Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.12.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 371/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018
Legislatívny proces k zákonu 371/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postup vybraných inštitúcií a iných osôb podľa odseku 3 písm. b) až d) pri riešení krízových ...
b)
vypracúvanie a schvaľovanie plánov riešenia krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej ...
c)
zriadenie, pôsobnosť, činnosť a opatrenia rady pri riešení krízových situácií na finančnom ...
d)
zriadenie a fungovanie Národného fondu pre riešenie krízových situácií (ďalej len "národný ...
(2)

Cieľom tohto zákona je

a)
zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie a iných osôb ...
b)
zabránenie významným nepriaznivým vplyvom na finančnú stabilitu Slovenskej republiky najmä zabránením ...
c)
ochrana verejných financií minimalizáciou závislosti od mimoriadnej verejnej finančnej podpory,
d)
ochrana vkladateľov, ktorých vklady podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu,1) a klientov ...
e)
ochrana finančných prostriedkov a ďalšieho majetku iných klientov ako klientov uvedených v písmene ...
(3)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
vybranú inštitúciu, ktorou je banka3) alebo obchodník s cennými papiermi4) so základným imaním ...
b)
finančnú inštitúciu6) so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej ...
c)
finančnú holdingovú spoločnosť,8) zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť9) a holdingovú ...
d)
materskú finančnú holdingovú spoločnosť,11) materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej ...
e)
pobočku vybranej inštitúcie tretej krajiny.
(4)

Ustanovenia tretej časti až trinástej časti tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na osoby podľa ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
krízovou situáciou situácia, keď sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania podľa ...
b)
riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného opatrenia ...
c)
riešením krízovej situácie na úrovni skupiny
1.
koordinácia uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť ...
2.
uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej ...
d)
cezhraničnou skupinou skupina, ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré ...
e)
materskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,15)
f)
materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) ...
g)
materskou spoločnosťou tretej krajiny materská spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť ...
h)
dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16)
i)
dcérskou spoločnosťou v Európskej únii dcérska spoločnosť, ktorá je usadená v členskom štáte ...
j)
rezolučným orgánom iného členského štátu orgán iného členského štátu, ktorý uplatňuje ...
k)
rezolučným orgánom na úrovni skupiny rezolučný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza ...
l)
rezolučným orgánom tretej krajiny orgán tretej krajiny, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva ...
m)
orgánom dohľadu na úrovni skupiny orgán konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu,16a) ...
n)
nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,
o)
mechanizmom financovania systém, ktorý sa skladá z národného fondu, mechanizmov financovania iných ...
p)
inými nástrojmi vlastníctva
1.
cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými sú spojené obdobné vlastnícke práva ako s akciami, ...
2.
finančné nástroje podľa osobitného predpisu,17) s ktorými je spojené právo na nadobudnutie akcií, ...
q)
rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc rámec ustanovený medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská ...
r)
miestom usadenia štát, v ktorom bolo vybranej inštitúcii udelené príslušné povolenie, alebo ...
s)
príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu ...
t)
prevodom majetku prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou ...
u)
využitím preklenovacej inštitúcie prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou ...
v)
oddelením aktív prevod aktív vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na správcu ...
w)
kapitalizáciou odpísanie dlhu a konverzia dlhu vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa ...
x)
kritickou funkciou vybranej inštitúcie činnosť, služba alebo operácia, ktorej prerušenie by aspoň ...
y)
oprávneným záväzkom záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj ...
z)
skupinou materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
aa)
nadobúdateľom osoba, na ktorú sa prevádzajú akcie alebo iné nástroje vlastníctva, dlhové nástroje, ...
ab)
pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny pobočka zahraničnej banky19d) alebo pobočka zahraničného ...
ac)
osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny,
ad)
vybranou inštitúciou tretej krajiny zahraničná banka19d) alebo zahraničný obchodník s cennými ...
ae)
mimoriadnou verejnou finančnou podporou štátna pomoc podľa osobitného predpisu19f) alebo akákoľvek ...
af)
hlavnými oblasťami obchodnej činnosti oblasti obchodnej činnosti, v rámci ktorých vykonávané ...
ag)
zabezpečeným záväzkom záväzok zabezpečený záložným právom,19g) zádržným právom, zabezpečovacím ...
ah)
predpokladanou stratou Fondu ochrany vkladov rozdiel medzi predpokladaným úhrnom náhrad za nedostupné ...
ai)
dlhovými nástrojmi dlhopisy19h) a iné formy prevoditeľného dlhu, ako aj nástroje, ktorými sa ...
aj)
mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené s ohľadom ...

DRUHÁ ČASŤ

RADA

§ 3
Zriadenie rady
(1)

Zriaďuje sa rada ako právnická osoba, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný orgán rieši ...

(2)

Vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečovanie výkonu pôsobnosti a právomocí ...

§ 4
Zloženie rady
(1)

Rada má desať členov. Štyria členovia sú vedúci zamestnanci Národnej banky Slovenska, pričom ...

(2)

Členom rady nemôže byť osoba, ktorá priamo rozhoduje o postupe pri výkone dohľadu22) Národnej ...

(3)

Predsedom rady je štátny tajomník ministerstva.

(4)

Pri výkone pôsobnosti člena rady, ktorý je súčasne členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ...

(5)

Za člena rady môže byť vymenovaná a takú funkciu môže zastávať len dôveryhodná osoba s náležitou ...

(6)

Členovi rady nepatrí za výkon funkcie v rade odmena ani nárok na úhradu iných výdavkov od rady. ...

(7)

Člen rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade s ...

(8)

Funkcia člena rady zaniká

a)
dňom účinnosti odvolania z rady,
b)
dňom zániku funkcie, s ktorou je spojená funkcia člena rady alebo na základe ktorej bolo vykonané ...
c)
dňom
1.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie ...
2.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie ...
3.
dňom uplynutia šiestich kalendárnych mesiacov od ukončenia platnosti osvedčenia na oboznamovanie ...
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o uznaní viny z trestného činu majetkovej povahy, ...
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 5
Pôsobnosť rady
(1)

Rada

a)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ...
b)
vydáva metodické usmernenia a odporúčania,
c)
vykonáva dohľad na mieste,
d)
vykonáva dohľad na diaľku,
e)
koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona, a ak je to účelné na dosiahnutie cieľov ...
f)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom s príslušnými ...
g)
zabezpečuje plnenie úloh v oblasti riešenia krízových situácií, ktoré jej vyplývajú z právne ...
h)
schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
i)
preberá v spolupráci s ministerstvom a Národnou bankou Slovenska usmernenia a odporúčania Európskeho ...
j)
vypracováva a schvaľuje plány na riešenie krízových situácií, hodnotí riešiteľnosť krízových ...
k)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.25)
(2)

Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, ...

(3)

Na výkon dohľadu rady vrátane konania rady podľa odseku 1 písm. c) až d) sa vzťahuje osobitný ...

(4)

Pri prijímaní svojich rozhodnutí je rada povinná zohľadniť možné dôsledky svojho rozhodnutia ...

(5)

Rada upraví v štatúte rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa vymedzenia pôsobnosti a právomocí ...

(6)

Rozhodnutie rezolučného orgánu iného členského štátu prijaté po dohode s radou je záväzné ...

(7)

Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu ...

§ 6
Predseda rady
(1)

Predseda rady vykonáva činnosť štatutárneho orgánu rady vrátane riadenia činnosti rady a podpisovania ...

(2)

Predseda alebo iná osoba, ktorá vykonáva oprávnenia predsedu rady nesmie súčasne vykonávať oprávnenia ...

§ 6a
Podpredseda rady
(1)

Na návrh predsedu rady zvolí rada podpredsedu z členov rady.

(2)

Podpredsedom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej ...

(3)

V čase neprítomnosti predsedu rady, alebo ak predsedovi rady zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný ...

§ 6b
Výkonný člen rady
(1)

Na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 písm. c), d), f), j) a k) rada určí niektorého ...

(2)

Na účely plnenia úloh podľa odseku 1 do právomoci výkonného člena rady patrí vydávanie rozhodnutí ...

a)
prijatí náhradných opatrení vybranou inštitúciou podľa § 25 ods. 4,
b)
výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie podľa ...
c)
povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené ...
d)
tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené ...
e)
rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni ...
f)
uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 98,
g)
námietke zaujatosti podanej proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úlohy v prvostupňovom ...
h)
ďalších veciach zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(3)

Do právomoci výkonného člena rady okrem odseku 2 patrí aj vydávanie poverení pre

a)
určeného zamestnanca alebo prizvanú osobu27) na výkon dohľadu podľa tohto zákona,
b)
určeného zamestnanca na plnenie ďalších úloh zverených radou do pôsobnosti výkonného člena ...
(4)

Výkonným členom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej ...

(5)

Ak má výkonný člen rady rozhodovať vo veci, v ktorej je vylúčený z konania podľa osobitného ...

(6)

Pri neprítomnosti výkonného člena rady, alebo ak výkonnému členovi rady zanikla funkcia a ešte ...

§ 6c
Rokovanie a rozhodovanie rady v pléne
(1)

Rada v pléne rozhoduje o veciach patriacich do pôsobnosti rady okrem vecí, ktoré patria do pôsobnosti ...

(2)

Rada rozhoduje hlasovaním v pléne. Plénum tvoria členovia rady.

(3)

Rada je uznášaniaschopná rozhodovať v pléne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov ...

(4)

Ak rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý člen rady vylúčený z konania podľa tohto zákona ...

(5)

Hlasovacie právo pri rozhodovaní rady v pléne nemá člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ...

(6)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady. ...

(7)

Rada môže hlasovať v pléne aj prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.

(8)

Člen rady nemôže splnomocniť iného člena rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní rady. ...

(9)

Rada upraví v rokovacom poriadku rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa priebehu rokovania a rozhodovania ...

(10)

Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa okrem jej členov môžu zúčastniť osoby uvedené ...

§ 6d
Konanie a rozhodovanie rady
(1)

Na konanie vo veciach zverených rade týmto zákonom, v ktorom sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach ...

(2)

V konaní podľa odseku 1 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Národná banka ...

(3)

Konanie a rozhodovanie rady je neverejné; tým nie je dotknuté zverejňovanie výrokov právoplatných ...

(4)

Rozhodnutie rady musí obsahovať rovnaké náležitosti ako rozhodnutie Národnej banky Slovenska28c) ...

(5)

Prvostupňové rozhodnutia podľa § 6b ods. 2 podpisuje výkonný člen rady. Druhostupňové rozhodnutia ...

§ 6e
Orgán príslušný na rozhodovanie
(1)

Na konanie a rozhodovanie rady v prvom stupni vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena ...

(2)

V konaní podľa odseku 1 má výkonný člen rady rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako ...

(3)

Výkonný člen rady vykoná dokazovanie a iné úkony v konaní podľa odseku 1 buď sám, alebo prostredníctvom ...

(4)

Na konanie a rozhodovanie rady vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa ...

a)
námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady alebo proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu ...
b)
vymenovaní alebo odvolaní osobitného správcu podľa § 12,
c)
začatí rezolučného konania podľa § 39,
d)
majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach účastníkov v rámci rezolučného konania vrátane ...
e)
odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. a),
f)
vymenovaní a odvolaní nezávislej osoby na ocenenie podľa § 51 alebo § 77,
g)
financovaní riešenia krízových situácií podľa dvanástej časti,
h)
priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania,
i)
iných veciach, ktoré patria do pôsobnosti rady.
(5)

V konaní a rozhodovaní rady podľa odseku 4 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ...

(6)

Ak výkonný člen rady v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo v konaní nepokračuje, alebo ak ...

(7)

Účastník konania má právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu rady vo veciach zverených ...

(8)

Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia ...

(9)

Na konanie a rozhodovanie v druhom stupni o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu je príslušná ...

(10)

V konaní a rozhodovaní podľa odseku 9 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Banková ...

(11)

Proti rozhodnutiu rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.

(12)

Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, nemožno ...

(13)

Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, možno ...

(14)

Správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) možno na príslušný súd podať aj proti rozhodnutiu ...

(15)

Poučenie o možnosti podať správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) je obsahom rozhodnutia ...

§ 6f
Ochrana práv tretích osôb

Rozhodnutie súdu podľa § 6e ods. 13, ktorým sa zruší alebo zmení rozhodnutie rady, nemá z dôvodu ...

§ 6g
Výkon rozhodnutí rady

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím ...

§ 6h
Protest prokurátora

O proteste prokurátora28i) proti rozhodnutiu rady rozhoduje rada v pléne.

§ 6i
Námietka zaujatosti

Na rozhodovanie o námietke zaujatosti podľa tohto zákona sa nevzťahuje lehota ustanovená podľa ...

§ 7
Súčinnosť pri výkone pôsobnosti rady
(1)

Národná banka Slovenska, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci, ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie ...

(3)

Rada v rámci výkonu svojej pôsobnosti je oprávnená sprístupniť a poskytovať informácie účastníkom ...

(4)

Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 3 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej ...

(5)

Vybraná inštitúcia, členovia jej orgánov, jej zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

(6)

Vybraná inštitúcia je povinná na účely výkonu pôsobnosti rady bezplatne a včas vypracúvať ...

(7)

Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje ...

§ 8
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia rady, prizvané osoby, zamestnanci organizačného útvaru Národnej banky Slovenska podľa ...

a)
riadny a efektívny výkon činnosti rady,
b)
záujmy Slovenskej republiky alebo iného členského štátu v oblasti finančnej, hospodárskej alebo ...
c)
obchodné tajomstvo a bankové tajomstvo,
d)
dohľad a konanie vykonávané radou a Národnou bankou Slovenska,
e)
rezolučné konanie.
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 trvá aj po skončení členstva v rade alebo pracovného pomeru. Rada môže ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa rovnako vzťahuje aj na

a)
zamestnancov ministerstva,
b)
osobitného správcu podľa § 12,
c)
iné osoby, ktoré sa oboznámili s informáciami v súvislosti s výkonom právomoci rady,
d)
audítorov, účtovníkov, právnych a odborných poradcov, znalcov a ostatných odborníkov, ktorí ...
e)
zamestnancov Fondu ochrany vkladov a zamestnancov Garančného fondu investícií,
f)
zamestnancov Národnej banky Slovenska a zamestnancov ďalších orgánov verejnej správy zapojených ...
g)
zamestnancov preklenovacej inštitúcie podľa § 55 a zamestnancov správcu aktív,
h)
potenciálnych nadobúdateľov, ktorí boli oslovení radou, a to bez ohľadu na to, či sa toto oslovenie ...
i)
ďalšie osoby, ktoré poskytujú alebo poskytli služby priamo alebo nepriamo, pravidelne alebo príležitostne ...
j)
členov štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúcich zamestnancov a zamestnancov osôb uvedených ...
(4)

Orgány, osoby a inštitúcie uvedené v odseku 3 písm. a), e) až g) sú povinné zabezpečiť ochranu ...

(5)

Pred sprístupnením informácií, najmä údajov z plánov riešenia krízových situácií, plánov ...

(6)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak rada a osoby podľa odsekov 3 a 4 poskytnú ...

a)
v súhrnnej podobe spôsobom, pri ktorom nie je možné identifikovať, o ktorú konkrétnu inštitúciu ...
b)
s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla.
(7)

Rada posúdi možné účinky zverejnenia informácií na verejný záujem, ak ide o finančnú, menovú ...

(8)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií medzi orgánom dohľadu26) ...

a)
na príslušný rezolučný orgán tretej krajiny sa vzťahujú požiadavky mlčanlivosti obdobné tým, ...
b)
poskytnutie informácií je nevyhnutné na výkon právomocí príslušného rezolučného orgánu tretej ...
(9)

Informácie, ktoré rada získa od príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov, ...

§ 9
Právomoci rady v rezolučnom konaní
(1)

Rada môže v rezolučnom konaní

a)
vykonávať všetky rozhodovacie právomoci, akcionárske práva, práva iných vlastníkov alebo práva ...
b)
prevádzať akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou,
c)
previesť na tretiu osobu s jej súhlasom práva, aktíva alebo záväzky vybranej inštitúcie,
d)
znížiť, prípadne odpustiť istinu alebo splatný zostatok oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie, ...
e)
vykonať konverziu oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie na kmeňové akcie alebo iné nástroje ...
f)
zrušiť dlhový nástroj vydaný vybranou inštitúciou, ako aj nástroj, ktorý poskytuje právo nadobudnúť ...
g)
znížiť menovitú hodnotu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie a zrušiť45) ...
h)
uložiť vybranej inštitúcii alebo príslušnej materskej spoločnosti vybranej inštitúcie povinnosť ...
i)
zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov, ako aj nástrojov, ktoré poskytujú právo ...
j)
vykonať opatrenia na to, aby zo zmlúv o derivátoch nevyplývali vybranej inštitúcii ďalšie záväzky ...
k)
odvolať alebo vymenovať štatutárny orgán, dozornú radu a vedúcich zamestnancov vybranej inštitúcie, ...
l)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska, aby posúdila nadobudnutie kvalifikovanej účasti v určenej ...
m)
požadovať od akejkoľvek osoby, aby poskytla informácie, ktoré rada vyžaduje na rozhodnutie o opatrení ...
(2)

Na radu sa pri výkone jej právomocí v rezolučnom konaní nevzťahuje požiadavka získať povolenie ...

(3)

Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto ...

§ 10
Vylúčenie účinkov niektorých zmluvných ustanovení v rezolučnom konaní
(1)

Opatrenie na predchádzanie krízovej situácie a opatrenie riadenia krízovej situácie nemožno v ...

a)
dcérskou spoločnosťou, ak je plnenie záväzkov zabezpečené materskou spoločnosťou alebo inou ...
b)
inou osobou v skupine, ak táto zmluva obsahuje ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(2)

Opatrením na predchádzanie krízovej situácie sa rozumie výkon právomocí s cieľom priamo odstrániť ...

(3)

Ak začalo rezolučné konanie v tretej krajine alebo ak také konanie rada rozhodnutím uzná ako rezolučné ...

(4)

Za podmienky riadneho plnenia hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení ...

a)
ukončiť, pozastaviť, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej ...
b)
nadobudnúť držbu, vlastnícke právo k majetku vybranej inštitúcie alebo realizovať práva vyplývajúce ...
c)
iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii alebo inej osobe v skupine, ...
(5)

Ustanovenia odsekov 1, 3, 6 a 7 nie sú prekážkou pre výkon práv uvedených v odseku 4, ak sa práva ...

(6)

Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa § 14 až 17 sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností ...

(7)

Na ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahuje osobitný predpis.52)

§ 11
Výkon právomocí rady v rezolučnom konaní
(1)

Začatím rezolučného konania sa pozastavuje výkon

a)
právomocí štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia ...
b)
hlasovacích práv akcionárov a vlastníkov iných nástrojov vlastníctva.
(2)

Právomoci podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať rada priamo alebo prostredníctvom osobitného ...

§ 12
Osobitný správca
(1)

Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní, ako aj mimo rezolučného konania, najmä ...

(2)

Rada pri vymenovaní osobitného správcu vymedzí najmä

a)
rozsah právomocí, ktoré prechádzajú na osobitného správcu v dôsledku pozastavenia výkonu funkcií ...
b)
úkony osobitného správcu, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu rady.
(3)

Rada uzatvorí s osobitným správcom zmluvu o výkone činnosti osobitného správcu, ktorá podrobnejšie ...

(4)

Osobitný správca je povinný vykonávať všetky úkony potrebné na riešenie krízových situácií ...

(5)

Rada môže osobitného správcu kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov odvolať.

(6)

Osvedčením o vymenovaní osobitného správcu a osôb vykonávajúcich zahraničné opatrenie porovnateľné ...

(7)

Osobitným správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Osobitný správca, ak je ním ...

a)
je zamestnancom Národnej banky Slovenska, členom rady alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky ...
b)
bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri výkone riadiacej funkcie alebo za úmyselný ...
c)
kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala vo vybranej inštitúcii, nad ktorou bola ...
d)
má k vybranej inštitúcii, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa odseku 4, osobitný ...
e)
je dlžníkom alebo veriteľom vybranej inštitúcie, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu ...
f)
je zamestnancom osobitného správcu, prostredníctvom ktorého sa výkon činnosti podľa odseku 4 ...
g)
je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu inej vybranej inštitúcie alebo vedúcim ...
h)
kedykoľvek v období posledného roka poskytovala vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená ...
(8)

Osobitným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená ...

(9)

Vymenovanie, zmena a skončenie činnosti osobitného správcu sa zapisujú do obchodného registra. ...

(10)

Do obchodného registra sa zapisuje

a)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo osobitného správcu, ak ide o fyzickú osobu, ...
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osobitného správcu, ak ide o právnickú osobu.
(11)

Osobitný správca môže navrhnúť, aby výkon jeho činnosti podľa odseku 4 bol zapísaný v obchodnom ...

(12)

Osobitný správca je povinný vypracovať pre radu, ktorá ho vymenovala, správu o hospodárskej a ...

(13)

Osobitný správca sa vymenúva na jeden rok. Toto obdobie je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť, ...

(14)

Ak rada plánuje vymenovať osobitného správcu pre vybranú inštitúciu na úrovni skupiny, zváži, ...

(15)

Výkon funkcie osobitného správcu sa skončí

a)
uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, alebo
b)
dňom jeho odvolania z funkcie.
(16)

Náklady spojené s výkonom funkcie osobitného správcu vrátane odmien správcu uhrádza vybraná ...

(17)

Valné zhromaždenie vybranej inštitúcie môže dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov ...

§ 13
Doplnkové právomoci rady
(1)

Rada môže v rámci svojich doplnkových právomocí aj

a)
previesť bez záväzkov alebo vecných bremien aktíva, práva a záväzky okrem ochranných opatrení ...
b)
zrušiť predkupné práva na nadobúdanie akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
c)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby ukončila alebo pozastavila ...
d)
vyžadovať, aby mal nadobúdateľ na účely práv alebo povinností postavenie vybranej inštitúcie, ...
e)
vyžadovať od vybranej inštitúcie a nadobúdateľa poskytnutie informácií a súčinnosti,
f)
meniť alebo zrušiť akékoľvek zmluvné podmienky, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia ...
(2)

Rada vykonáva právomoci podľa odseku 1 len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ...

(3)

Rada je oprávnená na účely zachovania nepretržitej činnosti zveriť nadobúdateľovi riadenie ...

a)
z hľadiska zachovania zmluvných vzťahov vstup nadobúdateľa do práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ...
b)
právne nástupníctvo nadobúdateľa namiesto vybranej inštitúcie v konaniach týkajúcich sa finančných ...
(4)

Právomoc podľa odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. b) sa nevzťahuje na

a)
práva zamestnancov vybranej inštitúcie v prípade ukončenia pracovného pomeru,
b)
práva zmluvnej strany vykonávať práva zo zmluvy vrátane práva ukončiť zmluvu v súlade s podmienkami ...
§ 14
Právomoc rady odložiť plnenie niektorých záväzkov
(1)

Rada je oprávnená rozhodnúť o odklade splatnosti a úhrady alebo iného plnenia záväzku vybranej ...

(2)

Uplynutím doby pozastavenia podľa odseku 1 sa obnovuje splatnosť záväzku.

(3)

Počas odloženej alebo pozastavenej splatnosti záväzku vybranej inštitúcie podľa odseku 1 je pozastavená ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 neplatí na

a)
chránené vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
vklady podľa osobitného predpisu,1)
c)
platby a iné plnenia voči prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania ...
d)
oprávnené pohľadávky vyplývajúce z náhrad za nedostupný klientsky majetok podľa osobitného ...
(5)

Rada pri výkone svojich právomocí zohľadňuje riadne fungovanie finančného trhu.

§ 15
Právomoc rady obmedziť výkon zabezpečovacích práv
(1)

Rada je oprávnená obmedziť záložných veriteľov vybranej inštitúcie pri výkone záložných ...

(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania ...

(3)

Rada dbá, aby obmedzenia boli uplatňované rovnako voči všetkým členom skupiny, voči ktorým ...

§ 16
Právomoci rady vo vzťahu k aktívam, právam, záväzkom, akciám a iným nástrojom vlastníctva ...
(1)

Rada je oprávnená pri nakladaní s aktívami, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, právami, záväzkami, ...

a)
osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje, ako aj ...
b)
osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje vykonávať ...
(2)

Účelne vynaložené výdavky nadobúdateľa v súvislosti s úkonmi podľa odseku 1 sa uhrádzajú ...

(3)

Rada môže upustiť od úkonov podľa odseku 1, ak je vysoko nepravdepodobné, že sa stanú účinnými ...

§ 17
Právomoc rady dočasne pozastaviť právo ukončiť zmluvu
(1)

Rada je oprávnená obmedziť práva osôb, ktoré sú zmluvnou stranou vybranej inštitúcie, ak by ...

(2)

Rovnaké právo ako podľa odseku 1 má rada aj pre zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti vybranej ...

a)
ak záväzky z takýchto zmlúv sú zabezpečené vybranou inštitúciou,
b)
ak sú práva ukončiť zmluvu podmienené výlučne finančným stavom alebo platobnou neschopnosťou ...
c)
pri výkone právomoci prevodu v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k vybranej inštitúcii
1.
pri všetkých aktívach alebo záväzkoch dcérskej spoločnosti, ktoré sa previedli alebo môžu ...
2.
ak rada poskytne zabezpečenie alebo inú primeranú ochranu plnenia záväzkov.
(3)

Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 platia od okamihu uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného ...

(4)

Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov ...

(5)

Ukončenie zmlúv sa môže vykonať pred uplynutím lehoty podľa odseku 3, ak rada písomne potvrdí, ...

a)
prevodu na nadobúdateľa,
b)
odpísania alebo konverzie pri kapitalizácii podľa § 58 ods. 1 písm. a).
(6)

Ak rada pozastaví výkon práv podľa odsekov 1 a 2 a nedôjde k postupu podľa odseku 5, tieto práva ...

a)
boli práva a záväzky prevedené na inú osobu, druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu ...
b)
nedošlo k prevodu práv a záväzkov a rada nevykonala kapitalizáciu podľa § 58 ods. 1 písm. a); ...
(7)

Rada alebo Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie alebo osôb ...

§ 18
Súčinnosť v rezolučnom konaní
(1)

Rada je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie a od osôb v skupine, ktorej súčasťou je ...

(2)

Osoba so sídlom v Slovenskej republike patriaca do skupiny vybranej inštitúcie je povinná poskytnúť ...

(3)

Súčinnosťou nie je poskytovanie finančných prostriedkov.

(4)

Poskytovanie súčinnosti sa riadi podmienkami, ktoré platili pred vstupom vybranej inštitúcie do ...

§ 19
Právomoc rady vyžadovať súčinnosť príslušných orgánov iných členských štátov
(1)

Na účely prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, aktív, práv alebo záväzkov v inom ...

(2)

Právny úkon akcionára, veriteľa alebo inej osoby týkajúci sa akcií, iných nástrojov vlastníctva ...

(3)

Ak rada vykonáva právomoc odpísania alebo konverzie, a to aj vo vzťahu k príslušným kapitálovým ...

a)
nástroje alebo záväzky, ktoré sa riadia právnym poriadkom iného členského štátu,
b)
záväzky voči veriteľom z iného členského štátu.
(4)

Rada je povinná poskytnúť príslušnému rezolučnému orgánu iného členského štátu potrebnú ...

(5)

Veritelia dotknutí výkonom právomoci odpísania alebo konverzie podľa odseku 3 sú povinní strpieť ...

§ 20
Medzinárodná spolupráca pri riešení krízových situácií
(1)

Rezolučný orgán iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť ...

(2)

Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je príslušný rezolučný orgán povinný ...

(3)

Rada môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových ...

(4)

Opatrenia rady pri vykonávaní pôsobnosti vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny ...

(5)

Rada môže vykonávať právomoci a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k pobočke vybranej ...

a)
pobočka vybranej inštitúcie tretej krajiny už viac nespĺňa alebo pravdepodobne nebude spĺňať ...
b)
vybraná inštitúcia z tretej krajiny nespláca alebo sa javí, že v blízkej dobe prestane splácať ...
c)
príslušný orgán tretej krajiny začal alebo oznámil rade, že v blízkej dobe začne rezolučné ...
(6)

Rada je účastníkom Jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií.63) Rada môže byť členom ...

§ 20a
Dohody s tretími krajinami
(1)

Slovenská republika môže uzatvoriť dvojstrannú dohodu s treťou krajinou vo veciach spolupráce ...

a)
má materská spoločnosť z tretej krajiny dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku zriadenú ...
b)
materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má dcérsku spoločnosť alebo významnú ...
c)
vybraná inštitúcia so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má materskú spoločnosť, dcérsku ...
(2)

Dohoda podľa odseku 1 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda s príslušnou treťou krajinou vo ...

(3)

Rada vyvinie úsilie na uzatvorenie nezáväznej dohody o spolupráci v súlade s rámcovou dohodou ...

a)
sídli materská spoločnosť alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) a jej dcérska spoločnosť ...
b)
sídli vybraná inštitúcia, ktorá má zriadenú pobočku na území Slovenskej republiky a aspoň ...
c)
je zriadená aspoň jedna dcérska spoločnosť materskej spoločnosti alebo osoby podľa § 1 ods. ...
d)
je zriadená aspoň jedna pobočka vybranej inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má ...
(4)

Dohoda podľa odseku 3 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda podľa odseku 2 alebo ak predmetom ...

a)
výmenu informácií potrebných na prípravu plánov riešenia krízových situácií, vykonávanie ...
b)
konzultáciu a spoluprácu pri vypracúvaní plánov riešenia krízových situácií vrátane zásad ...
c)
včasné upozornenie alebo konzultáciu o spolupráci pred vykonaním každého významného úkonu ...
d)
koordináciu zverejňovania pri spoločných úkonoch v rámci rezolučného konania alebo
e)
výmenu informácií a spoluprácu podľa písmen a) až d), ak je to potrebné aj prostredníctvom ...
(5)

Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o každej dohode uzavretej ...

TRETIA ČASŤ

PLÁNY RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE A OPRÁVNENÉ ZÁVÄZKY <span class="shorten">...</span>

§ 21
Plány riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s rezolučným orgánom iného členského štátu, ...

(2)

V pláne riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada upraví svoj postup vo vzťahu ...

(3)

Náležitosťami plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie sú najmä:

a)
zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
b)
zhrnutie všetkých podstatných zmien vo vybranej inštitúcii, ku ktorým došlo od posledného predloženia ...
c)
opis spôsobu právneho a ekonomického oddelenia kritických funkcií a hlavných oblastí obchodnej ...
d)
odhad doby na realizáciu jednotlivých častí plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ...
e)
podrobné posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie vykonané v súlade s ...
f)
opis všetkých opatrení na riešenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízovej ...
g)
určenie postupov ocenenia a spôsobu predaja podniku, časti podniku alebo aktív vybranej inštitúcie, ...
h)
spôsob zabezpečenia aktuálnosti a dostupnosti informácií vyžadovaných podľa tohto paragrafu,
i)
spôsob financovania riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie bez poskytnutia
1.
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto ...
2.
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
3.
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
j)
podrobný opis rôznych stratégií riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ktoré by ...
k)
opis kritických vzájomných prepojení,
l)
opis možností zachovania prístupu k systémom platobných služieb a službám zúčtovania a vyrovnania ...
m)
analýza vplyvu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie na zamestnancov vybranej ...
n)
plán komunikácie s médiami a verejnosťou,
o)
minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky požadované podľa § 31 a lehota ...
p)
minimálna požiadavka na vlastné zdroje a zmluvné nástroje kapitalizácie podľa § 31 a lehota ...
q)
opis základných činností a systémov potrebných na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových ...
r)
stanovisko vybranej inštitúcie k zhrnutiu kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií ...
(4)

Rada zašle vybranej inštitúcii zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízovej situácie ...

(5)

Pri vypracovávaní plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie rada identifikuje prekážky ...

(6)

Pri vypracovávaní plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada prihliada na ...

(7)

Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie neobsahuje opatrenia spočívajúce v poskytnutí ...

(8)

Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie obsahuje analýzu postupu vybranej inštitúcie ...

(9)

Rada raz ročne preskúmava aktuálnosť plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ...

(10)

Národná banka Slovenska a vybraná inštitúcia sú povinné oznámiť rade každú podstatnú zmenu ...

(11)

Rada môže uložiť povinnosť vybranej inštitúcii viesť záznamy o všetkých finančných zmluvách, ...

(12)

Na účely odseku 11 sa finančnou zmluvou rozumie

a)
zmluva o cenných papieroch vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo pôžičke cenného papiera, skupiny alebo indexu cenných papierov,
2.
opcie na cenný papier alebo skupinu alebo index cenných papierov,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akýkoľvek takýto cenný papier, skupinu alebo ...
b)
zmluva o komoditách vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo požičaní komodity alebo skupiny alebo indexu komodít s vysporiadaním ...
2.
opcie na komoditu alebo skupinu alebo index komodít,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akúkoľvek takúto komoditu, skupinu alebo index, ...
c)
futures a forwardy na kúpu, predaj alebo prevod komodity alebo majetku akéhokoľvek iného druhu, ...
d)
swap vrátane
1.
swapu a opcie týkajúcej sa úrokových sadzieb spotovej alebo inej dohody o devízových transakciách, ...
2.
swapu celkového výnosu, swapu úverového rozpätia alebo úverového swapu,
3.
akejkoľvek dohody alebo transakcie, ktorá je podobná dohode uvedenej v prvom bode alebo druhom bode, ...
e)
zmluva o pôžičke medzi vybranými inštitúciami, ak splatnosť takejto pôžičky nepresahuje tri ...
f)
rámcová dohoda pre ktorúkoľvek zmluvu alebo dohodu uvedenú v písmenách a) až e).
§ 22
Informácie na účely plánov riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Vybraná inštitúcia je povinná poskytnúť rade súčinnosť a všetky informácie, ktoré si rada ...

(2)

Na účely odseku 1 môže rada požadovať najmä

a)
podrobný opis organizačnej štruktúry vybranej inštitúcie vrátane zoznamu všetkých právnických ...
b)
informáciu o výške podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích a iných právach každej ...
c)
identifikáciu priradenia najdôležitejších operácií vybranej inštitúcie a hlavných oblastí ...
d)
podrobný opis záväzkov vybranej inštitúcie voči všetkým právnickým osobám, pričom sa uvedie ...
e)
podrobnosti o tých záväzkoch vybranej inštitúcie, ktoré sú oprávnenými záväzkami,
f)
identifikáciu postupov potrebných na určenie toho, komu vybraná inštitúcia poskytla zábezpeku, ...
g)
opis podsúvahových expozícií vybranej inštitúcie voči právnickým osobám vrátane ich priradenia ...
h)
informácie o podstatných zabezpečovacích obchodoch vybranej inštitúcie vrátane ich priradenia ...
i)
identifikáciu hlavných alebo najdôležitejších zmluvných strán vybranej inštitúcie, ako aj ...
j)
informáciu o každom systéme, v ktorom vybraná inštitúcia vykonáva z hľadiska počtu alebo hodnoty ...
k)
informáciu o platobnom systéme alebo systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorého je vybraná ...
l)
podrobný súpis a opis kľúčových riadiacich informačných systémov, systémov pre riadenie rizík, ...
m)
identifikáciu vlastníkov systémov uvedených v písmene l), dohôd o službách s nimi spojených ...
n)
identifikáciu a priradenie jednotlivých právnických osôb v rámci skupiny a ich vzájomných prepojení ...
1.
spoloční alebo zdieľaní zamestnanci,
2.
spoločné alebo zdieľané zariadenia a systémy,
3.
mechanizmy dohody v oblasti kapitálu, financovania alebo likvidity,
4.
existujúce alebo možné úverové expozície,
5.
dohody o spoločnom zabezpečení, dohody o spoločných zábezpekách, ustanovenia o okamžitej splatnosti ...
6.
dohody o prevodoch rizika, dohody o vzájomnom poskytnutí pôžičky (back-to-back) a dohody o úrovni ...
o)
informácie o príslušnom orgáne dohľadu a príslušnom rezolučnom orgáne každej osoby v skupine, ...
p)
informácie o členovi riadiaceho orgánu zodpovednom za poskytovanie informácií potrebných na prípravu ...
q)
opis mechanizmov, ktoré má vybraná inštitúcia zavedené na zabezpečenie toho, aby pri riešení ...
r)
informácie o všetkých dohodách uzatvorených vybranými inštitúciami a právnickými osobami v ...
s)
opis možných finančných zdrojov na podporu riešenia krízových situácií,
t)
informácie o zaťažení aktív, likvidných aktívach, činnostiach súvisiacich s podsúvahovými ...
§ 23
Predkladanie plánov riešenia krízových situácií
(1)

Rada predloží plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie a jeho zmeny Národnej ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií ...

§ 24
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s príslušným rezolučným orgánom v štáte ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto ...
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(2)

Krízová situácia vo vybranej inštitúcii sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak by podaním návrhu ...

(3)

Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie vybranej inštitúcie rada uskutoční v rámci ...

(4)

Ak rada zistí, že krízová situácia vo vybranej inštitúcii nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne ...

(5)

Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie primerane zohľadňuje ...

§ 25
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie vybranej ...
(1)

Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej ...

(2)

Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1, pozastaví vypracovanie plánu riešenia krízových situácií ...

(3)

Vybraná inštitúcia navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ...

(4)

Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie ...

(5)

Vybraná inštitúcia do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia podľa odseku 4 o náhradných opatreniach ...

(6)

Rada je oprávnená uložiť vybranej inštitúcii najmä tieto náhradné opatrenia:

a)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci ...
b)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú ...
c)
uložiť povinnosť jednorazovo alebo pravidelne poskytnúť rade dodatočné informácie potrebné ...
d)
požadovať, aby vybraná inštitúcia predala určité aktíva,
e)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, ...
f)
obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti alebo poskytovaniu ...
g)
požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr vybranej inštitúcie alebo ...
h)
požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú ...
i)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa ...
j)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné ...
k)
požadovať, ak je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou ...
(7)

Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska ...

(8)

Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu nástrojov, ktoré ...

§ 26
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny upravuje riešenie krízových situácií ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vypracuje plán riešenia krízových situácií ...

(3)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje postup na riešenie krízových situácií ...

a)
materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike,
b)
dcérskej spoločnosti so sídlom v Európskej únii,
c)
osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),
d)
dcérskej spoločnosti osoby podľa písmena a) so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného ...
(4)

V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny sa

a)
uvedú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sa prijmú vo vzťahu k osobám v skupine ...
1.
opatrenia na riešenie krízových situácií vo vzťahu k osobám podľa odseku 3,
2.
koordinované opatrenia na riešenie krízových situácií vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam so ...
b)
uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť opatrenia riešenia krízových situácií a ...
c)
identifikujú mechanizmy spolupráce a koordinácie s príslušnými rezolučnými orgánmi tretích ...
d)
identifikujú opatrenia vrátane právneho a ekonomického oddelenia konkrétnych funkcií alebo oblastí ...
e)
určia akékoľvek ďalšie opatrenia neuvedené v tomto zákone, ktoré rada ako rezolučný orgán ...
f)
identifikujú možnosti financovania riešenia krízových situácií skupiny, a v prípade, ak je potrebné, ...
(5)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie obsahovať opatrenia spočívajúce ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory s výnimkou použitia financovania podľa dvanástej časti ...
b)
krátkodobého úveru Národnou bankou Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(6)

Súčasne s vypracovaním a aktualizáciou plánu riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny rada ...

(7)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie mať neprimerané dôsledky pre žiaden ...

§ 27
Požiadavky a postupy vzťahujúce sa na plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike je povinná predložiť ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 rada postúpi

a)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v rozsahu potrebnom na vykonávanie ...
b)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla dcérskej spoločnosti v rozsahu dôležitom pre ...
c)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu relevantnom pre ...
d)
členom príslušného kolégia orgánov dohľadu v rozsahu dôležitom pre dcérske spoločnosti a ...
e)
príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d).
(3)

Ak sa informácie podľa odseku 1 týkajú dcérskych spoločností so sídlom v tretích krajinách, ...

(4)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií ...

(5)

Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad ...

(6)

Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu ...

(7)

Ak sa v lehote podľa odseku 5 nepodarí rade dosiahnuť spoločné rozhodnutie všetkých orgánov ...

(8)

Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. ...

(9)

Ak rade pri dosahovaní alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia podľa odseku 5 alebo odseku 7 ...

(10)

Ak otázka týkajúca sa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zasahuje do fiškálnej ...

§ 28
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto ...
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(2)

Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak zrušením osôb v skupine likvidáciou ...

(3)

Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie skupiny rada uskutočňuje v rámci prípravy ...

(4)

Ak rada zistí, že krízová situácia skupiny nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu ...

(5)

Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie skupiny zohľadňuje najmä tieto skutočnosti: ...

a)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže priradiť hlavné oblasti obchodnej činnosti a najdôležitejšie ...
b)
rozsah, v ktorom sú právne a podnikové štruktúry zladené s hlavnými oblasťami obchodnej činnosti ...
c)
rozsah, v ktorom sú zavedené mechanizmy, ktoré zaručujú, aby osoba v skupine mala k dispozícii ...
d)
rozsah, v ktorom možno pri riešení krízových situácií osoby v skupine plne vynucovať dohody ...
e)
rozsah, v ktorom je riadiaca štruktúra osoby v skupine primeraná na riadenie a zabezpečenie zhody ...
f)
rozsah, v ktorom má osoba v skupine pri oddelení kritických funkcií alebo hlavných oblastí obchodnej ...
g)
rozsah, v ktorom sú zavedené núdzové plány a opatrenia na zabezpečenie kontinuity prístupu k ...
h)
primeranosť riadiacich informačných systémov na zabezpečenie toho, aby príslušné rezolučné ...
i)
schopnosť riadiacich informačných systémov poskytovať informácie dôležité na účinné riešenie ...
j)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vyskúšala svoje riadiace informačné systémy na základe scenárov ...
k)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže zabezpečiť kontinuitu svojich riadiacich informačných ...
l)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vypracovala vhodné postupy na zabezpečenie toho, aby poskytovala ...
m)
rozsah, v ktorom sa tieto záruky poskytujú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy ...
n)
rozsah, v ktorom sa tieto dohody vykonávajú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy ...
o)
rozsah, v ktorom používanie záruk podľa písmena m) alebo dohôd podľa písmena n) prispieva k ...
p)
rozsah, v ktorom právna štruktúra skupiny bráni uplatňovaniu opatrení na riešenie krízových ...
q)
objem a typ oprávnených záväzkov osoby v skupine,
r)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine, ktoré sú vybranými inštitúciami ...
s)
existenciu a dostatočnosť dohôd o úrovni služieb,
t)
či rezolučné orgány tretích krajín majú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré ...
u)
realizovateľnosť opatrení na riešenie krízových situácií takým spôsobom, ktorý spĺňa ciele ...
v)
rozsah, v ktorom štruktúra skupiny umožňuje rade, aby vyriešila krízovú situáciu celej skupiny ...
w)
mechanizmy a prostriedky, ktorými by sa pri skupinách, ktorých dcérske spoločnosti majú sídlo ...
x)
do akej miery je dôveryhodné používanie opatrení na riešenie krízových situácií spôsobom, ...
y)
rozsah, v ktorom možno primerane hodnotiť vplyv riešenia krízových situácií osôb v skupine na ...
z)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný priamy alebo ...
aa)
rozsah, v ktorom by sa šírenie krízovej situácie v rámci skupiny do iných vybraných inštitúcií ...
ab)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný vplyv na ...
(6)

Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny sa vykoná v rámci kolégia pre ...

§ 29
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni ...
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska ...

(3)

Ak rade doručí príslušný rezolučný orgán správu podľa odseku 2, rada ju bezodkladne doručí ...

(4)

Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike môže do štyroch mesiacov ...

(5)

Rada oznámi náhradné opatrenia navrhnuté materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom ...

(6)

Rada po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, ...

(7)

Rozhodnutie podľa odseku 6 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská ...

(8)

Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu ...

(9)

Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou, snaží sa o dosiahnutie spoločného rozhodnutia ...

§ 30
Ustanovenia o proporcionalite pri riešení krízových situácií
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska môže aj bez návrhu s ohľadom na možný vplyv ...

(2)

Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup ...

§ 31
Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky
(1)

Vybraná inštitúcia je povinná sústavne vypočítavať a dodržiavať minimálnu požiadavku na ...

(2)

Oprávnené záväzky na účely podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:

a)
nástroj je vydaný a v plnej miere splatený,
b)
nejde o záväzok voči vybranej inštitúcii samotnej ani o záväzok, ktorého splnenie zabezpečuje ...
c)
kúpa nástroja nebola priamo alebo nepriamo financovaná vybranou inštitúciou,
d)
záväzok má zostávajúcu splatnosť najmenej jeden rok, ak oprávnený zo záväzku má právo na ...
e)
záväzok nevyplýva z derivátu,
f)
záväzok nevyplýva z vkladu, ktorý má prednostné poradie v rámci konkurzného konania podľa osobitného ...
(3)

Ak sa záväzok spravuje právnym poriadkom tretej krajiny, vybraná inštitúcia je na požiadanie ...

(4)

Výšku minimálnej požiadavky podľa odseku 1 určí rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, ...

a)
potrebu zaistiť, aby sa situácia vybranej inštitúcie mohla vyriešiť použitím opatrení riešenia ...
b)
potrebu zaistiť, aby vybraná inštitúcia mala dostatok oprávnených záväzkov na to, aby pri kapitalizácii ...
c)
potrebu zaistiť, ak plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie predpokladá, že ...
d)
veľkosť, obchodný model, model financovania a rizikový profil inštitúcie,
e)
rozsah, v ktorom by Fond ochrany vkladov alebo Garančný fond investícií mohol prispieť k financovaniu ...
f)
rozsah, v ktorom by zlyhanie vybranej inštitúcie malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu vrátane ...
(5)

Vybraná inštitúcia je povinná plniť minimálne požiadavky na individuálnej úrovni. Rada môže ...

(6)

Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike má povinnosť plniť aj ...

(7)

Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi iných členských štátov, ktoré vykonávajú ...

(8)

Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 7 požiada Európsky orgán dohľadu ...

(9)

Rada pri určovaní výšky minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti zohľadní skutočnosti podľa ...

(10)

Ak rezolučný orgán na úrovni skupiny požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

(11)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ...

(12)

Rada môže v lehote podľa odseku 11 požiadať o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o určení výšky ...

(13)

Rada môže rozhodnúť, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej ...

a)
dcérska spoločnosť aj jej materská spoločnosť podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska,
b)
dcérska spoločnosť je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vybranej inštitúcie, ktorá ...
c)
vybraná inštitúcia skupiny na najvyššej úrovni v členskom štáte dcérskej spoločnosti na subkonsolidovanom ...
d)
neexistuje podstatná praktická alebo právna prekážka na vykonanie urýchleného prevodu vlastných ...
e)
materská spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska, že poskytuje dostatočnú záruku o obozretnom ...
f)
postupy materskej spoločnosti v oblasti hodnotenia, merania a kontroly rizika sa vzťahujú aj na dcérsku ...
g)
materská spoločnosť má v držbe viac ako 50 % hlasovacích práv spojených s podielmi na kapitáli ...
h)
Národná banka Slovenska rozhodla, že dcérska spoločnosť nemusí plniť kapitálovú požiadavku ...
(14)

Rada môže určiť, že vybraná inštitúcia môže čiastočne alebo úplne splniť minimálnu požiadavku ...

(15)

Vybraná inštitúcia je povinná preukázať rade, že opatrenie zmluvnej kapitalizácie spĺňa tieto ...

a)
obsahuje dojednanie, podľa ktorého, ak rada rozhodne o kapitalizácii, toto opatrenie sa v požadovanom ...
b)
obsahuje dojednanie o podriadenosti, na základe ktorého má v prípade konkurzného konania postavenie ...
(16)

Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska overuje, či vybraná inštitúcia dodržiava minimálnu ...

(17)

Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán ...

(18)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, môže v plnom rozsahu udeliť materskej spoločnosti ...

a)
materská spoločnosť spĺňa minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni podľa odseku 6,
b)
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na úrovni skupiny v plnom rozsahu udelila materskej spoločnosti ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

REZOLUČNÉ KONANIE

§ 32
(1)

Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme a v primeranom rozsahu.

(2)

Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné ...

(3)

O priznaní náhrady podľa § 78b rozhoduje rada.

§ 33
Základné pravidlá rezolučného konania
(1)

Pri rezolučnom konaní sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a)
akcionári a vlastníci iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia ...
b)
veritelia vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú nepriaznivé dôsledky ...
c)
štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia ...
d)
štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia ...
e)
s veriteľmi tej istej kategórie sa zaobchádza rovnakým spôsobom,
f)
veriteľ by nemal utrpieť vyššie straty, ako by utrpel v rámci konkurzného konania podľa osobitného ...
g)
ochrana krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) a ochrana klientskeho majetku podľa osobitného ...
h)
opatrenia na riešenie krízovej situácie sa prijmú v súlade s ochrannými opatreniami podľa § ...
i)
ak je vybraná inštitúcia osobou v skupine, používajú sa také opatrenia, aby neboli dotknuté ...
(2)

Vybraná inštitúcia, na ktorú bolo uplatnené opatrenie predaja majetku podniku alebo jeho častí, ...

(3)

O uplatňovaní opatrení v rámci rezolučného konania rada informuje zástupcov zamestnancov a konzultuje ...

(4)

Rada uplatňuje opatrenia v rámci rezolučného konania v súlade s Obchodným zákonníkom upravujúcim ...

§ 34
Podmienky rezolučného konania
(1)

Rada posúdi, či sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania. Posudzuje, či

a)
vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
existuje verejný záujem a
c)
pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností nemôžu byť prijaté akékoľvek alternatívne ...
(2)

Vybraná inštitúcia zlyháva alebo je zjavné, že v blízkej budúcnosti zlyhá, ak je splnená aspoň ...

a)
sú splnené podmienky alebo existujú okolnosti, ktoré by umožňovali v blízkej budúcnosti vydať ...
b)
aktíva vybranej inštitúcie sú nižšie ako jej záväzky alebo existujú okolnosti, ktoré nasvedčujú ...
c)
vybraná inštitúcia nie je schopná uhrádzať svoje záväzky v čase splatnosti alebo existujú ...
d)
vybranej inštitúcii má byť poskytnutá mimoriadna verejná finančná podpora s výnimkou prípadov, ...
1.
štátna záruka na zaručenie krátkodobého úveru na dočasnú podporu likvidity, ktoré poskytujú ...
2.
štátna záruka na novoemitované záväzky alebo
3.
doplnenie vlastných zdrojov alebo nákup kapitálových nástrojov za ceny a za podmienok, ktorými ...
(3)

V každom z prípadov uvedených v odseku 2 písm. d) sa opatrenia obmedzia na solventné vybrané inštitúcie ...

(4)

Národná banka Slovenska bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok ...

(5)

Splnenie podmienok podľa odseku 2 o tom, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej ...

(6)

Predstavenstvo vybranej inštitúcie je povinné bezodkladne po tom, ako sa dozvedelo a s odbornou starostlivosťou ...

§ 35
Účastníci rezolučného konania
(1)

Účastníkom rezolučného konania je vybraná inštitúcia, ktorej sa rezolučné konanie týka.

(2)

Rada môže aj z vlastného podnetu rozhodnúť, že priberie do rezolučného konania ako účastníka ...

§ 36
Zastúpenie
(1)

Účastník rezolučného konania sa môže dať zastúpiť na základe plnomocenstva iba advokátom. ...

(2)

Ak má rezolučné konanie viac účastníkov, títo si môžu zvoliť spoločného advokáta.

§ 37
Postup pred začatím rezolučného konania
(1)

Ak sa má začať rezolučné konanie bez návrhu, rada pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného ...

(2)

Ak to rada považuje za potrebné, vyžiada si pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania ...

§ 38
Začatie rezolučného konania
(1)

Rezolučné konanie možno začať na návrh alebo bez návrhu, ak sú splnené podmienky podľa § ...

(2)

Návrh na začatie rezolučného konania môže podať

a)
Národná banka Slovenska,
b)
vybraná inštitúcia prostredníctvom Národnej banky Slovenska.
(3)

Návrh sa podáva písomne a musí obsahovať dôvody na začatie rezolučného konania, sledovaný ...

(4)

Ak sa začína rezolučné konanie na návrh, Národná banka Slovenska v návrhu zároveň uvedie, ...

(5)

Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48 nie sú splnené, návrh na začatie ...

(6)

Vybraná inštitúcia zostaví priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre podľa osobitného ...

§ 39
Rozhodnutie o začatí rezolučného konania
(1)

Rezolučné konanie sa začína rozhodnutím rady o začatí rezolučného konania.

(2)

Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie s ...

(3)

Rozhodnutie o začatí rezolučného konania treba doručiť do vlastných rúk. Rozhodnutie o začatí ...

(4)

Doručením je rozhodnutie o začatí rezolučného konania právoplatné a vykonateľné. Proti rozhodnutiu ...

§ 40
Účinky začatia rezolučného konania
(1)

Začatím rezolučného konania sa prerušujú súdne konania a iné konania podľa osobitných predpisov, ...

(2)

Začatie rezolučného konania voči vybranej inštitúcii bráni začatiu konkurzného konania na majetok ...

(3)

V konaní prerušenom podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh rady. Rada v konaní koná v mene ...

(4)

Právne úkony, ktoré so začatím rezolučného konania voči vybranej inštitúcii spájajú osobitne ...

(5)

Oprávnenie vybranej inštitúcie nakladať s majetkom, uzatvárať zmluvy alebo inak konať je obmedzené ...

(6)

Rada môže upraviť právo odporovať úkonom vybranej inštitúcie v rovnakom rozsahu, ako by ich ...

(7)

Rada môže rozhodnúť o zmene splatnosti záväzkov a pohľadávok a o ich rozsahu. Splatnosť záväzkov ...

(8)

Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo zmluva o rozdelení vybranej inštitúcie podlieha súhlasu ...

(9)

Na základe žiadosti akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje ...

(10)

Počas rezolučného konania sa neuplatňujú ustanovenia o

a)
povinnosti oceňovania hodnoty nepeňažného vkladu,74)
b)
povinnosti zvolať valné zhromaždenie,75)
c)
väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania,76) ...
d)
lehote a náležitostiach oznámenia alebo pozvánky na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať ...
e)
práve na prednostné upisovanie akcií,78)
f)
potrebných väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o znížení základného ...
g)
pravidlách pre vzatie akcií z obehu,80)
h)
pravidlách pre ochranu veriteľov pri znížení základného imania,81)
i)
podmienke pre platnosť a účinnosť zmeny stanov,81a)
j)
nemožnosti postúpenia pohľadávky bez dohody s dlžníkom,81b)
k)
písomnej výzve a lehote omeškania, ktorá musí byť dodržaná, aby vybraná inštitúcia mohla ...
(11)

Rada môže rozhodnúť o vylúčení niektorých účinkov podľa odsekov 1 až 10.

(12)

Ustanovenie odseku 10 sa vzťahuje primerane aj na výkon právomoci odpísania a konverzie kapitálových ...

§ 41
Rozhodnutie o uložení opatrenia
(1)

Rada rozhodne o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie vybranej inštitúcii rozhodnutím ...

(2)

Pri rozhodovaní podľa odseku 1 postupuje rada samostatne, nestranne a nezávisle, nie je viazaná ...

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o uložení opatrenia, odôvodnenie ...

(4)

Rozhodnutie o uložení opatrenia podľa odseku 1 sa doručí zástupcom vybranej inštitúcie do vlastných ...

(5)

Doručením je rozhodnutie podľa odseku 1 vykonateľné.

(6)

Rada pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky ...

§ 42

Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní vrátane výkonu rozhodnutí o uložení ...

§ 43
Zánik postavenia účastníka v rezolučnom konaní
(1)

Postavenie účastníka v rezolučnom konaní zaniká vykonaním práv alebo splnením povinností určených ...

(2)

Osoba, ktorá o sebe tvrdí, že má byť účastníkom v rezolučnom konaní, môže správnou žalobou ...

§ 44
Prerušenie rezolučného konania

Rada je oprávnená prerušiť rezolučné konanie. Rezolučné konanie je prerušené až do vydania ...

§ 45
Zastavenie rezolučného konania
(1)

Rada na návrh alebo aj bez návrhu rezolučné konanie zastaví, ak odpadnú dôvody, pre ktoré sa ...

(2)

Rozhodnutím rady o zastavení rezolučného konania sa rezolučné konanie zastavuje a zanikajú účinky ...

(3)

Rezolučné konanie sa zastavuje aj na základe rozhodnutia súdu, ktorým zrušil rozhodnutie o začatí ...

§ 46
Skončenie rezolučného konania
(1)

Rada rozhodne o skončení rezolučného konania po splnení účelu rezolučného konania rozhodnutím ...

(2)

V rozhodnutí o skončení konania môže určiť, ktoré účinky spojené so začatím rezolučného ...

§ 47
Spoločné ustanovenie
(1)

Rada oznámi vydanie rozhodnutí v rezolučnom konaní

a)
príslušným orgánom dohľadu nad pobočkami vybranej inštitúcie,
b)
Národnej banke Slovenska,
c)
Fondu ochrany vkladov,
d)
Garančnému fondu investícií,
e)
príslušným rezolučným orgánom na úrovni skupiny, ak je to potrebné,
f)
ministerstvu,
g)
Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky,
h)
príslušným orgánom dohľadu na konsolidovanom základe,
i)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo),
j)
Európskemu výboru pre systémové riziká,
k)
Európskej komisii,
l)
Európskej centrálnej banke,
m)
Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy,
n)
Európskemu orgánu dohľadu pre poisťovníctvo,
o)
prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorých je ...
p)
Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnici,
q)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ...
r)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ...
(2)

Minister financií Slovenskej republiky bezodkladne informuje vládu Slovenskej republiky (ďalej len ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA RIEŠENIE KRÍZOVEJ SITUÁCIE FINANČNEJ INŠTITÚCIE, HOLDINGOVEJ SPOLOČNOSTI <span class="shorten">...</span>

§ 48
Podmienky na riešenie krízových situácií finančnej inštitúcie a holdingovej spoločnosti
(1)

Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k finančnej inštitúcii podľa § ...

(2)

Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k osobám podľa § 1 ods. 3 písm. ...

(3)

Ak sú vybrané inštitúcie, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami holdingovej spoločnosti so zmiešanou ...

(4)

Rada môže, po zohľadnení ustanovenia odseku 3, prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie ...

a)
jedna dcérska spoločnosť alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami, ...
b)
konkurzné právo členského štátu vyžaduje, aby sa ku skupine pristupovalo ako k celku a opatrenie ...
(5)

Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 vzhľadom na jednu dcérsku spoločnosť ...

§ 48a
Všeobecné zásady rozhodovania s možným vplyvom na viac ako jeden členský štát
(1)

Rada pri výkone svojich právomocí podľa tohto zákona, ktoré môžu mať vplyv na viac ako jeden ...

a)
efektívne rozhodovanie a udržanie čo najnižších nákladov na riešenie krízových situácií ...
b)
prijímanie rozhodnutí a opatrení včas a s primeranou naliehavosťou,
c)
vzájomná spolupráca s príslušnými rezolučnými orgánmi, Národnou bankou Slovenska a príslušnými ...
d)
primerané zohľadnenie záujmov členského štátu, v ktorom má sídlo materská spoločnosť v Európskej ...
e)
primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom má sídlo dcérska spoločnosť, ...
f)
primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka, ...
g)
vyvažovanie záujmov dotknutých členských štátov v záujme predchádzania nespravodlivého poškodenia ...
h)
postup v rezolučnom konaní v súlade s plánmi riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ...
i)
transparentnosť rezolučného konania vždy, keď je pravdepodobné, že navrhované rozhodnutie bude ...
j)
koordinácia a spolupráca na účely zníženia celkových nákladov riešenia krízových situácií. ...
(2)

Ak sa vyžaduje prerokovanie s príslušným orgánom pred prijatím rozhodnutia podľa tohto zákona, ...

a)
materskú spoločnosť v Európskej únii, dcérsku spoločnosť alebo pobočku vybranej inštitúcie ...
b)
stabilitu členského štátu, v ktorom má sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, dcérska ...
§ 49
Riešenie krízových situácií dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny
(1)

Rada bezodkladne oznámi rezolučnému orgánu na úrovni skupiny, orgánu dohľadu na úrovni skupiny ...

(2)

Ak rade v lehote podľa odseku 1 rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že v dôsledku navrhnutých ...

(3)

Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán ...

(4)

Ak rada postupuje podľa odseku 3 a prijme samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo ...

(5)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, po prijatí oznámenia príslušného rezolučného ...

(6)

Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie ...

(7)

Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie ...

(8)

Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie o programe riešenia krízových situácií na ...

(9)

Program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musí

a)
vychádzať z plánov riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné ...
b)
určiť opatrenia na riešenie krízových situácií materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom ...
c)
určiť spôsob koordinácie opatrení podľa písmena b),
d)
obsahovať plán financovania v súlade s plánom riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ...
§ 50
Riešenie krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny a zistí, že materská spoločnosť v Európskej ...

a)
je pravdepodobné, že prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení ...
b)
prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej ...
c)
jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti spĺňajú podmienky na začatie rezolučného konania podľa ...
d)
prijatie opatrenia na riešenie krízových situácií alebo iného opatrenia na úrovni skupiny bude ...
(2)

Rada vyvinie spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia ...

(3)

Ak rada oznámi, že nebude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni ...

a)
plány riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány ...
b)
zachovanie finančnej stability v dotknutých členských štátoch.
(4)

Ak rade rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že bude postupovať podľa programu riešenia ...

(5)

Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán ...

(6)

Ak rada postupuje podľa odseku 5 a prijme iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie ...

ŠIESTA ČASŤ

OCEŇOVANIE AKTÍV, PRÁV A ZÁVÄZKOV

§ 51
Oceňovanie na účely riešenia krízových situácií
(1)

Rada pred rozhodnutím o uložení opatrení na riešenie krízových situácií alebo pred uplatnením ...

(2)

Ocenenie vykonáva osoba nezávislá od orgánov verejnej moci a rady, ako aj od vybraných inštitúcií ...

(3)

Ocenenie vykonáva osoba určená radou. Rada uzatvorí s osobou podľa prvej vety zmluvu o ocenení, ...

(4)

Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá spĺňa podmienky podľa ...

(5)

Účelom oceňovania je

a)
zistiť, či sú splnené podmienky na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov,
b)
zistiť, či sú splnené podmienky na uloženie opatrení na riešenie krízových situácií a zabezpečiť ...
c)
podložiť rozhodnutie o rozsahu zrušenia alebo zriedenia akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ...
d)
podložiť rozhodnutie o rozsahu odpísania alebo konverzie oprávnených záväzkov, ak sa ukladá ...
e)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách, alebo iných nástrojoch vlastníctva, ...
f)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva, ...
g)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. ...
(6)

Rada zabezpečí vykonanie oceňovania podľa odseku 1 v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu ...

(7)

Rada a ňou určená osoba pri vykonávaní úloh v súvislosti s oceňovaním postupuje s náležitou ...

(8)

Pri ocenení sa neprihliada na to, že by sa vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. ...

(9)

Pri oceňovaní sa zohľadňujú skutočnosti, že pri uložení opatrenia na riešenie krízových ...

a)
môže rada od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vymáhať všetky ...
b)
môžu byť v prospech národného fondu účtované úroky alebo poplatky v súvislosti s akýmikoľvek ...
(10)

Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) pri oceňovaní predloží

a)
priebežnú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,84) ktorá zohľadní ocenenie a bude ...
b)
analýzu a odhad účtovnej hodnoty aktív,
c)
zoznam neuhradených súvahových a podsúvahových záväzkov vykázaných v knihách a záznamoch ...
(11)

Ak je to potrebné, môžu sa informácie podľa odseku 5 písm. b) doplniť analýzou a odhadom trhovej ...

(12)

Ocenenie obsahuje rozdelenie veriteľov na triedy na základe úrovní ich priority a odhad zaobchádzania, ...

(13)

Ak nemožno zabezpečiť informácie podľa odsekov 10 a 12 alebo ak rada nemôže zabezpečiť vykonanie ...

(14)

Predbežné ocenenie určí hodnotu aktív, práv a záväzkov, a ak je to za daných okolností možné, ...

(15)

Ocenenie, ktoré nespĺňa všetky požiadavky podľa odsekov 10 a 12, alebo ak nie je vykonané osobou ...

a)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. ...
b)
podložiť rozhodnutie pripísať nároky veriteľov alebo zvýšiť výšku vyplatenej protihodnoty ...
(16)

Ak odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) ...

a)
zvýšiť hodnotu nárokov veriteľov alebo vlastníkov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré ...
b)
nariadiť preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív, aby v súvislosti s aktívami, právami ...
(17)

Ocenenie je podkladom rozhodnutia rady

a)
o uložení opatrení na riešenie krízových situácií vrátane prevzatia kontroly nad zlyhávajúcou ...
b)
pre výkon právomocí odpísania kapitálových nástrojov alebo konverzie kapitálových nástrojov. ...

SIEDMA ČASŤ

OPATRENIA NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

§ 52
Všeobecné zásady, ktorými sa riadia opatrenia na riešenie krízových situácií
(1)

Medzi opatrenia na riešenie krízových situácií patrí

a)
prevod majetku,
b)
využitie preklenovacej inštitúcie,
c)
oddelenie aktív,
d)
kapitalizácia.
(2)

Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív len spolu s iným opatrením na riešenie ...

(3)

Okrem situácie podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o uložení opatrení na riešenie krízových ...

(4)

Ak sa na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ...

(5)

Zrušenie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa vykoná s ohľadom ...

(6)

Rada môže od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová ...

a)
započítaním voči akejkoľvek protihodnote, ktorú nadobúdateľ vyplatil vybranej inštitúcii alebo ...
b)
ako prednostný veriteľ od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo ...
c)
ako prednostný veriteľ z akýchkoľvek výnosov vytvorených prostredníctvom ukončenia prevádzky ...
(7)

Oprávnené výdavky rady podľa odseku 6, ktoré sú splatné skôr, ako rada môže použiť spôsob ...

(8)

Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až ...

Opatrenie prevodu majetku

§ 53
Opatrenie prevodu majetku
(1)

Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia prevodu majetku, predmetom ktorého je prevod na nadobúdateľa, ...

a)
akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou, ktorej krízová situácia sa ...
b)
všetky alebo niektoré aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia ...
(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo iných osôb, ...

(3)

Rada postupuje pri prevode s prihliadnutím na obvyklé plnenia v obchodnom styku, najmä v súlade ...

(4)

Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne nadobúdateľ za aktíva, záväzky, akcie a iné nástroje ...

a)
akcionárov a držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo ...
b)
vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak sa opatrenie prevodu majetku ...
(5)

Rada môže pri uložení opatrenia prevodu majetku vykonať prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...

(6)

Rada môže so súhlasom nadobúdateľa rozhodnúť o spätnom prevode majetku. Vybraná inštitúcia ...

(7)

V čase prevodu musí byť nadobúdateľ oprávnený na výkon činností podľa osobitných predpisov,87) ...

(8)

Ak prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vyžaduje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie ...

(9)

Ak rada uložila opatrenie prevodu majetku, a o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa ...

a)
prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva je účinný,
b)
v rámci lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 sa ...
c)
v rámci lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 sa ...
(10)

Právoplatným rozhodnutím, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej ...

(11)

Ak sa právoplatným rozhodnutím zamieta žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie ...

a)
ostávajú v platnosti hlasovacie práva spojené s akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva podľa ...
b)
môže rada vyžadovať, aby nadobúdateľ spätne previedol akcie alebo iné nástroje vlastníctva ...
c)
ak sa neuskutoční prevod podľa písmena b) z dôvodov na strane nadobúdateľa akcií alebo iných ...
(12)

Prevody vykonané na základe rozhodnutia o uložení opatrenia prevodu majetku podliehajú ochranným ...

(13)

Nadobúdateľ majetku vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných ...

a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ...
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá ...
(14)

Akcionári vybranej inštitúcie alebo veritelia vybranej inštitúcie a iné osoby, ktorých aktíva, ...

§ 54
(1)

Rada ponúkne na predaj aktíva, práva a záväzky alebo akcie alebo iné nástroje vlastníctva vybranej ...

(2)

Rada pri ponuke podľa odseku 1 dbá najmä na

a)
transparentnosť zverejnených informácií o aktívach, právach, záväzkoch, akciách alebo iných ...
b)
okolnosti konkrétneho prípadu so zreteľom na potrebu zachovania finančnej stability,
c)
nediskriminačný prístup ku všetkým potenciálnym nadobúdateľom, pričom nesmie poskytnúť žiadnemu ...
d)
predchádzanie konfliktu záujmov medzi zúčastnenými osobami (radou, vybranou inštitúciou, potenciálnymi ...
e)
efektívne a rýchle uloženie opatrenia prevodu majetku,
f)
maximalizáciu predajnej ceny aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...
(3)

Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté právo rady rokovať s prípadným nadobúdateľom pri dodržaní ...

(4)

Vybraná inštitúcia môže oddialiť povinnosť zverejniť uvedenie na trh v súlade a za podmienok ...

(5)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak existujú skutočnosti, ktoré by bránili naplneniu niektorého ...

a)
existuje závažné ohrozenie finančnej stability spôsobené zlyhaním alebo pravdepodobným zlyhaním ...
b)
ponuka na predaj by narušila účinnosť opatrenia prevodu majetku pri riešení tohto ohrozenia.
§ 55
Opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie
(1)

Rada môže na účel zachovania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo viacerých vybraných ...

a)
akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných jednou alebo viacerými vybranými inštitúciami, ...
b)
všetkých alebo niektorých aktív, práv alebo záväzkov jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií. ...
(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo inej osoby, ...

(3)

Celková hodnota záväzkov prevedených na preklenovaciu inštitúciu nesmie presiahnuť celkovú hodnotu ...

(4)

Opatrenie kapitalizácie podľa § 58 ods. 1 písm. b) uplatní rada tak, aby neobmedzila alebo neohrozila ...

(5)

Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne preklenovacia inštitúcia za aktíva, práva, záväzky, ...

a)
akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie využitia preklenovacej ...
b)
vybranej inštitúcie alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak sa opatrenie využitia preklenovacej ...
(6)

Rada môže pri uložení opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie vykonať prevod akcií alebo ...

(7)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...

a)
vybranú inštitúciu alebo pôvodných vlastníkov pri splnení podmienok podľa odsekov 8 a 9, pričom ...
b)
tretiu osobu.
(8)

Rada môže previesť akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky ...

a)
možnosť spätného prevodu konkrétnych akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo aktív, ...
b)
konkrétne akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky nepatria do ...
(9)

Rada môže vykonať spätný prevod bez časového obmedzenia, pričom prevod musí spĺňať všetky ...

(10)

Preklenovacia inštitúcia je oprávnená poskytovať služby vybranej inštitúcie v rozsahu aktív, ...

(11)

Výkon iných činností preklenovacej inštitúcie v rozsahu aktív, práv alebo záväzkov, ktoré ...

(12)

Preklenovacia inštitúcia vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných ...

(13)

Preklenovacia inštitúcia je oprávnená vykonávať práva podľa odseku 12, aj ak

a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ...
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá ...
§ 56
Prevádzka preklenovacej inštitúcie
(1)

Preklenovacia inštitúcia je akciová spoločnosť,91) ktorá

a)
je kontrolovaná radou a ňou vydané akcie sú čiastočne alebo úplne v správe alebo vlastníctve ...
b)
bola založená na účely prijatia a držby časti alebo všetkých akcií alebo iných nástrojov ...
(2)

Súčasťou žiadosti preklenovacej inštitúcie o udelenie bankového povolenia a povolenia na poskytovanie ...

a)
so zakladateľskou listinou alebo zakladateľskou zmluvou92) a stanovami preklenovacej inštitúcie,
b)
s členmi štatutárneho orgánu a dozornej rady preklenovacej inštitúcie a rozsahom ich zodpovednosti, ...
c)
so zásadami odmeňovania členov štatutárneho orgánu a dozornej rady preklenovacej inštitúcie,
d)
so stratégiou a rizikovým profilom preklenovacej inštitúcie,
e)
so zmenami skutočností podľa písmen a) až d).
(3)

V rozsahu potrebnom na pokračovanie poskytovania služieb a výkon činností vybranej inštitúcie, ...

(4)

Rada zabezpečí, že činnosť preklenovacej inštitúcie je v súlade s rámcom Európskej únie pre ...

(5)

Štatutárny orgán preklenovacej inštitúcie zabezpečí vykonávanie kritických funkcií vybranej ...

(6)

Rada rozhodne, že preklenovacia inštitúcia prestane plniť účel preklenovacej inštitúcie, ak

a)
prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1,
b)
sa zlúči alebo splynie s inou osobou,
c)
vykoná predaj väčšiny alebo všetkých svojich aktív, práv alebo záväzkov tretej strane,
d)
uplynie lehota podľa odseku 8 alebo odseku 9,
e)
zanikli alebo boli vysporiadané aktíva a záväzky preklenovacej inštitúcie.
(7)

Predaj preklenovacej inštitúcie alebo jej aktív, práv alebo záväzkov sa uskutoční za obvyklých ...

(8)

Ak nenastane žiadny z prípadov uvedených v odseku 6 písm. a) až c) a e), rada ukončí prevádzku ...

(9)

Rada môže lehotu uvedenú v odseku 8 predĺžiť o jeden rok aj opakovane, ak také predĺženie

a)
slúži na splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. a), b), c) alebo písm. e) alebo
b)
je potrebné na zaistenie nepretržitého poskytovania služieb vybranej inštitúcie.
(10)

Rada rozhodnutie o predĺžení lehoty podľa odseku 9 zdôvodní a uvedie podrobné posúdenie situácie ...

(11)

Pri ukončení prevádzky podľa odseku 6 písm. c) alebo písm. d) sa preklenovacia inštitúcia zruší ...

(12)

Ak rada nevymáha oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 6, plynú výnosy dosiahnuté v dôsledku ukončenia ...

(13)

Ak sa opatrenie preklenovacej inštitúcie využije na prevod aktív a záväzkov viac ako jednej vybranej ...

(14)

Členovia štatutárneho orgánu preklenovacej inštitúcie zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej ...

(15)

Na preklenovaciu inštitúciu pri nadobudnutí vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt od vybranej ...

§ 57
Opatrenie oddelenia aktív
(1)

Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie ...

(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo inej osoby, ...

(3)

Správcom aktív je právnická osoba, ktorá

a)
je kontrolovaná radou a je čiastočne alebo úplne vo vlastníctve rady alebo iného orgánu verejnej ...
b)
bola založená na účely prijatia a držby časti alebo všetkých aktív, práv a záväzkov jednej ...
(4)

Správca aktív spravuje aktíva, ktoré boli naňho prevedené s cieľom maximalizácie ich hodnoty ...

(5)

Rada vo vzťahu k správcovi aktív

a)
schvaľuje zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu,
b)
schvaľuje členov štatutárneho orgánu a dozornej rady správcu aktív a určuje rozsah ich zodpovednosti, ...
c)
schvaľuje zásady odmeňovania členov štatutárneho orgánu a dozornej rady správcu aktív,
d)
schvaľuje stratégiu a rizikový profil správcu aktív.
(6)

Rada môže previesť aktíva, práva alebo záväzky na základe odseku 1, len ak sú splnené tieto ...

a)
situácia na príslušnom trhu je pre tieto aktíva taká, že ich speňaženie v konkurznom konaní ...
b)
prevod je potrebný na zabezpečenie riadneho fungovania vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie ...
c)
prevod je potrebný na maximalizáciu výnosov z predaja alebo riadnej likvidácie.
(7)

Pri uložení opatrenia oddelenia aktív rada určí protihodnotu, za akú sa aktíva, práva alebo ...

(8)

Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, protihodnota, ktorú zaplatí správca aktív za aktíva, práva ...

(9)

Ak sa uložilo opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie, správca aktív môže aktíva, práva ...

(10)

Rada môže previesť aktíva, práva alebo záväzky z vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie ...

(11)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv alebo záväzkov zo správcu aktív späť na vybranú ...

(12)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv alebo záväzkov zo správcu aktív späť na vybranú ...

a)
možnosť spätného prevodu konkrétnych aktív, práv alebo záväzkov je výslovne uvedená v rozhodnutí ...
b)
konkrétne aktíva, práva alebo záväzky nepatria do tried aktív, práv alebo záväzkov bližšie ...
(13)

Rada môže vykonať spätný prevod bez časového obmedzenia, pričom prevod musí spĺňať všetky ...

(14)

Členovia štatutárneho orgánu správcu aktív zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej inštitúcie, ...

(15)

Na správcu aktív pri nadobudnutí vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt od vybranej inštitúcie, ...

§ 58
Kapitalizácia
(1)

Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia kapitalizácie na účely

a)
doplnenia vlastných zdrojov vybranej inštitúcie, ak možno dôvodne predpokladať obnovu plnenia ...
b)
konverzie záväzkov vybranej inštitúcie na vlastné imanie alebo zníženia sumy istiny záväzkov ...
(2)

Postup podľa odseku 1 písm. a) sa použije, ak je odôvodnený predpoklad, že uložením opatrení ...

(3)

Rada pri uložení opatrenia kapitalizácie zachová právnu formu vybranej inštitúcie okrem prípadov, ...

§ 59
Rozsah kapitalizácie
(1)

Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku ...

a)
kryté vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov zo zaisťovacích derivátových ...
c)
záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných ...
d)
záväzky z fiduciárneho vzťahu, kde vybraná inštitúcia je fiduciárom a klient nadobúdateľom ...
e)
záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej ...
f)
záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom podľa ...
g)
záväzky ku ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inému pracovnoprávnemu nároku voči zamestnávateľovi ...
2.
komerčnému veriteľovi alebo obchodnému veriteľovi z dôvodu poskytovania tovaru alebo služieb ...
3.
daňovému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,
4.
Fondu ochrany vkladov alebo Garančnému fondu investícií.
(2)

Rada môže vylúčiť niektoré oprávnené záväzky z odpísania alebo konverzie, ak

a)
opatrenie kapitalizácie nie je možné vykonať v primeranom čase,
b)
je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných ...
c)
je to nevyhnutné a primerané na zabránenie šírenia krízy, najmä ak ide o chránené vklady podľa ...
d)
uloženie opatrenia kapitalizácie na tieto záväzky by viedlo k takému poklesu hodnôt, že straty ...
(3)

Pri vylúčení niektorých záväzkov podľa odseku 2 môže rada zvýšiť rozsah odpísania alebo ...

(4)

Pri úplnom alebo čiastočnom vylúčení niektorých oprávnených záväzkov podľa odseku 2 môže ...

a)
pokrytia všetkých strát, ktoré neboli absorbované oprávnenými záväzkami a obnovu čistej hodnoty ...
b)
kúpy akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov s cieľom doplniť ...
(5)

Príspevok z národného fondu sa môže poskytnúť vybranej inštitúcii, ak

a)
sa akcionári a držitelia iných nástrojov vlastníctva, držitelia príslušných kapitálových ...
b)
príspevok nepresahuje 5 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, ocenených v čase prijatia ...
(6)

Príspevok podľa odseku 4 sa môže financovať

a)
sumou, ktorá je k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa ...
b)
sumou, ktorú možno získať v lehote troch rokov prostredníctvom mimoriadnych príspevkov podľa ...
c)
sumami získanými zo zdrojov podľa § 93 ods. 5, ak sumy uvedené v písmenách a) a b) nie sú dostatočné. ...
(7)

Rada môže v čase ohrozenia finančnej stability získať dodatočné finančné prostriedky zo zdrojov ...

a)
ak bol dosiahnutý 5-percentný limit uvedený v odseku 5 písm. b),
b)
po úplnom odpísaní alebo úplnej konverzii všetkých nezabezpečených záväzkov bez prioritného ...
(8)

V čase ohrozenia finančnej stability, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7, môže sa poskytnúť ...

(9)

Príspevok podľa odseku 4 okrem jeho poskytnutia podľa odseku 5 písm. a) sa môže poskytnúť aj ...

a)
príspevok na absorpciu straty a doplnenie vlastného imania uvedený v odseku 5 písm. a) sa rovná ...
b)
je v národnom fonde k dispozícii suma získaná z ročných príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. ...
c)
aktíva vybranej inštitúcie na konsolidovanom základe nepresahujú 900 miliárd eur.
(10)

Rada pri postupe podľa odseku 2 zohľadní

a)
zásadu, podľa ktorej by straty mali znášať najprv akcionári a po nich veritelia podľa poradia ...
b)
úroveň kapacity na absorpciu strát, ktorá ostane, ak by sa vylúčil záväzok alebo trieda záväzkov, ...
c)
potrebu udržiavať primerané zdroje v národnom fonde.
(11)

Pri postupe podľa odseku 2 sa môže záväzok úplne vylúčiť z odpísania alebo sa môže vylúčiť ...

§ 60
Výška kapitalizácie
(1)

Rada v súlade s ocenením podľa § 51 pri kapitalizácii určí celkovú sumu

a)
odpisovaných oprávnených záväzkov tak, aby čistá hodnota aktív bola rovná nule,
b)
konvertovaných oprávnených záväzkov na akcie alebo iný druh kapitálových nástrojov tak, aby ...
(2)

Suma oprávnených záväzkov určená na odpísanie a konverziu sa určí s ohľadom na potrebu obnovy ...

(3)

Ak objem odpísaného kapitálu prevyšuje požadovanú sumu, rada je oprávnená rozhodnúť o pripísaní ...

(4)

Na účely odsekov 1 až 3 si rada obstará úplné a aktuálne informácie o aktívach a záväzkoch ...

§ 61
Postavenie akcionárov pri kapitalizácii, odpise alebo konverzii kapitálových nástrojov
(1)

Rada vo vzťahu k akcionárom alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva môže rozhodnúť o

a)
zrušení alebo prevode akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v prospech veriteľov,
b)
zriedení existujúcich akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ak je čistá hodnota vybranej ...
(2)

Konverzia podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná takým konverzným koeficientom, ktorý výrazne zriedi ...

(3)

Postup podľa odseku 1 platí aj pre akcionárov alebo držiteľov príslušných nástrojov vlastníctva, ...

(4)

Rada pri rozhodovaní podľa odseku 1 berie do úvahy

a)
ocenenie podľa § 51,
b)
výšku sumy, o ktorú je potrebné znížiť položky vlastného kapitálu Tier 1 a odpísať alebo ...
c)
celkovú sumu kapitalizácie určenú podľa § 60.
(5)

Pri kapitalizácii alebo konverzii podľa odsekov 1 až 4 je rada oprávnená určiť kratšiu lehotu ...

(6)

Ak sa nedodrží ustanovená lehota podľa odseku 5, platí pre nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej ...

§ 62
Postup pri odpisovaní a konverzii
(1)

Rada v rámci kapitalizácie pri odpisovaní a konverzii okrem § 59 ods. 1 a 2 postupuje takto:

a)
položky vlastného kapitálu Tier 1 sa znížia podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky ...
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity ...
d)
suma istiny podriadeného dlhu, ktorý nie je dodatočným kapitálom Tier 1 alebo kapitálom Tier 2 ...
e)
suma istiny alebo splatný zostatok zvyšku oprávnených záväzkov v súlade s poradím nárokov v ...
(2)

Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ods. ...

(3)

Pred odpísaním alebo konverziou podľa odseku 1 písm. e) sa konvertuje alebo zníži suma istiny ...

a)
suma istiny nástroja sa znižuje alebo
b)
dochádza ku konverzii nástrojov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
(4)

Ak bola suma istiny nástroja pred kapitalizáciou podľa odseku 1 znížená, ale nie na nulu, v súlade ...

(5)

Pri posúdení, či sa majú záväzky určitej triedy odpísať alebo konvertovať na vlastné imanie, ...

(6)

Podriadeným dlhom sa na účely tohto zákona rozumejú záväzky spojené so záväzkom podriadenosti ...

§ 63
Deriváty
(1)

Rada je oprávnená odpísať alebo konvertovať záväzky plynúce z derivátových zmlúv pri uzatváraní ...

(2)

Ak obchod s derivátmi je súčasťou dohody o konečnom čistom zúčtovaní, rada alebo nezávislá ...

(3)

Rada určí hodnotu záväzkov vyplývajúcich z derivátov na základe

a)
vhodných metodík na určenie hodnoty tried derivátov vrátane transakcií, ktoré podliehajú dohodám ...
b)
zásad na určenie relevantného okamihu, v ktorom by sa mala určiť hodnota derivátovej pozície, ...
c)
vhodných metodík na porovnanie poklesu hodnôt, ktorý by vzišiel z uzavretia a následnej kapitalizácie ...
§ 64
Miera konverzie dlhu na vlastné imanie
(1)

Rada môže uplatniť rôzny konverzný pomer pre rôzne triedy kapitálových nástrojov a záväzkov ...

a)
konverzný pomer má predstavovať primeranú náhradu dotknutému veriteľovi za stratu z odpísania ...
b)
pri použití rôznych konverzných pomerov konverzný pomer použitý pri záväzkoch, ktoré sa považujú ...
§ 65
Opatrenia týkajúce sa ozdravenia a reorganizácie sprevádzajúce kapitalizáciu
(1)

Rada súčasne s uložením opatrenia kapitalizácie vybranej inštitúcie podľa § 58 ods. 1 písm. ...

(2)

Rada môže vypracovaním a vykonaním plánu reorganizácie obchodnej činnosti podľa § 66 poveriť ...

§ 66
Plán reorganizácie obchodnej činnosti
(1)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vypracuje a predloží ...

(2)

Ak sa kapitalizácia podľa § 58 ods. 1 písm. a) uplatňuje na dve a viac osôb v skupine, plán reorganizácie ...

(3)

Rada môže výnimočne predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac na dva mesiace od uloženia kapitalizácie. ...

(4)

V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa určia opatrenia zamerané na obnovu dlhodobého zdravia ...

(5)

Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje najmenej tieto prvky:

a)
podrobnú identifikáciu faktorov a problémov, ktoré spôsobili zlyhanie vybranej inštitúcie alebo ...
b)
opis opatrení zameraných na obnovu dlhodobého zdravia vybranej inštitúcie, ktoré sa majú prijať, ...
c)
časový harmonogram vykonávania týchto opatrení.
(6)

Opatrenia namierené na obnovu dlhodobej stability vybranej inštitúcie môžu zahŕňať

a)
reorganizáciu činností,
b)
zmeny prevádzkových systémov a infraštruktúry,
c)
upustenie od stratových činností,
d)
úpravu existujúcich činností tak, aby sa stali konkurencieschopnými,
e)
odpredaj aktív alebo oblastí obchodnej činnosti.
(7)

Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti rada posúdi pravdepodobnosť, ...

(8)

Ak rada nie je toho názoru, že pomocou plánu reorganizácie obchodnej činnosti sa dosiahne dlhodobá ...

(9)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie do dvoch týždňov ...

(10)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vykoná opatrenia ...

(11)

Ak je rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska toho názoru, že je potrebná zmena plánu ...

§ 67
Účinky kapitalizácie
(1)

Rozhodnutie rady podľa § 9 ods. 1 písm. d) až h) a § 70 ods. 1 je pre veriteľov a akcionárov ...

(2)

Rada je oprávnená na všetky súvisiace úkony podľa osobitných predpisov týkajúce sa výkonu ...

a)
zápis alebo zmenu údajov v obchodnom registri alebo iných registroch podľa osobitného predpisu,20) ...
b)
zrušenie kótovania a pozastavenie obchodovania s akciami, inými nástrojmi vlastníctva alebo dlhovými ...
c)
kótovanie alebo prijatie na obchodovanie nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
d)
opätovné kótovanie a opätovné prijatie na obchodovanie dlhových nástrojov, ktoré boli predmetom ...
(3)

Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny alebo splatný zostatok ...

(4)

Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny alebo splatný zostatok ...

§ 68
Odstránenie procesných prekážok pri kapitalizácii
(1)

Rada môže vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) uložiť povinnosť ...

(2)

Rada posúdi, či je primerané uložiť povinnosti podľa odseku 1 vzhľadom na plán riešenia krízovej ...

(3)

Pri konverzii záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na akcie ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté iné povinnosti podľa osobitných predpisov.86)

§ 69
Zmluvné uznanie kapitalizácie
(1)

Vybraná inštitúcia je povinná vo svojich záväzkových vzťahoch dohodnúť súhlas veriteľa s ...

a)
nie je vylúčený podľa § 59 ods. 1,
b)
nie je chráneným vkladom podľa osobitného predpisu,1)
c)
sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny a
d)
bol uzavretý alebo zmenený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona; to neplatí pre takú zmenu ...
(2)

Rada môže rozhodnúť, že sa nepoužije postup podľa odseku 1, ak je zrejmé, že záväzok môže ...

(3)

Nesplnenie povinnosti podľa odseku 1 vybranou inštitúciou nie je prekážkou na výkon právomocí ...

ÔSMA ČASŤ

ODPÍSANIE KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJOV

§ 70
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov
(1)

Rada rozhoduje o odpísaní príslušných kapitálových nástrojov alebo ich konverzii do akcií alebo ...

a)
nezávisle na rezolučnom konaní alebo na úkonoch v rámci rezolučného konania podľa odseku 3 alebo ...
b)
v rámci rezolučného konania podľa štvrtej časti tohto zákona najneskôr spolu s rozhodnutím ...
(2)

Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie ...

(3)

Rada je povinná bezodkladne vydať rozhodnutie o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových ...

a)
sú splnené podmienky podľa § 34 alebo § 48 a zároveň § 52 ods. 8 pred vykonaním úkonu alebo ...
b)
Národná banka Slovenska doručila rade stanovisko, že odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné ...
c)
vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora; to neplatí, ak sa poskytuje podpora podľa § ...
(4)

Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina ...

a)
vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina zlyháva alebo sa ...
b)
nie je odôvodený predpoklad, že pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností dokáže akékoľvek ...
(5)

Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa považuje za zlyhávajúcu ...

(6)

Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ...

(7)

Rada informuje o rozhodnutí podľa odseku 3 písm. b) Národnú banku Slovenska.

§ 70a
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov na úrovni skupiny
(1)

Rada vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia s príslušnými rezolučnými ...

a)
je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje ...
b)
odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability skupiny, ktorej súčasťou je vybraná ...
(2)

Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, rada prijme vlastné rozhodnutie ...

(3)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rozhodne o odpísaní alebo konverzii príslušných ...

a)
je vybraná inštitúcia materskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje ...
b)
odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability skupiny, ktorej súčasťou je vybraná ...
(4)

Príslušný kapitálový nástroj vydaný dcérskou spoločnosťou nemôže byť podľa odseku 1 odpísaný ...

§ 70b
Oznamovacie povinnosti proti orgánom iných členských štátov
(1)

Rada bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 70 ods. ...

a)
orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad skupinou, ...
b)
rezolučnému orgánu v inom členskom štáte podľa písmena a), ktorý je podľa práva tohto členského ...
(2)

Ak rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny dospela k záveru, že je splnená podmienka podľa ...

a)
orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad touto zahraničnou ...
b)
rezolučnému orgánu v inom členskom štáte podľa písmena a), ktorý je podľa práva tohto členského ...
(3)

Rada v oznámení podľa odsekov 1 a 2 uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k záveru, že je ...

(4)

Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov ...

§ 71
Postup pri odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov
(1)

Rada pri odpisovaní alebo konverzii postupuje podľa poradia pohľadávok určeného podľa osobitného ...

a)
najprv sa znížia položky vlastného kapitálu Tier 1 v pomere k strate, v rozsahu ich kapacity, rada ...
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa odpíše alebo konvertuje do položiek vlastného ...
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu ...
(2)

Odpísaním sa istina príslušného kapitálového nástroja považuje za trvalo zníženú, okrem ...

(3)

Zánik záväzkov podľa odseku 2 nebráni postupu podľa odseku 4.

(4)

Na účely konverzie príslušných kapitálových nástrojov podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. ...

a)
nástroje vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) ...
b)
vydanie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 má prednosť pred vydaním akcií alebo iných nástrojov ...
c)
prevod nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 sa uskutoční bezodkladne po konverzii,
d)
konverzný pomer na určenie počtu nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, ktoré ...

DESIATA ČASŤ

OCHRANNÉ OPATRENIA

§ 76
Zaobchádzanie s akcionármi a veriteľmi pri čiastočnom prevode a kapitalizácii
(1)

Ak na základe rozhodnutia rady došlo len k čiastočnému prevodu aktív, práv a záväzkov, akcionári ...

(2)

Akcionári a veritelia, ktorých pohľadávky boli odpísané alebo konvertované na vlastné imanie ...

§ 77
Ocenenie rozdielneho zaobchádzania
(1)

Rada určí nezávislú osobu na ocenenie dopadov rozdielneho zaobchádzania s akcionármi a veriteľmi ...

(2)

Ocenenie rozdielneho zaobchádzania zahŕňa

a)
posúdenie zaobchádzania, ktoré by sa vzťahovalo na akcionárov a veriteľov vybranej inštitúcie ...
b)
vyhodnotenie skutočného priebehu a posúdenie postavenia a spôsobu zaobchádzania s akcionármi a ...
c)
vyhodnotenie rozdielov podľa písmen a) a b).
(3)

Na účely oceňovania podľa odseku 2 písm. a)

a)
sa predpokladá že vybraná inštitúcia alebo osoba v skupine v rezolučnom konaní, ktorej sa rozhodnutie ...
b)
sa neprihliada na účinky prijatého rozhodnutia v rezolučnom konaní,
c)
sa neprihliada na poskytnutie mimoriadnej verejnej finančnej podpory vybranej inštitúcii alebo osobe ...
§ 78
Ochranné opatrenia týkajúce sa akcionárov a veriteľov

Akcionári a veritelia, ktorí znášajú stratu v dôsledku rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových ...

§ 78a
Výzva na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad z ocenenia rozdielneho zaobchádzania
(1)

Ak rozhodnutie rady o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov alebo rozhodnutie o uložení ...

(2)

Lehota na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad uplynie posledným dňom šiesteho mesiaca od právoplatnosti ...

(3)

Uplynutím lehoty podľa odseku 2 právo na vyplatenie náhrad podľa § 76 a 78 vyplývajúcich z ocenenia ...

§ 78b
Rozhodnutie o priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania
(1)

O priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania vlastníkom nástrojov vlastníctva ...

(2)

Podkladom pre rozhodnutie podľa odseku 1 je ocenenie rozdielneho zaobchádzania podľa § 77.

(3)

Vo výrokovej časti rozhodnutia rada uvedie najmä výšku náhrad vyplývajúcich z rozdielneho zaobchádzania, ...

§ 79
Ochranné opatrenia pre zmluvné strany pri čiastočných prevodoch
(1)

Na základe rozhodnutia rady o prevode časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie v ...

(2)

Rozhodnutím rady nie sú dotknuté práva

a)
zo zaisťovacích dohôd, v rámci ktorých má osoba zaistenie v podobe skutočného alebo podmieneného ...
b)
z dohôd o finančnej zábezpeke s prevodom vlastníckeho práva, v rámci ktorých je poskytnutá zábezpeka ...
c)
z dohôd o vzájomnom započítaní, na základe ktorých je možné navzájom si započítať dva alebo ...
d)
z dohôd o čistom zúčtovaní,
e)
z krytých dlhopisov,99)
f)
z dohôd o financovaní vrátane sekuritizácie a nástrojov, ktoré sa používajú na účely hedžingu, ...
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia bez ohľadu na právny dôvod vzniku zmluvy alebo záväzku, povahu ...

§ 80
Ochrana dohôd o finančnej zábezpeke, vzájomnom započítaní a konečnom zúčtovaní
(1)

Rada prostredníctvom použitia doplnkových právomocí podľa § 13 chráni práva a povinnosti vyplývajúce ...

(2)

Rada je oprávnená na účely dostupnosti krytých vkladov

a)
previesť kryté vklady1) a chránený klientsky majetok,2) ktoré sú súčasťou dohôd podľa odseku ...
b)
previesť, zmeniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých ...
§ 81
Ochrana zabezpečovacích dohôd
(1)

Nakladanie so záväzkami, ktorých plnenie je zabezpečené, alebo so záväzkami, ktorých zabezpečenie ...

a)
samostatne previesť aktíva zabezpečujúce záväzky bez prevodu zabezpečovaných záväzkov,
b)
previesť zabezpečený záväzok bez prevodu výnosu z poskytnutého zabezpečenia,
c)
previesť výnos z poskytnutého zabezpečenia bez prevodu zabezpečovaného záväzku,
d)
zmeniť alebo ukončiť poskytnuté zabezpečenie, ak by viedlo k zrušeniu poskytnutého zabezpečenia. ...
(2)

Rada je oprávnená na účely dostupnosti krytých vkladov1)

a)
previesť samostatne kryté vklady,1) ktoré sú súčasťou akejkoľvek dohody podľa odseku 1, bez ...
b)
previesť, zmeniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých ...
§ 82
Ochrana dohôd o štruktúrovanom financovaní a krytých dlhopisov
(1)

Ak stranou dohody o štruktúrovanom financovaní alebo dohody podľa § 79 ods. 2 písm. d) až f) ...

a)
previesť samostatne len časť aktív, práv alebo záväzkov tvoriacich predmet alebo súčasť dohody, ...
b)
ukončiť alebo zmeniť práva týkajúce sa aktív, iných práv alebo záväzkov, ktoré sú predmetom ...
(2)

Ak stranou dohody o štruktúrovanom financovaní je vybraná inštitúcia v rezolučnom konaní, rada ...

a)
previesť samostatne kryté vklady,1) a to bez prevodu iných aktív, práv alebo záväzkov v súvislosti ...
b)
previesť, meniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých ...
§ 83
Ochrana systémov obchodovania, zúčtovania a vyrovnania

Rozhodnutie rady, ktorým sa prevádza časť aktív, práv alebo záväzkov alebo sa vykonávajú doplnkové ...

JEDENÁSTA ČASŤ

KOLÉGIÁ

§ 84
Kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, zriadi kolégium pre riešenie krízových situácií ...

(2)

Kolégium podľa odseku 1 sa vytvorí na výkon týchto úloh:

a)
výmena informácií pre vypracovanie plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny,
b)
výkon preventívnych právomocí vo vzťahu k skupinám a pre riešenie krízových situácií na úrovni ...
c)
vypracovanie plánov riešenia krízových situácií podľa § 26 a 27 a posúdenie riešiteľnosti ...
d)
výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky riešiteľnosti krízovej situácie ...
e)
rozhodnutie a dosiahnutie dohody o potrebe zaviesť program riešenia krízových situácií na úrovni ...
f)
koordinovanie zverejňovania stratégií, programov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny ...
g)
prerokovanie iných otázok týkajúcich sa cezhraničného riešenia krízových situácií na úrovni ...
(3)

Kolégium podľa odseku 1 tvoria zástupcovia rezolučných orgánov, ktorí vzájomne spolupracujú ...

a)
rady,
b)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom je zriadená dcérska spoločnosť podliehajúca ...
c)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom sídli materská spoločnosť jednej alebo viacerých ...
d)
rezolučných orgánov, do pôsobnosti ktorých patria významné pobočky,
e)
orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe a príslušných orgánov dohľadu členských ...
f)
príslušných ministerstiev, ak nimi nie sú rezolučné orgány, ktoré sú členmi kolégia pre riešenie ...
g)
orgánu, ktorý je zodpovedný za systém ochrany vkladov členského štátu a za systém ochrany klientskeho ...
h)
rezolučných orgánov tretích krajín, ak materská spoločnosť v Európskej únii alebo vybraná ...
i)
Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorí nemajú hlasovacie právo ...
(4)

Rada nie je povinná zriaďovať kolégium podľa odseku 1, ak iné skupiny alebo kolégiá vykonávajú ...

(5)

Rada predsedá kolégiu podľa odseku 1 a postupuje takto:

a)
po porade s ostatnými členmi kolégia podľa odseku 1 písomne určí opatrenia a postupy na fungovanie ...
b)
koordinuje všetky činnosti kolégia podľa odseku 1,
c)
zvoláva všetky zasadnutia,
d)
vopred informuje všetkých členov kolégia podľa odseku 1 o jeho organizovaní, o hlavných bodoch ...
e)
rozhoduje o pozvaní členov kolégia podľa odseku 1 a pozorovateľov, zohľadňujúc možný vplyv ...
(6)

Ak je rada členom kolégia pre riešenie krízových situácií zriadeného príslušným rezolučným ...

§ 85
Európske kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)

Ak má vybraná inštitúcia tretej krajiny alebo materská spoločnosť tretej krajiny dcérske spoločnosti ...

(2)

Ak je rada členom európskeho kolégia, vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia ...

a)
má dcérske spoločnosti usadené v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo pobočky, ktoré ...
b)
má aktíva, práva alebo záväzky, ktoré sa nachádzajú v dvoch alebo viacerých členských štátoch ...
(3)

Postup podľa odseku 2 sa uplatňuje, len ak nie je platná dohoda podľa § 20a ods. 2 alebo ak predmetom ...

(4)

Rada môže v rezolučnom konaní na účely tohto paragrafu

a)
riešiť krízovú situáciu vo vzťahu k
1.
aktívam vybranej inštitúcie alebo materskej spoločnosti tretej krajiny, ktoré sa nachádzajú na ...
2.
právam alebo záväzkom vybranej inštitúcie tretej krajiny, ktoré sú zaúčtované pobočkou vybranej ...
b)
dokončiť alebo vyžadovať dokončenie prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva dcérskej ...
c)
vykonávať právomoci podľa § 14, 15 a 17 v súvislosti s právami ktorejkoľvek zmluvnej strany ...
d)
umožniť nevymožiteľnosť akéhokoľvek zmluvného práva ukončiť, zrušiť alebo predčasne plniť ...
(5)

Rada môže vykonávať právomoci v rezolučnom konaní a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu ...

(6)

Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie podľa odseku 2 s rezolučnými orgánmi zúčastnenými ...

(7)

Rada môže po konzultácii s ostatnými rezolučnými orgánmi, ak je zriadené európske kolégium, ...

a)
by malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu v Slovenskej republike, alebo ak zastáva názor, ...
b)
je nevyhnutné uložiť nezávislé opatrenie na riešenie krízových situácií vo vzťahu k pobočke ...
c)
by sa podľa neho veriteľom a vkladateľom, ktorí sa nachádzajú alebo sú príslušní na výplatu ...
d)
by jeho uznanie alebo výkon malo pre Slovenskú republiku závažné fiškálne dôsledky alebo účinky ...
(8)

Európskemu kolégiu predsedá na účely dohľadu na konsolidovanom základe rezolučný orgán členského ...

(9)

Na základe vzájomnej dohody rady a príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov ...

§ 86
Výmena informácií
(1)

Rada, iné príslušné rezolučné orgány, Národná banka Slovenska a príslušné orgány dohľadu ...

(2)

Ak na základe žiadosti poskytol rezolučný orgán tretej krajiny informácie, rada požiada tento ...

(3)

Príslušné rezolučné orgány si vymieňajú informácie s ministerstvom, ak sa týkajú rozhodnutia ...

(4)

Rada, príslušné rezolučné orgány, príslušné orgány dohľadu, ministerstvo a príslušné ministerstvá ...

a)
orgány z tretích krajín spĺňajú požiadavky a štandardy týkajúce sa služobného tajomstva,
b)
informácie sú nevyhnutné na to, aby príslušné orgány z tretích krajín vykonávali svoje funkcie ...
(5)

Ak dôverné informácie pochádzajú z iného členského štátu, rada, príslušné rezolučné orgány, ...

DVANÁSTA ČASŤ

FINANCOVANIE RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

§ 87
Národný fond
(1)

Vybrané inštitúcie sú povinné zúčastňovať sa na riešení krízových situácií uhrádzaním ...

(2)

Na sústreďovanie príspevkov podľa odseku 1 a na ich používanie na účely riešenia krízových ...

(3)

Národný fond nie je právnickou osobou a prostriedky národného fondu netvoria súčasť prostriedkov ...

(4)

Za národný fond sa pre radu vedie samostatné účtovníctvo a zostavuje samostatná účtovná závierka, ...

§ 88
Druhy príspevkov
(1)

Vybrané inštitúcie sú povinné uhrádzať do národného fondu tieto príspevky:

a)
ročný príspevok,
b)
mimoriadny príspevok.
(2)

Ročný príspevok je pravidelne sa opakujúci príspevok vybranej inštitúcie a uhrádza sa

a)
v eurách,
b)
neodvolateľným platobným záväzkom podľa § 89 ods. 3.
(3)

Mimoriadny príspevok je príspevok vybranej inštitúcie, ktorý slúži na doplnenie zdrojov národného ...

§ 89
Výška príspevkov
(1)

Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ...

(2)

Ročný príspevok pre každú vybranú inštitúciu sa vypočíta ako pomer záväzkov vybranej inštitúcie ...

(3)

Rada môže určiť, že ročný príspevok môže byť čiastočne uhradený neodvolateľným platobným ...

(4)

Výšku ročného príspevku určuje rada podľa odseku 1 tak, aby v prechodnom období do 31. decembra ...

(5)

Ak sa po uplynutí prechodného obdobia zníži hodnota prostriedkov národného fondu pod cieľovú ...

(6)

Ak po dosiahnutí cieľovej úrovne klesne hodnota prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu ...

(7)

Rada môže vo výnimočných situáciách, najmä ak prostriedky národného fondu nepostačujú na ...

(8)

Ak sa mimoriadny príspevok určuje pred určením výšky ročného príspevku, výška mimoriadneho ...

(9)

Rada môže vybranú inštitúciu úplne alebo čiastočne oslobodiť od povinnosti platiť mimoriadny ...

(10)

Po skončení doby oslobodenia podľa odseku 9 je vybraná inštitúcia povinná doplatiť mimoriadny ...

(11)

Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie rady o príspevku sa nevzťahuje osobitný predpis o konaní ...

(12)

Rozhodnutie rady o príspevku musí obsahovať výšku určeného príspevku, lehotu splatnosti príspevku ...

(13)

Rozhodnutie rady o určení príspevku nadobúda právoplatnosť dňom doručenia tohto rozhodnutia ...

(14)

Doručené rozhodnutie rady o určení príspevku je vykonateľné, len čo uplynie lehota splatnosti ...

(15)

Exekučným titulom a podkladom na vykonanie exekúcie je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie ...

(16)

Rada kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v ...

§ 90
Splatnosť príspevkov
(1)

Ročný príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradiť do národného fondu do 30. apríla príslušného ...

(2)

Mimoriadny príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradiť do národného fondu v lehote určenej ...

(3)

Vybraná inštitúcia, ktorá neuhradí príspevok riadne a včas do národného fondu, je povinná ...

(4)

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá zodpovednosť vybranej inštitúcie podľa osobitných predpisov.104) ...

§ 91
Prostriedky národného fondu
(1)

Prostriedky národného fondu tvoria

a)
prostriedky na riešenie krízovej situácie vo vybraných inštitúciách prevedené do národného ...
b)
príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. a) a ods. 3 (ďalej len „peňažné príspevky“),
c)
príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. b),
d)
úrok z omeškania podľa § 90 ods. 3,
e)
príjmy z úrokov z použitia prostriedkov podľa § 92 ods. 4 písm. g),
f)
úvery poskytnuté pre národný fond od vybraných inštitúcií, finančných inštitúcií alebo ...
g)
úvery poskytnuté pre národný fond od mechanizmov financovania iných členských štátov, ak sú ...
h)
ďalšie príjmy podľa osobitných predpisov.105aa)
(2)

Prostriedky národného fondu podľa odseku 1 sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke ...

(3)

Ak sú splnené podmienky podľa § 97 ods. 1 a podmienky ustanovené osobitným predpisom,105) môžu ...

(4)

Rada môže uzatvoriť zmluvy o úvere určenom pre národný fond podľa odseku 1 písm. f), ak výška ...

(5)

Rada môže požiadať o poskytnutie úveru určeného pre národný fond aj mechanizmy financovania ...

(6)

Úrokovú sadzbu, dobu splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o úvere, na základe ktorej budú poskytnuté ...

(7)

Nesplatený úver poskytnutý mechanizmu financovania iného členského štátu možno započítať ...

(8)

Ak prostriedky poskytnuté podľa odseku 3 sú vyššie ako predpokladané straty Fondu ochrany vkladov, ...

(9)

Za úvery poskytnuté národnému fondu môže štát poskytnúť štátnu záruku podľa osobitného ...

§ 92
Správa a použitie prostriedkov národného fondu
(1)

O správe a použití prostriedkov národného fondu rozhoduje rada.

(2)

Správu prostriedkov národného fondu pre radu podľa osobitného zákona105c) zabezpečuje Fond ochrany ...

a)
zabezpečovať a vymáhať uhrádzanie peňažných príspevkov do národného fondu vrátane ich príslušenstva, ...
b)
vyhotovovať výkazy nedoplatkov vybraných inštitúcií,
c)
zabezpečovať výkon rozhodnutí, ktoré sa týkajú prostriedkov národného fondu alebo ich príslušenstva, ...
d)
nakladať s prostriedkami národného fondu vrátane vykonávania prevodov prostriedkov národného ...
(3)

Za národný fond sa pre radu vedie evidencia, vykonáva sa oceňovanie pohľadávok a oceňovanie zábezpek ...

(4)

Prostriedky národného fondu môžu byť použité len v rozsahu potrebnom na financovanie účinného ...

a)
ručenie za záväzky klientov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, voči tejto ...
b)
poskytnutie úveru vybranej inštitúcii, jej dcérskym spoločnostiam, preklenovacej inštitúcii alebo ...
c)
bezodplatné alebo nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov preklenovacej inštitúcii a správcovi ...
d)
vyplatenie náhrady akcionárom alebo veriteľom podľa desiatej časti tohto zákona,
e)
poskytnutie peňažných prostriedkov vybranej inštitúcii namiesto odpísania dlhu alebo konverzie ...
f)
dobrovoľné poskytovanie úverov mechanizmom financovania iných členských štátov, pričom výška ...
g)
splátky úverov, úrokov z úverov a iných nákladov spojených s úvermi prijatými národným fondom, ...
h)
akékoľvek kombinácie využitia prostriedkov národného fondu podľa písmen a) až g).
(5)

Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj na poskytnutie úveru nadobúdateľovi pri uložení ...

(6)

Rada je oprávnená uzatvoriť zmluvy o úvere aj vtedy, ak o to požiada mechanizmus financovania iného ...

(7)

Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj podľa § 95 a podľa § 91 ods. 8 a na úhradu ...

(8)

Prostriedky národného fondu nie je možné použiť priamo na absorbovanie strát vybranej inštitúcie ...

§ 93
(1)

Prevod prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa vykoná ...

(2)

Vláda zastúpená ministerstvom je oprávnená uzavrieť s Jednotnou radou pre riešenie krízových ...

§ 94
Práva a povinnosti rady v súvislosti s národným fondom

Rada môže žiadať od vybranej inštitúcie na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo ...

§ 95
Využitie prostriedkov národného fondu pri riešení krízovej situácie na úrovni skupiny
(1)

Ak rezolučný orgán na úrovni skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia, rozhodne o riešení ...

(2)

Rada na žiadosť rezolučného orgánu na úrovni skupiny spolupracuje pri vypracovaní plánu financovania ...

§ 96
Plán financovania
(1)

Plánom financovania rozumieme plán, ktorý zostaví rezolučný orgán na úrovni skupiny v súlade ...

(2)

Nevyhnutnou súčasťou plánu financovania sú tieto náležitosti:

a)
ocenenie v súlade s § 51,
b)
výška straty, ktorú každá vybraná inštitúcia v rámci skupiny vykáže v okamihu uloženia opatrení ...
c)
výška straty za každú vybranú inštitúciu skupiny, ktorú by utrpeli jednotlivé triedy akcionárov ...
d)
každý príspevok, ktorý by sa vyžadoval od Fondu ochrany vkladov podľa osobitného predpisu1) alebo ...
e)
celkový príspevok všetkých mechanizmov financovania vrátanie vymedzenia účelu a podoby príspevku, ...
f)
základ na výpočet sumy, ktorá sa od každého mechanizmu financovania členských štátov, v ktorých ...
g)
suma, ktorá sa od mechanizmu financovania členského štátu, v ktorom sa nachádzajú vybrané inštitúcie ...
h)
suma úveru, ktorú mechanizmy financovania členských štátov na úrovni skupiny zmluvne zabezpečia ...
i)
časový plán použitia prostriedkov mechanizmov financovania členských štátov vrátane možnosti ...
(3)

Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom pre rozdelenie celkového príspevku mechanizmu ...

a)
podiel rizikovo vážených aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie ...
b)
podiel aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
c)
podiel strát, ktoré vznikli jednotlivým vybraným inštitúciám v skupine a zároveň viedli k potrebe ...
d)
podiel peňažných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné na vyriešenie krízovej situácie ...
e)
súlad so zásadami určenými v pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny podľa § 26 ...
(4)

Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom na rozdelenie akýchkoľvek príjmov a výnosov ...

§ 97
Princípy použitia peňažných prostriedkov Fondu ochrany vkladov
(1)

Rada použije peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov v súlade s osobitným predpisom1) na riešenie ...

a)
opatrenia kapitalizácie v sume odpísaných krytých vkladov, ak by boli kryté vklady zahrnuté do ...
b)
iného opatrenia ako opatrenia kapitalizácie v sume strát vkladateľov krytých vkladov, ak by boli ...
(2)

Pri uložení opatrenia kapitalizácie rada nemôže použiť peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov ...

(3)

Ak sa na základe ocenenia podľa § 77 určilo, že peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov poskytnuté ...

(4)

Rada zabezpečí, aby určenie sumy peňažných prostriedkov podľa § 96 ods. 2 písm. d) v súlade ...

(5)

Peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov podľa odseku 1 sa poskytnú v eurách.

TRINÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 98
(1)

Ak rada zistí nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie spočívajúce v nedodržiavaní podmienok ...

a)
vybranej inštitúcii predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
b)
vybranej inštitúcii skončiť nepovolenú činnosť,
c)
povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie zodpovedná fyzická osoba, vybraná ...
d)
dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie vybranej inštitúcie ktorémukoľvek členovi štatutárneho ...
e)
pokutu vybranej inštitúcii od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku ...
f)
pokutu do výšky dvojnásobku sumy výnosu vyplývajúceho z porušenia, ak tento výnos možno určiť, ...
g)
opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa rady alebo audítora,
h)
uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú vybraná inštitúcia ...
i)
zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom ...
j)
vybranej inštitúcii prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
k)
vybranej inštitúcii znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností, ...
l)
vybranej inštitúcii udržiavať stanovený rozsah aktív v určenej výške,
m)
vybranej inštitúcii obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorej činnosti alebo služby alebo výkon ...
(2)

Ak rada zistí nedostatky podľa odseku 1, môže navrhnúť Národnej banke Slovenska, aby odobrala ...

(3)

Rada môže uložiť členovi štatutárneho orgánu, členovi dozornej rady vybranej inštitúcie, ...

(4)

Pokutu a opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuty ...

(5)

Pokutu alebo opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, ...

(6)

Rada je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť vybranej ...

(7)

Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 3, proti ktorým už nie ...

a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa ...
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
(8)

Rada oznamuje Európskemu orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) sankcie, ktoré uložila, ...

(9)

Rada je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu ...

(10)

Právoplatne uloženú pokutu spravuje Úrad vládneho auditu;109a) na tento účel rada zašle Úradu ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 99
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie rady podľa tohto zákona a osobitného predpisu26) sa nevzťahuje všeobecný predpis o ...

(2)

Na zodpovednosť za škody spôsobené radou pri výkone verejnej moci vo veciach zverených rade podľa ...

§ 99a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne ...

(2)

Ustanovenia § 4 až 8 o členoch rady v znení účinnom od 1. januára 2016 sa od 1. januára 2016 ...

(3)

Opravný prostriedok111) proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného ...

(4)

Do 30. júna 2016 sa na prvostupňové rozhodnutia rady vo veciach, ktoré neboli zverené výkonnému ...

(5)

Do 30. júna 2016 je zákonnosť právoplatných rozhodnutí rady vydaných podľa tohto zákona okrem ...

(6)

Od 1. júla 2016 je zákonnosť rozhodnutí rady preskúmateľná podľa Správneho súdneho poriadku. ...

§ 100

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Fond vykonáva činnosti spojené so správou peňažných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...

2.

V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) financovanie riešenia krízovej situácie podľa osobitného zákona1a) do výšky maximálne ...

3.

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa prostriedky fondu znížia o viac ako jednu tretinu z požiadavky na hodnotu vlastných ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a Ak výška poskytnutých prostriedkov podľa § 13 ods. 4 písm. g) prevyšuje hodnotu finančných ...

5.

V § 17 ods. 1 písm. j) sa slovo "riadnych" nahrádza slovom "ročných".

6.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) zabezpečovať výkon správy ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov do národného ...

7.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Členovia rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania rady ...

8.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Prezídium zabezpečuje vykonávanie úloh Fondu podľa tohto zákona a osobitného zákona1a) ...

9.

V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Členovia dozornej rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

10.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Členovia dozornej rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými ...

11.

V § 21a sa za slovo "orgánov" vkladajú slová "vrátane činností týkajúcich sa národného fondu". ...

12.

§ 22b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zástupcovia bánk v orgánoch fondu nie sú oprávnení oboznamovať sa a disponovať s informáciami ...

13.

V § 28 sa slová "ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené ministerstvom financií19)" ...

14.

Doterajší text v prílohe sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) vypracovaní, uskutočňovaní a aktualizácii ozdravného plánu banky (ďalej len "ozdravný ...

2.

V § 23 sa vypúšťa odsek 10.

3.

V § 27 ods. 3 sa nad slovom "predpisu" odkaz "26g)" nahrádza odkazom "26ga)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 26ga znie:

„26ga) § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“. ...

4.

Za § 33n sa vkladajú § 33o až 33z, ktoré znejú:

„§ 33o (1) Banka, ktorá nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe, banka, ktorá podlieha dohľadu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30zw až 30zzb znejú:

„30zw) Čl. 6 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska ...

5.

V § 38 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Národnej banke Slovenska na účely vedenia a používania registra podľa odsekov 1 až 6 sú ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aba znie:

„37aba) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona ...

6.

V § 47 ods. 15 písm. m) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "spoločné ...

7.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) až za), ktoré znejú:

„t) uložiť banke povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne banky tak, aby došlo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a)
§ 51 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

8.

V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) predloženie analýzy nedostatkov v činnosti banky a záväzného plánu vrátane časového ...

9.

V § 50 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť ...

10.

§ 50 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:

„(18) Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. d) aj vtedy, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48f znie:

„48f)
§ 53 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

11.

Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý znie:

„§ 50b (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

12.

V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

13.

V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

14.

V § 53 odsek 2 znie:

„(2) Nútená správa je reorganizačné opatrenie, ktoré môže mať vplyv na existujúce práva ...

15.

V § 53 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "Národná banka Slovenska zavedie nútenú správu ...

16.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska môže pre tú istú banku ...

17.

V § 54 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová "zástupcom správcu môže byť len fyzická osoba".

18.

V § 54 ods. 4 písm. a) sa za slová "Národnej banky Slovenska" vkladajú slová "alebo členom rezolučnej ...

19.

V § 54 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

20.

V § 54 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo spolupracovať so štatutárnym ...

21.

V § 55 ods. 1 prvej vete sa za slová "orgánov banky" vkladajú slová "okrem valného zhromaždenia" ...

22.

V § 55 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

23.

V § 55 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

24.

V § 55 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

25.

V § 55 ods. 5 sa za slová "Národnej banky Slovenska" vkladajú slová "a rezolučnej rady".

26.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa neuplatnia, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. 6 spočívajú ...

27.

V § 56 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Národná banka Slovenska môže od správcu požadovať, ...

28.

V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "To neplatí, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. ...

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:

„54) § 5b zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

30.

V § 60 ods. 2 písm. b) sa za slovo "správcu," vkladajú slová "zástupcu správcu".

31.

V § 62 ods. 1 písm. c) sa za slovo "správy" vkladá bodkočiarka a slová "to neplatí, ak podľa ...

32.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie:

„§ 62a (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) § 6, 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. ...

34.

V § 89 ods. 4 sa za slová "Národnú banku Slovenska," vkladajú slová "rezolučnú radu".

35.

V § 91 ods. 3 sa za slová "ods. 2," vkladajú slová "rezolučnej rade na účely vykonávania jej ...

36.

Za § 92b sa vkladá § 92c, ktorý znie:

„§ 92c Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona ...

37.

V § 93 ods. 2 sa za slová "osobitného predpisu8)" vkladajú slová "a rezolučnej rady pri plnení ...

38.

Príloha sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Za § 53e sa vkladá § 53f, ktorý znie:

„§ 53f Ustanovenia § 53b ods. 1 až 5 sa nepoužijú, ak obmedzenie vymáhania dohôd o finančnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47i znie:

„47i) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a ...

2.

Za § 71de sa vkladajú § 71df až 71dl, ktoré znejú:

„§ 71df (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56ba až 56bg znejú:

„56ba) § 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. 56bb) § § 2 zákona č. 371/2014 Z. z. 56bc) Čl. ...

3.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona ...

4.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) rezolučnej rade na účely plnenia jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.47i)“. ...

5.

§ 118l sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponúk na prevzatie sa nevzťahujú na obchodné spoločnosti, ...

6.

§ 135 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Rozhodnutie príslušného orgánu dohľadu na konsolidovanom základe iného členského štátu ...

7.

V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až y), ktoré znejú:

„r) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom ...

8.

V § 144 sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) predloženie analýzy nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi a záväzného plánu ...

9.

§ 144 sa dopĺňa odsekmi 29 až 31, ktoré znejú:

„(29) Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 1 písm. r) až y), ...

10.

Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý znie:

„§ 144a (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na ...

11.

Príloha sa dopĺňa bodom 27, ktorý znie:

„27. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec ...

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:

„73a) § 39 až 46 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu ...

2.

V § 19 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. to vyplýva z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu,73a)“. ...

3.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu96a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:

„96a)
§ 1 ods. 3 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

4.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného ...

5.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) peňažné príspevky platené na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 105a znie:

„105a)
§ 87 až 89 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 16 ods. 1 sa slová "Ak súd počas konkurzného konania začne" nahrádzajú slovami "Ak sa počas ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...

2.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka ...

3.

V § 32 ods. 11 nad slovom "predpisu" sa odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a ...

4.

V § 47 ods. 2 sa za slovo "neprerušuje" vkladajú slová "konanie o riešení krízovej situácie ...

5.

Za § 180 sa vkladá § 180a, ktorý znie:

„§ 180a Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, chránené vklady podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 371/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ...

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
 • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 54 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 6)  § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 7)  Čl. 6 až 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych ...
 • 8)  § 33a písm. k) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 9)  § 33a písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 10)  § 33a písm. l) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 11)  § 33a písm. n) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 12)  § 33a písm. p) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 13)  § 33a písm. t) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 14)  § 33a písm. u) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 15)  § 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. ...
 • 15a)  Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 16)  § 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z. Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia ...
 • 16a)  Čl. 4 ods. 1 bod 41 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 17)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. 1 bod 50 nariadenia (EÚ) ...
 • 18)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
 • 19)  Čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 19a)  Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. ...
 • 19b)  Čl. 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 19c)  Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 19d)  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 19e)  § 54 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 19f)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).§ 2 zákona ...
 • 19g)  Tretia časť zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19h)  § 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 19i)  Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 21)  § 6 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 22)  § 5 ods. 2 časť prvej vety za bodkočiarkou zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným ...
 • 22a)  § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 22b)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 22ba)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22bb)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 22c)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2001 Z. z.
 • 22d)  § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 22e)  § 29 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 22f)  § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 23)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 23a)  § 176 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 25)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 ...
 • 26)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 11 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 14 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  Napríklad čl. 70 ods. 2 a 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 28b)  § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28c)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28d)  § 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28e)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 28f)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 28g)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 28h)  § 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 28i)  § 22 až 24 a 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 102/2010 Z. z. ...
 • 28j)  § 14 ods. 6 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 2, 3, 29 a § 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch ...
 • 30)  § 34 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 31)  § 2 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 32)  § 2 ods. 3 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 33)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 38)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1092/2010, nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 39)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 40)  Napríklad zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 42)  Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 43)  § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 45)  § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 46)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 70 zákona č. 566/2001 Z. z. v ...
 • 47)  § 120 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 49)  § 33p ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 50)  § 65a ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 51)  § 54 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve ...
 • 55)  § 7 ods. 14 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 35 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 58)  § 5b zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 59)  Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59a)  § 180a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 60)  § 132p zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 ...
 • 60a)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...
 • 61)  Čl. 81 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.
 • 62)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  Nariadenie (EÚ) č. 806/2014.
 • 63a)  Čl. 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 64)  § 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 66)  Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 67)  § 7 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 68)  Čl. 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 70)  Čl. 113 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 71)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 71a)  Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 71aa)  § 50 až 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 135 až 158 zákona č. ...
 • 71b)  Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 71c)  § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 72)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 73)  § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 74)  § 59b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 657/2007 Z. z.
 • 75)  § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 76)  § 202 Obchodného zákonníka.
 • 77)  § 184 ods. 3 a 4, § 202 a 212 Obchodného zákonníka.
 • 78)  § 204a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 211 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 213 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 81)  § 215 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 81a)  § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 81b)  § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 81c)  § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  § 3 až 8 zákona č. 200/2011 Z. z.
 • 83)  § 179 Správneho súdneho poriadku.
 • 83a)  § 47 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 84)  § 6 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 85)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
 • 85a)  § 4 ods. 3 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o ...
 • 86)  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 87)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 88)  § 28 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 70 zákona č. 566/2001 ...
 • 89)  Čl. 17 ods. 1, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu ...
 • 90)  Napríklad § 154 až 220a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 ...
 • 91)  § 154 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 92)  § 162 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 7 a 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 54 a 70 zákona č. 566/2001 ...
 • 93a)  § 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 144 až 146a zákona č. 566/2001 ...
 • 93b)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 94)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 95)  § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 575/2013. ...
 • 95a)  § 4 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95b)  § 70 až 82 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95ba)  Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95bb)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95c)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 96)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 96a)  § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 97)  § 23 ods. 1, § 33o a 33p zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 99)  § 89 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 100)  § 180 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 101)  § 107a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 51 zákona č. 492/2009 Z. z. ...
 • 102)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení ...
 • 102a)  Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 102aa)  Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 102ab)  Čl. 42 až 48 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 102ac)  Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 102b)  Napríklad § 248 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších ...
 • 103)  Čl. 13 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa ...
 • 104)  Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 105)  Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 105a)  § 13 ods. 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších ...
 • 105aa)  Napríklad § 66 až 179 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 105ab)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 105b)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...
 • 105c)  § 2 ods. 1 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona ...
 • 105d)  Napríklad § 21 ods. 2, § 24 prvá veta, § 26 ods. 5, § 251 ods. 1 a 4 Občianskeho súdneho poriadku ...
 • 106)  § 21 ods. 2, § 24 prvá veta a § 26 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 106a)  Napríklad § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...
 • 106b)  Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií ...
 • 107)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 108)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 109)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 109a)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 110)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 111)  § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 112)  § 244 až 246d Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 113)  § 28 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 114)  § 244, § 246 ods. 2 písm. b) a § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore