Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.03.2024

Platnosť od: 08.02.2019
Účinnosť od: 01.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD6DS4EUPPČL1

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 30/2019 s účinnosťou od 01.03.2024 na základe 309/2023

Legislatívny proces k zákonu 309/2023§ 3

(1)
Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej zakladateľom a jediným akcionárom je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
(2)
Národná lotériová spoločnosť musí prevádzkovať niektorú z hazardných hier tvoriacich štátnu lotériu. Pri prevádzkovaní štátnej lotérie môže národná lotériová spoločnosť spolupracovať aj s prevádzkovateľmi hazardných hier so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát“).
(3)
Národná lotériová spoločnosť môže prevádzkovať aj iné hazardné hry a vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu s prevádzkovaním hazardných hier vrátane činnosti súvisiacej s prevádzkovaním charitatívnej lotérie.
(4)
Činnosti podľa odsekov 2 a 3 je národná lotériová spoločnosť oprávnená vykonávať až po udelení individuálnej licencie.
(5)
Individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i), ktoré sú podobné štátnej lotérii alebo s ňou zameniteľné, možno udeliť iba národnej lotériovej spoločnosti, ak § 6 neustanovuje inak.
(6)
Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti obsahuje označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“. Používať označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“ a jeho preklady je oprávnená len osoba, ktorej bola udelená licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie.
(7)
Základné imanie národnej lotériovej spoločnosti je najmenej 1 700 000 eur. Akcie národnej lotériovej spoločnosti musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.
(8)
Prevod akcií národnej lotériovej spoločnosti iným osobám sa zakazuje.
(9)
Národná lotériová spoločnosť nemôže vydávať vymeniteľné dlhopisy a ani prioritné dlhopisy.
(10)
Predaj podniku alebo jeho časti9) národnej lotériovej spoločnosti je možný len inej národnej lotériovej spoločnosti; fúzia národnej lotériovej spoločnosti je možná len s inou národnou lotériovou spoločnosťou.
zobraziť paragraf
§ 36

(1)
Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo so sídlom v inom členskom štáte. Ak ide o právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky so zahraničnou majetkovou účasťou, licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou osôb so sídlom alebo s trvalým pobytom v inom členskom štáte alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(2)
Právnickej osobe, ktorá má sídlo na území iného členského štátu, možno licenciu udeliť alebo vydať, ak má zaregistrované svoje zahraničné zastúpenie podľa § 49 ods. 1.
(3)
Licenciu možno udeliť alebo vydať aj pre založenú právnickú osobu pred jej zápisom do obchodného registra alebo obdobného verejného registra vedeného v inom členskom štáte (ďalej len „register“), ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom na udelenie alebo vydanie licencie. Bez zápisu právnickej osoby do registra nie je možné začať prevádzkovanie hazardnej hry. Ak právnická osoba nepodá návrh na zápis do registra do 90 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia o udelení individuálnej licencie alebo do 90 dní odo dňa prevzatia potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo ak registrový súd alebo iný príslušný orgán v inom členskom štáte nezapíše právnickú osobu do registra, musí právnická osoba vrátiť individuálnu licenciu úradu; právnická osoba, ktorej vydal úrad potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, musí toto potvrdenie vrátiť úradu.
(4)
Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a to ani ako súčasť podniku pri prevode podniku alebo jeho časti a licencia neprechádza na právneho nástupcu pri premene, cezhraničnej premene alebo cezhraničnej zmene právnej formy36aa) prevádzkovateľa hazardnej hry.
(5)
Podmienky na udelenie individuálnej licencie a podmienky na prevádzkovanie hazardných hier na základe všeobecnej licencie musia byť splnené počas celej doby platnosti licencie.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
2)
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4)
Napríklad § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
5)
Napríklad § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
7)
§ 3 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
8)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 1 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z.
13)
§ 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
15)
§ 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., § 8 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
19)
§ 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
§ 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 43b a § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
26)
§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
27)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
28)
§ 94 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
§ 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)
§ 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
§ 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
§ 31 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z.
36)
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36a)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36aa)
Zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36b)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
36c)
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
37)
§ 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
38)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
39)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
40)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
42a)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42b)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
43)
§ 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 65/2018 Z. z.
44)
§ 3 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 624/2004 Z. z.
45)
Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
47)
§ 98a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 41 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
§ 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.
51)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
52)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
53)
Napríklad zákon č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
55)
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
56)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57)
§ 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
58)
§ 10 až 12 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59)
§ 20 zákona č. 56/2018 Z. z.
60)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
61)
§ 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z.
62)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z.
63)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
64)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
65)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z.
66)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
67)
§ 58 ods. 1 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
68)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore