Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.12.2019


Platnosť od: 08.02.2019
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD3 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 30/2019 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 221/2019


§ 39

(1)
Ak tento zákon neustanovuje v § 37 ods. 1 inak, hazardné hry možno prevádzkovať na základe individuálnej licencie udelenej úradom.
(2)
Individuálnu licenciu udelí úrad žiadateľovi, ktorý
a)
predloží úplnú žiadosť o jej udelenie,
b)
preukáže splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom,
c)
má základné imanie, nadačné imanie alebo kmeňové imanie v ustanovenej výške podľa tohto zákona,
d)
má zloženú finančnú zábezpeku v ustanovenej výške podľa tohto zákona,
e)
nemá nedoplatky na odvodoch ani na príspevkoch podľa tohto zákona,
f)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,36a)
g)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,36b)
h)
nemá zdravotnou poisťovňou evidované pohľadávky po splatnosti podľa osobitného predpisu,36c)
i)
nemá iné záväzky podľa tohto zákona,
j)
spĺňa požiadavky umiestnenia herne podľa § 15 ods. 5, 7 a 16, ak žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v herni,
k)
spĺňa požiadavky umiestnenia kasína podľa § 16 ods. 5, ak žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
l)
nežiada o prevádzkovanie hazardnej hry na území obce, ktorá prijala všeobecne záväzné nariadenie obce o zákaze prevádzkovania hazardnej hry v kasíne, hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom výherných prístrojov, hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom videohier,
m)
je bezúhonný, vrátane fyzickej osoby zodpovednej za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu alebo je štatutárnym orgánom, pričom na bezúhonnosť sa vzťahujú ustanovenia § 48 ods. 4 a 5 rovnako,
n)
spĺňa podmienku, vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas obdobia 12 mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie nebol uvedený v zoznamoch podľa § 85 ods. 1.
(3)
Ak žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry je prevádzkovateľom tejto hazardnej hry na základe už udelenej individuálnej licencie, úrad udelí tomuto žiadateľovi novú individuálnu licenciu na prevádzkovanie tej istej hazardnej hry s platnosťou najskôr v deň nasledujúci po dni, keď mala uplynúť lehota na prevádzkovanie hazardnej hry podľa už udelenej individuálnej licencie, pričom individuálnu licenciu možno udeliť najskôr 60 dní pred dňom začatia prevádzkovania hazardnej hry určeným v individuálnej licencii; lehoty na udelenie individuálnej licencie podľa § 40 sa nepoužijú.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na národnú lotériovú spoločnosť a na žiadateľa o udelenie individuálnej licencie podľa § 35 písm. b) jedenásteho až pätnásteho bodu, ktorý je prevádzkovateľom kurzových stávok, prevádzkovateľom hazardnej hry v kasíne, prevádzkovateľom hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľom hazardnej hry na termináloch videohier, prevádzkovateľom hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovateľom hazardnej hry na iných technických zariadeniach.
(5)
Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na
a)
dva roky na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a na prevádzkovanie okamžitých lotérií,
b)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i),
c)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,
d)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
e)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
f)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach,
g)
päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne,
h)
päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
i)
päť rokov na prevádzkovanie štátnej lotérie,
j)
päť rokov na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
k)
päť rokov na prevádzkovanie binga,
l)
päť rokov na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,
m)
päť rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
n)
päť rokov s možnosťou opcie na ďalších päť rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni,
o)
päť rokov s možnosťou opcie na ďalších päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,
p)
desať rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
r)
desať rokov na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne.
(6)
Opciou sa na účely tohto zákona rozumie v ustanovenom období uplatnené právo prevádzkovateľa hazardnej hry na predĺženie platnosti individuálnej licencie o dobu ustanovenú v odseku 5 tak, aby nedošlo k prerušeniu prevádzkovania hazardných hier na základe už udelenej individuálnej licencie. Na uplatnenie opcie je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný predložiť žiadosť, a to najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti individuálnej licencie, na ktorú sa opcia vzťahuje. Ak žiadosť o uplatnenie opcie nebude doručená úradu v ustanovenom období, považuje sa to za nevyužitie opcie a individuálna licencia zaniká uplynutím lehoty, na ktorú bola udelená.
(7)
Ak úrad nedoručí rozhodnutie prevádzkovateľovi hazardnej hry, ktorý uplatnil opciu spôsobom podľa odseku 6 do 30 dní pred skončením individuálnej licencie, že nespĺňa podmienky na predĺženie platnosti individuálnej licencie na predĺženie platnosti opcie, predlžuje sa platnosť individuálnej licencie o dobu opcie uvedenú v platnej individuálnej licencii. Ak úrad zistí, že nie sú splnené podmienky na predĺženie platnosti individuálnej licencie na základe opcie podľa § 50, úrad zamietne predĺženie platnosti individuálnej licencie na základe uplatnenej opcie.
zobraziť paragraf
§ 50

(1)
Ak je žiadateľom o udelenie individuálnej licencie akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky alebo obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, v žiadosti o udelenie individuálnej licencie uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka alebo akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
2.
počet a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré upisovateľ akcií upísal, alebo výšku vkladu spoločníka a výšku jeho obchodného podielu,
3.
údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,
e)
informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv v iných právnických osobách a údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka,
f)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, dozornej rady, konateľov, prokuristov a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu,
g)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej fyzickej osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry; ak má právnická osoba sídlo na území iného členského štátu, uvádza sa aj meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, vedúceho zahraničného zastúpenia,
h)
územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,
i)
počet zamestnancov a zoznam dodávateľov technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
j)
dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej hry,
k)
adresu webového sídla, na ktorej bude dostupná internetová hra, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na internetové hry.
(2)
K žiadosti žiadateľ priloží
a)
zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o len založené obchodné spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
výpis z registra, ak ide o obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ak nie sú zapísané v registri, prikladá sa zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva alebo iná zmluva,
c)
stanovy,
d)
návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
e)
návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä
1.
predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa v prvých troch rokoch,
2.
predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3.
predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ich získania,
4.
predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
f)
písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom,
h)
doklady preukazujúce bezúhonnosť žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom, ak ide o obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte,
i)
herný plán,
j)
prevádzkové pravidlá; predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h),
k)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov a osoby zapísané v registri vylúčených osôb nemohli zúčastniť na hazardnej hre, a popis týchto opatrení,
l)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,42)
m)
čestné vyhlásenie, že na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov,
n)
doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 86 ods. 2 vydané poverenou skúšobňou, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,
o)
potvrdenie obdobného úradu, akým je daňový úrad, o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
p)
potvrdenie obdobného úradu, akým je Sociálna poisťovňa, o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
r)
potvrdenie obdobného úradu, akým je zdravotná poisťovňa, o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na verejné zdravotné poistenie v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
s)
opis technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier; predkladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. h) a i),
t)
opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 86 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry; predkladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. h) a i).
(3)
Žiadateľ musí preukázať
a)
splatenie základného imania v celej výške peňažným vkladom predložením výpisu z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky; to neplatí pre obchodné spoločnosti, ktorým už bola udelená individuálna licencia, a obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktoré preukazujú splatenie základného imania výpisom z registra,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
c)
odbornú spôsobilosť fyzickej osoby zodpovednej za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží vrátane čestného vyhlásenia o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpis tejto osoby na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený,
d)
zabezpečenie elektronického prenosu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry, a to priložením osvedčení podľa § 88 ods. 3,
e)
že nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov;42a) splnenie týchto podmienok overuje podľa osobitného predpisu42b) úrad.
(4)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý chce uplatniť opciu podľa § 39 ods. 6, predloží žiadosť, v ktorej uvedie skutočnosti podľa odseku 1. Prevádzkovateľ hazardných hier musí k žiadosti priložiť doklady a vyhlásenia podľa odseku 2 okrem dokladov a vyhlásení podľa odseku 2 písm. c), d) a k) a preukázať skutočnosti podľa odseku 3 písm. c) a d).
(5)
Prevádzkovateľ hazardných hier podľa odseku 4, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne, predloží okrem žiadosti podľa odseku 1, dokladov a vyhlásení uvedených v odseku 4 a preukázania skutočností podľa odseku 4 aj osobitné náležitosti žiadosti podľa § 61.
(6)
Prevádzkovateľ hazardných hier podľa odseku 4, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni, predloží okrem žiadosti podľa odseku 1, dokladov a vyhlásení uvedených v odseku 4 a preukázania skutočností podľa odseku 4 aj osobitné náležitosti žiadosti podľa § 63.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore