Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 14.07.2005
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD1097 DS18 EU PP4 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2005 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 89/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku ...

(2)

Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie

a)
ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného ...
b)
výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c)
náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
(3)

Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania ...

(4)

Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

§ 2
Osobný rozsah sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú

a)

pre dieťa, ktoré

1.

má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt, povolenie na prechodný pobyt, povolenie ...

2.

je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu,

3.

nie je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča alebo ...

4.

je mladistvý podľa osobitného predpisu,3)

b)

pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt (ďalej ...

c)

pre inú plnoletú fyzickú osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
§ 3
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú fyzickú ...

(2)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na seba nadväzujú a vzájomne sa podmieňujú. ...

(3)

Prvoradým hľadiskom pri voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(4)

Na výkon sociálnej práce na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vzťahuje osobitný ...

§ 4
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú, ak tento zákon neustanovuje ...

a)
v prirodzenom rodinnom prostredí,
b)
v náhradnom rodinnom prostredí,
c)
v otvorenom prostredí,
d)
v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zákona.
(2)

Prirodzené rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie dieťaťa, rodiny alebo plnoletej ...

(3)

Náhradné rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie plnoletej fyzickej osoby, ktorej ...

(4)

Otvorené prostredie na účely tohto zákona je každé verejné priestranstvo, verejný objekt alebo komunikácia, ...

(5)

Prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení podľa tohto zákona je zariadenie sociálnoprávnej ...

(6)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú aj v priestoroch subjektov ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁSADA ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY A OCHRANA PRÁV DIEŤAŤA

§ 5
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

(2)

Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté pri vykonávaní opatrení ...

§ 6

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí ...

§ 7
(1)

Každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv ...

(2)

Ak je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upozornený na použitie hrubých alebo ponižujúcich ...

(3)

Pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona je zakázané používať všetky formy telesných trestov na dieťati ...

§ 8
(1)

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(2)

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa ...

§ 9

Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú právo pri výkone svojich práv a povinností požiadať ...

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA
OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRAŇOVANIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV

§ 10
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií ...

a)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu ...
b)
organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských ...
c)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým ...
d)
sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného ...
(2)

Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) až c) sa vykonávajú v prostredí podľa § 4. Ak sú opatrenia podľa odseku ...

(3)

Na organizovanie opatrení podľa odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa ustanovenia § 77 ...

§ 11
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych ...

a)
ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie sprostredkovania ...
b)
sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie ...
c)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov ...
d)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým ...
e)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré ...
f)
organizovanie alebo sprostredkovanie programov na obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia ...
(2)

Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, je potrebné

a)
dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo,
b)
rodičom dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania ...
c)
dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode.
(3)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona ...

a)
mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine,
b)
odborných metód na
1.
prispôsobenie sa novej situácii v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),
2.
úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa,
3.
podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských ...
4.
podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností,
5.
zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych ...
c)
odborných metód na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania,9a) ...
d)
poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách.
(4)

Na vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania mediácie podľa odseku 3 písm. a) sa § 77 až 86 nevzťahujú. ...

(5)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a na odstraňovanie negatívnych ...

(6)

Ak sa rodičia dieťaťa rozchádzajú, odsek 2 sa vzťahuje rovnako.

Výchovné opatrenia
§ 12
(1)

Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne ...

a)
upozorní vhodným spôsobom dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojím ...
b)
uloží dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike ...
c)
uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti,
d)
uloží dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť zúčastniť sa na výchovnom ...
(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemôže rozhodnutím o uložení výchovného opatrenia ...

(3)

V rozhodnutí o výchovnom opatrení orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určí právnickú ...

(4)

Dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, musí byť poskytnutá pomoc na odstránenie ...

§ 13
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže určiť akreditovaný subjekt alebo právnickú ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uloží výchovné opatrenie podľa § 12 ods. 1 písm. ...

§ 14
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracováva sám alebo v spolupráci s určenou ...

(2)

Plnenie účelu výchovného opatrenia sa pravidelne, najmenej raz za dva mesiace, vyhodnocuje spravidla ...

(3)

Pri zabezpečovaní účelu výchovného opatrenia orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

§ 15
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zhodnotí účinnosť výchovného opatrenia po uplynutí ...

(2)

Výchovné opatrenie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zruší, ak splnilo svoj účel. ...

(3)

Ak výchovné opatrenie, ktoré uložil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, neplní ...

a)
zmení
1.
obdobie, po ktorého uplynutí zhodnotí účinky výchovného opatrenia,
2.
právnickú osobu, fyzickú osobu alebo akreditovaný subjekt, ktoré majú spolupôsobiť alebo spolupracovať ...
b)
zruší výchovné opatrenie a
1.
rozhodne o uložení iného vhodného výchovného opatrenia,
2.
navrhne súdu uloženie výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) alebo
3.
navrhne súdu prijatie iného vhodného opatrenia podľa osobitného predpisu.11)
(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zruší výchovné opatrenie, aj ak

a)
je vhodnejšie účel výchovného opatrenia dosiahnuť vykonávaním iného opatrenia podľa tohto zákona,
b)
nie je možné dosiahnuť jeho účel postupom podľa písmena a) a odseku 3.
(5)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poskytuje súčinnosť súdu pri vykonávaní ...

Sociálna kuratela detí
§ 16
Sociálnu kuratelu detí zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaním ...
a)

maloletého, ktorý sa dopustil páchania činu inak trestného podľa osobitného predpisu,3)

b)

mladistvého páchateľa trestnej činnosti alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti podľa ...

c)

dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku,

d)

dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje,

e)

dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závislé od drog,

f)

dieťa hrajúce hazardné hry12) alebo dieťa závislé od hazardných hier, internetu, počítačových hier a ...

g)

dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo vzťahoch ...

h)

dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním školskej dochádzky, útekmi z domu alebo ...

i)

dieťa, u ktorého sa neprejavili problémy v správaní ani poruchy správania, avšak jeho jednorazové správanie ...

§ 17
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri pomoci dieťaťu s poruchami správania v závislosti ...

a)
plní úlohy v trestnom konaní podľa osobitných predpisov,13)
b)
zisťuje a oznamuje orgánom činným v trestnom konaní a súdu dôležité skutočnosti o vývine mladistvého, ...
c)
udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s mladistvým počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu ochrannej ...
d)
podieľa sa na príprave mladistvého na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a ...
e)
pôsobí na rodinné prostredie mladistvého a pripravuje rodinu na návrat mladistvého do rodiny,
f)
pomáha mladistvému po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej ...
g)
poskytuje pomoc a ochranu mladistvému a plní úlohy v priestupkovom konaní,
h)
spolupracuje so zariadením, v ktorom dieťa vykonáva ústavnú starostlivosť, ochrannú výchovu alebo výchovné ...
i)
motivuje k diagnostike a liečbe závislosti od alkoholu, drog a patologického hráčstva, udržiava kontakt ...
j)
spolupracuje s detenčným ústavom, udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s mladistvým počas výkonu ...
k)
vykonáva ďalšie opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona.
(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom ...

(3)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú najmä

a)
v osobnom styku s dieťaťom, jeho rodičmi, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a s inými fyzickými ...
b)
v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa alebo otvorenom prostredí, v ktorom sa dieťa zvyčajne zdržiava. ...
(4)

Súčasťou sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou je aj zapájanie dieťaťa do výchovných skupinových ...

(5)

Ak je pri zabezpečení sociálnej kurately detí potrebné spolupôsobenie iných subjektov, plní orgán sociálnoprávnej ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje pri výkone opatrení sociálnej kurately ...

Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb
§ 18
(1)

Sociálnu kuratelu zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately aj pre plnoletú ...

a)
po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z výkonu detencie,
b)
ak je účastníkom probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov,16)
c)
ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog,
d)
po zániku ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy po dovŕšení plnoletosti,
e)
ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových závislostí alebo iných závislostí, ...
f)
po ukončení resocializačného programu,
g)
ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie.
(2)

Osobitná pozornosť sa pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu venuje mladým ...

§ 19
(1)

Pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu orgán sociálnoprávnej ochrany detí ...

a)
udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas výkonu trestu odňatia slobody, ...
b)
podieľa sa na príprave plnoletej fyzickej osoby na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo ...
c)
pomáha plnoletej fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, ...
d)
motivuje plnoletú fyzickú osobu k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, udržiava kontakt s ...
e)
pomáha plnoletej fyzickej osobe po návrate zo zariadenia na liečbu závislosti alebo po ukončení resocializačného ...
f)
motivuje plnoletú fyzickú osobu k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu ...
g)
odporúča a sprostredkúva plnoletej fyzickej osobe pomoc špecializovaných inštitúcií,
h)
ponúka plnoletej fyzickej osobe účasť na resocializačných programoch a iných programoch organizovaných ...
i)
motivuje plnoletú fyzickú osobu k účasti v svojpomocných skupinách zameraných na riešenie osobných problémov ...
j)
spolupracuje s detenčným ústavom, udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou ...
k)
vykonáva ďalšie opatrenia podľa tohto zákona.
(2)

Pri poskytovaní pomoci plnoletej fyzickej osobe postupuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(3)

Opatrenia sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu sa vykonávajú najmä v prirodzenom rodinnom prostredí ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje pri výkone opatrení sociálnej kurately ...

DRUHÁ HLAVA
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY ŽIVOTA, ZDRAVIA A PRIAZNIVÉHO PSYCHICKÉHO VÝVINU, FYZICKÉHO VÝVINU A SOCIÁLNEHO VÝVINU DIEŤAŤA

Výkon opatrovníctva a poručníctva
§ 20
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa ...

§ 21
(1)

Ak sa zisťuje názor dieťaťa podľa osobitného predpisu,18) musí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a ...

(2)

Ak sa zisťuje názor dieťaťa, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

§ 22
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka podľa osobitného ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka na udelenie súhlasu ...

(3)

Ak bol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovený súdom za opatrovníka na udelenie ...

§ 23
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podáva súdu návrh o splnení podmienok osvojiteľnosti ...

(2)

Pred podaním návrhu podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zisťuje najmä ...

a)
rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery rodičov dieťaťa a záujem rodičov o dieťa,
b)
prekážky, ktoré bránia rodičom v prejavení skutočného záujmu o dieťa a v úprave rodinných pomerov a ...
c)
stanovisko obce k spôsobu života rodičov dieťaťa, k možnosti, snahe a ochote rodičov prejaviť o dieťa ...
d)
stanovisko zariadenia, ak je v ňom dieťa umiestnené, k záujmu rodičov stretávať sa s dieťaťom, spôsobu ...
e)
okolnosti na strane dieťaťa vylučujúce splnenie účelu osvojenia, a to
1.
preukázateľný nesúhlas dieťaťa s osvojením, ak je dieťa schopné vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť ...
2.
zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť poskytovanú výlučne pobytovou formou v zariadení; ...
3.
vek dieťaťa blízky veku plnoletosti.
(3)

V návrhu o osvojiteľnosti dieťaťa podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(4)

Ak je dieťa umiestnené v zariadení, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zisťuje ...

(5)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný podať súdu návrh o splnení podmienok ...

a)
je splnená podmienka osvojiteľnosti dieťaťa podľa osobitného predpisu,22b)
b)
výsledky zisťovania podľa odseku 2 písm. a) až d) svedčia o skutočnosti, že rodičia dieťaťa neprejavovali ...
c)
na strane dieťaťa nie sú okolnosti, ktoré vylučujú splnenie účelu osvojenia.
§ 24

Obec, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a ktorá vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu majetkového ...

§ 25
(1)

Obec, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a ktorá vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu poručníka ...

a)
informáciu o zdravotnom stave dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie jeho zdravotnú ...
b)
informácie o školskej dochádzke dieťaťa alebo jeho príprave na povolanie vrátane informácie o dosiahnutých ...
c)
stanovisko orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k účinkom opatrení sociálnoprávnej ...
d)
stanovisko zariadenia, ak je v ňom dieťa umiestnené,
e)
informácie podľa dožiadania súdu.
(2)

Ak je dieťa umiestnené v zariadení, obec spolupracuje pri výkone funkcie poručníka dieťaťa s týmto zariadením. ...

(3)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia súdu vykonáva funkciu ...

Zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
§ 26
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately utvára podmienky na výkon opatrení sociálnoprávnej ...

§ 27
(1)

Ak sa ocitne dieťa bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický ...

(2)

V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje súdu súčinnosť pri odovzdaní dieťaťa ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré ...

(5)

Ak opatrenia podľa odseku 4 neviedli k úprave rodinných pomerov dieťaťa, postupuje orgán sociálnoprávnej ...

§ 28
Návrat a premiestnenie dieťaťa nachádzajúceho sa na území iného štátu bez sprievodu
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva na základe oznámenia Diplomatickej ...

a)
návratu dieťaťa, ktoré má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu ...
b)
premiestnenia dieťaťa, ktoré sa narodilo na území iného štátu občanovi Slovenskej republiky a je opustené, ...
(2)

Rodičovi dieťaťa, príbuznému dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa poskytuje pomoc, ...

(3)

Ak nemôže rodič, príbuzný dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, prevziať dieťa na území ...

(4)

Pri návrate alebo premiestnení dieťaťa na územie Slovenskej republiky musí dieťa prevziať rodič dieťaťa, ...

(5)

Ak je zrejmé, že dieťa pri jeho návrate alebo premiestení na územie Slovenskej republiky neprevezme ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámi zastupiteľskému úradu opatrenia, ktoré ...

(7)

Náklady, ktoré vznikli so zabezpečovaním návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej republiky, ...

(8)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorému vznikli náklady so zabezpečovaním návratu ...

§ 29
Maloletý bez sprievodu
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

a)
postupuje podľa osobitného predpisu,30) ak maloletý bez sprievodu nemôže byť zverený do osobnej starostlivosti ...
b)
oznamuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt, opatrenia ...
c)
navrhuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej nemá maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt a v ktorej ...
d)
podáva vyhlásenie podľa osobitného predpisu,27) ak nemožno postupovať podľa písmen b) a c) alebo na ...
e)
zabezpečuje umiestnenie maloletého bez sprievodu do zariadenia podľa tohto zákona a plní úlohy podľa ...
f)
spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu pri zabezpečovaní návratu maloletého bez sprievodu ...
(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia pre maloletého bez sprievodu ...

(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa podieľa na vyhľadávaní rodičov alebo iných ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

a)
zabezpečuje maloletému bez sprievodu na jeho žiadosť právne poradenstvo,
b)
zabezpečuje maloletému bez sprievodu právnu pomoc podľa osobitného predpisu.31a)
Zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie
§ 30
(1)

Ak súd rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo o uložení ochrannej ...

(2)

Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, najneskôr v deň príchodu dieťaťa do ...

a)
rozhodnutie súdu o ústavnej starostlivosti, ochrannej výchove, neodkladnom opatrení alebo o výchovnom ...
b)
rodný list dieťaťa,
c)
sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch dieťaťa; sociálna správa obsahuje skutočnosti ...
d)
posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu,32) ak bol vydaný.
(3)

Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje dieťaťu, ktoré je umiestnené v zariadení ...

(5)

Ak nie je možné zabezpečiť umiestnenie dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu v spolupráci ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže podať súdu návrh na umiestnenie súrodencov ...

§ 31
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý umiestňuje do zariadenia na výkon rozhodnutia ...
a)

rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia,

b)

cestovné doklady, ak sa nachádzajú u maloletého bez sprievodu,

c)

doklad o lekárskej prehliadke v rozsahu určenom lekárom vrátane diagnostického a laboratórneho vyšetrenia, ...

§ 32
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedie evidenciu detí umiestnených v zariadeniach ...

(2)

Ak je to v záujme dieťaťa, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podať súdu návrh ...

(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci so zariadením na výkon rozhodnutia ...

(4)

Obec najmenej raz za šesť mesiacov predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(5)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmenej raz za šesť mesiacov predkladá súdu ...

(6)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí, že je, alebo môže byť v zariadení ...

TRETIA ČASŤ

ZABEZPEČENIE NÁHRADNÉHO RODINNÉHO PROSTREDIA

§ 33
Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia
(1)

Ak rodičia nezabezpečujú, alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa a nie je možné dieťa ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely organizovania náhradnej rodinnej ...

(3)

Ak je určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately známa fyzická osoba, ktorá má ...

(4)

O príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť vypracúva určený orgán sociálnoprávnej ochrany ...

(5)

Ak dieťa nie je pripravené na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti ani po skončení prípravy ...

(6)

Ak vykonával pre dieťa, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, niektoré z opatrení ...

(7)

Ak je dieťa umiestnené v zariadení, dohodne určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(8)

Akreditovaný subjekt okrem zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, musí mať na vykonávanie prípravy ...

(9)

Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti na účely tohto zákona je

a)
vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
b)
evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie ...
c)
príprava, posúdenie a odporúčanie fyzickej osoby podľa písmena b) na zapísanie do zoznamu žiadateľov, ...
d)
rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu ...
e)
vedenie zoznamu žiadateľov,
f)
sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú ...
(10)

Dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia10) alebo rozhodnutia ...

(11)

Ak je dieťa zapísané do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a ...

(12)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie, kde bolo dieťa umiestnené, ...

(13)

Fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo fyzická osoba, ktorá ...

§ 34
Vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť
(1)

Prehľad detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, vedie určený orgán sociálnoprávnej ...

a)
rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo neodkladného opatrenia súdu podľa osobitného ...
b)
rozhodnutie súdu, že dieťa je osvojiteľné, ak bolo vydané,
c)
sociálnu správu o dieťati,
d)
správu o zdravotnom stave dieťaťa,
e)
rodný list dieťaťa; ak je získanie rodného listu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, doloží orgán ...
f)
obrazový a zvukový záznam o podstatných udalostiach v živote dieťaťa,
g)
fotografiu dieťaťa nie staršiu ako dva mesiace,
h)
posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu,32) ak bol vydaný,
i)
správu o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorej súčasťou je vyjadrenie k citovým ...
(2)

Ak je splnená podmienka podľa osobitného predpisu36a) alebo ak ide o dieťa, ktoré zanechala žena po ...

(3)

Sociálna správa o dieťati obsahuje

a)
základné údaje o dieťati,
b)
základné údaje o rodičoch dieťaťa okrem prípadov podľa osobitného predpisu,4) jeho starých rodičoch, ...
c)
informácie o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a o ich aktuálnej úrovni, ...
d)
dôvody, pre ktoré bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rodičov,
e)
informácie o možnostiach úpravy rodinných pomerov dieťaťa,
f)
odporúčanie formy náhradnej rodinnej starostlivosti.
(4)

Základné údaje o dieťati na účely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti sú meno, priezvisko, ...

(5)

Základné údaje o rodičoch dieťaťa, starých rodičoch dieťaťa, súrodencoch dieťaťa a iných fyzických osobách, ...

§ 35
Evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom
(1)

Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie ...

(2)

Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať ...

(3)

K žiadosti musia byť priložené

a)
dotazník,
b)
správa o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
c)
doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej ...
(4)

O fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vedie spisová dokumentácia, ...

a)
žiadosť podľa odsekov 2 a 3,
b)
odpis registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vydaný určenému ...
c)
správu o bytových pomeroch, rodinných pomeroch a sociálnych pomeroch fyzickej osoby, ktorá má záujem ...
d)
vyjadrenie obce o spôsobe života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...
e)
písomný súhlas fyzickej osoby, že určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže ...
(5)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastaví konanie vo veci zapísania fyzickej ...

a)
podľa údajov z odpisu registra trestov nie je fyzická osoba spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej ...
b)
podľa správy o zdravotnom stave fyzickej osoby nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ...
c)
sa preukáže, že fyzická osoba nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
fyzická osoba neskončí prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť do jedného roka od podania žiadosti ...
e)
súd rozhodol podľa osobitného predpisu36f)
1.
o pozastavení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby a výkon rodičovských práv tejto osoby je pozastavený ...
2.
o obmedzení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby, alebo
3.
o pozbavení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby.
(6)

Ak fyzická osoba žiada o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia,37) spisová dokumentácia obsahuje ...

(7)

Fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, každý orgán sociálnoprávnej ochrany ...

(8)

Ak má žiadateľ, ktorý nadviazal osobný vzťah s dieťaťom, ktorému je potrebné sprostredkovať náhradnú ...

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť

§ 36
(1)

Subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť na účely tohto zákona je orgán sociálnoprávnej ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt vykonávajúci prípravu ...

§ 37
(1)

Ak si fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vybrala na prípravu na náhradnú ...

(2)

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť ...

(3)

Súčasťou dohody podľa odseku 2 je

a)
ustanovenie o ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu,38)
b)
účel, na ktorý môžu byť osobné údaje použité,
c)
súhlas fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, s poskytnutím osobných údajov ...
§ 38
(1)

Na účely prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť subjekt vykonávajúci túto prípravu zriaďuje tím ...

(2)

Zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak nie je členom tímu podľa odseku ...

(3)

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...

a)
individuálnou formou,
b)
skupinovou formou alebo
c)
kombináciou individuálnej formy a skupinovej formy.
(4)

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...

a)
v poskytnutí základných informácií najmä o
1.
náhradnej rodinnej starostlivosti,
2.
vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa; ak ide o fyzickú osobu, ktorá má záujem o medzištátne osvojenie, ...
3.
právach dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti vrátane práva dieťaťa na udržiavanie a rozvíjanie ...
4.
právach a povinnostiach rodičov dieťaťa,
b)
v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na vykonávanie ...
(5)

Subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, vypracúva po skončení prípravy fyzickej ...

(6)

V prípade fyzickej osoby, ktorá je pestún alebo osvojiteľ, považuje sa podmienka prípravy za splnenú. ...

Zoznam žiadateľov a zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

§ 39
(1)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o zapísaní fyzickej osoby, ...

(2)

Do zoznamu žiadateľov môže byť zapísaná fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, posúdená ...

(3)

Posúdenie spôsobilosti na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti na účely zapísania do zoznamu ...

a)
dokumentácie podľa § 35 ods. 3 a 4,
b)
ďalších rozhodujúcich skutočností zistených určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
(4)

Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej ...

a)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden ...
b)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode ...
(5)

Rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov musí obsahovať deň zapísania fyzickej osoby do zoznamu ...

(6)

Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zapísaní fyzickej osoby do zoznamu žiadateľov môže byť žiadateľ ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na fyzickú osobu podľa § 35 ods. 8.

§ 39a
Zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti
(1)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedie zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa ...

a)
osobou, ktorej bolo toto dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, a ak dieťa nebolo zverené ...
b)
jeho pestúnom, a ak dieťa nebolo zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti manželov, aj manželom ...
c)
poručníkom, ktorý sa o toto dieťa osobne stará, a ak dieťaťu neboli za poručníkov ustanovení manželia, ...
(2)

Na zapísanie do zoznamu žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti sa § 35, § 39 ods. ...

a)
absolvovala, aj § 40 rovnako,
b)
neabsolvovala, aj § 36 až 38 rovnako.
§ 40
(1)

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť sa aktualizuje, ak dôjde po skončení tejto prípravy k zmene ...

(2)

O aktualizácii prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť vypracúva subjekt, ktorý vykonáva túto prípravu, ...

§ 41
(1)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyradí žiadateľa zo zoznamu žiadateľov ...

a)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu o osvojení alebo zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, ...
b)
na jeho žiadosť.
(2)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne o vyradení žiadateľa zo zoznamu ...

a)
zistí závažné skutočnosti na strane žiadateľa, ktoré sú v rozpore s účelom náhradnej rodinnej starostlivosti, ...
b)
žiadateľ neoznámil rozhodujúce skutočnosti na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom ...
c)
žiadateľ porušil ustanovenie § 42 ods. 3,
d)
žiadateľ je podľa správy o aktualizácii prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť posúdený ako nespôsobilý ...
e)
žiadateľ ani na jeho výzvu nezačne do 30 dní od doručenia tejto výzvy aktualizovať prípravu na náhradnú ...
§ 42
(1)

Zaradenie žiadateľa do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba ...

(2)

Pred sprostredkovaním nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom musia byť žiadateľovi poskytnuté všetky ...

(3)

Žiadateľ môže poskytnúť informácie o dieťati vrátane základných údajov podľa § 34 ods. 4 len detskému ...

(4)

K sprostredkovaniu nadviazania osobného vzťahu medzi žiadateľom a dieťaťom môže dôjsť len so súhlasom ...

(5)

Žiadateľ môže požiadať subjekt, ktorý vykonával jeho prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, o uľahčenie ...

(6)

Nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa musí uskutočniť v rozsahu a spôsobom zodpovedajúcim ...

(7)

O priebehu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vypracúva určený orgán sociálnoprávnej ...

a)
psychologické zhodnotenie nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vrátane uvedenia ...
b)
súhlas žiadateľa s poskytnutím správy súdu a subjektom spolupodieľajúcim sa na sprostredkovaní náhradnej ...
(8)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí po zapísaní dieťaťa do prehľadu ...

(9)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým ...

(10)

Ak akreditovaný subjekt vyhľadá žiadateľa zapísaného do zoznamu žiadateľov a tento vysloví súhlas s ...

(11)

Akreditovaný subjekt môže poskytnúť informácie o dieťati len žiadateľovi zapísanému v zozname žiadateľov ...

(12)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým ...

(13)

Na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom akreditovaným subjektom ...

(14)

Zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, poskytuje akreditovanému subjektu na jeho písomnú žiadosť ...

§ 43
Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu iným ako určeným orgánom sociálnoprávnej ...
(1)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ...

(2)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým ...

a)
sociálnu správu o dieťati,
b)
správu o zdravotnom stave dieťaťa,
c)
fotografiu dieťaťa,
d)
obrazový a zvukový záznam o dieťati.
(3)

Ak ktorýkoľvek určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí, že vedie v zozname ...

(4)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým ...

(5)

Na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa vzťahuje § 42 rovnako. ...

(6)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiadaný podľa odseku 1 zistí, že ...

(7)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytne akreditovanému subjektu podľa ...

(8)

Ak akreditovaný subjekt vyhľadá žiadateľa zapísaného do zoznamu žiadateľov a tento vysloví súhlas s ...

(9)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ...

§ 44
Sprostredkovanie medzištátneho osvojenia
(1)

Ak nemožno dieťaťu, ktoré je na základe rozhodnutia súdu osvojiteľné, sprostredkovať nadviazanie osobného ...

(2)

Spisová dokumentácia dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia obsahuje

a)
sociálnu správu o dieťati,
b)
správu o zdravotnom stave dieťaťa,
c)
rozhodnutie súdu, že dieťa je osvojiteľné,
d)
potvrdenie určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o splnení podmienky podľa ...
e)
rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
f)
rodný list dieťaťa, ktorý v deň predloženia spisovej dokumentácie nie je starší ako dva mesiace,
g)
dve fotografie dieťaťa nie staršie ako dva mesiace,
h)
obrazový a zvukový záznam o dieťati.
(3)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže po posúdení spisovej dokumentácie dieťaťa zapíše ...

(4)

Ak Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže zistí, že v zozname žiadateľov o osvojenie ...

(5)

Zapísaním dieťaťa do prehľadu detí, ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie, nie je dotknutá ...

(6)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a ...

a)
zasiela správu o začleňovaní dieťaťa do nového rodinného prostredia v cudzine; ak je to účelné, môže ...
1.
psychológovi zariadenia, v ktorom bolo dieťa umiestnené pred sprostredkovaním osvojenia,
2.
sociálnemu pracovníkovi zariadenia, v ktorom bolo dieťa umiestnené pred sprostredkovaním osvojenia,
b)
oznamuje rozhodnutie o osvojení.
(7)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada Centrum pre medzinárodnoprávnu ...

(8)

Ak je dieťaťu sprostredkované medzištátne osvojenie, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

a)
počte oslovených žiadateľov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať ...
b)
dôvodoch nesúhlasu oslovených žiadateľov so sprostredkovaním náhradnej rodinnej starostlivosti,
c)
dôvodoch neúspešného nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a osloveným žiadateľom, ak žiadateľ ...
(9)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý nevedie dieťa v prehľade detí, ...

(10)

Na zapísanie fyzickej osoby, ktorá má záujem o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia, do zoznamu ...

(11)

Ak má fyzická osoba záujem o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia dieťaťa, ktoré nemá obvyklý pobyt ...

(12)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkuje nadviazanie osobného ...

§ 44a
(1)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona ...

a)
poskytnutie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálneho poradenstva alebo iného odborného poradenstva,
b)
vykonanie alebo zabezpečenie vykonania opatrení
1.
na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov,
2.
pri uplatňovaní zákonných nárokov dieťaťa.
(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately priebežne sleduje výkon náhradnej osobnej starostlivosti ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ZARIADENÍ

PRVÁ HLAVA
CENTRUM PRE DETI A RODINY

§ 45
(1)

Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) je zariadenie zriadené na účel vykonávania

a)
opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie ...
b)
výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť ...
c)
opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
1.
krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
2.
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom ...
d)
špecializovaného programu na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa, ...
e)
resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých ...
(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 zriaďuje centrum ako rozpočtovú ...

a)
nevykonáva pobytové opatrenie súdu alebo ambulantné výchovné opatrenie,
b)
vykonáva opatrenia podľa tohto zákona bez predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany ...
(3)

Centrum, ktoré vykonáva pobytové opatrenie súdu, vykonáva prípravu podľa § 52 ods. 2 a informačné poradenstvo ...

(4)

Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto zákona podľa účelu, na ktorý bolo zriadené,

a)
pobytovou formou,
b)
ambulantnou formou,
c)
terénnou formou.
(5)

Centrum možno zriadiť na plnenie viacerých účelov. Formy vykonávaných opatrení podľa odseku 4 možno ...

(6)

Centrum podľa účelu, na ktorý bolo zriadené, je povinné

a)
vypracovať program centra, špecializovaný program centra alebo resocializačný program centra, ktorý ...
b)
zverejniť program centra alebo resocializačný program centra na svojom webovom sídle.
(7)

Centrum vypracuje a uskutočňuje program supervízie.

(8)

Centrum zabezpečuje plnenie účelu podľa odseku 1 najmä vykonávaním sociálnej práce, psychologickej pomoci ...

(9)

Centrum podľa účelu a formy vykonávaných opatrení podľa tohto zákona vypracúva a vedie plán podľa § ...

(10)

Centrum, ktoré prestalo plniť účel, na ktorý bolo zriadené, je povinné vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie ...

DRUHÁ HLAVA
VYKONÁVANIE OPATRENÍ POBYTOVOU FORMOU

§ 46
(1)

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre

a)
dieťa na základe
1.
dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
požiadania dieťaťa,
3.
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení ...
b)
plnoletú fyzickú osobu,
1.
ktorá sa zúčastňuje resocializačného programu,
2.
ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa,
c)
tehotnú ženu a túto ženu po pôrode a jej dieťa.
(2)

Ak centrum prijalo dieťa na jeho požiadanie, je povinné bezodkladne

a)
oznámiť prijatie dieťaťa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v územnom obvode ...
b)
zabezpečiť lekársku prehliadku dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(3)

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou zamestnancami centra, ktorí

a)
vykonávajú odborné činnosti v odbornom tíme v ustanovenom počte a profesijnej štruktúre a
b)
poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť v ustanovenom počte a profesijnej štruktúre v
1.
profesionálnej náhradnej rodine,
2.
skupine,
3.
samostatne usporiadanej skupine.
(4)

Ak je na dosiahnutie účelu vykonávania opatrení pobytovou formou potrebné vykonávať opatrenia ambulantnou ...

(5)

Súčasťou vykonávania opatrení pobytovou formou je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom

a)
poskytovanie
1.
bývania,
2.
stravovania, zabezpečenie stravovania alebo vytvorenie podmienok na prípravu stravy,
3.
obslužných činností,
4.
osobného vybavenia deťom,
b)
úschova cenných vecí,
c)
zabezpečenie
1.
zdravotnej starostlivosti,
2.
povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie.
(6)

Podrobnosti o poskytovaní stravovania, spôsobe zabezpečenia stravovania alebo vytvorenia podmienok na ...

(7)

Centrum vytvorí podmienky na individuálne vzdelávanie dieťaťa alebo na zriadenie školy na účely plnenia ...

a)
to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou,
b)
je to potrebné z dôvodu, pre ktorý sú opatrenia pre dieťa vykonávané pobytovou formou.
(8)

Centrum môže vytvoriť podmienky na poskytovanie starostlivosti tehotnej žene, tejto žene po pôrode a ...

(9)

Dieťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, sa môže zdržiavať mimo centra len so súhlasom ...

(10)

Ak dieťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, opustí centrum bez súhlasu centra alebo ...

(11)

Centrum vytvára podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodičom, osobou, ktorá ...

(12)

Ak centrum vytvorí podmienky na vykonávanie odborných metód práce podľa odseku 11, poskytuje fyzickým ...

Vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody
§ 47
(1)

Centrum vykonáva opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. c) pre dieťa na základe dohody podľa § 46 ods. 1 ...

(2)

Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately kontaktné údaje zamestnanca, ...

a)
koordinuje odborný tím centra, ktorý zhodnotí možnosti centra vykonávať odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ...
b)
vedie vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa v centre.
(3)

Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia v spolupráci s rodičom dieťaťa, ...

(4)

Ak dôvodom na odporúčanie podľa odseku 1 je riešenie krízovej situácie dieťaťa alebo overenie ohrozenia ...

(5)

Centrum môže na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prijať s dieťaťom ...

(6)

Centrum písomne dohodne podmienky vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa s rodičom dieťaťa ...

a)
plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa,
b)
spôsob informovania rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa; to neplatí, ak centrum ...
c)
podmienky poskytovania osobného vybavenia, ak je dieťa prijaté bez osobného vybavenia,
d)
spôsob zabezpečenia
1.
zdravotnej starostlivosti o dieťa,
2.
povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na povolanie,
e)
výška vreckového od rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a spôsob nakladania s vreckovým; ...
f)
úhrada za poskytovanú starostlivosť dieťaťu v centre a spôsob jej úhrady, a ak centrum postupuje podľa ...
g)
úhrada zvýšených výdavkov na zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na povolanie, ...
(7)

Ak dohodu uzatvára len jeden z rodičov, má sa za to, že sa rodičia na vykonávaní opatrení pobytovou ...

(8)

Ak centrum postupuje podľa odseku 4, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, prijíma plán ...

(9)

Informovaný súhlas rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa vyžaduje pri každej zmene plánu ...

(10)

Informovaný súhlas je písomný súhlas osoby, ktorému predchádzalo poučenie o dôsledkoch súhlasu.

(11)

Centrum vysvetlí dieťaťu spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti podmienky dohody podľa ...

§ 48
(1)

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa v skupinách zriadených v rodinnom dome, byte alebo ...

(2)

Centrum poskytuje dieťaťu bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, nevyhnutné osobné vybavenie zodpovedajúce ...

(3)

Dĺžka pobytu dieťaťa alebo dieťaťa a fyzických osôb podľa § 47 ods. 5 v centre môže byť najviac 30 dní ...

(4)

Centrum bezodkladne písomne oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dôvod, pre ...

a)
nahliadnuť do spisovej dokumentácie dieťaťa,
b)
vyžiadať si písomné vyjadrenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra,
c)
žiadať o vykonanie odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu a zúčastniť sa vykonávaní ...
(5)

Centrum môže so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately skončiť vykonávanie ...

a)
rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dieťa nespolupracuje s centrom,
b)
sa dieťa bez uvedenia dôvodu nevrátilo v určenom čase z pobytu u rodiča alebo u osoby, ktorá sa osobne ...
Vykonávanie pobytového opatrenia súdu
§ 49
(1)

Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu na základe rozhodnutia súdu o

a)
nariadení neodkladného opatrenia,
b)
uložení výchovného opatrenia,
c)
nariadení ústavnej starostlivosti.
(2)

V naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život alebo ...

(3)

Ak je dieťa prijaté do centra na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, centrum ...

(4)

Centrum poskytuje dieťaťu bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, osobné vybavenie a zabezpečuje zdravotnú ...

(5)

Ak je v záujme dieťaťa potrebné zabezpečiť odbornú pomoc alebo činnosť, ktorú centrum podľa programu ...

(6)

Centrum pripraví v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to ...

(7)

Osobný účet dieťaťa alebo vkladnú knižku dieťaťa zriaďuje rodič dieťaťa, štatutárny zástupca centra, ...

§ 50
(1)

Ak pred prijatím maloletého bez sprievodu do centra nebol doložený doklad podľa § 31 písm. c), centrum ...

(2)

Súčasťou starostlivosti poskytovanej maloletému bez sprievodu je výučba slovenského jazyka, ak centrum ...

(3)

Pri vykonávaní pobytového opatrenia súdu pre maloletého bez sprievodu sa prihliada na jeho predchádzajúcu ...

(4)

Centrum je povinné zistiť názor maloletého bez sprievodu, ak je to vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť ...

(5)

Na účel vykonávania odborných činností a zisťovania názoru maloletého bez sprievodu centrum zabezpečí ...

(6)

Centrum utvára podmienky na

a)
vykonanie pohovoru s maloletým bez sprievodu v konaní o azyle a na jeho účasť v tomto konaní,27)
b)
stretnutie maloletého bez sprievodu so zástupcami Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov ...
§ 51
(1)

Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu v

a)
profesionálnej náhradnej rodine, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí a mladých dospelých ...
b)
samostatne usporiadaných skupinách zriadených v rodinnom dome, byte alebo v ďalšej budove centra so ...
1.
samostatnej diagnostickej skupine,
2.
samostatnej skupine,
3.
samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi; na maloleté matky s deťmi sa § 46 ods. 8 nevzťahuje,
4.
špecializovanej samostatnej skupine s ustanovenou špecializáciou,
5.
samostatnej skupine pre mladých dospelých.
(2)

Ustanovený počet detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatne usporiadanej ...

(3)

Centrum, ktoré má vytvorené podmienky na prijatie dieťaťa na pobytové opatrenie súdu do samostatne usporiadanej ...

(4)

Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v

a)
profesionálnej náhradnej rodine má prednosť pred jeho vykonávaním v samostatne usporiadanej skupine,
b)
samostatne usporiadanej skupine zriadenej v rodinnom dome s jedným bytom alebo v byte v bytovom dome, ...
(5)

Pri zaraďovaní dieťaťa do profesionálnej náhradnej rodiny alebo samostatne usporiadanej skupiny sa rešpektujú ...

(6)

Dieťa do šiestich rokov veku musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra zaradené do ...

a)
ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa odseku 7, a takúto starostlivosť nie je ...
b)
ktoré je umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia10) alebo rozhodnutia ...
c)
v ktorého záujme je z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb spoločné umiestnenie súrodencov a spoločné ...
(7)

Centrum môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť v špecializovanej samostatnej skupine, len ak ju nemožno ...

(8)

Samostatná diagnostická skupina vykonáva odbornú diagnostiku nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie 12 týždňov; ...

§ 52
(1)

V profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti a mladých dospelých profesionálny ...

a)
manžel a manželka, ktorí sú zamestnancami centra, alebo
b)
fyzická osoba, ktorá je zamestnancom centra.
(2)

Profesionálny náhradný rodič je povinný splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad a absolvovať prípravu ...

(3)

Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine centrum ...

a)
finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého najviac vo výške trojnásobku ...
b)
dieťaťu alebo mladému dospelému, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,43) základné vybavenie a ďalšie vybavenie ...
(4)

Profesionálny náhradný rodič vedie evidenciu výdavkov podľa odseku 3.

(5)

Profesionálny náhradný rodič je povinný podporovať kontakt medzi rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne ...

§ 53
(1)

Dieťa, pre ktoré je v centre vykonávané pobytové opatrenie súdu, má právo stretávať sa s rodičom, ak ...

(2)

Centrum dohodne s rodičom dieťaťa a s dieťaťom, ktoré je schopné vyjadriť svoj názor, miesto, čas, rozsah ...

a)
určiť, že rodič dieťaťa sa nemôže stretnúť s dieťaťom; dôvod takéhoto určenia musí byť zaznamenaný v ...
b)
určiť, že rodič dieťaťa sa môže stretnúť s dieťaťom
1.
len za prítomnosti zamestnanca centra, ktorý môže poskytnúť dieťaťu a rodičovi potrebnú pomoc na uľahčenie ...
2.
len v centre, ktoré na tento účel utvára vhodné podmienky,
3.
mimo centra, v územnom obvode obce, v ktorej je sídlo centra alebo sa nachádza organizačná zložka centra, ...
4.
na inom mieste vhodnom alebo vytvorenom na účel stretávania sa dieťaťa s jeho rodičom,
c)
umožniť dieťaťu pobyt s rodičom mimo centra.
(3)

Na účely úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičom centrum utvára podmienky na pobyt rodiča v centre. ...

(4)

Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately čas, miesto a dĺžku pobytu dieťaťa ...

(5)

Ak centrum umožnilo dieťaťu pobyt mimo centra podľa odseku 2 písm. c) a dieťa sa v určenom čase do centra ...

(6)

Dieťa má právo stretávať sa s prarodičom, súrodencom a inou blízkou osobou; odseky 1 až 5 sa vzťahujú ...

(7)

Ak blízka osoba dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá je dieťaťu známa, má záujem, aby sa dieťa opakovane ...

(8)

Ak súčasťou nadväzovania osobného vzťahu dieťaťa so žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť alebo ...

§ 54
(1)

Centrum nepretržite skúma plnenie podmienok na osvojenie dieťaťa podľa osobitného predpisu44) a najneskôr ...

(2)

Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre sa končí

a)
rozhodnutím súdu o
1.
zrušení ústavnej starostlivosti,
2.
zrušení výchovného opatrenia,
3.
zrušení neodkladného opatrenia,
4.
zverení dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov,
5.
zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti,
b)
uplynutím obdobia uvedeného v rozhodnutí súdu o nariadení neodkladného opatrenia,
c)
uplynutím obdobia, na ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,
d)
nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.
(3)

Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre pre maloletého bez sprievodu sa končí aj zabezpečením

a)
prevzatia maloletého bez sprievodu do starostlivosti jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa o neho osobne ...
b)
bezpečného návratu maloletého bez sprievodu do krajiny jeho pôvodu.
(4)

Dieťa možno po skončení vykonávania pobytového opatrenia súdu v centre odovzdať len rodičovi alebo osobe, ...

§ 55
(1)

Ak sa vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre skončí nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, centrum ...

(2)

Starostlivosť podľa odseku 1 môže byť mladému dospelému poskytovaná do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie ...

(3)

Mladému dospelému so zdravotným postihnutím, ktorý sa nemôže osamostatniť vzhľadom na svoj zdravotný ...

(4)

Centrum môže vytvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola v centre ...

(5)

Centrum s plnoletou fyzickou osobou podľa odseku 4 písomne dohodne podmienky predĺženia pobytu, výšku ...

(6)

Ak sa vykonávanie výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia skončí nadobudnutím plnoletosti ...

(7)

Centrum udržiava kontakt s mladým dospelým na základe jeho súhlasu aj po jeho odchode z centra a poskytuje ...

§ 56
Vykonávanie špecializovaného programu
(1)

Centrum vykonáva špecializovaný program pre dieťa na základe

a)
dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, podľa § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu, ...
b)
požiadania dieťaťa podľa § 46 ods. 1 písm. a) druhého bodu,
c)
rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.
(2)

Na vykonávanie špecializovaného programu podľa

a)
odseku 1 písm. a) sa vzťahuje § 47 a 48, ak odsek 3 neustanovuje inak,
b)
odseku 1 písm. c) sa vzťahuje § 49 ods. 2 až 5 a ods. 7, § 53, § 54 ods. 2 a 4 a § 55 ods. 6 a 7.
(3)

Centrum vykonáva špecializovaný program v skupinách s ustanoveným počtom detí. Centrum môže vykonávať ...

(4)

Ak centrum vykonáva špecializovaný program podľa odseku 1 písm. c), centrum

a)
pripraví s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plán vykonávania opatrení pobytovou ...
1.
dieťaťom, ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné,
2.
rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak je to možné,
b)
preukázateľne oboznámi dieťa, jeho rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, s plánom podľa ...
(5)

Ak centrum, v ktorom sa vykonáva špecializovaný program, plní viac účelov, je povinné vykonávať špecializovaný ...

§ 57
Vykonávanie resocializačného programu
(1)

Centrum vykonáva resocializačný program pre

a)
plnoletú fyzickú osobu na odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a ...
b)
dieťa po predchádzajúcom poskytnutí zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria ...
1.
písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, ktorým súd uložil pobyt v zariadení, ktoré vykonáva ...
3.
rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia.
(2)

Splnenie podmienky predchádzajúceho poskytnutia zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská ...

(3)

Ak sa resocializačný program vykonáva

a)
pre plnoletú fyzickú osobu, odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria ...
b)
pre dieťa, odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria predloží ...
1.
rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo
2.
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak podal návrh na začatie konania o uložení ...
(4)

Centrum je povinné

a)
zabezpečiť nadväznosť poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej ...
1.
špecializačnom odbore psychiatria, ak sa vykonáva resocializačný program podľa odseku 1 písm. a),
2.
špecializačnom odbore detská psychiatria, ak sa vykonáva resocializačný program podľa odseku 1 písm. ...
b)
zabezpečiť lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ...
c)
dohodnúť s ošetrujúcim lekárom spôsob zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti, ak je dieťa ...
(5)

Ak centrum, v ktorom sa vykonáva resocializačný program, plní viac účelov, je povinné vykonávať resocializačný ...

a)
oddelenie priestorov určených osobitne na spanie pre deti, osobitne na spanie pre mladých dospelých, ...
b)
umiestnenie priestorov určených na spanie pre deti a mladých dospelých podľa písmena a) v oddelenej ...
(6)

Centrum môže

a)
prijať na vykonávanie resocializačného programu plnoletú fyzickú osobu na základe písomnej dohody aj ...
b)
vytvoriť podmienky aj na pobyt dieťaťa s rodičom, ktorý je plnoletou fyzickou osobou podľa odseku 1 ...
(7)

Centrum je povinné oboznámiť plnoletú fyzickú osobu alebo dieťa s resocializačným programom centra pri ...

(8)

Centrum vykonáva resocializačný program najmenej osem mesiacov v skupinách s ustanoveným počtom detí ...

(9)

Centrum poskytuje dieťaťu a plnoletej fyzickej osobe bývanie, stravovanie a obslužné činnosti, a ak ...

a)
poskytuje nevyhnutné osobné vybavenie zodpovedajúce potrebám dieťaťa, ak je dieťa prijaté bez osobného ...
b)
zabezpečuje
1.
zdravotnú starostlivosť,
2.
povinnú školskú dochádzku, ak centrum podľa resocializačného programu vykonáva resocializačný program ...
3.
prípravu na povolanie.
(10)

Na vykonávanie resocializačného programu podľa

a)
odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu sa vzťahuje § 47 ods. 1, 2, 7, 9 až 11, § 48 ods. 1 prvá veta ...
b)
odseku 1 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu sa vzťahuje § 49 ods. 5, § 53 ods. 1 až 6 a § 54 ods. ...
(11)

Centrum pripraví individuálny resocializačný plán s dieťaťom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí ...

(12)

Centrum dohodne podmienky vykonávania individuálneho resocializačného plánu v dohode podľa

a)
odseku 1 písm. a) s plnoletou fyzickou osobou pred prijatím plnoletej fyzickej osoby do centra,
b)
odseku 1 písm. b) prvého bodu s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pred prijatím ...
(13)

Súčasťou dohody podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu je najmä

a)
individuálny resocializačný plán,
b)
spôsob informovania rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa,
c)
podmienky poskytovania osobného vybavenia dieťaťa,
d)
spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na povolanie ...
e)
výška vreckového dieťaťa od jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a spôsob nakladania ...
f)
výška a spôsob úhrady za vykonávanie resocializačného programu v centre.
§ 58
Psychická spôsobilosť zamestnanca centra
(1)

Zamestnanec centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, musí spĺňať psychickú spôsobilosť. ...

(2)

Psychickú spôsobilosť preukazuje

a)
záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického ...
b)
zamestnanec centra psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia
1.
v lehotách určených centrom, nie dlhších ako päť rokov od posledného psychologického vyšetrenia,
2.
pri vzniku dôvodnej pochybnosti o tom, či zamestnanec centra spĺňa predpoklad psychickej spôsobilosti, ...
3.
pri podozrení na týranie alebo sexuálne zneužívanie dieťaťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou ...
(3)

Zamestnanec centra preukazuje psychickú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu a tretieho ...

(4)

Psychologické vyšetrenie podľa odseku 2 vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
zdravotnícky pracovník,
b)
zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1.
(5)

Psychológ vypracuje na základe psychologického vyšetrenia v ustanovenom predmete a zhodnotenia ustanovených ...

(6)

Ak bolo psychologickým vyšetrením zistené, že zamestnanec neplní predpoklad psychickej spôsobilosti, ...

(7)

Centrum určí spôsob zabezpečenia psychologického vyšetrenia. Náklady priamo spojené s preukazovaním ...

(8)

Centrum je povinné viesť zoznam vykonaných psychologických vyšetrení zamestnancov centra.

TRETIA HLAVA
VYKONÁVANIE OPATRENÍ AMBULANTNOU FORMOU ALEBO TERÉNNOU FORMOU

§ 59
(1)

Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou pre

a)
dieťa na
1.
základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení ambulantného ...
3.
základe písomnej dohody s centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania pobytového opatrenia ...
4.
požiadanie dieťaťa,
b)
plnoletú fyzickú osobu podľa § 44a,
c)
rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
d)
mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.
(2)

Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa programu centra

a)
opatreniami podľa § 73 ods. 6,
b)
odbornými metódami určenými plánom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou,
c)
opatreniami podľa § 75 ods. 2, ak je zriaďovateľom centra obec,
d)
opatreniami podľa § 76, ak je zriaďovateľom centra vyšší územný celok.
(3)

Opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu ...

(4)

Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately kontaktné údaje zamestnanca, ...

a)
koordinuje odborný tím centra, ktorý zhodnotí možnosti centra vykonávať odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ...
b)
vedie vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centre.
(5)

Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia plán vykonávania opatrení ...

(6)

Ak sa orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrum nedohodnú na vykonávaní opatrení ...

(7)

Centrum dohodne podmienky vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou pre dieťa podľa ...

a)
plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou,
b)
spôsob informovania rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(8)

Na vykonávanie opatrení podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu v rozsahu menej ako päť hodín sa nevyžaduje ...

(9)

Centrum so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately skončí vykonávanie opatrení ...

§ 60
(1)

Ak centrum vykonáva ambulantné výchovné opatrenie, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

a)
rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia,
b)
informáciu o vykonaných opatreniach podľa tohto zákona orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
c)
rozsah ambulantného výchovného opatrenia vyjadrený v hodinách, ak nie je takýto rozsah určený v rozhodnutí, ...
d)
kontaktné údaje zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie prípadovú ...
(2)

Na vykonávanie opatrení podľa § 59 ods. 1 písm. a) druhého bodu sa nevyžaduje súhlas rodiča dieťaťa, ...

(3)

Centrum je povinné ambulantné výchovné opatrenia vykonať. Centrum, ktoré vykonáva ambulantné výchovné ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 61
Úhrada za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre
(1)

Úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou sa určuje pre

a)
dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti ...
b)
plnoletú fyzickú osobu,
1.
ktorou je mladý dospelý po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti, ak odsek 5 neustanovuje ...
2.
ktorá je prijatá do centra s dieťaťom podľa § 47 ods. 5,
3.
pre ktorú sa vykonávajú odborné metódy práce podľa § 46 ods. 11 a 12,
4.
pre ktorú sa vykonáva resocializačný program,
c)
tehotnú ženu a túto ženu po pôrode a jej dieťa podľa § 46 ods. 8.
(2)

Centrum môže dohodnúť

a)
úhradu výdavkov na ošatenie a obuv, zvýšených výdavkov na zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku ...
b)
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa podľa § 57 ods. 6 písm. b),
c)
úhradu za materiálno-technické výdavky spojené s prípravou na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti; ...
(3)

Úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe rozhodnutia ...

(4)

Úhrada podľa odseku 3 sa hradí z výživného, zo sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku. ...

(5)

Ak obojstranne osirotenému dieťaťu alebo mladému dospelému nevznikne nárok na sirotský dôchodok alebo ...

a)
je poberateľom invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, vdovského dôchodku alebo ...
b)
je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku,45a) alebo
c)
má nárok na príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ...
(6)

Rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, hradí úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou ...

(7)

Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu hradí úhradu za poskytnuté bývanie vo výške ...

(8)

Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu a písm. c) hradí úhradu za stravu, ak súčasťou ...

(9)

Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) štvrtého bodu hradí úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou ...

§ 62
Riaditeľ centra
(1)

Centrum, ktoré zriadil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1, riadi ...

(2)

Predpokladom na výkon funkcie riaditeľa centra okrem predpokladu ustanoveného osobitným predpisom45e) ...

a)
bezúhonnosť,
b)
psychická spôsobilosti podľa § 58,
c)
získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
(3)

Za bezúhonného na účely výkonu funkcie riaditeľa centra sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...

(4)

Generálny riaditeľ odvolá riaditeľa centra, ak

a)
prestal spĺňať predpoklad podľa odseku 2,
b)
závažne porušil pracovnú disciplínu,
c)
nevytvoril podmienky na uplatňovanie § 7 ods. 3 pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona v centre, ...
(5)

Generálny riaditeľ môže odvolať riaditeľa centra

a)
ak mu jeho zdravotný stav počas najmenej šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch nedovoľuje riadne ...
b)
ak neuspokojivo plní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu ...
c)
pre opakované nedostatky vo vykonávaní opatrení podľa tohto zákona v centre, ktoré riadi.
§ 63
Ošetrovateľská starostlivosť v centre

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v centre, podmienky jej poskytovania, rozsah a podmienky ...

PIATA ČASŤ

OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY FINANČNÉHO CHARAKTERU

§ 64
Príspevky na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
(1)

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ...

a)
obec môže poskytovať príspevok na dopravu,
b)
centrum poskytuje príspevok na stravu.
(2)

Rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže obec, ktorej je obyvateľom,46) poskytovať ...

(3)

Dieťaťu, ktoré sa zdržiava so súhlasom centra mimo centra z dôvodu návštevy rodiča, osoby, ktorá sa ...

(4)

Centrum poskytne príspevok na stravu, ak vykonáva pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. ...

(5)

Ak centrum zistí, že poskytnutý príspevok na stravu nebol použitý na určený účel, môže rozhodnúť, že ...

Príspevky na zabezpečenie účelu pobytového opatrenia súdu a príspevky pre mladého dospelého

§ 65

Centrum poskytuje

a)
vreckové a vecné dary
1.
dieťaťu, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c),
2.
mladému dospelému, pre ktorého sú vykonávané opatrenia podľa § 55, ak sa pripravuje na povolanie,
b)
príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, pre ktorého sa vykonávali opatrenia podľa ...
§ 66
(1)

Na účel usmerňovania sociálneho vývinu dieťaťa a mladého dospelého sa dieťaťu a mladému dospelému podľa ...

(2)

O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa; dieťaťu sa poskytuje potrebná pomoc zohľadňujúca jeho ...

(3)

Ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno poskytnúť dieťaťu vo viacerých splátkach v mesiaci alebo ...

(4)

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodu výchovného pôsobenia, možno dieťaťu poskytnúť vreckové ...

(5)

Suma vreckového ustanovená na mesiac sa znižuje o pomernú sumu vreckového pripadajúcu na počet dní, ...

(6)

Pri poskytnutí vreckového podľa odsekov 3 a 4 je centrum povinné dieťaťu primeraným spôsobom vysvetliť ...

(7)

Centrum zhodnotí, či sa poskytnutím vreckového podľa odsekov 3 a 4 dosiahol účel, a s týmto hodnotením ...

(8)

Z vreckového možno tvoriť úspory so súhlasom dieťaťa získaným spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti ...

§ 67

Dieťaťu a mladému dospelému podľa § 65 písm. a) sa pri dôležitých udalostiach v ich živote, ktorými ...

§ 68
(1)

Mladému dospelému podľa § 65 písm. b) sa poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia ...

(2)

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje centrum

a)
peňažnou formou,
b)
vecnou formou alebo
c)
kombinovanou formou.
(3)

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje v ustanovenej výške, najviac ...

(4)

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa v čase skončenia vykonávania ...

§ 69
(1)

Obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68, príspevok ...

a)
o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 a
b)
mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra.
(2)

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec

a)
peňažnou formou,
b)
vecnou formou alebo
c)
kombinovanou formou.
(3)

Obec môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý vo viacerých ...

§ 70
Resocializačný príspevok
(1)

Na uľahčenie resocializácie mladistvých3) a plnoletých fyzických osôb po prepustení z výkonu trestu ...

(2)

Resocializačný príspevok sa poskytuje

a)
občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky podľa ...
b)
občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak výkon trestu odňatia ...
(3)

Resocializačný príspevok sa poskytne, ak výkon trestu odňatia slobody, výkon väzby, výkon detencie, ...

(4)

Resocializačný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú ...

(5)

Resocializačný príspevok sa poskytuje

a)
peňažnou formou,
b)
vecnou formou alebo
c)
kombinovanou formou.

ŠIESTA ČASŤ

ORGANIZÁCIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

§ 71
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú

a)
orgány štátnej správy, ktoré sú
1.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
2.
orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
3.
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
akreditovaný subjekt,
e)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
f)
sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka výkonom opatrenia podľa § 73 ods. ...
(2)

Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ...

(3)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území ...

§ 72
Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

a)

riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí ...

b)

rozhoduje o udelení akreditácie, o predĺžení platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie, ...

c)

plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,48)

d)

vedie a aktualizuje zoznam akreditovaných subjektov a vedie zoznam fyzických osôb, ktoré skončili odbornú ...

e)

kontroluje úroveň vykonávania opatrení podľa tohto zákona,

f)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

g)

koordinuje činnosť štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obcí, vyšších ...

§ 73
Pôsobnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany ...

a)
riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí ...
b)
vypracúva koncepciu zabezpečovania vykonávania opatrení podľa tohto zákona v zariadeniach,
c)
zriaďuje centrum, kontroluje a metodicky ho usmerňuje a schvaľuje jeho vnútornú organizačnú štruktúru ...
d)
určuje
1.
priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia podľa § 89 ods. 1 písm. a) a b) a schvaľuje priority ...
2.
účel, formu a rozsah opatrení podľa tohto zákona vykonávaných v centrách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ...
e)
posudzuje dôvody žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 a ...
f)
vyhlasuje verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,49)
g)
zverejňuje na svojom webovom sídle výšku priemerných bežných výdavkov určených podľa § 89a ods. 2 za ...
h)
koná a rozhoduje v druhom stupni vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých ...
i)
podieľa sa na realizácii záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných zmlúv a medzinárodných ...
j)
koordinuje v jednotlivých územných obvodoch krajov činnosti úradov práce sociálnych vecí a rodiny, obcí, ...
k)
koordinuje poskytovanie pomoci maloletým bez sprievodu,
l)
vykonáva úkony na zabezpečenie návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie podľa § 28 ods. 1,
m)
oznamuje zastupiteľskému úradu v cudzine opatrenia prijaté v záujme bezpečného návratu alebo premiestnenia ...
n)
vykonáva úkony v záujme maloletého bez sprievodu podľa § 29 ods. 1 písm. b) a c),
o)
podieľa sa na tvorbe a realizácii regionálnych projektov zameraných na prevenciu sociálnopatologických ...
p)
koordinuje činnosť úradov práce sociálnych vecí a rodiny v oblasti plnenia úloh národných plánov a programov ...
r)
podieľa sa na realizácii opatrení v oblasti rovnosti príležitostí a antidiskriminácie,
s)
organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
t)
spracúva štatistické zisťovania a administratívne zdroje49a) z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí ...
u)
prevádzkuje a rozvíja v rámci jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti ...
v)
plní úlohy na zabezpečenie vykonávania opatrení podľa tohto zákona, a to
1.
plní úlohy podľa § 89 ods. 3,
2.
uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89a, 89b a § 89d ods. 1 a kontroluje dodržiavanie ...
3.
poskytuje finančný príspevok podľa § 89a, 89b a § 89d ods. 1,
4.
zabezpečuje v súlade s prioritami podľa § 89 dostupnosť vykonávania opatrení pre deti a plnoleté fyzické ...
5.
vedie zoznam centier a zverejňuje ho na svojom webovom sídle,
6.
aktualizuje a zabezpečuje dostupnosť informácií na účely zabezpečenia sústavnej ochrany dieťaťa podľa ...
w)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50)
(2)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

a)
rozhoduje o
1.
uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení podľa § 12 až 15,
2.
resocializačnom príspevku,
b)
vykonáva
1.
pre dieťa opatrenia sociálnej kurately podľa § 16 a 17,
2.
funkciu kolízneho opatrovníka podľa osobitného predpisu,17)
3.
funkciu opatrovníka podľa osobitného predpisu,52)
4.
funkciu poručníka maloletému bez sprievodu,
5.
funkciu opatrovníka dieťaťa v trestnom konaní podľa osobitného predpisu,3)
6.
potrebné opatrenia na návrat a premiestenie dieťaťa z cudziny podľa § 28 ods. 3 až 5, 7 a 8,
7.
prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť, ...
8.
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 12 a 13,
9.
opatrenia sociálnej kurately podľa § 18 a 19,
10.
poradensko-psychologické služby pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickú ...
c)
zabezpečuje
1.
sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa,
2.
psychologickú pomoc podľa § 11 ods. 2 písm. b) a c),
d)
podáva návrhy na súd
1.
na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu,30)
2.
na určenie otcovstva podľa osobitného predpisu,53)
3.
na zapretie otcovstva podľa osobitného predpisu,54)
4.
na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti,21)
5.
na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti,
6.
na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom,
7.
na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností,55)
e)
je orgán,
1.
ktorý predkladá zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu, doklady podľa § 30 a 31,
2.
ktorý poskytuje sociálne poradenstvo alebo zabezpečí poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému ...
3.
ktorý plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci ...
4.
ktorý sprostredkúva deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií ...
5.
ktorý vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a podľa § 17 ...
6.
ktorý vymáha náklady spojené so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa podľa § 28 ods. 8,
7.
ktorý spisuje a podáva súdu návrhy a podnety vo veciach výchovy a výživy dieťaťa,
8.
ktorý vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, pre ktoré vykonáva opatrenia ...
9.
ktorý zhodnocuje situáciu dieťaťa a rodiny, posudzuje možnosti rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych ...
10.
ktorý plní úlohy podľa § 89 ods. 4,
11.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o ...
12.
ktorý vypracúva plán výchovného opatrenia podľa § 14 ods. 1,
13.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia ...
14.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou,
15.
ktorý určuje a zverejňuje podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania ...
16.
ktorý uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89d ods. 4, kontroluje dodržiavanie ...
17.
ktorý získava, zhromažďuje, spracúva, uchováva informácie pre štatistické zisťovania a administratívne ...
18.
ktorý uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...
19.
ktorý poskytuje súčinnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zabezpečení ...
20.
ktorý predkladá Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže písomnú dokumentáciu na zabezpečenie ...
f)
zriaďuje tím (§ 38),
g)
podáva vyhlásenie podľa osobitného predpisu,27)
h)
vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
i)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50)
(3)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately okrem pôsobnosti uvedenej v odseku 2

a)
rozhoduje vo veci
1.
zapísania do zoznamu podľa § 39 a 39a,
2.
vyradenia zo zoznamu podľa § 39 a 39a,
b)
koordinuje poskytovanie pomoci a sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej ...
c)
kontroluje dodržiavanie podmienok zmluvy podľa písmena n),
d)
vykonáva
1.
prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť,
2.
potrebné opatrenia podľa § 43, ak nie je možné dieťaťu, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú ...
e)
vedie prehľad detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
f)
eviduje žiadosti fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
g)
sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú ...
h)
koordinuje sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať ...
i)
predkladá Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže spisovú dokumentáciu dieťaťa podľa § ...
j)
poskytuje finančný príspevok podľa § 89d ods. 4,
k)
vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
l)
plní úlohy podľa § 89 ods. 4,
m)
vedie zoznam podľa § 39 a 39a,
n)
uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s akreditovaným subjektom,
o)
plní ďalšie úlohy v oblasti náhradnej starostlivosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50) ...
(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok ustanovených týmto zákonom môže ...

a)
opatrení podľa § 11 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c), § 12 ods. 1 písm. b) a d), § 17 ods. 4, § 33 ods. ...
b)
opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. b), § 12 ods. 1 písm. d), sociálneho poradenstva podľa § 44a ods. 1 ...
(5)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 a 3 môže za podmienok ustanovených ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 môže zabezpečiť ambulantnou formou ...

a)
vykonávanie opatrení na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných ...
b)
vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2 a 3 na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ...
c)
vykonávanie ambulantných výchovných opatrení,
d)
vykonávanie opatrení podľa § 44a ods. 1,
e)
poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti.
§ 74
Pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(1)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných ...

1.

plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných ...

2.

plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov60) a právnych aktov Európskej únie,58)

3.

vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru,61)

4.

plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov,62) ...

5.

spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými ...

(2)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

a)
rozhoduje vo veci
1.
zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia, do zoznamu žiadateľov ...
2.
vyradenia žiadateľa zo zoznamu podľa prvého bodu,
b)
vedie zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa, ktoré nemá na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
§ 75
Pôsobnosť obce
(1)

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti

a)
vykonáva
1.
opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho ...
2.
opatrenia podľa § 11 ods. 1,
b)
spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a so zariadením pri vykonávaní ...
c)
spolupôsobí
1.
pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
2.
pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu ...
3.
pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa,
d)
poskytuje
1.
rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia podľa ...
2.
informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o ...
3.
štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom ...
4.
finančný príspevok podľa § 69,
e)
poskytuje pomoc
1.
dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický ...
2.
dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním ...
3.
na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ...
4.
mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej ...
f)
poskytuje súčinnosť
1.
štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových ...
2.
zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,
g)
utvára podmienky na prácu s komunitou,
h)
môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ňou zriadené centrum; zriadenie centra oznamuje ...
i)
vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
j)
vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a ...
k)
vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ...
l)
kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u subjektov, ...
m)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.50)
(2)

Obec môže s výnimkou odseku 1 písm. c) prvého a druhého bodu, písmena d), písmena e) prvého a štvrtého ...

§ 76
Pôsobnosť vyššieho územného celku

Vyšší územný celok pri výkone samosprávnej pôsobnosti

a)

zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov ...

b)

vypracúva na účely utvárania podmienok podľa písmena c) analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na ...

c)

utvára podmienky

1.

na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11,

2.

na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie ...

3.

na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa ...

4.

na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú ...

5.

na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 12,

6.

na organizovanie sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho ...

7.

na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia,

d)

vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,

e)

môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ním zriadené centrum; zriadenie centra oznamuje ...

f)

poskytuje

1.

obci, akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ...

2.

štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany ...

g)

spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi ...

h)

kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u subjektov, ...

i)

plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.50)

SIEDMA ČASŤ

AKREDITÁCIA

Vykonávanie opatrení akreditovaným subjektom

§ 77
(1)

Opatrenia podľa tohto zákona môže vykonávať alebo sa podieľať na výkone týchto opatrení vykonávaním ...

(2)

Akreditáciu nemožno udeliť na vykonávanie

a)
opatrení podľa § 44a ods. 2, § 72, § 73 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) prvého bodu až šiesteho bodu ...
b)
mediácie, programu supervízie a právneho poradenstva.
(3)

Akreditovaný subjekt nevykonáva opatrenia podľa tohto zákona na účel dosiahnutia zisku.

§ 78
Akreditovaný subjekt vykonáva pri sprostredkovaní medzištátneho osvojenia úlohy
a)

prijímajúceho štátu, ktorými sú najmä

1.

vypracúvanie sociálnej správy o žiadateľovi o medzištátne osvojenie a jej predkladanie Centru pre medzinárodnoprávnu ...

2.

poskytovanie poradenstva žiadateľovi o medzištátne osvojenie pred uskutočnením medzištátneho osvojenia ...

3.

poskytovanie pomoci žiadateľovi o medzištátne osvojenie potrebnej na uľahčenie procesu medzištátneho ...

4.

vypracúvanie priebežnej správy o procese medzištátneho osvojenia, priebehu predosvojiteľskej starostlivosti, ...

5.

poskytovanie pravidelných správ o dieťati po jeho premiestnení na územie Slovenskej republiky ústrednému ...

6.

poskytovanie odpovede na opodstatnené žiadosti ústredného orgánu štátu pôvodu alebo riadne akreditovaných ...

b)

štátu pôvodu, ktorými sú najmä

1.

zhotovovanie spisovej dokumentácie dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia a jej predkladanie ...

2.

poskytovanie dôkazu o tom, že súhlasy sa získali v súlade s medzinárodným dohovorom,64)

3.

posudzovanie na základe spisovej dokumentácie dieťaťa a spisovej dokumentácie žiadateľov o osvojenie, ...

4.

prijímanie opatrenia na zamedzenie osobnému stretnutiu žiadateľov o medzištátne osvojenie s rodičmi ...

5.

získavanie súhlasu podľa medzinárodného dohovoru66) od žiadateľov o osvojenie,

6.

prijímanie opatrenia na zabezpečenie povolenia na vstup dieťaťa a pobyt dieťaťa v prijímajúcom štáte, ...

7.

predkladanie návrhu na vyslovenie súhlasu, že medzištátne osvojenie sa môže uskutočniť, Centru pre medzinárodnoprávnu ...

§ 79
Podmienky udelenia akreditácie
(1)

Žiadateľ o udelenie akreditácie (ďalej len „žiadateľ o akreditáciu“), ktorým je fyzická osoba, musí ...

a)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť,
c)
odbornú spôsobilosť fyzických osôb, ktoré zamestnáva alebo bude zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu, ...
d)
bezúhonnosť fyzických osôb podľa písmena c), ktoré budú svoje povolanie vykonávať v kontakte s klientmi, ...
e)
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,2) ak ide o cudzinca,
f)
písomne zadokumentované metódy práce, ak žiadateľ nežiada o akreditáciu na vykonávanie opatrení podľa ...
g)
predbežný súhlas príslušných orgánov prijímajúceho štátu alebo štátu pôvodu so spoluprácou pri sprostredkovaní ...
h)
materiálno-technické vybavenie potrebné na vykonávanie opatrení, na ktoré žiada akreditáciu a spôsob ...
i)
vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorom, v ktorých budú vykonávané opatrenia, na ktoré žiada ...
j)
potvrdenie o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú vykonávané opatrenia, ...
k)
písomne vypracovaný program supervízie a spôsob zabezpečovania programu supervízie vykonávaných opatrení, ...
l)
neodňatie akreditácie podľa § 85 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie akreditácie; ...
(2)

Žiadateľ o akreditáciu, ktorým je právnická osoba, popri podmienkach uvedených v odseku 1 písm. c), ...

a)
jej sídlo alebo sídlo pobočky sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b)
zamestnáva v pracovnom pomere zodpovedného zástupcu spĺňajúceho podmienku bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti, ...
c)
bezúhonnosť.
(3)

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie opatrení, metód, techník ...

(4)

Za bezúhonnú sa na účely odseku 1 písm. b) a d) a odseku 2 písm. b) a c) nepovažuje osoba, ktorá bola ...

(5)

Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 písm. b), ak tento zákon neustanovuje inak, ...

a)
absolvovanie príslušného vysokoškolského štúdia druhého stupňa podľa povahy vykonávaného opatrenia sociálnoprávnej ...
b)
absolvovanie príslušného vysokoškolského štúdia podľa povahy vykonávaného opatrenia sociálnoprávnej ...
c)
znalosť tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
d)
znalosť osobitných predpisov medzinárodného práva súkromného v oblasti medzištátnych osvojení, ak ide ...
e)
znalosť princípov ochrany detí, predchádzania, zabraňovania príčinám vzniku a prehlbovania negatívnych ...
f)
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov67) súvisiacich s vykonávaným opatrením, na ktoré sa žiada ...

Konania o akreditácii

§ 80
(1)

Konanie o udelení akreditácie sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti ministerstvu.

(2)

Žiadosť žiadateľa o akreditáciu, ktorým je fyzická osoba, obsahuje meno, priezvisko, miesto trvalého ...

(3)

Žiadosť žiadateľa o akreditáciu, ktorým je právnická osoba, obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo ...

§ 81
(1)

O udelení akreditácie, predĺžení platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie rozhoduje ...

(2)

Akreditačnú komisiu zriaďuje minister ako poradný orgán na posudzovanie žiadosti žiadateľa o akreditáciu, ...

(3)

Akreditačná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov (ďalej len „člen komisie“), ktorých ...

(4)

Činnosť členov akreditačnej komisie je úkonom vo všeobecnom záujme.68) Členovi akreditačnej komisie ...

§ 82
(1)

Akreditačná komisia sa vyjadruje k žiadosti žiadateľa o akreditáciu na základe

a)
zisťovania a overenia skutočností uvedených v žiadosti o udelenie akreditácie,
b)
overenia odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 5, a to
1.
posúdením predložených dokladov podľa § 79 ods. 5 písm. a) a b),
2.
ústnym pohovorom na zistenie znalostí podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f).
(2)

Znalosti podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) sa overujú ústnym pohovorom so žiadateľom, ktorým je fyzická ...

(3)

Akreditačná komisia, ak to vyžaduje povaha opatrenia, metódy, postupu alebo techniky, na ktorých vykonávanie ...

(4)

Akreditačná komisia môže odporučiť uznanie podmienky odbornej praxe za splnenú, ak nejde o zodpovedného ...

(5)

Akreditačná komisia môže overovať znalosti podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) aj u fyzických osôb podľa ...

(6)

O priebehu overenia znalostí žiadateľa o akreditáciu vyhotoví akreditačná komisia zápisnicu.

§ 83
(1)

Rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby alebo názov právnickej osoby,
b)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu akreditovaného subjektu,
c)
opatrenie, metódy, techniky a postupy, na ktoré sa udeľuje akreditácia, formu ich vykonávania a miesto ...
d)
cieľovú skupinu klientov,
e)
celkový počet miest v zariadení a počet miest v zariadení určených na vykonávanie činnosti zariadenia ...
f)
obdobie platnosti akreditácie.
(2)

Akreditácia má platnosť najviac päť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. Na žiadosť akreditovaného ...

(3)

Akreditácia na vykonávanie úloh podľa § 78 má platnosť najviac tri roky. Na žiadosť akreditovaného subjektu ...

(4)

Na žiadosť podanú podľa odsekov 2 a 3 sa § 80 ods. 2 a 3 vzťahujú rovnako. Súčasťou žiadosti je aj popis ...

(5)

Akreditovaný subjekt je povinný

a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,38)
b)
vykonávať opatrenia podľa tohto zákona, na ktoré mu bola udelená akreditácia, a dodržiavať podmienky, ...
c)
spolupracovať s akreditačnou komisiou, najmä podávať vysvetlenia k okolnostiam o vykonávaní opatrení ...
d)
predložiť na požiadanie akreditačnej komisie zoznam pracovných miest, na ktorých zamestnanec centra ...
e)
preukázať na požiadanie akreditačnej komisie plnenie predpokladu psychickej spôsobilosti zamestnanca, ...
f)
vytvoriť podmienky na vykonávanie oprávnení podľa § 93b ods. 1,
g)
predložiť akreditačnej komisii do 15. februára zhodnotenie programu supervízie za predchádzajúci kalendárny ...
h)
písomne oznámiť ministerstvu všetky zmeny rozhodujúcich skutočností, najmä zmeny podmienok podľa § 79, ...
i)
uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávaním ...
(6)

Akreditačná komisia na základe písomného oznámenia podľa odseku 5 písm. h) posúdi, či akreditovaný subjekt ...

(7)

Ministerstvo vedie zoznam akreditovaných subjektov a pravidelne najmenej jedenkrát mesačne tento zoznam ...

Zánik a zrušenie akreditácie

§ 84
Akreditácia zaniká
a)

dňom skončenia platnosti akreditácie,

b)

dňom skončenia platnosti akreditácie, ak akreditovaný subjekt požiadal o predĺženie jej platnosti v ...

c)

dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie alebo

d)

smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia, alebo zánikom právnickej osoby.

§ 85
(1)

Ministerstvo zruší akreditáciu, ak

a)
je akreditovaným subjektom, jeho štatutárnymi zástupcami, zodpovednou osobou alebo inými zamestnancami ...
b)
akreditovaný subjekt neuzatvoril pred začatím činností, na ktoré mu bola udelená akreditácia, zmluvu ...
c)
akreditovaný subjekt vykonáva opatrenia podľa tohto zákona, na ktoré nemá udelenú akreditáciu,
d)
akreditovaný subjekt nepostupoval podľa § 83 ods. 5 písm. a).
(2)

Ministerstvo môže začať konanie o zrušení akreditácie, ak

a)
existujú dôvodné pochybnosti, že akreditovaný subjekt neplní niektorú z podmienok podľa § 79,
b)
mu boli oznámené závažné skutočnosti súvisiace s vykonávaním opatrení podľa tohto zákona, najmä skutočnosti ...
c)
boli kontrolnou činnosťou podľa § 91 a 92 zistené závažné nedostatky alebo opakované nedostatky alebo ...
d)
akreditovaný subjekt nesplnil povinnosť podľa § 83 ods. 5 písm. c) až e), g) a h).
(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení akreditácie podľa odseku 1 písm. a) a d) nemá odkladný účinok.

§ 86

Akreditovaný subjekt je povinný vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie svojich klientov, ak akreditácia ...

ÔSMA ČASŤ

FINANCOVANIE

§ 87
(1)

Opatrenia podľa tohto zákona vykonávajú orgány štátnej správy podľa § 71 ods. 1 písm. a) bez úhrady, ...

(2)

Financovanie opatrení podľa tohto zákona sa zabezpečuje zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu ...

(3)

Obce a vyššie územné celky môžu financovať opatrenia podľa tohto zákona aj z prostriedkov združených ...

(4)

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie môžu združovať prostriedky na financovanie opatrení ...

(5)

Ministerstvo môže na podporu vykonávania opatrení podľa tohto zákona poskytovať dotácie obciam, vyšším ...

§ 88
Finančný príspevok poskytovaný vyšším územným celkom a obcou
(1)

Vyšší územný celok môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, právnickej osobe alebo ...

(2)

Vyšší územný celok môže poskytovať obci finančný príspevok na zariadenie, ktoré zriadila, len vtedy, ...

(3)

Obec môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo právnickej ...

(4)

Podmienky poskytovania finančného príspevku subjektom podľa odsekov 1 až 3 upraví vyšší územný celok ...

(5)

Vyšší územný celok a obec kontrolujú hospodárenie s poskytnutým finančným príspevkom a dodržiavanie ...

§ 89
Priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 najneskôr do 31. mája na nasledujúci ...

a)
určí priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení pobytovou formou ...
1.
pobytového opatrenia súdu podľa § 49 ods. 1, § 56 ods. 1 písm. c) a § 57 ods. 1 písm. b) druhého bodu ...
2.
opatrenia pobytovou formou podľa § 47, § 56 ods. 1 písm. a) a b) a § 57 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého ...
b)
určí priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení ambulantnou formou ...
c)
schváli priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení podľa § 73 ods. ...
(2)

Celkový počet miest na vykonávanie opatrení pobytovou formou v centrách podľa odseku 1 písm. a) sa určí ...

(3)

Na účely určenia priorít podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ...

a)
priebežne sleduje a vypracúva prehľad o stave miest v centrách určených na vykonávanie pobytového opatrenia ...
b)
vypracuje v spolupráci s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územných obvodoch ...
c)
vypracuje a zverejní na základe určených priorít podľa odseku 1 písm. a) a b) do 30. júna na nasledujúci ...
1.
plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia súdu, ktorého súčasťou je spôsob organizačného zabezpečenia ...
2.
plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia na základe dohody vrátane počtu miest, špecifikácie ...
3.
plán zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách vrátane špecifikácie ...
d)
vypracuje a zverejní do 31. októbra na nasledujúci kalendárny rok
1.
spôsob realizácie plánov podľa písmena c) prvého bodu a druhého bodu,
2.
spôsob zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách a určí ...
e)
mení priority podľa odseku 1 písm. b) a spôsob zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou ...
(4)

Na účely priorít podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. ...

a)
priebežne sleduje a vypracúva prehľad o potrebe vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 4 až 6 na účely ...
b)
vypracuje návrh priorít v oblasti vykonávania opatrení uvedených v odseku 1 a návrh ich zabezpečenia ...
c)
predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 návrh na zmenu ...
d)
na základe schválených priorít podľa odseku 1 písm. c) vypracuje a zverejní plán vykonávania opatrení ...
(5)

Centrum, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie, oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany ...

a)
účel, na ktorý bolo centrum zriadené, formu vykonávaných opatrení; ak centrum oznámi vyšší počet miest ...
b)
ak vykonáva pobytové opatrenie súdu,
1.
druh súdneho rozhodnutia podľa programu centra,
2.
počet miest určených na vykonávanie pobytového opatrenia súdu, pobyt mladých dospelých podľa § 55 na ...
3.
spôsob organizácie centra vrátane rozpisu organizačnej štruktúry a možnosti prijať dieťa aj na základe ...
4.
udelenie akreditácie na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a jej vykonávanie, ...
c)
ak vykonáva pobytové opatrenie na základe dohody,
1.
počet miest na vykonávanie pobytového opatrenia na základe dohody pre dieťa, vrátane počtu miest vyčlenených ...
2.
počet miest určených na vykonávanie resocializačného programu pre dieťa a pre plnoleté fyzické osoby, ...
3.
spôsob organizácie centra vrátane rozpisu organizačnej štruktúry,
d)
ak vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou,
1.
podrobnú ponuku opatrení podľa § 73 ods. 6, vrátane počtu hodín podľa jednotlivých druhov opatrení, ...
2.
dostupnosť centra na vykonávanie opatrení,
e)
rozpis predpokladaného financovania vykonávania opatrení podľa písmen b) až d), ak budú financované ...
(6)

Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 oznámený vyšší celkový ...

(7)

Centrum zriadené obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré sa rozhodlo vykonávať opatrenia pre dieťa ...

Finančné príspevky poskytované orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

§ 89a
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa ...

(2)

Finančný príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje na každé miesto určené plánom podľa § 89 ods. 3 písm. ...

(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 a centrum podľa odseku 1 uzatvárajú ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 predloží centru podľa odseku ...

§ 89b
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa ...

(2)

Finančný príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje na každé miesto určené plánom podľa § 89 ods. 3 písm. ...

(3)

Ak vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa vyžaduje pobyt rodiča dieťaťa alebo inej fyzickej ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 a centrum podľa odseku 1 uzatvárajú ...

(5)

Na predloženie návrhu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 1 sa § 89a ods. 4 vzťahuje ...

§ 89c

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa ...

§ 89d
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 a centrum podľa odseku 1 uzatvárajú ...

(3)

Suma finančného príspevku dohodnutá podľa odseku 2 nesmie presiahnuť sumu určenú ustanoveným spôsobom. ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 a 3 poskytuje akreditovanému ...

(5)

Na predloženie návrhu zmluvy podľa odseku 2 sa § 89a ods. 4 vzťahuje rovnako.

DEVIATA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY

§ 90
(1)

Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa nevzťahujú všeobecné predpisy ...

(2)

Na konanie vo veci výchovných opatrení, zapísania do zoznamu podľa § 39, § 39a a § 74 ods. 2, vyradenia ...

(3)

Na konanie o príspevku na stravu a o príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je príslušné ...

(4)

Miestna príslušnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa spravuje sídlom úradu práce, sociálnych ...

a)
má dieťa obvyklý pobyt,
b)
sa dieťa zdržiava, ak
1.
riešenie jeho výchovy a výživy neznesie odklad podľa § 27,
2.
je potrebné pre dieťa vykonávať opatrenia podľa tohto zákona; orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
c)
sa zdržiava maloletý bez sprievodu,
d)
má plnoletá fyzická osoba obvyklý pobyt.
(5)

Miestna príslušnosť vyššieho územného celku sa spravuje sídlom vyššieho územného celku, na ktorého území ...

(6)

V konaniach podľa odsekov 1 až 3 musí byť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, ...

a)
informácie o jeho práve vyjadriť svoj názor, o dôvodoch vypočutia jeho názoru a vplyve ním vyjadreného ...
b)
potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec.
(7)

Rozhodnutie o poskytnutí resocializačného príspevku a príspevku na stravu sa vyznačí v spise a účastníkovi ...

DESIATA ČASŤ

KONTROLA VYKONÁVANIA OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY A POKUTY

§ 91
Kontrola vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Pri vykonávaní kontroly vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa postupuje ...

§ 92
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu

a)
subjektu, ktorá vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktoré nemá ...
b)
akreditovanému subjektu za porušenie povinnosti podľa § 83 ods. 5 alebo § 86 do 5 000 eur.
(2)

Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť zistených nedostatkov, ich následky a opakované ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr ...

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 93
(1)

Opatrenia podľa § 12 až 15, § 20, § 22 ods. 2 a 3, § 23, § 25 ods. 3, § 73 ods. 2 písm. a), písm. b) ...

(2)

Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, sociálnu kuratelu pre deti, koordinovanie prijímania ...

(3)

Sociálnu kuratelu pre plnoletých podľa § 73 ods. 2 písm. b) deviateho bodu môžu na účely tohto zákona ...

(4)

Psychologickú pomoc a psychologickú starostlivosť na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(5)

Liečebno-výchovnú starostlivosť na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže vykonávať ...

(6)

Odborné metódy fyzioterapie na podporu zmierňovania alebo odstraňovania dôsledkov zdravotného stavu ...

(7)

Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v zariadení sa vzťahuje osobitný predpis.74)

(8)

Mediáciu na riešenie sporov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu vykonávať ...

(9)

Program supervízie obsahuje ustanovené náležitosti a zhodnotí sa do 31. januára za predchádzajúci kalendárny ...

(10)

Sociálnu prácu v zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti ...

(11)

Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý zisťuje pomery podľa § 20 ...

(12)

Akreditovaný subjekt je povinný poskytovať štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany ...

(13)

Ak treba zabezpečiť sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu metódami psychoterapie, môžu psychoterapiu ...

(14)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia podľa tohto zákona podľa ...

§ 93a
(1)

Ministerstvo vedie zoznam supervízorov. Do zoznamu supervízorov zapíše ministerstvo fyzickú osobu na ...

a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní ...
c)
je bezúhonná a
d)
má doklad o úspešnom absolvovaní odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce ...
(2)

Písomná žiadosť o zapísanie do zoznamu supervízorov obsahuje meno, priezvisko fyzickej osoby, ktorá ...

(3)

Prílohou žiadosti je overená fotokópia diplomu alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) a overená fotokópia ...

(4)

Za bezúhonnú sa na účely zapísania do zoznamu supervízorov považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne ...

(5)

Za správnosť a úplnosť údajov v žiadosti zodpovedá fyzická osoba, ktorá požiadala o zapísanie do zoznamu ...

(6)

Na zapísanie do zoznamu supervízorov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.71)

(7)

Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4, ministerstvo do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti ...

(8)

Ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4, na takúto žiadosť sa hľadí ako keby nebola podaná ...

(9)

Fyzická osoba je vedená v zozname supervízorov počas piatich rokov odo dňa zapísania do zoznamu.

(10)

Ministerstvo vymaže zo zoznamu supervízorov fyzickú osobu, ktorá

a)
písomne požiada o výmaz,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin,
d)
bola vedená v zozname supervízorov päť rokov podľa odseku 9,
e)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
(11)

Zoznam supervízorov je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva. Zoznam supervízorov obsahuje ...

(12)

Na opakované zapísanie fyzickej osoby do zoznamu supervízorov odseky 1 až 11 platia rovnako.

§ 93b
Oprávnenia zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)

Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je na účel vykonávania opatrení ...

a)
osobne preverovať v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) informácie o tom, že by dieťa mohlo byť ...
b)
osobne preverovať starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin dieťaťa alebo osobne zisťovať ...
c)
osobne preverovať vhodnosť prostredia podľa § 4 pre zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa, ...
d)
osobne zisťovať alebo osobne preverovať informácie o negatívnych vplyvoch na život, zdravie, fyzický ...
e)
zisťovať v škole, v školskom zariadení, u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti ...
f)
predvolať dieťa, rodiča dieťaťa, inú osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, fyzickú osobu podľa § 33 ...
g)
vyhotoviť, a to aj bez súhlasu prítomnej fyzickej osoby, obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a ...
h)
vyhotoviť, a to aj bez súhlasu prítomnej fyzickej osoby, zvukový záznam na účely preukázania priebehu ...
(2)

Oprávnenie podľa odseku 1 písm. a) až c) v byte alebo v inom priestore slúžiacom na bývanie alebo v ...

(3)

Z výkonu oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) až d) vyhotoví zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany ...

§ 93c
Obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam
(1)

O vyhotovovaní obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu podľa § 93b ods. 1 ...

(2)

Ak bude zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhotovovať obrazový záznam, ...

(3)

Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhotoví zvukový záznam z priebehu ...

a)
vykonávania opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prostredí podľa § 4 ods. 1 ...
b)
zisťovania názoru dieťaťa podľa osobitného predpisu.18)
(4)

Obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam podľa § 93b ods. 1 písm. g) a h) sa nesprístupňuje ...

(5)

O poškodení obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu spíše orgán sociálnoprávnej ...

(6)

Ak zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ...

§ 93d
Poverenie

Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa pri výkone oprávnenia podľa ...

a)
meno a priezvisko zamestnanca,
b)
funkčné zaradenie zamestnanca,
c)
názov a sídlo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)
meno a priezvisko riaditeľa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a jeho podpis,
e)
odtlačok úradnej pečiatky orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 93e
Povinnosti rodiča dieťaťa a inej osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa

Rodič dieťaťa a iná osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, je povinná

a)
umožniť zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately výkon jeho oprávnení ...
b)
na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s ním osobne spolupracovať pri ...
c)
osobne sa dostaviť na miesto uvedené v predvolaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...

Postup orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zabezpečení preverenia stavu dieťaťa

§ 93f
(1)

Ak má orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately informácie nasvedčujúce tomu, že dieťa ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný pred podaním návrhu na povolenie ...

(3)

V návrhu na povolenie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uvedie

a)
dôvod, pre ktorý je potrebné preveriť stav dieťaťa,
b)
zdroj informácií, ktoré viedli k výkonu oprávnení podľa § 93b ods. 1 písm. a) až f),
c)
využité oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. a) až f) alebo dôvod ich nevyužitia,
d)
ďalšie dôležité skutočnosti o stave dieťaťa, ktoré sú mu známe,
e)
identifikáciu obydlia podľa odseku 1.
§ 93g
(1)

Ak súd povolil orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vstup do obydlia na účel preverenia ...

(2)

So zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je oprávnená vstúpiť do obydlia ...

(3)

Útvar Policajného zboru na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytne ...

(4)

Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže vyzvať policajta alebo prizvanú ...

(5)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný pred vstupom do obydlia na základe ...

a)
preukázať sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa v obydlí povolením súdu,
b)
stručne objasniť účel povolenia súdu a
c)
vyzvať plnoletú fyzickú osobu nachádzajúcu sa v obydlí k dobrovoľnému umožneniu preverenia stavu dieťaťa. ...
(6)

Ak je možné dôvodne predpokladať, že sa dieťa nachádza v obydlí a nebolo umožnené dobrovoľné preverenie ...

(7)

Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, policajt a prizvaná fyzická osoba ...

(8)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný zabezpečiť obrazovo-zvukový záznam ...

(9)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po opustení obydlia

a)
zabezpečí uzamknutie obydlia, ak to nemôže urobiť fyzická osoba nachádzajúca sa v obydlí,
b)
bezodkladne doručí oznámenie o vykonaní vstupu do obydlia na základe povolenia súdu vlastníkovi obydlia, ...
(10)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečil uzamknutie obydlia, je súčasťou ...

(11)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný doručiť súdu písomný záznam z priebehu ...

§ 94
(1)

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, súdy, ústavy zboru väzenskej a justičnej ...

(2)

Orgány štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupracujú pri výkone ...

(3)

Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné na žiadosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(4)

Plnením informačnej povinnosti podľa odseku 3 nie sú dotknuté povinnosti50) štátnych orgánov a ďalších ...

(5)

Na účely koordinácie podľa § 73 ods. 2 písm. e) tretieho bodu sú osoby uvedené v odseku 1 okrem súdu ...

§ 95

Ustanovenia tohto zákona upravujúce opatrenia na zabezpečenie rovnocenného náhradného prostredia deťom, ...

§ 96

Zamestnanec príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce alebo vyššieho ...

§ 96a
(1)

Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámené porušovanie práv dieťaťa, je ...

(2)

Ak sú orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opakovane oznamované skutočnosti, ktoré ...

(3)

Ak je oznamovateľ účastníkom konania, v ktorom orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

§ 96b
Spisová dokumentácia
(1)

Subjekt podľa § 71 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) až e) a zariadenie vedú spisovú ...

(2)

Spisová dokumentácia obsahuje záznamy, ktoré vznikli z činnosti subjektov podľa odseku 1, a došlé záznamy, ...

(3)

Spisovú dokumentáciu tvoria najmä záznamy na technických nosičoch dát, obrazové záznamy, obrazovo-zvukové ...

(4)

Nesprístupňuje sa časť spisovej dokumentácie, ktorú tvorí

a)
záznam ako podklad pre ústne vyjadrenie v konaní pred súdom a pred orgánom činným v trestnom konaní, ...
b)
záznam ako podklad pre písomné vyjadrenie v konaní pred súdom a pred orgánom činným v trestnom konaní ...
c)
správa pre orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely výkonu funkcie kolízneho ...
d)
správa pre súd, orgán činný v trestnom konaní alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...
e)
záznam z rozhovoru s dieťaťom, ak dieťa s jeho zverejnením nesúhlasí; nesúhlas dieťaťa so zverejnením ...
(5)

Odsek 4 sa nevzťahuje na sprístupnenie spisovej dokumentácie, ak o jej sprístupnenie na plnenie svojich ...

a)
súd,
b)
orgán činný v trestnom konaní,
c)
kontrolný orgán,
d)
verejný ochranca práv,
e)
komisár pre deti,
f)
komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.
§ 96c
Osobné údaje
(1)

Subjekt podľa § 71 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) až f) a zariadenie na účel ...

a)
dieťati, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia podľa tohto zákona, o jeho rodičovi, o osobe, ktorá sa osobne ...
b)
plnoletej fyzickej osobe, pre ktorú sa vykonávajú opatrenia podľa tohto zákona, o inej fyzickej osobe, ...
c)
tehotnej žene a o tejto žene po pôrode a jej dieťati v zariadení.
(2)

Osobným údajom podľa odseku 1 je meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa obvyklého pobytu ...

§ 96d
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)

Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

a)
predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt,
b)
preukazovanie predpokladu psychickej spôsobilosti záujemcu o zamestnanie podľa § 58 ods. 1,
c)
podmienky predĺženia výkonu opatrení pobytovou formou vykonávaných pre
1.
dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
plnoletú fyzickú osobu na základe dohody s touto osobu,
d)
zmenu štruktúry centra podľa § 48 ods. 1 a § 51 ods. 1 a podmienky vykonávania opatrení pobytovou formou ...
e)
podmienky overenia odbornej spôsobilosti podľa § 82 ods. 1 písm. b) a podmienky preukázania splnenia ...
f)
podmienky vykonávania opatrení, metód, techník a postupov v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo ...
(2)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

a)
môže v čase mimoriadnej situácie
1.
zmeniť priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia určené podľa § 89 ods. 1 písm. a) vrátane počtu ...
2.
navýšiť celkový počet miest určených podľa § 89 ods. 2,
b)
zverejní na svojom webovom sídle plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia súdu a plán zabezpečenia ...
(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie dohodne

a)
so subjektom, prostredníctvom ktorého zabezpečuje výkon opatrení alebo mediáciu na základe schválených ...
b)
s obcou, ktorá vykonáva opatrenia podľa § 75, dočasný spôsob vykonávania opatrení pre dieťa, rodinu ...
(4)

Ustanovenia zákona, ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v

a)
odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku ...
b)
odsekoch 2 a 3, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 a 3.
§ 97

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

náležitosti programu centra, špecializovaného programu centra a resocializačného programu centra podľa ...

b)

odborné činnosti a ďalšie činnosti centra podľa § 45 ods. 8,

c)

náležitosti a podrobnosti vedenia plánov podľa § 45 ods. 9 a § 93 ods. 14,

d)

počet zamestnancov a profesijnú štruktúru zamestnancov centra podľa § 46 ods. 3,

e)

podrobnosti o poskytovaní stravovania v centre a výšku dennej stravnej jednotky, podrobnosti o osobnom ...

f)

náležitosti odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 1 a ...

g)

počet skupín a samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte a ďalšej budove centra podľa § ...

h)

počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupine podľa § 48 ods. 1, § 56 ods. 3 a § 57 ods. 8,

i)

počet detí a mladých dospelých v

1.

profesionálnej náhradnej rodine podľa § 51 ods. 1 písm. a),

2.

samostatne usporiadanej skupine podľa § 51 ods. 1 písm. b),

j)

druhy špecializovaných samostatných skupín podľa § 51 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu,

k)

kvalifikačný predpoklad profesionálneho náhradného rodiča, rozsah a podrobnosti prípravy na profesionálne ...

l)

výšku úhrady výdavkov a výšku zvýšených výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej ...

m)

rozsah a podrobnosti informačného poradenstva podľa § 53 ods. 7,

n)

predmet psychologického vyšetrenia, zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti a náležitosti psychologického ...

o)

výšku vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého podľa § 66 a 68,

p)

podrobnosti o žiadosti o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie, zmenu akreditácie, ...

q)

určenie celkového počtu miest na vykonávanie opatrení pobytovou formou v centrách podľa § 89 ods. 2,

r)

spôsob určenia sumy podľa § 89d ods. 3,

s)

podrobnosti o zhodnotení situácie dieťaťa a rodiny, posúdení možností rodičov, ďalších príbuzných a ...

t)

náležitosti programu supervízie podľa § 93 ods. 9,

u)

podrobnosti vedenia a náležitosti spisovej dokumentácie podľa § 96b,

v)

rozsah zmien náležitostí ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa písmen a) až u), ktoré ...

§ 97a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 97b

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú

a)
slová „detský domov“ alebo slová „detský domov pre maloletých bez sprievodu“ vo všetkých tvaroch rozumie ...
b)
slová „krízové stredisko“ vo všetkých tvaroch rozumie sa tým „zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí ...
c)
slová „resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých“ vo všetkých tvaroch rozumie ...

DVANÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 98
(1)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. augustu 2005 vykonávali práce ...

(2)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. augustu 2005 vykonávali práce ...

(3)

Správa majetku štátu, ktorú k 31. augustu 2005 vykonávalo riaditeľstvo Centra poradensko-psychologických ...

(4)

Práva a povinnosti z dohôd uzatvorených Centrom poradensko-psychologických služieb do 31. augusta 2005 ...

§ 99
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý spĺňal do 31. augusta 2005 kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrení ...

(2)

Ak výkon ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a výchovného opatrenia zabezpečoval v profesionálnej ...

§ 100
(1)

Evidenciu a spisovú dokumentáciu týkajúcu sa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedenú ...

(2)

Ak fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, splnila podľa predpisov účinných ...

(3)

Ak fyzická osoba mala v období pred 1. septembrom 2005 záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a nebola ...

(4)

Detský domov, krízové stredisko a resocializačné stredisko zriadené ako zariadenia sociálnych služieb ...

(5)

Ak je zriaďovateľ detského domova, krízového strediska a resocializačného strediska zriadených podľa ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá do 31. augusta 2005 poskytovala sociálnu pomoc na základe ...

(7)

O žiadostiach právnických osôb a fyzických osôb o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu,76) o ...

(8)

Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva po 31. auguste 2005 opatrenia podľa odseku 6 a ...

(9)

Zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch

a)
do 31. decembra 2006 tak, aby od 1. januára 2007 bolo každé dieťa do jedného roku veku zaradené po jeho ...
b)
do 31. decembra 2008 tak, aby od 1. januára 2009 bolo každé dieťa do troch rokov veku zaradené po jeho ...
(10)

Domovy sociálnych služieb pre deti s celoročným pobytom prijímajú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou ...

(11)

Ak zariadenie pestúnskej starostlivosti poskytuje k 31. augustu 2005 pestúnsku starostlivosť podľa predpisov ...

(12)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje vyššiemu územnému celku finančné ...

(13)

Vyšší územný celok, obec a akreditovaný subjekt, ak sú zriaďovateľmi krízového strediska podľa § 62 ...

(14)

Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 a 3 do 31. októbra 2005 vypracujú ...

(15)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 schváli do 15. novembra 2005 ...

(16)

Ak sa vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona rozhodnutie súdu v detskom domove, ktorý zriadila právnická ...

(17)

Ak sa vykonáva rozhodnutie súdu v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktorý zriadila právnická ...

(18)

Ustanovenia zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú ...

(19)

Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa podľa § 64, poskytovať príspevok ...

(20)

Účelové viazanie finančných prostriedkov vyššieho územného celku alebo obce podľa § 89 ods. 4 platí ...

(21)

Podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 89 na rok 2006 upraví vyšší územný celok a obec ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 100a

Zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch do 31. decembra 2012 ...

§ 100b

Ak sú k 31. decembru 2008 v dvoch samostatných bytových jednotkách rodinného domu detského domova umiestnené ...

§ 100c

Evidenciu a spisovú dokumentáciu týkajúcu sa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o dieťati, ...

§ 100d
(1)

Ak dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do detského domova do 31. decembra 2007 na základe rozhodnutia súdu ...

(2)

Pri použití a poskytovaní finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré ...

§ 100e
(1)

Pri poskytovaní finančného príspevku určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(2)

Pri poskytovaní finančného príspevku určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

§ 100f

Zoznam resocializačných stredísk na rok 2009, v ktorých možno vykonávať rozhodnutie súdu, vypracuje ...

§ 100g
(1)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(2)

Ak neboli vykonané zmeny v schválených prioritách na rok 2009 podľa odseku 1, úrad práce, sociálnych ...

§ 100h
(1)

O žiadostiach o akreditáciu, o ktorých sa do 31. decembra 2008 právoplatne nerozhodlo, rozhoduje sa ...

(2)

Akreditovaný subjekt, ktorému bola udelená akreditácia podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, je ...

§ 100i

Ak v zariadení k 1. januáru 2009 sociálnu prácu vykonáva fyzická osoba, ktorá sociálnu prácu vykonávala ...

§ 100j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2011
(1)

Práva a povinnosti z dohôd78) uzatvorených určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(2)

Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyplývajúce ...

(3)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu ...

(4)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neskončil do 30. júna 2011 konanie ...

(5)

V príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktorá nebola skončená do 30. júna ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje vyššiemu územnému ...

(7)

Ak štátny zamestnanec spĺňal do 30. júna 2011 kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ...

(8)

Zriaďovatelia detských domovov sú povinní zabezpečiť a utvoriť podmienky v detských domovoch do 31. ...

§ 100k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Ak zariadenie podľa § 45 ods. 1 nemá v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené ...

§ 100l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak je súčasťou schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) pre orgán sociálnoprávnej ochrany detí ...

(2)

Konanie o udelenie akreditácie, ktoré nebolo do 31. decembra 2015 právoplatne ukončené, sa dokončí podľa ...

§ 100m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018

§ 100n
(1)

Na detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko a resocializačné stredisko ...

a)
detskom domove, detskom domove pre maloletých bez sprievodu alebo krízovom stredisku sa vzťahuje § 45 ...
b)
resocializačnom stredisku sa vzťahuje § 45 ods. 6, § 46 ods. 11 a 12, § 49 ods. 5, § 57 ods. 1 až 4 ...
(2)

Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku zriadenom ...

(3)

Zariadenie podľa odseku 1 je povinné do 30. júna 2018 vypracovať program podľa § 45 ods. 6 účinného ...

§ 100o
(1)

Akreditovaný subjekt, ktorý k 31. marcu 2018 má udelenú akreditáciu na prípravu na náhradnú rodinnú ...

(2)

Konanie vo veci akreditácie začaté pred 1. aprílom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. marca ...

(3)

Ak konanie vo veci udelenia akreditácie na vykonávanie opatrení pobytovou formou alebo vykonávanie opatrení ...

(4)

Ak konanie vo veci predĺženia alebo zmeny akreditácie začaté po 31. marci 2018 bolo právoplatne ukončené ...

§ 100p

Zriaďovateľ krízového strediska, ktorým je vyšší územný celok, obec alebo akreditovaný subjekt, je povinný ...

§ 100q

Na zabezpečenie výkonu rozhodnutia súdu v zariadeniach, na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany ...

§ 100r
(1)

Na poskytovanie finančného príspevku na

a)
výkon rozhodnutia súdu v zariadeniach orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ...
b)
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach vyšším územným ...
(2)

Ak krízové stredisko zriadené vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom zabezpečuje ...

a)
bude od 1. januára 2019 vykonávať v centre a k 15. novembru 2018 je miesto v krízovom stredisku, ktoré ...
1.
zriaďovateľovi krízového strediska, ktorým je vyšší územný celok alebo obec, finančné prostriedky na ...
2.
akreditovanému subjektu finančný príspevok podľa zákona účinného od 1. apríla 2018,
b)
nebude od 1. januára 2019 vykonávať v centre a miesto, ktoré je k 15. novembru 2018 v krízovom stredisku ...
§ 100s

Ak sa na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení podľa § ...

a)
do 31. marca 2018,
1.
podmienka predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa od ...
2.
zariadenie oznámi do 15. januára 2019 príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...
b)
od 1. apríla 2018,
1.
podmienka predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa od ...
2.
lehota určená pre dĺžku pobytu podľa § 48 ods. 3 účinného od 1. apríla 2018 začína plynúť 1. januára ...
3.
zariadenie oznámi do 15. januára 2019 príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...
§ 100t

Akreditovaný subjekt, ktorému je udelená akreditácia na vykonávanie opatrení v centre podľa zákona účinného ...

§ 100u
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 vypracuje návrh priorít a ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 do

a)
15. septembra 2018 prehodnotí stav pripravenosti a možnosti zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ...
b)
15. októbra 2018 určí a zverejní priority podľa § 89 ods. 1 účinného od 1. apríla 2018 na rok 2019 a ...
c)
15. decembra 2018 vypracuje a zverejní spôsob realizácie plánu a zabezpečenia vykonávania opatrení v ...
§ 100v
(1)

Zariadenie vypracuje do 30. júna 2018 zoznam pracovných miest, na ktorých zamestnanec prichádza do osobného ...

(2)

U štatutárneho orgánu detského domova a detského domova pre maloletých bez sprievodu, ktorý vykonáva ...

a)
predpoklad bezúhonnosti podľa § 62 ods. 2 písm. a) a ods. 3 účinného od 1. apríla 2018 za splnený do ...
b)
predpoklad psychickej spôsobilosti podľa § 62 ods. 2 písm. b) účinného od 1. apríla 2018 za splnený ...
c)
kvalifikačný predpoklad podľa § 62 ods. 2 písm. c) účinného od 1. apríla 2018 za splnený.
§ 100w

Zariadenie sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately, ktoré plní k 1. januáru 2019 podmienky ...

§ 100x
(1)

Na určovanie úhrad za starostlivosť poskytovanú v zariadení sa do 31. decembra 2018 vzťahuje zákon účinný ...

(2)

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, o ktorý mladý dospelý požiadal do 31. marca ...

(3)

Mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa § 69 účinného od 1. ...

§ 100y
(1)

Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k 31. marcu 2018, ...

a)
spisovú dokumentáciu so zákonom účinným od 1. apríla 2018,
b)
plány podľa § 45 ods. 9 a § 93 ods. 14 účinného od 1. apríla 2018.
(2)

Akreditovaný subjekt, ktorý má udelenú akreditáciu na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej ...

§ 100z

Konanie o uložení pokuty začaté pred 1. aprílom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí ...

§ 100aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, začatá orgánom sociálnoprávnej ochrany ...

Čl. III

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) príspevok na stravu podľa osobitného predpisu,13) h) resocializačný príspevok podľa osobitného ...

„13) § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. e) sa slová „v zariadení sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „v zariadení, v ktorom ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších ...

3.

V § 4 ods. 3 písm. e) sa slová „sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „na základe rozhodnutia súdu5)“. ...

4.

V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „v zariadení sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „v zariadení, v ktorom ...

5.

V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia ...

6.

V § 6 ods. 7 prvej vete sa slová „zariadenie sociálnych služieb.5)“ nahrádzajú slovami „zariadenie, ...

7.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Ak za maloletého poistenca, ktorého údaje nie sú známe, podáva prihlášku poskytovateľ zdravotnej ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 okrem § 88 a 89, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 305/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.).
 • 1a)  Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ...
 • 2)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  Trestný zákon.
 • 3a)  Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti ...
 • 3aa)  Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 ...
 • 4)  Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 6)  § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej ...
 • 9a)  § 179,180 a 367 Trestného zákona.
 • 9b)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
 • 9c)  § 37 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
 • 9d)  § 37 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
 • 10)  § 37 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 11)  Napríklad § 44 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  Trestný zákon.Trestný poriadok.
 • 14)  Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 550/2003 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení ...
 • 16)  Trestný zákon.Trestný poriadok.Zákon č. 550/2003 Z. z.
 • 17)  § 31 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 17a)  Napríklad § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
 • 18)  § 38 Civilného mimosporového poriadku.
 • 19)  § 39 ods. 3, § 57 ods. 4 a § 60 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 20)  § 102 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 21)  § 102 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 22)  § 102 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 22a)  § 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 22b)  § 102 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 23)  § 33 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 24)  § 57 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 25)  § 58 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 26)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 27)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  § 365 Civilného mimosporového poriadku.
 • 29)  Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.). ...
 • 30)  § 360 až 369 Civilného mimosporového poriadku.
 • 31)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích ...
 • 31a)  § 24a zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 32)  Zákon č. 447/2008 Z. z.
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 34)  § 44 ods. 3 písm. a), § 45 až 47 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 35)  § 44 ods. 3 písm. b), § 48 až 53, § 97 až 110 zákona č. 36/2005 Z. z. Dohovor o ochrane detí a o spolupráci ...
 • 36)  § 5 ods. 8 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
 • 36a)  § 102 ods. 1 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 36b)  § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 36c)  § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 36d)  § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 36e)  Zákon č. 330/2007 Z. z.
 • 36f)  § 38 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 37)  Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.). ...
 • 38)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  § 92 a 93 Trestného zákona.
 • 38aa)  § 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 36/2005 Z. z.Civilný mimosporový poriadok.
 • 40)  § 37 ods. 2 písm. d) zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2005 Z. z.
 • 41)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 42)  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 43)  Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 44)  § 101 a 102 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
 • 45)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore ...
 • 45a)  Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45b)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 45c)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45d)  § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z.
 • 45e)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 45f)  § 7 ods. 8 a § 10a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 3 ods. 15 zákona č. 577/2004 ...
 • 46)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 48)  Napríklad Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských ...
 • 49)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 49a)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 50)  Napríklad Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a ...
 • 52)  § 60, § 102 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 53)  § 94 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 54)  § 96 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 55)  § 38 a 39 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 57)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine. Vyhláška ...
 • 58)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 Z. z. z 27. novembra 2003.
 • 59)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine. Vyhláška ...
 • 60)  Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.). Európsky ...
 • 61)  Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností ...
 • 62)  Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, ...
 • 64)  Čl. 4 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. ...
 • 65)  Čl. 29 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. ...
 • 66)  Čl. 17 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. ...
 • 67)  Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z., Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny ...
 • 68)  § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 69)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 71)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 73)  § 2, § 17 až 19 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon ...
 • 74)  Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
 • 74a)  Napríklad § 25 a 45 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74b)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74c)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 74d)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 74e)  § 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
 • 75)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 76)  § 84 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 29 ods. 1, ods. 2 prvá veta, ods. 3 až 19, § 43 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 78)  Napríklad § 15 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva ...
 • 79)  § 20 zákona č. 71/1967 Zb.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore