Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 18.12.2003
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu, Územná samospráva, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Stredné školstvo, Zamestnanosť, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30 JUD432 DS30 EU PP19 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 553/2003 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 224/2019 a 138/2019

Legislatívny proces k zákonu 224/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme1) ...

a)
orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide ...
b)
ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,3)
c)
príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku3) okrem príspevkových organizácií, ...
d)
vyššie územné celky a obce, ak ďalej nie je ustanovené inak,
e)
štátne fondy,3)
f)
verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,4)
g)
Rada pre vysielanie a retransmisiu,
h)
Slovenský pozemkový fond,
i)
Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie,4aa)
j)
školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej ...
k)
základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej ...
l)
zamestnávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je zamestnancom zariadenia sociálnoprávnej ochrany ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku,
b)
zamestnancov vyššieho územného celku a obce, ak vyšší územný celok alebo obec pri odmeňovaní ...
(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej ...

(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej ...

(6)

Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie s najmenej vysokoškolským ...

(7)

Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých ...

(8)

Kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, ktorý upravuje podmienky odmeňovania zamestnancov podľa ...

§ 2
Kvalifikačné predpoklady
(1)

O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný ...

(2)

Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ...

a)
vzdelanie,
b)
osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.8)
(3)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania na účely tohto zákona je

a)
primárne vzdelanie alebo nižšie stredné vzdelanie (ďalej len „základné vzdelanie“),
b)
nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len „stredné vzdelanie“), ...
c)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné ...
d)
vyššie odborné vzdelanie,
e)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
f)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
g)
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
(4)

Nadobudnutie kvalifikačného predpokladu vzdelania uvedeného v odseku 3 sa posudzuje podľa osobitných ...

(5)

Osobitný kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok ...

(6)

Ak zamestnanec pri prijatí do pracovného pomeru nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený ...

(7)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je samostatným divadelným ...

(8)

Zamestnávateľ môže v pracovnom poriadku určiť na vykonávanie niektorých pracovných činností ...

§ 3
Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
(1)

Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, ...

a)
s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1,
b)
remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom ...
(2)

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pracovné činnosti vypracované v súlade s charakteristikami ...

a)
katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme ...
b)
katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme ...
c)
katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme ...
(3)

Kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógu musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce ...

(4)

Ak najnáročnejšia pracovná činnosť uvedená v pracovnej náplni, ktorú má zamestnanec vykonávať ...

(5)

Ak zamestnanec nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený týmto zákonom alebo kvalifikačný ...

(6)

So zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, možno pracovnú ...

§ 4
Plat zamestnanca
(1)

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je

a)
tarifný plat,
b)
osobný plat,
c)
príplatok za riadenie,
d)
príplatok za zastupovanie,
e)
osobný príplatok,
f)
platová kompenzácia za sťažený výkon práce,
g)
príplatok za prácu v krízovej oblasti,
h)
príplatok za zmennosť,
i)
príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
j)
kreditový príplatok,
k)
výkonnostný príplatok,
l)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla,
m)
príplatok za praktickú prípravu,
n)
príplatok za prácu v noci,
o)
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
p)
príplatok za prácu vo sviatok,
r)
plat za prácu nadčas,
s)
plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
t)
odmena,
u)
príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi,
v)
príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia, ...
w)
rozdiel podľa § 32f ods. 13,
x)
príplatok za profesijný rozvoj.
(2)

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem platu podľa odseku 1 patrí ...

(3)

Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za ...

(4)

Funkčný plat na účely tohto zákona je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa ...

(5)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený zamestnancovi podľa § 7a.

(6)

Ak ide o zamestnanca, ktorému sa poskytuje výkonnostný príplatok podľa § 14a, funkčný plat na ...

(7)

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri ...

(8)

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych ...

§ 5
Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
(1)

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti ...

(2)

Zamestnávateľ zaradí vedúceho zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej ...

(3)

Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí ho zamestnávateľ ...

(4)

Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou ...

(5)

Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s

a)
charakteristikou platovej triedy a
b)
katalógom.
(6)

Ak najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať podľa pracovnej náplne ...

a)
potrebných kvalifikačných predpokladov,
b)
zložitosti,
c)
zodpovednosti,
d)
psychickej záťaže a fyzickej záťaže.
(7)

Ak zamestnávateľ dočasne zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa odseku 6, požiada bez zbytočného ...

(8)

Zamestnávateľ môže zaradiť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ...

(9)

Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca, ktorý dosiahol úplné stredné vzdelanie, do 6. platovej ...

(10)

Zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s ...

(11)

Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň ...

§ 5a
Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných ...
(1)

Zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do pracovnej triedy jeden ...

(2)

Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú ...

(3)

Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva odborného zamestnanca, ktorý vykonáva odbornú činnosť ...

§ 6
Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
(1)

Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do ...

(2)

Započítaná prax podľa tohto zákona je

a)
odborná prax,
b)
prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú ...
(3)

Odborná prax na účely tohto zákona je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní ...

(4)

Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas

a)
skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom ...
b)
civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,
c)
starostlivosti o dieťa
1.
zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ...
2.
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými ...
d)
hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,13) ...
e)
doktorandského štúdia4) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné ...
f)
vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.14)
(5)

Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval ...

(6)

Zamestnancovi, ktorý bol do platovej triedy výnimočne zaradený podľa § 5 ods. 10, zamestnávateľ ...

(7)

Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na účely zvýšenia ...

§ 7
Tarifný plat
(1)

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ...

(2)

Zamestnávateľ určí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi podľa stupnice platových taríf, podľa ...

(3)

Tarifný plat zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) nesmie byť nižší ako ...

(4)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určiť ...

(5)

Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí podľa odseku ...

(6)

Zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 5 % patrí zamestnancovi, ktorý je zaradený ...

a)
zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej ...
b)
vykonáva odborné pracovné činnosti
1.
poradensko-psychologických služieb,20a)
2.
sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany ...
c)
vykonáva v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt
1.
zhromažďovanie, zhodnocovanie, odborné spravovanie, využívanie alebo sprístupňovanie múzejných ...
2.
poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochraňovanie ...
3.
odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu,23)
4.
osvetovú činnosť,24)
5.
odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov,25)
6.
inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, výskumnú ...
7.
činnosť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti ...
d)
vykonáva v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového ...
1.
zabezpečovanie odborných činností na vykonávanie štátnej správy vo veciach ochrany prírody ...
2.
zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky v súlade so zásadami ...
3.
zabezpečovanie systematického a komplexného geologického výskumu územia Slovenskej republiky, ...
4.
monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd, ...
(7)

Zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice ...

(8)

Zamestnancovi vyššieho územného celku a obce, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti ...

(9)

Zamestnancovi, ktorý plní úlohy spojené s organizačným a technickým zabezpečením činnosti ...

(10)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej ...

(11)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa platových taríf ...

(12)

Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára ...

(13)

Pri zvýšení platovej tarify podľa § 28 ods. 1 suma zvýšenia platovej tarify sa vypočíta ako ...

(14)

Zvýšenie platovej tarify podľa odsekov 12 a 13 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 7a
Osobný plat

Zamestnancovi možno namiesto funkčného platu priznať osobný plat počas vykonávania osobitne významných ...

§ 8
Príplatok za riadenie
(1)

Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.

(2)

Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho ...

(3)

Príplatok za riadenie podľa odseku 2 určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej ...

§ 9
Príplatok za zastupovanie
(1)

Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ...

(2)

Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto zastupovanie ...

§ 10
Osobný príplatok
(1)

Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo ...

(2)

O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje ...

(3)

Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa ...

§ 11
Platová kompenzácia za sťažený výkon práce
(1)

Zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných ...

(2)

Pracovné činnosti, pri ktorých zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 1, sú činnosti ...

a)
chemické faktory,
b)
karcinogénne a mutagénne faktory,
c)
biologické faktory,
d)
prach,
e)
fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).
(3)

Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní ...

a)
tretej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 11,8 % až 20,8 % platovej tarify prvého platového ...
b)
štvrtej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 11,8 % až 24,8 % platovej tarify prvého platového ...
(4)

Ak zamestnanec vykonáva rôzne pracovné činnosti, ktoré sú zaradené do tretej kategórie alebo ...

(5)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi podľa odseku 1 poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej ...

(6)

Platová kompenzácia určená mesačnou sumou podľa odsekov 3 a 5 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov ...

§ 12
Príplatok za prácu v krízovej oblasti
(1)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorého ...

(2)

Krízové oblasti na účely odseku 1 určí výnosom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych ...

§ 13
Príplatok za zmennosť

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej ...

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
§ 13a
(1)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej ...

(2)

Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť

a)
triedneho učiteľa a
b)
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca.
§ 13b
(1)

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon ...

(2)

Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho ...

(3)

Príplatok za výkon špecializovaných činností podľa odsekov 1 a 2 sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou ...

§ 14
Kreditový príplatok

Zamestnancovi, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, za sústavné prehlbovanie ...

§ 14a
Výkonnostný príplatok

Zamestnávateľ môže umeleckému zamestnancovi,9a) zamestnancovi inej umeleckej ustanovizne, ktorej ...

§ 14b
Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla

Zamestnancovi za starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a za jeho vedenie na účely ...

§ 14c
Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok ...

§ 14d
Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného ...
(1)

Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej ...

(2)

Výšku poskytovania príplatku podľa odseku 1 upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy ...

a)
hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede;30g) najmenej 4 hodiny týždenne, ...
b)
žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v triede a
c)
tried podľa odseku 1, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť.
(3)

Príplatok podľa odseku 1 je najviac 2,5 % z platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy ...

§ 14e
Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume ...

a)
6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie ...
b)
12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie ...
c)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie ...
d)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie ...
(2)

Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac ...

(3)

Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho ...

(4)

Riaditeľovi školy, riaditeľovi školského zariadenia, riaditeľovi zariadenia sociálno-právnej ...

(5)

Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi ...

(6)

Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý ...

(7)

Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu ...

(8)

Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný ...

§ 15
Príplatok za praktickú prípravu

Pedagogickému zamestnancovi cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia, ktorý pripravuje ...

§ 16
Príplatok za prácu v noci

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, ...

§ 17
Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby ...

§ 18
Príplatok za prácu vo sviatok
(1)

Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného ...

(2)

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, ...

(3)

Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, lebo sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí ...

(4)

Funkčný plat a príplatok za prácu vo sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal ...

§ 19
Plat za prácu nadčas
(1)

Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 ...

(2)

Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky ...

(3)

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím ...

§ 19a
Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na pracovisku, patrí mu ...

§ 20
Odmena
(1)

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za

a)
kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných ...
b)
splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej ...
c)
pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu,
d)
poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru31) alebo mimoriadnej udalosti,32) pri likvidácii ...
e)
aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, ktorý ...
f)
prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,
g)
prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.
(2)

Odmena podľa odseku 1 písm. f) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena ...

(3)

Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní ...

§ 21
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
(1)

Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo pracoviska, patrí ...

a)
náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 25 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného ...
b)
s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia, náhrada v sume 5 % hodinovej ...
(2)

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania ...

§ 21a
Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie

Zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zaradil do plánu vyrozumenia a ktorý je povinný v stave bezpečnosti32a) ...

§ 21b
Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí
(1)

Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine so sťaženými životnými ...

(2)

Sťaženými životnými podmienkami sú

a)
úroveň zdravotnej starostlivosti,
b)
klimatické podmienky,
c)
stupeň izolácie,
d)
dostupnosť základných potravín,
e)
ostatné miestne podmienky.
(3)

Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí náhrada za sťažené životné ...

(4)

Náhrada podľa odsekov 1 a 3 patrí zamestnancovi odo dňa výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí ...

(5)

Náhrada podľa odsekov 1 a 3 sa zamestnancovi nekráti za poskytnuté pracovné voľno, za ktoré patrí ...

(6)

Podrobnosti o sťažených životných podmienkach podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny ...

(7)

Zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami podľa odseku 6 ustanoví ministerstvo zahraničných ...

§ 22
Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
(1)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa ...

(2)

Funkčný plat zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o zamestnanca, ktorého predpokladaný čas výkonu práce vo ...

(4)

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom ...

(5)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, patrí ...

(6)

Zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca môže po vykonaní zrážok33b) vyplácať zahraničný ...

(7)

U pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v Európskej škole ...

(8)

U zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorý ...

(9)

Počas evakuácie, najdlhšie však po dobu piatich mesiacov, patrí zamestnancovi zahraničný funkčný ...

§ 23
Objektivizovaný platový koeficient
(1)

Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa vypočíta ako súčin platového koeficientu34) ...

a)
0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
b)
0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových ...
c)
0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe ...
(2)

Objektivizovaný platový koeficient pre každú krajinu sa zaokrúhli na osem desatinných miest.

(3)

Vypočítané objektivizované platové koeficienty vydá ministerstvo zahraničných vecí opatrením, ...

§ 24
Zahraničný príspevok
(1)

Zamestnancovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu35) na ...

(2)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 patrí zamestnancovi počas pôsobenia mimo územia Slovenskej ...

(3)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 nepatrí zamestnancovi za

a)
neospravedlnene zameškanú pracovnú zmenu,
b)
dni pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz strávené mimo miesta vyslania,
c)
dni čerpania dovolenky za kalendárny rok mimo miesta vyslania.
(4)

Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 patrí plat podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a e). U tohto zamestnanca ...

(5)

Nariadenie vlády ustanoví sumu zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery ...

Spoločné ustanovenia
§ 25

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich ...

§ 26
(1)

Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa § 4 ten, kto ho do funkcie ...

(2)

Rektorovi verejnej vysokej školy na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy určí plat ...

§ 27
(1)

Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi ...

(2)

Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky patria zamestnancovi v pomernej ...

(3)

Pomerné časti jednotlivých zložiek platu podľa odseku 1 druhej vety a odseku 2 sa zaokrúhľujú ...

(4)

Hodinová sadzba funkčného platu na účely tohto zákona je 1/174 funkčného platu zamestnanca určeného ...

(5)

Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému ...

(6)

Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ...

(7)

Ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je súčasťou funkčného ...

(8)

Ak je pedagogický zamestnanec preradený do inej pracovnej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci ...

(9)

Kreditový príplatok podľa § 14 zamestnávateľ prizná zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho ...

§ 28
(1)

Nariadenie vlády ustanoví zvýšené stupnice platových taríf a termín ich účinnosti v nadväznosti ...

(2)

Zvýšené platové tarify vo zvýšených stupniciach platových taríf sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov ...

(3)

Katalóg podľa § 3 ods. 2 písm. a) s kvalifikačnými predpokladmi v súlade s charakteristikami ...

(4)

Úrad vlády Slovenskej republiky je povinný dbať o to, aby dopĺňanie katalógu o nové pracovné ...

§ 29
(1)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1, ...

(2)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1, ...

(3)

Ak sa pri výpočte peňažných plnení vychádza podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(4)

Pri poskytovaní platu zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje tento zákon, zamestnávateľ neuplatní ...

Prechodné ustanovenia
§ 30
(1)

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 zachoval výnimku ...

(2)

Výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania udelená zamestnancovi zamestnávateľa uvedeného ...

(3)

Funkčný plat určený zamestnancovi podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 sa považuje za ...

§ 30a
(1)

Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi nový tarifný plat už za mesiac júl 2005.

(2)

Platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa § 7 ods. 9, sa zvýši o 1 % za ...

§ 31
(1)

Kolektívna dohoda vo verejnej službe na rok 2004 a nároky z nej vyplývajúce sa v roku 2004 uplatňujú ...

(2)

U zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa tohto zákona, Kolektívna ...

(3)

V podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej na rok 2004 možno upraviť tie pracovné podmienky a podmienky ...

§ 32
(1)

Zamestnávateľ, ktorým je príspevková organizácia, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné ...

(2)

Podľa odseku 1 postupuje aj ďalší zamestnávateľ u zamestnancov podľa § 1 ods. 2.

§ 32a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009
(1)

Ak funkčný plat umeleckého zamestnanca a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom ...

(2)

Na účely zistenia sumy vyrovnania podľa odseku 1 pri zisťovaní priemerného mesačného zárobku ...

(3)

Učitelia základných umeleckých škôl, učitelia umeleckých predmetov na stredných odborných ...

(4)

Ustanovenie § 28 ods. 1 sa neuplatní pri zvýšení stupníc platových taríf na rok 2009; zvýšené ...

§ 32b
Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009
(1)

Ak funkčný plat pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určený podľa tohto zákona ...

(2)

Ak funkčný plat podľa § 4 ods. 4 a 5 pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca u zamestnávateľa ...

(3)

Na účely zistenia sumy vyrovnania podľa odseku 2 pri zisťovaní priemerného mesačného zárobku ...

(4)

Započítaná prax priznaná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi zamestnávateľom ...

(5)

Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi nový funkčný plat ...

(6)

Platová tarifa, ktorá patrí odbornému zamestnancovi podľa § 7 ods. 10, sa zvýši o 1 % za každý ...

§ 32d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa ...

§ 32e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015
(1)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa ...

(2)

Na účely výpočtu objektivizovaného platového koeficientu sa použijú podiely zvýšení platových ...

§ 32f
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 1. platovej triedy alebo do 2. platovej ...

(2)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 3. platovej triedy alebo do 4. platovej ...

(3)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 5. platovej triedy alebo do 6. platovej ...

(4)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 7. platovej triedy sa od 1. januára ...

(5)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 8. platovej triedy sa od 1. januára ...

(6)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 9. platovej triedy sa od 1. januára ...

(7)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 10. platovej triedy sa od 1. januára ...

(8)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 11. platovej triedy sa od 1. januára ...

(9)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 12. platovej triedy sa od 1. januára ...

(10)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 13. platovej triedy sa od 1. januára ...

(11)

Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 14. platovej triedy sa od 1. januára ...

(12)

Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer nepretržite trvá aj po 31. decembri 2018, zamestnávateľ ...

(13)

Zamestnávateľ určí zamestnancovi k 1. januáru 2019 nový funkčný plat podľa tohto zákona. Ak ...

(14)

Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa na rok 2019 vypočítava ako súčin platového ...

a)
0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
b)
0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových ...
c)
0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe ...
§ 32g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov ...

§ 32h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)

Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. septembra 2019 zvyšuje ...

(2)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických ...

(3)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových ...

(4)

Prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 33
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona ...

§ 34

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené ...

§ 35
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. septembra 2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené ...

§ 36
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené ...

Čl. II

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej ...

1.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní ...

„2b) § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...

2.

§ 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zástupca poverený vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov, ak ide o kolektívnu ...

3.

V § 6 ods. 1 v tretej vete sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a d)“.

4.

§ 8 znie:

„§ 8 (1) Zmluvné strany začnú rokovať o uzatvorení novej kolektívnej zmluvy 60 dní pred skončením ...

Čl. III

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

V § 11 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov samosprávneho kraja vypracovaný podľa osobitného ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I § 14, ktorý nadobúda účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Obslužné práce alebo rutinné práce podľa pokynov alebo podľa zaužívaného postupu s presne ...

  Samostatné rutinné práce podľa rámcových pokynov alebo zabezpečovanie časti zverenej agendy ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Samostatné ucelené rutinné práce zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zabezpečovanie ...

  Odborné práce alebo samostatné vykonávanie ucelených agend so spravidla novými premenlivými informáciami, ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Odborné práce s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými, ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Samostatné ucelené odborné práce so zvýšenými nárokmi na myslenie vyžadujúce spracúvanie ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený ...

  Odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Odborné špecializované práce s väzbami aj medzi rôznymi úsekmi činností s vysokými nárokmi ...

  Analytická a hodnotiaca činnosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečovaním zložitých ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností ...

  Koordinovanie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Vysokošpecializované odborné práce alebo zložité analytické a syntetické činnosti, ktorých ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky principiálne novým, originálnym spôsobom, ktoré ...

  11.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Tvorivé a vedecké práce pri spracúvaní úplne nových nekompletných informácií s nadväznosťami ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  Pomocné manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov s bežnou fyzickou námahou a s bežnou ...

  Prípravné práce s bežnou zmyslovou záťažou alebo pomocné práce so zvýšenou fyzickou námahou ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  Ucelené obslužné rutinné práce podľa daných postupov a prevádzkových režimov spojené s prípadnou ...

  Odborné rutinné práce vykonávané podľa rámcových pokynov a spravidla spojené s hmotnou zodpovednosťou, ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  Rôznorodé odborné rutinné práce spojené spravidla s vysokou hmotnou zodpovednosťou, so zvýšenou ...

  Ucelené odborné práce podľa rámcových postupov spojené spravidla s vysokou osobnou zodpovednosťou ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  Špeciálne odborné práce s možnosťou samostatnej voľby pracovného postupu spojené spravidla ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)

  Stupnica platových taríf Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa 4 1 671,00 2 718,00 5 1 ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov (v eurách mesačne)

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

  PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE

  Stupeň riadenia Pôsobnosť zamestnávateľa celoštátna krajská (regionálna) okresná miestna ...

  Stupeň riadenia:

  I. - vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom,

  II. a - vedúci zamestnanec, ktorý zodpovedá za zverený úsek činnosti zamestnávateľa a zastupuje ...

  II. b - vedúci zamestnanec, ktorý zastupuje štatutárny orgán v rámci zvereného úseku činnosti ...

  III. - vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov,

  IV. - vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 2)  Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4a)  § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 4aa)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4b)  § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...
 • 4c)  § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 52 ods. 1 a § 62 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej ...
 • 6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 9)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9a)  Napríklad § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.
 • 10)  § 143 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...
 • 11)  § 27a ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. ...
 • 11a)  § 6 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 11aa)  § 28 ods. 2 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 11ab)  § 10 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 11ac)  Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 87/1991 ...
 • 14)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 15)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 16)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii ...
 • 17)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 14 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej ...
 • 20a)  § 73 zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej ...
 • 22)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...
 • 23)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 24)  Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 26)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 27)  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon). ...
 • 29)  Vládne nariadenie č. 96/1953 Zb. o Hydrometeorologickom ústave.
 • 29aa)  § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 30)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 30a)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 30aa)  § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30f)  § 29 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30g)  § 3 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah ...
 • 30h)  § 64 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30i)  § 64 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30j)  § 64 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30k)  § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30l)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30m)  § 32 a § 38 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30n)  § 10 až 12 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30o)  § 31 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 32a)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 32b)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 33a)  § 138 a 141 Zákonník práce.
 • 33b)  § 131 Zákonník práce.
 • 33c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene ...
 • 33d)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 33e)  Dohovor, ktorým sa definuje štatút európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí ...
 • 34)  § 149 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 35)  Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 35a)  § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 36)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 37)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných ...
 • 38)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore