Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení 30/2020 účinný od 01.04.2020


Platnosť od: 20.02.2020
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 30/2020 s účinnosťou od 01.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o dopravnom značení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov ...

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky ...

a)
zvislé dopravné značky (ďalej len „zvislá značka“),
b)
vodorovné dopravné značky (ďalej len „vodorovná značka“),
c)
dopravné zariadenia,
d)
svetelné signály a pokyny.
(2)

Dopravné zariadenia sa používajú aj na dávanie svetelných signálov, zobrazovanie premenných dopravných ...

Zvislé značky
§ 2
Základné členenie zvislých značiek
(1)

Zvislé značky sa členia na

a)
výstražné značky,
b)
regulačné značky,
c)
informačné značky.
(2)

Výstražné značky sa členia na

a)
všeobecné výstražné značky,
b)
priecestné značky.
(3)

Regulačné značky sa členia na

a)
značky o dávaní prednosti v jazde,
b)
príkazové a zákazové značky,
c)
značky o jazde po krajnici.
(4)

Informačné značky sa členia na

a)
značky o prednosti v jazde,
b)
značky o cestách s osobitnými pravidlami,
c)
návesti,
d)
orientačné značky,
e)
značky o náhradných a obchádzkových trasách,
f)
pruhové značky.
(5)

Osobitnou skupinou zvislých značiek sú dodatkové tabuľky, ktoré sa členia na

a)
všeobecné dodatkové tabuľky,
b)
špecifické dodatkové tabuľky.
§ 3
Platnosť zvislých značiek
(1)

Zvislá značka platí v smere premávky, oproti ktorému je orientovaná, ak z významu značky nevyplýva inak. ...

(2)

Zvislá značka umiestnená na vozidle je nadradená zvislej značke umiestnenej podľa § 4. Platnosť zvislej ...

(3)

Zvislú značku možno dočasne zneplatniť jej úplným zakrytím alebo demontážou. Časť orientačnej značky ...

§ 4
Umiestňovanie zvislých značiek
(1)

Zvislé značky sa umiestňujú vpravo od vozovky približne kolmo na jej os, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ...

(2)

Zvislú značku možno umiestniť aj opakovane vľavo od vozovky alebo opakovane nad vozovkou, prípadne len ...

(3)

Zvislá značka pre statickú dopravu môže byť umiestnená aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na os ...

(4)

Značka o konci obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o konci zóny sa spravidla umiestňuje len ...

§ 5
Nápisy a symboly na zvislých značkách
(1)

Nápisy na dopravných značkách sa uvádzajú v štátnom jazyku; iný jazyk možno použiť, ak je to v súlade ...

(2)

Vyobrazenie a význam symbolov, ktoré možno použiť na zvislých značkách, sú uvedené v prílohe č. 1. Symboly ...

(3)

Na informačnej značke a na dodatkovej tabuľke možno na upozornenie alebo podanie informácie účastníkom ...

(4)

Symbol na výstražnej alebo informačnej značke umiestnenej vľavo od vozovky možno vyobraziť zrkadlovo, ...

§ 6
Výstražné značky
(1)

Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré ...

(2)

V obci sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla bezprostredne pred nebezpečenstvom, na ktoré ...

(3)

Mimo obce sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla 150 m až 250 m pred nebezpečenstvom, na ...

(4)

Podrobnejšie členenie výstražných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 7
Regulačné značky
(1)

Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy alebo obmedzenia alebo im umožňujú ...

(2)

Ak z významu značky nevyplýva inak, regulácia vyplývajúca z regulačnej značky platí pre celú šírku vozovky ...

(3)

Regulácia vyplývajúca zo značky o dávaní prednosti v jazde a zo značky o smere jazdy platí v bezprostrednej ...

(4)

Regulácia vyplývajúca z inej regulačnej značky, ako je uvedená v odseku 3, platí od miesta, kde je značka ...

(5)

Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu ...

(6)

Ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou, regulácia z nej vyplývajúca platí najďalej ...

(7)

Regulačnú značku podľa odseku 4 možno priebežne opakovať, ak regulácia vyplývajúca z takejto značky ...

(8)

Zónová značka je regulačná značka v tvare pravouholníka s nápisom ZÓNA v hornej časti. Regulácia vyplývajúca ...

(9)

Predbežná značka je regulačná značka s dodatkovou tabuľkou, na ktorej je uvedená vzdialenosť alebo smer ...

(10)

Všeobecné pravidlá cestnej premávky možno vyznačiť regulačnými značkami len vtedy, ak je to vzhľadom ...

(11)

Podrobnejšie členenie regulačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 8
Informačné značky
(1)

Informačné značky vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom ...

(2)

Účastníkom cestnej premávky možno poskytovať informácie dopravného významu aj na tabuli v tvare pravouholníka ...

(3)

Na orientačnej značke môže byť vyobrazená aj iná značka okrem dodatkovej tabuľky alebo na nej môže byť ...

(4)

Nad veľkoplošnú orientačnú značku možno umiestniť tabuľku s doplňujúcimi informáciami, ako sú napríklad ...

(5)

Na pruhovej značke možno vyobraziť regulačnú značku.

(6)

Podrobnejšie členenie informačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 9
Dodatkové tabuľky
(1)

Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie, doplnenie, obmedzenie alebo rozšírenie významu zvislej ...

(2)

Vyobrazenie a význam dodatkových tabuliek sú uvedené v prílohe č. 5.

Vodorovné značky
§ 10
(1)

Vodorovné značky sa členia na

a)
pozdĺžne čiary,
b)
priečne čiary,
c)
plošné značky,
d)
symboly.
(2)

Vodorovná značka je bielej farby, ak nie je v odsekoch 3 až 5 alebo v § 11 ustanovené inak.

(3)

Vodorovná značka vyznačujúca parkovacie miesto s plateným alebo časovo obmedzeným státím alebo vyznačujúca ...

(4)

Okraj vozovky alebo parkovacie miesto možno vyznačiť na parkovisku, v parkovacej zóne alebo v dopravne ...

(5)

Na vyjadrenie doplňujúcich informácií sa na povrchu pozemnej komunikácie (ďalej len „cesta“), parkoviska ...

§ 11
(1)

Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce ...

(2)

Dočasná vodorovná značka tvorená zostavou svetelných dopravných gombíkov umiestnených rovnomerne a husto ...

§ 12

Vyobrazenie a význam vodorovných značiek sú uvedené v prílohe č. 6.

Dopravné zariadenia
§ 13
(1)

Dopravné zariadenia sa členia na

a)
svetelné signalizačné zariadenia,
b)
vodiace zariadenia,
c)
výstražné zariadenia,
d)
parkovacie zariadenia,
e)
záchytné zariadenia,
f)
ostatné zariadenia.
(2)

Svetelné signalizačné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa dávajú svetelné signály.

(3)

Medzi vodiace zariadenia patria najmä zábrany na označenie uzávierky, smerovacie dosky, dopravné kužele, ...

(4)

Medzi výstražné zariadenia patria najmä pojazdné uzávierkové tabule, výstražné svetelné zariadenia, ...

(5)

Medzi parkovacie zariadenia patria najmä regulačné a parkovacie stĺpiky, parkovacie zábrany a závory, ...

(6)

Medzi záchytné zariadenia patria najmä zvodidlá, zábradlia, tlmiče nárazu a dotykové lišty pre nevidiacich. ...

(7)

Medzi ostatné zariadenia patria najmä doplnkové zariadenia k svetelným signálom, dopravné zrkadlá, spomaľovacie ...

(8)

Premenná dopravná značka je zvislá značka zobrazená na zariadení na vyobrazenie premenných dopravných ...

(9)

Vyobrazenie niektorých dopravných zariadení a ich význam sú uvedené v prílohe č. 7.

Svetelné signály
§ 14

Prednosť v jazde vyplývajúca zo svetelných signálov je nadradená prednosti v jazde určenej dopravnými ...

§ 15
Svetelné signály pre vozidlá
(1)

Na riadenie cestnej premávky vozidiel v križovatke sa používajú svetelné signály červenej, žltej a zelenej ...

(2)

Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti

a)
signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť pred križovatkou,
b)
signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení tohto signálu počas rozsvieteného signálu červenej farby ...
c)
signál zelenej farby „Voľno“; vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.
(3)

Ak sú vodorovnými značkami vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy alebo skupiny smerov jazdy, ...

(4)

Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 3 je

(5)

Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel ...

(6)

Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky ...

(7)

Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.

(8)

Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno použiť svetelné signály v tvare bicykla, ktoré ...

(9)

Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 8 je

(10)

Pri riadení cestnej premávky svetelnými signálmi mimo križovatky majú svetelné signály pre vodiča obdobný ...

(11)

Pred priecestím, tunelom, v tuneli, pred výjazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy, vjazdom električky ...

(12)

V tuneli môžu byť svetelné signály podľa odseku 1 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby ...

§ 16
(1)

Zasvietený signál žltej farby v tvare chodca, bicykla alebo chodca a bicykla, ktorým je doplnený signál ...

(2)

Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je

.

(3)

Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene farby svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného ...

(4)

Na označenie rýchlosti v kilometroch za hodinu, pri ktorej dodržaní dôjde vodič k ďalšiemu svietiacemu ...

§ 17
Pruhové signály
(1)

Na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi v jazdných pruhoch sa používajú pruhové signály umiestnené ...

a)
„Tento jazdný pruh sa nesmie používať“, ak svieti diagonálny kríž červenej farby,
b)
„Tento jazdný pruh sa môže používať“, ak svieti zelená šípka smerom nadol,
c)
„Opustite tento jazdný pruh v smere šípky“, ak bliká žltá šípka smerujúca šikmo nadol.
(2)

Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je

§ 18
Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy
(1)

Cestná premávka dráhových vozidiel môže byť riadená zvláštnymi signálmi; týmito signálmi môže byť tiež ...

(2)

Vyobrazenie a význam zvláštnych signálov podľa odseku 1 je

(3)

Na význam zvláštnych signálov „Stoj“, „Čakaj“ a „Voľno“ sa vzťahuje § 15 ods. 2.

§ 19
Prerušované žlté signály
(1)

Signál s prerušovaným svetlom žltej farby upozorňuje účastníka cestnej premávky na nebezpečenstvo alebo ...

(2)

Signál s prerušovaným svetlom žltej farby so symbolom chodca, chodca a bicykla, bicykla, električky ...

(3)

Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je

§ 20
Svetelné signály pre chodcov
(1)

Na riadenie cestnej premávky chodcov sa používajú svetelné signály červenej a zelenej farby v tvare ...

(2)

Pri riadení cestnej premávky chodcov znamená pre chodca, ak svieti

a)
signál červenej farby „Stoj“; ak sa rozsvieti tento signál počas prechádzania chodca cez vozovku, chodec ...
b)
signál zelenej farby „Voľno“; chodec však nesmie vojsť na vozovku, ak počuť alebo vidieť približujúce ...
(3)

Vyobrazenie svetlených signálov podľa odseku 2 je

(4)

Svetelné signály v tvare chodca môžu byť doplnené zvukovými signálmi, pričom zvukový signál s pomalým ...

(5)

Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného ...

§ 21
Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku
(1)

Na riadenie cestnej premávky cyklistov pri prechádzaní cez vozovku sa používajú svetelné signály v tvare ...

(2)

Na riadenie cestnej premávky cyklistov, ktorá je cez vozovku vedená súbežne s premávkou chodcov, možno ...

(3)

Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je

(4)

Na svetelné signály podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje § 20.

§ 22
Pokyny
(1)

Cestnú premávku v križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v rovnošate zmenou ...

a)
„Stoj“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; ...
b)
„Čakaj“, ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor; pre účastníkov cestnej ...
c)
„Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt ...
d)
„Stoj“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k chrbtu alebo k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ...
(2)

Na význam pokynov „Stoj“, „Čakaj“ a „Voľno“ sa vzťahuje § 15 ods. 2.

(3)

Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na riadenie cestnej premávky na inom mieste, ako je križovatka a na riadenie ...

§ 23
Zastavovanie vozidiel
(1)

Pokyn na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, ...

(2)

Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému ...

(3)

Odsek 2 sa vzťahuje aj na zastavovanie vozidla inou oprávnenou osobou podľa § 63 ods. 1 zákona.

(4)

Osoby uvedené v § 63 ods. 2 písm. a) až c) zákona dávajú pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou ...

(5)

Poverená osoba podľa § 63 ods. 2 písm. e) zákona musí mať na sebe reflexný bezpečnostný odev a môže ...

(6)

Poverená osoba používa pri zastavovaní vozidiel zastavovací terč; za zníženej viditeľnosti poverená ...

(7)

Vyobrazenie zastavovacích terčov je

§ 24
Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel
(1)

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije ako spojnica lano, nesmie byť kratšie ako 2,5 m; ak sa ...

(2)

Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou ...

§ 25
Osobitné označenie vozidla
(1)

Osobitné označenie vozidla sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ...

(2)

Vyobrazenie osobitných označení je

§ 26
Označenie prečnievajúceho nákladu

Pri preprave nákladu prečnievajúceho vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 cm alebo nákladu prečnievajúceho ...

§ 27
Označenie osoby vykonávajúcej práce na ceste
(1)

Označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a ...

(2)

Bezpečnostný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený ...

§ 28
Výnimky

Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo

a)
ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo nimi zriadenej rozpočtovej organizácie alebo ...
b)
Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d)
Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo krajského súdu,
f)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
g)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
i)
Policajného zboru,
j)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
k)
finančnej správy,
l)
Hasičského a záchranného zboru,
m)
Slovenskej informačnej služby,
n)
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
o)
Vojenského spravodajstva,
p)
Vojenskej polície,
q)
Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby alebo ostatných hasičských ...
r)
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky, ak je určené, ...
s)
Národnej banky Slovenska alebo inej finančnej inštitúcie, ak je určené, vybavené a používané na prepravu ...
t)
obecnej polície alebo mestskej polície, ak je označené podľa osobitného predpisu,2)
u)
odboru pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie okresného úradu,
v)
prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby, ak je určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu ...
w)
zdravotníckeho zariadenia, ak je označené ako sanitné vozidlo,
x)
Slovenského Červeného kríža,
y)
Slovenskej legálnej metrológie,
z)
biskupského úradu alebo ústredia inej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
aa)
súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci ...
ab)
pri preprave predsedu samosprávneho kraja.
§ 29
Spoločné ustanovenia
(1)

Na testovacie účely možno dočasne použiť aj inú dopravnú značku a iné dopravné zariadenie ako tie, ktoré ...

(2)

Vzory jednotlivých variant dopravných značiek a svetelných signálov, ktoré vyplývajú z ich významu a ...

§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)

Dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa ...

(2)

Do 31. marca 2022

a)
najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu ...
b)
zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej ...
c)
regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí ...
d)
pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie ...
e)
pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary,
f)
pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary.
(3)

Dodatková tabuľka so šípkou smerujúcou dole umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia ...

(4)

Striedavo prerušované signály červenej farby znamenajú pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným ...

(5)

Dopravné značky a dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 ...

(6)

Dočasné dopravné značky a dočasné dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej ...

§ 31
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.

Denisa Saková v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - SYMBOLY

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - REGULAČNÉ ZNAČKY

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - INFORMAČNÉ ZNAČKY

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - DODATKOVÉ TABUĽKY

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - VODOROVNÉ ZNAČKY

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Poznámky

 • 1)  Dohovor o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 8. novembra 1968) (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 2)  § 22a zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
 • 3)  § 56 ods. 6 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore