Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 28.12.2020 do 31.12.2023


Platnosť od: 20.12.2014
Účinnosť od: 28.12.2020
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD DS12 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 28.12.2020 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 371/2014 s účinnosťou od 28.12.2020 na základe 343/2020

Legislatívny proces k zákonu 371/2014§ 2
Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
krízovou situáciou situácia, keď sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48,
b)
riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného opatrenia v záujme dosiahnutia cieľov konania na riešenie krízovej situácie (ďalej len "rezolučné konanie") podľa tohto zákona,
c)
riešením krízovej situácie na úrovni skupiny
1.
koordinácia uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť krízové situácie rezolučnými orgánmi na úrovni skupiny,
2.
uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej inštitúcie, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe,
d)
cezhraničnou skupinou skupina, ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré sú usadené vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát"),
e)
materskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,15)
f)
materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii,
g)
materskou spoločnosťou tretej krajiny materská spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť usadená v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len "tretia krajina"),
h)
dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16)
i)
významnou dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16aa)
j)
dcérskou spoločnosťou v Európskej únii dcérska spoločnosť, ktorá je usadená v členskom štáte a ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej inštitúcie alebo materskej spoločnosti tretej krajiny,
k)
rezolučným orgánom iného členského štátu orgán iného členského štátu, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva právomoci pri riešení krízových situácií podľa právnych predpisov príslušného členského štátu,
l)
rezolučným orgánom na úrovni skupiny rezolučný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza orgán dohľadu na úrovni skupiny,
m)
rezolučným orgánom tretej krajiny orgán tretej krajiny, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva právomoci pri riešení krízových situácií porovnateľných s právomocami rady,
n)
orgánom dohľadu na úrovni skupiny orgán konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu,16a)
o)
nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,
p)
mechanizmom financovania systém, ktorý sa skladá z národného fondu, mechanizmov financovania iných členských štátov, možnosti požičiavania finančných prostriedkov medzi mechanizmami financovania členských štátov a mutualizácie mechanizmov financovania členských štátov,
q)
inými nástrojmi vlastníctva
1.
cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými sú spojené obdobné vlastnícke práva ako s akciami,
2.
finančné nástroje podľa osobitného predpisu,17) s ktorými je spojené právo na nadobudnutie akcií, cenných papierov alebo majetkových hodnôt, s ktorými je spojené obdobné majetkové právo ako s akciami, a to aj formou výmeny,
r)
rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc rámec ustanovený medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,18) nariadeniami a inými aktmi Európskej únie vrátane usmernení, oznámení a upozornení uskutočnenými alebo prijatými na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)
s)
miestom usadenia štát, v ktorom bolo vybranej inštitúcii udelené príslušné povolenie, alebo štát, v ktorom má sídlo, ak jej nebolo udelené príslušné povolenie,
t)
príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2 podľa osobitného predpisu,19)
u)
vlastným kapitálom Tier 1 vlastný kapitál Tier 1 vypočítaný v súlade s osobitným predpisom,19aa)
v)
prevodom majetku prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na nadobúdateľa, ktorý nie je preklenovacou inštitúciou podľa § 55,
w)
využitím preklenovacej inštitúcie prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši prostredníctvom preklenovacej inštitúcie podľa § 55,
x)
oddelením aktív prevod aktív vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na správcu aktív podľa § 57,
y)
kapitalizáciou odpísanie dlhu a konverzia dlhu vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši,
z)
kritickou funkciou vybranej inštitúcie činnosť, služba alebo operácia, ktorej prerušenie by aspoň v jednom členskom štáte mohlo spôsobiť narušenie základných funkcií reálneho hospodárstva alebo narušenie finančnej stability v dôsledku veľkosti vybranej inštitúcie alebo skupiny alebo ich podielu na trhu, vonkajšej a vnútornej prepojenosti, zložitosti alebo cezhraničných činností, a to s osobitným zreteľom na nahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií,
aa)
záväzkom použiteľným pri kapitalizácii záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj vlastného kapitálu Tier 119a) alebo nástroj dodatočného kapitálu Tier 119b) alebo nástroj kapitálu Tier 219c) vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktoré nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti kapitalizácie,
ab)
oprávneným záväzkom záväzok použiteľný pri kapitalizácii, ktorý spĺňa podmienky podľa § 31a alebo § 31e ods. 5 písm. a), a nástroj kapitálu Tier 2, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,19ca)
ac)
podriadeným oprávneným nástrojom nástroj podľa osobitného predpisu,19cb)
ad)
skupinou materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
ae)
nadobúdateľom osoba, na ktorú sa prevádzajú akcie alebo iné nástroje vlastníctva, dlhové nástroje, aktíva, práva alebo záväzky alebo akékoľvek ich kombinácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
af)
pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny pobočka zahraničnej banky19d) alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine, ktorá je umiestnená na území Slovenskej republiky,
ag)
osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny,
ah)
vybranou inštitúciou tretej krajiny zahraničná banka19d) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine,
ai)
mimoriadnou verejnou finančnou podporou štátna pomoc podľa osobitného predpisu19f) alebo akákoľvek iná verejná finančná podpora na nadnárodnej úrovni, ktorá, ak by sa poskytla na národnej úrovni, by bola štátnou pomocou, ktorá sa poskytuje s cieľom zachovať alebo obnoviť stabilitu, likviditu alebo platobnú schopnosť vybranej inštitúcie podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), alebo skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
aj)
hlavnými oblasťami obchodnej činnosti oblasti obchodnej činnosti, v rámci ktorých vykonávané služby pre vybranú inštitúciu alebo skupinu, ktorej súčasťou je táto vybraná inštitúcia, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo ďalšie peniazmi oceniteľné hodnoty,
ak)
zabezpečeným záväzkom záväzok zabezpečený záložným právom,19g) zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva,19g) zabezpečovacím prevodom pohľadávky, ručením alebo akýmkoľvek iným právom, ktoré má podobný obsah a účinky,
al)
predpokladanou stratou Fondu ochrany vkladov rozdiel medzi predpokladaným úhrnom náhrad za nedostupné vklady, ktorých vyplatenie je zaručené Fondom ochrany vkladov podľa osobitného predpisu,1) a predpokladaným výťažkom Fondu ochrany vkladov z konkurzného konania,
am)
dlhovými nástrojmi dlhopisy19h) a iné formy prevoditeľného dlhu, ako aj nástroje, ktorými sa vytvára alebo uznáva dlh,
an)
mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené s ohľadom na kritérium ročného obratu podľa osobitného predpisu,19i)
ao)
rezolučným subjektom
1.
právnická osoba so sídlom v Európskej únii, ktorá je identifikovaná príslušným rezolučným orgánom a uvedená v pláne riešenia krízových situácií podľa § 26 ods. 1 a 2, alebo
2.
vybraná inštitúcia, ktorá nie je súčasťou skupiny podliehajúcej dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu,19j) ktorej sa v pláne riešenia krízových situácií vypracovanom podľa § 21 určuje opatrenie na riešenie krízovej situácie,
ap)
rezolučnou skupinou rezolučný subjekt a jeho dcérska spoločnosť, ktorá nie je
1.
rezolučným subjektom,
2.
dcérskou spoločnosťou iného rezolučného subjektu alebo
3.
subjektom so sídlom v tretej krajine, ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, v súlade s plánom riešenia krízových situácií, ani ich dcérskymi spoločnosťami,
aq)
požiadavkou na kombinovanú tlmiacu rezervu (ďalej len „kombinovaný vankúš“) požiadavka na kombinovaný vankúš podľa osobitného predpisu,19k)
ar)
G-SII globálna systémovo významná inštitúcia podľa osobitného predpisu.19l)
zobraziť paragraf
§ 5
Pôsobnosť rady

(1)
Rada
a)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riešenia krízových situácií,
b)
vydáva metodické usmernenia a odporúčania,
c)
vykonáva dohľad na mieste,
d)
vykonáva dohľad na diaľku,
e)
koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona, a ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2, je oprávnená podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu na vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu,23a)
f)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom s príslušnými rezolučnými orgánmi, s účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu,23) s ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, orgánmi verejnej moci v iných štátoch a s inými osobami, ktoré majú informácie o vybraných inštitúciách alebo ktorých činnosť súvisí s vybranými inštitúciami,
g)
zabezpečuje plnenie úloh v oblasti riešenia krízových situácií, ktoré jej vyplývajú z právne záväzných aktov Európskej únie alebo z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
h)
schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
i)
preberá v spolupráci s ministerstvom a Národnou bankou Slovenska usmernenia a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu24) okrem prípadu, ak nedodrží ani nemá v úmysle dodržať usmernenie alebo odporúčanie, a informuje o tom Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu,24)
j)
vypracováva a schvaľuje plány na riešenie krízových situácií, hodnotí riešiteľnosť krízových situácií a odstraňuje prekážky riešiteľnosti krízových situácií,
k)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.25)
(2)
Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať radu pri vykonávaní jej činnosti.
(3)
Na výkon dohľadu rady vrátane konania rady podľa odseku 1 písm. c) až d) sa vzťahuje osobitný predpis.26) Pri výkone dohľadu patria rade a osobám, ktoré v mene rady vykonávajú dohľad, oprávnenia podľa tohto zákona a osobitného zákona.26) Za výkon dohľadu zodpovedá rada. Osoby, ktoré v mene rady vykonávajú dohľad, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dohľadu; tým nie je dotknutá ich pracovnoprávna zodpovednosť a ani ich trestnoprávna zodpovednosť.
(4)
Pri prijímaní svojich rozhodnutí je rada povinná zohľadniť možné dôsledky svojho rozhodnutia v ostatných členských štátoch, v ktorých pôsobí vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej je rozhodnutie určené, alebo v ktorých pôsobia ostatní členovia skupiny, ktorej členom je táto vybraná inštitúcia, a minimalizovať negatívny vplyv svojich rozhodnutí na finančnú stabilitu a negatívne hospodárske a sociálne dôsledky svojich rozhodnutí v týchto členských štátoch.
(5)
Rada upraví v štatúte rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa vymedzenia pôsobnosti a právomocí rady.
(6)
Rada rozhoduje o vymenovaní alebo odvolaní člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,102ab) ktorý zastupuje radu podľa osobitného predpisu;26a) ak rada rozhodne, že radu bude v Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií zastupovať výkonný člen rady, ustanovenie § 6 ods. 2 sa neuplatní.
(7)
Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.
zobraziť paragraf
§ 6b
Výkonný člen rady

(1)
Na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 písm. c), d), f), j) a k) rada určí niektorého zo svojich členov za výkonného člena rady.
(2)
Na účely plnenia úloh podľa odseku 1 do právomoci výkonného člena rady patrí vydávanie rozhodnutí o
a)
prijatí náhradných opatrení vybranou inštitúciou podľa § 25 ods. 4,
b)
výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (ďalej len „minimálna požiadavka“) vybranej inštitúcie podľa § 31b, § 31c, § 31d a § 31e,
c)
povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku podľa § 31 ods. 1,
d)
tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni podľa § 31e ods. 6 a 7,
e)
rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku spôsobom podľa § 31e ods. 8,
f)
uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 98,
g)
námietke zaujatosti podanej proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úlohy v prvostupňovom konaní a proti prizvanej osobe podľa osobitného predpisu,27)
h)
ďalších veciach zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(3)
Do právomoci výkonného člena rady okrem odseku 2 patrí aj vydávanie poverení pre
a)
určeného zamestnanca alebo prizvanú osobu27) na výkon dohľadu podľa tohto zákona,
b)
určeného zamestnanca na plnenie ďalších úloh zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(4)
Výkonným členom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(5)
Ak má výkonný člen rady rozhodovať vo veci, v ktorej je vylúčený z konania podľa osobitného predpisu,28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti výkonnému členovi rady, oprávnenia výkonného člena rady v príslušnom konaní a rozhodovaní prechádzajú na podpredsedu rady. Ak je podpredseda rady vylúčený z konania podľa osobitného predpisu28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti podpredsedovi, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
(6)
Pri neprítomnosti výkonného člena rady, alebo ak výkonnému členovi rady zanikla funkcia a ešte nebol určený nový výkonný člen rady, ustanovenie odseku 5 druhá veta platí obdobne.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8a

(1)
Rada je oprávnená po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska pozastaviť plnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení podľa zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak
a)
bolo príslušným orgánom dohľadu, radou alebo Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií konštatované, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zlyháva alebo sa javí, že zlyhá podľa osobitného predpisu,44a)
b)
nie je dostupné opatrenie súkromného sektora podľa § 34 ods. 1 písm. c), ktoré by v primeranom čase zabránilo zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
c)
pozastavenie plnenia povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení zabráni ďalšiemu zhoršeniu finančnej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
d)
pozastavenie plnenia povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení je nevyhnutné na
1.
posúdenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b),
2.
vydanie rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41 alebo
3.
výkon právomocí rady v rezolučnom konaní, pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41.
(2)
Pozastavenie plnenia povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa úhrady platieb alebo dodávok plnení podľa zmluvy, ktoré má vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) voči
a)
platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b)
centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu,44c) a centrálnym protistranám z tretích krajín uznaným podľa osobitného predpisu,44d)
c)
centrálnym bankám.
(3)
Ak sa pozastavenie plnenia povinnosti podľa odseku 1 vykonáva vo vzťahu k chráneným vkladom,44e) rada rozhodne aj o výške primeranej dennej sumy, ktorá sa poskytne osobe oprávnenej s chráneným vkladom nakladať. Rada je oprávnená predĺžiť pozastavenie plnenia povinností podľa odseku 1 vo vzťahu k chráneným vkladom.
(4)
Súčasne s oprávnením pozastaviť plnenie povinnosti podľa odseku 1 na obdobie určené v rozhodnutí podľa § 8b ods. 3 je rada oprávnená
a)
obmedziť zabezpečeným veriteľom vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) výkon záložného práva v súvislosti s aktívami vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d); ustanovenia § 15 ods. 2 a 3 týmto nie sú dotknuté,
b)
dočasne pozastaviť práva na ukončenie zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany zmluvy uzatvorenej s vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d); ustanovenia § 17 ods. 3 až 7 týmto nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8b

(1)
Rada pozastaví plnenie povinností podľa § 8a s odbornou starostlivosťou v nevyhnutnom rozsahu a so zreteľom na okolnosti každého prípadu.
(2)
Rada pri pozastavení plnenia povinností podľa § 8a zohľadňuje
a)
dôsledky výkonu činností na riadne fungovanie finančných trhov,
b)
práva veriteľov podľa osobitného predpisu,62)
c)
dôsledky konania podľa osobitného predpisu62) na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nasledujúceho po rozhodnutí rady o zamietnutí rezolučného konania podľa § 38 ods. 5 z dôvodu, že nie je splnená podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. b) a nasledujúceho po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu podľa osobitného predpisu23a) alebo po podaní návrhu na zrušenie vybranej inštitúcie podľa osobitného predpisu.26)
(3)
Rada pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a rozhodnutím. Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o pozastavení plnenia povinnosti podľa § 8a vrátane ďalších oprávnení rady podľa § 8a vo vzťahu k dotknutej vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) a obdobie nevyhnutne potrebné na účely podľa § 8a ods. 1 písm. c) a d), ktoré nesmie presiahnuť obdobie od zverejnenia rozhodnutia, ktorým rada pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a ods. 1, do polnoci nasledujúceho pracovného dňa po jeho zverejnení. Rozhodnutie musí obsahovať aj odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre pozastavenie plnenia povinnosti podľa § 8a a poučenie o opravných prostriedkoch. Doručením je rozhodnutie právoplatné a vykonateľné. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Uplynutím nevyhnutne potrebnej doby uvedenej v rozhodnutí stráca toto pozastavenie plnenia povinnosti účinnosť.
(4)
Na konanie, ktorým sa pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a sa nevzťahuje osobitný predpis.26)
(5)
Bezodkladne, najneskôr však pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41, rada doručí rozhodnutie o pozastavení plnenia povinností podľa odseku 3 vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) a bezodkladne oznámi vydanie tohto rozhodnutia osobám podľa § 47 ods. 1.
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 3 sa zverejní na webovom sídle vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), webovom sídle rady, webovom sídle Národnej banky Slovenska a, ak sa týka chránených vkladov podľa osobitného predpisu,1) aj na webovom sídle Fondu ochrany vkladov.
(7)
Ak pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41, rada rozhodla o pozastavení plnenia povinností podľa § 8a, nerozhoduje o vykonaní právomoci podľa § 14 ods. 1, § 15 ods. 1 alebo § 17 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 9
Právomoci rady v rezolučnom konaní

(1)
Rada môže v rezolučnom konaní
a)
vykonávať všetky rozhodovacie právomoci, akcionárske práva, práva iných vlastníkov alebo práva štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie,
b)
prevádzať akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou,
c)
previesť na tretiu osobu s jej súhlasom práva, aktíva alebo záväzky vybranej inštitúcie,
d)
znížiť, prípadne odpustiť istinu alebo splatný zostatok oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie,
e)
vykonať konverziu záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vybranej inštitúcie za kmeňové akcie alebo iné nástroje vlastníctva tejto vybranej inštitúcie, príslušnej materskej spoločnosti alebo preklenovacej inštitúcie podľa § 55, na ktorú sa aktíva, práva alebo záväzky danej vybranej inštitúcie prevádzajú,
f)
zrušiť dlhový nástroj vydaný vybranou inštitúciou, ako aj nástroj, ktorý poskytuje právo nadobudnúť dlhové nástroje, okrem zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1 písm. b),
g)
znížiť menovitú hodnotu akcií, iných nástrojov vlastníctva alebo záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vybranej inštitúcie až na nulu, a zrušiť45) akcie alebo iné nástroje vlastníctva,
h)
uložiť vybranej inštitúcii alebo príslušnej materskej spoločnosti vybranej inštitúcie povinnosť vydať nové akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo iné kapitálové nástroje vrátane prioritných akcií a podmienene vymeniteľných nástrojov,
i)
zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov a záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vydaných vybranou inštitúciou alebo zmeniť výšku splatných úrokov na základe týchto nástrojov a iných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii alebo dátum splatnosti výnosu, a to aj prostredníctvom dočasného pozastavenia platby, okrem zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1,
j)
vykonať opatrenia na to, aby zo zmlúv o derivátoch nevyplývali vybranej inštitúcii ďalšie záväzky alebo aby tieto záväzky boli kompenzované, a ukončiť finančné zmluvy alebo zmluvy o derivátoch na účely § 63,
k)
odvolať alebo vymenovať štatutárny orgán, dozornú radu a vedúcich zamestnancov vybranej inštitúcie,
l)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska, aby posúdila nadobudnutie kvalifikovanej účasti v určenej kratšej lehote podľa osobitných predpisov,46)
m)
požadovať od akejkoľvek osoby, aby poskytla informácie, ktoré rada vyžaduje na rozhodnutie o opatrení na riešenie krízových situácií a jeho prípravu vrátane aktualizácie a doplnenia informácií poskytnutých v plánoch riešenia krízových situácií a vrátane vyžadovania toho, aby sa informácie poskytovali prostredníctvom kontrol na mieste.
(2)
Na radu sa pri výkone jej právomocí v rezolučnom konaní nevzťahuje požiadavka získať povolenie alebo súhlas od štátneho orgánu podľa osobitného predpisu, verejnej osoby alebo súkromnej osoby vrátane akcionárov alebo veriteľov vybranej inštitúcie okrem povinnosti získať povolenie od Národnej banky Slovenska podľa § 56 ods. 3. Rada nemá povinnosť vopred oznámiť, zverejniť oznámenie alebo prospekt47) alebo predložiť akýkoľvek dokument inému orgánu alebo ho registrovať podľa osobitných predpisov.48) Tým nie sú dotknuté požiadavky na oznamovanie ustanovené rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc. Rada nie je viazaná obmedzeniami, ktoré sa týkajú prevodu finančných nástrojov, aktív, práv alebo záväzkov, a nepotrebuje súhlas na takýto prevod.
(3)
Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona je rada oprávnená vykonávať právomoci podľa odseku 1 písm. a) až j), l) a m) primerane.
zobraziť paragraf
§ 10
Vylúčenie účinkov niektorých zmluvných ustanovení v rezolučnom konaní

(1)
Opatrenie na predchádzanie krízovej situácie a opatrenie riadenia krízovej situácie nemožno v rámci zmluvných vzťahov vybranej inštitúcie považovať za naplnenie dôvodu na realizáciu zábezpeky, vykonanie záverečného vyrovnania ziskov a strát alebo za začatie konkurzného konania, ak nie je dotknuté plnenie hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky. Rovnako to platí aj na účely zmluvy uzatvorenej
a)
dcérskou spoločnosťou, ak je plnenie záväzkov zabezpečené materskou spoločnosťou alebo inou osobou v skupine,
b)
inou osobou v skupine, ak táto zmluva obsahuje ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(2)
Opatrením na predchádzanie krízovej situácie sa rozumie výkon právomocí s cieľom priamo odstrániť nedostatky alebo prekážky v súvislosti s ozdravným plánom podľa osobitného predpisu,49) výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie podľa § 25 alebo § 29, uloženie akéhokoľvek opatrenia včasnej intervencie podľa osobitného predpisu,50) vymenovanie núteného správcu podľa osobitného predpisu51) alebo výkon právomoci odpísania a konverzie podľa § 70. Opatrením riadenia krízovej situácie sa rozumie opatrenie na riešenie krízovej situácie podľa siedmej časti tohto zákona alebo vymenovanie osobitného správcu podľa § 12.
(3)
Ak začalo rezolučné konanie v tretej krajine alebo ak také konanie rada rozhodnutím uzná ako rezolučné konanie, považuje sa také konanie za opatrenie na riešenie krízovej situácie.
(4)
Za podmienky riadneho plnenia zmluvných záväzkov, vrátane povinností týkajúcich sa úhrad platieb a dodávok plnení, trvania poskytnutého zabezpečenia, výlučne prijatím opatrení na predchádzanie krízovej situácie, opatrení krízového riadenia a pozastavením plnenia povinností podľa § 8a, nevzniká žiadnej zmluvnej strane osobitné právo
a)
ukončiť plnenie povinností, pozastaviť plnenie povinností, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti alebo poskytnuté zabezpečenia osobou v skupine,
b)
nadobudnúť držbu alebo vlastnícke právo k zábezpeke poskytnutej vybranou inštitúciou,
c)
iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 3, 6 a 7 nie sú prekážkou pre výkon práv uvedených v odseku 4, ak sa práva vykonávajú v dôsledku inej skutočnosti, ako je prijatie opatrenia na predchádzanie krízovej situácie alebo opatrenia riadenia krízovej situácie, alebo skutočnosti s nimi bezprostredne súvisiacej.
(6)
Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa štvrtej časti sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností na účely odsekov 1 a 4 a § 70 ods. 4.
(7)
Na ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahuje osobitný predpis.52)
zobraziť paragraf
§ 13
Doplnkové právomoci rady

(1)
Rada môže v rámci svojich doplnkových právomocí aj
a)
previesť bez záväzkov alebo vecných bremien aktíva, práva a záväzky okrem ochranných opatrení podľa § 81; akýkoľvek nárok na kompenzáciu podľa tohto zákona sa nepovažuje za záväzok ani vecné bremeno,
b)
zrušiť práva na nadobúdanie ďalších akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
c)
d)
vyžadovať, aby mal nadobúdateľ na účely práv alebo povinností postavenie vybranej inštitúcie, a to vrátane všetkých práv alebo povinností týkajúcich sa účasti na regulovanom trhu a systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ak § 53 a 55 neustanovujú inak,
e)
vyžadovať od vybranej inštitúcie a nadobúdateľa poskytnutie informácií a súčinnosti,
f)
meniť alebo zrušiť akékoľvek zmluvné podmienky, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo nadobúdateľ,
g)
ukladať pokyny centrálnemu depozitáru cenných papierov a burze cenných papierov34) na účely vykonania rezolučných opatrení a právomocí podľa § 70 ods. 1.
(2)
Rada vykonáva právomoci podľa odseku 1 len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2.
(3)
Rada je oprávnená na účely zachovania nepretržitej činnosti zveriť nadobúdateľovi riadenie obchodných činností vybranej inštitúcie, čo zahŕňa
a)
z hľadiska zachovania zmluvných vzťahov vstup nadobúdateľa do práv a záväzkov vybranej inštitúcie,
b)
právne nástupníctvo nadobúdateľa namiesto vybranej inštitúcie v konaniach týkajúcich sa finančných nástrojov, práv, aktív a záväzkov, ktoré boli predmetom prevodu.
(4)
Právomoc podľa odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. b) sa nevzťahuje na
a)
práva zamestnancov vybranej inštitúcie v prípade ukončenia pracovného pomeru,
b)
práva zmluvnej strany vykonávať práva zo zmluvy vrátane práva ukončiť zmluvu v súlade s podmienkami zmluvy, v dôsledku konania alebo opomenutia zo strany vybranej inštitúcie, pred prevodom alebo zo strany nadobúdateľa po prevode, ak § 14 až 17 neustanovujú inak.
zobraziť paragraf
§ 14
Právomoc rady odložiť plnenie niektorých záväzkov

(1)
Rada je oprávnená rozhodnúť o odklade plnenia záväzku vybranej inštitúcie odo dňa uverejnenia oznámenia o odklade do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po uverejnení oznámenia.
(2)
Uplynutím doby odkladu podľa odseku 1 sa obnovuje plnenie záväzku.
(3)
Počas odkladu plnenia záväzku vybranej inštitúcie podľa odseku 1 je odložené plnenie záväzku druhej zmluvnej strany.
(4)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa úhrady platieb a dodávok plnení voči
a)
platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b)
centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu44c) a centrálnym protistranám z tretích krajín uznaných podľa osobitného predpisu,44d)
c)
centrálnym bankám.
(5)
Rada pri výkone svojich právomocí zohľadňuje riadne fungovanie finančného trhu, pričom rozsah odkladu plnenia určí osobitne so zreteľom na okolnosti každého odkladu plnenia.
zobraziť paragraf
§ 15
Právomoc rady obmedziť výkon zabezpečovacích práv

(1)
Rada je oprávnená obmedziť záložných veriteľov vybranej inštitúcie pri výkone záložných práv vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie odo dňa uverejnenia oznámenia o obmedzení záložných veriteľov do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po uverejnení tohto oznámenia.
(2)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
záložné práva platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b)
centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu,44c) a centrálne protistrany z tretích krajín uznané podľa osobitného predpisu,44d) a
c)
centrálne banky, ak ide o aktíva, ktoré inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, založila alebo poskytla ako maržu alebo zábezpeku.
(3)
Rada dbá, aby obmedzenia boli uplatňované rovnako voči všetkým členom skupiny, voči ktorým sa obmedzenie uplatňuje.
zobraziť paragraf
§ 17
Právomoc rady dočasne pozastaviť právo ukončiť zmluvu

(1)
Rada je oprávnená obmedziť práva osôb, ktoré sú zmluvnou stranou vybranej inštitúcie, ak by výkon práv týchto osôb smeroval k zrušeniu zmluvy alebo k inej forme ukončenia zmluvného vzťahu.
(2)
Rovnaké právo ako podľa odseku 1 má rada aj pre zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti vybranej inštitúcie,
a)
ak záväzky z takýchto zmlúv sú zabezpečené vybranou inštitúciou,
b)
ak sú práva ukončiť zmluvu podmienené výlučne finančným stavom alebo platobnou neschopnosťou vybranej inštitúcie,
c)
pri výkone právomoci prevodu v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k vybranej inštitúcii
1.
pri všetkých aktívach alebo záväzkoch dcérskej spoločnosti, ktoré sa previedli alebo môžu byť prevedené na nadobúdateľa,
2.
ak rada poskytne zabezpečenie alebo inú primeranú ochranu plnenia záväzkov.
(3)
Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 platia od okamihu uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po dni uverejnenia podľa § 41 ods. 4.
(4)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa platieb a dodania voči
a)
platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b)
centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu,44c) a centrálnym protistranám z tretej krajiny uznaných podľa osobitného predpisu,44d)
c)
centrálnym bankám.
(5)
Ukončenie zmlúv sa môže vykonať pred uplynutím lehoty podľa odseku 3, ak rada písomne potvrdí, že práva a záväzky zo zmluvy nie sú predmetom
a)
prevodu na nadobúdateľa,
b)
odpísania alebo konverzie pri kapitalizácii podľa § 58 ods. 1 písm. a).
(6)
Ak rada pozastaví výkon práv podľa odsekov 1 a 2 a nedôjde k postupu podľa odseku 5, tieto práva môžu byť v súlade s § 10 opätovne vykonané po uplynutí doby, počas ktorej bol ich výkon pozastavený, ak
a)
boli práva a záväzky prevedené na inú osobu, druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu len ak vznikne dôvod alebo trvá dôvod ukončenia zmluvy podľa pôvodných podmienok zmluvy aj po prevode na nadobúdateľa,
b)
nedošlo k prevodu práv a záväzkov a rada nevykonala kapitalizáciu podľa § 58 ods. 1 písm. a); druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu podľa pôvodných podmienok zmluvy uplynutím lehoty podľa odseku 3.
(7)
Rada alebo Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), aby uchovávala podrobné záznamy týkajúce sa finančných zmlúv. Rada alebo Národná banka Slovenska má právo vyžadovať potrebnú súčinnosť od archívu obchodných údajov60a) pri poskytovaní archívnych informácií pre plnenie záväzkov podľa osobitného predpisu.61)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 17a
Právomoc rady zakázať rozdeľovanie výnosov

(1)
Ak osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak sa posudzuje dodatočne ku každej z požiadaviek podľa osobitného predpisu,61a) ale nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak sa posudzuje dodatočne k požiadavkám podľa § 31b a 31c a sú vypočítané podľa § 31 ods. 2 písm. a), je rada v súlade s odsekmi 2 až 7 oprávnená zakázať osobe podľa § 1 ods. 3 rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu súvisiacu s minimálnou požiadavkou (ďalej len „maximálna rozdeliteľná suma“), vypočítanú v súlade s odsekom 7, prostredníctvom niektorého z týchto úkonov:
a)
vykonať rozdeľovanie výnosov v súvislosti s vlastným kapitálom Tier 1,
b)
zaviesť povinnosť uhradiť variabilnú zložku odmeňovania alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia alebo uhradiť variabilnú zložku odmeňovania, ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď osoba podľa § 1 ods. 3 nespĺňala požiadavku na kombinovaný vankúš, alebo
c)
uskutočniť platbu v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.
(2)
Predstavenstvo osoby podľa § 1 ods. 3 je povinné sledovať s odbornou starostlivosťou, či sú splnené podmienky v odseku 1 a bezodkladne po tom, ako sa dozvie a s odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa nachádza v situácii uvedenej v odseku 1, túto skutočnosť oznámiť rade.
(3)
Ak sa osoba podľa § 1 ods. 3 nachádza v situácii uvedenej v odseku 1, rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska bezodkladne posúdi, či má využiť právomoc zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu, pričom
a)
zohľadní dôvod, trvanie a závažnosť situácie uvedenej v odseku 1 a jej vplyv na riešiteľnosť krízovej situácie,
b)
zohľadní vývoj finančnej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 a pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti, môže splniť podmienku na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 písm. a),
c)
zohľadní predpoklad, že osoba podľa § 1 ods. 3 začne opäť dodržiavať požiadavky podľa odseku 1 v primeranom čase,
d)
posúdi, či neschopnosť nahradiť záväzky vyplýva z narušenia samotnej inštitúcie alebo je dôsledkom narušenia celého trhu, ak osoba podľa § 1 ods. 3 nedokáže nahradiť záväzky, ktoré prestali plniť kritériá oprávnenosti alebo splatnosti podľa osobitného predpisu61b) alebo podľa § 31a alebo § 31e ods. 6 a
e)
zohľadní, či je tento výkon právomoci zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu najvhodnejším a najprimeranejším prostriedkom na nápravu situácie podľa odseku 1, zohľadňujúc potenciálny vplyv na podmienky financovania a riešiteľnosť krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3.
(4)
Rada s mesačnou periodicitou prehodnotí potrebu výkonu právomoci podľa odseku 1 počas celého obdobia, keď sa osoba podľa § 1 ods. 3 nachádza v situácii uvedenej v odseku 1.
(5)
Ak rada zistí, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa nachádza v situácii uvedenej v odseku 1 aj deväť mesiacov po tom, ako takúto situáciu oznámila, zakáže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu okrem situácie, ak vyhodnotí, že sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:
a)
k situácii podľa odseku 1 došlo z dôvodu vážneho narušenia fungovania finančných trhov, čo viedlo k nestabilite vo viacerých segmentoch finančných trhov,
b)
narušenie fungovania finančných trhov podľa písmena a) vedie nielen k zvýšenej cenovej volatilite nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov osoby podľa § 1 ods. 3 alebo k zvýšeným nákladom pre osobu podľa § 1 ods. 3, ale má za následok úplné alebo čiastočné uzavretie trhov, čo znemožňuje osobe podľa § 1 ods. 3 vydať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov na týchto trhoch,
c)
uzavretie trhu sa týka nielen dotknutej osoby podľa § 1 ods. 3, ale aj ďalších osôb podľa § 1 ods. 3,
d)
narušenie podľa písmena a) znemožňuje osobe podľa § 1 ods. 3 vydať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov v objeme dostatočnom na odstránenie situácie podľa odseku 1 alebo
e)
zákaz podľa odseku 1 by viedol k neželaným dôsledkom v bankovom sektore, čo by mohlo potenciálne ohroziť jeho finančnú stabilitu.
(6)
Ak rada pristúpi k uplatneniu výnimky rozdeľovania výnosov podľa odseku 5, informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a písomne vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia. Rada s mesačnou periodicitou prehodnotí, či je naďalej možné uplatňovať výnimku podľa odseku 5.
(7)
Hodnota maximálnej rozdeliteľnej sumy sa vypočíta ako súčin sumy vypočítanej podľa odseku 8 a koeficientu určeného podľa odseku 9. Hodnota maximálnej rozdeliteľnej sumy sa zníži o sumu vyplývajúcu z úkonov uvedených v odseku 1.
(8)
Suma, ktorá sa vynásobí podľa odseku 7, je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,61c) po odpočítaní rozdelenia ziskov alebo platby vyplývajúcej z úkonov podľa odseku 1 a koncoročného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,61c) po odpočítaní rozdelenia ziskov alebo platby vyplývajúcej z úkonov podľa odseku 1, zníženého o sumu, ktorá by bola splatnou daňou, ak by predbežný zisk a koncoročný zisk neboli rozdelené.
(9)
Koeficient podľa odseku 7 sa rovná
a)
0, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v prvom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
b)
0,2, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v druhom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
c)
0,4, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v treťom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
d)
0,6, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je vo štvrtom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš.
(10)
Na výpočet dolnej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:


kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
(11)
Na výpočet hornej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:


kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 17b
Zmluvné uznávanie právomoci prerušiť proces riešenia krízovej situácie

(1)
Osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) v každej finančnej zmluve podľa § 21 ods. 12, ktorú uzavrela, a ktorá sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny, je povinná zahrnúť podmienku, na základe ktorej zmluvné strany uznávajú, že finančná zmluva podľa § 21 ods. 12 môže podliehať uplatneniu právomoci orgánu pre riešenie krízových situácií pozastaviť alebo obmedziť práva a povinnosti podľa § 8a, § 10, § 14 a 15 a uznávajú, že sú viazané požiadavkami uvedenými v § 10.
(2)
Materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike zabezpečí, aby jej dcérske spoločnosti z tretích krajín zahrnuli vo finančných zmluvách podľa § 21 ods. 12 uvedených v odseku 1 podmienky, ktorými sa vylúči, aby uplatnenie právomoci orgánu pre riešenie krízových situácií pozastaviť alebo obmedziť práva a povinnosti materskej spoločnosti v súlade s odsekom 1 predstavovalo dôvod na ukončenie, pozastavenie, zmenu, čisté zúčtovanie, vzájomné započítanie práv alebo vymáhanie záložného práva týkajúce sa týchto zmlúv.
(3)
Podmienka podľa odseku 1 sa môže uplatňovať v súvislosti s dcérskymi spoločnosťami z tretích krajín, ktorými sú
a)
úverové inštitúcie,
b)
investičné spoločnosti,
c)
iné finančné inštitúcie.
(4)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na finančnú zmluvu podľa § 21 ods. 12, ktorou sa
a)
vytvára nová povinnosť alebo podstatne mení existujúca povinnosť,
b)
zakladá právo ukončiť takúto zmluvu alebo vykonať záložné právo, na ktoré by sa uplatnili § 8a, § 10, § 14 a 15, ak by sa finančná zmluva podľa § 21 ods. 12 spravovala právom iného členského štátu.
(5)
Ak vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) neuvedie zmluvnú podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, táto skutočnosť nebráni rade uplatniť právomoci uvedené v § 8a, § 10, § 14 a 15 vo vzťahu k tejto finančnej zmluve podľa § 21 ods. 12.
zobraziť paragraf
§ 19
Právomoc rady vyžadovať súčinnosť príslušných orgánov iných členských štátov

(1)
Na účely prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, aktív, práv alebo záväzkov v inom členskom štáte alebo práv alebo záväzkov spravujúcich sa právnym poriadkom iného členského štátu je rada oprávnená požadovať súčinnosť príslušných orgánov v tomto členskom štáte.
(2)
Právny úkon akcionára, veriteľa alebo inej osoby týkajúci sa akcií, iných nástrojov vlastníctva aktív, práv alebo záväzkov, ktorý smeruje k sťaženiu alebo mareniu výkonu právomoci rady alebo príslušného rezolučného orgánu, sa považuje za neplatný od počiatku.
(3)
Ak rada vykonáva právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho konverziu v súlade s § 70, a to aj vo vzťahu ku kapitálovým nástrojom, medzi záväzky použiteľné pri kapitalizácii alebo medzi príslušné kapitálové nástroje vybranej inštitúcie, patria aj
a)
nástroje alebo záväzky, ktoré sa riadia právnym poriadkom iného členského štátu,
b)
záväzky voči veriteľom z iného členského štátu.
(4)
Rada je povinná poskytnúť príslušnému rezolučnému orgánu iného členského štátu potrebnú súčinnosť pre zníženie alebo odpísanie sumy istiny nástrojov alebo záväzkov, alebo pre odpísanie alebo konverziu nástrojov alebo záväzkov vybranej inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike.
(5)
Veritelia dotknutí výkonom právomoci odpísania alebo konverzie podľa odseku 3 sú povinní strpieť výkon právomoci príslušného rezolučného orgánu iného členského štátu. K výkonu svojej právomoci odpísania alebo konverzie je rada oprávnená požadovať všetku potrebnú súčinnosť príslušného rezolučného orgánu iného členského štátu, ktorého veritelia sú dotknutí výkonom tejto právomoci.
zobraziť paragraf
§ 21
Plány riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie

(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s rezolučným orgánom iného členského štátu, v ktorom sídli významná pobočka64) vybranej inštitúcie, v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie má vzťahovať na významnú pobočku vybranej inštitúcie, vypracuje plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ktorá nie je súčasťou konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad orgán dohľadu členského štátu alebo orgán dohľadu tretej krajiny.
(2)
V pláne riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada upraví svoj postup vo vzťahu k vybranej inštitúcii pri riešení krízových situácií.
(3)
Náležitosťami plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie sú najmä:
a)
zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
b)
zhrnutie všetkých podstatných zmien vo vybranej inštitúcii, ku ktorým došlo od posledného predloženia informácií týkajúcich sa riešenia krízových situácií,
c)
opis spôsobu právneho a ekonomického oddelenia kritických funkcií a hlavných oblastí obchodnej činnosti vybranej inštitúcie tak, aby boli pri jej zlyhaní zachované,
d)
odhad doby na realizáciu jednotlivých častí plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
e)
podrobné posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie vykonané v súlade s odsekom 5 a § 24,
f)
opis všetkých opatrení na riešenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie podľa § 25 na základe posúdenia vykonaného podľa § 24,
g)
určenie postupov ocenenia a spôsobu predaja podniku, časti podniku alebo aktív vybranej inštitúcie, ktoré súvisia s kritickými funkciami alebo hlavnými oblasťami obchodnej činnosti vybranej inštitúcie v súlade s Obchodným zákonníkom,
h)
spôsob zabezpečenia aktuálnosti a dostupnosti informácií vyžadovaných podľa tohto paragrafu,
i)
spôsob financovania riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie bez poskytnutia
1.
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
2.
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
3.
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru,
j)
podrobný opis rôznych stratégií riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ktoré by sa mohli uplatniť v rôznych možných scenároch a lehotách,
k)
opis kritických vzájomných prepojení,
l)
opis možností zachovania prístupu k systémom platobných služieb a službám zúčtovania a vyrovnania obchodov a iným infraštruktúram a posúdenie možnosti prevodov pozícií klientov,
m)
analýza vplyvu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie na zamestnancov vybranej inštitúcie vrátane posúdenia nákladov, ktoré s tým súvisia, a popis plánovaných postupov konzultácií so zamestnancami v rámci procesu riešenia krízových situácií,
n)
plán komunikácie s médiami a verejnosťou,
o)
požiadavky uvedené v § 31d a 31e a lehotu na dosiahnutie úrovne minimálnej požiadavky podľa § 99b,
p)
lehota na dosiahnutie súladu rezolučným subjektom podľa § 99b, ak rada postupuje podľa § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7,
q)
opis základných činností a systémov potrebných na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov vybranej inštitúcie,
r)
stanovisko vybranej inštitúcie k zhrnutiu kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ak vybraná inštitúcia stanovisko zaslala rade.
(4)
Rada zašle vybranej inštitúcii zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie.
(5)
Pri vypracovávaní plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie rada identifikuje prekážky riešenia krízovej situácie a navrhne spôsob ich odstránenia v súlade s týmto zákonom.
(6)
Pri vypracovávaní plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada prihliada na všetky relevantné možnosti vývoja krízovej situácie, a to najmä na možnosť jednotlivého zlyhania vybranej inštitúcie, možnosť vzniku krízovej situácie v čase všeobecnej finančnej nestability a možnosť vzniku krízovej situácie v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(7)
Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie neobsahuje opatrenia spočívajúce v poskytnutí podpory podľa odseku 3 písm. i) prvého až tretieho bodu.
(8)
Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie obsahuje analýzu postupu vybranej inštitúcie na získanie prístupu k likviditným operáciám Národnej banky Slovenska a určenie aktív vybranej inštitúcie, ktoré by mohli, ak je to potrebné, byť využité ako zábezpeka za ich poskytnutie.
(9)
Rada raz ročne preskúmava aktuálnosť plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, a ak je to potrebné, vykoná jeho aktualizáciu. Rada aktualizuje tento plán vždy, ak nastane podstatná zmena v organizačnej štruktúre vybranej inštitúcie, jej obchodnej alebo finančnej situácii; rada aktualizuje plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie vždy po vykonaní opatrení na riešenie krízových situácií, ako aj po vykonaní odpísania a konverzii kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 1 písm. a).
(10)
Národná banka Slovenska a vybraná inštitúcia sú povinné oznámiť rade každú podstatnú zmenu organizačnej štruktúry obchodnej alebo finančnej situácie vybranej inštitúcie, ktoré vyžadujú preskúmanie aktuálnosti alebo aktualizáciu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie.
(11)
Rada môže uložiť povinnosť vybranej inštitúcii viesť záznamy o všetkých finančných zmluvách, ktorých je zmluvnou stranou, a určiť lehotu na ich predloženie rade.
(12)
Na účely odseku 11 sa finančnou zmluvou rozumie
a)
zmluva o cenných papieroch vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo pôžičke cenného papiera, skupiny alebo indexu cenných papierov,
2.
opcie na cenný papier alebo skupinu alebo index cenných papierov,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akýkoľvek takýto cenný papier, skupinu alebo index,
b)
zmluva o komoditách vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo požičaní komodity alebo skupiny alebo indexu komodít s vysporiadaním v budúcnosti,
2.
opcie na komoditu alebo skupinu alebo index komodít,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akúkoľvek takúto komoditu, skupinu alebo index,
c)
futures a forwardy na kúpu, predaj alebo prevod komodity alebo majetku akéhokoľvek iného druhu, služby, práva alebo podielu za bližšie určenú cenu k určenému dátumu okrem zmluvy podľa písmena b),
d)
swap vrátane
1.
swapu a opcie týkajúcej sa úrokových sadzieb spotovej alebo inej dohody o devízových transakciách, menovej dohody, kapitálového indexu alebo kapitálu, dlhového indexu alebo dlhu, komoditných indexov alebo komodít, počasia, emisií alebo inflácie,
2.
swapu celkového výnosu, swapu úverového rozpätia alebo úverového swapu,
3.
akejkoľvek dohody alebo transakcie, ktorá je podobná dohode uvedenej v prvom bode alebo druhom bode, ktorá je predmetom opakovaného obchodovania na trhu so swapmi alebo derivátmi,
e)
zmluva o pôžičke medzi vybranými inštitúciami, ak splatnosť takejto pôžičky nepresahuje tri mesiace,
f)
rámcová dohoda pre ktorúkoľvek zmluvu alebo dohodu uvedenú v písmenách a) až e).
(13)
Pri určovaní lehôt podľa § 21 ods. 3 písm. o) a p), za okolností podľa § 21 ods. 9 posledná veta, rada zohľadní lehotu na splnenie požiadavky podľa osobitného predpisu.65a)
zobraziť paragraf
§ 22
Informácie na účely plánov riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie

(1)
Vybraná inštitúcia je povinná poskytnúť rade súčinnosť a všetky informácie, ktoré si rada vyžiada na vypracovanie, aktualizáciu a vykonanie plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie.
(2)
Na účely odseku 1 môže rada požadovať najmä
a)
podrobný opis organizačnej štruktúry vybranej inštitúcie vrátane zoznamu všetkých právnických osôb, v ktorých má vybraná inštitúcia podiel na základnom imaní,
b)
informáciu o výške podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích a iných právach každej právnickej osoby vo vybranej inštitúcii, informácie o sídle, štáte usadenia, udelení príslušného povolenia a o členoch predstavenstva a vedúcich zamestnancoch každej takejto právnickej osoby,
c)
identifikáciu priradenia najdôležitejších operácií vybranej inštitúcie a hlavných oblastí obchodnej činnosti vrátane podstatných aktív a záväzkov spojených s takými operáciami a oblasťami obchodnej činnosti k jednotlivým právnickým osobám,
d)
podrobný opis záväzkov vybranej inštitúcie voči všetkým právnickým osobám, pričom sa uvedie rozdelenie minimálne podľa druhov a výšky krátkodobých záväzkov a dlhodobých záväzkov vrátane zabezpečených, nezabezpečených alebo podriadených záväzkov,
e)
podrobnosti o tých záväzkoch vybranej inštitúcie, ktoré sú záväzkami použiteľnými pri kapitalizácii,
f)
identifikáciu postupov potrebných na určenie toho, komu vybraná inštitúcia poskytla zábezpeku, v koho vlastníctve sa predmet zabezpečenia nachádza, a právneho poriadku, ktorý sa na zábezpeku vzťahuje,
g)
opis podsúvahových expozícií vybranej inštitúcie voči právnickým osobám vrátane ich priradenia k najdôležitejším operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti,
h)
informácie o podstatných zabezpečovacích obchodoch vybranej inštitúcie vrátane ich priradenia k príslušnej právnickej osobe,
i)
identifikáciu hlavných alebo najdôležitejších zmluvných strán vybranej inštitúcie, ako aj analýzu vplyvu zlyhania hlavných zmluvných strán na finančnú situáciu vybranej inštitúcie,
j)
informáciu o každom systéme, v ktorom vybraná inštitúcia vykonáva z hľadiska počtu alebo hodnoty významný objem obchodov, vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám vybranej inštitúcie, najdôležitejším operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti,
k)
informáciu o platobnom systéme alebo systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorého je vybraná inštitúcia priamym členom alebo nepriamym členom, vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám vybranej inštitúcie, najdôležitejším operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti,
l)
podrobný súpis a opis kľúčových riadiacich informačných systémov, systémov pre riadenie rizík, účtovných systémov a systémov výkazníctva používaných vybranou inštitúciou vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám vybranej inštitúcie, najdôležitejším operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti,
m)
identifikáciu vlastníkov systémov uvedených v písmene l), dohôd o službách s nimi spojených a všetkých softvérov a systémov alebo licencií vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám v skupine, najdôležitejším operáciám a oblastiam obchodnej činnosti,
n)
identifikáciu a priradenie jednotlivých právnických osôb v rámci skupiny a ich vzájomných prepojení v skupine, najmä v týchto oblastiach:
1.
spoloční alebo zdieľaní zamestnanci,
2.
spoločné alebo zdieľané zariadenia a systémy,
3.
mechanizmy dohody v oblasti kapitálu, financovania alebo likvidity,
4.
existujúce alebo možné úverové expozície,
5.
dohody o spoločnom zabezpečení, dohody o spoločných zábezpekách, ustanovenia o okamžitej splatnosti všetkých záväzkov (cross-default) a dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok (cross-affiliate netting),
6.
dohody o prevodoch rizika, dohody o vzájomnom poskytnutí pôžičky (back-to-back) a dohody o úrovni služieb,
o)
informácie o príslušnom orgáne dohľadu a príslušnom rezolučnom orgáne každej osoby v skupine,
p)
informácie o členovi riadiaceho orgánu zodpovednom za poskytovanie informácií potrebných na prípravu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ako aj o osobách, ktoré nie sú členmi riadiaceho orgánu, zodpovedných za jednotlivé osoby v skupine, najdôležitejšie operácie a oblasti obchodnej činnosti,
q)
opis mechanizmov, ktoré má vybraná inštitúcia zavedené na zabezpečenie toho, aby pri riešení krízových situácií rada dostala informácie, ktoré sú potrebné na rozhodnutie o uložení opatrení na riešenie krízových situácií a právomocí rady,
r)
informácie o všetkých dohodách uzatvorených vybranými inštitúciami a právnickými osobami v skupine s tretími stranami, ktoré obsahujú ustanovenia o ukončení dohody v súvislosti so začatím rezolučného konania, a informácie o tom, či následky ukončenia dohody môžu ovplyvniť uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií,
s)
opis možných finančných zdrojov na podporu riešenia krízových situácií,
t)
informácie o zaťažení aktív, likvidných aktívach, činnostiach súvisiacich s podsúvahovými položkami, zabezpečovacích stratégiách a o súvisiacej obchodnej evidencii.
zobraziť paragraf
§ 24
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií vybranej inštitúcie

(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie vzťahuje na významnú pobočku, posúdi riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie, ktorá nie je súčasťou skupiny, pričom neprihliada na možnosť poskytnutia
a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(2)
Krízová situácia vo vybranej inštitúcii sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak by podaním návrhu rady na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu alebo uskutočnením rezolučného konania voči vybranej inštitúcii nevznikli žiadne významné negatívne vplyvy na finančnú stabilitu Slovenskej republiky, iných členských štátov a Európskej únie ako celku a zároveň kritické funkcie vybranej inštitúcie zostanú zachované, a to aj vtedy, ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(3)
Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie vybranej inštitúcie rada uskutoční v rámci prípravy plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie a pri jeho aktualizácii v súlade s § 21.
(4)
Ak rada zistí, že krízová situácia vo vybranej inštitúcii nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).66)
(5)
Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie primerane zohľadňuje najmä skutočnosti uvedené v § 28 ods. 6.
zobraziť paragraf
§ 25
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie

(1)
Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 vykonaného podľa § 24 a 28 zistí existenciu podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3, písomne oznámi tieto skutočnosti osobe podľa § 1 ods. 3, Národnej banke Slovenska a príslušným rezolučným orgánom v štátoch, v ktorých sú umiestnené významné pobočky osoby podľa § 1 ods. 3.
(2)
Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1, pozastaví vypracovanie plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie až do prijatia rozhodnutia podľa odseku 3 alebo odseku 4; rada postupuje rovnako, aj ak jej bolo doručené obdobné oznámenie o existencii podstatných prekážok od iného príslušného rezolučného orgánu. Súčasne sa prerušuje lehota na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa § 27 ods. 5.
(3)
Osoba podľa § 1 ods. 3 navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ktoré prijme na riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok na riešenie krízových situácií uvedených v oznámení. Osoba podľa § 1 ods. 3 navrhne rade do dvoch týždňov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia a harmonogram ich vykonania s cieľom obnoviť plnenie požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e vybranou inštitúciou a požiadavku na kombinovaný vankúš, ak je podstatná prekážka riešiteľnosti krízových situácií zapríčinená jednou z týchto situácií:
a)
osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ktorá sa posudzuje navyše ku každej z požiadaviek podľa osobitného predpisu,61a) ale nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ktorá sa posudzuje navyše k požiadavkám podľa § 31b a 31c, ak sú vypočítané podľa § 31 ods. 2 písm. a), alebo
b)
osoba podľa § 1 ods. 3 nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu66a) alebo požiadavky podľa § 31b a 31c.
(4)
V harmonograme na vykonávanie opatrení navrhovaných podľa odseku 3 sa zohľadnia dôvody podstatnej prekážky riešiteľnosti krízových situácií. Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi, či sa opatreniami navrhnutými podľa odseku 3 dostatočne účinne rieši alebo odstraňuje podstatná prekážka.
(5)
Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3, rozhodnutím uloží osobe podľa § 1 ods. 3 povinnosť prijať náhradné opatrenia a rozhodnutie doručí tejto osobe, ktorá v lehote jedného mesiaca predloží plán ako tieto opatrenia splní. Rada v rozhodnutí podľa prvej vety zdôvodní nedostatky opatrení navrhnutých osobou podľa § 1 ods. 3 a uvedie, akým spôsobom náhradné opatrenia účinnejšie vyriešia alebo odstránia prekážky brániace riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3. Rada pri rozhodovaní o náhradných opatreniach prihliada najmä na ohrozenie finančnej stability vyplývajúce z týchto prekážok a na vplyv náhradných opatrení na obchodnú činnosť osoby podľa § 1 ods. 3, jej stabilitu a schopnosť byť prínosom pre hospodárstvo.
(6)
Rada je oprávnená v rozhodnutí podľa odseku 5 uložiť tieto náhradné opatrenia:
a)
požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci skupiny a pripravila dohody o poskytovaní služieb v rámci skupiny alebo s tretími stranami na zaistenie poskytovania kritických funkcií,
b)
požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú expozíciu,
c)
uložiť osobe podľa § 1 ods. 3 povinnosť jednorazovo poskytnúť alebo pravidelne poskytovať rade dodatočné informácie potrebné na účely riešenia krízových situácií,
d)
požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 predala určité aktíva,
e)
požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, alebo aby nezačala vykonávať niektoré činnosti,
f)
obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti osoby podľa § 1 ods. 3 alebo obmedziť alebo zabrániť poskytovaniu nových alebo existujúcich produktov,
g)
požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr osoby podľa § 1 ods. 3 alebo ktorejkoľvek osoby v skupine, ktorá je pod jej priamou kontrolou alebo nepriamou kontrolou, s cieľom zmierniť ich zložitosť a zabezpečiť, aby kritické funkcie bolo možné právne a prevádzkovo oddeliť od ostatných funkcií prostredníctvom uloženia opatrení na riešenie krízových situácií,
h)
požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú holdingovú spoločnosť11) alebo materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,12)
i)
požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 predložila plán na obnovu dodržiavania súladu s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e, vyjadrenými ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom,61e) alebo s požiadavkou na kombinovaný vankúš a s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e, vyjadrenými ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície podľa osobitného predpisu,66b)
j)
požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 vydala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa § 31d alebo § 31e,
k)
požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky podľa § 31d alebo § 31e, najmä aby sa pokúsila opätovne prerokovať každý oprávnený záväzok, nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2, ktorý vydala, s cieľom zabezpečiť, aby každé rozhodnutie príslušného rezolučného orgánu odpísať alebo konvertovať takýto záväzok alebo nástroj bolo vykonateľné podľa právneho poriadku príslušného štátu, ktorý sa vzťahuje na tento záväzok alebo nástroj,
l)
požadovať, aby na účely zabezpečenia nepretržitého plnenia požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 zmenila profil splatnosti
1.
nástrojov vlastných zdrojov po získaní súhlasu Národnej banky Slovenska a
2.
oprávnených záväzkov podľa § 31a alebo § 31e ods. 5 písm. a),
m)
požadovať, ak je osoba podľa § 1 ods. 3 dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, aby holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou zriadila samostatnú finančnú holdingovú spoločnosť na kontrolu osoby podľa § 1 ods. 3, ak je to potrebné na uľahčenie riešenia krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 a na zamedzenie nepriaznivého vplyvu uložených opatrení na riešenie krízových situácií podľa tohto zákona na časti skupiny, ktoré nie sú finančnými inštitúciami.
(7)
Rada môže uložiť vybranej inštitúcii náhradné opatrenie podľa odseku 6 písm. b) na účely zníženia expozície voči záväzkom použiteľným pri kapitalizácii vydaných osobou podľa § 1 ods. 3 okrem záväzkov medzi osobami podľa § 1 ods. 3, ktoré sú súčasťou skupiny.
(8)
Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska možný vplyv týchto náhradných opatrení na osobu podľa § 1 ods. 3, vnútorný trh v oblasti finančných služieb a na finančnú stabilitu v ostatných členských štátoch a v Európskej únii ako celku.
(9)
Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu záväzkov použiteľných pri kapitalizácii, vydaných inou vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) okrem záväzkov medzi vybranými inštitúciami alebo medzi osobami podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktoré sú súčasťou skupiny. Ustanovenia osobitného predpisu66c) tým nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 26
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny

(1)
V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musia byť uvedené všetky rezolučné subjekty a všetky rezolučné skupiny.
(2)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vypracuje plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny v spolupráci s príslušným rezolučným orgánom, ktorý vykonáva právomoc nad osobami podľa odseku 3, ktoré sú súčasťou skupiny, a po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom, ktorý vykonáva právomoc nad významnou pobočkou vybranej inštitúcie, v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny má vzťahovať na túto významnú pobočku. Rada môže pri vypracovaní plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny spolupracovať s rezolučným orgánom tretej krajiny alebo rezolučným orgánom iného členského štátu, do ktorého pôsobnosti patrí dcérska spoločnosť, finančná holdingová spoločnosť alebo významná pobočka, ak sú splnené obdobné požiadavky mlčanlivosti podľa § 8.
(3)
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje opatrenia a postup pri riešení krízových situácií pre
a)
materskú spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike,
b)
dcérske spoločnosti v Európskej únii,
c)
osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),
d)
dcérske spoločnosti materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného v § 20 ods. 2 až 5, § 20a a § 85 ods. 2 až 5.
(4)
V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny sa
a)
uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie, ktoré sa majú prijať pre rezolučné subjekty v situáciách uvedených v § 21 ods. 3 písm. i), ako aj dôsledky týchto opatrení na riešenie krízovej situácie pre iné osoby v skupine, a to pre skupinu,
b)
uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie plánované v súvislosti s rezolučnými subjektmi každej rezolučnej skupiny a dôsledky týchto opatrení, ak skupinu tvorí viac ako jedna rezolučná skupina, na
1.
iné osoby v skupine, ktoré patria do rovnakej rezolučnej skupiny, a
2.
iné rezolučné skupiny,
c)
uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť a uplatniť nástroje riešenia krízových situácií a príslušné právomoci rezolučných subjektov, ktoré sú usadené v Európskej únii, vrátane opatrení na zjednodušenie odkúpenia skupiny ako celku, samostatných oblastí obchodnej činnosti alebo činností, ktoré poskytujú viaceré osoby v skupine, alebo konkrétnych osôb v skupine alebo rezolučných skupín, riešenia krízových situácií treťou stranou, a identifikujú sa možné prekážky brániace koordinovanému riešeniu krízových situácií,
d)
identifikujú mechanizmy spolupráce a koordinácie s príslušnými rezolučnými orgánmi tretích krajín a dôsledky na riešenie krízových situácií v rámci Európskej únie, ak skupina zahŕňa osoby založené v tretích krajinách,
e)
identifikujú opatrenia vrátane právneho a ekonomického oddelenia konkrétnych funkcií alebo oblastí obchodnej činnosti, ktoré sú potrebné na uľahčenie riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ak sú splnené podmienky na riešenie krízových situácií,
f)
určia akékoľvek ďalšie opatrenia neuvedené v tomto zákone, ktoré rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny zamýšľa uplatňovať v súvislosti s riešením krízových situácií skupiny,
g)
identifikujú možnosti financovania riešenia krízových situácií skupiny, a v prípade, ak je potrebné, použitie národného fondu alebo mechanizmov financovania v iných členských štátoch, určia sa zásady rozdelenia zodpovednosti za takéto financovanie medzi mechanizmy financovania v rôznych členských štátoch; zásady sa určia na základe spravodlivých a vyvážených kritérií a s ohľadom na vplyv na finančnú stabilitu vo všetkých dotknutých členských štátoch.
(5)
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie obsahovať opatrenia spočívajúce v poskytnutí
a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory s výnimkou použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
b)
krátkodobého úveru Národnou bankou Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(6)
Súčasne s vypracovaním a aktualizáciou plánu riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny rada posúdi riešiteľnosť krízovej situácie na úrovni skupiny v súlade s § 28. Súčasťou plánu riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny je aj podrobný opis posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie.
(7)
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie mať neprimerané dôsledky pre žiaden členský štát.
zobraziť paragraf
§ 27
Požiadavky a postupy vzťahujúce sa na plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny

(1)
Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike je povinná predložiť rade všetky informácie potrebné na vypracovanie a vykonanie plánu na riešenie krízových situácií na úrovni skupiny vrátane informácií o všetkých osobách v skupine.
(2)
Informácie podľa odseku 1 rada postúpi
a)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v rozsahu potrebnom na vykonávanie jeho právomocí v súvislosti s plánmi na riešenie krízových situácií na úrovni skupiny,
b)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla dcérskej spoločnosti v rozsahu dôležitom pre túto dcérsku spoločnosť,
c)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu relevantnom pre túto významnú pobočku,
d)
členom príslušného kolégia orgánov dohľadu v rozsahu dôležitom pre dcérske spoločnosti a významné pobočky,
e)
príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d).
(3)
Ak sa informácie podľa odseku 1 týkajú dcérskych spoločností so sídlom v tretích krajinách, rada môže postúpiť tieto informácie orgánom podľa odseku 2 len so súhlasom príslušného rezolučného orgánu tretej krajiny alebo orgánu dohľadu tretej krajiny.
(4)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny príslušným orgánom dohľadu vykonávajúcim dohľad nad vybranými inštitúciami, ktoré sú súčasťou skupiny. Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, raz ročne preskúma aktuálnosť plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, a ak je to potrebné, vykoná jeho aktualizáciu. Rada aktualizuje plány vždy, ak nastane podstatná zmena v organizačnej štruktúre, obchodnej alebo finančnej situácii skupiny alebo ktorejkoľvek osoby v skupine, a ak by taká zmena mohla mať na plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny významný vplyv alebo si vyžadovať jeho zmenu.
(5)
Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny do štyroch mesiacov odo dňa, keď rada postúpila informácie podľa odseku 1 orgánom podľa odseku 2. Ak sa skupina skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny, plánovanie opatrení na riešenie krízovej situácie uvedené v § 26 ods. 4 písm. b) sa zahrnie do spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(6)
Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Rada je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov podľa odseku 5 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia podľa odseku 5 a rade sa nepodarilo dosiahnuť rozhodnutie podľa odseku 5, rada schváli plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny samostatne. Rada oznámi schválenie plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny orgánom podľa odseku 5 a materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(7)
Ak sa v lehote podľa odseku 5 nepodarí rade dosiahnuť spoločné rozhodnutie všetkých orgánov podľa odseku 5, plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny schváli s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré s rozhodnutím súhlasia.
(8)
Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. Ak rada nesúhlasí s návrhom spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, vypracuje a schváli plán riešenia krízovej situácie pre dcérsku spoločnosť, alebo ak rada identifikuje rezolučný subjekt, ktorý podlieha jej právomoci, vypracuje a schváli plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny aj pre tento rezolučný subjekt. V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny schválenom radou pre dcérsku spoločnosť alebo pre rezolučné subjekty, ktoré podliehajú jej právomoci, rada uvedie dôvody nesúhlasu s navrhovaným spoločným rozhodnutím o pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ako aj názory a výhrady ostatných orgánov a príslušných rezolučných orgánov. Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada nerozhodne skôr než Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vydá rozhodnutie. Rada je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). To neplatí, ak rada oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), že s návrhom spoločného rozhodnutia nesúhlasí z dôvodu, že zasahuje do rozpočtovej zodpovednosti Slovenskej republiky. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, rada schváli plán riešenia krízových situácií dcérskej spoločnosti.
(9)
Ak rade pri dosahovaní alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia podľa odseku 5 alebo odseku 7 oznámi príslušný rezolučný orgán, že otázka týkajúca sa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, na ktorej nebolo dosiahnuté rozhodnutie, zasahuje do fiškálnej zodpovednosti štátu sídla príslušného rezolučného orgánu, rada prehodnotí návrh rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácii na úrovni skupiny alebo spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, vyvinie maximálne úsilie na prehodnotenie spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(10)
Ak otázka týkajúca sa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zasahuje do fiškálnej zodpovednosti Slovenskej republiky, rada túto skutočnosť oznámi príslušnému rezolučnému orgánu zodpovednému za vypracovanie a schválenie plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
zobraziť paragraf
§ 28
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny

(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností a po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, s príslušným orgánom dohľadu nad dcérskou spoločnosťou a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje na významnú pobočku, posúdi riešiteľnosť krízovej situácie skupiny, pričom neprihliada na možnosť poskytnutia
a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(2)
Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak zrušením osôb v skupine alebo v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona by nevznikli významné negatívne vplyvy na finančnú stabilitu Slovenskej republiky, iných členských štátov a Európskej únie ako celku a zároveň kritické funkcie osôb v skupine, ktoré sú jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(3)
Krízová situácia skupiny, ktorá sa skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny, sa považuje za riešiteľnú aj vtedy, ak zrušením osôb v rezolučnej skupine, ktorá je súčasťou skupiny, likvidáciou, v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona nenastanú nepriaznivé vplyvy podľa odseku 2 a zároveň kritické funkcie osôb v rezolučnej skupine, ktorá je súčasťou skupiny, ktoré sú jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj vtedy, ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(4)
Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie skupiny rada uskutočňuje v rámci prípravy plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a pri jeho aktualizácii.
(5)
Ak rada zistí, že krízová situácia skupiny nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgánu pre bankovníctvo).
(6)
Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie skupiny zohľadňuje najmä tieto skutočnosti:
a)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže priradiť hlavné oblasti obchodnej činnosti a najdôležitejšie operácie ku konkrétnym právnickým osobám,
b)
rozsah, v ktorom sú právne a podnikové štruktúry zladené s hlavnými oblasťami obchodnej činnosti a najdôležitejšími operáciami,
c)
rozsah, v ktorom sú zavedené mechanizmy, ktoré zaručujú, aby osoba v skupine mala k dispozícii zamestnancov, infraštruktúru, financovanie, likviditu a kapitál na podporu a zachovanie hlavných oblastí obchodnej činnosti a najdôležitejších operácií,
d)
rozsah, v ktorom možno pri riešení krízových situácií osoby v skupine plne vynucovať dohody o službách uzavreté osobou v skupine,
e)
rozsah, v ktorom je riadiaca štruktúra osoby v skupine primeraná na riadenie a zabezpečenie zhody s vnútornými politikami osoby v skupine so zreteľom na dohody o úrovni služieb,
f)
rozsah, v ktorom má osoba v skupine pri oddelení kritických funkcií alebo hlavných oblastí obchodnej činnosti vypracovaný postup na prevod služieb poskytovaných na základe dohôd o úrovni služieb na tretie strany,
g)
rozsah, v ktorom sú zavedené núdzové plány a opatrenia na zabezpečenie kontinuity prístupu k platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov,
h)
primeranosť riadiacich informačných systémov na zabezpečenie toho, aby príslušné rezolučné orgány dokázali získať presné a úplné informácie týkajúce sa hlavných oblastí obchodnej činnosti a najdôležitejších operácií s cieľom uľahčiť rýchle rozhodovanie,
i)
schopnosť riadiacich informačných systémov poskytovať informácie dôležité na účinné riešenie krízových situácií osoby v skupine vždy, dokonca aj v rýchlo sa meniacich podmienkach,
j)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vyskúšala svoje riadiace informačné systémy na základe scenárov stresových situácií určených príslušnými rezolučnými orgánmi,
k)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže zabezpečiť kontinuitu svojich riadiacich informačných systémov, a to tak pre dotknutú osobu v skupine, ako aj novú osobu v skupine, ak sa najdôležitejšie operácie a hlavné oblasti obchodnej činnosti oddelia od zvyšných operácií a oblastí obchodnej činnosti,
l)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vypracovala vhodné postupy na zabezpečenie toho, aby poskytovala príslušným rezolučným orgánom informácie potrebné na identifikáciu vkladateľov a súm chránených vkladov systémom ochrany vkladov,
m)
rozsah, v ktorom sa tieto záruky poskytujú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy riadenia rizík vzťahujúce sa na tieto záruky dostatočné; to platí, ak skupina používa záruky v rámci skupiny,
n)
rozsah, v ktorom sa tieto dohody vykonávajú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy riadenia rizík vzťahujúce sa na tieto dohody dostatočné; to platí, ak skupina využíva dohody o vzájomnom poskytovaní pôžičiek (back-to-back),
o)
rozsah, v ktorom používanie záruk podľa písmena m) alebo dohôd podľa písmena n) prispieva k šíreniu krízovej situácie v rámci skupiny,
p)
rozsah, v ktorom právna štruktúra skupiny bráni uplatňovaniu opatrení na riešenie krízových situácií v dôsledku počtu právnických osôb, zložitosti štruktúry skupiny alebo problémov pri priraďovaní oblastí obchodnej činnosti osobám v skupine,
q)
objem a typ záväzkov použiteľných pri kapitalizácii osoby v skupine,
r)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine, ktoré sú vybranými inštitúciami alebo inými finančnými inštitúciami, mohlo mať nepriaznivý vplyv na nefinančnú časť skupiny; to platí, ak posúdenie zahŕňa holdingovú spoločnosť so zmiešanou činnosťou,
s)
existenciu a dostatočnosť dohôd o úrovni služieb,
t)
či rezolučné orgány tretích krajín majú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sú potrebné na podporu opatrení na riešenie krízových situácií, ktoré prijali príslušné rezolučné orgány členských štátov, a aké možnosti existujú pre koordinované opatrenia medzi rezolučnými orgánmi tretích krajín a rezolučnými orgánmi členských štátov,
u)
realizovateľnosť opatrení na riešenie krízových situácií takým spôsobom, ktorý spĺňa ciele tohto zákona, a to vzhľadom na dostupné opatrenia a štruktúru osôb v skupine,
v)
rozsah, v ktorom štruktúra skupiny umožňuje rade, aby vyriešila krízovú situáciu celej skupiny alebo jednej alebo viacerých jej osôb bez toho, aby to spôsobilo významný priamy alebo nepriamy nepriaznivý vplyv na finančný systém, dôveru na trhu alebo hospodárstvo, a to s cieľom maximalizovať hodnotu skupiny ako celku,
w)
mechanizmy a prostriedky, ktorými by sa pri skupinách, ktorých dcérske spoločnosti majú sídlo v iných členských štátoch, mohlo uľahčiť riešenie krízových situácií,
x)
do akej miery je dôveryhodné používanie opatrení na riešenie krízových situácií spôsobom, ktorý spĺňa ciele tohto zákona, vzhľadom na možný vplyv na veriteľov, zmluvné strany, klientov a zamestnancov a možné opatrenia, ktoré môžu prijať rezolučné orgány tretích krajín,
y)
rozsah, v ktorom možno primerane hodnotiť vplyv riešenia krízových situácií osôb v skupine na finančný systém a na dôveru na finančnom trhu,
z)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný priamy alebo nepriamy nepriaznivý vplyv na finančný systém, dôveru na trhu alebo hospodárstvo,
aa)
rozsah, v ktorom by sa šírenie krízovej situácie v rámci skupiny do iných vybraných inštitúcií alebo finančných trhov mohlo obmedziť prostredníctvom uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a príslušných právomocí,
ab)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný vplyv na fungovanie platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov.
(7)
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny sa vykoná v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií podľa § 84.
zobraziť paragraf
§ 29
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny

(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností a po prerokovaní s kolégiom orgánov dohľadu a príslušnými rezolučnými orgánmi v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje na významnú pobočku, vykoná v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií posúdenie podľa § 28 a vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o uložení povinnosti osobe v rezolučnej skupine, ktorá tvorí skupinu alebo osobe v skupine prijať náhradné opatrenia podľa § 25 ods. 4.
(2)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom68) pripraví a po prerokovaní s príslušnými zahraničnými orgánmi dohľadu predloží materskej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky správu, ktorá obsahuje analýzu podstatných prekážok účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií a vykonávania právomocí v oblasti riešenia krízových situácií vo vzťahu k skupine a aj vo vzťahu k rezolučným skupinám, ak sa skupina skladá z viac ako z jednej rezolučnej skupiny. Rada v správe zváži vplyv na obchodný model osôb v skupine a odporučí primerané opatrenia, ktoré sú potrebné na odstránenie týchto prekážok.
(3)
Ak je prekážka riešiteľnosti krízových situácií skupiny zapríčinená situáciou osoby podľa § 1 ods. 3 skupiny uvedenej v § 25 ods. 3 a rada je rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada oznámi posúdenie tejto prekážky materskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike po jej prerokovaní s orgánmi pre riešenie krízových situácií rezolučných subjektov a s orgánmi pre riešenie krízových situácií dcérskych spoločností.
(4)
Ak rade doručí príslušný rezolučný orgán správu podľa odseku 2, rada ju bezodkladne doručí príslušnej osobe v skupine alebo osobe v rezolučnej skupine, ak sa skupina skladá z viac ako z jednej skupiny.
(5)
Materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike môže do štyroch mesiacov od doručenia správy podľa odseku 2 predložiť k správe pripomienky a navrhnúť rade náhradné opatrenia na odstránenie prekážok uvedených v správe.
(6)
Ak sú prekážky uvedené v správe podľa odseku 2 zapríčinené situáciou podľa § 25 ods. 3, osoby podľa § 1 ods. 3 skupiny, materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike navrhne orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny do dvoch týždňov od oznámenia posúdenia podľa odseku 3 návrh opatrenia a harmonogram jeho vykonania, aby sa zabezpečilo, že osoba podľa § 1 ods. 3 skupiny splní požiadavky uvedené v § 31d alebo § 31e vyjadrené ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) s požiadavkou na kombinovaný vankúš, ak sa aplikuje, a požiadavky uvedené v § 31d alebo § 31e vyjadrené ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície uvedenej v osobitnom predpise.66c)
(7)
Ak je rada rezolučný orgán na úrovni skupiny, po prerokovaní s príslušným orgánom posúdi, či navrhnuté opatrenie na odstránenie prekážok podľa § 25 ods. 1 spolu s harmonogramom jeho vykonania podľa odseku 6 účinne rieši a odstraňuje prekážky podľa § 25 ods. 1.
(8)
Rada oznámi náhradné opatrenia navrhnuté materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 4 alebo odseku 5 Národnej banke Slovenska, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku.
(9)
Rada po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky64) a zahraničným orgánom dohľadu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností vyvinie v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o tom, či existujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie na úrovni skupiny, o opatreniach na ich odstránenie, o náhradných opatreniach navrhnutých materskou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike a opatreniach, ktoré rada a príslušný rezolučný orgán dcérskej spoločnosti navrhli, pričom zohľadnia možný vplyv opatrení na finančnú stabilitu v Slovenskej republike a iných členských štátoch, v ktorých sídlia osoby v skupine.
(10)
Rozhodnutie podľa odseku 9 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike doručila rade pripomienky podľa odseku 5, alebo ak materská spoločnosť v Európskej únii nepredloží pripomienky, dohoda podľa odseku 9 sa prijme do jedného mesiaca od márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 5.
(11)
Ak rozhodnutie podľa odseku 9 zohľadňuje prekážku riešiteľnosti krízových situácií zapríčinenú situáciou podľa § 25 ods. 3, rada sa ho snaží dosiahnuť do dvoch týždňov od doručenia pripomienok podľa odseku 5.
(12)
Rozhodnutie podľa odseku 9 rada doručí materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike; rozhodnutie musí byť odôvodnené.
(13)
Ak v lehote do jedného mesiaca podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,68a) rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí dohody a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 a rada je rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s § 25 ods. 5 na úrovni skupiny; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(14)
Ak v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,61e) rada ako rezolučný orgán na úrovni rezolučnej skupiny vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí dohody a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11, rada vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s § 25 ods. 5 na úrovni rezolučnej skupiny; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené rezolučnému subjektu so sídlom v Slovenskej republike.
(15)
Ak v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,61e) rada ako orgán vykonávajúci právomoc nad dcérskou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11, rada vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa § 25 ods. 5 touto dcérskou spoločnosťou; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, a rezolučnému subjektu rezolučnej skupiny dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom. Rozhodnutie rada zašle aj orgánu pre riešenie krízových situácií rezolučného subjektu rezolučnej skupiny dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, a ak sú rôzne aj orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny.
zobraziť paragraf
§ 30
Ustanovenia o proporcionalite pri riešení krízových situácií

(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska môže aj bez návrhu s ohľadom na možný vplyv zlyhania vybranej inštitúcie a iných osôb v skupine na finančný systém, vrátane dopadu zlyhania vybranej inštitúcie na iné vybrané inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 21, 22, 24, 26 a § 28 ods. 6 a určiť odlišne lehotu na vypracovanie plánu riešenia krízových situácií a frekvenciu jeho aktualizácie. Rada pritom prihliadne na povahu a zložitosť činnosti vybranej inštitúcie, jej akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu70) a na investičné služby poskytované týmito osobami. Ak dôjde k zmene okolností, môže rada vyžadovať od vybranej inštitúcie, aby vypracovala a predložila plán riešenia krízovej situácie v rozsahu podľa § 21 a 26 a aktualizovala ho podľa § 21 ods. 9.
(2)
Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa odseku 1, a o podrobnostiach svojho postupu.
zobraziť paragraf
§ 31
Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

(1)
Vybraná inštitúcia a osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sú povinné sústavne vypočítavať a dodržiavať minimálnu požiadavku v súlade s odsekom 2 a § 31a až 31g.
(2)
Minimálna požiadavka podľa odseku 1 sa vypočíta v súlade s § 31b ods. 5 až 16 alebo ods. 20 až 29 ako suma vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov a vyjadrí sa v percentách z
a)
celkovej hodnoty rizikovej expozície vybranej inštitúcie a osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) a
b)
veľkosti celkovej expozície vybranej inštitúcie a osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vypočítanej v súlade s osobitným predpisom.66b)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31a
Oprávnené záväzky rezolučného subjektu

(1)
Záväzky sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov rezolučných subjektov len, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.70a) Ak tento zákon odkazuje na požiadavky uvedené v osobitnom predpise,70b) oprávnené záväzky pozostávajú z oprávnených záväzkov podľa osobitného predpisu70c) určených v súlade s osobitným predpisom.70d)
(2)
Záväzky, ktoré vyplývajú z dlhového nástroja s vnoreným derivátom, najmä štruktúrované produkty, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,70a) pričom nespĺňajú podmienku vylúčenia oprávnených záväzkov podľa osobitného predpisu,70e) sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov len vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
istina záväzku vyplývajúceho z dlhového nástroja je známa v čase vydania, je pevná alebo sa zvyšuje a nie je ovplyvnená vlastnosťami vnoreného derivátu a celkovú sumu záväzku vyplývajúcu z dlhového nástroja vrátane vnoreného derivátu, možno denne oceniť na základe aktívneho a likvidného trhu pre ekvivalentný nástroj bez kreditného rizika v súlade s osobitným predpisom70f) alebo
b)
dlhový nástroj zahŕňa zmluvnú podmienku, ktorou sa spresňuje, že hodnota pohľadávky pri likvidácii, konkurze alebo riešení krízovej situácie je pevná alebo sa zvyšuje a nepresiahne pôvodne splatenú sumu záväzku.
(3)
Dlhové nástroje podľa odseku 2 vrátane ich vnorených derivátov nepodliehajú dohode o vzájomnom započítavaní a na ocenenie takýchto nástrojov sa nevzťahuje § 63 ods. 2. Záväzky podľa odseku 2 sa zahŕňajú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov len do výšky tej časti, ktorá zodpovedá istine podľa odseku 2 písm. a) alebo pevnej alebo zvyšujúcej sa sume podľa odseku 2 písm. b).
(4)
Ak záväzky emituje dcérska spoločnosť usadená v Európskej únii v prospech svojho akcionára, ktorý nie je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny, a uvedená dcérska spoločnosť je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny ako rezolučný subjekt, tento záväzok sa zahŕňa do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov uvedeného rezolučného subjektu, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a)
záväzok je emitovaný v súlade s § 31e ods. 5 písm. a),
b)
výkon právomoci odpísať alebo konvertovať záväzok v súlade s § 70 alebo § 70a neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany rezolučného subjektu,
c)
záväzok nepresiahne hodnotu určenú odpočítaním súčtu záväzkov emitovaných v prospech rezolučného subjektu a nakúpených rezolučným subjektom, priamo alebo prostredníctvom iných osôb v rámci rovnakej rezolučnej skupiny, a sumy vlastných zdrojov vydaných v súlade s § 31e ods. 5 písm. b) od sumy vyžadovanej v súlade s § 31e ods. 1.
(5)
Minimálna požiadavka podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo § 31c ods. 1 písm. a) nie je dotknutá. Rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, je povinný pomocou vlastných zdrojov plniť časť požiadavky podľa § 31d rovnajúcu sa 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov podľa § 2 písm. ac) alebo záväzkov podľa odseku 4.
(6)
Rada môže pre rezolučný subjekt, ktorý je G-SII, alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19 povoliť plniť časť požiadavky podľa § 31d nižšiu ako 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, avšak vyššiu ako sumu vyplývajúcu zo vzorca [1 – (X1/X2)] x 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov podľa odseku 4, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,70g) vzhľadom na zníženie, ktoré je možné podľa osobitného predpisu,70g) pričom
X1 = 3,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) a
X2 = súčet 18 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu61e) a požiadavky na kombinovaný vankúš.
(7)
Ak ide o rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 a uplatňovanie odsekov 5 a 6 vedie k požiadavke prevyšujúcej 27 % celkovej rizikovej expozície, obmedzí sa pre tento rezolučný subjekt časť požiadavky podľa § 31d, ktorá musí byť splnená pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov uvedených v odseku 4, na sumu rovnajúcu sa 27 % celkovej rizikovej expozície, ak rada vyhodnotí, že
a)
v pláne riešenia krízovej situácie sa nepočíta s použitím národného fondu pri riešení krízovej situácie rezolučného subjektu a
b)
požiadavka podľa § 31d umožňuje rezolučnému subjektu splniť požiadavky uvedené v § 59 ods. 5 alebo ods. 9, podľa toho, ktoré sú uplatniteľné, ak sa neuplatňuje písmeno a).
(8)
Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 17 až 19. Rada zohľadní pri svojom hodnotení podľa odseku 7 aj riziko neprimeraného vplyvu na obchodný model rezolučného subjektu.
(9)
Ak ide o rezolučný subjekt, ktorý nie je G-SII a nie je ani rezolučným subjektom podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, môže rada rozhodnúť, že časť požiadavky podľa § 31d do výšky 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov alebo do výslednej hodnoty vzorca uvedeného v odseku 12, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia, sa splní pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov podľa odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
nepodriadené záväzky podľa odsekov 1 až 3 by boli v konkurze uspokojené rovnako ako záväzky, ktoré sú vylúčené z odpísania a konverzie v súlade s § 59 ods. 1 alebo ods. 2,
b)
existuje riziko, že po plánovanom uplatnení právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov pri nepodriadených záväzkoch, ktoré nie sú vylúčené z uplatňovania právomoci odpísania a konverzie v súlade s § 59 ods. 1 alebo ods. 2, veriteľom, ktorých pohľadávky vyplývajú z týchto záväzkov, vzniknú vyššie straty, než aké by im vznikli uplatnením osobitného predpisu,62)
c)
suma vlastných zdrojov a podriadených záväzkov nepresiahne sumu potrebnú na zabezpečenie toho, aby veriteľom podľa písmena b) nevznikli straty presahujúce výšku strát, ktoré by im inak vznikli uplatnením osobitného predpisu.62)
(10)
Rada posúdi riziko uvedené v odseku 9 písm. b), ak suma záväzkov, ktoré sú vylúčené alebo na základe odôvodneného predpokladu môžu byť vylúčené z odpísania a konverzie v súlade s § 59 ods. 1 alebo ods. 2, tvorí viac ako 10 % triedy záväzkov, ktorá zahŕňa oprávnené záväzky.
(11)
Na účely odsekov 6 až 10 a 12 sa záväzky plynúce z derivátov zahŕňajú do celkových záväzkov na základe úplného uznania práva protistrany na vzájomné započítanie. Vlastné zdroje rezolučného subjektu použité na splnenie požiadavky na kombinovaný vankúš sú oprávnené aj na splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 6 až 10 a 12.
(12)
Rada môže rozhodnúť, odchylne od odseku 6, že požiadavku podľa § 31d splní rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19 pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov podľa odseku 4, ak suma týchto vlastných zdrojov, nástrojov a záväzkov, vzhľadom na povinnosť rezolučného subjektu spĺňať požiadavku na kombinovaný vankúš, požiadavky podľa osobitného predpisu,61d) a požiadavky podľa § 31b ods. 15 a 16 a § 31d, nepresahuje vyššiu z týchto hodnôt:
a)
8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov alebo
b)
výslednú hodnotu vzorca Ax2 + Bx2 + C, kde
A = suma vyplývajúca z požiadavky podľa osobitného predpisu,70h)
B = suma vyplývajúca z požiadavky podľa osobitného predpisu,70i)
C = suma vyplývajúca z požiadavky na kombinovaný vankúš.
(13)
Rada môže uplatniť právomoc podľa odseku 12, ak rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19 spĺňa jednu z týchto podmienok:
a)
rada v predchádzajúcom posúdení riešiteľnosti krízovej situácie rezolučného subjektu identifikovala podstatnú prekážku riešiteľnosti krízovej situácie, pričom
1.
po uplatnení opatrení podľa § 25 ods. 6 neprijal rezolučný subjekt žiadne nápravné opatrenia v lehote určenej radou alebo
2.
identifikovanú podstatnú prekážku riešiteľnosti krízovej situácie rezolučného subjektu nie je možné vyriešiť žiadnym z opatrení podľa § 25 ods. 6 a výkon právomoci podľa odseku 12 by čiastočne alebo úplne kompenzoval nepriaznivý vplyv podstatnej prekážky riešiteľnosti krízovej situácie rezolučného subjektu,
b)
rada má za to, že realizovateľnosť a dôveryhodnosť uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie rezolučného subjektu je obmedzená, s prihliadnutím na veľkosť rezolučného subjektu, jeho prepojenia, povahu, rozsah, rizikovosť a zložitosť jeho činností, jeho právne postavenie a akcionársku štruktúru alebo
c)
požiadavka podľa osobitného predpisu65a) zohľadňuje skutočnosť, že rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, patrí z hľadiska rizikového profilu medzi 20 % inštitúcií s najvyšším rizikovým profilom, pre ktoré rada určuje požiadavku podľa § 31 ods. 1.
(14)
Rada môže právomoc podľa odseku 12 uplatniť do limitu 30 % celkového počtu všetkých rezolučných subjektov, ktoré sú G-SII, alebo rezolučných subjektov podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, pre ktoré rada určí požiadavku podľa § 31d.
(15)
Na účely výpočtu percentuálnych hodnôt uvedených v odsekoch 13 a 14 rada zaokrúhli výsledok výpočtu na najbližšie celé číslo.
(16)
Rada prijme rozhodnutie podľa odsekov 9 a 12 a vykoná posúdenie podľa odseku 10 po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, pričom pri svojom rozhodovaní zohľadní
a)
likviditu trhu pre nástroje vlastných zdrojov a podriadených oprávnených nástrojov rezolučného subjektu, ocenenie takýchto nástrojov, ak existujú, a čas potrebný na vykonanie všetkých transakcií potrebných na účely dosiahnutia súladu s týmto rozhodnutím,
b)
objem nástrojov oprávnených záväzkov, ktoré spĺňajú všetky podmienky podľa osobitného predpisu,70j) so zostatkovou dobou splatnosti kratšou ako jeden rok k dátumu prijatia rozhodnutia s cieľom uskutočnenia kvantitatívnych úprav požiadaviek podľa odsekov 9, 10 a 12,
c)
dostupnosť a objem nástrojov, ktoré spĺňajú všetky podmienky podľa osobitného predpisu,70k)
d)
skutočnosť, či hodnota záväzkov vylúčených z odpísania a konverzie v súlade s § 59 ods. 1 alebo ods. 2, ktoré by v konkurze boli uspokojené rovnako alebo horšie ako oprávnené záväzky, ktoré by boli v konkurze uspokojené v plnom rozsahu, je významná v porovnaní s vlastnými zdrojmi a oprávnenými záväzkami rezolučného subjektu; ak suma vylúčených záväzkov nepresiahne 5 % sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov rezolučného subjektu, suma vylúčených záväzkov sa nepovažuje za významnú, pričom rada posúdi významnosť vylúčených záväzkov presahujúcich túto hodnotu,
e)
obchodný model rezolučného subjektu, jeho model financovania a rizikový profil, ako aj jeho stabilitu a schopnosť byť prínosom pre hospodárstvo,
f)
vplyv prípadných nákladov na rekapitalizáciu rezolučného subjektu na úroveň, ktorá zabezpečí plnenie podmienok na udelenie povolenia a iných požiadaviek na podnikanie podľa osobitných predpisov,87) alebo iného osobitného predpisu, počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok (ďalej len „rekapitalizácia“).
(17)
Požiadavky podľa odsekov 4 a 7 sa neuplatňujú počas obdobia troch rokov nasledujúcich odo dňa, keď rezolučný subjekt alebo skupina, ktorej je rezolučný subjekt súčasťou, boli identifikované ako G-SII, alebo rezolučný subjekt začal byť v situácii podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31b
Určenie minimálnej požiadavky

(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska určí požiadavku podľa § 31 ods. 1 na základe týchto kritérií:
a)
zabezpečenie, aby sa krízová situácia rezolučnej skupiny mohla vyriešiť uplatnením opatrení na riešenie krízovej situácie na rezolučný subjekt vrátane, ak je to vhodné, vrátane uplatnenia opatrenia kapitalizácie spôsobom, ktorý zabezpečí splnenie cieľov riešenia krízovej situácie,
b)
zabezpečenie, aby rezolučný subjekt a jeho dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami alebo osobami podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ale nie sú rezolučnými subjektmi, mali dostatok vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov, ktoré umožnia pri uložení opatrenia kapitalizácie, prípadne uplatnení právomoci odpísania a konverzie, absorbovať straty a obnoviť celkovú kapitálovú primeranosť a ukazovateľ finančnej páky na úroveň, ktorá zabezpečí plnenie podmienok na udelenie povolenia a iných požiadaviek na podnikanie podľa osobitných predpisov,87)
c)
zabezpečenie, že ak sa v pláne riešenia krízových situácií predpokladá možnosť, že sa určité triedy oprávnených záväzkov vylúčia z rozsahu kapitalizácie v súlade s § 59 ods. 2, alebo že sa všetky prevedú na nadobúdateľa v rámci čiastočného prevodu, bude mať rezolučný subjekt dostatočné vlastné zdroje a iné oprávnené záväzky na absorbovanie strát a obnovenie celkovej kapitálovej primeranosti a ukazovateľa finančnej páky na úroveň, ktorá zabezpečí plnenie podmienok na udelenie povolenia a iných požiadaviek na podnikanie podľa osobitného predpisu,87)
d)
veľkosť, obchodný model, model financovania a rizikový profil osoby podľa § 1 ods. 3,
e)
rozsah, v ktorom by úpadok osoby podľa § 1 ods. 3 mal nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu, vrátane negatívneho pôsobenia na iné osoby podľa § 1 ods. 3 z dôvodu jej prepojenia s inými osobami podľa § 1 ods. 3 alebo jej prepojenia so zvyškom finančného systému.
(2)
Ak sa v pláne riešenia krízových situácií predpokladá uloženie opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo s uplatnením právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 v súlade s plánom riešenia krízových situácií vypracovaným podľa § 21 ods. 6, sa požiadavka podľa § 31 ods. 1 rovná sume dostatočnej na to, aby sa zabezpečilo, že
a)
možné straty osoby podľa § 1 ods. 3 sú úplne absorbované,
b)
rezolučný subjekt a jeho dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami alebo osobami podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ale nie sú rezolučnými subjektmi, sú rekapitalizované.
(3)
Ak sa v pláne riešenia krízových situácií predpokladá, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa zruší v dôsledku zrušenia konkurzu podľa osobitného predpisu62)alebo v likvidácii podľa osobitných predpisov,70l) rada posúdi, či je opodstatnené obmedziť minimálnu požiadavku podľa § 31 ods. 1 pre túto osobu tak, aby nepresiahla sumu postačujúcu na absorpciu strát v súlade s odsekom 2 písm. a).
(4)
Rada vo svojom posúdení podľa odseku 3 zhodnotí najmä možný vplyv na finančnú stabilitu a na riziko zapríčinenia nepriaznivých vplyvov vo finančnom systéme.
(5)
Pre rezolučný subjekt suma podľa odseku 2 predstavuje na účely výpočtu minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, v súlade s § 31 ods. 2 písm. a), súčet
a)
objemu strát, ktoré sa majú absorbovať pri riešení krízových situácií, zodpovedajúcemu požiadavkám podľa osobitných predpisov70m) na rezolučný subjekt na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny a
b)
objemu rekapitalizácie, ktorý umožní rezolučnej skupine po riešení jej krízovej situácie pomocou uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie obnoviť plnenie požiadavky na vlastné zdroje na rezolučný subjekt podľa osobitných predpisov70m) na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny.
(6)
Na účely § 31 ods. 2 písm. a) sa minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 vyjadrí v percentách ako podiel sumy, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 5, a hodnoty celkovej rizikovej expozície.
(7)
Pre rezolučný subjekt suma podľa odseku 2 predstavuje na účely výpočtu minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, v súlade s § 31 ods. 2 písm. b), súčet
a)
objemu strát, ktoré sa majú absorbovať pri riešení krízových situácií, zodpovedajúcemu požiadavke na ukazovateľ finančnej páky rezolučného subjektu70n) na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny a
b)
objemu rekapitalizácie, ktorý umožní rezolučnej skupine po riešení jej krízovej situácie pomocou uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie obnoviť plnenie požiadavky na ukazovateľ finančnej páky rezolučného subjektu70n) na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny.
(8)
Na účely § 31 ods. 2 písm. b) sa minimálna požiadavka uvedená v § 31 ods. 1 vyjadrí v percentách ako podiel sumy, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 7 a hodnoty celkovej rizikovej expozície.
(9)
Rada pri určovaní objemu rekapitalizácie podľa odsekov 5 a 7
a)
vychádza z najnovších hodnôt celkovej rizikovej expozície, prípadne veľkosti celkovej expozície, upravených o zmeny vyplývajúce z opatrení na riešenie krízových situácií podľa plánu riešenia krízových situácií a
b)
po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska upraví smerom nadol alebo nahor sumu zodpovedajúcu súčasnej požiadavke podľa osobitného predpisu65a) s cieľom určiť túto požiadavku na rezolučný subjekt po riešení jeho krízovej situácie pomocou uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie.
(10)
Rada môže zvýšiť objem rekapitalizácie podľa odseku 5 písm. b) o primeranú sumu potrebnú na to, aby sa zabezpečilo, že po riešení krízovej situácie si osoba podľa § 1 ods. 3 zachová dostatočnú dôveru na trhu počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.
(11)
Ak sa uplatňuje odsek 10, suma podľa odseku 10 sa rovná požiadavke na kombinovaný vankúš, ktorá sa má uplatniť po uplatnení nástrojov riešenia krízovej situácie, zníženej o sumu podľa osobitného predpisu.70o)
(12)
Rada môže upraviť sumu podľa odseku 10 smerom nadol, ak po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi, že by bolo po riešení krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) pomocou stratégie riešenia krízovej situácie realizovateľné a dôveryhodné, aby na zachovanie dôvery na trhu a zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z národného fondu, postačovala nižšia suma v súlade s § 59 ods. 5 a 9 a § 92 ods. 8.
(13)
Rada môže upraviť sumu podľa odseku 10 smerom nahor, ak po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska skonštatuje, že na zachovanie dôvery na trhu a zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z národného fondu, je nevyhnutná vyššia suma, v súlade s § 59 ods. 5 a 9 a § 92 ods. 8, počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.
(14)
Pre rezolučný subjekt, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis61d) a ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, ktorej celkové aktíva prevyšujú 100 000 000 000 eur, úroveň minimálnej požiadavky podľa odsekov 5 a 7 sa rovná najmenej
a)
13,5 % pri výpočte podľa § 31 ods. 2 písm. a) a
b)
5 % pri výpočte podľa § 31 ods. 2 písm. b).
(15)
Odchylne od § 31a je rezolučný subjekt podľa odseku 14 povinný plniť úroveň minimálnej požiadavky pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov podľa § 31a ods. 3.
(16)
Rada môže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozhodnúť o uplatnení požiadaviek podľa odseku 14 na rezolučný subjekt, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis,61d) ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, ktorej celkové aktíva sú nižšie ako 100 000 000 000 eur a ktorú rada vyhodnotila tak, že jej zlyhanie by pravdepodobne predstavovalo systémové riziko.
(17)
Pri prijímaní rozhodnutia podľa odseku 16 rada vo vzťahu k rezolučnému subjektu zohľadní
a)
prevahu vkladov a absenciu dlhových nástrojov v modeli jej financovania,
b)
mieru obmedzenia jej prístupu na kapitálové trhy s oprávnenými záväzkami,
c)
mieru, s akou sa spolieha na vlastný kapitál Tier 1 pri plnení požiadavky podľa § 31d.
(18)
Ak rada nevydá rozhodnutie podľa odseku 16, nie je tým dotknuté rozhodnutie podľa § 31a ods. 9.
(19)
Pre osobu podľa § 1 ods. 3, ktorá sama nie je rezolučným subjektom, tvorí sumu podľa odseku 2 na účely výpočtu minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, v súlade s § 31 ods. 2 písm. a), súčet
a)
objemu strát, ktoré sa majú absorbovať, zodpovedajúcemu požiadavkám podľa osobitných predpisov70m) na osobu podľa § 1 ods. 3 a
b)
objemu rekapitalizácie, ktorý umožní osobe podľa § 1 ods. 3 po uplatnení právomoci odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny obnoviť plnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov.70m)
(20)
Na účely § 31 ods. 2 písm. a) sa maximálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 vyjadrí v percentách ako podiel sumy, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 19 a hodnoty celkovej rizikovej expozície.
(21)
Pre osobu podľa § 1 ods. 3, ktorá nie je rezolučným subjektom, tvorí sumu podľa odseku 2 na účely výpočtu maximálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, v súlade s § 31 ods. 2 písm. b), súčet
a)
objemu strát, ktoré sa majú absorbovať, zodpovedajúcemu požiadavke na ukazovateľa finančnej páky70n) a
b)
objemu rekapitalizácie, ktorý umožní osobe podľa § 1 ods. 3 po uplatnení právomoci odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny obnoviť plnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.70n)
(22)
Na účely § 31 ods. 2 písm. b) sa minimálna požiadavka uvedená v § 31 ods. 1 vyjadrí v percentách ako podiel sumy, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 21, a hodnoty celkovej rizikovej expozície.
(23)
Rada pri určovaní objemu rekapitalizácie podľa odsekov 20 až 22
a)
používa najnovšie vykázané hodnoty celkovej rizikovej expozície alebo veľkosti celkovej expozície, upravené o zmeny vyplývajúce z opatrení na riešenie krízových situácií podľa plánu riešenia krízových situácií a
b)
po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska upraví smerom nadol alebo nahor sumu zodpovedajúcu požiadavke podľa osobitného predpisu65a) s cieľom určiť túto požiadavku na osobu podľa § 1 ods. 3, ktorá sama nie je rezolučným subjektom, po uplatnení právomoci odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny.
(24)
Rada môže zvýšiť objem rekapitalizácie podľa odseku 19 alebo odseku 21 písm. b) o primeranú sumu potrebnú na to, aby sa zabezpečilo, že po uplatnení právomoci odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 si osoba podľa § 1 ods. 3 zachová dostatočnú dôveru na trhu počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.
(25)
Ak sa uplatňuje odsek 24, suma podľa odseku 24 sa rovná požiadavke na kombinovaný vankúš účinnej po uplatnení právomoci podľa § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny a zníženej o sumu podľa osobitného predpisu.70o)
(26)
Rada môže upraviť sumu podľa odseku 24 smerom nadol, ak po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska skonštatuje, že by bolo po uplatnení právomoci podľa § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny realizovateľné a dôveryhodné, aby na zachovanie dôvery na trhu a zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií zo strany vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z národného fondu, stačila nižšia suma v súlade s § 59 ods. 5 a 9 a § 92 ods. 8.
(27)
Rada môže upraviť sumu podľa odseku 24 smerom nahor, ak po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska skonštatuje, že na zachovanie dôvery na trhu a zabezpečenie nepretržitého poskytovania kritických funkcií zo strany vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z národného fondu v súlade s § 59 ods. 5 a 9 a § 92 ods. 8, je nevyhnutná vyššia suma počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.
(28)
Ak rada očakáva, že určité triedy oprávnených záväzkov sú pravdepodobne úplne alebo čiastočne vylúčené z rozsahu kapitalizácie podľa § 59 ods. 2 alebo by sa mohli v rámci čiastočného prevodu previesť na nadobúdateľa v plnej výške, minimálna požiadavka uvedená v § 31 ods. 1 sa splní pomocou vlastných zdrojov alebo pomocou iných oprávnených záväzkov postačujúcich na
a)
pokrytie sumy záväzkov vylúčených podľa § 59 ods. 2,
b)
zabezpečenie splnenia podmienok podľa odseku 2.
(29)
Každé rozhodnutie rady ukladajúce minimálnu požiadavku podľa odsekov 1 až 28 a 30 a 31 musí obsahovať odôvodnenie vrátane úplného posúdenia prvkov uvedených v odsekoch 2 až 28.
(30)
Rada svoje rozhodnutia prehodnotí bez zbytočného odkladu s cieľom zohľadniť všetky zmeny na úrovni požiadavky podľa osobitného predpisu.65a)
(31)
Na účely odsekov 5 až 13 a 19 až 27 sa požiadavky na vlastné zdroje určujú v súlade s osobitnými predpismi.70p)
(32)
Minimálne úrovne požiadaviek podľa odsekov 15 a 16 alebo odsekov 17 až 19 sa neuplatňujú počas obdobia dvoch rokov odo dňa, keď
a)
rada uložila opatrenie kapitalizácie,
b)
rezolučný subjekt prijal alternatívne opatrenie súkromného sektora podľa § 34 ods. 1 písm. c), ktorým sa kapitálové nástroje a iné záväzky odpísali alebo konvertovali na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo
c)
rada pristúpila k výkonu právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 vo vzťahu k rezolučnému subjektu, aby bol rezolučný subjekt rekapitalizovaný bez uplatnenia nástrojov riešenia krízových situácií.
(33)
Požiadavky podľa odsekov 15 až 19 sa neuplatňujú počas obdobia troch rokov nasledujúcich odo dňa, keď rezolučný subjekt alebo skupina, ktorej je rezolučný subjekt súčasťou, boli identifikované ako G-SII, alebo rezolučný subjekt začal byť v situácii podľa odsekov 15 a 16 alebo odsekov 17 až 19.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31c
Určenie minimálnej požiadavky pre rezolučný subjekt G-SII a pre významné dcérske spoločnosti v Európskej únii G-SII z tretej krajiny

(1)
Minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 pre rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo je súčasťou G-SII, pozostáva z
a)
požiadaviek podľa osobitného predpisu61a) a
b)
dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky určenej radou v súlade s odsekom 3.
(2)
Minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 pre významné dcérske spoločnosti v Európskej únii G-SII z tretej krajiny pozostáva z
a)
požiadaviek podľa osobitného predpisu70q) a
b)
dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky určenej radou v súlade s odsekom 3, ktorá je splnená pomocou vlastných zdrojov a záväzkov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 31e a 85.
(3)
Rada uloží dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) len
a)
vtedy, ak požiadavka podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) nepostačuje na splnenie podmienok podľa § 31b, a
b)
v rozsahu, ktorým sa zabezpečí splnenie podmienok podľa § 31b.
(4)
Na účely § 31f ods. 4, ak sú viaceré subjekty G-SII, ktoré patria do rovnakej G-SII, rezolučnými subjektmi, rada vypočíta požiadavku podľa odseku 3 pre
a)
každý rezolučný subjekt so sídlom v Slovenskej republike,
b)
materskú spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike, ako keby bola jediným rezolučným subjektom G-SII.
(5)
Rada vydá rozhodnutie, ktorým určí minimálnu požiadavku podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 písm. b). Rozhodnutie rady vydané podľa prvej vety musí obsahovať odôvodnenie vrátane úplného posúdenia prvkov podľa odseku 3.
(6)
Rada svoje rozhodnutie vydané v súlade s odsekom 5 prehodnotí bez zbytočného odkladu s cieľom zohľadniť všetky zmeny na úrovni požiadavky podľa osobitného predpisu65a) uplatniteľnej na rezolučnú skupinu alebo na významnú dcérsku spoločnosť v Európskej únii G-SII z tretej krajiny.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31d
Uplatňovanie minimálnej požiadavky na rezolučný subjekt

(1)
Rezolučné subjekty musia plniť požiadavky podľa § 31a až 31c na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny.
(2)
Rada rozhodne o minimálnej požiadavke podľa § 31 ods. 1 na rezolučný subjekt v súlade s odsekom 1 a § 31f a na základe požiadaviek podľa § 31a až 31c, ako aj na základe toho, či sa krízové situácie dcérskych spoločností skupiny usadených v tretích krajinách majú podľa plánu riešenia krízových situácií riešiť samostatne.
(3)
Ak ide o rezolučnú skupinu, rada rozhodne pri zohľadnení princípu solidarity a charakteristík uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie, ktoré osoby podľa § 1 ods. 3 v rámci rezolučnej skupiny musia spĺňať ustanovenia § 31b ods. 5 až 15 a § 31c ods. 1, aby sa zabezpečilo, že rezolučná skupina ako celok spĺňa ustanovenia odsekov 1 a 2 a tieto osoby sú v súlade s plnením plánov riešenia krízovej situácie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31e
Uplatňovanie minimálnej požiadavky na osoby podľa § 1 ods. 3, ktoré nie sú rezolučnými subjektmi

(1)
Vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou rezolučného subjektu alebo osoby podľa § 1 ods. 3 z tretej krajiny a nie je sama rezolučným subjektom, plní požiadavky podľa § 31b na individuálnom základe.
(2)
Rada môže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozhodnúť o uplatnení požiadavky podľa odseku 5 na osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá je dcérskou spoločnosťou rezolučného subjektu, ale nie je sama rezolučným subjektom.
(3)
Materské spoločnosti v Európskej únii usadené v Slovenskej republike, ktoré nie sú samy rezolučnými subjektmi, ale sú dcérskymi spoločnosťami osôb podľa § 1 ods. 3, ktoré sú usadené v tretích krajinách, plnia odchylne od odseku 1 požiadavky podľa § 31b a 31c na konsolidovanom základe.
(4)
Minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 sa na osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 určí v súlade s § 31f a 85, ak sa použije, a na základe požiadaviek podľa § 31b.
(5)
Minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 uplatnená na osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 je splnená pomocou jednej alebo viacerých z týchto možností:
a)
záväzkami, pre ktoré platí, že
1.
sú emitované v prospech rezolučného subjektu a nadobudnuté týmto subjektom, a to priamo alebo nepriamo prostredníctvom inej osoby podľa § 1 ods. 3 v tej istej rezolučnej skupine, ktorá kúpila záväzky od osoby podľa § 1 ods. 3, na ktorú sa vzťahujú odseky 1 až 3, alebo sú emitované v prospech existujúceho akcionára, ktorý nie je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny a kúpené týmto akcionárom, ak výkon právomoci odpísania alebo konverzie podľa § 70 neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany rezolučného subjektu,
2.
spĺňajú kritériá oprávnenosti podľa osobitného predpisu,70r)
3.
by v konkurze boli uspokojené až po uspokojení záväzkov, ktoré nespĺňajú podmienku uvedenú v prvom bode a ktoré nie sú oprávnené na plnenie požiadaviek na vlastné zdroje,
4.
podliehajú právomoci odpísania alebo konverzie podľa § 70 spôsobom, ktorý je v súlade so stratégiou riešenia krízovej situácie rezolučnej skupiny a neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany rezolučného subjektu,
5.
nadobudnutie vlastníctva k týmto záväzkom nie je priamo ani nepriamo financované osobami podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4, tento odsek a odseky 6 až 9,
6.
v zmluvách, ktoré ich upravujú, prípadne inak zo strany osoby podľa § 1 ods. 3, na ktorú sa vzťahuje tento paragraf, sa výslovne ani implicitne neuvádzajú možnosti uplatnenia opcie na kúpu, umorenia, spätného odkúpenia alebo predčasného splatenia okrem konkurzu62) alebo likvidácie podľa osobitných predpisov70l) osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4, tento odsek a odseky 6 až 9,
7.
zmluvné dojednania, ktoré ich upravujú neposkytujú držiteľovi týchto záväzkov právo na urýchlenie výplaty úrokov alebo istiny, okrem konkurzu62) alebo likvidácie podľa osobitných predpisov70l) osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje tento paragraf,
8.
výška úrokov a dividend, ktoré sa majú vyplatiť, sa nemení na základe úverovej bonity osoby podľa § 1 ods. 3, ani jej materskej spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4, tento odsek a odseky 6 až 9,
b)
vlastnými zdrojmi, a to:
1.
vlastným kapitálom Tier 1 a
2.
inými vlastnými zdrojmi, ktoré sú emitované v prospech osoby podľa § 1 ods. 3, a nadobudnuté touto osobou, ktorá je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny alebo, ktoré sú emitované v prospech osoby podľa § 1 ods. 3 a nadobudnuté touto osobou, ktorá nie je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny, ak uplatnenie právomoci odpísania alebo konverzie podľa § 70, neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany rezolučného subjektu.
(6)
Rada môže upustiť od uplatňovania odsekov 1 až 5, tohto odseku a odsekov 7 až 9 na dcérsku spoločnosť, ktorá nie je rezolučným subjektom, ak
a)
dcérska spoločnosť a rezolučný subjekt sú usadené v Slovenskej republike a sú súčasťou tej istej rezolučnej skupiny,
b)
rezolučný subjekt spĺňa požiadavku podľa § 31d,
c)
prekážka nie je a ani sa nepredpokladá vznik žiadnej významnej praktickej prekážky alebo právnej prekážky brániacej okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov zo strany rezolučného subjektu v prospech dcérskej spoločnosti, v súvislosti s ktorou rada rozhodla v súlade s § 70 ods. 3, a to najmä vtedy, ak sa voči rezolučnému subjektu vykonalo opatrenie na riešenie krízovej situácie,
d)
rezolučný subjekt preukáže Národnej banke Slovenska vykonávanie obozretného riadenia dcérskej spoločnosti a vyhlási so súhlasom Národnej banky Slovenska, že ručí za záväzky prijaté dcérskou spoločnosťou alebo že riziká dcérskej spoločnosti nie sú významné,
e)
postupy rezolučného subjektu v oblasti hodnotenia, merania a kontroly rizika sa vzťahujú aj na dcérsku spoločnosť,
f)
rezolučný subjekt má podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach v dcérskej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov predstavenstva dcérskej spoločnosti.
(7)
Rada môže upustiť od uplatňovania odsekov 1 až 6, tohto odseku a odsekov 8 a 9 na dcérsku spoločnosť, ktorá nie je rezolučným subjektom, aj vtedy ak
a)
dcérska spoločnosť a jej materská spoločnosť sú usadené v Slovenskej republike a sú súčasťou tej istej rezolučnej skupiny,
b)
materská spoločnosť spĺňa požiadavku podľa § 31 ods. 1 na konsolidovanom základe v Slovenskej republike,
c)
prekážka nie je a ani sa nepredpokladá vznik žiadnej významnej praktickej prekážky alebo právnej prekážky brániacej okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov zo strany materskej spoločnosti v prospech dcérskej spoločnosti, v súvislosti s ktorou rada rozhodla v súlade s § 70 ods. 6, a to najmä vtedy, ak sa voči materskej spoločnosti vykonalo opatrenie na riešenie krízovej situácie alebo sa uplatnili právomoci v súlade s § 70,
d)
materská spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska vykonávanie obozretného riadenia dcérskej spoločnosti a so súhlasom Národnej banky Slovenska vyhlási, že ručí za záväzky dcérskej spoločnosti, alebo že riziká dcérskej spoločnosti nie sú významné,
e)
postupy materskej spoločnosti v oblasti hodnotenia, merania a kontroly rizika sa vzťahujú aj na dcérsku spoločnosť,
f)
materská spoločnosť má podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach dcérskej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu predstavenstva dcérskej spoločnosti.
(8)
Ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 6 písm. a) a b), rada môže tejto dcérskej spoločnosti povoliť splnenie minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1 v plnom rozsahu alebo čiastočne zárukou poskytnutou rezolučným subjektom, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
záruka sa poskytuje na sumu rovnú alebo vyššiu, ako je suma požiadavky, ktorú nahrádza,
b)
táto záruka sa poskytne, keď dcérska spoločnosť nie je schopná splácať svoje splatné záväzky alebo vo vzťahu k nej rada rozhodla v súlade s § 70 ods. 6 podľa toho, čo nastane skôr,
c)
záruka je zabezpečená zmluvou o založení cenných papierov podľa osobitného predpisu,70s) vo výške najmenej 50 % hodnoty záruky,
d)
záloh kryjúci záruku spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,70t) pričom po primerane konzervatívnej zrážke je dostatočný na pokrytie zabezpečenej sumy v súlade s písmenom c),
e)
záloh kryjúci záruku je nezaťažený, a najmä sa nepoužíva ako záloh na krytie akýchkoľvek iných záruk,
f)
záloh má splatnosť, ktorá spĺňa podmienku splatnosti podľa osobitného predpisu,70t)
g)
neexistujú žiadne právne prekážky ani iné prekážky prevodu zálohu z rezolučného subjektu na príslušnú dcérsku spoločnosť, a to ani pri uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie rezolučného subjektu.
(9)
Na účely odseku 8 písm. g) predloží rezolučný subjekt na základe žiadosti rady písomné stanovisko, ktoré musí byť vypracované nezávislým subjektom a ktoré musí byť dostatočne odôvodnené, alebo inak uspokojivo rade preukáže, že neexistujú žiadne právne prekážky ani iné prekážky, ktoré by bránili prevodu zálohu z rezolučného subjektu na príslušnú dcérsku spoločnosť.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31f
Postup pre určenie minimálnej požiadavky

(1)
Rada vyvinie spolu s príslušným rezolučným orgánom na úrovni rezolučného subjektu, rezolučným orgánom na úrovni skupiny, ak je odlišný od rezolučného orgánu na úrovni rezolučného subjektu, a rezolučným orgánom na úrovni dcérskej spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje požiadavka podľa § 31e na individuálnom základe, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o výške
a)
požiadavky uplatňovanej na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny pre každý rezolučný subjekt,
b)
požiadavky uplatňovanej na individuálnom základe na každú osobu podľa § 1 ods. 3, ktorá nie je rezolučným subjektom a je súčasťou rezolučnej skupiny.
(2)
Rada, ak je orgánom príslušným na úrovni rezolučnej skupiny alebo na úrovni dcérskej spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje požiadavka podľa § 31e na individuálnom základe, doručí spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré má byť zdôvodnené a v súlade s § 31d alebo § 31e,
a)
rezolučnému subjektu,
b)
osobe podľa § 1 ods. 3, ktorá nie je rezolučným subjektom a je súčasťou rezolučnej skupiny,
c)
materskej spoločnosti v Európskej únii z rezolučnej skupiny, kde rezolučný subjekt spadá do pôsobnosti rady a materská spoločnosť v Európskej únii sama nie je rezolučným subjektom, z tej istej rezolučnej skupiny.
(3)
Spoločným rozhodnutím prijatým v súlade s odsekom 1 sa môže určiť, ak je to v súlade so stratégiou riešenia krízových situácií a rezolučný subjekt nenakúpil priamo či nepriamo dostatok nástrojov v súlade s § 31e ods. 5, že požiadavky podľa § 31b ods. 21 až 27 sa čiastočne splnia dcérskou spoločnosťou v súlade s § 31e ods. 5 pomocou nástrojov, ktoré sú vydané v prospech osôb podľa § 1 ods. 3, ktoré nepatria do rezolučnej skupiny, a tieto osoby ich aj nakúpili.
(4)
Ak viac ako jeden subjekt G-SII, ktorý je súčasťou tej istej G-SII, je rezolučným subjektom, rezolučné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 prerokujú a prípadne v súlade so stratégiou riešenia krízových situácií G-SII sa dohodnú na uplatňovaní ustanovenia osobitného predpisu70u) a na úpravách tejto stratégie s cieľom minimalizovať alebo odstrániť rozdiel medzi súčtom sumy podľa § 31c ods. 4 písm. a) a sumy podľa osobitného predpisu70v) pre jednotlivé rezolučné subjekty a súčtom sumy podľa § 31c ods. 4 písm. b) a sumy podľa osobitného predpisu.70v)
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa môže uplatniť úpravou úrovne požiadavky vzhľadom na rozdiely vo výpočte celkových hodnôt rizikovej expozície medzi rôznymi členskými štátmi; úprava sa neuplatňuje na odstránenie rozdielov vyplývajúcich z expozícií medzi rezolučnými skupinami.
(6)
Súčet sumy uvedenej v § 31c ods. 4 písm. a) a sumy podľa osobitného predpisu70v) pre jednotlivé rezolučné subjekty nesmie byť nižší ako súčet sumy uvedenej v § 31c ods. 4 písm. b) a sumy podľa osobitného predpisu.70v)
(7)
Ak sa v lehote štyroch mesiacov od oznámenia návrhu výšky požiadavky podľa odseku 1 nepodarí rade a príslušným rezolučným orgánom podľa odseku 1 dosiahnuť spoločné rozhodnutie o minimálnej požiadavke, postupuje rada pri rozhodovaní o minimálnej požiadavke v súlade s odsekmi 8 až 13.
(8)
Ak sa spoločné rozhodnutie nepodarí prijať v lehote podľa odseku 7 z dôvodu, že príslušné rezolučné orgány sa nedohodli na minimálnej požiadavke na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny v súlade s § 31d, rozhodne rada o požiadavke pre rezolučný subjekt, ktorý spadá do jej pôsobnosti, po náležitom zohľadnení
a)
posúdenia osôb podľa § 1 ods. 3, ktoré nie sú rezolučnými subjektmi a ktoré sú súčasťou rezolučnej skupiny, vykonanom príslušnými rezolučnými orgánmi,
b)
stanoviska rezolučného orgánu na úrovni skupiny.
(9)
Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom68a) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny, rada je rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) rozhodnutie podľa prvej vety nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, postupuje rada podľa odseku 8. Rezolučné orgány podľa odseku 1 nemôžu požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny po uplynutí lehoty podľa odseku 7 alebo po tom, čo bolo dosiahnuté spoločné rozhodnutie.
(10)
Ak do pôsobnosti rady patrí osoba podľa § 1 ods. 3, ktorá nie je rezolučným subjektom, a spoločné rozhodnutie sa nepodarí prijať v lehote podľa odseku 7 z dôvodu, že príslušné rezolučné orgány sa nedohodli na minimálnej požiadavke na individuálnom základe pre túto osobu v súlade s § 31e, rada prijme rozhodnutie o požiadavke pre túto osobu, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
názory a výhrady, ktoré vyjadril písomne rezolučný orgán s pôsobnosťou nad rezolučným subjektom, boli náležite zohľadnené,
b)
názory a výhrady, ktoré vyjadril písomne rezolučný orgán na úrovni skupiny, ak je tento odlišný od orgánu podľa písmena a), boli náležite zohľadnené.
(11)
Ak v lehote podľa odseku 7 rezolučný orgán s pôsobnosťou nad rezolučným subjektom alebo rezolučný orgán na úrovni skupiny požiada v súlade s osobitným predpisom68a) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na individuálnom základe dcérskej spoločnosti, ktorá nie je rezolučným subjektom, rada je jeho rozhodnutím viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) toto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, postupuje rada podľa odseku 10. Príslušné rezolučné orgány nemôžu Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) požiadať o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na individuálnej úrovni dcérskej spoločnosti, ktorá nie je rezolučným subjektom, po uplynutí lehoty podľa odseku 7 alebo po tom, čo bolo dosiahnuté spoločné rozhodnutie.
(12)
Rezolučný orgán s pôsobnosťou voči rezolučným subjektom alebo rezolučný orgán na úrovni skupiny nemôže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na individuálnom základe dcérskej spoločnosti, ktorá nie je rezolučným subjektom, ak úroveň tejto požiadavky, ktorú určila rada, je
a)
do 2 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) a v súlade s požiadavkou podľa § 31d a
b)
v súlade s § 31b ods. 20 až 29.
(13)
Ak sa v lehote podľa odseku 7 nepodarí prijať spoločné rozhodnutie z dôvodu, že príslušné rezolučné orgány sa nezhodnú na požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na konsolidovanom základe pre rezolučnú skupinu a na požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na individuálnom základe pre osoby podľa § 1 ods. 3, ktoré sú súčasťou rezolučnej skupiny, postupuje rada pri rozhodovaní o úrovni požiadavky na
a)
vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorá sa má uplatniť na dcérske spoločnosti rezolučnej skupiny na individuálnom základe v súlade s odsekmi 10 až 12,
b)
vlastné zdroje a oprávnené záväzky na konsolidovanom základe pre rezolučnú skupinu v súlade s odsekmi 8 a 9.
(14)
Spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, ako aj všetky rozhodnutia prijaté rezolučnými orgánmi v súlade s odsekmi 8 až 13, sú pre dotknuté rezolučné orgány vrátane rady záväzné.
(15)
Spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, ako aj všetky rozhodnutia v súlade s odsekmi 8 až 13 prijaté pri nedosiahnutí spoločného rozhodnutia, sa pravidelne preskúmavajú a ak je to potrebné, aktualizujú sa.
(16)
Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska požaduje plnenie minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, ktorej plnenie aj overuje a prijíma rozhodnutia v súlade s odsekmi 1 až 15 súčasne s rezolučným plánovaním.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31g
Dohľadové výkazníctvo a zverejňovanie minimálnej požiadavky

(1)
Osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1, sú povinné vykázať rade a Národnej banke Slovenska
a)
sumu vlastných zdrojov, ktoré, ak sa na osobu podľa § 1 ods. 3 vzťahujú požiadavky podľa § 31e, spĺňajú podmienky podľa § 31e ods. 5 písm. b) a sumu oprávnených záväzkov, pričom uvedené sumy sú vyjadrené v súlade s § 31 ods. 2 po uplatnení prípadných odpočtov v súlade s osobitným predpisom,70w)
b)
sumu ostatných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii,
c)
dodatočné informácie k sumám uvedených v písmenách a) a b), a to:
1.
zloženie vrátane profilu ich splatnosti,
2.
poradie uspokojovania v konkurznom konaní,
3.
informáciu, či sa riadia právnym poriadkom tretej krajiny, a ak áno, ktorej tretej krajiny a či obsahujú zmluvné podmienky podľa § 69 ods. 1 a osobitného predpisu.70x)
(2)
Povinnosť vykázať sumu podľa odseku 1 písm. b) nemajú osoby podľa § 1 ods. 3, pre ktoré k dátumu vykazovacej povinnosti platí, že ich vlastné zdroje a oprávnené záväzky sú vo výške najmenej 150 % minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1 vyjadrenej v súlade s odsekom 1 písm. a).
(3)
Osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sú povinné vykazovať najmenej
a)
polročne informácie podľa odseku 1 písm. a),
b)
ročne informácie podľa odseku 1 písm. b) a c).
(4)
Rada alebo Národná banka Slovenska môže požadovať, aby osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, vykazovali informácie podľa odseku 1 aj v kratšom intervale, ako je uvedené v odseku 3.
(6)
Požiadavky podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na osoby podľa § 1 ods. 3, ak ich plán riešenia krízových situácií predpokladá, že táto osoba sa zruší v dôsledku zrušenia konkurzu62) alebo sa zruší v likvidácii.70l)
(7)
Ak rada uložila vo vzťahu k osobe podľa § 1 ods. 3 opatrenie na riešenie krízovej situácie alebo vykonala právomoc odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70, povinnosť na zverejňovanie informácií podľa odseku 5 sa uplatňuje odo dňa uplynutia lehoty na obnovenie súladu s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e v súlade s § 99b.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31h
Výkazníctvo vo vzťahu k Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)


Rada je povinná informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o minimálnej požiadavke, ktorú určila pre každú osobu podľa § 1 ods. 3 v súlade s § 31d alebo § 31e.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31i
Porušenie minimálnej požiadavky

(1)
Rada alebo Národná banka Slovenska po vzájomnom prerokovaní využije pri porušení požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e najmenej jednu z týchto možností:
a)
výkon právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie v súlade s § 25 a 29,
b)
výkon právomoci podľa § 17a,
c)
uloženie opatrenia podľa osobitných predpisov,70y)
d)
uloženie opatrenia včasnej intervencie podľa osobitých predpisov,70z)
e)
uloženie sankcií v súlade s § 98 a osobitnými predpismi.70aa)
(2)
Rada alebo Národná banka Slovenska po vzájomnom prerokovaní môže okrem možností uvedených v odseku 1 posúdiť, či vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 zlyháva alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti zlyhá v súlade s § 34 a 48.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31j
Predaj podriadených oprávnených záväzkov neprofesionálnym klientom

(1)
Oprávnené záväzky, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,70ab) môžu byť predmetom ponuky pre neprofesionálneho klienta,70ac) len ak predávajúci splnil tieto podmienky:
a)
posúdil vhodnosť oprávnených záväzkov pre neprofesionálneho klienta podľa osobitného predpisu,70ad)
b)
je na základe posúdenia podľa písmena a) presvedčený, že takéto oprávnené záväzky sú pre neprofesionálneho klienta vhodné,
c)
zaznamenal výsledok posúdenia podľa písmena a) v súlade s osobitným predpisom.70ad)
(2)
Ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 a portfólio finančných nástrojov klienta v čase nákupu nepresahuje 500 000 eur, predávajúci na základe informácií poskytnutých neprofesionálnemu klientovi v súlade s odsekom 4 zabezpečí, aby v čase nákupu boli súčasne splnené tieto podmienky:
a)
neprofesionálny klient neinvestuje celkovú sumu presahujúcu 10 % svojho portfólia finančných nástrojov do oprávnených záväzkov uvedených v odseku 1,
b)
prvotná investícia do jedného alebo viacerých nástrojov oprávnených záväzkov uvedených v odseku 1 je najmenej 10 000 eur.
(3)
Neprofesionálny klient poskytne predávajúcemu informácie o svojom portfóliu finančných nástrojov vrátane všetkých investícií do oprávnených záväzkov uvedených v odseku 1.
(4)
Na účely odsekov 2 a 3 zahŕňa portfólio finančných nástrojov neprofesionálneho klienta hotovostné vklady a finančné nástroje, ale nezahŕňa žiadne finančné nástroje, ktoré boli poskytnuté ako zábezpeka.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú len na oprávnené záväzky podľa osobitného predpisu,70ab) ktoré boli vydané po 28. decembri 2020.
zobraziť paragraf
§ 32

(1)
Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme.
(2)
Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na dosiahnutie aspoň jedného z cieľov podľa § 1 ods. 2, a riešenie úpadku alebo hroziaceho úpadku vybranej inštitúcie v konkurznom konaní alebo jej likvidácia by neviedli k naplneniu tohto cieľa aspoň v porovnateľnom rozsahu.
(3)
O priznaní náhrady podľa § 78b rozhoduje rada.
zobraziť paragraf
§ 40
Účinky začatia rezolučného konania

(1)
Začatím rezolučného konania sa prerušujú súdne konania a iné konania podľa osobitných predpisov, ktoré sa týkajú majetku vybranej inštitúcie, ak rada v rozhodnutí o začatí rezolučného konania nerozhodne inak. Súčasne sa prerušuje plynutie premlčacích dôb podľa osobitných zákonov.
(2)
Začatie rezolučného konania voči vybranej inštitúcii bráni začatiu konkurzného konania na majetok vybranej inštitúcie, ako aj zavedeniu nútenej správy nad vybranou inštitúciou.
(3)
V konaní prerušenom podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh rady. Rada v konaní koná v mene a na účet vybranej inštitúcie.
(4)
Právne úkony, ktoré so začatím rezolučného konania voči vybranej inštitúcii spájajú osobitne dojednané účinky, sú počas rezolučného konania neúčinné, ak rada nerozhodne inak. Rada môže určiť alebo zmeniť rozsah účinkov týchto úkonov alebo rozhodnúť, že ich účinok nastane pri splnení ďalších skutočností.
(5)
Oprávnenie vybranej inštitúcie nakladať s majetkom, uzatvárať zmluvy alebo inak konať je obmedzené v rozsahu, v ktorom prechádza oprávnenie na radu podľa tohto zákona a osobitných predpisov upravujúcich činnosť vybranej inštitúcie.
(6)
Rada môže upraviť právo odporovať úkonom vybranej inštitúcie v rovnakom rozsahu, ako by ich mohol uplatniť správca pri vyhlásení konkurzu na majetok vybranej inštitúcie podľa osobitných predpisov.62)
(7)
Rada môže rozhodnúť o zmene splatnosti záväzkov a pohľadávok a o ich rozsahu. Splatnosť záväzkov a pohľadávok z hypotekárnych obchodov73) alebo obdobných obchodov, ktorých predmetom je nehnuteľnosť, a splatnosť je dlhšia ako štyri roky, nie je začatím konania dotknutá. Ak došlo k splatnosti pohľadávky z hypotekárneho obchodu alebo obdobného obchodu na základe zmluvy alebo jednostranným úkonom v lehote kratšej ako šesť mesiacov pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania alebo iného rozhodnutia podľa tohto zákona, na ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia o rezolučnom konaní, môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane alebo rade, že sa dožaduje účinkov podľa druhej vety; na základe písomného oznámenia nastávajú účinky podľa druhej vety a na splatnosť pohľadávok alebo záväzkov z hypotekárnych obchodov alebo obdobných obchodov sa hľadí akoby nenastala. Ustanovenie tohto odseku sa primerane použije aj na splatnosť tých pohľadávok a záväzkov, ktoré svojou povahou, predmetom a splatnosťou majú obdobné postavenie hypotekárnym obchodom.
(8)
Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo zmluva o rozdelení vybranej inštitúcie podlieha súhlasu rady. Splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie vybranej inštitúcie možno zapísať do obchodného registra iba so súhlasom rady.
(9)
Počas rezolučného konania sa neuplatňujú ustanovenia o
a)
povinnosti oceňovania hodnoty nepeňažného vkladu,74)
b)
povinnosti zvolať valné zhromaždenie,75)
c)
väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania,76)
d)
lehote a náležitostiach oznámenia alebo pozvánky na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania alebo o znížení základného imania,77)
e)
práve na prednostné upisovanie akcií,78)
f)
potrebných väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania,79)
g)
pravidlách pre vzatie akcií z obehu,80)
h)
pravidlách pre ochranu veriteľov pri znížení základného imania,81)
i)
podmienke pre platnosť a účinnosť zmeny stanov,81a)
j)
nemožnosti postúpenia pohľadávky bez dohody s dlžníkom,81b)
k)
písomnej výzve a lehote omeškania, ktorá musí byť dodržaná, aby vybraná inštitúcia mohla postúpiť svoje pohľadávky postupníkovi bez súhlasu klienta.81c)
(10)
Rada môže rozhodnúť o vylúčení niektorých účinkov podľa odsekov 1 až 9.
(11)
Ustanovenie odseku 9 sa vzťahuje primerane aj na výkon právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 podľa ôsmej časti tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 41
Rozhodnutie o uložení opatrenia

(1)
Rada rozhodne o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie vybranej inštitúcii rozhodnutím o uložení opatrenia.
(2)
Pri rozhodovaní podľa odseku 1 postupuje rada samostatne, nestranne a nezávisle, nie je viazaná návrhmi účastníkov a iných osôb.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o uložení opatrenia, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre uloženie opatrenia a poučenie o opravných prostriedkoch podľa § 6e ods. 12 a § 99a ods. 3.
(4)
Rozhodnutie o uložení opatrenia podľa odseku 1 sa doručí zástupcom vybranej inštitúcie do vlastných rúk. Rozhodnutie o uložení opatrenia sa zverejňuje v Obchodnom vestníku82) a uverejňuje na webovom sídle rady a Národnej banky Slovenska a webovom sídle vybranej inštitúcie, ak rada nerozhodne inak.
(5)
Doručením je rozhodnutie podľa odseku 1 právoplatné a vykonateľné.
(6)
Rada pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo v rezolučnom konaní najavo. Rada dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Na rozhodnutie je rozhodujúci skutkový a právny stav v čase jeho vydania.
zobraziť paragraf
§ 47
Spoločné ustanovenie

(1)
Rada oznámi vydanie rozhodnutí v rezolučnom konaní
a)
príslušným orgánom dohľadu nad pobočkami vybranej inštitúcie,
b)
Národnej banke Slovenska,
c)
Fondu ochrany vkladov,
d)
Garančnému fondu investícií,
e)
príslušným rezolučným orgánom na úrovni skupiny, ak je to potrebné,
f)
ministerstvu,
g)
Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky,
h)
príslušným orgánom dohľadu na konsolidovanom základe,
i)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo),
j)
Európskemu výboru pre systémové riziká,
k)
Európskej komisii,
l)
Európskej centrálnej banke,
m)
Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy,
n)
Európskemu orgánu dohľadu pre poisťovníctvo,
o)
prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorých je vybraná inštitúcia členom,
p)
Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnici,
q)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a to prostriedkami používanými pre šírenie regulovaných informácií podľa osobitného predpisu,83a)
r)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak jej sú známi z databáz alebo iných informácií poskytnutých vybranou inštitúciou.
(2)
Minister financií Slovenskej republiky bezodkladne informuje vládu Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o vydaní rozhodnutia v rezolučnom konaní.
(3)
Ak sa oznámenie uvedené v odseku 1 oznamuje subjektom podľa odseku 1 písm. a) až p), musí obsahovať kópiu rozhodnutia a informáciu o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia.
(4)
Ak sa oznámenie podľa odseku 1 oznamuje subjektom podľa odseku 1 písm. q) a r), obsahuje zhrnuté účinky opatrenia na riešenie krízových situácií.
zobraziť paragraf
§ 48
Podmienky na riešenie krízových situácií finančnej inštitúcie a holdingovej spoločnosti

(1)
Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k finančnej inštitúcii podľa § 1 ods. 3 písm. b), ak sú vzhľadom na finančnú inštitúciu a materskú spoločnosť podliehajúcu dohľadu na konsolidovanom základe splnené podmienky podľa § 34 ods. 1.
(2)
Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k osobe podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d), ak sú vzhľadom na túto osobu splnené podmienky na riešenie krízových situácií podľa § 34 ods. 1.
(3)
Ak sú vybrané inštitúcie, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, v priamej alebo nepriamej držbe sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti, v pláne riešenia krízových situácií musí byť uvedené, či sprostredkujúca finančná holdingová spoločnosť je rezolučným subjektom a prijmú sa opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti a neprijmú sa opatrenia na riešenie krízovej situácie na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou.
(4)
Rada môže po zohľadnení skutočností podľa odseku 3 prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), aj ak nespĺňa podmienky ustanovené v § 34 ods. 1 a ak platí, že
a)
osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) je rezolučným subjektom,
b)
jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), ktoré sú vybranými inštitúciami, spĺňajú podmienky podľa § 34 ods. 1,
c)
aktíva a záväzky dcérskych spoločností podľa písmena b) sú také, že zlyhanie týchto dcérskych spoločností môže spôsobiť zlyhanie rezolučnej skupiny, ktorej súčasťou je osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), a vzhľadom na to je potrebné prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie pre dcérske spoločnosti podľa písmena b) alebo pre rezolučnú skupinu, ktorej súčasťou je osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), ako celok.
(5)
Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 vzhľadom na jednu dcérsku spoločnosť alebo na viaceré dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami, sa na základe spoločnej dohody medzi príslušným rezolučným orgánom vybranej inštitúcie a príslušným rezolučným orgánom osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) nezohľadnia prevody kapitálu alebo strát medzi osobami v skupine vrátane výkonu právomoci odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu.
zobraziť paragraf
§ 49
Riešenie krízových situácií dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny

(1)
Rada bezodkladne oznámi rezolučnému orgánu na úrovni skupiny, orgánu dohľadu na úrovni skupiny a členom príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií skutočnosť, že vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania. Rada zároveň oznámi opatrenie na riešenie krízovej situácie, ktoré navrhuje uložiť osobe podľa prvej vety alebo skutočnosť, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu. V oznámení alebo kedykoľvek v lehote do 24 hodín od doručenia oznámenia rezolučnému orgánu na úrovni skupiny môže rada udeliť súhlas s tým, aby rezolučný orgán na úrovni skupiny posúdil možný vplyv navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu v lehote dlhšej ako 24 hodín. Ak rade do uplynutia 24 hodín od doručenia oznámenia alebo v lehote podľa tretej vety rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že v dôsledku navrhnutého opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania nebudú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte alebo ak lehota márne uplynie, rada môže prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie alebo podať návrh na vyhlásenie konkurzu v súlade s predchádzajúcim oznámením.
(2)
Ak rade v lehote podľa odseku 1 rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte, a navrhne program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny. Rada alebo príslušné rezolučné orgány, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, môžu pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.66)
(3)
Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, alebo sa od neho odchýli, alebo je toho názoru, že v súvislosti s vybranou inštitúciou skupiny musí z dôvodu zachovania finančnej stability Slovenskej republiky prijať iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a ostatným príslušným rezolučným orgánom, na ktoré sa vzťahuje program pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. V oznámení uvedie zároveň opatrenia, ktoré zamýšľa prijať voči vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a pri určení dôvodov zohľadní plány riešenia krízových situácií podľa § 26, vyhodnotí možný vplyv zamýšľaných opatrení na finančnú stabilitu iných dotknutých členských štátov, ako aj na osoby v skupine.
(4)
Ak rada postupuje podľa odseku 3 a prijme samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, pravidelne o nich a o ich priebežnom plnení informuje členov príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií. Rada je naďalej povinná spolupracovať v rámci kolégií pre riešenie krízových situácií s cieľom dosiahnuť koordinovanú stratégiu riešenia krízových situácií pre všetky osoby v skupine, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú.
(5)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, po prijatí oznámenia príslušného rezolučného orgánu o tom, že vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania a jeho prerokovaní s členmi príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií, posúdi možný vplyv navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu dcérskej spoločnosti na skupinu a na osoby v skupine so sídlom v iných členských štátoch. V rámci posúdenia najmä vyhodnotí, či v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie, alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte.
(6)
Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania nebudú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť príslušnému rezolučnému orgánu v lehote 24 hodín od doručenia oznámenia alebo v lehote dlhšej ako 24 hodín so súhlasom príslušného rezolučného orgánu, ktorý doručil oznámenie.
(7)
Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť príslušnému rezolučnému orgánu a v lehote podľa odseku 6 navrhne program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a predloží ho príslušnému kolégiu pre riešenie krízových situácií. Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(8)
Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny všetkých príslušných rezolučných orgánov, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, prijme rada spoločné rozhodnutie s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktoré s programom súhlasia.
(9)
Program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musí
a)
vychádzať z plánov riešenia krízových situácií podľa § 26; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány usúdia, že ciele riešenia krízových situácií možno účinnejšie dosiahnuť prijatím opatrení, ktoré nie sú upravené v plánoch riešenia krízových situácií,
b)
určiť opatrenia na riešenie krízových situácií materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike alebo viacerých dcérskych spoločností tak, aby boli naplnené ciele riešenia krízových situácií,
c)
určiť spôsob koordinácie opatrení podľa písmena b),
d)
obsahovať plán financovania v súlade s plánom riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktorý zohľadní zásady rozdelenia zodpovednosti ustanovené v súlade s § 26 ods. 4 písm. g) a všeobecné zásady spoločného využívania prostriedkov podľa § 96.
zobraziť paragraf
§ 50
Riešenie krízových situácií na úrovni skupiny

(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny a zistí, že materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania, bezodkladne túto skutočnosť oznámi Národnej banke Slovenska a členom príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií. Rada zároveň oznámi opatrenie na riešenie krízovej situácie, ktoré navrhuje uložiť osobe podľa prvej vety alebo skutočnosť, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu. Rada môže oznámiť, že bude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vypracovaného podľa § 49 ods. 9, ak
a)
je pravdepodobné, že prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej spoločnosti spôsobí, že budú splnené podmienky na začatie rezolučného konania voči osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte,
b)
prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej spoločnosti nebude dostatočné alebo nepovedie k dosiahnutiu cieľov rezolučného konania v potrebnej miere,
c)
jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti spĺňajú podmienky na začatie rezolučného konania podľa oznámenia príslušných rezolučných orgánov alebo
d)
prijatie opatrenia na riešenie krízových situácií alebo iného opatrenia na úrovni skupiny bude pre dcérske spoločnosti prospešnejšie.
(2)
Rada vyvinie spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny; inak rada postupuje podľa § 49 ods. 2. Rada alebo príslušné rezolučné orgány, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, môžu pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.66)
(3)
Ak rada oznámi, že nebude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, po konzultácii s členmi príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií prijme rozhodnutie, v ktorom zohľadní
a)
plány riešenia krízových situácií podľa § 26; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány usúdia podľa okolností prípadu, že ciele riešenia krízových situácií sa účinnejšie dosiahnu prijatím opatrení, ktoré nie sú určené v plánoch riešenia krízových situácií,
b)
zachovanie finančnej stability v dotknutých členských štátoch.
(4)
Ak rade rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že bude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(5)
Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, alebo sa od neho odchýli, alebo je toho názoru, že v súvislosti s vybranou inštitúciou skupiny musí z dôvodu zachovania finančnej stability Slovenskej republiky prijať iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a ostatným príslušným rezolučným orgánom, na ktoré sa vzťahuje program pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. V oznámení uvedie zároveň opatrenia, ktoré zamýšľa prijať voči vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a pri určení dôvodov zohľadní plány riešenia krízových situácií podľa § 26, vyhodnotí možný vplyv zamýšľaných opatrení na finančnú stabilitu iných dotknutých členských štátov, ako aj na osoby v skupine.
(6)
Ak rada postupuje podľa odseku 5 a prijme iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, pravidelne o nich a o ich priebežnom plnení informuje členov príslušných kolégií pre riešenie krízových situácií. Rada je naďalej povinná spolupracovať v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií s cieľom dosiahnuť koordinovanú stratégiu riešenia krízových situácií pre všetky osoby v skupine, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú.
zobraziť paragraf
§ 51
Oceňovanie na účely riešenia krízových situácií

(1)
Rada pred rozhodnutím o uložení opatrení na riešenie krízových situácií alebo pred uplatnením právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 zabezpečí vykonanie verného a pravdivého ocenenia aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48. Ak sú splnené všetky podmienky ustanovené v tomto paragrafe, ocenenie sa považuje za konečné.
(2)
Ocenenie vykonáva osoba nezávislá od orgánov verejnej moci a rady, ako aj od vybraných inštitúcií alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorých aktíva a záväzky bude oceňovať. Ak osoba podľa odseku 3 zistí skutočnosti, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam o jej nestrannosti, je povinná oznámiť tieto skutočnosti rade bezodkladne po ich zistení. Oznamovaciu povinnosť má osoba podľa odseku 3 aj, ak zistí tieto skutočnosti počas výkonu ocenenia.
(3)
Ocenenie vykonáva osoba určená radou. Rada uzatvorí s osobou podľa prvej vety zmluvu o ocenení, ktorá podrobnejšie vymedzí práva a povinnosti tejto osoby a upraví jej zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym ocenením.
(4)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá spĺňa podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48, je povinná bezodkladne poskytnúť pravdivé údaje a požadovanú súčinnosť osobe podľa odseku 3 pri výkone ocenenia.
(5)
Účelom oceňovania je
a)
zistiť, či sú splnené podmienky na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70,
b)
zistiť, či sú splnené podmienky na uloženie opatrení na riešenie krízových situácií a zabezpečiť informácie pre rozhodnutie rady o vhodnom opatrení na riešenie krízových situácií,
c)
podložiť rozhodnutie o rozsahu zrušenia alebo zriedenia akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ako aj o rozsahu odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov, ak sa uplatňuje právomoc odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70,
d)
podložiť rozhodnutie o rozsahu odpísania alebo konverzie oprávnených záväzkov použiteľných pri kapitalizácii, ak sa ukladá opatrenie kapitalizácie,
e)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách, alebo iných nástrojoch vlastníctva, ktoré sa majú previesť, ako aj rozhodnutie o výške protihodnoty, ktorá sa má vyplatiť vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, alebo akcionárom, alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva, ak sa ukladá opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie alebo opatrenie oddelenia aktív,
f)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva, ktoré sa majú previesť, ak sa ukladá opatrenie prevodu majetku,
g)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) plne zaúčtovali v účtovných knihách vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) v čase uloženia opatrení na riešenie krízových situácií alebo výkonu právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70.
(6)
Rada zabezpečí vykonanie oceňovania podľa odseku 1 v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.
(7)
Rada a ňou určená osoba pri vykonávaní úloh v súvislosti s oceňovaním postupuje s náležitou starostlivosťou a obozretnosťou. Ak rada zistí, že osoba podľa odseku 3 závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nie je schopná ocenenie riadne vykonať, alebo sú naplnené skutočnosti podľa odseku 2, môže túto osobu odvolať a vymenovať inú osobu podľa odseku 3. Odvolaná osoba je povinná poskytnúť novourčenej osobe požadovanú súčinnosť s cieľom vykonať ocenenie podľa odseku 1.
(8)
Pri ocenení sa neprihliada na to, že by sa vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) v budúcnosti od okamihu uloženia opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo uplatnenia právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 mohla poskytnúť mimoriadna verejná finančná podpora alebo krátkodobý úver Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity, alebo iná finančná pomoc Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečená neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutá s mimoriadnym termínom splatnosti, alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(9)
Pri oceňovaní sa zohľadňujú skutočnosti, že pri uložení opatrenia na riešenie krízových situácií
a)
môže rada od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vymáhať všetky oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 6,
b)
môžu byť v prospech národného fondu účtované úroky alebo poplatky v súvislosti s akýmikoľvek úvermi poskytnutými vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(10)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) pri oceňovaní predloží
a)
priebežnú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,84) ktorá zohľadní ocenenie a bude vypracovaná v úplnej štruktúre podľa osobitných predpisov,85)
b)
analýzu a odhad účtovnej hodnoty aktív,
c)
zoznam neuhradených súvahových a podsúvahových záväzkov vykázaných v knihách a záznamoch o príslušných úveroch a úrovniach priority podľa uplatniteľného konkurzného práva.62)
(11)
Ak je to potrebné, môžu sa informácie podľa odseku 5 písm. b) doplniť analýzou a odhadom trhovej hodnoty aktív a záväzkov.
(12)
Ocenenie obsahuje rozdelenie veriteľov na triedy na základe úrovní ich priority a odhad zaobchádzania, ktoré by sa podľa očakávaní uplatňovalo na každú triedu akcionárov a veriteľov, ak by vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) bola v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu.62) Odhad zaobchádzania nemá vplyv na uplatnenie zásady podľa § 33 ods. 1 písm. f).
(13)
Ak nemožno zabezpečiť informácie podľa odsekov 10 a 12 alebo ak rada nemôže zabezpečiť vykonanie ocenenia podľa odseku 2, rada môže vykonať predbežné ocenenie.
(14)
Predbežné ocenenie určí hodnotu aktív, práv a záväzkov, a ak je to za daných okolností možné, určí požiadavky podľa odsekov 10 a 12. Predbežné ocenenie musí obsahovať rezervu na dodatočné straty spolu s primeraným odôvodnením.
(15)
Ocenenie, ktoré nespĺňa všetky požiadavky podľa odsekov 10 a 12, alebo ak nie je vykonané osobou podľa odsekov 2 a 3, považuje sa za predbežné ocenenie, až kým osoba podľa odsekov 2 a 3 nevykoná ocenenie, ktoré je v súlade s ustanovenými požiadavkami podľa odsekov 10 až 12. Také ocenenie sa vykoná bezodkladne a jeho účelom je
a)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) plne zaúčtovali v účtovných knihách vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b)
podložiť rozhodnutie pripísať nároky veriteľov alebo zvýšiť výšku vyplatenej protihodnoty v súlade s odsekom 16.
(16)
Ak odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na základe ocenenia presahuje odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na základe predbežného ocenenia, rada môže
a)
zvýšiť hodnotu nárokov veriteľov alebo vlastníkov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sa odpísali na základe opatrenia záchrany pomocou vnútorných zdrojov,
b)
nariadiť preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív, aby v súvislosti s aktívami, právami a záväzkami vyplatili vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, ďalšiu protihodnotu alebo aby takú protihodnotu vyplatili vlastníkom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v súvislosti s akciami alebo nástrojmi vlastníctva.
(17)
Ocenenie je podkladom rozhodnutia rady
a)
o uložení opatrení na riešenie krízových situácií vrátane prevzatia kontroly nad zlyhávajúcou vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b)
pre výkon právomocí odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70.
zobraziť paragraf
§ 52
Všeobecné zásady, ktorými sa riadia opatrenia na riešenie krízových situácií

(1)
Medzi opatrenia na riešenie krízových situácií patrí
a)
prevod majetku,
b)
využitie preklenovacej inštitúcie,
c)
oddelenie aktív,
d)
kapitalizácia.
(2)
Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív len spolu s iným opatrením na riešenie krízových situácií.
(3)
Okrem situácie podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o uložení opatrení na riešenie krízových situácií jednotlivo alebo v akejkoľvek kombinácii.
(4)
Ak sa na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, použijú iba opatrenia na riešenie krízových situácií uvedené v odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a tieto budú použité len na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), táto vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa v primeranom čase zruší likvidáciou alebo vstúpi do konkurzu.
(5)
Zrušenie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa vykoná s ohľadom na povinnosť vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) poskytovať súčinnosť podľa § 18 nadobúdateľovi aktív, práv alebo záväzkov podľa odseku 4 tak, aby mu bolo umožnené pokračovať vo vykonávaní činností alebo poskytovaní služieb, ktoré prostredníctvom prevodu nadobudol, ako aj na akýkoľvek iný dôvod, na základe ktorého je pokračovanie činnosti vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nevyhnutné na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie alebo dodržania zásad riešenia krízovej situácie v súlade s týmto zákonom.
(6)
Rada môže od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, vymáhať všetky oprávnené výdavky, ktoré riadne vynaložila v súvislosti s uložením opatrení na riešenie krízových situácií, výkonom právomocí rady riešiť krízovú situáciu vrátane nákladov spojených s výkonom osobitnej správy, ocenením aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo vládnymi stabilizačnými opatreniami, a to jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:
a)
započítaním voči akejkoľvek protihodnote, ktorú nadobúdateľ vyplatil vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, alebo akcionárom a držiteľom iných nástrojov vlastníctva,
b)
ako prednostný veriteľ od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo
c)
ako prednostný veriteľ z akýchkoľvek výnosov vytvorených prostredníctvom ukončenia prevádzky preklenovacej inštitúcie alebo správcu aktív.
(7)
Oprávnené výdavky rady podľa odseku 6, ktoré sú splatné skôr, ako rada môže použiť spôsob ich vymáhania podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c), sa na základe žiadosti rady doručenej ministerstvu môžu uhradiť zo štátnych finančných aktív, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte podľa osobitného predpisu.85a) Takto uhradené výdavky rada refunduje na účet podľa prvej vety bezodkladne potom, ako uplatní spôsob ich vymáhania podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c).
(8)
Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) opatrenie na riešenie krízových situácií, ktoré by viedlo k stratám pre veriteľov alebo ku konverzii ich pohľadávok, pristúpi rada k výkonu právomoci odpísať a konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s § 70 podľa ôsmej časti tohto zákona bezprostredne pred uplatnením opatrenia na riešenie krízových situácií alebo spolu s jeho uplatnením.
zobraziť paragraf
§ 59
Rozsah kapitalizácie

(1)
Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku 2. Bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa riadia, nie sú predmetom odpísania alebo konverzie tieto záväzky:
a)
kryté vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov zo zaisťovacích derivátových nástrojov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť krycieho súboru a ktoré sú zabezpečené spôsobom ako kryté dlhopisy, a to do výšky hodnoty zabezpečenia,
c)
záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré sú v držbe fondu podľa osobitného predpisu95a) za predpokladu, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) je depozitárom tohto fondu podľa osobitného predpisu95b) a klient je osobitne chránený podľa osobitného predpisu,2)
d)
záväzky z fiduciárneho vzťahu, kde vybraná inštitúcia je fiduciárom a klient nadobúdateľom za predpokladu, že taký nadobúdateľ je chránený podľa konkurzného práva alebo občianskeho práva,
e)
záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, s pôvodne dohodnutou lehotou splatnosti menej ako sedem dní,
f)
záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom podľa osobitného predpisu95ba) alebo voči systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi podľa osobitného predpisu95bb) alebo voči prevádzkovateľom týchto systémov alebo voči ich účastníkom a vyplývajúce z účasti v takom systéme alebo voči centrálnym protistranám s povolením na prevádzku v Európskej únii podľa osobitného predpisu44c) a centrálnym protistranám tretích krajín uznaným Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy podľa osobitného predpisu,44d)
g)
záväzky ku ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inému pracovnoprávnemu nároku voči zamestnávateľovi okrem variabilnej zložky odmeňovania, ktorá sa neupravuje v rámci kolektívneho vyjednávania; to sa nevzťahuje na variabilnú zložku odmeňovania zamestnancov, ktorých pracovná činnosť má významný vplyv na rizikový profil inštitúcie,95c) a to ani na úpravu variabilnej zložky odmeňovania v rámci kolektívneho vyjednávania,
2.
komerčnému veriteľovi alebo obchodnému veriteľovi z dôvodu poskytovania tovaru alebo služieb kritických pre každodenné fungovanie vybranej inštitúcie vrátane služieb informačných technológií, verejnoprospešných služieb, služieb súvisiacich s prenájmom, prevádzkou a údržbou priestorov,
3.
daňovému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,
4.
Fondu ochrany vkladov,
h)
záväzky voči vybranej inštitúcii alebo voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá je súčasťou rezolučnej skupiny, ale sama nie je rezolučným subjektom, bez ohľadu na ich splatnosť; to neplatí, ak z poradia uspokojovania pohľadávok v konkurznom konaní vyplýva, že tieto záväzky by boli v konkurze uspokojené až po uspokojení iných nezabezpečených záväzkov,95d) pričom rada posúdi, či suma nástrojov podľa § 31e ods. 5 postačuje na podporu vykonávania uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie.
(2)
Rada môže vylúčiť niektoré oprávnené záväzky z odpísania alebo konverzie, ak
a)
opatrenie kapitalizácie nie je možné vykonať v primeranom čase,
b)
je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných obchodných činností tak, aby sa zachovala schopnosť pokračovať vo vykonávaní kľúčových operácií, služieb a obchodov,
c)
je to nevyhnutné a primerané na zabránenie šírenia krízy, najmä ak ide o chránené vklady podľa osobitného predpisu,62) ktorá by závažne narušila fungovanie finančných trhov vrátane trhovej infraštruktúry spôsobom, ktorý by mohol viesť k vážnemu narušeniu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Európskej únie, alebo
d)
uloženie opatrenia kapitalizácie na tieto záväzky by viedlo k takému poklesu hodnôt, že straty znášané ostatnými veriteľmi by boli vyššie, ako keby tieto záväzky boli vylúčené.
(3)
Rada posúdi, či záväzky voči vybranej inštitúcii alebo voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá je súčasťou rezolučnej skupiny, ale sama nie je rezolučným subjektom, ktoré nie sú vylúčené z rozsahu kapitalizácie podľa odseku 1 písm. h), by sa mali vylúčiť alebo čiastočne vylúčiť podľa odseku 2, aby sa zabezpečilo účinné vykonanie stratégie riešenia krízových situácií.
(4)
Pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení záväzkov použiteľných pri kapitalizácii alebo pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení triedy záväzkov použiteľných pri kapitalizácii podľa odseku 2 môže rada zvýšiť rozsah odpísania alebo konverzie uplatnený na iné záväzky použiteľné pri kapitalizácii v súlade s pravidlom podľa § 33 ods. 1 písm. f).
(5)
Pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení záväzkov použiteľných pri kapitalizácii alebo pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení triedy záväzkov použiteľných pri kapitalizácii môže rada rozhodnúť o poskytnutí príspevku vybranej inštitúcii z národného fondu, ak straty, ktoré mali byť absorbované prostredníctvom kapitalizácie týchto záväzkov, neboli prenesené v celom rozsahu na iných veriteľov. Príspevok podľa prvej vety sa môže poskytnúť na
a)
pokrytie všetkých strát, ktoré neboli absorbované záväzkami použiteľnými pri kapitalizácii, a na obnovu čistej hodnoty aktív na nulu podľa § 60 ods. 1 písm. a),
b)
kúpu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov s cieľom doplniť kapitál podľa § 60 ods. 1 písm. b).
(6)
Príspevok z národného fondu sa môže poskytnúť vybranej inštitúcii, ak
a)
sa akcionári a držitelia iných nástrojov vlastníctva, držitelia príslušných kapitálových nástrojov a ostatných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii podieľali na znášaní strát a doplnení vlastných zdrojov v miere najmenej 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov ocenené v čase prijatia opatrenia v súlade s oceňovaním podľa § 51, a to prostredníctvom odpísania, konverzie alebo iným spôsobom a
b)
príspevok nepresahuje 5 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, ocenených v čase prijatia opatrenia v súlade s oceňovaním podľa § 51.
(7)
Príspevok podľa odseku 4 sa môže financovať
a)
sumou, ktorá je k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. 1 písm. a),
b)
sumou, ktorú možno získať v lehote troch rokov prostredníctvom mimoriadnych príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. b) v súlade s § 89 ods. 8 a
c)
sumami získanými zo zdrojov podľa § 91 ods. 5, ak sumy uvedené v písmenách a) a b) nie sú dostatočné.
(8)
Rada môže v čase ohrozenia finančnej stability získať dodatočné finančné prostriedky zo zdrojov financovania podľa § 91 ods. 3
a)
ak bol dosiahnutý 5-percentný limit uvedený v odseku 6 písm. b),
b)
po úplnom odpísaní alebo úplnej konverzii všetkých nezabezpečených záväzkov bez prioritného postavenia okrem chránených vkladov podľa osobitného predpisu.1)
(9)
V čase ohrozenia finančnej stability, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7, môže sa poskytnúť príspevok aj zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. 1 písm. a).
(10)
Príspevok podľa odseku 4 okrem jeho poskytnutia podľa odseku 6 písm. a) sa môže poskytnúť aj za podmienky, že
a)
príspevok na absorpciu straty a doplnenie vlastného imania uvedený v odseku 6 písm. a) sa rovná sume najmenej 20 % rizikovo vážených aktív,
b)
je v národnom fonde k dispozícii suma získaná z ročných príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. a), ktorá sa rovná sume najmenej 3 % krytých vkladov,
c)
aktíva vybranej inštitúcie na konsolidovanom základe nepresahujú 900 miliárd eur.
(11)
Rada pri postupe podľa odseku 2 zohľadní
a)
zásadu, podľa ktorej by straty mali znášať najprv akcionári a po nich veritelia podľa poradia prednosti,
b)
úroveň kapacity na absorpciu strát, ktorá ostane, ak by sa vylúčil záväzok alebo trieda záväzkov,
c)
potrebu udržiavať primerané zdroje v národnom fonde.
(12)
Pri postupe podľa odseku 2 sa môže záväzok úplne vylúčiť z odpísania alebo sa môže vylúčiť z odpísania v obmedzenom rozsahu. Rada pred vylúčením záväzkov podľa odseku 2 oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.
zobraziť paragraf
§ 60
Výška kapitalizácie

(1)
Rada v súlade s ocenením podľa § 51 pri kapitalizácii určí celkovú sumu
a)
odpisovaných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii tak, aby čistá hodnota aktív bola rovná nule,
b)
konvertovaných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii na akcie alebo iný druh kapitálových nástrojov tak, aby sa obnovilo plnenie požiadaviek na vlastný kapitál Tier 1 vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo preklenovacej inštitúcie.
(2)
Suma záväzkov určených na kapitalizáciu sa určí s ohľadom na potrebu obnovy plnenia kritérií pre primeranosť vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie a s ohľadom na prípadný kapitálový vklad na základe ustanovených finančných podmienok podľa § 91 ods. 3 s cieľom udržať dôveru trhových subjektov a zabezpečiť, aby inštitúcia plnila podmienky na udelenie povolenia podľa osobitných predpisov87) najmenej počas jedného roka a pokračovala v činnosti. Pri zámere oddeliť aktíva podľa § 57 je potrebné zohľadniť oprávnené kapitálové požiadavky pre správcu aktív.
(3)
Ak objem odpísaného kapitálu prevyšuje požadovanú sumu, rada je oprávnená rozhodnúť o pripísaní kapitálu veriteľom a akcionárom v určenej sume, a to za predpokladu, že k odpísaniu kapitálu došlo podľa § 70 a 71 v súlade s § 58 ods. 1, predbežné ocenenie sa vykoná podľa § 51 ods. 13 a na základe ocenenia podľa § 51 ods. 15 sa zistí výška sumy prevyšujúca nutný rozsah odpísania. Pripísanie sa vykoná najprv voči veriteľom a následne akcionárom v nevyhnutnom rozsahu.
(4)
Na účely odsekov 1 až 3 si rada obstará úplné a aktuálne informácie o aktívach a záväzkoch vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši.
zobraziť paragraf
§ 61
Postavenie akcionárov pri kapitalizácii, odpise alebo konverzii kapitálových nástrojov

(1)
Rada vo vzťahu k akcionárom alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva rozhodne o prijatí jedného alebo oboch z týchto opatrení:
a)
zrušenie alebo prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v prospech veriteľov,
b)
zriedenie existujúcich akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ak je čistá hodnota vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na základe ocenenia podľa § 51 kladná, prostredníctvom konverzie do akcií alebo iných nástrojov vlastníctva príslušných kapitálových nástrojov podľa § 70 alebo záväzkov použiteľných pri kapitalizácii podľa § 9 ods. 1 písm. e); zriedením akcií alebo iných nástrojov vlastníctva sa rozumie zmena veľkosti podielov jednotlivých akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva na základnom imaní vybranej inštitúcie.
(2)
Konverzia podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná takým konverzným koeficientom, ktorý výrazne zriedi existujúce podiely akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva.
(3)
Postup podľa odseku 1 platí aj pre akcionárov alebo držiteľov príslušných nástrojov vlastníctva, ktorí nadobudli akcie v dôsledku konverzie dlhových nástrojov v súlade so zmluvnými podmienkami pôvodných dlhových nástrojov alebo nadobudli akcie alebo iné nástroje vlastníctva v dôsledku konverzie príslušných kapitálových nástrojov na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 postupom podľa § 71.
(4)
Rada pri rozhodovaní podľa odseku 1 berie do úvahy
a)
ocenenie podľa § 51,
b)
výšku sumy, o ktorú je potrebné znížiť položky vlastného kapitálu Tier 1 a odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje v súlade s § 71 ods. 1,
c)
celkovú sumu kapitalizácie určenú podľa § 60.
(5)
Pri kapitalizácii alebo konverzii podľa odsekov 1 až 4 je rada oprávnená určiť kratšiu lehotu na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti alebo nadobudnutie kvalifikovaného podielu ustanovenú osobitným predpisom.96)
(6)
Ak sa nedodrží ustanovená lehota podľa odseku 5, platia pre nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti účinky podľa § 53 ods. 9.
zobraziť paragraf
§ 62
Postup pri odpisovaní a konverzii

(1)
Rada v rámci kapitalizácie pri odpisovaní a konverzii okrem § 59 ods. 1 a 2 postupuje takto:
a)
položky vlastného kapitálu Tier 1 sa znížia podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celková suma zníženia podľa písmena a) je nižšia ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celkové zníženie podľa písmen a) a b) je nižšie ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
d)
suma istiny podriadeného dlhu, ktorý nie je dodatočným kapitálom Tier 1 alebo kapitálom Tier 2 v súlade s poradím nárokov v konkurznom konaní, v spojení s odpísaním podľa písmen a), b) a c) sa zníži v požadovanom rozsahu, ak celkové zníženie hodnoty akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a príslušných kapitálových nástrojov podľa písmen a) až c) je nižšie ako celková suma podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
e)
suma istiny alebo splatný zostatok zvyšku oprávnených záväzkov v súlade s poradím nárokov v konkurznom konaní vrátane postavenia vkladov podľa osobitného predpisu,59a) v spojení s odpísaním podľa písmen a) až d) sa zníži v požadovanom rozsahu, ak je celkové zníženie hodnoty akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, príslušných kapitálových nástrojov a záväzkov použiteľných pri kapitalizácii podľa písmen a) až d) nižšie ako celková suma podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c).
(2)
Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c) rovnomerne medzi akcie alebo iné nástroje vlastníctva a záväzky použiteľné pri kapitalizácii toho istého postavenia tak, že sa zníži istina alebo splatný zostatok týchto akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a záväzkov použiteľných pri kapitalizácii, a to v rovnakom rozsahu pomerne k ich hodnote podľa ocenenia vykonaného podľa § 51; to neplatí, ak je povolené rozdielne prideliť straty medzi záväzky rovnakého postavenia v jednej zo situácií uvedených v § 59 ods. 2. To nebráni tomu, aby sa so záväzkami, ktoré boli vylúčené z odpisovania dlhu podľa § 59 ods. 1 a 2, nezaobchádzalo priaznivejšie ako so záväzkami použiteľnými pri kapitalizácii, ktoré majú v rámci konkurzného konania rovnaké postavenie.
(3)
Pred odpísaním alebo konverziou podľa odseku 1 písm. e) sa konvertuje alebo zníži suma istiny nástrojov uvedených v odseku 1 písm. b) až d), ak tieto nástroje neboli konvertované a obsahujú tieto podmienky v súvislosti s finančnou situáciou alebo platobnou schopnosťou alebo úrovňou vlastných zdrojov vybranej inštitúcie:
a)
suma istiny nástroja sa znižuje alebo
b)
dochádza ku konverzii nástrojov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
(4)
Ak bola suma istiny nástroja pred kapitalizáciou podľa odseku 1 znížená, ale nie na nulu, v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v odseku 3 písm. a), dlh sa odpíše alebo konvertuje v zostávajúcej sume v súlade s odsekom 1.
(5)
Pri posúdení, či sa majú záväzky určitej triedy odpísať alebo konvertovať na vlastné imanie, sa vychádza z toho, že sa nekonvertujú záväzky určitej triedy, ak záväzky inej triedy, ktoré sú voči nim v podriadenom postavení, ostávajú plne nekonvertované na vlastné imanie alebo neodpísané, ak § 59 ods. 1 a 2 neustanovujú inak.
(6)
Podriadeným dlhom sa na účely tohto zákona rozumejú záväzky spojené so záväzkom podriadenosti podľa § 408a Obchodného zákonníka, ako aj záväzky, ktoré sa v konkurze uspokojujú rovnako ako podriadená pohľadávka.96a)
zobraziť paragraf
§ 63
Deriváty

(1)
Rada je oprávnená odpísať alebo konvertovať záväzky plynúce z derivátových zmlúv pri uzatváraní pozície alebo po uzatvorení pozície z derivátovej zmluvy. Po začatí rezolučného konania môže rada ukončiť derivátovú zmluvu a zavrieť s tým súvisiacu pozíciu z derivátovej zmluvy. Ak záväzky plynúce z derivátových zmlúv boli vylúčené z uloženia opatrení kapitalizácie podľa § 59 ods. 2, nemôžu sa derivátové zmluvy ukončiť alebo zavrieť súvisiace derivátové pozície.
(2)
Ak obchod s derivátmi je súčasťou dohody o konečnom čistom zúčtovaní, rada alebo nezávislá osoba určia v rámci ocenenia podľa § 51 výšku záväzkov z toho plynúcu v čistej výške v súlade s podmienkami dohody.
(3)
Rada určí hodnotu záväzkov vyplývajúcich z derivátov na základe
a)
vhodných metodík na určenie hodnoty tried derivátov vrátane transakcií, ktoré podliehajú dohodám o konečnom zúčtovaní,
b)
zásad na určenie relevantného okamihu, v ktorom by sa mala určiť hodnota derivátovej pozície, a
c)
vhodných metodík na porovnanie poklesu hodnôt, ktorý by vzišiel z uzavretia a následnej kapitalizácie derivátov so sumou strát, ktorú by deriváty znášali v rámci kapitalizácie.
zobraziť paragraf
§ 66
Plán reorganizácie obchodnej činnosti

(1)
Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vypracuje a predloží plán reorganizácie obchodnej činnosti vybranej inštitúcie v lehote jedného mesiaca od uloženia opatrenia kapitalizácie podľa § 58 ods. 1 písm. a). V prípade uloženia rámca Európskej únie pre štátnu pomoc osoba podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán zabezpečí súlad plánu reorganizácie s podmienkami pre plán reštrukturalizácie, ktorý predkladá Európskej komisii v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.
(2)
Ak sa kapitalizácia podľa § 58 ods. 1 písm. a) uplatňuje na dve a viac osôb v skupine, plán reorganizácie obchodnej činnosti vypracuje materská spoločnosť v Európskej únii, pričom tento plán sa vzťahuje na všetky vybrané inštitúcie v skupine podľa osobitného predpisu,97) a predloží ho rezolučnému orgánu na úrovni skupiny a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(3)
Rada môže výnimočne predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac na dva mesiace od uloženia kapitalizácie. Ak sa plán reorganizácie obchodnej činnosti musí oznámiť v súlade s rámcom štátnej pomoci Európskej únie, rada môže predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac na dva mesiace od uloženia opatrenia kapitalizácie alebo až do termínu určeného v rámci štátnej pomoci Európskej únie podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
(4)
V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa určia opatrenia zamerané na obnovu dlhodobého zdravia vybranej inštitúcie alebo častí obchodnej činnosti v primeranom čase. Tieto opatrenia sa zakladajú na realistických predpokladoch, ak ide o hospodárske podmienky a podmienky na finančných trhoch. V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa zohľadňuje aktuálny stav finančných trhov a ich vyhliadky do budúcnosti, pričom sa do úvahy berú odhady najlepšej a najhoršej situácie na finančných trhoch vrátane kombinácie udalostí umožňujúcich zistiť hlavné zraniteľné miesta vybraných inštitúcií. Predpoklady sa porovnávajú s primeranými referenčnými hodnotami pre celý sektor.
(5)
Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje najmenej tieto prvky:
a)
podrobnú identifikáciu faktorov a problémov, ktoré spôsobili zlyhanie vybranej inštitúcie alebo jej ohrozenie zlyhaním, a okolnosti, ktoré viedli k jej ťažkostiam,
b)
opis opatrení zameraných na obnovu dlhodobého zdravia vybranej inštitúcie, ktoré sa majú prijať,
c)
časový harmonogram vykonávania týchto opatrení.
(6)
Opatrenia namierené na obnovu dlhodobej stability vybranej inštitúcie môžu zahŕňať
a)
reorganizáciu činností,
b)
zmeny prevádzkových systémov a infraštruktúry,
c)
upustenie od stratových činností,
d)
úpravu existujúcich činností tak, aby sa stali konkurencieschopnými,
e)
odpredaj aktív alebo oblastí obchodnej činnosti.
(7)
Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti rada posúdi pravdepodobnosť, či sa vykonávaním tohto plánu obnoví dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie. Posúdenie sa dokončí so súhlasom Národnej banky Slovenska. Ak sa pomocou tohto plánu reorganizácie obchodnej činnosti dá dosiahnuť dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie, rada ho schváli a oznámi jeho schválenie štatutárnemu orgánu alebo osobitnému správcovi podľa § 12 ods. 1.
(8)
Ak rada nie je toho názoru, že pomocou plánu reorganizácie obchodnej činnosti sa dosiahne dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie, so súhlasom Národnej banky Slovenska oznámi svoje námietky osobitnému správcovi podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárnemu orgánu vybranej inštitúcie a požiada ich o zmenu plánu spôsobom, ktorý vznesené námietky odstráni.
(9)
Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie do dvoch týždňov od prijatia oznámenia predloží zmenený plán reorganizácie obchodnej činnosti na schválenie. Rada do jedného týždňa posúdi zmenený plán a oznámi, či boli námietky odstránené, alebo oznámi ďalšie nevyhnutné zmeny plánu.
(10)
Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vykoná opatrenia schváleného plánu reorganizácie obchodnej činnosti a najmenej každých šesť mesiacov podáva rade správu o dosiahnutom pokroku pri vykonávaní plánu.
(11)
Ak je rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska toho názoru, že je potrebná zmena plánu reorganizácie obchodnej činnosti na dosiahnutie dlhodobej stability vybranej inštitúcie, osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie tento plán upravia a každú revíziu predložia na schválenie rade.
zobraziť paragraf
§ 69
Zmluvné uznanie kapitalizácie

(1)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) je povinná vo svojich záväzkových vzťahoch dohodnúť súhlas veriteľa s tým, že záväzok môže podliehať odpísaniu alebo konverzii, ak o tom rozhodne príslušný rezolučný orgán a súhlas veriteľa so znížením istiny záväzku alebo nesplatenej sumy záväzku, s konverziou záväzku alebo zrušením záväzku na základe rozhodnutia príslušného rezolučného orgánu, ak tento záväzok
a)
nie je vylúčený podľa § 59 ods. 1,
b)
nie je chráneným vkladom podľa osobitného predpisu,1)
c)
sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny a
d)
bol uzavretý alebo zmenený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona; to neplatí pre takú zmenu záväzku vrátane automatickej zmeny, ktorá nemá vplyv na základné práva a povinnosti zmluvnej strany príslušného záväzku.
(2)
Rada môže rozhodnúť, že sa nepoužije postup podľa odseku 1, ak je zrejmé, že záväzok môže podliehať právomoci rady rozhodnúť o jeho odpísaní alebo konverzii podľa právneho poriadku tretej krajiny alebo medzinárodnej zmluvy uzavretej s treťou krajinou. Rada je oprávnená od vybranej inštitúcie požadovať právne stanovisko týkajúce sa vymožiteľnosti a účinnosti pri postupe podľa prvej vety.
(3)
Rada môže rozhodnúť, že povinnosť podľa odseku 1 sa neuplatňuje na inštitúcie alebo subjekty, vo vzťahu ku ktorým sa minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 rovná sume absorpcie strát podľa § 31b ods. 2 písm. a), ak záväzky, ktoré spĺňajú požiadavky odseku 1 a ktoré nezahŕňajú zmluvnú podmienku uvedenú v odseku 1, sa do tejto požiadavky nezapočítavajú.
(4)
Ak vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) konštatuje, že nie je právne alebo z iných dôvodov možné zahrnúť do zmluvných ustanovení upravujúcich príslušný záväzok podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, táto inštitúcia alebo osoba oznámi rade svoje konštatovanie vrátane označenia triedy záväzku spolu s odôvodnením uvedeného konštatovania. Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) poskytne rade informácie, o ktoré rada požiada, v primeranej lehote po prijatí oznámenia tak, aby rada posúdila vplyv takéhoto oznámenia na riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(5)
Bezodkladne po prijatí oznámenia podľa odseku 4 rada upustí od plnenia povinnosti zahrnúť do zmluvných ustanovení podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1.
(6)
Ak rada dospeje k záveru, že s ohľadom na potrebu zabezpečiť riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nie je právne alebo z iných dôvodov možné zahrnúť do zmluvných ustanovení podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, požiada v primeranej lehote po prijatí oznámenia podľa odseku 4 o zahrnutie takejto podmienky do zmluvných ustanovení. Rada môže zároveň okrem požiadavky podľa prvej vety požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zmenili svoje postupy týkajúce sa uplatňovania výnimky zo zmluvného uznávania kapitalizácie podľa odseku 2.
(7)
Záväzky uvedené v odseku 1 nezahŕňajú nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, nástroje kapitálu Tier 2 a dlhové nástroje podľa § 2 písm. am), ak sú tieto nástroje nezabezpečenými záväzkami. Záväzky uvedené v odseku 1 majú postavenie nadradené záväzkom podľa osobitného predpisu.98)
(8)
Ak rada v rámci posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) v súlade s § 24 a 28, alebo v ktoromkoľvek inom čase zistí, že v rámci triedy záväzkov, ktorá zahŕňa oprávnené záväzky, výška záväzkov, ktoré v súlade s odsekom 1 nezahŕňajú zmluvnú podmienku uvedenú v odseku 1, spolu so záväzkami, ktoré sú vylúčené z uplatňovania nástroja na záchranu pomocou vnútorných zdrojov v súlade s § 59 ods. 1, alebo ktoré sa pravdepodobne vylúčia v súlade s § 59 ods. 2, predstavuje viac ako 10 % tejto triedy, bezodkladne posúdi vplyv konkrétnej skutočnosti na riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vrátane vplyvu na riešiteľnosť krízovej situácie vyplývajúceho z rizika porušenia záruk pre veriteľov podľa § 76 pri uplatnení právomoci na odpísanie a konverziu oprávnených záväzkov.
(9)
Ak rada dospeje na základe posúdenia podľa odseku 8 k záveru, že záväzky, ktoré v súlade s odsekom 1 nezahŕňajú zmluvnú podmienku uvedenú v odseku 1 vytvárajú podstatnú prekážku riešiteľnosti krízovej situácie, náležite uplatní právomoci uvedené v § 76 na odstránenie tejto prekážky riešiteľnosti krízovej situácie.
(10)
Záväzky, pri ktorých vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nezahrnie do zmluvných ustanovení podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, alebo pri ktorých sa v súlade s týmto odsekom uvedená požiadavka neuplatňuje, sa nezapočítavajú do minimálnej požiadavky.
(11)
Rada môže od vybranej inštitúcie a osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) požadovať, aby príslušným orgánom poskytli posudok týkajúci sa právnej vymožiteľnosti a účinnosti zmluvnej podmienky uvedenej v odseku 1.
(12)
Skutočnosť, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nezahrnie do zmluvných ustanovení upravujúcich relevantný záväzok zmluvnú podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, nebráni rade vo výkone právomoci odpísania a konverzie vo vzťahu k uvedenému záväzku.
(13)
Ak to rada považuje za potrebné, môže určiť kategórie záväzkov, v súvislosti s ktorými môže vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) konštatovať, že na základe podmienok upresnených v dôsledku uplatňovania regulačno-technických predpisov Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), je právne alebo inak neuskutočniteľné zahrnutie zmluvnej podmienky uvedenej v odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 70
Požiadavka odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky

(1)
Právomoc rady odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 71 sa môže vykonávať
a)
nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo
b)
v kombinácii s opatrením na riešenie krízovej situácie, ak sú splnené podmienky pre riešenie krízovej situácie ustanovené v § 34 ods. 1 alebo § 48 ods. 1.
(2)
Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zistí hodnotu aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 51. Výsledok ocenenia podľa prvej vety sa použije ako východisko na rozhodnutie o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov s cieľom absorbovať straty a na účely doplnenia kapitálu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(3)
Rada bezodkladne vykoná odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov postupom podľa § 71, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:
a)
určilo sa, že podmienky na riešenie krízových situácií ustanovené v § 34 ods. 1 alebo § 48 ods. 1 boli splnené, a to pred prijatím akéhokoľvek opatrenia na riešenie krízovej situácie,
b)
Národná banka Slovenska rozhodla, že ak sa odpísanie a konverzia kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov nevykoná, vybraná inštitúcia nebude životaschopná alebo k takémuto záveru dospela rada na základe svojej vlastnej činnosti alebo
c)
vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora; to neplatí, ak sa poskytuje podpora podľa § 34 ods. 2 písm. d) tretieho bodu.
(4)
Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina nepovažuje za stabilnú, ak
a)
vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
nie je odôvodený predpoklad, že pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností dokáže akékoľvek opatrenie vrátane alternatívnych opatrení súkromného sektora a opatrení dohľadu71aa) vrátane opatrení včasnej intervencie podľa osobitného predpisu50) okrem rozhodnutia podľa odseku 1 zabrániť zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupiny v primeranom čase.
(5)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 34 ods. 2.
(6)
Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak skupina porušuje, alebo existujú okolnosti na základe ktorých v blízkej budúcnosti poruší, požiadavky na obozretné podnikanie na konsolidovanom základe podľa osobitných predpisov95) tak, že to vyžaduje opatrenie príslušného orgánu dohľadu z dôvodu vzniknutých strát skupiny alebo pravdepodobnosti vzniku strát alebo existujú iné objektívne skutočnosti, ktorými sa vyčerpajú všetky jej vlastné zdroje alebo ich významná časť.
(7)
Rada informuje o rozhodnutí podľa odseku 3 písm. b) Národnú banku Slovenska.
(8)
Právomoc odpísať alebo konvertovať oprávnené záväzky nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie sa môže uplatňovať len vo vzťahu k oprávneným záväzkom, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 31e ods. 5 písm. a) okrem podmienky týkajúcej sa zostatkovej doby splatnosti záväzkov podľa osobitného predpisu.70t) Rada pri odpísaní a konverzii podľa prvej vety postupuje v súlade s § 33 ods. 1 písm. f).
(9)
Ak rada prijme opatrenie na riešenie krízovej situácie v súvislosti s rezolučným subjektom alebo vo výnimočných situáciách odchylne od plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti so subjektom, ktorý nie je rezolučným subjektom, suma, ktorá je odpočítaná, odpísaná alebo konvertovaná v súlade s § 71 ods. 1 na úrovni takého subjektu, sa započíta do limitov ustanovených v § 59 ods. 5 písm. a) a § 59 ods. 10 písm. a), ktoré sa uplatňujú na dotknutý subjekt.
(10)
Rada pred odpísaním alebo konverziou kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov zistí hodnotu aktív a pasív vybranej inštitúcie postupom podľa § 51. Výsledok ocenenia podľa prvej vety sa použije ako východisko pri odpísaní a konverzii s cieľom znížiť straty na účely doplnenia kapitálu.
(11)
Ak rezolučný subjekt nakúpil kapitálové nástroje a oprávnené záväzky nepriamo prostredníctvom iných subjektov v rámci tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, právomoc odpísania alebo konverzie týchto kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov rada vykonáva spolu s rovnakou právomocou na úrovni materskej spoločnosti dotknutého subjektu alebo na úrovni ďalších materských spoločností, ktoré nie sú rezolučnými subjektmi, aby sa straty efektívne preniesli na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a aby rezolučný subjekt vykonal rekapitalizáciu dotknutého subjektu.
(12)
Po výkone právomoci odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje alebo oprávnené záväzky nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie rada vykoná ocenenie podľa § 77 a 78.
zobraziť paragraf
§ 70b
Oznamovacie povinnosti proti orgánom iných členských štátov

(1)
Rada pred tým, ako dospeje k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 70 ods. 3 písm. b) a c) a § 70a ods. 1 písm. b) vo vzťahu k vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou, a ňou vydané kapitálové nástroje a oprávnené záväzky podľa § 70 ods. 8 sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto dcérskej spoločnosti na individuálnom základe a skupiny na konsolidovanom základe, musí po konzultácii s príslušným orgánom pre riešenie krízových situácií rezolučného subjektu informovať do 24 hodín po takejto konzultácii
a)
orgán vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe, a ak ide o iný orgán, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza orgán vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe,
b)
orgány pre riešenie krízových situácií iných rezolučných subjektov v rámci tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, ktoré priamo alebo nepriamo nakupovali záväzky uvedené v § 31e ods. 5 od subjektu, na ktorý sa vzťahuje § 31e ods. 1.
(2)
Ak rada zvažuje výkon právomoci podľa § 70 ods. 3 písm. b) a § 70a ods. 1 písm. b), bezodkladne informuje príslušný orgán zodpovedný za vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b), c) alebo písm. d), ktorá vydala príslušné kapitálové nástroje, vo vzťahu ku ktorým sa majú vykonať právomoci na odpísanie alebo konverziu, ak sa vykonali uvedené právomoci, a ak ide o iné orgány, príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom sa nachádzajú tieto príslušné orgány a orgán vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe.
(3)
Rada v oznámení podľa odsekov 1 a 2 uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok na odpísanie alebo konverziu príslušných kapitálových nástrojov. Rada zároveň požiada orgány, ku ktorým oznámenie urobila, o ich vyjadrenie k týmto dôvodom.
(4)
Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie v súlade s § 70 ods. 3 písm. b) a c) a § 70a ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. b) zohľadní možné vplyvy odpisu alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie na všetky členské krajiny, v ktorých vybraná inštitúcia vykonáva činnosť.
(5)
Ak rada informuje podľa odseku 1, príslušný orgán po prerokovaní s orgánmi informovanými v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo podľa odseku 2 posúdi tieto skutočnosti:
a)
či je k dispozícii alternatívne opatrenie k výkonu právomoci odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky podľa § 70 ods. 11 a 12,
b)
ak je alternatívne opatrenie podľa písmena a) k dispozícii, či je možné ho uplatniť,
c)
ak je možné alternatívne opatrenie podľa písmena a) uplatniť, či existujú predpoklady, že by sa ním v primeranom časovom rámci riešili okolnosti, ktoré by si inak vyžadovali, aby sa vykonali právomoci podľa § 70 ods. 11.
zobraziť paragraf
§ 71
Postup pri odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov

(1)
Rada pri odpisovaní alebo konverzii postupuje podľa poradia pohľadávok určeného podľa osobitného predpisu62) takto:
a)
najprv sa znížia položky vlastného kapitálu Tier 1 v pomere k strate, v rozsahu ich kapacity, rada postupuje voči držiteľom nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 podľa § 61 ods. 1,
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa odpíše alebo konvertuje do položiek vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa podľa § 1 ods. 2 alebo v rozsahu príslušného kapitálového nástroja, a to podľa toho, ktorý rozsah je nižší,
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa podľa § 1 ods. 2 alebo v rozsahu príslušného kapitálového nástroja, a to podľa toho, ktorý rozsah je nižší,
d)
istina oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 8 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje, a to v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa podľa § 1 ods. 2 alebo v rozsahu kapacity relevantných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii podľa toho, ktorý ukazovateľ je nižší.
(2)
Ak sa istina kapitálového nástroja alebo oprávneného záväzku podľa § 70 ods. 8 odpíše,
a)
zníženie tejto istiny je trvalé s výhradou akéhokoľvek pripísania v súlade s mechanizmom vrátenia prostriedkov podľa § 63 ods. 3,
b)
voči držiteľovi kapitálového nástroja alebo záväzku použiteľného pri kapitalizácii podľa § 70 ods. 8, nemožno uplatniť žiaden záväzok súvisiaci s odpísaným nástrojom, okrem už vzniknutého záväzku a záväzku týkajúceho sa náhrady škody, ktorá môže vzniknúť v dôsledku opravného prostriedku, ktorým sa napadla zákonnosť výkonu právomoci na odpísanie,
c)
držiteľovi kapitálových nástrojov alebo záväzkov podľa § 70 ods. 8 nie je vyplatená iná náhrada než náhrada podľa odseku 3.
(3)
Zánik záväzkov podľa odseku 2 nebráni postupu podľa odseku 4.
(4)
Na účely uskutočnenia konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 8 môže rada podľa odseku 1 písm. b) až d) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vydala nástroje vlastného kapitálu Tier 1 v prospech majiteľov príslušných kapitálových nástrojov a takýchto oprávnených záväzkov. Príslušné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky možno konvertovať, len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
nástroje tvoriace položky vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti sa vydajú len so súhlasom príslušného rezolučného orgánu,
b)
vydanie nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1 má prednosť pred vydaním iných akcií alebo nástrojov vlastníctva na účely poskytnutia vlastných zdrojov zo strany štátu,
c)
prevod nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1 sa uskutoční bezodkladne po konverzii,
d)
konverzný pomer na určenie počtu nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, ktoré sa vydajú za každý kapitálový nástroj a každý oprávnený záväzok, sa určí v súlade s § 64.
zobraziť paragraf
§ 84
Kolégiá pre riešenie krízových situácií

(1)
Rada zriadi kolégium pre riešenie krízových situácií na vykonávanie úloh podľa § 26 až 29, § 31 až 31f, § 49 a 50 a na zabezpečenie spolupráce a koordinácie s rezolučnými orgánmi tretích krajín; to neplatí, ak rada postupuje podľa § 85.
(2)
Kolégium podľa odseku 1 sa vytvorí na výkon týchto úloh:
a)
výmena informácií pre vypracovanie plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny,
b)
výkon preventívnych právomocí vo vzťahu k skupinám a pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny,
c)
vypracovanie plánov riešenia krízových situácií podľa § 26 a 27 a posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie podľa § 28 na úrovni skupiny,
d)
výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny podľa § 29,
e)
rozhodnutie a dosiahnutie dohody o potrebe zaviesť program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny podľa § 49 a 50,
f)
koordinovanie zverejňovania stratégií, programov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a používania mechanizmov financovania zriadených podľa dvanástej časti tohto zákona,
g)
prerokovanie iných otázok týkajúcich sa cezhraničného riešenia krízových situácií na úrovni skupiny,
h)
určenie minimálnych požiadaviek pre skupiny na konsolidovanej úrovni a úrovni dcérskych spoločností podľa § 31 až 31f.
(3)
Kolégium podľa odseku 1 tvoria zástupcovia rezolučných orgánov, ktorí vzájomne spolupracujú a sú oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach vždy, keď sú na programe zasadnutia záležitosti podliehajúce spolurozhodovaniu alebo týkajúce sa osoby v skupine, ktorá patrí do pôsobnosti rezolučných orgánov. Kolégium tvoria zástupcovia týchto orgánov:
a)
rady,
b)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom je zriadená dcérska spoločnosť podliehajúca dohľadu na konsolidovanom základe,
c)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom sídli materská spoločnosť jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií skupiny a ktorá je vybranou inštitúciou,
d)
rezolučných orgánov, do pôsobnosti ktorých patria významné pobočky,
e)
orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ak rada je členom kolégia pre riešenie krízových situácií,
f)
príslušných ministerstiev, ak nimi nie sú rezolučné orgány, ktoré sú členmi kolégia pre riešenie krízových situácií,
g)
orgánu, ktorý je zodpovedný za systém ochrany vkladov členského štátu a za systém ochrany klientskeho majetku, ak orgán pre riešenie krízových situácií je členom kolégia pre riešenie krízových situácií,
h)
rezolučných orgánov tretích krajín, ak materská spoločnosť v Európskej únii alebo vybraná inštitúcia so sídlom v členskom štáte má dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku so sídlom v tretej krajine, sú na vlastnú žiadosť pri zachovaní požiadavky dôvernosti pozvané na zasadnutia kolégia ako pozorovatelia,
i)
Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorí nemajú hlasovacie právo v kolégiu.
(4)
Rada nie je povinná zriaďovať kolégium podľa odseku 1, ak iné skupiny alebo kolégiá vykonávajú tie isté funkcie a úlohy, dodržiavajú všetky podmienky a postupy vrátane tých, ktoré sa týkajú členstva a účasti v kolégiách podľa odseku 1.
(5)
Rada predsedá kolégiu podľa odseku 1 a postupuje takto:
a)
po porade s ostatnými členmi kolégia podľa odseku 1 písomne určí opatrenia a postupy na fungovanie kolégia,
b)
koordinuje všetky činnosti kolégia podľa odseku 1,
c)
zvoláva všetky zasadnutia,
d)
vopred informuje všetkých členov kolégia podľa odseku 1 o jeho organizovaní, o hlavných bodoch rokovania a prijatých rozhodnutiach rady a o ich výsledkoch,
e)
rozhoduje o pozvaní členov kolégia podľa odseku 1 a pozorovateľov, zohľadňujúc možný vplyv na finančnú stabilitu v dotknutých členských štátoch.
(6)
Ak je rada členom kolégia pre riešenie krízových situácií zriadeného príslušným rezolučným orgánom iného členského štátu, úzko spolupracuje s príslušným rezolučným orgánom, ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými členmi kolégia a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).
zobraziť paragraf
§ 85
Európske kolégium pre riešenie krízových situácií

(1)
Ak má vybraná inštitúcia tretej krajiny alebo materská spoločnosť tretej krajiny dcérske spoločnosti usadené v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo dve alebo viacero pobočiek, ktoré sa považujú za významné v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, rada po dohode s rezolučnými orgánmi iných členských štátov, v ktorých sú usadené tieto dcérske spoločnosti alebo v ktorých sa tieto významné pobočky nachádzajú, zriadi európske kolégium pre riešenie krízových situácií (ďalej len „európske kolégium“), ktoré vykonáva funkcie a plní úlohy podľa § 20.
(2)
Pri určovaní požiadaviek uvedených v § 31 až 31f členovia európskeho kolégia zohľadnia globálnu stratégiu riešenia krízových situácií schválenú orgánmi tretích krajín, ak existuje.
(3)
Ak v súlade s globálnou stratégiou riešenia krízových situácií dcérske spoločnosti usadené v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo materská spoločnosť usadená v Slovenskej republike alebo iných členských štátoch a jej dcérske spoločnosti nie sú rezolučnými subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, a členovia európskeho kolégia súhlasia s touto stratégiou, dcérske spoločnosti usadené v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo, a to na konsolidovanom základe, materská spoločnosť usadená v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte dodržiavajú požiadavku uvedenú v § 31e ods. 1 tak, že vydajú nástroje uvedené v § 31e ods. 5 písm. a) a b) v prospech materskej spoločnosti usadenej v tretej krajine alebo dcérskych spoločností konečnej materskej spoločnosti usadených v tej istej tretej krajine, alebo iných subjektov na základe podmienok ustanovených v § 31e ods. 5 písm. a) prvom bode a písm. b) druhom bode.
(4)
Ak len jedna materská spoločnosť usadená v Slovenskej republike vlastní všetky dcérske spoločnosti v Európskej únii, inštitúcie tretej krajiny alebo materskej spoločnosti tretej krajiny, európskemu kolégiu predsedá rada. Ak sa neuplatňuje odsek 1, európskemu kolégiu predsedá rada, len ak má materská spoločnosť alebo dcérska spoločnosti usadená v Slovenskej republike najvyššiu hodnotu držaných celkových súvahových aktív.
(5)
Na základe vzájomnej dohody rady a príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov sa európske kolégium nemusí zriadiť, ak iné kolégiá alebo skupiny vykonávajú rovnaké funkcie a plnia rovnaké úlohy a dodržiavajú všetky podmienky a postupy vrátane tých, ktoré sa týkajú členstva a účasti v kolégiách; ustanovenia o európskom kolégiu sa primerane vzťahujú na tieto iné kolégiá alebo skupiny.
zobraziť paragraf
§ 89
Výška príspevkov

(1)
Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov pre každú vybranú inštitúciu. Výšku ročného príspevku pre vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu102aa) určuje Jednotná rada pre riešenie krízových situácií102ab) postupom podľa osobitného predpisu.102ac)
(2)
Ročný príspevok pre každú vybranú inštitúciu sa vypočíta ako pomer záväzkov vybranej inštitúcie znížených o vlastné zdroje vybranej inštitúcie a kryté vklady podľa osobitného predpisu1) k záväzkom všetkých vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosti na území Slovenskej republiky znížených o hodnotu vlastných zdrojov a krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) všetkých vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosti na území Slovenskej republiky. Pri výpočte ročného príspevku sa zohľadnia fáza obchodného cyklu a možný procyklický vplyv na finančnú pozíciu prispievajúcej vybranej inštitúcie a rizikový profil vybranej inštitúcie.
(3)
Rada môže určiť, že ročný príspevok môže byť čiastočne uhradený neodvolateľným platobným záväzkom vybranej inštitúcie, ktorého splnenie je v plnej miere zabezpečené majetkom s nízkym rizikom a vysokou likviditou, ktorý nie je zaťažený právom tretej osoby a ktorý možno použiť na účely podľa § 92 ods. 5. Podiel neodvolateľných platobných záväzkov nesmie presiahnuť 30 % z celkovej sumy ročných príspevkov, ktoré má príslušná vybraná inštitúcia uhradiť do národného fondu v príslušnom roku.
(4)
Výšku ročného príspevku určuje rada podľa odseku 1 tak, aby v prechodnom období do 31. decembra 2024 kumulované prostriedky národného fondu dosiahli hodnotu 1 % krytých vkladov (ďalej len „cieľová úroveň“) vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosť na území Slovenskej republiky. Ak sa v prechodnom období z národného fondu realizovali platby presahujúce hodnotu 0,5 % krytých vkladov podľa osobitného predpisu,1) rada môže toto prechodné obdobie predĺžiť až o štyri roky. Rada určí výšku ročných príspevkov na jednotlivé roky tak, aby boli čo najrovnomernejšie rozložené v čase.
(5)
Ak sa po uplynutí prechodného obdobia zníži hodnota prostriedkov národného fondu pod cieľovú úroveň, určia sa ročné príspevky v takej výške, aby sa opätovne dosiahla cieľová úroveň národného fondu.
(6)
Ak po dosiahnutí cieľovej úrovne klesne hodnota prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu cieľovej úrovne, rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov určí ročný príspevok na takej úrovni, aby bolo možné dosiahnuť cieľovú úroveň do šiestich rokov od dátumu poklesu hodnoty prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu.
(7)
Rada môže vo výnimočných situáciách, najmä ak prostriedky národného fondu nepostačujú na doplnenie zdrojov národného fondu za výdavky na financovanie realizácie opatrení riešenia krízových situácií a právomocí rady, určiť po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov mimoriadny príspevok spôsobom podľa odseku 2, ak osobitný predpis neustanovuje inak.63)
(8)
Ak sa mimoriadny príspevok určuje pred určením výšky ročného príspevku, výška mimoriadneho príspevku vybranej inštitúcie nemôže presiahnuť trojnásobok ročného príspevku vybranej inštitúcie za predchádzajúci rok.
(9)
Rada môže vybranú inštitúciu úplne alebo čiastočne oslobodiť od povinnosti platiť mimoriadny príspevok z dôvodu možného ohrozenia likvidity a platobnej schopnosti tejto vybranej inštitúcie. Oslobodenie môže byť udelené najviac na šesť mesiacov a na základe žiadosti vybranej inštitúcie môže rada udeliť oslobodenie opakovane.
(10)
Po skončení doby oslobodenia podľa odseku 9 je vybraná inštitúcia povinná doplatiť mimoriadny príspevok do národného fondu vo výške, ktorú by musela zaplatiť, ak by nebola oslobodená od platenia príspevku.
(11)
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie rady o príspevku sa nevzťahuje osobitný predpis o konaní vo veciach finančného trhu26) ani správny poriadok, pričom rada toto rozhodovanie uskutočňuje podľa svojej voľnej úvahy v medziach ustanovených týmto zákonom pre príspevky do národného fondu.
(12)
Rozhodnutie rady o príspevku musí obsahovať výšku určeného príspevku, lehotu splatnosti príspevku a musia v ňom byť uvedené ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu,102a) podľa ktorých bola určená výška príspevku a podľa ktorých je príspevok splatný do národného fondu v lehote ustanovenej týmto zákonom alebo určenej radou na základe tohto zákona. V písomnom vyhotovení rozhodnutia o príspevku sa tiež uvedie, kto toto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, identifikačné údaje vybranej inštitúcie, ktorá má povinnosť uhradiť určený príspevok, v rozsahu jej obchodného mena, sídla a identifikačného čísla, ako aj poučenie, že toto rozhodnutie je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok. Rozhodnutie musí obsahovať aj odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky rady so štátnym znakom a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie predsedu alebo osoby vykonávajúcej pôsobnosť predsedu; v rozhodnutí sa výslovne uvedie, že rozhodnutie vydala rada v pléne.
(13)
Rozhodnutie rady o určení príspevku nadobúda právoplatnosť dňom doručenia tohto rozhodnutia príslušnej vybranej inštitúcii; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.102b)
(14)
Doručené rozhodnutie rady o určení príspevku je vykonateľné, len čo uplynie lehota splatnosti určeného príspevku.
(15)
Exekučným titulom a podkladom na vykonanie exekúcie je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie rady o určení príspevku.
(16)
Rada kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o určení príspevku a bezodkladne o tom informuje príslušnú vybranú inštitúciu.
zobraziť paragraf
§ 96
Plán financovania

(1)
Plánom financovania rozumieme plán, ktorý zostaví rezolučný orgán na úrovni skupiny v súlade s postupmi rozhodovania podľa § 84 a 85.
(2)
Nevyhnutnou súčasťou plánu financovania sú tieto náležitosti:
a)
ocenenie v súlade s § 51,
b)
výška straty, ktorú každá vybraná inštitúcia v rámci skupiny vykáže v okamihu uloženia opatrení na riešenie krízových situácií,
c)
výška straty za každú vybranú inštitúciu skupiny, ktorú by utrpeli jednotlivé triedy akcionárov a veriteľov,
d)
každý príspevok, ktorý by sa vyžadoval od Fondu ochrany vkladov podľa osobitného predpisu1) alebo Garančného fondu investícií podľa osobitného predpisu,2)
e)
celkový príspevok všetkých mechanizmov financovania vrátanie vymedzenia účelu a podoby príspevku,
f)
základ na výpočet sumy, ktorá sa od každého mechanizmu financovania členských štátov, v ktorých sa vybraná inštitúcia skupiny nachádza, vyžaduje ako príspevok na financovanie opatrení na riešenie krízovej situácie na úrovni skupiny s cieľom skompletizovať celkový príspevok podľa písmena e),
g)
suma, ktorá sa od mechanizmu financovania členského štátu, v ktorom sa nachádzajú vybrané inštitúcie skupiny, vyžaduje ako príspevok na financovanie riešenia krízovej situácie vrátane podoby príspevkov,
h)
suma úveru, ktorú mechanizmy financovania členských štátov na úrovni skupiny zmluvne zabezpečia podľa § 93,
i)
časový plán použitia prostriedkov mechanizmov financovania členských štátov vrátane možnosti jeho predĺženia.
(3)
Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom pre rozdelenie celkového príspevku mechanizmu financovania na úrovni skupiny medzi jednotlivé vnútroštátne mechanizmy financovania na úrovni skupiny bude najmä
a)
podiel rizikovo vážených aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
b)
podiel aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
c)
podiel strát, ktoré vznikli jednotlivým vybraným inštitúciám v skupine a zároveň viedli k potrebe riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny,
d)
podiel peňažných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné na vyriešenie krízovej situácie na úrovni skupiny,
e)
súlad so zásadami určenými v pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny podľa § 26 ods. 4 písm. g), ak sa v pláne financovania nedohodlo inak.
(4)
Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom na rozdelenie akýchkoľvek príjmov a výnosov z použitia mechanizmov financovania na úrovni skupiny medzi jednotlivé vnútroštátne mechanizmy financovania na úrovni skupiny je veľkosť príspevkov na financovanie riešenia krízových situácií.
zobraziť paragraf
§ 98

(1)
Ak rada zistí nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v rozhodnutí rady uložených vybranej inštitúcii, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na riešenie krízových situácií bánk, môže rada podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť
a)
vybranej inštitúcii predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
b)
vybranej inštitúcii skončiť nepovolenú činnosť,
c)
povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie zodpovedná fyzická osoba, vybraná inštitúcia, finančná vybraná inštitúcia, materský podnik únie alebo iná právnická osoba, ako aj povaha porušenia,
d)
dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie vybranej inštitúcie ktorémukoľvek členovi štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo vedúcemu zamestnancovi vybranej inštitúcie alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu zodpovednú za porušenie,
e)
pokutu vybranej inštitúcii od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 10 % celkového čistého obratu za predchádzajúci rok, ak právnická osoba je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti; relevantným čistým obratom je obrat vyplývajúci z konsolidovaných účtovných závierok hlavnej materskej spoločnosti za predchádzajúci hospodársky rok,
f)
pokutu do výšky dvojnásobku sumy výnosu vyplývajúceho z porušenia, ak tento výnos možno určiť,
g)
opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa rady alebo audítora,
h)
uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú vybraná inštitúcia uverejnila na základe zákonom uloženej povinnosti,
i)
zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
j)
vybranej inštitúcii prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
k)
vybranej inštitúcii znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností,
l)
vybranej inštitúcii udržiavať stanovený rozsah aktív v určenej výške,
m)
vybranej inštitúcii obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorej činnosti alebo služby alebo výkon niektorého druhu obchodov.
(2)
Ak rada zistí nedostatky podľa odseku 1, môže navrhnúť Národnej banke Slovenska, aby odobrala vybranej inštitúcii povolenie na výkon činnosti.
(3)
Rada môže uložiť členovi štatutárneho orgánu, členovi dozornej rady vybranej inštitúcie, vedúcemu pobočky zahraničnej vybranej inštitúcie, zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej vybranej inštitúcie, prokuristovi, vedúcemu zamestnancovi vybranej inštitúcie alebo pobočky zahraničnej vybranej inštitúcie za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na riešenie krízových situácií, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným radou, pokutu podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky 5 000 000 eur.
(4)
Pokutu a opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
Pokutu alebo opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej a druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,107) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie alebo inej osoby, nad ktorou vykonáva rada pôsobnosť podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.108)
(6)
Rada je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť vybranej inštitúcii predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy a prerokovať nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie s členmi štatutárneho orgánu vybranej inštitúcie, členmi dozornej rady vybranej inštitúcie, vedúcimi zamestnancami, vedúcimi útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ktorí sú povinní poskytnúť rade ňou požadovanú súčinnosť.
(7)
Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 3, proti ktorým už nie je prípustný rozklad, ako aj informácie o podaní rozkladu proti daným sankciám a o jeho výsledku rada zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov, a to bezodkladne po tom, ako bola vybraná inštitúcia o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná. Rada zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo vybranej inštitúcie, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Informácie sa zverejnia anonymne až do uplynutia doby, keď dôvody na anonymné zverejnenie pominú, ak ide o
a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného predpisu,109)
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
(8)
Rada oznamuje Európskemu orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) sankcie, ktoré uložila, na účely výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu prostredníctvom centrálnej databázy sankcií vedenej Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Rada poskytuje Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) všetky potrebné informácie na aktualizáciu tejto centrálnej databázy.
(9)
Rada je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vybranej inštitúcie, ktorý poskytol rade akúkoľvek informáciu o nedostatkoch v činnosti vybranej inštitúcie.
(10)
Právoplatne uloženú pokutu spravuje Úrad vládneho auditu;109a) na tento účel rada zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.
zobraziť paragraf
§ 99
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konanie rady podľa tohto zákona a osobitného predpisu26) sa nevzťahuje správny poriadok.
(2)
Na zodpovednosť za škody spôsobené radou pri výkone verejnej moci vo veciach zverených rade podľa tohto zákona a osobitných predpisov sa vzťahuje osobitný zákon.28g)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 99b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. decembra 2020

(1)
Rada určí vo vzťahu k § 31 ods. 1 primerané prechodné obdobie pre vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na splnenie požiadavky podľa § 31d alebo § 31e alebo požiadavky vyplývajúcej z uplatnenia § 31a ods. 4, 5 alebo ods. 7 podľa toho, aká požiadavka sa na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vzťahuje, pričom rada toto prechodné obdobie určí tak, aby uplynulo najneskôr 1. januára 2024. Rada môže prehodnotiť prechodné obdobie podľa prvej vety tak, aby bola dodržaná lehota podľa prvej vety do 1. januára 2024.
(2)
Rada môže odchylne od odseku 1 určiť prechodné obdobie, ktoré skončí po 1. januári 2024. Rada musí takýto postup zdôvodniť na základe kritérií podľa odseku 7, pričom zohľadní
a)
vývoj finančnej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b)
predpoklad, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) dokáže v primeranej lehote zabezpečiť splnenie požiadavky podľa § 31d alebo § 31e alebo požiadavky vyplývajúcej z uplatnenia § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7, podľa toho, ktorá požiadavka sa na ňu vzťahuje,
c)
či vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) dokáže nahradiť záväzky, ktoré prestali spĺňať kritériá oprávnenosti alebo splatnosti v súlade s osobitným predpisom,61b) a § 31a alebo § 31e ods. 5, a ak nie, či uvedená neschopnosť vyplýva z narušenia inštitúcie alebo je dôsledkom narušenia celého trhu.
(3)
Rada určí úroveň predbežného cieľa pre požiadavky podľa odseku 1 podľa toho, ktorá požiadavka sa na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vzťahuje. Úroveň predbežného cieľa musí zabezpečiť lineárne zvyšovanie oprávnených záväzkov a vlastných zdrojov potrebných na splnenie minimálnej požiadavky. Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) musí splniť úroveň predbežného cieľa najneskôr 1. januára 2022.
(4)
Lehota pre rezolučné subjekty na požiadavky podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19 uplynie najneskôr 1. januára 2022.
(5)
Rada určí odchylne od § 31 ods. 1 primerané prechodné obdobie na splnenie požiadavky podľa § 31d alebo § 31e alebo požiadavky vyplývajúcej z uplatnenia § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7, podľa toho, ktoré požiadavky sa vzťahujú na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak boli vo vzťahu k nim uložené rezolučné opatrenia alebo vykonaná právomoc odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70.
(6)
Rada oznámi na účely odsekov 1 až 5, § 31a ods. 17 a 31b ods. 32 a 33 vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) plánovanú minimálnu požiadavku na každé dvanásťmesačné obdobie počas prechodného obdobia s cieľom umožniť postupné narastanie ich kapacity na absorpciu strát a rekapitalizáciu. Na konci prechodného obdobia sa minimálna požiadavka musí rovnať hodnote určenej podľa § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7, § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, § 31d alebo § 31e, podľa toho, ktoré požiadavky sa vzťahujú na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d). Rada môže prehodnotiť plánovanú minimálnu požiadavku oznámenú v súlade s prvou vetou.
(7)
Rada pri určovaní prechodných období podľa odsekov 1 až 6 zohľadní
a)
prevahu vkladov a absenciu dlhových nástrojov v modeli financovania,
b)
prístup na kapitálový trh s oprávnenými záväzkami,
c)
rozsah v akom sa rezolučný subjekt spolieha na vlastný kapitál Tier 1 pri plnení požiadavky podľa § 31d.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]26a)  Čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]97)  § 23 ods. 1, § 33r a 33q zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 371/2014 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore