Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 06.03.2024 do 31.12.2026

Platnosť od: 07.03.2018
Účinnosť od: 06.03.2024
Účinnosť do: 31.12.2026
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Zamestnanosť, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS5EUPP7ČL0

Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 06.03.2024 do 31.12.2026
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 57/2018 s účinnosťou od 06.03.2024 na základe 31/2024

Vládny návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 57/2018, dátum vydania: 07.03.2018

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál a je v súlade s návrhom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej záťaže podnikateľov prijatým Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 4. mája 2017.

Platný zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2008 a doposiaľ bol jedenásťkrát novelizovaný. Za toto obdobie prešla globálna a slovenská ekonomika významným vývojom, na ktorý                          je potrebné reagovať aj v oblasti podpory investícií.

Navrhovaná právna úprava reflektuje zmeny potrieb Slovenskej republiky v oblasti podpory investícií, zmeny potrieb investorov a zmeny v európskej legislatíve, ktoré vyžadujú priamu aplikáciu. Vytvára väčší priestor pre znižovanie regionálnych rozdielov v Slovenskej republike. Nová legislatívna úprava bude zároveň adresnejšie zameraná na podporu investícií týkajúcich sa progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. Podporí tak ciele dosahovania udržateľného hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v globálnom priestore.

K  zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste.

Ďalšie zmeny legislatívy súvisia so zmenou smerovania investičnej pomoci podľa potrieb Slovenskej republiky, a to tak z pohľadu typov investície, ako aj regionálneho rozmeru realizovania investičných zámerov. Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy                                v prípade zistenia ich porušenia.

Poskytovanie investičnej pomoci bude hodnotené pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.

Dátum nadobudnutia účinnosti sa s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu ustanovuje tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. apríl 2018.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Súčasťou návrhu zákona je novelizácia súvisiacich právnych predpisov,                            a to zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona                             č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Prijatie návrhu zákona ďalej bude mať pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Osobitná časť

K Čl. l

K § 1

Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje poskytovanie regionálnej investičnej pomoci (ďalej len „investičná pomoc“), práva a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia.

Investičná pomoc sa poskytuje v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

K § 2

Oblasti, na ktoré môže byť investičná pomoc podľa tohto zákona poskytnutá, sú priemyselná výroba, technologické centrum a centrum podnikových služieb. Ustanovenie ďalej vymedzuje formy investičnej pomoci, ktorými môžu byť dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľava na dani z príjmov, príspevok na vytvorené nové pracovné miesta a prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.

Investičnú pomoc nemožno poskytnúť v prípadoch, ktoré ustanovuje nariadenie (EÚ)                      č. 651/2014 v platnom znení.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) riadi a koordinuje proces schvaľovania, posudzovania a kontroly poskytovania investičnej pomoci.

K § 3

Ministerstvo hospodárstva je poskytovateľom investičnej pomoci, ak ide o investičnú pomoc vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) prostredníctvom príslušného správcu dane je poskytovateľom investičnej pomoci, ak ide o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“) je poskytovateľom investičnej pomoci, ak ide o investičnú pomoc vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta podľa.

Ak ide o investičnú pomoc vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom je poskytovateľom investičnej pomoci vlastník nehnuteľnosti, ktorým je štát, zastúpený príslušným správcom majetku štátu, vyšší územný celok, obec, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba zriadená zákonom (ďalej len „vlastník nehnuteľnosti“).

 

 

K § 4

Prijímateľom investičnej pomoci môže byť fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Prijímateľ je povinný spĺňať všetky uvedené podmienky pri podaní žiadosti na ministerstvo hospodárstva. Ak počas procesu posudzovania a schvaľovania investičnej pomoci prestane prijímateľ uvedené podmienky spĺňať, ministerstvo hospodárstva proces posudzovania ukončí.

Pre potreby investičnej pomoci je dôležité zaradenie podniku podľa jeho veľkosti. Veľkosť podniku sa určuje podľa Prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.

Ustanovenie v odseku 3 ďalej negatívne vymedzuje prijímateľa investičnej pomoci. Ak počas procesu posudzovania a schvaľovania investičnej pomoci prestane prijímateľ uvedené podmienky spĺňať, ministerstvo hospodárstva proces posudzovania ukončí.

V procese posudzovania a schvaľovania investičnej pomoci, do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia investičnej pomoci, sa prijímateľ považuje za žiadateľa o investičnú pomoc.

K § 5

Ustanovenie vymedzuje základné pojmy zákona.

Investičnou pomocou môže byť podporený projekt počiatočnej investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Projekty počiatočnej investície sa definujú na úrovni prevádzkarne prijímateľa investičnej pomoci.

Presnejšie sa definuje pojem technologické centrum. Cieľom je adresnejšia podpora aplikovaného výskumu v jednotlivých spoločnostiach. Za činnosti technologického centra sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie. Výrobný proces a bežné poskytovanie služieb sa rovnako nepovažuje za činnosť technologického centra.

Novým strojom, prístrojom a zariadením je stroj, prístroj a zariadenie, ktoré boli vyrobené najviac dva roky pred ich obstaraním a do dňa obstarania neboli odpisované. Technické zhodnotenie strojov, prístrojov a zariadení nie je považované za obstaranie nových strojov, prístrojov a zariadení.

Novým pozemkom a budovou je pozemok a budova, ktorých obstaranie prijímateľom alebo tretími osobami, nebolo v minulosti podporené štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou.

Zákon ďalej zavádza pojmy hlavné miesto realizácie investičného zámeru a doplnkové miesto realizácie investičného zámeru. Investičný zámer musí byť realizovaný v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru. V  priemyselnej výrobe je možné zahrnúť medzi oprávnené investičné náklady do strojov, prístrojov a zariadení aj náklady vynaložené na stroje, prístroje a zariadenia umiestnené u dodávateľa prijímateľa investičnej pomoci, teda v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru. Takto využívané stroje môžu byť umiestnené iba v okresoch s rovnakou, alebo vyššou maximálnou intenzitou investičnej pomoci. Podmienkou je zachovanie obstaraného majetku vo vlastníctve prijímateľa investičnej pomoci. Dodávateľ môže predmetné stroje, prístroje a zariadenia využívať výlučne na produkciu výrobkov pre prijímateľa investičnej pomoci a týkajúcich sa investičného zámeru. Maximálna hodnota strojov, prístrojov a zariadení, ktoré je prijímateľ investičnej pomoci oprávnený umiestniť u dodávateľa je ustanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Začatím prác na investičnom zámere sa rozumie vznik akéhokoľvek právneho záväzku prijímateľa, na základe ktorého je realizácia investičného zámeru nezvratná. Kúpa pozemku a prípravné práce, ako je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a získanie povolení, sa nepovažuje za začatie prác.

Ukončením prác na investičnom zámere nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorá je súčasťou oprávnených nákladov investičného zámeru, do trvalej prevádzky, alebo úhrada poslednej faktúry za obstaraný dlhodobý hmotný majetok alebo dlhodobý nehmotný majetok, ak súčasťou oprávnených nákladov nie sú náklady na stavbu alebo technológie, ktorých užívanie je podmienené vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo povolenia na uvedenie stavby alebo technológie do trvalej prevádzky.

Za vytvorenie nového pracovného miesta sa považuje nástup zamestnanca do práce v súlade s pracovnou zmluvou uzatvorenou v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ak zamestnanec vykonáva pre prijímateľa závislú prácu. Pracovné miesta vytvorené pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva sa nepovažujú za pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom.

Čistým nárastom pracovných miest je čistý nárast počtu pracovných miest pri porovnaní pracovných miest v prevádzkarni s priemerom za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť o investičnú pomoc podaná na ministerstvo hospodárstva. Počet pracovných miest znamená počet osôb zamestnaných počas relevantného obdobia v prevádzkarni na výkon závislej práce v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas. Počet osôb zamestnaných na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas sa do celkového počtu pracovných miest započítava ako podiel pracovných jednotiek vo vzťahu k ustanovenému týždennému pracovnému času.

Dátumom poskytnutia investičnej pomoci je deň vydania rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.

Dátumom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, rozhodnutia o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci a rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci je deň doručenia rozhodnutia prijímateľovi.

Intenzitou investičnej pomoci je percentuálny podiel celkovej diskontovanej výšky investičnej pomoci k celkovej diskontovanej výške oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru; intenzita investičnej pomoci je vyjadrená ekvivalentom hrubého grantu, ktorý predstavuje výšku investičnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov.

Mierou nezamestnanosti je priemerná miera nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená v štatistických údajoch ústredia práce.

K § 6

Prijímateľ môže preukazovať oprávnené náklady ako investičné oprávnené náklady, mzdové oprávnené náklady, prípadne ich kombináciu. Kombinácia oprávnených nákladov nesmie presiahnuť výšku investičných, alebo mzdových oprávnených nákladov, podľa toho, ktoré oprávnené náklady sú vyššie.

Náklady na kúpu pozemku a na prípravné práce, k obstaraniu ktorých došlo pred podaním žiadosti o investičnú pomoc nepredstavujú začatie prác. Takto obstarané náklady sa však nemôžu zahrnúť do oprávnených nákladov.

Náklady na dlhodobý nehmotný majetok je možné zahrnúť do oprávnených nákladov iba v prípade ich kombinácie s oprávnenými nákladmi na dlhodobý hmotný majetok. Veľké podniky si môžu do oprávnených nákladov zahrnúť náklady na dlhodobý nehmotný majetok maximálne do výšky 50 % celkových investičných oprávnených nákladov.

Ak sú oprávnené náklady vypočítané s použitím mzdových nákladov, investičný zámer musí viesť k čistému nárastu pracovných miest. Na jedno vytvorené nové pracovné miesto si môže prijímateľ uplatniť maximálne trojnásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť o investičnú pomoc podaná na ministerstvo hospodárstva, v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru.

Za oprávnené investičné náklady na dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov možno klasifikovať náklady, ktoré boli vynaložené na nové pozemky a budovy obstarané za trhových podmienok, ak tieto sú situované v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru. Výnimkou podmienky obstarania za trhových podmienok sú tie oprávnené náklady, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc vo forme prevodu nehnuteľného majetku za hodnotu majetku stanovenou znaleckým posudkom.

Dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení musí byť nový, obstaraný za trhových podmienok, využívaný výhradne prijímateľom v súlade s investičným zámerom a umiestnený v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru. Na dlhodobý hmotný majetok podporený investičnou pomocou vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako je hodnota majetku alebo hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom sa podmienka obstarania za trhových podmienok nevzťahuje.

Ak je investičný zámer realizovaný v priemyselnej výrobe, môže byť časť dlhodobého hmotného majetku umiestnená v doplnkovom mieste investičného zámeru. Stroje, prístroje a zariadenia umiestnené v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru musia byť využívané na výrobu produktov v súlade s investičným zámerom dodávaných výlučne prijímateľovi. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety musí prijímateľ vedieť kedykoľvek preukázať platnou a účinnou zmluvou uzatvorenou s dodávateľom.

Dlhodobý nehmotný majetok musí byť obstaraný za trhových podmienok od osôb iných ako tých, ktoré majú voči prijímateľovi postavenie partnerského podniku alebo prepojeného podniku. Partnerské alebo prepojené osoby sa definujú podľa Čl. 3 Prílohy I k  nariadeniu (EÚ)  č. 651/2014 v platnom znení. Dlhodobý nehmotný majetok musí byť ďalej zahrnutý do majetku prijímateľa a odpisovaný a využívaný len prijímateľom v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru najmenej päť rokov, ak ide o veľký podnik a najmenej tri roky, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.

Náklady spojené s prenájmom dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov, ktoré sú nové a umiestnené v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru sú oprávnené najviac po dobu trvania povinnosti prijímateľa zachovať prenajatý pozemok alebo budovu, ak nájom pokračuje najmenej päť rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a tri roky, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.

Náklady spojené s prenájmom dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení sú oprávnené najviac po dobu trvania povinnosti prijímateľa zachovať prenajaté stroje, prístroje a zariadenia, ak je súčasťou nájmu záväzok prijímateľa odkúpiť predmet nájmu po uplynutí doby nájmu.

V prípade investičného zámeru zameraného na diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne, musia oprávnené náklady prevyšovať účtovnú hodnotu znovupoužitého dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zaevidovanú v účtovnom období predchádzajúcom účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k začatiu prác na investičnom zámere, najmenej o 200 %.

Ak ide o investičnú pomoc poskytnutú veľkému podniku na zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, musia oprávnené náklady prevyšovať odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas troch účtovných období, ktoré predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť o investičnú pomoc doručená ministerstvu hospodárstva.

K § 7

Ustanovenie vymedzuje podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe. Hodnotové vyjadrenie všeobecných podmienok je definované vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Ďalej v odseku 2 sú ustanovené podmienky pre investičné zámery priemyselnej výroby kombinovanej s technologickým centrom. V prípade podmienky obstarania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku je pre celý investičný zámer podmienkou dosiahnutie minimálne investície vo výške minimálnej investície pre priemyselnú výrobu a pre časť technologického centra minimálnej investície pre technologické centrum.

V prípade posudzovania investičného zámeru priemyselnej výroby kombinovanej s technologickým centrom bude posudzovaný investičný zámer ako celok a súčasne samostatne časť priemyselnej výroby a technologického centra.

K § 8

Ustanovenie definuje podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti technologických centier.

Prijímateľ je povinný zamestnancom prevádzkarne vyplácať minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou v hospodárstve Slovenskej republiky zistenou štatistickým úradom za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené, v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru. Minimálny násobok bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak nie je vyžadované naplnenie podmienky minimálnej investície, investičný zámer musí aj v tomto prípade spĺňať podmienky rozhodujúce pre jeho klasifikáciu na projekt počiatočnej investície.

K § 9

Ustanovenie definuje podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti centier podnikových služieb.

Prijímateľ je povinný zamestnancom prevádzkarne vyplácať minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou v hospodárstve Slovenskej republiky, zistenou štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené, v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru. Minimálny násobok je stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak nie je vyžadované naplnenie podmienky minimálnej investície, investičný zámer musí aj v tomto prípade spĺňať podmienky rozhodujúce pre jeho klasifikáciu na projekt počiatočnej investície.

K § 10

Základom pre výpočet výšky investičnej pomoci vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok sú oprávnené investičné náklady.

Minimálna výška oprávnených nákladov, ktoré môžu byť v jednotlivých oblastiach investičných zámerov podporené dotáciou na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, je definovaná vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Vynaložené oprávnené investičné náklady prijímateľ preukazuje pri predložení ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru. Následne ministerstvo hospodárstva posudzuje oprávnenosť deklarovaných investičných nákladov. Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej medzi ministerstvom hospodárstva a prijímateľom.

Ustanovenie ďalej v odseku 3 definuje obligatórne náležitosti zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom investičnej pomoci a ministerstvom hospodárstva.

K § 11

Úľava na dani z príjmov sa uplatňuje v daňovom priznaní za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa daňové priznanie podáva. Minimálnu výšku oprávnených nákladov, ktoré môžu byť v jednotlivých oblastiach investičných zámerov podporené úľavou na dani z príjmu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. Uplatnenie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

K § 12

Základom pre výpočet výšky investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta sú oprávnené mzdové náklady.

Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a ministerstvom práce prostredníctvom ústredia práce. Náležitosti zmluvy a spôsob vyplácania príspevku na vytvorené nové pracovné miesta je upravený v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevok na nové pracovné miesta sa poskytuje iba v prípade, ak realizácia investičného zámeru vedie k čistému nárastu pracovných miest.

Minimálny počet nových pracovných miest, ktoré môžu byť podporené príspevkom na nové pracovné miesta v jednotlivých oblastiach realizácie investičných zámerov, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

K § 13

Ustanovenie vymedzuje investičnú pomoc vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.

Určuje povinné náležitosti a prílohy k zmluve o prevode nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom a zmluvy o nájme nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom. Pokiaľ zmluva neobsahuje náležitosti uvedené v zákone, je neplatná.

Investičná pomoc pri prevode nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nehnuteľného majetku určenou znaleckým posudkom a hodnotou prevodu nehnuteľného majetku.

V prípade nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu majetku určená znaleckým posudkom, investičná pomoc zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nájmu nehnuteľného majetku určenou znaleckým posudkom a hodnotou nájmu nehnuteľného majetku.

Nájomný vzťah za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom môže trvať najviac desať po sebe nasledujúcich rokov, pričom investičnú pomoc vo forme nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom si musí prijímateľ prvýkrát uplatniť najneskôr v lehote do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.

Nájomný vzťah musí trvať najmenej päť rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a najmenej tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide
o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.

K § 14

Proces posudzovania a schvaľovania investičnej pomoci sa začína podaním investičného zámeru na ministerstvo hospodárstva.

K § 15

V rámci procesu posudzovania investičného zámeru ministerstvo hospodárstva posudzuje regionálny prínos investičného zámeru a zároveň zabezpečuje vypracovanie nezávislého odborného posudku.

Nezávislý odborný posudok hodnotí predpoklad splnenia podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, predpoklad naplnenia parametrov investičného zámeru a vplyv investičného zámeru na verejné financie.

Pri podaní investičného zámeru musí prijímateľ spĺňať podmienky podľa § 4 ods. 3. Ak tieto podmienky prijímateľ nespĺňa, ministerstvo žiadosť zamietne.

Ak z posudzovania žiadosti vyplýva, že prijímateľ nemá predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci alebo nemá predpoklad naplniť parametre investičného zámeru alebo negatívny vplyv investičného zámeru na verejné financie prevyšuje vplyv pozitívny, ministerstvo hospodárstva proces posudzovania žiadosti ukončí, o čom písomne informuje prijímateľa a svoje stanovisko zdôvodní.

Ak z posudzovania žiadosti vyplýva, že prijímateľ má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a má predpoklad naplniť parametre investičného zámeru
a pozitívny vplyv investičného zámeru na verejné financie prevyšuje vplyv negatívny, ministerstvo hospodárstva vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci a zašle návrh príslušným poskytovateľom investičnej pomoci, podľa požadovaných foriem investičnej pomoci.

Bez ohľadu na požadované formy investičnej pomoci zašle ministerstvo hospodárstva návrh aj ministerstvu financií na vyjadrenie sa k vplyvu investičného zámeru na verejné financie.

Ak prijímateľ ani po výzve ministerstva hospodárstva nepredloží úplnú a správnu žiadosť podľa tohto zákona, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.

K § 16

Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh na poskytnutie investičnej pomoci a do 10 dní od doručenia návrhu zašlú ministerstvu hospodárstva svoje stanovisko k poskytnutiu príslušnej formy investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska poskytovateľa je vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci.

Ministerstvo financií zašle ministerstvu hospodárstva do 10 dní od doručenia návrhu svoje vyjadrenie k vplyvu návrhu na verejné financie. 

Ak príslušní poskytovatelia investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu a príspevku na nové pracovné miesta nedoručia stanovisko v stanovenej lehote, je ich stanovisko považované za kladné.

Ak poskytovateľ investičnej pomoci vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom nedoručí svoje stanovisko v stanovenej lehote, je jeho stanovisko považované za záporné.

Po uplynutí lehoty na doručenie písomných stanovísk poskytovateľov ministerstvo hospodárstva vypracuje súhrnné stanovisko k hodnoteniu investičného zámeru, v ktorom zohľadní výsledok posúdenia regionálneho prínosu, odborný posudok a stanoviská poskytovateľov investičnej pomoci.

Ak ministerstvo hospodárstva vydá kladné súhrnné stanovisko k hodnoteniu investičného zámeru, vypracuje ponuku investičnej pomoci.

Ak ministerstvo hospodárstva vydá záporné súhrnné stanovisko k hodnoteniu investičného zámeru, ministerstvo proces posudzovania investičného zámeru a schvaľovania investičnej pomoci ukončí. O ukončení procesu ministerstvo hospodárstva písomne upovedomí prijímateľa.

K § 17

V prípade súhlasného súhrnného stanoviska vypracuje ministerstvo hospodárstva ponuku investičnej pomoci, ktorú zašle prijímateľovi investičnej pomoci a na vedomie príslušnému poskytovateľovi investičnej pomoci do pätnástich pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie písomných stanovísk poskytovateľov.

Ponuka môže byť zaslaná výlučne prijímateľovi, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ponuka nemôže obsahovať výšku investičnej pomoci a formu investičnej pomoci, s ktorou príslušný poskytovateľ investičnej pomoci nesúhlasil.

K § 18

Ak prijímateľ s ponukou súhlasí, zašle ministerstvu hospodárstva akceptáciu ponuky v lehote 20 pracovných dní od jej doručenia.

Ak prijímateľ nepredloží akceptáciu ponuky v stanovenej lehote, ministerstvo hospodárstva žiadosť prijímateľa zamietne.

K § 19

Ak je investičná pomoc ad hoc pomocou, ministerstvo hospodárstva požiada do desiatich pracovných dní od doručenia akceptácie ponuky koordinátora pomoci o stanovisko k súladu navrhovanej investičnej pomoci s nariadením (EÚ)  č. 651/2014 v platnom znení.

Ak koordinátor pomoci prijme stanovisko že navrhovaná investičná pomoc nie je v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne.

K § 20

Ustanovenia upravujú záverečné kroky v procese schvaľovania investičnej pomoci, ktorými sú schválenie návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vládou SR, rozhodnutie ministerstva hospodárstva, notifikácia investičnej pomoci na Európskej komisii v prípadoch schvaľovania investičnej pomoci podliehajúcej oznamovacej povinnosti podľa nariadenia (EÚ)                      č. 651/2014 v platnom znení a následné vydanie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, resp. ukončenie procesu schvaľovania investičnej pomoci zamietnutím žiadosti o investičnú pomoc.

K § 21

Ustanovenie obsahuje obligatórne obsahové náležitosti rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktorými sú identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, výška schválenej investičnej pomoci, schválená intenzita investičnej pomoci, formy schválenej investičnej pomoci a ich výška, podmienky poskytnutia investičnej pomoci a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci.

K § 22

Zákon ďalej ustanovuje povinnosti prijímateľa investičnej pomoci.

Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou, je povinný účtovať oprávnené náklady na analytických účtoch, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,      v účtovných knihách so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak účtuje                              v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovanie musí byť realizované v zrozumiteľnej a prehľadnej podobe.

Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou a vedie evidenciu podľa osobitného predpisu, použije v zápisoch slovné a číselné označenie investičného zámeru. Účtovanie musí byť realizované v zrozumiteľnej a prehľadnej podobe.

Prijímateľ je povinný začať obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v súlade s rozhodnutím o poskytnutí investičnej pomoci do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.

Prijímateľ je povinný vynaložiť oprávnené náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vo výške a v štruktúre podľa rozhodnutia                             o poskytnutí investičnej pomoci.

Prijímateľ je povinný obstaraný dlhodobý majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, poistiť proti krádeži, poškodeniu a zničeniu, ak to jeho povaha pripúšťa, a to bezodkladne po obstaraní majetku. Počas doby poistenia je prijímateľ povinný zabezpečiť vinkuláciu poistného plnenia do výšky poskytnutej investičnej pomoci v prospech ministerstva hospodárstva.

Prijímateľ je povinný zachovať obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, umiestnený v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru a v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, vo výške a v štruktúre podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, najmenej však počas piatich rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a troch rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.

Povinnosť podľa predchádzajúceho odseku nebráni výmene vybavenia alebo zariadenia, ktoré v priebehu uvedeného obdobia zastaralo alebo sa pokazilo, ako ani premiestneniu stroja, prístroja a zariadenia umiestneného v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, za predpokladu, že podnikateľská činnosť prijímateľa, na ktorú bola investičná pomoc poskytnutá, zostane počas relevantného obdobia v danom okrese zachovaná.

Prijímateľ je povinný preukázať kúpu prenajatého dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení bezodkladne po uplynutí nájmu.

Prijímateľ je povinný vytvoriť všetky nové pracovné miesta v lehote uvedenej v rozhodnutí                 o poskytnutí investičnej pomoci. Lehota nemôže presiahnuť tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere.

Prijímateľ je povinný udržať každé vytvorené nové pracovné miesto najmenej päť rokov odo dňa jeho prvého vytvorenia, ak ide o veľký podnik a najmenej tri roky, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik. Doba, počas ktorej je prijímateľ povinný udržať vytvorené nové pracovné miesto, plynie pri každom pracovnom mieste individuálne.

Prijímateľ je povinný, s výnimkou investičných zámerov týkajúcich sa novej prevádzkarne,  počas realizácie investičného zámeru a v piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku,                          v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a v troch rokoch ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, zachovať pracovné miesta v počte zodpovedajúcom priemeru za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva.

Prijímateľ je pri investičnej pomoci poskytnutej na podporu investičného zámeru v oblasti priemyselnej výroby povinný počas realizácie investičného zámeru a počas piatich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, vyplácať zamestnancom mzdu vo výške uvedenej v žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.

Prijímateľ je povinný ukončiť práce na investičnom zámere do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Pri veľkých investičných projektoch je prijímateľ povinný ukončiť práce na investičnom zámere do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.

Prijímateľ je povinný začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Pri veľkých investičných projektoch je prijímateľ povinný začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.

Výroba, činnosti, procesy, stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou investičného zámeru musia spĺňať podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Ak je investičná pomoc poskytnutá na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne, prijímateľ je povinný zabezpečiť nárast výroby alebo služieb v hodnotovom vyjadrení alebo v objemovom vyjadrení najmenej o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri účtovné obdobia, ktoré predchádzali účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť doručená ministerstvu hospodárstva. Podmienku podľa tohto odseku je prijímateľ povinný splniť v účtovnom období označenom v žiadosti o investičnú pomoc ako účtovné obdobie plánovaného dosiahnutia plnej kapacity. Lehota podľa tohto odseku nesmie presiahnuť účtovné obdobie, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom dôjde k ukončeniu prác na investičnom zámere, alebo účtovné obdobie, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom dôjde k vytvoreniu posledného nového pracovného miesta, podľa toho, ktorá skutočnosť nastala neskôr.

Prijímateľ je povinný predložiť ministerstvu hospodárstva 

a)      každoročne najneskôr do konca apríla ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok,

b)      najneskôr do troch mesiacov od ukončenia prác na investičnom zámere správu                            o ukončení investičného zámeru,

c)      každoročne najneskôr do konca apríla ročnú správu o využívaní investície, a to počas piatich rokov po roku, v ktorom prijímateľ ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a počas troch rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, najmenej však počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci,

d)     najneskôr do troch mesiacov od ukončenia čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci záverečnú hodnotiacu správu.

Prijímateľ je povinný v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru na verejne prístupnom mieste umiestniť informačnú tabuľu do troch mesiacov od ukončenia prác na investičnom zámere a zachovať ju najmenej počas piatich rokov.

Počas realizácie investičného zámeru, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom boli ukončené práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a v lehote troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, prijímateľ nie je oprávnený uskutočniť zmeny, ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, a to najmä

a)      vynaloženie oprávnených nákladov v hodnote nižšej ako 85 % oprávnených nákladov uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,

b)      prevod vlastníckeho práva k dlhodobému hmotnému majetku alebo dlhodobému nehmotnému majetku, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,

c)      zmena doplnkového miesta realizácie investičného zámeru bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,

d)     dosiahnutie nižšieho čistého nárastu pracovných miest ako 90 % čistého nárastu uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,

e)      zmena charakteru finálnych výrobkov a služieb,

f)       zmena predstavujúca poskytnutie neoprávnenej výhody prijímateľovi alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže,

g)      predčasné ukončenie podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestnenie podnikateľskej činnosti do iného okresu,

h)      prevod obchodného podielu prijímateľa predstavujúceho viac ako 24 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach prijímateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstvom hospodárstva,

i)        zlúčenie alebo splynutie prijímateľa s inou obchodnou spoločnosťou, rozdelenie prijímateľa alebo prevod podniku prijímateľa alebo jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva.

K § 23

Ustanovenie sa venuje úprave zmien súvisiacich s realizáciou investičného zámeru, udržaním investície a plnením podmienok poskytnutia investičnej pomoci. Prijímateľ je v období realizácie investičného zámeru a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov, ak ide o veľký podnik a v lehote troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý a stredný podnik, po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, povinný ministerstvu hospodárstva bezodkladne písomne oznamovať všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu investičného zámeru a plnenie podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá.

Prijímateľ je povinný oznámiť rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa zmeny, a to najmä popis zmeny, dôvody zmeny a odhadovaný vplyv zmeny na realizáciu investičného zámeru a plnenie podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá.

Ministerstvo hospodárstva do 60 pracovných dní od doručenia oznámenia posúdi úplnosť oznámenia a súlad oznámenej zmeny s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci. Lehota začína plynúť od predloženia úplných podkladov a správnych podkladov.

Ak z oznámenia nevyplývajú skutočnosti potrebné na posúdenie súladu oznamovanej zmeny s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa na doplnenie oznámenia. Na doplnenie oznámenia ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu.

Ak zmena podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, ministerstvo hospodárstva túto skutočnosť písomne oznámi prijímateľovi.

Ak zmena podľa prijatého oznámenia má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.

Ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.

Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku. Ak prijímateľ investičnú pomoc v uvedenej lehote nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu.

Ak zmena podľa prijatého oznámenia je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci a investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti, ministerstvo hospodárstva požiada Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti oznámených zmien s vnútorným trhom.

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že oznámená zmena je zlučiteľná s vnútorným trhom, ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Ministerstvo hospodárstva zašle rozhodnutie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci prijímateľovi a poskytovateľom.

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že oznámená zmena nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci doručí prijímateľovi
a príslušným poskytovateľom. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia rozhodnutia podľa predošlej vety nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu.

Zmenu každej podmienky rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci je prijímateľ oprávnený uskutočniť iba raz.

Ak ministerstvo hospodárstva pri výkone svojej pôsobnosti zistí, že prijímateľ vykonal zmeny podľa odseku 1, vyzve prijímateľa na predloženie vysvetlenia. Na predloženie vysvetlenia ministerstvo hospodárstva prijímateľovi určí primeranú lehotu.

K § 24

Ustanovenie upravuje dočasné pozastavenie poskytovania plnení vyplývajúcich z rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci v prípadoch vymedzených zákonom.

Ministerstvo hospodárstva zašle oznámenie o dočasnom pozastavení plnení vyplývajúcich z rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci prijímateľovi a na vedomie poskytovateľom. V oznámení ministerstvo hospodárstva určí prijímateľovi primeranú lehotu na nápravu zistených nedostatkov, najviac 90 pracovných dní.

V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti prijímateľa, môže ministerstvo hospodárstva lehotu najviac raz o 45 pracovných dní. Odôvodnenými prípadmi sú tie, ktoré z objektívnych príčin neumožňujú prijímateľovi uskutočniť nápravu zistených nedostatkov. Objektívne príčiny môžu nastať napríklad v prípade dlhších zákonných termínov konaní orgánov štátnej správy.

Počas dočasného pozastavenia poskytovania plnení vyplývajúcich z rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci nie je možné čerpať investičnú pomoc vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a ani si uplatniť investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov a prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.

Ak prijímateľ nevykoná nápravu zistených nedostatkov v súlade s oznámením, ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od uplynutia lehoty vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc, vrátane úroku, vrátiť najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

K § 25

Ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ak došlo k začatiu prác na investičnom zámere pred dňom podania žiadosti
o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva, prijímateľ požiadal o zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci pred čerpaním investičnej pomoci, prijímateľ nezačal obstarávať dlhodobý hmotný majetok alebo dlhodobý nehmotný majetok alebo nezačal vykonávať podnikateľskú činnosť v lehote stanovenej zákonom.

Ministerstvo hospodárstva ďalej vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ak nevynaložil oprávnené náklady na stroje, prístroje a zariadenia podľa zákona, ak porušil povinnosť zachovania obstaraného dlhodobého majetku, ak porušil povinnosť poistiť obstaraný dlhodobý majetok, ak počas relevantného obdobia porušil povinnosť vyplácania minimálneho násobku priemernej mesačnej hrubej mzdy, ak prekročil maximálny podiel strojov, prístrojov a zariadení umiestnených v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru určený zákonom, ak pri diverzifikácií vynaložil oprávnené náklady neprevyšujúce účtovnú hodnotu znovupoužitého dlhodobého majetku zaevidovanú vo finančnom roku predchádzajúcemu finančnému roku, v ktorom došlo k začatiu prác na investičnom zámere, najmenej o 200 % alebo ak v prípade pomoci poskytnutej veľkému podniku na zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne vynaložil oprávnené náklady neprevyšujúce odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas troch finančných rokov predchádzajúcich finančnému roku, v ktorom bola žiadosť o investičnú pomoc doručená ministerstvu.

Identický procesný postup sa aplikuje aj vtedy, ak prijímateľ nezabezpečil nárast výroby alebo služieb v súlade so zákonom, nesplnil povinnosť udržania pracovných miest, ak prijímateľ neukončil práce na investičnom zámere v súlade so zákonom, ak nesplnil niektorú z povinností podľa zákona, ak vykonal niektorú z nepovolených zmien, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ak je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená ako neoprávnená a nezlučiteľná s vnútorným trhom, alebo ak prijímateľ spáchal trestný čin a bol mu právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu.

V prípade vydania rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci je prijímateľ povinný vrátiť celú poskytnutú investičnú pomoc vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní.

Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci má vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pre nedostatok majetku alebo povolenie reštrukturalizácie.

K § 26

Intenzita investičnej pomoci nesmie presiahnuť hodnotu uvedenú v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Ak je schválená intenzita investičnej pomoci prekročená, prijímateľ je povinný sumu investičnej pomoci, o ktorú bola schválená intenzita prekročená, vrátiť.

K § 27

Kontrolné orgány sú oprávnené vykonávať kontrolu plnenia podmienok podľa tohto zákona
a podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci a na ich základe uzatvorených zmlúv medzi prijímateľom a poskytovateľom investičnej pomoci kedykoľvek počas realizácie investičného zámeru, ako aj počas celej doby trvania povinností prijímateľa súvisiacich s poskytnutím investičnej pomoci.

Po doručení správ, ktoré sú úplne a správne, zasiela ministerstvo hospodárstva tieto správy príslušným kontrolným orgánom. Kontrolné orgány si navzájom poskytujú súčinnosť potrebnú na dosiahnutie účelu kontroly a informujú sa o výsledkoch kontroly.         

K § 28

Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.

Ak práce na investičnom zámere začali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc, na investičnú pomoc nie je oprávnený celý investičný zámer.

Na konanie o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, konanie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, dočasné pozastavenie plnení a konanie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci sa nevzťahuje Správny poriadok.

Ministerstvo hospodárstva je kedykoľvek oprávnené od prijímateľa požadovať doplnenie údajov, podkladov alebo potvrdení, ktoré považuje za potrebné pre prebiehajúce konanie.

Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci, ak v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci prijímateľ prestane spĺňať zákonom ustanovené podmienky.

Investičný zámer, na ktorom ten istý prijímateľ začne práce v období troch rokov od začatia prác na inom investičnom zámere, na ktorý mu bola poskytnutá investičná pomoc v tom istom regióne úrovne 3 Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely, sa považuje za súčasť jedného investičného zámeru.

Ministerstvo hospodárstva na svojom webovom sídle zverejňuje rozhodnutia vydané podľa tohto zákona do desiatich pracovných dní odo dňa ich vydania a do centrálneho registra zaznamenáva údaje o poskytnutej investičnej pomoci a o prijímateľovi podľa osobitného predpisu.

Ak ide o dotáciu na dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov, prijímateľ je povinný, bez zbytočného odkladu od nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto majetku, podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad vykoná zápis poznámky o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva. Zmluva o prevode dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov uzatvorená bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva je neplatná.  

Ak ide o prevod nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu od nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu prevodu podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad zapíše poznámku o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva. Zmluva o prevode dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov uzatvorená bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva je neplatná. 

Návrh na výmaz poznámky podľa predchádzajúcich odsekov z katastra nehnuteľností je oprávnený prijímateľ podať po uplynutí doby udržania investície. Prílohou návrhu na výmaz poznámky z katastra nehnuteľnosti je písomný súhlas ministerstva hospodárstva s výmazom poznámky obsahujúci náležitosti ustanovené osobitným predpisom.

K § 29

Vláda SR vydá nariadenie, v ktorom ustanoví podrobnosti týkajúce sa všeobecných podmienok poskytovania investičnej pomoci v  priemyselnej výrobe, v technologických centrách a v centrách podnikových služieb a pre investičné zámery realizované kombináciou priemyselnej výroby a technologického centra.

Súčasťou nariadenia vlády SR sú aj všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prioritných oblastiach priemyselnej výroby, technologických centier a centier podnikových služieb.

V rovnakom nariadení vláda SR ustanoví podrobnosti týkajúce sa podmienok poskytnutia dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľavy na dani z príjmu a príspevku na vytvorenie nových pracovných miest a maximálnu intenzitu investičnej pomoci a maximálnu výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky.

Ministerstvo hospodárstva vydá vyhlášku, v ktorej ustanoví náležitosti žiadosti o investičnú pomoc a jej povinných príloh, náležitosti akceptácie ponuky investičnej pomoci a jej povinných príloh, náležitosti správ a ich povinných príloh, ako aj náležitosti informačnej tabule.

V žiadosti bude investor uvádzať informácie a údaje potrebné na posúdenie investičného zámeru a investičnej pomoci. Cieľom správ je poskytnúť informácie, ktoré budú základom pre kontrolu plnenia podmienok na poskytnutie investičnej pomoci. Spoločne so žiadosťou budú správy poskytovať niektoré informácie potrebné pre pravidelné ex post hodnotenia investičnej pomoci. Údaje, ktoré nebudú priamo súvisieť s hodnotením plnenia podmienok investičnej pomoci, budú od investorov požadované iba do takej miery, aby nezvyšovali administratívne zaťaženie investorov a nekládli na nich príliš veľké požiadavky nad rámec zákona o investičnej pomoci.

K § 30

Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené podľa doterajších predpisov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako bolo uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo rozhodnutá o schválení investičnej pomoci.

Zmenu podmienok za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, ak ide o rozhodnutie o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2018, ministerstvo hospodárstva posúdi podľa tohto zákona.

Konania, ktoré boli začaté a neukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov s výnimkou niektorých ustanovení vymedzených v zákone.

K § 31

Vzhľadom na novú navrhovanú právnu úpravu sa navrhuje zrušiť zákon č. 561/2007 Z. z.                                  o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K Čl. II

K bodu 1

Navrhuje sa úprava § 30a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť  základu dane.  Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom 0,5 a percentuálnym vyjadrením úhrnnej výšky oprávnených nákladov vynaložených po podaní žiadosti o investičnú pomoc podľa osobitného predpisu do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani k celkovej výške oprávnených nákladov, na ktoré bola investičná pomoc poskytnutá podľa osobitného predpisu. Výška úľavy na dani nesmie presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani podľa osobitného predpisu.

 

K bodom 2 a 3

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s čl. I.

 

K bodu 4

V nadväznosti na prijatie nového zákona o regionálnej investičnej pomoci sa navrhuje zmeniť spôsob výpočtu úľavy na dani z príjmov pre prijímateľov investičnej pomoci. Do výpočtu koeficientu, pomocou ktorého sa určuje pomerná časť základu dane, už nebude vstupovať hodnota vlastného imania prijímateľa investičnej pomoci vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol podaný investičný zámer. Celková výška oprávnených nákladov, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc a ktorá vstupuje do výpočtu pomernej časti základu dane, je uvedená v rozhodnutí Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky            o poskytnutí investičnej pomoci. Výpočet nároku na úľavu na dani podľa § 30a ods. 2 sa po prvýkrát použije u daňovníka, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci od 1. apríla 2018 na základe nového zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Zároveň sa zamedzuje súbehu uplatňovania úľav na dani z príjmov schválených do 31. marca 2018 a tých, ktoré budú schválené podľa nového zákona o regionálnej investičnej pomoci od 1. apríla 2018. Navyše, ak daňovník neskončí uplatňovanie úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo na základe rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci schváleného do 31. marca 2018  ešte pred obdobím, v ktorom by si mohol začať čerpať ďalšiu úľavu na dani vydanú na základe rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci podľa § 30a účinného od 1. apríla 2018, doba uplatňovania úľavy na dani na základe tohto ďalšieho rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydaného po 1. apríli 2018 sa skráti o dobu, počas ktorej si daňovník uplatní úľavu na dani, na ktorú mu vznikol nárok na základe rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci vydaných do 31. marca 2018. Napríklad v roku 2017 bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré  obsahovalo úľavu na dani a následne mu bude vydané aj ďalšie rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci v roku 2023, ktoré bude obsahovať ďalšiu úľavu na dani. Ak daňovník neskončí s uplatňovaním úľavy na dani na základe rozhodnutia z roku 2017 najneskôr do roku 2023, ale bude v ňom pokračovať aj v roku 2024, možnosť uplatniť ďalšiu úľavu na dani na základe rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci z roku 2023 sa pre neho skráti z desiatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období na deväť bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období.

K Čl. III

K bodom 1, 2 a 4

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na navrhovanú novú úpravu v čl. I.

 

K bodu 3

Vzhľadom na zavedenie pojmu „centrum podnikových služieb“ sa navrhuje aktualizovať predmetné ustanovenie.

 

K bodom 5 až 6

V nadväznosti na úpravu v čl. I je potrebné upraviť príslušné ustanovenia zákona.

K Čl. IV

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na novú právnu úpravu v oblasti poskytovania investičnej pomoci.

K bodom 2 a 3

V nadväznosti na zavedenie nového pojmu “centrum podnikových služieb“ je potrebné novelizovať príslušné ustanovenia zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K Čl. V

Dátum nadobudnutia účinnosti sa ustanovuje tak, aby adresáti zákona mali dostatok času                      na oboznámenie sa s novou právnou úpravou. Účinnosť sa navrhuje od 1. apríla 2018.

 

V Bratislave 8. novembra 2017

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter Žiga v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore