Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 06.03.2024 do 31.12.2026

Platnosť od: 07.03.2018
Účinnosť od: 06.03.2024
Účinnosť do: 31.12.2026
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Zamestnanosť, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS5EUPP7ČL0

Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 06.03.2024 do 31.12.2026
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 57/2018 s účinnosťou od 06.03.2024 na základe 31/2024


§ 1
Predmet úpravy

(1)
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci, práva a povinnosti prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia a
b)
poskytovanie regionálnej investičnej pomoci1) (ďalej len „investičná pomoc“), práva a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia.
(2)
Investičná pomoc a mimoriadna investičná pomoc podľa tohto zákona sa poskytujú v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci.2)
zobraziť paragraf
§ 5
Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
investičným zámerom projekt počiatočnej investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zameraný na jeden alebo viacero z týchto cieľov
1.
zriadenie novej prevádzkarne,
2.
rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne,
3.
diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované,
4.
zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne,
b)
technologickým centrom prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom za vývoj a inováciu sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra,
c)
centrom podnikových služieb prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia spoločnosti, informačných technológií, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem služieb v oblasti prenájmu pracovnej sily,
d)
novým strojom, prístrojom a zariadením stroj, prístroj a zariadenie, ktoré boli vyrobené najviac dva roky pred ich obstaraním a do dňa obstarania neboli odpisované,
e)
novým pozemkom a budovou pozemok a budova, ktorých obstaranie v minulosti nebolo podporené štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou,
f)
hlavným miestom realizácie investičného zámeru miesto, v ktorom sa nachádza prevádzkareň prijímateľa, ktorej sa investičný zámer týka; okres hlavného miesta realizácie investičného zámeru je rozhodujúci na určenie maximálnej intenzity investičnej pomoci pre investičný zámer,
g)
doplnkovým miestom realizácie investičného zámeru miesto, v ktorom prijímateľ realizuje investičný zámer v priemyselnej výrobe mimo hlavného miesta realizácie investičného zámeru; doplnkové miesto realizácie investičného zámeru sa nachádza v prevádzkarni dodávateľa prijímateľa umiestnenej v niektorom z okresov podporovaných podľa tohto zákona rovnakou maximálnou intenzitou alebo vyššou maximálnou intenzitou investičnej pomoci, pričom doplnkových miest realizácie investičného zámeru môže byť viac ako jedno,
h)
začatím prác na investičnom zámere vznik záväzku prijímateľa, na základe ktorého je realizácia investičného zámeru nezvratná, najmä objednanie stavebných prác, objednanie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku alebo kúpa dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku; kúpa pozemku a prípravné práce, ako je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a získanie povolení,19) sa nepovažuje za začatie prác,
i)
ukončením prác na investičnom zámere nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorá je súčasťou oprávnených investičných nákladov, do trvalej prevádzky, alebo zaradenie poslednej technológie do trvalej prevádzky; ak v priebehu realizácie investičného zámeru nastali viaceré skutočnosti, ktoré zakladajú ukončenie prác na investičnom zámere, za ukončenie prác na investičnom zámere sa považuje skutočnosť, ktorá nastala neskôr,
j)
dňom vytvorenia nového pracovného miesta deň nástupu zamestnanca do práce v súlade s pracovnou zmluvou uzatvorenou v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ak zamestnanec vykonáva pre prijímateľa závislú prácu; pracovné miesta vytvorené pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva sa nepovažujú za pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru,
k)
čistým nárastom pracovných miest čistý nárast počtu pracovných miest pri porovnaní pracovných miest v prevádzkarni s priemerom za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; počet pracovných miest znamená počet osôb zamestnaných počas sledovaného obdobia v prevádzkarni na výkon závislej práce v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas, pričom pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa odpočítajú od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia a počet osôb zamestnaných na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, sa do celkového počtu pracovných miest započítava ako podiel pracovných jednotiek vo vzťahu k ustanovenému týždennému pracovnému času,
l)
dňom poskytnutia investičnej pomoci deň vydania rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
m)
intenzitou investičnej pomoci percentuálny podiel celkovej diskontovanej výšky investičnej pomoci k celkovej diskontovanej výške oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru; intenzita investičnej pomoci je vyjadrená ekvivalentom hrubého grantu, ktorý predstavuje výšku investičnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov,
n)
podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku zverejnený v štatistických údajoch ústredia práce,
o)
mimoriadnou investičnou pomocou štátna pomoc poskytovaná na základe právne záväzného aktu Európskej únie, ktorým sa určujú dočasné pravidlá v oblasti poskytovania štátnej pomoci.
zobraziť paragraf
§ 8
Technologické centrá


Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v technologickom centre sú:
a)
práce na investičnom zámere sa nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva,
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 6 ods. 1 písm. a),
c)
vyplácanie minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne počas doby podľa § 22 ods. 10 v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca zverejnenou štatistickým úradom v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené; pre okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV sa na účely tohto ustanovenia zohľadňuje najnižšia hodnota priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zistená v týchto okresoch za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené,
d)
vytvorenie minimálneho počtu nových pracovných miest,
e)
realizovanie investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru.
zobraziť paragraf
§ 9
Centrá podnikových služieb


Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v centre podnikových služieb sú:
a)
práce na investičnom zámere sa nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva,
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 6 ods. 1 písm. a),
c)
vyplácanie minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne počas doby podľa § 22 ods. 10 v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca zverejnenou štatistickým úradom v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené; pre okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV sa na účely tohto ustanovenia zohľadňuje najnižšia hodnota priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zistená v týchto okresoch za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené,
d)
vytvorenie minimálneho počtu nových pracovných miest,
e)
realizovanie investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru.
zobraziť paragraf
§ 13
Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom

(1)
Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom, sa realizuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a vlastníkom nehnuteľnosti.
(2)
Povinnými náležitosťami zmluvy o prevode nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, sú:
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
názov investičného zámeru,
d)
schválená intenzita investičnej pomoci,
e)
schválená maximálna výška investičnej pomoci vo forme prevodu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom,
f)
identifikácia predmetu prevodu podľa osobitného predpisu,24)
g)
hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom,
h)
hodnota prevodu nehnuteľného majetku,
i)
nominálna výška investičnej pomoci uplatnenej podľa tohto ustanovenia,
j)
termín a spôsob úhrady hodnoty prevodu nehnuteľného majetku,
k)
dohoda o zriadení predkupného práva k predmetu prevodu v prospech vlastníka nehnuteľnosti, pričom predkupné právo sa nezapisuje do katastra nehnuteľností a zaniká najskôr päť rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik,
l)
sankcie.
(3)
Povinnými náležitosťami zmluvy o nájme nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, sú:
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
názov investičného zámeru,
d)
schválená intenzita investičnej pomoci,
e)
schválená maximálna výška investičnej pomoci vo forme nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom,
f)
identifikácia predmetu nájmu podľa osobitného predpisu,24)
g)
hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom,
h)
hodnota nájmu nehnuteľného majetku,
i)
nominálna výška investičnej pomoci uplatnenej podľa tohto ustanovenia,
j)
obdobie, za ktoré sa investičná pomoc podľa tohto ustanovenia uplatňuje,
k)
termín a spôsob úhrady hodnoty nájmu nehnuteľného majetku,
l)
úprava práv a povinností zmluvných strán, ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci podľa § 23 ods. 6, 9 a 12, § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 alebo účinkom podľa § 25 ods. 3,
m)
sankcie.
(4)
Prílohou k zmluve podľa odseku 2 je znalecký posudok o stanovení hodnoty nehnuteľného majetku. Prílohou k zmluve podľa odseku 3 je znalecký posudok o stanovení hodnoty nájmu nehnuteľného majetku.
(5)
Ak zmluva podľa odseku 2 alebo odseku 3 neobsahuje povinné náležitosti a prílohy, investičnú pomoc vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom nie je možné poskytnúť.
(6)
Zmluvu podľa odsekov 2 a 3 vrátane jej príloh a dodatkov je prijímateľ povinný doručiť ministerstvu hospodárstva najneskôr do 15 pracovných dní od jej uzavretia.
(7)
Pri prevode nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, investičná pomoc zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou prevodu nehnuteľného majetku.
(8)
Pri nájme nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, investičná pomoc zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nájmu nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou nájmu nehnuteľného majetku.
(9)
Investičnú pomoc vo forme nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, si môže prijímateľ uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu rokov, za ktoré sa uplatňuje, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre túto formu investičnej pomoci v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.
(10)
Nájomný vzťah podľa odseku 3 môže trvať najviac desať po sebe nasledujúcich rokov, pričom investičnú pomoc vo forme nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, si musí prijímateľ prvýkrát uplatniť najneskôr do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(11)
Nájomný vzťah podľa odseku 3 musí trvať najmenej päť rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a najmenej tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.
zobraziť paragraf
§ 15
Posúdenie žiadosti o investičnú pomoc

(1)
Ministerstvo hospodárstva do 25 pracovných dní od doručenia žiadosti posúdi regionálny prínos investičného zámeru a zabezpečí vypracovanie nezávislého odborného posudku (ďalej len „posudok“) k predpokladu prijímateľa splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, k predpokladu naplnenia parametrov investičného zámeru a k vplyvu investičného zámeru na verejné financie. Výsledkom posúdenia regionálneho prínosu investičného zámeru a posudku je stanovisko ministerstva hospodárstva k žiadosti, ktoré môže obsahovať návrh nižšej výšky investičnej pomoci a návrh inej štruktúry foriem investičnej pomoci.
(2)
Lehota podľa odseku 1 začína plynúť od predloženia úplných podkladov a správnych podkladov. Ak žiadosť nie je úplná alebo obsahuje nesprávne údaje, ministerstvo hospodárstva písomne vyzve prijímateľa, aby neúplné podklady alebo nesprávne podklady doplnil alebo opravil. Na doplnenie alebo opravu žiadosti ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu. Ak prijímateľ nedoplní alebo neopraví podklady v určenej lehote alebo ak podklady v určenej lehote doplní alebo opraví nesprávne, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(3)
Ak žiadosť podá prijímateľ podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak žiadosť podá prijímateľ podľa § 4 ods. 3 písm. c) až j) alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(4)
Ministerstvo hospodárstva je oprávnené vyžiadať si od príslušných orgánov verejnej správy informácie potrebné na posúdenie žiadosti. Na základe výzvy sú tieto orgány povinné poskytnúť ministerstvu hospodárstva súčinnosť.
(5)
Ak investičný zámer nemá významný regionálny prínos alebo z posudku vyplýva, že prijímateľ vo vzťahu k predloženej žiadosti nemá predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci alebo nemá predpoklad naplniť parametre investičného zámeru alebo negatívny vplyv investičného zámeru na verejné financie prevyšuje vplyv pozitívny, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(6)
Ak investičný zámer má významný regionálny prínos a z posudku vyplýva, že prijímateľ vo vzťahu k predloženej žiadosti má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a má predpoklad naplniť parametre investičného zámeru a pozitívny vplyv investičného zámeru na verejné financie prevyšuje vplyv negatívny, ministerstvo hospodárstva do desiatich pracovných dní vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), ktorý zašle ministerstvu financií a príslušnému poskytovateľovi investičnej pomoci. Prílohou k návrhu je stanovisko ministerstva hospodárstva k žiadosti podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 22
Povinnosti prijímateľa

(1)
Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,31) je povinný oprávnené náklady a ostatné náklady súvisiace s realizáciou investičného zámeru
a)
účtovať na analytických účtoch, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva, alebo
b)
účtovať v účtovných knihách so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo
c)
evidovať spôsobom, ktorým jednoznačne preukáže vynaloženie oprávnených nákladov a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru a ich priamu súvislosť s realizáciou investičného zámeru.
(2)
Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou a vedie evidenciu podľa osobitného predpisu,32) použije v zápisoch slovné a číselné označenie investičného zámeru.
(3)
Prijímateľ je povinný začať obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v súlade s rozhodnutím o poskytnutí investičnej pomoci. Lehota podľa tohto odseku nemôže presiahnuť 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(4)
Prijímateľ je povinný vynaložiť oprávnené náklady vo výške a v štruktúre podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(5)
Prijímateľ je povinný obstaraný dlhodobý majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, poistiť proti krádeži, poškodeniu a zničeniu, ak to jeho povaha pripúšťa, a to bezodkladne po obstaraní majetku, najmenej na čas podľa odseku 6. Počas poistenia je prijímateľ povinný zabezpečiť vinkuláciu poistného plnenia do výšky poskytnutej investičnej pomoci v prospech ministerstva hospodárstva.
(6)
Obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, umiestnený v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru a v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, je prijímateľ povinný zachovať vo výške a v štruktúre podľa odseku 4, počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, najmenej však počas piatich rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.
(7)
Povinnosť podľa odseku 6 nebráni výmene vybavenia alebo zariadenia, ktoré v priebehu uvedeného obdobia zastaralo alebo sa pokazilo, ani premiestneniu stroja, prístroja a zariadenia umiestneného v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, za predpokladu, že podnikateľská činnosť prijímateľa, na ktorú bola investičná pomoc poskytnutá, zostane počas sledovaného obdobia v danom okrese zachovaná.
(8)
Prijímateľ je povinný preukázať kúpu prenajatého dlhodobého hmotného majetku podľa § 6 ods. 9 bezodkladne po uplynutí nájmu.
(9)
Prijímateľ je povinný vytvoriť všetky nové pracovné miesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Lehota podľa tohto odseku nemôže presiahnuť tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere.
(10)
Prijímateľ je povinný udržať každé vytvorené nové pracovné miesto najmenej päť rokov odo dňa jeho prvého vytvorenia, ak ide o veľký podnik, a najmenej tri roky, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik. Doba, počas ktorej je prijímateľ povinný udržať vytvorené nové pracovné miesto, plynie pri každom pracovnom mieste individuálne.
(11)
Ak ide o investičný zámer podľa § 5 písm. a) druhého až štvrtého bodu, prijímateľ je povinný počas realizácie investičného zámeru a počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, zachovať pracovné miesta v počte zodpovedajúcom priemeru za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva.
(12)
Ak ide o investičnú pomoc poskytnutú na podporu realizácie investičného zámeru podľa § 7, prijímateľ je povinný počas realizácie investičného zámeru a počas piatich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, vyplácať zamestnancom mzdu vo výške uvedenej v žiadosti.
(13)
Prijímateľ je povinný ukončiť práce na investičnom zámere do troch rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Pri veľkých investičných projektoch33) je prijímateľ povinný ukončiť práce na investičnom zámere do piatich rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(14)
Prijímateľ je povinný začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Pri veľkých investičných projektoch je prijímateľ povinný začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(15)
Výroba, činnosti, procesy, stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou investičného zámeru musia spĺňať podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov.34)
(16)
Ak je investičná pomoc poskytnutá na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne, prijímateľ je povinný zabezpečiť nárast výroby alebo služieb v hodnotovom vyjadrení alebo v objemovom vyjadrení najmenej o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri účtovné obdobia, ktoré predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť doručená ministerstvu hospodárstva. Podmienku podľa tohto odseku je prijímateľ povinný splniť v účtovnom období označenom v žiadosti ako účtovné obdobie plánovaného dosiahnutia plnej kapacity. Lehota podľa tohto odseku nesmie presiahnuť účtovné obdobie, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom dôjde k ukončeniu prác na investičnom zámere, alebo účtovné obdobie, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom dôjde k vytvoreniu posledného nového pracovného miesta, podľa toho, ktorá skutočnosť nastala neskôr.
(17)
Prijímateľ je povinný predložiť ministerstvu hospodárstva
a)
každoročne najneskôr do konca apríla ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
najneskôr do troch mesiacov od ukončenia prác na investičnom zámere správu o ukončení investičného zámeru,
c)
každoročne najneskôr do konca apríla ročnú správu o využívaní investície, a to počas piatich rokov po roku, v ktorom prijímateľ ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, najmenej však počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci,
d)
najneskôr do troch mesiacov od ukončenia čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci záverečnú hodnotiacu správu.
(18)
Prijímateľ je povinný v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru na verejne prístupnom mieste umiestniť informačnú tabuľu do troch mesiacov od ukončenia prác na investičnom zámere a zachovať ju najmenej počas piatich rokov.
(19)
Počas realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom boli ukončené práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, prijímateľ nie je oprávnený uskutočniť zmeny, ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru, alebo podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, a to najmä
a)
vynaloženie oprávnených nákladov v hodnote nižšej ako 85 % oprávnených nákladov uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,
b)
prevod vlastníckeho práva k dlhodobému hmotnému majetku alebo k dlhodobému nehmotnému majetku, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,
c)
zmena doplnkového miesta realizácie investičného zámeru bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,
d)
dosiahnutie nižšieho čistého nárastu pracovných miest ako 90 % čistého nárastu uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,
e)
zmena charakteru finálnych výrobkov a  služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,
f)
zmena predstavujúca poskytnutie neoprávnenej výhody prijímateľovi alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže,
g)
predčasné ukončenie podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestnenie podnikateľskej činnosti do iného okresu,
h)
prevod obchodného podielu prijímateľa predstavujúceho viac ako 24 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach prijímateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstvom hospodárstva,
i)
zlúčenie alebo splynutie prijímateľa s inou obchodnou spoločnosťou, rozdelenie prijímateľa alebo prevod podniku prijímateľa alebo jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,
j)
zachovanie pracovných miest podľa odseku 11 v počte nižšom ako 90 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; to platí ak ide o investičné zámery v priemyselnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo investičné zámery v priemyselnej výrobe podporené mimoriadnou investičnou pomocou, ktorých oprávnené náklady nie sú mzdové náklady alebo kombinácia mzdových a investičných nákladov.
zobraziť paragraf
§ 28
Spoločné ustanovenia

(1)
Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.
(2)
Ak sa práce na investičnom zámere začali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc, na investičnú pomoc nie je oprávnený celý investičný zámer.
(3)
Správny poriadok sa nevzťahuje na konanie o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, konanie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, dočasné pozastavenie plnení a konanie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(4)
Ministerstvo hospodárstva je kedykoľvek v konaní o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, v konaní o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, pri dočasnom pozastavení plnení a v konaní o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci oprávnené od prijímateľa požadovať doplnenie údajov, podkladov alebo potvrdení, ktoré ministerstvo hospodárstva považuje za potrebné pre prebiehajúce konanie. Do doručenia údajov, podkladov alebo potvrdení podľa tohto odseku lehoty podľa tohto zákona neplynú.
(5)
Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa § 4 ods. 3 písm. c) až j) alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(6)
Investičný zámer, na ktorom ten istý prijímateľ začne práce do troch rokov od začatia prác na inom investičnom zámere patriacom do rovnakej triedy činností,3) na ktorý mu bola poskytnutá investičná pomoc v tom istom regióne úrovne 3 Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely, sa považuje za súčasť jedného investičného zámeru.
(7)
Ministerstvo hospodárstva na svojom webovom sídle zverejňuje rozhodnutia vydané podľa tohto zákona do desiatich pracovných dní odo dňa vydania a do centrálneho registra zaznamenáva údaje o poskytnutej investičnej pomoci a o prijímateľovi podľa osobitného predpisu.35)
(8)
Ak ide o dotáciu na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov, prijímateľ je povinný bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto majetku podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad vykoná zápis poznámky o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva. Zmluva o prevode dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov uzatvorená v rozpore s obmedzením podľa § 22 ods. 19 písm. b) je neplatná.
(9)
Ak ide o prevod nehnuteľného majetku podľa § 13 ods. 2, prijímateľ je povinný bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu prevodu podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad zapíše poznámku o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku uzatvorená v rozpore s obmedzením podľa § 22 ods. 19 písm. b) je neplatná.
(10)
Návrh na výmaz poznámky podľa odsekov 8 a 9 z katastra nehnuteľností je oprávnený prijímateľ podať po uplynutí doby podľa § 22 ods. 6. Prílohou k návrhu na výmaz poznámky z katastra nehnuteľnosti je písomný súhlas ministerstva hospodárstva s výmazom poznámky obsahujúci náležitosti ustanovené osobitným predpisom.36)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 28a
Mimoriadna investičná pomoc


Na poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci a vo vzťahu k právam a povinnostiam prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia sa použijú ustanovenia § 1 až 28, ak tento zákon neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 28b
Poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo

(1)
Mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe formou
a)
dotácie4) na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
b)
úľavy na dani z príjmov,5)
c)
prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitných predpisov.7)
(2)
Poskytovateľom mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je
a)
ministerstvo hospodárstva, ak ide o dotáciu na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa odseku 1 písm. a),
b)
ministerstvo financií, ak ide o úľavu na dani z príjmov podľa odseku 1 písm. b),
c)
vlastník nehnuteľnosti, ak ide o prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Oprávnenými nákladmi vynaloženými v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru podľa odseku 1 sú investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení a investičné náklady na obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo forme priemyselných práv, know-how a licencií.
(4)
V prípade kumulácie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo s inou štátnou pomocou súvisiacou s rovnakými oprávnenými nákladmi nesmie takto kumulovaná štátna pomoc presiahnuť maximálnu intenzitu pomoci vypočítanú pre oprávnené náklady alebo maximálnu výšku pomoci podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.40) Celková výška kumulovanej štátnej pomoci podľa prvej vety zároveň nesmie presiahnuť hodnotu 100 % oprávnených nákladov.
(5)
Na poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, práva a povinnosti prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a na kontrolu jej použitia sa nepoužijú ustanovenia § 2 ods. 1 a 2, § 3, § 5 písm. a) štvrtý bod a písm. b) a c), § 6 ods. 1, 4, 8 a 9, § 7 ods. 1 písm. d), § 7 ods. 2, § 8, § 9, § 12 a § 28 ods. 6.
(6)
Žiadateľ o investičnú pomoc, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, môže pred doručením ponuky investičnej pomoci požiadať ministerstvo hospodárstva o zmenu žiadosti na žiadosť, ktorej predmetom bude mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
zobraziť paragraf
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Vláda nariadením ustanoví
a)
minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b), § 8 písm. b) a § 9 písm. b),
b)
minimálnu výšku podielu nových strojov, prístrojov a zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c),
c)
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa § 7 ods. 1 písm. d), § 8 písm. d) a § 9 písm. d),
d)
minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy podľa § 8 písm. c) a § 9 písm. c),
e)
maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. e), ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru,
f)
prioritné oblasti v priemyselnej výrobe, technologických centrách a centrách podnikových služieb,
g)
hodnoty podľa písmen a) až e) pre investičný zámer realizovaný v
1.
prioritných oblastiach priemyselnej výroby,
2.
prioritných oblastiach technologických centier,
3.
prioritných oblastiach centier podnikových služieb,
4.
priemyselnej výrobe mikropodnikom, malým podnikom a stredným podnikom,
5.
priemyselnej výrobe v okresoch, v ktorých podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť, presahuje priemerný podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike,
6.
priemyselnej výrobe v okresoch, ktoré boli ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva najmenej rozvinutými okresmi,37)
h)
maximálnu intenzitu investičnej pomoci a maximálnu výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky,
i)
odvetvia, v ktorých možno investičné zámery podporiť mimoriadnou investičnou pomocou,
j)
hodnoty pre investičný zámer, ktorý možno podporiť mimoriadnou investičnou pomocou, a to
1.
minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
2.
minimálnu výšku podielu nových strojov, prístrojov a zariadení,
3.
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest,
4.
minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy a
5.
maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru,
k)
maximálnu výšku mimoriadnej investičnej pomoci a maximálnu intenzitu mimoriadnej investičnej pomoci podľa formy mimoriadnej investičnej pomoci poskytovanej v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo hospodárstva všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví náležitosti
a)
žiadosti podľa § 14 ods. 1 a jej prílohy,
b)
akceptácie ponuky podľa § 18 ods. 1 a jej prílohy,
c)
správ podľa § 22 ods. 17 a ich prílohy,
d)
informačnej tabule podľa § 22 ods. 18.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore