Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 08.02.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD3 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 30/2019 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 48

(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má zriadenú dozornú radu. Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať aj akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, štátny podnik, nadácia alebo záujmové združenie so sídlom na území Slovenskej republiky; ak žiadosť podáva akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno. Žiadosť o udelenie individuálnej licencie a všetky prílohy sa predkladajú v štátnom jazyku; ak žiadosť podáva spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, predkladá úradne osvedčený preklad všetkej dokumentácie do štátneho jazyka.
(2)
Žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, pri ktorých sa používajú technické zariadenia, je povinný predkladať úradu o týchto zariadeniach vybrané údaje. Údaje o druhu týchto zariadení, formu a štruktúru predkladaných údajov a spôsob ich predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(3)
Ak boli doklady uvedené v § 50 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. c) a d) predložené úradu už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre
a)
hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin proti majetku,
b)
iný úmyselný trestný čin.
(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, a fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, predkladá údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Právnická osoba, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, preukazuje bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, na území ktorého má svoje sídlo. Fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, preukazuje bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, ktorého je občanom, ako aj dokladmi vydanými štátmi, v ktorých sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavala v posledných troch rokoch (ďalej len „zahraničný doklad“). Cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt a v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov, predkladá okrem zahraničného dokladu aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Občan Slovenskej republiky, ktorý sa dlhodobo nezdržiava na území Slovenskej republiky, preukazuje svoju bezúhonnosť zahraničným dokladom a zároveň predkladá údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace.
zobraziť paragraf
§ 49

(1)
Právnická osoba so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má záujem prevádzkovať hazardné hry na základe individuálnej licencie alebo všeobecnej licencie (ďalej len „zahraničný žiadateľ“), musí pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier alebo zaslaním oznámenia o zámere prevádzkovať hazardné hry na základe všeobecnej licencie vytvoriť na území Slovenskej republiky svoje zahraničné zastúpenie na základe zápisu do zoznamu zahraničných zastúpení (ďalej len „zoznam zastúpení“). O zápise do zoznamu zastúpení rozhoduje úrad.
(2)
Zahraničným zastúpením sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá na území Slovenskej republiky zastupuje zahraničného žiadateľa a prostredníctvom ktorej zahraničný žiadateľ komunikuje s úradom. Zahraničné zastúpenie komunikuje s úradom prostredníctvom vedúceho zahraničného zastúpenia. V písomnom styku musí zahraničné zastúpenie vždy uvádzať označenie „Zahraničné zastúpenie“, svoju korešpondenčnú adresu a názov a sídlo zahraničného žiadateľa. Zahraničný žiadateľ je po zápise svojho zahraničného zastúpenia do zoznamu zastúpení povinný komunikovať s úradom výlučne prostredníctvom tohto zastúpenia, ak odsek 5 neustanovuje inak. Obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zastúpení a náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu zastúpení, žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu zastúpení a žiadosti o zmenu údajov zapísaných v zozname zastúpení vrátane príloh k týmto žiadostiam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(3)
Zahraničné zastúpenie komunikuje s úradom v mene zahraničného žiadateľa v štátnom jazyku
a)
počas konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier alebo počas plnenia oznamovacej povinnosti v mene zahraničného žiadateľa,
b)
po udelení individuálnej licencie zahraničnému žiadateľovi alebo jeho zapísaní do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie, najmenej do doby vysporiadania záväzkov z prevádzkovania hazardnej hry.
(4)
Zahraničné zastúpenie nemôže prevádzkovať hazardnú hru a nezapisuje sa do registra.
(5)
Zahraničný žiadateľ podáva žiadosť o zápis zahraničného zastúpenia do zoznamu zastúpení a žiadosť o vyčiarknutie zahraničného zastúpenia zo zoznamu zastúpení. Úrad rozhoduje o zápise do zoznamu zastúpení, o vyčiarknutí zahraničného zastúpenia zo zoznamu zastúpení a o takých zmenách údajov zapísaných v zozname zastúpení, ktoré by mali vplyv na vykonanie zápisu do zoznamu zastúpení. Po udelení individuálnej licencie prevádzkovateľ hazardných hier so sídlom v inom členskom štáte požiada úrad o vykonanie zmien v údajoch zapísaných v zozname údajov uvádzaných v zozname zastúpení do 30 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti odôvodňujúce zmeny v údajoch uvádzaných v zozname zastúpení.
(6)
Zahraničné zastúpenie musí byť splnomocnené zahraničným žiadateľom na jeho zastupovanie v rozsahu povinností zahraničného žiadateľa podľa tohto zákona počas konania o udelení individuálnej licencie a v rozsahu povinností prevádzkovateľa hazardnej hry podľa tohto zákona po udelení individuálnej licencie. Súčasťou takéhoto splnomocnenia musí byť aj meno a priezvisko, dátum narodenia a korešpondenčná adresa vedúceho zahraničného zastúpenia.
(7)
Vedúcim zahraničného zastúpenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického alebo ekonomického zamerania druhého stupňa,
c)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
d)
je bezúhonná, pričom za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin; na účely preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(8)
Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zahraničné zastúpenie je povinné úradu pri vykonávaní tejto kontroly poskytnúť ním požadovanú súčinnosť. Ak zahraničné zastúpenie nedodržiava podmienky ustanovené týmto zákonom, úrad môže rozhodnúť o vyčiarknutí zahraničného zastúpenia zo zoznamu zastúpení. Úrad môže začať konanie o vyčiarknutí zahraničného zastúpenia zo zoznamu zastúpení, ak ani na výzvu úradu zahraničné zastúpenie neodstráni zistené nedostatky a ak bolo na tento následok upozornené.
zobraziť paragraf
§ 50

(1)
Ak je žiadateľom o udelenie individuálnej licencie akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky alebo obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, v žiadosti o udelenie individuálnej licencie uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka alebo akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
2.
počet a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré upisovateľ akcií upísal, alebo výšku vkladu spoločníka a výšku jeho obchodného podielu,
3.
údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,
e)
informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv v iných právnických osobách a údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka,
f)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, dozornej rady, konateľov, prokuristov a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu,
g)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej fyzickej osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry; ak má právnická osoba sídlo na území iného členského štátu, uvádza sa aj meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, vedúceho zahraničného zastúpenia,
h)
územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,
i)
počet zamestnancov a zoznam dodávateľov technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
j)
dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej hry,
k)
adresu webového sídla, na ktorej bude dostupná internetová hra, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na internetové hry.
(2)
K žiadosti žiadateľ priloží
a)
zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o len založené obchodné spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
výpis z registra, ak ide o obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ak nie sú zapísané v registri, prikladá sa zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva alebo iná zmluva,
c)
stanovy,
d)
návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
e)
návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä
1.
predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa v prvých troch rokoch,
2.
predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3.
predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ich získania,
4.
predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
f)
písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom,
h)
doklady preukazujúce bezúhonnosť žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom, ak ide o obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte,
i)
herný plán,
j)
prevádzkové pravidlá; predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h),
k)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov a osoby zapísané v registri vylúčených osôb nemohli zúčastniť na hazardnej hre, a popis týchto opatrení,
l)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,42)
m)
čestné vyhlásenie, že na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov,
n)
doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 86 ods. 2 vydané poverenou skúšobňou, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,
o)
potvrdenie príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad, alebo potvrdenie obdobného úradu o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
p)
potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo potvrdenie obdobného úradu o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
r)
potvrdenie verejnej zdravotnej poisťovne alebo potvrdenie obdobného úradu o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na verejné zdravotné poistenie; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
s)
opis technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier; predkladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. h) a i),
t)
opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 86 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry; predkladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. h) a i).
(3)
Žiadateľ musí preukázať
a)
splatenie základného imania v celej výške peňažným vkladom predložením výpisu z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky; to neplatí pre obchodné spoločnosti, ktorým už bola udelená individuálna licencia, a obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktoré preukazujú splatenie základného imania výpisom z registra,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
c)
odbornú spôsobilosť fyzickej osoby zodpovednej za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží vrátane čestného vyhlásenia o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpis tejto osoby na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený,
d)
zabezpečenie elektronického prenosu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry, a to priložením osvedčení podľa § 88 ods. 3.
(4)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý chce uplatniť opciu podľa § 39 ods. 6, predloží žiadosť, v ktorej uvedie skutočnosti podľa odseku 1. Prevádzkovateľ hazardných hier musí k žiadosti priložiť doklady a vyhlásenia podľa odseku 2 okrem dokladov a vyhlásení podľa odseku 2 písm. c), d) a k) a preukázať skutočnosti podľa odseku 3 písm. c) a d).
(5)
Prevádzkovateľ hazardných hier podľa odseku 4, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne, predloží okrem žiadosti podľa odseku 1, dokladov a vyhlásení uvedených v odseku 4 a preukázania skutočností podľa odseku 4 aj osobitné náležitosti žiadosti podľa § 61.
(6)
Prevádzkovateľ hazardných hier podľa odseku 4, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni, predloží okrem žiadosti podľa odseku 1, dokladov a vyhlásení uvedených v odseku 4 a preukázania skutočností podľa odseku 4 aj osobitné náležitosti žiadosti podľa § 63.
zobraziť paragraf
§ 77
Úrad

(1)
Úrad je rozpočtová organizácia zapojená svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva financií s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Sídlom úradu je Bratislava; orgánmi úradu sú generálny riaditeľ a rada úradu. Úrad môže zriaďovať pracoviská so súhlasom ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).
(2)
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií. Generálny riaditeľ zastupuje úrad navonok. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je šesť rokov, najviac však dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom v štatutárnych orgánoch, dozorných orgánoch a kontrolných orgánoch prevádzkovateľa hazardnej hry a s funkciou prokuristu u prevádzkovateľa hazardnej hry. Generálnym riaditeľom nemôže byť ani zamestnanec prevádzkovateľa hazardnej hry alebo fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry.
(3)
Právne postavenie generálneho riaditeľa upravuje osobitný predpis.45)
(4)
Výkon funkcie generálneho riaditeľa úradu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie, ak odsek 6 neustanovuje inak,
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(5)
Generálny riaditeľ sa môže vzdať funkcie písomným oznámením ministrovi financií.
(6)
Generálny riaditeľ ostáva vo funkcii po uplynutí funkčného obdobia alebo vzdaní sa funkcie až do vymenovania nového generálneho riaditeľa. Výkon funkcie generálneho riaditeľa zaniká ku dňu vymenovania nového generálneho riaditeľa. Zánikom funkcie generálneho riaditeľa končí príslušné funkčné obdobie.
(7)
Minister financií odvolá generálneho riaditeľa úradu, ak
a)
nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
c)
porušuje tento zákon alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.
(8)
Minister financií môže odvolať generálneho riaditeľa úradu, ak
a)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov počas najmenej šiestich mesiacov,
b)
závažným spôsobom porušil alebo dlhodobo riadne neplní povinnosti generálneho riaditeľa.
(9)
Úrad
a)
vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení a odňatí individuálnej licencie podľa tohto zákona; po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení individuálnej licencie úrad zašle bezodkladne toto rozhodnutie obci, na území ktorej bolo rozhodnutím povolené prevádzkovanie hazardných hier,
b)
rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,
c)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu46) nad dodržiavaním tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov poverenými skúšobňami podľa § 87 ods. 1 a 2 a obcami,
d)
vydáva metodické usmernenia v oblasti hazardných hier,
e)
vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
f)
vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. d) až j) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
g)
vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
h)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa § 85 ods. 8 a osobitných predpisov,47) ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. k), a to formou dozoru na mieste a dozoru na diaľku,
i)
vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
j)
spolupracuje s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v oblasti hazardných hier,
k)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
l)
vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,
m)
vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní,
n)
je správcom registra vylúčených osôb,
o)
poskytuje ministerstvu financií údaje z informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier na účel ustanovený osobitným predpisom48) v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí ministerstvo financií,
p)
vydáva poverenia na výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne (ďalej len „prizvaná osoba“), ak je súčasťou dozoru technická kontrola a posúdenie technických zariadení podľa § 86 ods. 6,
q)
môže na návrh národného športového zväzu príslušného športu a národného športového zväzu príslušnej športovej organizácie obmedziť prijímanie stávok na súťaž v príslušnom športe, ktoré považuje za nevhodné, a to bez obmedzenia územia, na ktorom sa súťaž koná; takúto informáciu zverejní na svojom webovom sídle,
r)
zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o prijatí, zmene alebo zrušení všeobecne záväzného nariadenia prijatého obcou podľa § 79 ods. 3, 4 a 6; informáciu o prijatí, všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 7 zverejní do 10. novembra,
s)
môže prispievať finančnou sumou na fungovanie linky pomoci špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí,
t)
rozhoduje o zápise do zoznamu zastúpení, vyčiarknutí zo zoznamu zastúpení a zapisuje zmeny údajov zapísaných v zozname zastúpení.
(10)
Rada úradu rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanom v prvom stupni, o proteste prokurátora a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného úradom.
(11)
Rada úradu má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií a z týchto členov rady úradu určuje predsedu rady úradu. Členstvo v rade úradu je verejnou funkciou a je nezastupiteľné.
(12)
Funkcia člena rady úradu je nezlučiteľná
a)
so zamestnaním v úrade,
b)
so zamestnaním v dozorovanom subjekte,
c)
s podnikaním v oblasti hazardných hier vo vlastnom alebo v cudzom mene,
d)
s majetkovou účasťou na podnikaní dozorovaného subjektu podľa § 80 písm. a),
e)
s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne dozorovaného subjektu.
(13)
Ak člen rady úradu v čase jeho vymenovania do tejto funkcie člena rady úradu zastáva alebo vykonáva zamestnanie, činnosť alebo funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena rady úradu, je povinný bezodkladne preukázateľne urobiť právny úkon smerujúci k ukončeniu každého takého zamestnania, činnosti alebo funkcie a je povinný bezodkladne zanechať každé také zamestnanie, činnosť alebo funkciu. Obmedzenia podľa odseku 12 písm. b) až e) je člen rady úradu povinný dodržiavať 12 mesiacov po zániku členstva v rade úradu. Obmedzenia podľa odseku 12 sa vzťahujú aj na blízku osobu člena rady úradu. Obmedzenia podľa odseku 12 písm. b) až e) a obmedzenia podľa prvej a druhej vety sa vzťahujú aj na blízku osobu člena rady úradu.
(14)
Členom rady úradu môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom aspoň dvaja členovia rady úradu musia mať vysokoškolské vzdelanie právnického zamerania druhého stupňa,
c)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
d)
je bezúhonná.
(15)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(16)
Členstvo v rade úradu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa,
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(17)
Členstvo v rade úradu zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena rady úradu o vzdaní sa členstva v rade úradu ministrovi financií, ak v tomto oznámení nie je uvedený neskorší deň.
(18)
Minister financií člena rady úradu odvolá, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
prestal spĺňať ktorúkoľvek požiadavku podľa odseku 12 alebo odseku 13,
d)
sa nezúčastní viac ako troch po sebe nasledujúcich rokovaní rady úradu; minister financií člena rady úradu nemusí odvolať, ak je člen rady úradu dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,
e)
koná pri výkone svojej funkcie v rozpore s týmto zákonom.
(19)
Funkčné obdobie člena rady úradu je päťročné. Ak sa výkon funkcie člena rady úradu skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, nový člen rady úradu môže byť vymenovaný len na zvyšok funkčného obdobia doterajšieho člena rady úradu.
(20)
Rokovanie rady úradu zvoláva a vedie predseda rady úradu. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním určený člen rady úradu. Rokovania rady úradu sú neverejné.
(21)
Rada úradu rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(22)
Člen rady úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od pokynov iných osôb.
(23)
Členovi rady úradu patrí odmena za jednotlivé rokovanie rady úradu najviac vo výške jednej polovice priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé eurá nahor.
(24)
Podrobnosti o organizácii činnosti rady úradu, rokovaní rady úradu a podrobnosti o odmeňovaní člena rady úradu určí štatút rady úradu, ktorý na návrh rady úradu schvaľuje minister financií.
zobraziť paragraf
§ 97

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Správny poriadok sa nevzťahuje na
a)
vydávanie všeobecných licencií podľa § 37,
b)
oznamovaciu povinnosť podľa § 38,
c)
odborné posudzovanie podľa § 86,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry podľa § 92 ods. 2,
e)
výkon dozoru podľa tohto zákona,
f)
zápis fyzických osôb do registra vylúčených osôb a výmaz fyzických osôb z registra vylúčených osôb,
g)
uvoľnenie finančnej zábezpeky podľa § 67 ods. 5 písm. f).
(3)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „lotérie a iné podobné hry“, rozumejú sa tým „hazardné hry“.
(4)
Údaje podľa § 49 ods. 7 písm. d), § 50 ods. 2 písm. g) a § 77 ods. 15 ministerstvo financií a úrad bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore