Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 20.03.2024

Platnosť od: 01.08.2008
Účinnosť od: 20.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD141DS18EUPPČL1

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 20.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 297/2008 s účinnosťou od 20.03.2024 na základe 40/2024


§ 6
Politicky exponovaná osoba

(1)
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
(2)
Významnou verejnou funkciou je
a)
hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
b)
poslanec zákonodarného zboru,
c)
sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda správneho súdu, podpredseda správneho súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,
d)
člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e)
veľvyslanec, chargé d'affaires,
f)
vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
g)
člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,
h)
generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,
i)
osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
j)
člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
(3)
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
a)
manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,
b)
dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo
c)
rodič osoby uvedenej v odseku 1.
(4)
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod
a)
rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo
b)
klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.
(5)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) je povinné požiadať medzinárodnú organizáciu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadené sídlo, orgán alebo iné oficiálne pracovisko, o poskytnutie zoznamu jej významných verejných funkcií, v ktorých pôsobia osoby tejto organizácie na území Slovenskej republiky, v lehote do desiatich pracovných dní od začatia vykonávania činnosti medzinárodnej organizácie na území Slovenskej republiky alebo odo dňa zistenia zmeny v tomto zozname, ak tak dovtedy neurobila medzinárodná organizácia. Tento zoznam alebo jeho zmeny ministerstvo zahraničných vecí bezodkladne po ich poskytnutí medzinárodnou organizáciou postúpi osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore