Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá 45/2024 účinný od 15.03.2024

Platnosť od: 13.03.2024
Účinnosť od: 15.03.2024
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 45/2024 s účinnosťou od 15.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2023 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje

a)

rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody,1) indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,

b)

postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze kvality pitnej vody a postup optimalizácie pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,

c)

požiadavky na program monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,

d)

postup pri vypracovaní manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a určení miery rizika v systéme zásobovania pitnou vodou a rozsah a spôsob poskytovania informácií dodávateľom pitnej vody zásobovaným obyvateľom z hľadiska radiačnej ochrany,

e)

kritériá pre rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá,

f)

rádiologické ukazovatele kvality prírodnej minerálnej vody, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody,

g)

požiadavky na program monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody,

h)

postup stanovenia rádiologických ukazovateľov pri analýze kvality prírodnej minerálnej vody a postup optimalizácie pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody,

i)

rádiologické ukazovatele kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá,

j)

požiadavky na program monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá,

k)

postup stanovenia rádiologických ukazovateľov pri analýze kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a postup optimalizácie pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.

§ 2 - Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody
(1)

Početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je uvedená v prílohe č. 1.

(2)

Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov objemovej aktivity trícia a indikačnej dávky a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pre vybrané prírodné a umelé rádionuklidy sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je súčasťou úplnej analýzy kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu.2)

(4)

Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze kvality pitnej vody a postup optimalizácie pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 3.

(5)

Dodržanie indikačných hodnôt alebo medzných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa kontroluje:

a)

pri odbere z rozvodnej vodovodnej siete vodovodu alebo iného zdroja na zásobovanie pitnou vodou v priestore alebo objekte v mieste, kde pitná voda vyteká z vodovodného kohútika alebo iného obdobného zariadenia na priame používanie na pitie,

b)

pri odbere z cisterny alebo iného zásobníka určeného na zásobovanie pitnou vodou v mieste odberu pitnej vody,

c)

pri spotrebiteľskom balení v mieste plnenia pitnej vody do spotrebiteľského balenia,

d)

v mieste používania pitnej vody v potravinárskom podniku.3)

(6)

Kritériá pre rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá sú uvedené v prílohe č. 4.

(7)

Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia a hodnotenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 5.

§ 3 - Požiadavky na program monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody
(1)

Monitorovanie kvality pitnej vody sa vykonáva podľa programu monitorovania, ktorý zohľadňuje výsledky manažmentu rizík plôch povodia pre miesta odberu4) pitnej vody a výsledky manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou.2)

(2)

Program monitorovania sa vypracuje pre určitý systém zásobovania pitnou vodou tak, že

a)

rozsah vyšetrovaných ukazovateľov a početnosť odberov vzoriek určených na kontrolu pitnej vody poskytujú dostatočné informácie o kvalite pitnej vody pre potvrdenie jej zdravotnej bezpečnosti,

b)

je zabezpečený postup optimalizácie pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,

c)

určuje najvhodnejšie prostriedky na zmiernenie rizík a odstránenie rizík významných pre ľudské zdravie.

(3)

Monitorovanie kvality pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodou obsahuje program monitorovania systému zásobovania pitnou vodou, ktorý zahŕňa rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek na kontrolu

a)

kvality surovej vody,5)

b)

technologického postupu úpravy vody,6)

c)

kvality pitnej vody v miestach podľa § 2 ods. 5.

(4)

Náležitosti programu monitorovania pre dodávateľa pitnej vody, ktorý nie je povinný vypracovať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou, sú uvedené v osobitnom predpise.2)

§ 4 - Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody
(1)

Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa vykoná

a)

pred začatím využívania nového zdroja na zásobovanie pitnou vodou,

b)

pri podozrení na antropogénne znečistenie pitnej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody z hľadiska radiačnej ochrany.

(2)

Pri mimoriadnej kontrole rádiologických ukazovateľov podľa odseku 1 písm. a) sa pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na zásobovanie pitnou vodou postupuje podľa osobitného predpisu.2)

§ 5 - Rozsah a spôsob poskytovania informácií o výsledkoch kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody

Informácie o kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody ako súčasť informácií o pitnej vode2) sa sprístupňujú verejnosti jasným, presným a zrozumiteľným spôsobom na webovom sídle dodávateľa pitnej vody.

§ 6 - Rádiologické ukazovatele kvality prírodnej minerálnej vody
(1)

Kontrola rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody7) sa vykonáva analýzou vzoriek prírodnej minerálnej vody.

(2)

Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov pri analýze kvality prírodnej minerálnej vody a postup optimalizácie, ktorý sa vykoná pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody, je uvedený v prílohe č. 6.

(3)

Rádiologické ukazovatele kvality prírodnej minerálnej vody, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody pre vybrané prírodné rádionuklidy sú uvedené v prílohe č. 7.

(4)

Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody sa vykonáva pri podozrení na antropogénne znečistenie prírodnej minerálnej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu prírodnej minerálnej vody z hľadiska radiačnej ochrany.

(5)

Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody je uvedený v prílohe č. 8.

§ 7 - Kritériá kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody

Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody musia byť indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody dodržané v mieste

a)

plnenia prírodnej minerálnej vody do obalov spotrebiteľského balenia,

b)

používania prírodnej minerálnej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku.

§ 8 - Rádiologické ukazovatele kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá
(1)

Kontrola rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá8) sa vykonáva analýzou vzoriek vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.

(2)

Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov pri analýze kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a postup optimalizácie, ktorý sa vykoná pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov, je uvedený v prílohe č. 9.

(3)

Rádiologické ukazovatele kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty pre vybrané prírodné rádionuklidy sú uvedené v prílohe č. 10.

(4)

Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá sa vykonáva pri podozrení na antropogénne znečistenie vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá z hľadiska radiačnej ochrany.

(5)

Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá je uvedený v prílohe č. 11.

§ 9 - Kritériá kontroly rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

Dodržanie indikačných hodnôt alebo medzných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá sa kontroluje v mieste

a)

plnenia vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá do obalov spotrebiteľského balenia,

b)

používania vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá na výrobu potravín v potravinárskom podniku,

c)

odberu vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá z cisterny, ak je voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternou.

§ 10 - Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 12.

§ 11 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody.

§ 12 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2024.

Zuzana Dolinková v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK NA KONTROLU KVALITY PITNEJ VODY

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - POSTUP STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY PRI ÚPLNEJ ANALÝZE KVALITY PITNEJ VODY A POSTUP OPTIMALIZÁCIE PRI PREKROČENÍ INDIKAČNÝCH HODNÔT RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - KRITÉRIÁ PRE RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY, PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY A VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH STANOVENIA A HODNOTENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - POSTUP STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV PRI ANALÝZE KVALITY PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY A POSTUP OPTIMALIZÁCIE PRI PREKROČENÍ INDIKAČNÝCH HODNÔT RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - POSTUP STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV PRI ANALÝZE KVALITY VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A POSTUP OPTIMALIZÁCIE PRI PREKROČENÍ INDIKAČNÝCH HODNÔT RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 45/2024 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7. 11. 2013).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020).

Poznámky

 • 1)

  § 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

 • 2)

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

 • 3)

  Čl. 3 druhý bod nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.

 • 4)

  § 4 ods. 2 písm. d), § 4b ods. 3 a príloha č. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

 • 5)

  § 12 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch v znení vyhlášky č. 354/2023 Z. z.

 • 7)

  § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8)

  § 12 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP (oznámenie č. 45/2005 Z. z.) a opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017 (oznámenie č. 252/2017 Z. z.).

Načítavam znenie...
MENU
Hore