Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 14.07.2005
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD1097 DS18 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2005 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 89/2020

Vládny návrh zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 305/2005, dátum vydania: 14.07.2005

4

Odôvodnenie

A.Všeobecná časť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti s predložením návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane det í a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva ustanovenie § 98 uvedeného návrhu zákona.

Návrh vyhlášky ustanovuje štandardy a podrobnosti na vykonávanie ustanovení § 47 ods.3 písm. b) piaty bod, § 52, § 67 a § 73 ods.2 písm. e) piaty bod, § 66 až 70, § 78, 79 a 81.

Podrobnosti o stravovaní, výške stravnej jednotky, úhrady za poskytovanú starostlivosť v detskom domove, podrobnosti poskytovania starostlivosti v detskom domove upravuje v súčasnosti vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci. Vzhľadom na novú právnu úpravu, ktorá, okrem iného, nanovo upravuje podmienky výkonu súdneho rozhodnutia (výkonu ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia) v detskom domove treba nanovo ustanoviť aj podrobnosti o vykonávaní súdneho rozhodnutia. V úprave podrobností vykonávania súdneho rozhodnutia nedochádza k výrazným zmenám oproti súčasn ému stavu. K zmenám dochádza v určení výšky príspevkov na dosiahnutie účelu ústavnej starostlivosti a na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého. Mierne navàšenie vreckového a sumy na vecné dary pre dieťa, ako aj príspevku na osamostatnenie zodpovedá prebiehajúcim spoločenským zmenám.

Navrhovaná úprava určuje aj podrobnosti o podávaní žiadostí právnických osôb a fyzických osôb o udelenie akreditácie, obsahových náležitostí žiadostí o udelenie akreditácie a o overen í odbornej spôsobilosti a odborných znalostí.

Dopady na verejné financie spojené s novou právnou úpravou sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj s predkladaným vykonávacím predpisom sú obsiahnuté v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť k zákonu.

B.Osobitná čas ť

K § 1

Upravuje sa predmet úpravy vyhlášky.

K § 2

Návrh vyhlášky určuje počet detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť v jednej samostatnej diagnostickej skupine, v samostatnej skupine, v špecializovanej samostatnej skupine a v samostatnej skupine pre mladých dospelých (ďalej len “samostatná skupina”) z dôvodu humanizácie detsk ých domovov. Určené počty detí a mladých dospelých možno prekročiť len so súhlasom zriaďovateľa v odôvodnených prípadoch, najmä ak je to potrebné v záujme zachovania sú rodeneckých a rodinných väzieb. Pri určovaní počtov sa zohľadňuje aj skutočnosť, že v skupine môže zotrvať aj naďalej mladý dospelý až do jeho osamostatnenia sa. Zároveň sa určujú po čty odborných zamestnancov - vychovávateľov a odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú odbornú diagnostiku, a ďalších zamestnancov, ktorí zabezpečujú starostlivosť v jednej samostatnej skupine.

K § 3 až 6

Pri úprave podrobností o stravovaní, výške stravnej jednotky v detskom domove vrátane rekreačných pobytov, tá borov, zájazdov, výchovno-rekreačných programov organizovaných pre deti, pre ktoré je vykonávaná sociálna kuratela, o úhrade za stravovanie, obslužné činnosti a za bývanie v detskom domove za dieťa (mlad ého dospelého) sa oproti súčasnej právnej úprave zohľadňuje aj rozšírený okruh osôb, ktorým sa môže, za zákonom ustanovených podmienok, poskytovať stravovanie, bývanie a zaopatrenie, a to o rodičov dieťaťa, tehotné ženy a ďalšie plnoleté osoby. Návrh vyhlášky osobitne upravuje, že pri zabezpečovaní stravy pre maloletého bez sprievodu treba zohľadni ť kultúrne a náboženské odlišnosti (napr. ramadan, neprijateľnosť určitého druhu stravy v niektorých kultúrach a pod.).

K § 7

Navrhuje sa tak, ako v súčasnej právnej úprave postup detského domova pri zabezpečovaní úschovy cenných vecí, vkladný ch knižiek a peňažnej hotovosti dieťaťa a mladého dospelého.

K § 8 až 9

Navrhuje sa, aby v profesionálnej rodine, ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, bola poskytovaná starostlivos ť najviac trom deťom, ak sú zamestnancami detského domova manželia, navrhuje sa určiť maximálny počet detí na šesť. Určené počty detí a mladých dospelých možno prekročiť len so sú hlasom zriaďovateľa, najmä ak je to potrebné v záujme zachovania súrodeneckých a rodinných väzieb. Navrhuje sa taktiež ponechať určenie výšky úhrady výdavkov na dieťa alebo mlad ého dospelého v závislosti od veku dieťaťa. Opäť, podobne ako pri skupinách, návrh zohľadňuje skutočnosť, že v profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť aj mladé mu dospelému až do jeho osamostatnenia sa.

K § 10

Navrhuje sa ponechať doterajší mechanizmus poskytovania vreckového v závislosti od veku dieťaťa, resp. mladého dospelé ho. Oproti súčasnej právnej úprave sa však navrhuje navàšenie sumy na vreckové, vecné dary pri dôležitých životných udalostiach a na jednorázový finančný príspevok na osamostatnenie tak, aby ich v ýška zodpovedala potrebám detí vzhľadom na celkový vývoj v spoločnosti.

K § 11

Navrhuje sa určenie výšky resocializačného príspevku na uľahčenie resocializačného procesu mladistvých a plnoletých fyzických osôb po ich prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby. Určená výška zodpovedá účelu, na ktorý je príspevok určený t. j. vybavenie osobný ch dokladov, nevyhnutných hygienických potrieb a základných vecí osobnej potreby.

K § 12

Návrh ustanovenia upravuje podrobnosti o podávaní žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o udelenie akredit ácie .

K § 13

Ustanovenie určuje podrobnosti o obsahových a formálnych náležitostiach žiadosti právnických osôb a fyzických osô b o udelenie akreditácie vrátane jej súčasti.

K § 14

Odborná spôsobilosť sa overuje ústnym pohovorom, akreditačná komisia však môže, ak to povaha veci dovoľu je, od preverenia znalosti ústnym pohovorom upustiť .

Ustanovujú sa bližšie podrobnosti o spôsobe preverenia odborných znalostí ústnym pohovorom tak, aby bolo zrejmé, že preverenie odborných znalostí sa uskutočňuje pred akreditačnou komisiou, a že na pre verenie odborných znalostí možno prizvať aj ďalších odborníkov v záujme komplexného posúdenia odborných znalostí žiadateľa.

K § 15 a 16

Navrhuje sa zrušenie konkrétnych ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci.

K § 17

Navrhuje sa, aby vyhláška nadobudla účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore