Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71795
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 18.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu, Územná samospráva, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Stredné školstvo, Zamestnanosť, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31 JUD433 DS32 EU PP19 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 553/2003 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 381/2019 a 470/2019

Legislatívny proces k zákonu 381/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme1) u zamestnávateľov, ...

a)
orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ...
b)
ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,3)
c)
príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku3) okrem príspevkových organizácií, ktorých ...
d)
vyššie územné celky a obce, ak ďalej nie je ustanovené inak,
e)
štátne fondy,3)
f)
verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,4)
g)
Rada pre vysielanie a retransmisiu,
h)
Slovenský pozemkový fond,
i)
Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie,4aa)
j)
školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej pôsobnosti ...
k)
základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ...
l)
zamestnávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je zamestnancom zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku,
b)
zamestnancov vyššieho územného celku a obce, ak vyšší územný celok alebo obec pri odmeňovaní zamestnancov ...
(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej ...

(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa ...

(6)

Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie s najmenej vysokoškolským vzdelaním ...

(7)

Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov ...

(8)

Kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, ktorý upravuje podmienky odmeňovania zamestnancov podľa odsekov ...

§ 2
Kvalifikačné predpoklady
(1)

O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad, ...

(2)

Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú ...

a)
vzdelanie,
b)
osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.8)
(3)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania na účely tohto zákona je

a)
primárne vzdelanie alebo nižšie stredné vzdelanie (ďalej len „základné vzdelanie“),
b)
nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len „stredné vzdelanie“),
c)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“), ...
d)
vyššie odborné vzdelanie,
e)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
f)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
g)
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
(4)

Nadobudnutie kvalifikačného predpokladu vzdelania uvedeného v odseku 3 sa posudzuje podľa osobitných ...

(5)

Osobitný kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok alebo špecializačných ...

(6)

Ak zamestnanec pri prijatí do pracovného pomeru nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený ...

(7)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je samostatným divadelným umelcom, ...

(8)

Zamestnávateľ môže v pracovnom poriadku určiť na vykonávanie niektorých pracovných činností kvalifikačné ...

§ 3
Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
(1)

Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, ...

a)
s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1,
b)
remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme ...
(2)

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pracovné činnosti vypracované v súlade s charakteristikami platových ...

a)
katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v katalógu ...
b)
katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme a v katalógu ...
c)
katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme a v katalógu ...
(3)

Kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógu musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom ...

(4)

Ak najnáročnejšia pracovná činnosť uvedená v pracovnej náplni, ktorú má zamestnanec vykonávať v rámci ...

(5)

Ak zamestnanec nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený týmto zákonom alebo kvalifikačný predpoklad, ...

(6)

So zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, možno pracovnú zmluvu ...

§ 4
Plat zamestnanca
(1)

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je

a)
tarifný plat,
b)
osobný plat,
c)
príplatok za riadenie,
d)
príplatok za zastupovanie,
e)
osobný príplatok,
f)
platová kompenzácia za sťažený výkon práce,
g)
príplatok za prácu v krízovej oblasti,
h)
príplatok za zmennosť,
i)
príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
j)
kreditový príplatok,
k)
výkonnostný príplatok,
l)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného ...
m)
príplatok za praktickú prípravu,
n)
príplatok za prácu v noci,
o)
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
p)
príplatok za prácu vo sviatok,
r)
plat za prácu nadčas,
s)
plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
t)
odmena,
u)
príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi,
v)
príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
w)
rozdiel podľa § 32f ods. 13,
x)
príplatok za profesijný rozvoj.
(2)

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem platu podľa odseku 1 patrí náhrada ...

(3)

Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za neaktívnu ...

(4)

Funkčný plat na účely tohto zákona je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa § 7 ods. ...

(5)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený zamestnancovi podľa § 7a.

(6)

Ak ide o zamestnanca, ktorému sa poskytuje výkonnostný príplatok podľa § 14a, funkčný plat na účely ...

(7)

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení ...

(8)

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov ...

§ 5
Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
(1)

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska ...

(2)

Zamestnávateľ zaradí vedúceho zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti ...

(3)

Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí ho zamestnávateľ do ...

(4)

Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej ...

(5)

Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s

a)
charakteristikou platovej triedy a
b)
katalógom.
(6)

Ak najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať podľa pracovnej náplne v rámci druhu ...

a)
potrebných kvalifikačných predpokladov,
b)
zložitosti,
c)
zodpovednosti,
d)
psychickej záťaže a fyzickej záťaže.
(7)

Ak zamestnávateľ dočasne zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa odseku 6, požiada bez zbytočného ...

(8)

Zamestnávateľ môže zaradiť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej ...

(9)

Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca, ktorý dosiahol úplné stredné vzdelanie, do 6. platovej triedy ...

(10)

Zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej ...

(11)

Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania ...

§ 5a
Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried ...
(1)

Zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do pracovnej triedy jeden alebo ...

(2)

Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť ...

(3)

Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva odborného zamestnanca, ktorý vykonáva odbornú činnosť podľa ...

§ 6
Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
(1)

Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného zo ...

(2)

Započítaná prax podľa tohto zákona je

a)
odborná prax,
b)
prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec ...
(3)

Odborná prax na účely tohto zákona je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných ...

(4)

Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas

a)
skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom osobitným ...
b)
civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,
c)
starostlivosti o dieťa
1.
zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej ...
2.
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými predpismi, ...
d)
hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,13)
e)
doktorandského štúdia4) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie ...
f)
vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.14)
(5)

Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval ...

(6)

Zamestnancovi, ktorý bol do platovej triedy výnimočne zaradený podľa § 5 ods. 10, zamestnávateľ z dĺžky ...

(7)

Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na účely zvýšenia platovej ...

§ 7
Tarifný plat
(1)

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej ...

(2)

Zamestnávateľ určí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi podľa stupnice platových taríf, podľa ktorej ...

(3)

Tarifný plat zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) nesmie byť nižší ako platová ...

(4)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určiť tarifný ...

(5)

Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí podľa odseku 4, dohodne ...

(6)

Zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 5 % patrí zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. ...

a)
zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, ...
b)
vykonáva odborné pracovné činnosti
1.
poradensko-psychologických služieb,20a)
2.
sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí ...
c)
vykonáva v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt
1.
zhromažďovanie, zhodnocovanie, odborné spravovanie, využívanie alebo sprístupňovanie múzejných zbierkových ...
2.
poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochraňovanie alebo ...
3.
odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu,23)
4.
osvetovú činnosť,24)
5.
odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov,25)
6.
inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, výskumnú alebo metodickú ...
7.
činnosť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti ...
d)
vykonáva v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva ...
1.
zabezpečovanie odborných činností na vykonávanie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny ...
2.
zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky v súlade so zásadami ...
3.
zabezpečovanie systematického a komplexného geologického výskumu územia Slovenskej republiky, projektovanie, ...
4.
monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd, zhromažďovanie, ...
(7)

Zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy až 11. platovej triedy základnej stupnice ...

(8)

Zamestnancovi vyššieho územného celku a obce, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo ...

(9)

Zamestnancovi, ktorý plní úlohy spojené s organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej ...

(10)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify ...

(11)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa platových taríf pedagogických ...

(12)

Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho ...

(13)

Pri zvýšení platovej tarify podľa § 28 ods. 1 suma zvýšenia platovej tarify sa vypočíta ako súčin zvýšenej ...

(14)

Zvýšenie platovej tarify podľa odsekov 12 a 13 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

(15)

Zvýšenie tarifného platu podľa odseku 6 patrí aj vedúcemu zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej ...

(16)

Zvýšenie tarifného platu podľa odseku 7 patrí aj vedúcemu zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej ...

(17)

Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 11. platovej triedy základnej stupnice ...

§ 7a
Osobný plat

Zamestnancovi možno namiesto funkčného platu priznať osobný plat počas vykonávania osobitne významných ...

§ 8
Príplatok za riadenie
(1)

Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.

(2)

Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu ...

(3)

Príplatok za riadenie podľa odseku 2 určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce ...

§ 9
Príplatok za zastupovanie
(1)

Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako ...

(2)

Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto zastupovanie nie ...

§ 10
Osobný príplatok
(1)

Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo ...

(2)

Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných ...

(3)

O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ ...

(4)

Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov29b) návrh na zníženie alebo odobratie ...

§ 11
Platová kompenzácia za sťažený výkon práce
(1)

Zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností uvedených ...

(2)

Pracovné činnosti, pri ktorých zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 1, sú činnosti vykonávané ...

a)
chemické faktory,
b)
karcinogénne a mutagénne faktory,
c)
biologické faktory,
d)
prach,
e)
fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).
(3)

Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných ...

a)
tretej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 11,8 % až 20,8 % platovej tarify prvého platového stupňa ...
b)
štvrtej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 11,8 % až 24,8 % platovej tarify prvého platového stupňa ...
(4)

Ak zamestnanec vykonáva rôzne pracovné činnosti, ktoré sú zaradené do tretej kategórie alebo do štvrtej ...

(5)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi podľa odseku 1 poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej intenzite ...

(6)

Platová kompenzácia určená mesačnou sumou podľa odsekov 3 a 5 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 12
Príplatok za prácu v krízovej oblasti
(1)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorého ...

(2)

Krízové oblasti na účely odseku 1 určí výnosom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí ...

§ 13
Príplatok za zmennosť

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej ...

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
§ 13a
(1)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej ...

(2)

Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť

a)
triedneho učiteľa a
b)
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca.
§ 13b
(1)

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej ...

(2)

Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického ...

(3)

Príplatok za výkon špecializovaných činností podľa odsekov 1 a 2 sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na ...

§ 14
Kreditový príplatok

Zamestnancovi, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, za sústavné prehlbovanie odbornej ...

§ 14a
Výkonnostný príplatok

Zamestnávateľ môže umeleckému zamestnancovi,9a) zamestnancovi inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom ...

§ 14b
Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného ...
(1)

Zamestnancovi za starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a za jeho vedenie na účely plnenia ...

(2)

Zamestnancovi, ktorý skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, môže zamestnávateľ priznať príplatok ...

(3)

Podmienky na poskytovanie príplatkov podľa odsekov 1 a 2 zamestnávateľ upravív kolektívnej zmluve alebo ...

§ 14c
Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho ...

§ 14d
Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného ...
(1)

Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s ...

(2)

Výšku poskytovania príplatku podľa odseku 1 upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti ...

a)
hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede;30g) najmenej 4 hodiny týždenne,
b)
žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v triede a
c)
tried podľa odseku 1, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť.
(3)

Príplatok podľa odseku 1 je najviac 5 % z platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy ...

§ 14e
Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume

a)
6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie ...
b)
12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie ...
c)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie ...
d)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie ...
(2)

Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v ...

(3)

Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca ...

(4)

Riaditeľovi školy, riaditeľovi školského zariadenia, riaditeľovi zariadenia sociálno-právnej ochrany ...

(5)

Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie ...

(6)

Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý ...

(7)

Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému ...

(8)

Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj ...

§ 15
Príplatok za praktickú prípravu

Pedagogickému zamestnancovi cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia, ktorý pripravuje učiteľov, ...

§ 16
Príplatok za prácu v noci

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej ...

§ 17
Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného ...

§ 18
Príplatok za prácu vo sviatok
(1)

Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného platu. ...

(2)

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí mu ...

(3)

Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, lebo sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí funkčný ...

(4)

Funkčný plat a príplatok za prácu vo sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal zmenu ...

§ 19
Plat za prácu nadčas
(1)

Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %, a ak ...

(2)

Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky ...

(3)

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas. ...

§ 19a
Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na pracovisku, patrí mu za každú ...

§ 20
Odmena
(1)

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za

a)
kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností ...
b)
splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej ...
c)
pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu,
d)
poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru31) alebo mimoriadnej udalosti,32) pri likvidácii a ...
e)
aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, ktorý je príspevkovou ...
f)
prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,
g)
prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.
(2)

Odmena podľa odseku 1 písm. f) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa ...

(3)

Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný ...

§ 21
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
(1)

Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo pracoviska, patrí mu za ...

a)
náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 25 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného ...
b)
s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia, náhrada v sume 5 % hodinovej sadzby ...
(2)

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania k vykonávaniu ...

§ 21a
Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie

Zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zaradil do plánu vyrozumenia a ktorý je povinný v stave bezpečnosti32a) ...

§ 21b
Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí
(1)

Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine so sťaženými životnými ...

(2)

Sťaženými životnými podmienkami sú

a)
úroveň zdravotnej starostlivosti,
b)
klimatické podmienky,
c)
stupeň izolácie,
d)
dostupnosť základných potravín,
e)
ostatné miestne podmienky.
(3)

Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí náhrada za sťažené životné podmienky počas ...

(4)

Náhrada podľa odsekov 1 a 3 patrí zamestnancovi odo dňa výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí ...

(5)

Náhrada podľa odsekov 1 a 3 sa zamestnancovi nekráti za poskytnuté pracovné voľno, za ktoré patrí zahraničný ...

(6)

Podrobnosti o sťažených životných podmienkach podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(7)

Zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami podľa odseku 6 ustanoví ministerstvo zahraničných vecí ...

§ 22
Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
(1)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa poskytuje ...

(2)

Funkčný plat zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o zamestnanca, ktorého predpokladaný čas výkonu práce vo verejnom ...

(4)

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme ...

(5)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, patrí za ...

(6)

Zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca môže po vykonaní zrážok33b) vyplácať zahraničný funkčný ...

(7)

U pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v Európskej škole v zahraničí,33e) ...

(8)

U zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorý denne ...

(9)

Počas evakuácie, najdlhšie však po dobu piatich mesiacov, patrí zamestnancovi zahraničný funkčný plat ...

§ 23
Objektivizovaný platový koeficient
(1)

Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa vypočíta ako súčin platového koeficientu34) ...

a)
0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenú ...
b)
0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov ...
c)
0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č. 4. ...
(2)

Objektivizovaný platový koeficient pre každú krajinu sa zaokrúhli na osem desatinných miest.

(3)

Vypočítané objektivizované platové koeficienty vydá ministerstvo zahraničných vecí opatrením, ktoré ...

§ 24
Zahraničný príspevok
(1)

Zamestnancovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu35) na účely ...

(2)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 patrí zamestnancovi počas pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky ...

(3)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 nepatrí zamestnancovi za

a)
neospravedlnene zameškanú pracovnú zmenu,
b)
dni pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz strávené mimo miesta vyslania,
c)
dni čerpania dovolenky za kalendárny rok mimo miesta vyslania.
(4)

Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 patrí plat podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a e). U tohto zamestnanca ...

(5)

Nariadenie vlády ustanoví sumu zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík ...

Spoločné ustanovenia
§ 25

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných ...

§ 26
(1)

Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa § 4 ten, kto ho do funkcie ustanovil, ...

(2)

Rektorovi verejnej vysokej školy na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy určí plat podľa ...

§ 27
(1)

Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi ...

(2)

Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky patria zamestnancovi v pomernej výške ...

(3)

Pomerné časti jednotlivých zložiek platu podľa odseku 1 druhej vety a odseku 2 sa zaokrúhľujú na najbližší ...

(4)

Hodinová sadzba funkčného platu na účely tohto zákona je 1/174 funkčného platu zamestnanca určeného ...

(5)

Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu ...

(6)

Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ...

(7)

Ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je súčasťou funkčného ...

(8)

Ak je pedagogický zamestnanec preradený do inej pracovnej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci ...

(9)

Kreditový príplatok podľa § 14 zamestnávateľ prizná zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca ...

§ 28
(1)

Nariadenie vlády ustanoví zvýšené stupnice platových taríf a termín ich účinnosti v nadväznosti na kolektívnu ...

(2)

Zvýšené platové tarify vo zvýšených stupniciach platových taríf sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov nahor. ...

(3)

Katalóg podľa § 3 ods. 2 písm. a) s kvalifikačnými predpokladmi v súlade s charakteristikami platových ...

(4)

Úrad vlády Slovenskej republiky je povinný dbať o to, aby dopĺňanie katalógu o nové pracovné činnosti ...

§ 29
(1)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1, obsahujú ...

(2)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1, obsahujú ...

(3)

Ak sa pri výpočte peňažných plnení vychádza podľa všeobecne záväzných právnych predpisov z priemerného ...

(4)

Pri poskytovaní platu zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje tento zákon, zamestnávateľ neuplatní ustanovenia ...

Prechodné ustanovenia
§ 30
(1)

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 zachoval výnimku ...

(2)

Výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania udelená zamestnancovi zamestnávateľa uvedeného ...

(3)

Funkčný plat určený zamestnancovi podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 sa považuje za funkčný ...

§ 30a
(1)

Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi nový tarifný plat už za mesiac júl 2005.

(2)

Platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa § 7 ods. 9, sa zvýši o 1 % za každý celý ...

§ 31
(1)

Kolektívna dohoda vo verejnej službe na rok 2004 a nároky z nej vyplývajúce sa v roku 2004 uplatňujú ...

(2)

U zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa tohto zákona, Kolektívna dohoda ...

(3)

V podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej na rok 2004 možno upraviť tie pracovné podmienky a podmienky ...

§ 32
(1)

Zamestnávateľ, ktorým je príspevková organizácia, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy ...

(2)

Podľa odseku 1 postupuje aj ďalší zamestnávateľ u zamestnancov podľa § 1 ods. 2.

§ 32a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009
(1)

Ak funkčný plat umeleckého zamestnanca a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti ...

(2)

Na účely zistenia sumy vyrovnania podľa odseku 1 pri zisťovaní priemerného mesačného zárobku sa do mzdy ...

(3)

Učitelia základných umeleckých škôl, učitelia umeleckých predmetov na stredných odborných školách a ...

(4)

Ustanovenie § 28 ods. 1 sa neuplatní pri zvýšení stupníc platových taríf na rok 2009; zvýšené stupnice ...

§ 32b
Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009
(1)

Ak funkčný plat pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určený podľa tohto zákona je nižší ...

(2)

Ak funkčný plat podľa § 4 ods. 4 a 5 pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca u zamestnávateľa ...

(3)

Na účely zistenia sumy vyrovnania podľa odseku 2 pri zisťovaní priemerného mesačného zárobku sa do mzdy ...

(4)

Započítaná prax priznaná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi zamestnávateľom k 1. ...

(5)

Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi nový funkčný plat už za mesiac ...

(6)

Platová tarifa, ktorá patrí odbornému zamestnancovi podľa § 7 ods. 10, sa zvýši o 1 % za každý celý ...

§ 32d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa § 22, ...

§ 32e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015
(1)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa § 22, ...

(2)

Na účely výpočtu objektivizovaného platového koeficientu sa použijú podiely zvýšení platových taríf ...

§ 32f
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 1. platovej triedy alebo do 2. platovej ...

(2)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 3. platovej triedy alebo do 4. platovej ...

(3)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 5. platovej triedy alebo do 6. platovej ...

(4)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 7. platovej triedy sa od 1. januára 2019 ...

(5)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 8. platovej triedy sa od 1. januára 2019 ...

(6)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 9. platovej triedy sa od 1. januára 2019 ...

(7)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 10. platovej triedy sa od 1. januára 2019 ...

(8)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 11. platovej triedy sa od 1. januára 2019 ...

(9)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 12. platovej triedy sa od 1. januára 2019 ...

(10)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 13. platovej triedy sa od 1. januára 2019 ...

(11)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 14. platovej triedy sa od 1. januára 2019 ...

(12)

Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer nepretržite trvá aj po 31. decembri 2018, zamestnávateľ k 1. januáru ...

(13)

Zamestnávateľ určí zamestnancovi k 1. januáru 2019 nový funkčný plat podľa tohto zákona. Ak je funkčný ...

(14)

Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa na rok 2019 vypočítava ako súčin platového koeficientu34) ...

a)
0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenú ...
b)
0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov ...
c)
0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č. 4. ...
§ 32g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov ...

§ 32h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)

Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. septembra 2019 zvyšuje ...

(2)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov ...

(3)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf ...

(4)

Prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené ...

§ 32i
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020

Na účely výpočtu objektivizovaného platového koeficientu na rok 2020 sa použijú zvýšenia platových taríf ...

§ 33
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 ...

§ 34

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice ...

§ 35
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. septembra 2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice ...

§ 36
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice ...

Čl. II

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa ...

„2b) § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...

2.

§ 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zástupca poverený vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov, ak ide o kolektívnu zmluvu ...

3.

V § 6 ods. 1 v tretej vete sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a d)“.

4.

§ 8 znie:

„§ 8 (1) Zmluvné strany začnú rokovať o uzatvorení novej kolektívnej zmluvy 60 dní pred skončením platnosti ...

Čl. III

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení ...

V § 11 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov samosprávneho kraja vypracovaný podľa osobitného predpisu,14a)“. Doterajšie ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I § 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným ...

  Obslužné práce alebo rutinné práce podľa pokynov alebo podľa zaužívaného postupu s presne ustanovenými ...

  Samostatné rutinné práce podľa rámcových pokynov alebo zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Samostatné ucelené rutinné práce zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zabezpečovanie agend ...

  Odborné práce alebo samostatné vykonávanie ucelených agend so spravidla novými premenlivými informáciami, ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Odborné práce s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými, spravidla ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Samostatné ucelené odborné práce so zvýšenými nárokmi na myslenie vyžadujúce spracúvanie nových a spravidla ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Odborné špecializované práce s väzbami aj medzi rôznymi úsekmi činností s vysokými nárokmi na myslenie ...

  Analytická a hodnotiaca činnosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečovaním zložitých úsekov ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností vykonávané ...

  Koordinovanie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady. ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Vysokošpecializované odborné práce alebo zložité analytické a syntetické činnosti, ktorých výsledkom ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky principiálne novým, originálnym spôsobom, ktoré si vyžaduje ...

  11.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Tvorivé a vedecké práce pri spracúvaní úplne nových nekompletných informácií s nadväznosťami medzi vednými ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  Pomocné manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov s bežnou fyzickou námahou a s bežnou zmyslovou ...

  Prípravné práce s bežnou zmyslovou záťažou alebo pomocné práce so zvýšenou fyzickou námahou alebo s ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  Ucelené obslužné rutinné práce podľa daných postupov a prevádzkových režimov spojené s prípadnou hmotnou ...

  Odborné rutinné práce vykonávané podľa rámcových pokynov a spravidla spojené s hmotnou zodpovednosťou, ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  Rôznorodé odborné rutinné práce spojené spravidla s vysokou hmotnou zodpovednosťou, so zvýšenou zmyslovou ...

  Ucelené odborné práce podľa rámcových postupov spojené spravidla s vysokou osobnou zodpovednosťou za ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  Špeciálne odborné práce s možnosťou samostatnej voľby pracovného postupu spojené spravidla s vysokou ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)

  Stupnica platových taríf Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa 4 1 671,00 2 718,00 5 ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov (v eurách mesačne)

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE

  Stupeň riadenia Pôsobnosť zamestnávateľa celoštátna krajská (regionálna) okresná miestna Magistrát ...

  Stupeň riadenia:

  I. - vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom,

  II. a - vedúci zamestnanec, ktorý zodpovedá za zverený úsek činnosti zamestnávateľa a zastupuje štatutárny ...

  II. b - vedúci zamestnanec, ktorý zastupuje štatutárny orgán v rámci zvereného úseku činnosti zamestnávateľa, ...

  III. - vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov,

  IV. - vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 2)  Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4a)  § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4aa)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4b)  § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...
 • 4c)  § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 52 ods. 1 a § 62 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele ...
 • 6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 9)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 9a)  Napríklad § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.
 • 10)  § 143 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...
 • 11)  § 27a ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  § 6 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 11aa)  § 28 ods. 2 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 11ab)  § 10 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 11ac)  Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...
 • 14)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 15)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 16)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii ...
 • 17)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 14 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...
 • 20a)  § 73 zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty ...
 • 22)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej ...
 • 23)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 24)  Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 26)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 27)  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon). Zákon ...
 • 29)  Vládne nariadenie č. 96/1953 Zb. o Hydrometeorologickom ústave.
 • 29aa)  § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 29b)  § 11a Zákonníka práce.
 • 30)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 30a)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...
 • 30aa)  § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30f)  § 29 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30g)  § 3 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah ...
 • 30h)  § 64 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30i)  § 64 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30j)  § 64 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30k)  § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30l)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30m)  § 32 a § 38 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30n)  § 10 až 12 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30o)  § 31 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších ...
 • 32a)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 32b)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 33a)  § 138 a 141 Zákonník práce.
 • 33b)  § 131 Zákonník práce.
 • 33c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 33d)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 33e)  Dohovor, ktorým sa definuje štatút európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 34)  § 149 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 35)  Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 35a)  § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 36)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 37)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností ...
 • 38)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore