a mladého ...

a)
8 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku, ...
b)
12 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov ...
c)
30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.
(2)

Na určenie výšky vreckového v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši

a)
10 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. b),
b)
15 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. c).
(3)

Výška príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je desaťnásobok sumy životného minima ...

Podrobnosti o žiadosti o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie, zmenu akreditácie, podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti a ďalšie podrobnosti o akreditácii
§ 24
(1)

Žiadosť o udelenie akreditácie, žiadosť o predĺženie platnosti akreditácie a žiadosť o zmenu akreditácie ...

a)
udelenie akreditácie a vzory žiadostí o predĺženie platnosti akreditácie sú uvedené v prílohách č. 3 ...
b)
zmenu akreditácie sú uvedené v prílohách č. 4a a 4b.
(2)

Ďalšími náležitosťami žiadosti o udelenie akreditácie sú:

a)
výstižný opis opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada udelenie akreditácie, a ak bude ...
b)
popis spôsobu financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia, alebo ...
c)
potvrdenie vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva o zodpovedajúcich hygienických podmienkach ...
d)
údaje potrebné na overenie bezúhonnosti osôb odpisom z registra trestov,8)
e)
overená fotokópia dokladu, ktorý osvedčuje odbornú spôsobilosť,
f)
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti zamestnancov vykonávajúcich ...
g)
akceptačný list alebo iným spôsobom preukázané plnenie budúceho personálneho zabezpečenia,
h)
prehľad zamestnaní, potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný doklad preukazujúci odbornú prax osôb, ktoré ...
(3)

Prílohu k žiadosti o

a)
predĺženie platnosti akreditácie tvorí opis zmien rozhodujúcich skutočností podľa § 79 zákona, ktoré ...
b)
zmenu akreditácie tvoria doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 79 zákona súvisiace so zmenou ...
§ 25
(1)

Overenie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) zákona sa vykonáva ústnym ...

(2)

Ústne overovanie sa zaznamenáva zvukovým záznamom po predchádzajúcom súhlase fyzických osôb, ktorých ...

(3)

Pri overovaní skutočností uvedených v žiadosti na mieste vykonávania opatrení a ohliadok podľa správneho ...

(4)

Predseda akreditačnej komisie na účely zabezpečenia účasti zamestnanca ministerstva na overovaní skutočností ...

(5)

Dátum ohliadky miesta vykonávania opatrení ministerstvom alebo dátum preskúmania dodržiavania podmienok, ...

§ 26
(1)

Rozhodujúcou skutočnosťou v činnosti akreditovaného subjektu je najmä

a)
zmena programu centra, špecializovaného programu centra alebo resocializačného programu centra, alebo ...
b)
zmena zamestnanca vykonávajúceho opatrenia, na ktoré bola udelená akreditácia,
c)
výsledok kontroly alebo inej činnosti, ktorej podstatou je kontrola, dozor alebo dohľad, ak je výsledkom ...
d)
konanie orgánu činného v trestnom konaní súvisiace s činnosťou akreditovaného subjektu alebo so zamestnancom ...
e)
riziková situácia pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré akreditovaný subjekt vykonáva opatrenie, ...
(2)

Zmena podľa odseku 1 písm. b) sa oznamuje oznámením; vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 5.

§ 27 - Určenie celkového počtu miest na vykonávanie opatrení pobytovou formou v centrách

Celkový počet miest podľa § 89 ods. 2 zákona zodpovedá súčtu

a)
0,01 % celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky zisteného Štatistickým úradom Slovenskej republiky ...
b)
0,55 % celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky do 18 rokov veku zisteného Štatistickým úradom ...
§ 28 - Spôsob určenia sumy podľa § 89d ods. 3 zákona
(1)

Suma podľa § 89d ods. 3 zákona sa určí ako súčin jednej stošesťdesiatiny 2,5-násobku priemernej mesačnej ...

(2)

Počet hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou je

a)
1,5-násobok súčtu hodín, počas ktorých je vykonávaná odborná práca ambulantnou formou alebo terénnou ...
b)
2,3-násobok súčtu hodín priamej odbornej práce vykonávanej podľa § 11 ods. 3 písm. b) druhého bodu, ...
c)
2,7-násoboku súčtu hodín priamej odbornej práce vykonávanej podľa § 11 ods. 2 a 3 zákona, ak je cieľom ...
d)
3,5-násobok súčtu hodín priamej odbornej práce, ak je jej účelom predchádzanie vzniku, prehlbovaniu ...
(3)

Počet hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou sa pri skupinových metódach ...

(4)

Ak priamu odbornú prácu podľa odseku 2 a odseku 3 vykonávajú súčasne dvaja odborní zamestnanci, počet ...

(5)

(6)

Na účely určenia počtu hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou sa hodina ...

(7)

Suma určená podľa odsekov 1 až 6 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 29 - Zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny a určenie miery ohrozeniadieťaťa
(1)

Miera ohrozenia dieťaťa sa určuje a prehodnocuje na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny a ...

a)
situácia bez ohrozenia dieťaťa, ak nie sú život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo ...
b)
nízka miera ohrozenia dieťaťa, ak je alebo môže byť priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny ...
c)
stredná miera ohrozenia dieťaťa, ak je priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin ...
d)
vysoká miera ohrozenia dieťaťa, ak
1.
sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo sú život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický ...
2.
sú život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa vážne ohrozené ...
(2)

Miera ohrozenia dieťaťa v rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí sa určuje a prehodnocuje, ...

(3)

V spisovej dokumentácii dieťaťa sa uvedie

a)
miera ohrozenia dieťaťa a jej odôvodnenie,
b)
člen rodiny alebo iná blízka osoba a subjekt, ktorý sa priamo podieľal na zhodnotení situácie dieťaťa ...
c)
dátum a podpis zamestnanca, ktorý určuje mieru ohrozenia dieťaťa.
§ 30 - Náležitosti a podrobnosti vedenia plánov
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú vykonávané

a)
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 93 ods. 14 zákona na základe
1.
plánu sociálnej práce s dieťaťom, ktorého súčasťou je plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa podľa § ...
2.
plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou, pre ktorú sú vykonávané opatrenia sociálnej kurately ...
b)
centrom podľa § 45 ods. 9 zákona na základe
1.
individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, ak sú pre dieťa vykonávané opatrenia na základe pobytového ...
2.
plánu vykonávania opatrení pobytovou formou, ak sa pre dieťa vykonávajú opatrenia na základe dohody ...
3.
individuálneho resocializačného plánu, ak sa pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu vykonávajú opatrenia ...
4.
plánu vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou.
(2)

Plán sociálnej práce s dieťaťom obsahuje najmä

a)
mieru ohrozenia dieťaťa a jej odôvodnenie,
b)
cieľ sociálnej práce s dieťaťom,
c)
opatrenia na dosiahnutie cieľa sociálnej práce s dieťaťom,
d)
spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce s dieťaťom vrátane fyzických osôb, ak sa na ...
e)
opis, kritériá hodnotenia a termín hodnotenia konkrétnych úloh
1.
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metód práce s dieťaťom, jeho rodičom ...
2.
obce, akreditovaného subjektu alebo ďalších osôb, ktoré plnia úlohy, ak boli v pláne sociálnej práce ...
f)
termín prehodnotenia plánu,
g)
výsledok prehodnotenia plnenia úloh,
h)
výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,
i)
plán výkonu výchovného opatrenia zodpovedajúci účelu jeho uloženia, ak je opatrením podľa písmena c) ...
j)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie úloh plánu sociálnej práce s dieťaťom.
(3)

Plán sociálnej práce s dieťaťom vychádza zo zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny, z odôvodnenia ...

(4)

Plán sociálnej práce s plnoletým obsahuje najmä

a)
zhodnotenie situácie,
b)
cieľ sociálnej práce s plnoletým,
c)
opatrenia na dosiahnutie cieľa sociálnej práce s plnoletým,
d)
spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce s plnoletým vrátane člena rodiny a ďalších plnoletých ...
e)
konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov, vrátane kritéria alebo kritérií hodnotenia úlohy a termínu hodnotenia ...
f)
termín prehodnotenia plánu,
g)
výsledok prehodnotenia plnenia úloh,
h)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie úloh plánu sociálnej práce s plnoletým. ...
(5)

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa je súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností ...

a)
plán sociálnej práce,
b)
plán výchovnej práce s dieťaťom,
c)
hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra,
d)
plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ak si to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje.
(6)

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa obsahuje

a)
cieľ odbornej práce s dieťaťom, jeho rodinou alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ďalšími ...
b)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý koordinuje plnenie úloh individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, ...
c)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie plánu podľa odseku 2 písm. b) až d) plánu ...
(7)

Cieľ podľa odseku 2 písm. b) a cieľ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa podľa odseku 6 písm. ...

(8)

Plán sociálnej práce podľa odseku 5 písm. a) obsahuje

a)
mieru ohrozenia dieťaťa a jej odôvodnenie a ak sa centrum podieľalo na určení miery ohrozenia dieťaťa, ...
b)
zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny,
c)
spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce, ak sa na tvorbe plánu sociálnej práce podieľali, ...
d)
ciele sociálnej práce v centre,
e)
konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov
1.
centra vrátane metód sociálnej práce,
2.
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
3.
obce, akreditovaného subjektu, ak sa podieľajú na plnení plánu sociálnej práce,
4.
ďalších osôb, ak boli v pláne určené úlohy pre tieto osoby,
f)
kritérium hodnotenia úlohy a termín prehodnotenia úlohy,
g)
výsledok prehodnotenia plnenia úloh,
h)
výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,
i)
ďalšie rozhodujúce skutočnosti.
(9)

Úlohy na dosiahnutie cieľa podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu a odseku 8 písm. e) druhého bodu sú ...

(10)

Súčasťou plánu sociálnej práce podľa odseku 8 je plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého ...

(11)

Plán vykonávania opatrení pobytovou formou, ak sa pre dieťa vykonávajú opatrenia na základe dohody podľa ...

(12)

Ak je účelom vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou vykonávanie ambulantného ...

(13)

Individuálny resocializačný plán obsahuje

a)
náležitosti podľa § 2 písm. i),
b)
náležitosti podľa odseku 8 okrem odseku 8 písm. e) tretieho bodu,
c)
určenie adaptačnej fázy resocializačného procesu dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby,
d)
konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov vrátane metód práce s rodinou a blízkymi osobami týchto osôb, ...
e)
spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa s neukončenou ...
f)
spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby,
g)
spôsob trávenia osobného voľna, záujmovej činnosti, kultúrnej činnosti a zapájania do spoločných aktivít, ...
h)
spôsob zapájania dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby do zabezpečovania chodu centra v jednotlivých ...
i)
spôsob udržiavania kontaktu s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má dieťa alebo plnoletá ...
j)
harmonogram vyhodnocovania individuálneho resocializačného programu s orgánom sociálnoprávnej ochrany ...
k)
plán následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu,
l)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie úloh plánu sociálnej práce s dieťaťom.
(14)

Podrobnosti o priebehu plnenia individuálneho resocializačného programu centrum zaznamenáva a vyhodnocuje ...

(15)

Plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou obsahuje konkrétne opatrenia alebo ...

§ 31 - Podrobnosti vedenia a náležitosti spisovej dokumentácie
(1)

Spisová dokumentácia dieťaťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu, vedená centrom obsahuje ...

a)
rozhodnutie o pobytovom opatrení súdu alebo ambulantnom výchovnom opatrení alebo odporúčanie orgánu ...
b)
rodný list dieťaťa; po ukončení vykonávania opatrení sa v spisovej dokumentácii ponecháva fotokópia ...
c)
vysvedčenia potrebné na zabezpečenie školskej dochádzky dieťaťa a vysvedčenia z ukončených školských ...
d)
sociálnu správu o dieťati, ktorú vypracoval orgán sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately pred ...
e)
komplexné posúdenie situácie dieťaťa a jeho aktualizácie vrátane záverov psychologickej diagnostiky ...
f)
obrazový záznam dieťaťa; obrazový záznam sa aktualizuje najmenej raz za šesť mesiacov,
g)
obrazové záznamy a obrazovo-zvukové záznamy dokumentujúce podstatné udalosti v živote dieťaťa, ktoré ...
h)
záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa,
i)
individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa alebo plán vykonávania opatrení pobytovou formou alebo resocializačný ...
j)
záznamy o návštevách rodičov a ostatných návštevách,
k)
záznamy o nedovolenom opustení centra, úraze a ďalších rizikových situáciách,
l)
odôvodnenie tvorby úspor dieťaťa z vreckového,
m)
ďalšie náležitosti potrebné na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich účelu.
(2)

Spisová dokumentácia maloletého bez sprievodu obsahuje najmä náležitosti podľa odseku 1 písm. a), d) ...

(3)

Spisová dokumentácia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sú v centre vykonávané opatrenia ...

a)
dohodu s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dohodu s plnoletou fyzickou osobou, ...
b)
odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; to neplatí, ak sú pre plnoletú ...
c)
odporúčanie podľa § 57 ods. 3 zákona,
d)
komplexné posúdenie situácie dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby a jeho aktualizácia,
e)
závery a odporúčania psychológa a ďalších členov odborného tímu,
f)
plán vykonávania opatrení pobytovou formou alebo individuálny resocializačný plán a ich vyhodnotenia ...
g)
záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa alebo záznamy o procese resocializácie, ...
h)
ďalšie náležitosti potrebné na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich účelu.
(4)

Ak sú v centre vykonávané opatrenia pobytovou formou pre dieťa spolu s jeho rodičom alebo inou fyzickou ...

(5)

Spisová dokumentácia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú sú v centre vykonávané opatrenia ...

a)
dohodu s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dohodu s plnoletou fyzickou osobou ...
b)
odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
závery a odporúčania psychológa a ďalších členov odborného tímu, ak sa na vykonávaní opatrení podieľali, ...
d)
plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou,
e)
záznamy o priebehu vykonávania opatrení,
f)
informáciu, záznam alebo inú formu oznámenia osobe podľa písmena a) po ukončení vykonávania opatrení ...
g)
ďalšie náležitosti potrebné na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich účelu.
(6)

Ak centrum pokračuje v poskytovaní starostlivosti podľa § 55 zákona, spisová dokumentácia podľa odseku ...

a)
písomnou dohodou podľa § 55 ods. 2 zákona,
b)
plánom sociálnej práce, ktorého súčasťou je plán osamostatňovania sa mladého dospelého podľa § 30 ods. ...
c)
ďalšími náležitosťami potrebnými na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich účelu.
§ 32 - Spoločné ustanovenie
(1)

Určený počet detí, mladých dospelých a ďalších plnoletých fyzických osôb v skupinách podľa § 14, profesionálnych ...

(2)

Suma úhrady výdavkov podľa § 18 ods. 1 až 3, suma vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia ...

§ 33 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v detskom domove podľa § 100n ...

(2)

Centrum, ktoré nespĺňa ustanovený počet skupín, samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte ...

(3)

Program suprevízie vypracovaný do 30. marca 2018 sa do 31. decembra 2018 považuje sa program supervízie, ...

§ 33a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Na žiadosti o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie a zmenu akreditácie doručené ministerstvu ...

(2)

Náležitosti programu centra a špecializovaného programu centra podľa § 1 písm. l) a o) v znení účinnom ...

(3)

Na odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vydané do 31. decembra 2020 ...

a)
súčasťou odporúčania je miera ohrozenia dieťaťa,
b)
odporúčanie sa realizuje aj po 31. decembri 2020 a
c)
je to podľa oznámenia centra doručeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do ...
(4)

Ak je miera ohrozenia dieťaťa určená do 31. decembra 2020, odôvodnenie určenej miery ohrozenia dieťaťa ...

(5)

Plán vypracovaný podľa § 30 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa upraví podľa § 30 v znení účinnom ...

§ 33b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou spracovaný do 31. decembra 2021 sa ...

§ 34 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. ...

§ 35 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem § 7 ods. 4 druhej vety, ktorá nadobúda účinnosť ...

Ján Richter v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 1

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O MIESTO ZAMESTNANCA CENTRA A ZAMESTNANCA CENTRA

  a) Intelektové schopnosti v pásme subnormy a nižšie. b) Zníženie, narušenie kvantity alebo kvality ...

  Príloha č. 3k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Príloha č. 4k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Príloha č. 4ak vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4a k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Príloha č. 4bk vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4b k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 103/2018 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.§ 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o ...
 • 2)  § 37 ods. 2 a 4 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
 • 3)  Časť XIII a XIV prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ...
 • 4)  § 27 a 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 5)  § 2 písm. c) druhý bod zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 747 až 753 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 7)  § 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 8)  § 19 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 9)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore