Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.12.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 371/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 373/2018


§ 2
Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
krízovou situáciou situácia, keď sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48,
b)
riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného opatrenia v záujme dosiahnutia cieľov konania na riešenie krízovej situácie (ďalej len "rezolučné konanie") podľa tohto zákona,
c)
riešením krízovej situácie na úrovni skupiny
1.
koordinácia uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť krízové situácie rezolučnými orgánmi na úrovni skupiny,
2.
uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej inštitúcie, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe,
d)
cezhraničnou skupinou skupina, ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré sú usadené vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát"),
e)
materskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,15)
f)
materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii,
g)
materskou spoločnosťou tretej krajiny materská spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť usadená v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len "tretia krajina"),
h)
dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16)
i)
dcérskou spoločnosťou v Európskej únii dcérska spoločnosť, ktorá je usadená v členskom štáte a ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej inštitúcie alebo materskej spoločnosti tretej krajiny,
j)
rezolučným orgánom iného členského štátu orgán iného členského štátu, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva právomoci pri riešení krízových situácií podľa právnych predpisov príslušného členského štátu,
k)
rezolučným orgánom na úrovni skupiny rezolučný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza orgán dohľadu na úrovni skupiny,
l)
rezolučným orgánom tretej krajiny orgán tretej krajiny, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva právomoci pri riešení krízových situácií porovnateľných s právomocami rady,
m)
orgánom dohľadu na úrovni skupiny orgán konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu,16a)
n)
nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,
o)
mechanizmom financovania systém, ktorý sa skladá z národného fondu, mechanizmov financovania iných členských štátov, možnosti požičiavania finančných prostriedkov medzi mechanizmami financovania členských štátov a mutualizácie mechanizmov financovania členských štátov,
p)
inými nástrojmi vlastníctva
1.
cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými sú spojené obdobné vlastnícke práva ako s akciami,
2.
finančné nástroje podľa osobitného predpisu,17) s ktorými je spojené právo na nadobudnutie akcií, cenných papierov alebo majetkových hodnôt, s ktorými je spojené obdobné majetkové právo ako s akciami, a to aj formou výmeny,
q)
rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc rámec ustanovený medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,18) nariadeniami a inými aktmi Európskej únie vrátane usmernení, oznámení a upozornení uskutočnenými alebo prijatými na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)
r)
miestom usadenia štát, v ktorom bolo vybranej inštitúcii udelené príslušné povolenie, alebo štát, v ktorom má sídlo, ak jej nebolo udelené príslušné povolenie,
s)
príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2 podľa osobitného predpisu,19)
t)
prevodom majetku prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na nadobúdateľa, ktorý nie je preklenovacou inštitúciou podľa § 55,
u)
využitím preklenovacej inštitúcie prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši prostredníctvom preklenovacej inštitúcie podľa § 55,
v)
oddelením aktív prevod aktív vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na správcu aktív podľa § 57,
w)
kapitalizáciou odpísanie dlhu a konverzia dlhu vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši,
x)
kritickou funkciou vybranej inštitúcie činnosť, služba alebo operácia, ktorej prerušenie by aspoň v jednom členskom štáte mohlo spôsobiť narušenie základných funkcií reálneho hospodárstva alebo narušenie finančnej stability v dôsledku veľkosti vybranej inštitúcie alebo skupiny alebo ich podielu na trhu, vonkajšej a vnútornej prepojenosti, zložitosti alebo cezhraničných činností, a to s osobitným zreteľom na nahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií,
y)
oprávneným záväzkom záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj vlastného kapitálu Tier 119a) alebo nástroj dodatočného kapitálu Tier 119b) alebo nástroj kapitálu Tier 219c) vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktoré nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti kapitalizácie,
z)
skupinou materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
aa)
nadobúdateľom osoba, na ktorú sa prevádzajú akcie alebo iné nástroje vlastníctva, dlhové nástroje, aktíva, práva alebo záväzky alebo akékoľvek ich kombinácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
ab)
pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny pobočka zahraničnej banky19d) alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine, ktorá je umiestnená na území Slovenskej republiky,
ac)
osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny,
ad)
vybranou inštitúciou tretej krajiny zahraničná banka19d) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine,
ae)
mimoriadnou verejnou finančnou podporou štátna pomoc podľa osobitného predpisu19f) alebo akákoľvek iná verejná finančná podpora na nadnárodnej úrovni, ktorá, ak by sa poskytla na národnej úrovni, by bola štátnou pomocou, ktorá sa poskytuje s cieľom zachovať alebo obnoviť stabilitu, likviditu alebo platobnú schopnosť vybranej inštitúcie podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), alebo skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
af)
hlavnými oblasťami obchodnej činnosti oblasti obchodnej činnosti, v rámci ktorých vykonávané služby pre vybranú inštitúciu alebo skupinu, ktorej súčasťou je táto vybraná inštitúcia, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo ďalšie peniazmi oceniteľné hodnoty,
ag)
zabezpečeným záväzkom záväzok zabezpečený záložným právom,19g) zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva,19g) zabezpečovacím prevodom pohľadávky, ručením alebo akýmkoľvek iným právom, ktoré má podobný obsah a účinky,
ah)
predpokladanou stratou Fondu ochrany vkladov rozdiel medzi predpokladaným úhrnom náhrad za nedostupné vklady, ktorých vyplatenie je zaručené Fondom ochrany vkladov podľa osobitného predpisu,1) a predpokladaným výťažkom Fondu ochrany vkladov z konkurzného konania,
ai)
dlhovými nástrojmi dlhopisy19h) a iné formy prevoditeľného dlhu, ako aj nástroje, ktorými sa vytvára alebo uznáva dlh,
aj)
mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené s ohľadom na kritérium ročného obratu podľa osobitného predpisu.19i)
zobraziť paragraf
§ 4
Zloženie rady

(1)
Rada má desať členov. Štyria členovia sú vedúci zamestnanci Národnej banky Slovenska, pričom aspoň jeden zástupca Národnej banky Slovenska je vo funkcii člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, jeden zástupca Národnej banky Slovenska je vedúci zamestnanec, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí organizačný útvar podľa § 3 ods. 2, a štyria členovia sú vedúci zamestnanci Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), pričom aspoň jeden zástupca ministerstva je vo funkcii štátneho tajomníka. Členov rady za Národnú banku Slovenska vymenováva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska a členov rady za ministerstvo vymenováva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Ďalším členom rady je riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a riaditeľ Štátnej pokladnice.
(2)
Členom rady nemôže byť osoba, ktorá priamo rozhoduje o postupe pri výkone dohľadu22) Národnej banky Slovenska.
(3)
Predsedom rady je štátny tajomník ministerstva.
(4)
Pri výkone pôsobnosti člena rady, ktorý je súčasne členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.22a)
(5)
Za člena rady môže byť vymenovaná a takú funkciu môže zastávať len dôveryhodná osoba s náležitou odbornou spôsobilosťou. Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje bezúhonná osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami najmenej v stupni utajenia Dôverné.22b) Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov. Na účely preukázania a preskúmania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba pred jej vymenovaním údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov22ba) o tejto osobe, a kópiu svojho dokladu totožnosti a kópiu svojho rodného listu na účely preverenia jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy22bb) s tým, že žiadosti o výpis z registra trestov je príslušné podávať22bb) ministerstvo, ak ide o osoby, ktoré vymenúva minister financií Slovenskej republiky, a Národná banka Slovenska, ak ide o osoby vymenúvané guvernérom Národnej banky Slovenska. Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax vo funkcii vedúceho zamestnanca22c) v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.
(6)
Členovi rady nepatrí za výkon funkcie v rade odmena ani nárok na úhradu iných výdavkov od rady.
(7)
Člen rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom je povinný využívať a zohľadňovať dostupné informácie týkajúce sa výkonu jeho právomocí a pôsobnosti. Člen rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a musí sa pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena rady.
(8)
Funkcia člena rady zaniká
a)
dňom účinnosti odvolania z rady,
b)
dňom zániku funkcie, s ktorou je spojená funkcia člena rady alebo na základe ktorej bolo vykonané vymenovanie za člena rady,
c)
dňom
1.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22d)
2.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22e)alebo
3.
dňom uplynutia šiestich kalendárnych mesiacov od ukončenia platnosti osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22f) ak v tejto lehote nebolo vydané nové osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o uznaní viny z trestného činu majetkovej povahy, z trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo z úmyselného trestného činu.
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
zobraziť paragraf
§ 5
Pôsobnosť rady

(1)
Rada
a)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riešenia krízových situácií,
b)
vydáva metodické usmernenia a odporúčania,
c)
vykonáva dohľad na mieste,
d)
vykonáva dohľad na diaľku,
e)
koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona, a ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2, je oprávnená podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu na vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu,23a)
f)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom s príslušnými rezolučnými orgánmi, s účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu,23) s ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, orgánmi verejnej moci v iných štátoch a s inými osobami, ktoré majú informácie o vybraných inštitúciách alebo ktorých činnosť súvisí s vybranými inštitúciami,
g)
zabezpečuje plnenie úloh v oblasti riešenia krízových situácií, ktoré jej vyplývajú z právne záväzných aktov Európskej únie alebo z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
h)
schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
i)
preberá v spolupráci s ministerstvom a Národnou bankou Slovenska usmernenia a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu24) okrem prípadu, ak nedodrží ani nemá v úmysle dodržať usmernenie alebo odporúčanie, a informuje o tom Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu,24)
j)
vypracováva a schvaľuje plány na riešenie krízových situácií, hodnotí riešiteľnosť krízových situácií a odstraňuje prekážky riešiteľnosti krízových situácií,
k)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.25)
(2)
Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať radu pri vykonávaní jej činnosti.
(3)
Na výkon dohľadu rady vrátane konania rady podľa odseku 1 písm. c) až d) sa vzťahuje osobitný predpis.26) Pri výkone dohľadu patria rade a osobám, ktoré v mene rady vykonávajú dohľad, oprávnenia podľa tohto zákona a osobitného zákona.26) Za výkon dohľadu zodpovedá rada. Osoby, ktoré v mene rady vykonávajú dohľad, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dohľadu; tým nie je dotknutá ich pracovnoprávna zodpovednosť a ani ich trestnoprávna zodpovednosť.
(4)
Pri prijímaní svojich rozhodnutí je rada povinná zohľadniť možné dôsledky svojho rozhodnutia v ostatných členských štátoch, v ktorých pôsobí vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej je rozhodnutie určené, alebo v ktorých pôsobia ostatní členovia skupiny, ktorej členom je táto vybraná inštitúcia, a minimalizovať negatívny vplyv svojich rozhodnutí na finančnú stabilitu a negatívne hospodárske a sociálne dôsledky svojich rozhodnutí v týchto členských štátoch.
(5)
Rada upraví v štatúte rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa vymedzenia pôsobnosti a právomocí rady.
(6)
Rozhodnutie rezolučného orgánu iného členského štátu prijaté po dohode s radou je záväzné aj pre osoby, nad ktorými vykonáva pôsobnosť rada.
(7)
Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.
zobraziť paragraf
§ 9
Právomoci rady v rezolučnom konaní

(1)
Rada môže v rezolučnom konaní
a)
vykonávať všetky rozhodovacie právomoci, akcionárske práva, práva iných vlastníkov alebo práva štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie,
b)
prevádzať akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou,
c)
previesť na tretiu osobu s jej súhlasom práva, aktíva alebo záväzky vybranej inštitúcie,
d)
znížiť, prípadne odpustiť istinu alebo splatný zostatok oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie,
e)
vykonať konverziu oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie na kmeňové akcie alebo iné nástroje vlastníctva tejto vybranej inštitúcie, príslušnej materskej spoločnosti alebo preklenovacej inštitúcie podľa § 55, na ktorú sa aktíva, práva alebo záväzky danej vybranej inštitúcie prevádzajú,
f)
zrušiť dlhový nástroj vydaný vybranou inštitúciou, ako aj nástroj, ktorý poskytuje právo nadobudnúť dlhové nástroje, okrem zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1 písm. b),
g)
znížiť menovitú hodnotu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie a zrušiť45) akcie alebo iné nástroje vlastníctva,
h)
uložiť vybranej inštitúcii alebo príslušnej materskej spoločnosti vybranej inštitúcie povinnosť vydať nové akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo iné kapitálové nástroje vrátane prioritných akcií a podmienene vymeniteľných nástrojov,
i)
zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov, ako aj nástrojov, ktoré poskytujú právo nadobudnúť dlhové nástroje, a iných oprávnených záväzkov vydaných vybranou inštitúciou alebo zmeniť výšku splatných úrokov na základe týchto nástrojov a iných oprávnených záväzkov alebo dátum splatnosti úrokového výnosu, a to aj prostredníctvom dočasného pozastavenia platby s výnimkou zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1,
j)
vykonať opatrenia na to, aby zo zmlúv o derivátoch nevyplývali vybranej inštitúcii ďalšie záväzky alebo aby tieto záväzky boli kompenzované, a ukončiť finančné zmluvy alebo zmluvy o derivátoch na účely § 63,
k)
odvolať alebo vymenovať štatutárny orgán, dozornú radu a vedúcich zamestnancov vybranej inštitúcie,
l)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska, aby posúdila nadobudnutie kvalifikovanej účasti v určenej kratšej lehote podľa osobitných predpisov,46)
m)
požadovať od akejkoľvek osoby, aby poskytla informácie, ktoré rada vyžaduje na rozhodnutie o opatrení na riešenie krízových situácií a jeho prípravu vrátane aktualizácie a doplnenia informácií poskytnutých v plánoch riešenia krízových situácií a vrátane vyžadovania toho, aby sa informácie poskytovali prostredníctvom kontrol na mieste.
(2)
Na radu sa pri výkone jej právomocí v rezolučnom konaní nevzťahuje požiadavka získať povolenie alebo súhlas od štátneho orgánu podľa osobitného predpisu, verejnej osoby alebo súkromnej osoby vrátane akcionárov alebo veriteľov vybranej inštitúcie okrem povinnosti získať povolenie od Národnej banky Slovenska podľa § 56 ods. 3. Rada nemá povinnosť vopred oznámiť, zverejniť oznámenie alebo prospekt47) alebo predložiť akýkoľvek dokument inému orgánu alebo ho registrovať podľa osobitných predpisov.48) Tým nie sú dotknuté požiadavky na oznamovanie ustanovené rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc. Rada nie je viazaná obmedzeniami, ktoré sa týkajú prevodu finančných nástrojov, aktív, práv alebo záväzkov, a nepotrebuje súhlas na takýto prevod.
(3)
Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona je rada oprávnená vykonávať právomoci podľa odseku 1 písm. a) až j), l) a m) primerane.
zobraziť paragraf
§ 12
Osobitný správca

(1)
Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní, ako aj mimo rezolučného konania, najmä v rámci pôsobnosti rady podľa § 5 ods. 1 písm. g) a k) a § 70 ods. 1, môže vymenovať osobitného správcu. Rada o vymenovaní osobitného správcu vydá osvedčenie o vymenovaní osobitného správcu.
(2)
Rada pri vymenovaní osobitného správcu vymedzí najmä
a)
rozsah právomocí, ktoré prechádzajú na osobitného správcu v dôsledku pozastavenia výkonu funkcií štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie a rozsah práv akcionárov alebo vlastníkov iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie,
b)
úkony osobitného správcu, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu rady.
(3)
Rada uzatvorí s osobitným správcom zmluvu o výkone činnosti osobitného správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(4)
Osobitný správca je povinný vykonávať všetky úkony potrebné na riešenie krízových situácií na účel výkonu právomocí rady podľa odseku 1 v súlade s odsekmi 2 a 3.
(5)
Rada môže osobitného správcu kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov odvolať.
(6)
Osvedčením o vymenovaní osobitného správcu a osôb vykonávajúcich zahraničné opatrenie porovnateľné s úkonmi osobitného správcu podľa tohto zákona je originál dokladu o vymenovaní osobitného správcu alebo osvedčenie o vymenovaní osobitného správcu príslušným rezolučným orgánom iného členského štátu. Preklad tohto osvedčenia do úradného jazyka členského štátu nevyžaduje úradné overenie ani iný podobný postup.
(7)
Osobitným správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Osobitný správca, ak je ním fyzická osoba, musí byť odborne spôsobilý podľa osobitného predpisu.55) Osobitným správcom nemôže byť osoba, ktorá
a)
je zamestnancom Národnej banky Slovenska, členom rady alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska alebo členom rady kedykoľvek v období posledných dvoch rokov pred vymenovaním za osobitného správcu,
b)
bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri výkone riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin,
c)
kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala vo vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo osobitná správa, funkciu člena dozornej rady, člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca, ak sa výkonu tejto funkcie sama dobrovoľne nevzdala,
d)
má k vybranej inštitúcii, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa odseku 4, osobitný vzťah podľa osobitného predpisu,56)
e)
je dlžníkom alebo veriteľom vybranej inštitúcie, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa odseku 4,
f)
je zamestnancom osobitného správcu, prostredníctvom ktorého sa výkon činnosti podľa odseku 4 vykonáva, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom vybranej inštitúcie, ktorej výkon činnosti podľa odseku 4 sa týka,
g)
je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu inej vybranej inštitúcie alebo vedúcim alebo zástupcom vedúceho inej pobočky zahraničnej vybranej inštitúcie,
h)
kedykoľvek v období posledného roka poskytovala vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo ktorej sa výkon činnosti podľa odseku 4 týka, audítorské služby bez vyslovenia výhrad k činnosti tejto vybranej inštitúcie.
(8)
Osobitným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoločný výkon advokácie alebo je audítorskou spoločnosťou podľa osobitných predpisov,57) ak táto právnická osoba má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s jej činnosťou57) pri výkone osobitnej správy a s výkonom funkcie osobitného správcu alebo má dostatočnú výšku vlastných zdrojov financovania a spoločníkmi tejto právnickej osoby, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu tejto právnickej osoby ani zamestnancami tejto právnickej osoby nie je ani jedna fyzická osoba uvedená v odseku 7.
(9)
Vymenovanie, zmena a skončenie činnosti osobitného správcu sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis osobitného správcu podáva rada; pri podaní tohto návrhu sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.58)
(10)
Do obchodného registra sa zapisuje
a)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo osobitného správcu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osobitného správcu, ak ide o právnickú osobu.
(11)
Osobitný správca môže navrhnúť, aby výkon jeho činnosti podľa odseku 4 bol zapísaný v obchodnom registri alebo obdobnom verejnom registri vedenom v inom členskom štáte, na ktorého území je umiestnená pobočka vybranej inštitúcie, ktorej sa výkon činnosti osobitného správcu podľa odseku 4 týka, ak takýto zápis umožňuje právny poriadok príslušného členského štátu.
(12)
Osobitný správca je povinný vypracovať pre radu, ktorá ho vymenovala, správu o hospodárskej a finančnej situácii vybranej inštitúcie a správu o postupe pri plnení svojich povinností. Osobitný správca tieto správy predkladá v pravidelných intervaloch, ktoré určí rada, a na začiatku a na konci výkonu svojej funkcie.
(13)
Osobitný správca sa vymenúva na jeden rok. Toto obdobie je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť, ak rada vydá rozhodnutie, že podmienky na vymenovanie osobitného správcu sú aj naďalej splnené.
(14)
Ak rada plánuje vymenovať osobitného správcu pre vybranú inštitúciu na úrovni skupiny, zváži, či je vhodnejšie vymenovať rovnakého osobitného správcu pre všetky dotknuté vybrané inštitúcie v záujme účelnosti a uľahčenia riešenia krízových situácií dotknutých vybraných inštitúcií.
(15)
Výkon funkcie osobitného správcu sa skončí
a)
uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, alebo
b)
dňom jeho odvolania z funkcie.
(16)
Náklady spojené s výkonom funkcie osobitného správcu vrátane odmien správcu uhrádza vybraná inštitúcia, ktorej sa výkon činnosti osobitného správcu podľa odseku 4 týka.
(17)
Valné zhromaždenie vybranej inštitúcie môže dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov rozhodnúť alebo navrhnúť rade, aby sa v stanovách určilo, že oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia na účel prijatia rozhodnutia o zvýšení základného imania sa vydá v kratšom čase, ako ustanovuje § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak sa valné zhromaždenie neuskutoční skôr ako o 10 kalendárnych dní od jeho zvolania a sú splnené podmienky na použitie opatrení podľa osobitného predpisu alebo sú splnené podmienky na vymenovanie dočasného správcu vybranej inštitúcie podľa osobitného predpisu a zvýšenie kapitálu je potrebné na odvrátenie splnenia podmienok na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 13
Doplnkové právomoci rady

(1)
Rada môže v rámci svojich doplnkových právomocí aj
a)
previesť bez záväzkov alebo vecných bremien aktíva, práva a záväzky okrem ochranných opatrení podľa § 81; akýkoľvek nárok na kompenzáciu podľa tohto zákona sa nepovažuje za záväzok ani vecné bremeno,
b)
zrušiť predkupné práva na nadobúdanie akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
c)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby ukončila alebo pozastavila prijímanie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo prijímanie finančných nástrojov podľa osobitného predpisu,59)
d)
vyžadovať, aby mal nadobúdateľ na účely práv alebo povinností postavenie vybranej inštitúcie, a to vrátane všetkých práv alebo povinností týkajúcich sa účasti na regulovanom trhu a systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ak § 53 a 55 neustanovujú inak,
e)
vyžadovať od vybranej inštitúcie a nadobúdateľa poskytnutie informácií a súčinnosti,
f)
meniť alebo zrušiť akékoľvek zmluvné podmienky, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo nadobúdateľ.
(2)
Rada vykonáva právomoci podľa odseku 1 len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2.
(3)
Rada je oprávnená na účely zachovania nepretržitej činnosti zveriť nadobúdateľovi riadenie obchodných činností vybranej inštitúcie, čo zahŕňa
a)
z hľadiska zachovania zmluvných vzťahov vstup nadobúdateľa do práv a záväzkov vybranej inštitúcie,
b)
právne nástupníctvo nadobúdateľa namiesto vybranej inštitúcie v konaniach týkajúcich sa finančných nástrojov, práv, aktív a záväzkov, ktoré boli predmetom prevodu.
(4)
Právomoc podľa odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. b) sa nevzťahuje na
a)
práva zamestnancov vybranej inštitúcie v prípade ukončenia pracovného pomeru,
b)
práva zmluvnej strany vykonávať práva zo zmluvy vrátane práva ukončiť zmluvu v súlade s podmienkami zmluvy, v dôsledku konania alebo opomenutia zo strany vybranej inštitúcie, pred prevodom alebo zo strany nadobúdateľa po prevode, ak § 14 až 17 neustanovujú inak.
zobraziť paragraf
§ 24
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií vybranej inštitúcie

(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie vzťahuje na významnú pobočku, posúdi riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie, ktorá nie je súčasťou skupiny, pričom neprihliada na možnosť poskytnutia
a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(2)
Krízová situácia vo vybranej inštitúcii sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak by podaním návrhu rady na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu alebo uskutočnením rezolučného konania voči vybranej inštitúcii nevznikli žiadne významné negatívne vplyvy na finančnú stabilitu Slovenskej republiky, iných členských štátov a Európskej únie ako celku a zároveň kritické funkcie vybranej inštitúcie zostanú zachované, a to aj vtedy, ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(3)
Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie vybranej inštitúcie rada uskutoční v rámci prípravy plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie a pri jeho aktualizácii v súlade s § 21.
(4)
Ak rada zistí, že krízová situácia vo vybranej inštitúcii nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).66)
(5)
Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie primerane zohľadňuje najmä skutočnosti uvedené v § 28 ods. 5.
zobraziť paragraf
§ 25
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie

(1)
Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie vykonaného podľa § 24 a 28 zistí existenciu podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie, písomne oznámi tieto skutočnosti vybranej inštitúcii, Národnej banke Slovenska a príslušným rezolučným orgánom v štátoch, v ktorých sú umiestnené významné pobočky vybranej inštitúcie.
(2)
Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1, pozastaví vypracovanie plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie až do prijatia rozhodnutia podľa odseku 3 alebo odseku 4; rada postupuje rovnako, aj ak jej bolo doručené obdobné oznámenie o existencii podstatných prekážok od iného príslušného rezolučného orgánu. Súčasne sa prerušuje lehota na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa § 27 ods. 5.
(3)
Vybraná inštitúcia navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ktoré prijme na riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok na riešenie krízových situácií uvedených v oznámení. Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi, či sa týmito opatreniami dostatočne účinne riešia alebo odstraňujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie. Ak sú navrhnuté opatrenia podľa rady dostatočné na účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie, uloží rozhodnutím vybranej inštitúcii povinnosť prijať tieto opatrenia. V rozhodnutí určí lehotu na ich splnenie a rozhodnutie doručí dotknutej vybranej inštitúcii.
(4)
Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie, uloží rozhodnutím vybranej inštitúcii povinnosť prijať náhradné opatrenia a rozhodnutie doručí dotknutej vybranej inštitúcií. Rada v rozhodnutí zdôvodní nedostatky opatrení navrhnutých vybranou inštitúciou a uvedie, akým spôsobom náhradné opatrenia účinnejšie vyriešia alebo odstránia prekážky brániace riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie. Rada pri rozhodovaní o náhradných opatreniach prihliada najmä na ohrozenie finančnej stability vyplývajúce z týchto prekážok a na vplyv opatrení na obchodnú činnosť vybranej inštitúcie, jej stabilitu a jej schopnosť byť prínosom pre hospodárstvo.
(5)
Vybraná inštitúcia do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia podľa odseku 4 o náhradných opatreniach navrhne rade postup na ich splnenie.
(6)
Rada je oprávnená uložiť vybranej inštitúcii najmä tieto náhradné opatrenia:
a)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci skupiny, pripravila dohody o poskytovaní služieb v rámci skupiny alebo s tretími stranami na zaistenie poskytovania kritických funkcií,
b)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú expozíciu,
c)
uložiť povinnosť jednorazovo alebo pravidelne poskytnúť rade dodatočné informácie potrebné na účely riešenia krízových situácií,
d)
požadovať, aby vybraná inštitúcia predala určité aktíva,
e)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, alebo nezačala vykonávať niektoré činnosti,
f)
obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti alebo poskytovaniu nových či existujúcich produktov,
g)
požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr vybranej inštitúcie alebo ktorejkoľvek osoby v skupine, ktorá je pod jej priamou kontrolou alebo nepriamou kontrolou, s cieľom zmierniť ich zložitosť a zabezpečiť tak, aby kritické funkcie bolo možné právne a prevádzkovo oddeliť od ostatných funkcií prostredníctvom uloženia opatrení riešenia krízových situácií,
h)
požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú holdingovú spoločnosť v členskom štáte alebo materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,
i)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa § 31,
j)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa § 31, najmä aby sa pokúsila opätovne prehodnotiť a zmeniť každý oprávnený záväzok, nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2, ktorý emitovala, s cieľom zabezpečiť, aby každé rozhodnutie príslušného rezolučného orgánu odpísať alebo konvertovať takýto záväzok alebo nástroj bolo vykonateľné podľa príslušného právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na tento záväzok alebo nástroj,
k)
požadovať, ak je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, aby holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou zriadila samostatnú finančnú holdingovú spoločnosť na kontrolu vybranej inštitúcie, ak je to potrebné na zjednodušenie riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie a na zamedzenie nepriaznivého vplyvu uložených opatrení na riešenie krízových situácií a vedenia rezolučných konaní podľa tohto zákona na osoby v skupine, ktoré nie sú finančnými inštitúciami.
(7)
Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska možný vplyv týchto náhradných opatrení na vybranú inštitúciu, vnútorný trh v oblasti finančných služieb a na finančnú stabilitu v ostatných členských štátoch a v Európskej únii ako celku.
(8)
Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu nástrojov, ktoré podliehajú kapitalizácii, vydaných inou vybranou inštitúciou okrem záväzkov medzi vybranými inštitúciami, ktoré sú súčasťou skupiny.
zobraziť paragraf
§ 29
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny

(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností a po prerokovaní s kolégiom orgánov dohľadu a príslušnými rezolučnými orgánmi v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje na významnú pobočku, vykoná v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií posúdenie podľa § 28 a vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o uložení povinnosti osobe v skupine prijať náhradné opatrenia podľa § 25 ods. 4.
(2)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom68) pripraví a po prerokovaní s príslušnými zahraničnými orgánmi dohľadu predloží materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike, príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky správu, ktorá obsahuje analýzu podstatných prekážok účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií a vykonávania právomocí v oblasti riešenia krízových situácií vo vzťahu k skupine. Rada v správe zváži vplyv na obchodný model osôb v skupine a odporučí primerané opatrenia, ktoré sú potrebné na odstránenie týchto prekážok.
(3)
Ak rade doručí príslušný rezolučný orgán správu podľa odseku 2, rada ju bezodkladne doručí príslušnej osobe v skupine.
(4)
Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike môže do štyroch mesiacov od doručenia správy podľa odseku 2 predložiť k správe pripomienky a navrhnúť rade náhradné opatrenia na odstránenie prekážok uvedených v správe.
(5)
Rada oznámi náhradné opatrenia navrhnuté materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 4 Národnej banke Slovenska, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku.
(6)
Rada po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku, a zahraničným orgánom dohľadu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku, spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností vyvinie v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o tom, či existujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie na úrovni skupiny, o opatreniach na ich odstránenie, o náhradných opatreniach navrhnutých materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike a o opatreniach, ktoré navrhli rada a príslušný rezolučný orgán dcérskej spoločnosti, pričom zohľadnia možný vplyv opatrení na finančnú stabilitu v Slovenskej republike a v iných členských štátoch, v ktorých sídlia osoby v skupine.
(7)
Rozhodnutie podľa odseku 6 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike doručila rade pripomienky podľa odseku 4, alebo do štyroch mesiacov od márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 4 podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Rada rozhodnutie doručí materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(8)
Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia podľa odseku 6 o opatreniach podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k) podľa osobitného predpisu,66) rada vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s týmto rozhodnutím. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia a rade sa nepodarilo dosiahnuť rozhodnutie rezolučných orgánov podľa odseku 6, rada vydá rozhodnutie o opatreniach, ktoré sa prijmú na úrovni skupiny. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Rada doručí svoje rozhodnutie rezolučným orgánom podľa odseku 6 a materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(9)
Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou, snaží sa o dosiahnutie spoločného rozhodnutia v lehote podľa odseku 7, ktorá sa vzťahuje na príslušný rezolučný orgán na úrovni skupiny a materskú spoločnosť so sídlom v členskom štáte. Ak sa neprijme spoločné rozhodnutie v lehote podľa odseku 7, vydá rada samostatné rozhodnutie voči dcérskej spoločnosti o opatreniach na odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie podľa § 25 ods. 4. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Rozhodnutie sa doručí dcérskej spoločnosti a príslušnému rezolučnému orgánu na úrovni skupiny. Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou a nesúhlasí s návrhom spoločného rozhodnutia o opatreniach podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k), môže v lehote podľa odseku 7 požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia s príslušným rezolučným orgánom. Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov, ktorý vykonáva pôsobnosť nad osobou v skupine, požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia vo veci opatrenia podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k) v súlade s osobitným predpisom,66) rada vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s týmto rozhodnutím. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, rada vydá samostatné rozhodnutie voči dcérskej spoločnosti. Rozhodnutie doručí aj príslušnému rezolučnému orgánu na úrovni skupiny.
zobraziť paragraf
§ 34
Podmienky rezolučného konania

(1)
Rada posúdi, či sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania. Posudzuje, či
a)
vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
existuje verejný záujem a
c)
pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností nemôžu byť prijaté akékoľvek alternatívne opatrenia súkromného sektora, opatrenia dohľadu71aa) vrátane opatrení včasnej intervencie podľa osobitného predpisu50) alebo odpísanie a konverzia kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona, v dôsledku ktorých by bolo možné v primeranom čase predísť zlyhaniu vybranej inštitúcie.
(2)
Vybraná inštitúcia zlyháva alebo je zjavné, že v blízkej budúcnosti zlyhá, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
sú splnené podmienky alebo existujú okolnosti, ktoré by umožňovali v blízkej budúcnosti vydať rozhodnutie o odobratí príslušného povolenia vybranej inštitúcie,
b)
aktíva vybranej inštitúcie sú nižšie ako jej záväzky alebo existujú okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že aktíva vybranej inštitúcie budú v blízkej budúcnosti nižšie ako jej záväzky,
c)
vybraná inštitúcia nie je schopná uhrádzať svoje záväzky v čase splatnosti alebo existujú okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že vybraná inštitúcia v blízkej budúcnosti nebude schopná uhrádzať svoje záväzky v čase splatnosti, alebo
d)
vybranej inštitúcii má byť poskytnutá mimoriadna verejná finančná podpora s výnimkou prípadov, keď s cieľom vyhnúť sa vážnemu narušeniu hospodárstva alebo ho napraviť pri zachovaní finančnej stability má mimoriadna verejná finančná podpora niektorú z týchto foriem:
1.
štátna záruka na zaručenie krátkodobého úveru na dočasnú podporu likvidity, ktoré poskytujú centrálne banky podľa podmienok centrálnych bánk,
2.
štátna záruka na novoemitované záväzky alebo
3.
doplnenie vlastných zdrojov alebo nákup kapitálových nástrojov za ceny a za podmienok, ktorými sa vybraná inštitúcia nezvýhodňuje, ak sa v čase udelenia mimoriadnej verejnej finančnej podpory nevyskytujú okolnosti uvedené v písmenách a) až c) a ani okolnosti podľa § 70 ods. 3; forma mimoriadnej verejnej finančnej podpory podľa predchádzajúcej vety je obmedzená len na účel doplnenia kapitálu do požadovanej výšky kapitálovej primeranosti určenej na základe stresových testov,71b) preskúmania kvality aktív alebo iných rovnocenných hodnotení vykonaných Európskou centrálnou bankou, Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) alebo príslušnými orgánmi členských štátov po schválení príslušným orgánom dohľadu, ak tak vyžaduje vnútroštátne právo príslušného členského štátu.
(3)
V každom z prípadov uvedených v odseku 2 písm. d) sa opatrenia obmedzia na solventné vybrané inštitúcie a sú podmienené schválením v súlade s pravidlami Európskej únie pre štátnu pomoc. Predmetné opatrenia majú preventívnu a dočasnú povahu a sú primerané na nápravu dôsledkov vážneho narušenia hospodárstva. Tieto opatrenia nie je možné použiť na vyrovnanie strát, ktoré vybranej inštitúcii vznikli alebo v blízkej budúcnosti pravdepodobne vzniknú.
(4)
Národná banka Slovenska bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 2 oznámi túto skutočnosť rade. Národná banka Slovenska v oznámení podľa prvej vety uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k tomuto záveru. Ak rada zistí splnenie niektorej z podmienok podľa odseku 2, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Národnú banku Slovenska.
(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 o tom, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti zlyhá, môže konštatovať Národná banka Slovenska po prerokovaní s radou alebo rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska. Rada počas celého rezolučného konania skúma, či trvajú podmienky podľa odseku 1. Ak zistí, že podmienky netrvajú, rozhodnutím rezolučné konanie zastaví a ďalej postupuje podľa tohto zákona.
(6)
Predstavenstvo vybranej inštitúcie je povinné bezodkladne po tom, ako sa dozvedelo a s odbornou starostlivosťou vyhodnotilo, že je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 2, oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska.
zobraziť paragraf
§ 38
Začatie rezolučného konania

(1)
Rezolučné konanie možno začať na návrh alebo bez návrhu, ak sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48.
(2)
Návrh na začatie rezolučného konania môže podať
a)
Národná banka Slovenska,
b)
vybraná inštitúcia prostredníctvom Národnej banky Slovenska.
(3)
Návrh sa podáva písomne a musí obsahovať dôvody na začatie rezolučného konania, sledovaný cieľ rezolučného konania vo vzťahu k vybranej inštitúcii a iným dotknutým osobám, návrh opatrení a odôvodnenie. Ak ide o návrh podľa odseku 2 písm. b), návrh musí obsahovať aj všeobecné náležitosti podľa osobitného predpisu.26)
(4)
Ak sa začína rezolučné konanie na návrh, Národná banka Slovenska v návrhu zároveň uvedie, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c) alebo podľa § 48.
(5)
Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48 nie sú splnené, návrh na začatie rezolučného konania zamietne. Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c) sú splnené, pričom však nie je splnená podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. b), je oprávnená podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu podľa osobitného predpisu,23a) tým nie je dotknuté právo rady podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu počas alebo pri skončení rezolučného konania, ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2.
(6)
Vybraná inštitúcia zostaví priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre podľa osobitného predpisu,71c) ku dňu začatia rezolučného konania.
zobraziť paragraf
§ 40
Účinky začatia rezolučného konania

(1)
Začatím rezolučného konania sa prerušujú súdne konania a iné konania podľa osobitných predpisov, ktoré sa týkajú majetku vybranej inštitúcie, ak rada v rozhodnutí o začatí rezolučného konania nerozhodne inak. Súčasne sa prerušuje plynutie premlčacích dôb podľa osobitných zákonov.
(2)
Začatie rezolučného konania voči vybranej inštitúcii bráni začatiu konkurzného konania na majetok vybranej inštitúcie, ako aj zavedeniu nútenej správy nad vybranou inštitúciou.
(3)
V konaní prerušenom podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh rady. Rada v konaní koná v mene a na účet vybranej inštitúcie.
(4)
Právne úkony, ktoré so začatím rezolučného konania voči vybranej inštitúcii spájajú osobitne dojednané účinky, sú počas rezolučného konania neúčinné, ak rada nerozhodne inak. Rada môže určiť alebo zmeniť rozsah účinkov týchto úkonov alebo rozhodnúť, že ich účinok nastane pri splnení ďalších skutočností.
(5)
Oprávnenie vybranej inštitúcie nakladať s majetkom, uzatvárať zmluvy alebo inak konať je obmedzené v rozsahu, v ktorom prechádza oprávnenie na radu podľa tohto zákona a osobitných predpisov upravujúcich činnosť vybranej inštitúcie.
(6)
Rada môže upraviť právo odporovať úkonom vybranej inštitúcie v rovnakom rozsahu, ako by ich mohol uplatniť správca pri vyhlásení konkurzu na majetok vybranej inštitúcie podľa osobitných predpisov.62)
(7)
Rada môže rozhodnúť o zmene splatnosti záväzkov a pohľadávok a o ich rozsahu. Splatnosť záväzkov a pohľadávok z hypotekárnych obchodov73) alebo obdobných obchodov, ktorých predmetom je nehnuteľnosť, a splatnosť je dlhšia ako štyri roky, nie je začatím konania dotknutá. Ak došlo k splatnosti pohľadávky z hypotekárneho obchodu alebo obdobného obchodu na základe zmluvy alebo jednostranným úkonom v lehote kratšej ako šesť mesiacov pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania alebo iného rozhodnutia podľa tohto zákona, na ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia o rezolučnom konaní, môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane alebo rade, že sa dožaduje účinkov podľa druhej vety; na základe písomného oznámenia nastávajú účinky podľa druhej vety a na splatnosť pohľadávok alebo záväzkov z hypotekárnych obchodov alebo obdobných obchodov sa hľadí akoby nenastala. Ustanovenie tohto odseku sa primerane použije aj na splatnosť tých pohľadávok a záväzkov, ktoré svojou povahou, predmetom a splatnosťou majú obdobné postavenie hypotekárnym obchodom.
(8)
Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo zmluva o rozdelení vybranej inštitúcie podlieha súhlasu rady. Splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie vybranej inštitúcie možno zapísať do obchodného registra iba so súhlasom rady.
(9)
Na základe žiadosti akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, alebo ak stanovy určujú aj akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota je menšia ako 5 % základného imania, o zaradenie nimi určenej záležitosti na program valného zhromaždenia zvolaného na rozhodnutie o zvýšení základného imania pri splnení podmienok podľa odseku 1, doručené po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov vybranej inštitúcie.
(10)
Počas rezolučného konania sa neuplatňujú ustanovenia o
a)
povinnosti oceňovania hodnoty nepeňažného vkladu,74)
b)
povinnosti zvolať valné zhromaždenie,75)
c)
väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania,76)
d)
lehote a náležitostiach oznámenia alebo pozvánky na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania alebo o znížení základného imania,77)
e)
práve na prednostné upisovanie akcií,78)
f)
potrebných väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania,79)
g)
pravidlách pre vzatie akcií z obehu,80)
h)
pravidlách pre ochranu veriteľov pri znížení základného imania,81)
i)
podmienke pre platnosť a účinnosť zmeny stanov,81a)
j)
nemožnosti postúpenia pohľadávky bez dohody s dlžníkom,81b)
k)
písomnej výzve a lehote omeškania, ktorá musí byť dodržaná, aby vybraná inštitúcia mohla postúpiť svoje pohľadávky postupníkovi bez súhlasu klienta.81c)
(11)
Rada môže rozhodnúť o vylúčení niektorých účinkov podľa odsekov 1 až 10.
(12)
Ustanovenie odseku 10 sa vzťahuje primerane aj na výkon právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 52
Všeobecné zásady, ktorými sa riadia opatrenia na riešenie krízových situácií

(1)
Medzi opatrenia na riešenie krízových situácií patrí
a)
prevod majetku,
b)
využitie preklenovacej inštitúcie,
c)
oddelenie aktív,
d)
kapitalizácia.
(2)
Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív len spolu s iným opatrením na riešenie krízových situácií.
(3)
Okrem situácie podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o uložení opatrení na riešenie krízových situácií jednotlivo alebo v akejkoľvek kombinácii.
(4)
Ak sa na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, použijú iba opatrenia na riešenie krízových situácií uvedené v odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a tieto budú použité len na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), táto vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa v primeranom čase zruší likvidáciou alebo vstúpi do konkurzu.
(5)
Zrušenie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa vykoná s ohľadom na povinnosť vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) poskytovať súčinnosť podľa § 18 nadobúdateľovi aktív, práv alebo záväzkov podľa odseku 4 tak, aby mu bolo umožnené pokračovať vo vykonávaní činností alebo poskytovaní služieb, ktoré prostredníctvom prevodu nadobudol, ako aj na akýkoľvek iný dôvod, na základe ktorého je pokračovanie činnosti vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nevyhnutné na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie alebo dodržania zásad riešenia krízovej situácie v súlade s týmto zákonom.
(6)
Rada môže od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, vymáhať všetky oprávnené výdavky, ktoré riadne vynaložila v súvislosti s uložením opatrení na riešenie krízových situácií, výkonom právomocí rady riešiť krízovú situáciu vrátane nákladov spojených s výkonom osobitnej správy, ocenením aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo vládnymi stabilizačnými opatreniami, a to jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:
a)
započítaním voči akejkoľvek protihodnote, ktorú nadobúdateľ vyplatil vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, alebo akcionárom a držiteľom iných nástrojov vlastníctva,
b)
ako prednostný veriteľ od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo
c)
ako prednostný veriteľ z akýchkoľvek výnosov vytvorených prostredníctvom ukončenia prevádzky preklenovacej inštitúcie alebo správcu aktív.
(7)
Oprávnené výdavky rady podľa odseku 6, ktoré sú splatné skôr, ako rada môže použiť spôsob ich vymáhania podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c), sa na základe žiadosti rady doručenej ministerstvu môžu uhradiť zo štátnych finančných aktív, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte podľa osobitného predpisu.85a) Takto uhradené výdavky rada refunduje na účet podľa prvej vety bezodkladne potom, ako uplatní spôsob ich vymáhania podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c).
(8)
Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) opatrenie na riešenie krízových situácií, ktoré by viedlo k stratám pre veriteľov alebo ku konverzii ich pohľadávok, pristúpi rada k výkonu právomoci odpísať a konvertovať kapitálové nástroje podľa ôsmej časti tohto zákona bezprostredne pred uplatnením opatrenia na riešenie krízových situácií alebo spolu s jeho uplatnením.
zobraziť paragraf
§ 59
Rozsah kapitalizácie

(1)
Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku 2. Bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa riadia, nie sú predmetom odpísania alebo konverzie tieto záväzky:
a)
kryté vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov zo zaisťovacích derivátových nástrojov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť krycieho súboru a ktoré sú zabezpečené spôsobom ako kryté dlhopisy, a to do výšky hodnoty zabezpečenia,
c)
záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré sú v držbe fondu podľa osobitného predpisu95a) za predpokladu, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) je depozitárom tohto fondu podľa osobitného predpisu95b) a klient je osobitne chránený podľa osobitného predpisu,2)
d)
záväzky z fiduciárneho vzťahu, kde vybraná inštitúcia je fiduciárom a klient nadobúdateľom za predpokladu, že taký nadobúdateľ je chránený podľa konkurzného práva alebo občianskeho práva,
e)
záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, s pôvodne dohodnutou lehotou splatnosti menej ako sedem dní,
f)
záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom podľa osobitného predpisu95ba) alebo voči systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi podľa osobitného predpisu95bb) alebo voči prevádzkovateľom týchto systémov alebo voči ich účastníkom a vyplývajúce z účasti v takom systéme,
g)
záväzky ku ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inému pracovnoprávnemu nároku voči zamestnávateľovi okrem variabilnej zložky odmeňovania, ktorá sa neupravuje v rámci kolektívneho vyjednávania; to sa nevzťahuje na variabilnú zložku odmeňovania zamestnancov, ktorých pracovná činnosť má významný vplyv na rizikový profil inštitúcie,95c) a to ani na úpravu variabilnej zložky odmeňovania v rámci kolektívneho vyjednávania,
2.
komerčnému veriteľovi alebo obchodnému veriteľovi z dôvodu poskytovania tovaru alebo služieb kritických pre každodenné fungovanie vybranej inštitúcie vrátane služieb informačných technológií, verejnoprospešných služieb, služieb súvisiacich s prenájmom, prevádzkou a údržbou priestorov,
3.
daňovému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,
4.
Fondu ochrany vkladov alebo Garančnému fondu investícií.
(2)
Rada môže vylúčiť niektoré oprávnené záväzky z odpísania alebo konverzie, ak
a)
opatrenie kapitalizácie nie je možné vykonať v primeranom čase,
b)
je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných obchodných činností tak, aby sa zachovala schopnosť pokračovať vo vykonávaní kľúčových operácií, služieb a obchodov,
c)
je to nevyhnutné a primerané na zabránenie šírenia krízy, najmä ak ide o chránené vklady podľa osobitného predpisu,62) ktorá by závažne narušila fungovanie finančných trhov vrátane trhovej infraštruktúry spôsobom, ktorý by mohol viesť k vážnemu narušeniu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Európskej únie, alebo
d)
uloženie opatrenia kapitalizácie na tieto záväzky by viedlo k takému poklesu hodnôt, že straty znášané ostatnými veriteľmi by boli vyššie, ako keby tieto záväzky boli vylúčené.
(3)
Pri vylúčení niektorých záväzkov podľa odseku 2 môže rada zvýšiť rozsah odpísania alebo konverzie uplatnený na iné oprávnené záväzky v súlade s pravidlom podľa § 33 ods. 1 písm. f).
(4)
Pri úplnom alebo čiastočnom vylúčení niektorých oprávnených záväzkov podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o poskytnutí príspevku vybranej inštitúcii z národného fondu, ak straty, ktoré mali byť absorbované prostredníctvom kapitalizácie týchto oprávnených záväzkov neboli prenesené v celom rozsahu na iných veriteľov. Príspevok sa môže poskytnúť na účely
a)
pokrytia všetkých strát, ktoré neboli absorbované oprávnenými záväzkami a obnovu čistej hodnoty aktívna na nulu podľa § 60 ods. 1 písm. a),
b)
kúpy akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov s cieľom doplniť kapitál podľa § 60 ods. 1 písm. b).
(5)
Príspevok z národného fondu sa môže poskytnúť vybranej inštitúcii, ak
a)
sa akcionári a držitelia iných nástrojov vlastníctva, držitelia príslušných kapitálových nástrojov a ostatných oprávnených záväzkov podieľali na znášaní strát a doplnení vlastných zdrojov v miere najmenej 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov ocenené v čase prijatia opatrenia v súlade s oceňovaním podľa § 51, a to prostredníctvom odpísania, konverzie alebo iným spôsobom a
b)
príspevok nepresahuje 5 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, ocenených v čase prijatia opatrenia v súlade s oceňovaním podľa § 51.
(6)
Príspevok podľa odseku 4 sa môže financovať
a)
sumou, ktorá je k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. 1 písm. a),
b)
sumou, ktorú možno získať v lehote troch rokov prostredníctvom mimoriadnych príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. b) v súlade s § 89 ods. 8 a
c)
sumami získanými zo zdrojov podľa § 93 ods. 5, ak sumy uvedené v písmenách a) a b) nie sú dostatočné.
(7)
Rada môže v čase ohrozenia finančnej stability získať dodatočné finančné prostriedky zo zdrojov financovania podľa § 93 ods. 3
a)
ak bol dosiahnutý 5-percentný limit uvedený v odseku 5 písm. b),
b)
po úplnom odpísaní alebo úplnej konverzii všetkých nezabezpečených záväzkov bez prioritného postavenia okrem chránených vkladov podľa osobitného predpisu.1)
(8)
V čase ohrozenia finančnej stability, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7, môže sa poskytnúť príspevok aj zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. 1 písm. a).
(9)
Príspevok podľa odseku 4 okrem jeho poskytnutia podľa odseku 5 písm. a) sa môže poskytnúť aj za podmienky, že
a)
príspevok na absorpciu straty a doplnenie vlastného imania uvedený v odseku 5 písm. a) sa rovná sume najmenej 20 % rizikovo vážených aktív,
b)
je v národnom fonde k dispozícii suma získaná z ročných príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. a), ktorá sa rovná sume najmenej 3 % krytých vkladov,
c)
aktíva vybranej inštitúcie na konsolidovanom základe nepresahujú 900 miliárd eur.
(10)
Rada pri postupe podľa odseku 2 zohľadní
a)
zásadu, podľa ktorej by straty mali znášať najprv akcionári a po nich veritelia podľa poradia prednosti,
b)
úroveň kapacity na absorpciu strát, ktorá ostane, ak by sa vylúčil záväzok alebo trieda záväzkov,
c)
potrebu udržiavať primerané zdroje v národnom fonde.
(11)
Pri postupe podľa odseku 2 sa môže záväzok úplne vylúčiť z odpísania alebo sa môže vylúčiť z odpísania v obmedzenom rozsahu. Rada pred vylúčením záväzkov podľa odseku 2 oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.
zobraziť paragraf
§ 62
Postup pri odpisovaní a konverzii

(1)
Rada v rámci kapitalizácie pri odpisovaní a konverzii okrem § 59 ods. 1 a 2 postupuje takto:
a)
položky vlastného kapitálu Tier 1 sa znížia podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celková suma zníženia podľa písmena a) je nižšia ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celkové zníženie podľa písmen a) a b) je nižšie ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
d)
suma istiny podriadeného dlhu, ktorý nie je dodatočným kapitálom Tier 1 alebo kapitálom Tier 2 v súlade s poradím nárokov v konkurznom konaní, v spojení s odpísaním podľa písmen a), b) a c) sa zníži v požadovanom rozsahu, ak celkové zníženie hodnoty akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a príslušných kapitálových nástrojov podľa písmen a) až c) je nižšie ako celková suma podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
e)
suma istiny alebo splatný zostatok zvyšku oprávnených záväzkov v súlade s poradím nárokov v konkurznom konaní vrátane postavenia vkladov podľa osobitného predpisu,1) v spojení s odpísaním podľa písmen a) až d) sa zníži v požadovanom rozsahu, ak je celkové zníženie hodnoty akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa písmen a) až d) nižšie ako celková suma podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c).
(2)
Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c) rovnomerne medzi akcie alebo iné nástroje vlastníctva a oprávnené záväzky toho istého postavenia tak, že sa zníži istina alebo splatný zostatok týchto akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a oprávnených záväzkov, a to v rovnakom rozsahu pomerne k ich hodnote podľa ocenenia vykonaného podľa § 51; to neplatí, ak je povolené rozdielne prideliť straty medzi záväzky rovnakého postavenia v jednej zo situácií uvedených v § 59 ods. 2. To nebráni tomu, aby sa so záväzkami, ktoré boli vylúčené z odpisovania dlhu podľa § 59 ods. 1 a 2, nezaobchádzalo priaznivejšie ako s oprávnenými záväzkami, ktoré majú v rámci konkurzného konania rovnaké postavenie.
(3)
Pred odpísaním alebo konverziou podľa odseku 1 písm. e) sa konvertuje alebo zníži suma istiny nástrojov uvedených v odseku 1 písm. b) až d), ak tieto nástroje neboli konvertované a obsahujú tieto podmienky v súvislosti s finančnou situáciou alebo platobnou schopnosťou alebo úrovňou vlastných zdrojov vybranej inštitúcie:
a)
suma istiny nástroja sa znižuje alebo
b)
dochádza ku konverzii nástrojov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
(4)
Ak bola suma istiny nástroja pred kapitalizáciou podľa odseku 1 znížená, ale nie na nulu, v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v odseku 3 písm. a), dlh sa odpíše alebo konvertuje v zostávajúcej sume v súlade s odsekom 1.
(5)
Pri posúdení, či sa majú záväzky určitej triedy odpísať alebo konvertovať na vlastné imanie, sa vychádza z toho, že sa nekonvertujú záväzky určitej triedy, ak záväzky inej triedy, ktoré sú voči nim v podriadenom postavení, ostávajú plne nekonvertované na vlastné imanie alebo neodpísané, ak § 59 ods. 1 a 2 neustanovujú inak.
(6)
Podriadeným dlhom sa na účely tohto zákona rozumejú záväzky spojené so záväzkom podriadenosti podľa § 408a Obchodného zákonníka, ako aj záväzky, ktoré sa v konkurze uspokojujú rovnako ako podriadená pohľadávka.96a)
zobraziť paragraf
§ 70
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov

(1)
Rada rozhoduje o odpísaní príslušných kapitálových nástrojov alebo ich konverzii do akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 71
a)
nezávisle na rezolučnom konaní alebo na úkonoch v rámci rezolučného konania podľa odseku 3 alebo
b)
v rámci rezolučného konania podľa štvrtej časti tohto zákona najneskôr spolu s rozhodnutím o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie.
(2)
Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zistí hodnotu aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 51. Výsledok ocenenia sa použije ako východisko na rozhodnutie o odpísaní a konverzii príslušných kapitálových nástrojov s cieľom absorbovať straty a na účely doplnenia kapitálu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(3)
Rada je povinná bezodkladne vydať rozhodnutie o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak je splnená niektorá z týchto podmienok:
a)
sú splnené podmienky podľa § 34 alebo § 48 a zároveň § 52 ods. 8 pred vykonaním úkonu alebo vydaním iného rozhodnutia v rezolučnom konaní,
b)
Národná banka Slovenska doručila rade stanovisko, že odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), alebo k takému záveru dospela rada na základe svojej vlastnej činnosti,
c)
vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora; to neplatí, ak sa poskytuje podpora podľa § 34 ods. 2 písm. d) tretieho bodu.
(4)
Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina nepovažuje za stabilnú, ak
a)
vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
nie je odôvodený predpoklad, že pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností dokáže akékoľvek opatrenie vrátane alternatívnych opatrení súkromného sektora a opatrení dohľadu71aa) vrátane opatrení včasnej intervencie podľa osobitného predpisu50) okrem rozhodnutia podľa odseku 1 zabrániť zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupiny v primeranom čase.
(5)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 34 ods. 2.
(6)
Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak skupina porušuje, alebo existujú okolnosti na základe ktorých v blízkej budúcnosti poruší, požiadavky na obozretné podnikanie na konsolidovanom základe podľa osobitných predpisov95) tak, že to vyžaduje opatrenie príslušného orgánu dohľadu z dôvodu vzniknutých strát skupiny alebo pravdepodobnosti vzniku strát, ktorými sa vyčerpajú všetky jej vlastné zdroje alebo ich významná časť.
(7)
Rada informuje o rozhodnutí podľa odseku 3 písm. b) Národnú banku Slovenska.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]76)  § 202 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]77)  § 184 ods. 3 a 4, § 202 a 212 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 371/2014 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore