Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2021

Platnosť od: 07.12.1996
Účinnosť od: 01.09.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36JUD276DS21EUPP1ČL4

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 350/1996 s účinnosťou od 01.09.2021 na základe 288/2021

Legislatívny proces k zákonu 288/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná ...

(2)

Národná rada a jej výbory si môžu v medziach tohto zákona upraviť svoje vnútorné pomery a podrobnejšie ...

DRUHÁ ČASŤ

§ 2 - Pôsobnosť národnej rady
(1)

Národná rada vykonáva pôsobnosť podľa Ústavy Slovenskej republiky2) (ďalej len „ústava“) v zákonodarnej ...

(2)

Národná rada na tento účel najmä

a)
prerokúva návrhy a uznáša sa na ústave, zmenách ústavy, ústavných zákonoch a zákonoch (ďalej len „zákon“) ...
b)
prerokúva medzinárodné zmluvy,
c)
opätovne prerokúva zákony vrátené prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident republiky“), ...
d)
rokuje o programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), kontroluje jej činnosť ...
e)
prerokúva a schvaľuje štátny rozpočet, prerokúva stanoviská Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej ...
f)
prerokúva správy vlády o plnení štátneho rozpočtu a návrh štátneho záverečného účtu, prerokúva stanoviská ...
g)
prerokúva správy najvyššieho kontrolného úradu o výsledkoch kontrolnej činnosti v termínoch ustanovených ...
h)
schvaľuje rozpočty iných právnických osôb a prerokúva ich plnenie podľa osobitných predpisov,3)
ch)
prerokúva správy Národnej banky Slovenska o menovom vývoji a správy o výsledku hospodárenia Národnej ...
i)
rokuje o správach vlády, najmä o základných otázkach vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej ...
j)
rokuje o odpovediach vlády, členov vlády a vedúcich iných ústredných orgánov štátnej správy na interpelácie ...
k)
rokuje o správach generálneho prokurátora o stave zákonnosti v Slovenskej republike,
l)
rokuje o správach vlády o kontrolnej činnosti vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov,
m)
rokuje o správe prezidenta republiky o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach, ...
n)
podáva prezidentovi republiky návrhy na vymenovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej ...
o)
podáva prezidentovi republiky návrhy na vymenovanie a odvolanie generálneho prokurátora,
p)
podáva prezidentovi republiky návrhy na udelenie vyznamenaní,
r)
prerokúva informácie o výročných finančných správach politických strán a politických hnutí,
s)
vyslovuje súhlas s hlasovaním ministra financií Slovenskej republiky v Rade guvernérov v Európskom mechanizme ...
(3)

Národná rada vykonáva svoju pôsobnosť aj tým, že

a)
volí a odvoláva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“) a podpredsedov ...
b)
zriaďuje výbory, osobitné kontrolné výbory a komisie národnej rady, určuje ich počty a volí a odvoláva ...
c)
prerokúva návrhy, podnety, správy a vyhlásenia výborov národnej rady (ďalej len „výbor“) a vlády vo ...
d)
prerokúva iné návrhy, podnety, správy a vyhlásenia, ak to ustanoví zákon alebo ak o tom rozhodne národná ...
e)
berie na vedomie neuplatňovanie mandátu poslanca, vzdanie sa funkcie poslanca a zánik mandátu poslanca, ...
f)
rokuje a rozhoduje v trestných a disciplinárnych veciach poslancov a vo veciach nezlučiteľnosti funkcií ...
g)
rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch a o podrobnejších pravidlách svojho rokovania (§ 1 ods. 2),
h)
rozhoduje o prerušení svojho zasadania.5)
(4)

Národná rada vykonáva svoju pôsobnosť aj voľbami, ktorá jej patrí podľa osobitných predpisov.6)

TRETIA ČASŤ

USTANOVUJÚCA SCHÔDZA NÁRODNEJ RADY

§ 3 - Zvolanie ustanovujúcej schôdze národnej rady
(1)

Ustanovujúcu schôdzu národnej rady (ďalej len „ustanovujúca schôdza“) zvolá prezident republiky tak, ...

(2)

Ak prezident republiky nezvolá ustanovujúcu schôdzu podľa odseku 1, národná rada sa zíde tridsiaty deň ...

(3)

Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúcej schôdze oznámi predseda Národnej rady Slovenskej republiky ...

(4)

Doterajší predseda národnej rady zvolá predsedov politických strán a predsedov politických hnutí zastúpených ...

(5)

Do zvolenia nového predsedu národnej rady riadi ustanovujúcu schôdzu doterajší predseda národnej rady. ...

§ 4 - Skladanie sľubu poslanca národnej rady
(1)

Poslanec národnej rady (ďalej len „poslanec“) skladá na ustanovujúcej schôdzi do rúk doterajšieho predsedu ...

(2)

Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo ...

(3)

Ak bol doterajší predseda národnej rady znovuzvolený za poslanca, skladá sľub ako prvý do rúk doterajšieho ...

§ 5

Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Poslanec sa ujíma svojej funkcie10) a začína vykonávať ...

§ 6 - Schválenie volebného poriadku

Národná rada schváli volebný poriadok, v ktorom sa upravia podrobnosti o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej ...

§ 7
(1)

Po zložení sľubu poslancov a po schválení volebného poriadku národná rada zvolí overovateľov národnej ...

(2)

Členovia mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií sa volia na základe princípu ...

§ 8 - Overovanie platnosti voľby poslancov
(1)

Poslanci predložia mandátovému a imunitnému výboru osvedčenie o svojom zvolení za poslanca vydané Štátnou ...

(2)

Mandátový a imunitný výbor preskúma osvedčenia (odsek 1); správu o ich preskúmaní a návrh na rozhodnutie ...

(3)

Po overení platnosti voľby je poslancovi vydaný poslanecký preukaz.

§ 9 - Zamedzenie rozporu záujmov

Povinnosti poslancov pri zamedzení rozporu osobných záujmov s verejnými záujmami pri výkone funkcie, ...

§ 9a - Etický kódex poslanca

Poslanec je povinný pri výkone svojej funkcie správať sa v súlade so zásadami slušného správania a dobrých ...

§ 10
(1)

Ak sa uprázdni mandát poslanca pred skončením ustanovujúcej schôdze, doterajší predseda národnej rady ...

(2)

Náhradník nastupuje, ak

a)
došlo k strate mandátu,16)
b)
mandát poslanca sa neuplatňuje,17)
c)
poslanec sa vzdal svojej funkcie poslanca,18)
d)
mandát poslanca zanikol, lebo poslanec bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný úmyselný trestný ...
e)
poslanec zomrel,
f)
podľa osobitného predpisu sa skončilo konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom, ...
(3)

Podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje aj vtedy, ak sa uprázdni mandát poslanca počas volebného obdobia národnej ...

(4)

Náhradník, ktorý sa stal poslancom, skladá sľub na schôdzi národnej rady, na ktorej sa zúčastňuje po ...

§ 11
(1)

Počas neuplatňovania mandátu poslanca17) zaniká jeho funkcia predsedu národnej rady, podpredsedu národnej ...

(2)

Po zániku funkcie, počas ktorej sa neuplatňoval mandát poslanca, sa o jeho funkcii alebo o jeho členstve ...

§ 12 - Utvorenie poslaneckých klubov

Po overení platnosti voľby poslancov doterajší predseda národnej rady preruší ustanovujúcu schôdzu na ...

§ 13 - Navrhovanie kandidátov a zriadenie ďalších výborov
(1)

Poslanecké kluby alebo poslanci podajú doterajšiemu predsedovi národnej rady písomné návrhy kandidátov ...

(2)

Doterajší predseda národnej rady predloží návrhy podané podľa odseku 1 národnej rade na ustanovujúcej ...

Voľba predsedu národnej rady, podpredsedu národnej rady, predsedov výborov a členov výborov

§ 14
(1)

Predsedu národnej rady volí národná rada v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.23) ...

(2)

Ak bolo na funkciu predsedu národnej rady navrhnutých viac kandidátov a ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú ...

(3)

Po zvolení predsedu národnej rady doterajší predseda národnej rady odovzdá riadenie schôdze predsedovi ...

§ 15

Podpredsedu národnej rady volí národná rada v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých ...

§ 16

Postup podľa § 14 a 15 sa primerane použije aj na odvolanie predsedu národnej rady, podpredsedov národnej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SCHÔDZE NÁRODNEJ RADY

§ 17 - Zvolávanie schôdzí národnej rady
(1)

Schôdzu národnej rady zvoláva predseda národnej rady;25) určí miesto, deň a hodinu jej konania a navrhne ...

(2)

Predseda národnej rady zvolá schôdzu národnej rady aj vtedy, ak o to písomne požiada najmenej pätina ...

(3)

Návrh, ktorý sa má prerokovať na schôdzi národnej rady zvolanej podľa odseku 2, predseda národnej rady ...

Verejnosť schôdzí národnej rady

§ 18
(1)

Schôdze národnej rady sú verejné.27) Účasť verejnosti na schôdzach národnej rady sa umožňuje do naplnenia ...

(2)

Neverejné schôdze národnej rady alebo ich časti sa konajú, ak sa na nich prerokúvajú veci, ktoré tvoria ...

(3)

Schôdze národnej rady alebo ich častí, na ktorých sa prerokúvajú správy osobitných kontrolných výborov ...

(4)

Schôdze národnej rady, na ktorých sa prerokúvajú návrhy týkajúce sa štátneho rozpočtu, daňových vecí ...

§ 19

Z verejnej schôdze národnej rady uskutočňuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len ...

§ 20 - Účasť ústavných a ďalších činiteľov na schôdzach národnej rady
(1)

Prezident republiky, predseda vlády a ostatní členovia vlády, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na guvernéra Národnej banky Slovenska.

(3)

Na požiadanie národnej rady sa člen vlády alebo vedúci iného orgánu štátnej správy musí zúčastniť na ...

(4)

Na rokovaní schôdze národnej rady sa so súhlasom národnej rady môžu zúčastniť aj iné osoby.

§ 21 - Účasť iných osôb
(1)

Významné osobnosti hospodárskeho, spoločenského a politického života a predstavitelia iných štátov alebo ...

(2)

Zástupcovia hromadných informačných prostriedkov alebo iné osoby, ktoré sú na schôdzi národnej rady ...

§ 22 - Rokovacie dni schôdzí národnej rady

Rokovacími dňami schôdzí národnej rady sú spravidla utorok až piatok. Ak predseda národnej rady nerozhodne ...

§ 23 - Riadenie schôdzí národnej rady
(1)

Schôdze národnej rady riadi predseda národnej rady alebo ním poverený podpredseda národnej rady32) (ďalej ...

(2)

Ak chce predsedajúci vystúpiť v rozprave, odovzdá riadenie schôdze inému predsedajúcemu.

(3)

Po začatí schôdze národnej rady a na začiatku každého rokovacieho dňa predsedajúci oznámi mená poslancov, ...

(4)

Národná rada je schopná uznášať sa, ak je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov;33) ...

(5)

Ak do 30 minút po určenom začiatku schôdze národnej rady (§ 17) nie je prítomná nadpolovičná väčšina ...

(6)

Ak sa počas schôdze národnej rady pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním zistí, že ...

(7)

Ak ani po prerušení schôdze národnej rady nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci ...

§ 24 - Program schôdzí národnej rady
(1)

Národná rada na začiatku každej schôdze prerokuje návrh programu schôdze navrhnutý predsedom národnej ...

(2)

Vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu schôdze národnej rady, môže trvať ...

(3)

Program schôdze národnej rady zvolanej podľa § 17 ods. 2 nemožno doplniť ani meniť.

(4)

Národná rada môže na návrh poslanca aj počas schôdze národnej rady hlasovaním bez rozpravy presunúť ...

(5)

Národná rada môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov aj počas schôdze národnej rady hlasovaním ...

(6)

Ak je rokovacím dňom schôdze národnej rady štvrtok, zaradí sa vždy do jej programu hodina otázok so ...

(7)

Interpelácie sú pravidelnou súčasťou programu schôdze národnej rady; to neplatí pri schôdzi národnej ...

(8)

Národná rada môže uznesením určiť deň skončenia schôdze národnej rady. Do tohto dňa neprerokované body ...

ROKOVANIE NA SCHÔDZACH NÁRODNEJ RADY

Začatie rokovania

§ 25

Rokovanie o jednotlivých bodoch programu schôdze národnej rady nemožno začať, ak neboli poslancom najneskôr ...

§ 26
(1)

Pri prerokúvaní veci zaradenej do programu schôdze národnej rady ako prvý vystúpi navrhovateľ a po ňom ...

(2)

Návrh podaný národnej rade musí byť vyhotovený písomne a musí obsahovať odôvodnenie a návrh uznesenia, ...

(3)

Každý návrh podaný národnej rade v súlade s ústavou, zákonom alebo na základe uznesenia národnej rady ...

(4)

Návrh podaný podľa odseku 2 označí kancelária číslom parlamentnej tlače. Návrh sa doručí všetkým poslancom. ...

(5)

Navrhovateľ môže svoj návrh vziať späť, až kým národná rada nepristúpi k hlasovaniu o návrhu ako o celku. ...

Rozprava

§ 27
(1)

O prerokúvanej veci po vystúpení navrhovateľa a spravodajcu, ak bol určený, predsedajúci otvorí rozpravu. ...

(2)

Do rozpravy o prerokúvanej veci sa poslanci prihlasujú písomne zápisom do zoznamu rečníkov po schválení ...

(3)

Pri otvorení rozpravy predsedajúci prečíta zoznam písomne prihlásených rečníkov (odsek 2). Pred vystúpením ...

(4)

Predsedajúci prideľuje slovo rečníkom v poradí, v akom sa prihlásili. Ako prví vystúpia poverení členovia ...

(5)

Poslanec môže vystúpiť na schôdzi národnej rady, ak mu predsedajúci udelí slovo.

(6)

V rozprave možno vystúpiť len od rečníckeho pultu.

(7)

Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese. Pri svojom vystúpení môže použiť poznámky v papierovej podobe ...

(8)

Spravodajcovi a navrhovateľovi sa počas rozpravy udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, ustanovenie ...

(9)

Po skončení rozpravy môže k jej výsledkom zaujať stanovisko navrhovateľ (§ 26 ods. 1) aj spravodajca, ...

§ 28
(1)

Predsedovi národnej rady, podpredsedom národnej rady, prezidentovi republiky a členom vlády sa udelí ...

(2)

Predsedovi ústavného súdu, predsedovi najvyššieho súdu, predsedovi najvyššieho správneho súdu, predsedovi ...

§ 29
(1)

Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia ...

(2)

Poslanec alebo navrhovateľ môže po podaní pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu navrhnúť prerušenie ...

(3)

Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť, až kým národná rada nepristúpi k hlasovaniu ...

§ 29a - Určenie dĺžky času na rozpravu
(1)

Národná rada sa môže na návrh aspoň dvoch poslaneckých klubov uzniesť na určení dĺžky času na rozpravu ...

(2)

Návrh podľa odseku 1 nemožno podať, ak národná rada má rokovať o návrhu ústavného zákona, návrhu zákona ...

(3)

Ak sa národná rada uznesie podľa odseku 1, predsedajúci rozdelí čas určený na rozpravu medzi poslanecké ...

(4)

Meranie času vyhradeného pre poslanecké kluby a poslancov, ktorí nie sú členmi poslaneckého klubu, sa ...

(5)

Do času určeného podľa odseku 1 sa nezapočítava čas, v ktorom vystupuje predsedajúci, navrhovateľ a ...

(6)

Ak uplynie čas vyhradený pre poslanecký klub alebo poslanca, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, ...

(7)

Ak sa národná rada uznesie o určení dĺžky času na rozpravu podľa odseku 1, ustanovenia § 27 ods. 2 a ...

§ 30 - Určenie dĺžky rečníckeho času

Dĺžka rečníckeho času písomne prihláseného poslanca v rozprave je najviac 20 minút, a ak ide o člena ...

§ 31 - Rokovací jazyk

Rokovacím jazykom na schôdzach národnej rady a jej orgánov je štátny jazyk. Ak vystúpi na schôdzi cudzinec, ...

§ 32 - Zabezpečenie poriadku v rokovacej sále
(1)

Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej ...

(2)

Predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil ...

(3)

V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov alebo iných technických zariadení umožňujúcich ...

(4)

Do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia, ...

(5)

Ak poslanec opakovane narúša poriadok na schôdzi národnej rady podľa tohto ustanovenia, predseda národnej ...

(6)

Vykázanie z rokovacej sály podľa odsekov 2 až 4 sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom ...

(7)

Proti opatreniam predsedajúceho vykonaným podľa odsekov 1 až 4 okrem rozhodnutia predsedajúceho o prerušení ...

§ 33 - Faktická poznámka
(1)

Poslanci majú v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie ostatného rečníka. ...

(2)

Prednesenie faktickej poznámky a vystúpenie rečníka, na ktorého reagovali poslanci faktickými poznámkami ...

§ 34 - Procedurálny návrh
(1)

Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, časového a ...

(2)

Podanie procedurálneho návrhu poslancom sa začína podaním návrhu k spôsobu prerokúvania veci, časovému ...

§ 35 - Skončenie rozpravy
(1)

Ak v rozprave vystúpili všetci prihlásení rečníci, predsedajúci rozpravu skončí.

(2)

O skončení rozpravy pred vystúpením všetkých prihlásených rečníkov môže národná rada rozhodnúť bez rozpravy ...

(3)

Ak národná rada rozhodla o skončení rozpravy podľa odseku 2, majú právo ešte vystúpiť poslanci, ktorí ...

(4)

Po skončení rozpravy a pred hlasovaním na žiadosť aspoň dvoch poslaneckých klubov alebo na návrh predsedu ...

(5)

Po skončení rozpravy a po porade poslaneckých klubov (odsek 4) môže poverený člen poslaneckého klubu ...

(6)

Ak sa člen vlády ujme slova po skončení rozpravy a pred hlasovaním, otvára sa tým rozprava znova.

(7)

Na návrh predsedu národnej rady môže národná rada rozhodnúť o uzavretí rozpravy. V takom prípade sa ...

(8)

Po uzavretí rozpravy podľa odseku 7 majú poslanci, ktorí boli ešte prihlásení do rozpravy, právo odovzdať ...

(9)

Po uzavretí rozpravy a po prípadnom vypočutí informácie povereného člena poslaneckého klubu (odsek 5) ...

Hlasovanie na schôdzach národnej rady

§ 36
(1)

Národná rada rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa spravidla uskutoční každý rokovací ...

(2)

Predsedajúci pred hlasovaním upozorní poslancov, že sa prikročí k hlasovaniu, oznámi spôsob hlasovania ...

(3)

Pred každým hlasovaním predsedajúci alebo spravodajca oznámi, o akom návrhu sa bude hlasovať, a zopakuje ...

(4)

Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť; počas neho predsedajúci nikomu nemôže udeliť slovo.

(5)

Poslanci hlasujú spravidla z miest, ktoré im boli určené zasadacím poriadkom národnej rady. Spravodajca ...

§ 37
(1)

Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, ...

(2)

Ak je na platné uznesenie národnej rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov35) ...

(3)

Na návrh poslanca sa o jednotlivých častiach pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu môže hlasovať oddelene. ...

(4)

Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku.

§ 38
(1)

O procedurálnych návrhoch (§ 34) sa hlasuje bez rozpravy.

(2)

O procedurálnom návrhu, ktorý má zrejmú podporu národnej rady, sa môže rozhodnúť aj bez hlasovania. ...

(3)

O procedurálnom návrhu, ktorý nemá zrejmú podporu národnej rady, dá predsedajúci hlasovať ihneď. Ak ...

(4)

O procedurálnom návrhu v tej istej veci ako procedurálny návrh, o ktorom národná rada hlasovala a ktorý ...

(5)

Ak prijatý procedurálny návrh vylučuje ďalšie procedurálne návrhy, už sa o nich nehlasuje.

§ 39
(1)

Hlasovanie je verejné alebo tajné.

(2)

Verejne sa hlasuje použitím technického zariadenia, zdvihnutím ruky, použitím hlasovacích lístkov alebo ...

(3)

Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, ...

(4)

Každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní podať námietku proti výsledku hlasovania z dôvodu ...

(5)

Pri hlasovaní podľa mien sú poslanci vyzývaní predsedajúcim. Vyzvaný poslanec hlasuje tak, že vysloví ...

(6)

Pri hlasovaní poslanca je zastúpenie iným poslancom alebo inou osobou vylúčené. Proti poslancovi, ktorý ...

(7)

Pravidlá hlasovania použitím technického zariadenia a hlasovania podľa mien upraví národná rada uznesením. ...

(8)

Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou37) alebo ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov ...

(9)

Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré overovatelia národnej rady vydajú poslancom ...

(10)

Poverený overovateľ národnej rady oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí ...

(11)

Výsledky tajného hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, ...

(12)

Informácia z technického zariadenia o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania ...

§ 39a

Podrobnosti o voľbe a odvolávaní funkcionárov, okrem funkcionárov národnej rady podľa § 2 ods. 3 písm. ...

§ 40 - Podpisovanie uznesení národnej rady

Uznesenia národnej rady podpisuje predseda národnej rady a dvaja overovatelia národnej rady.

§ 41 - Zápisnice zo schôdze národnej rady
(1)

Z každej schôdze národnej rady sa vyhotovuje doslovná zápisnica. V zápisnici sa uvedie aj to, kto riadil ...

(2)

Súčasťou zápisnice zo schôdze národnej rady je prepis zvukového záznamu schôdze.

(3)

Zápisnica je autentickým záznamom o schôdzi národnej rady a odovzdáva sa s predloženými podkladmi, prílohami ...

(4)

Zápisnica zo schôdze národnej rady je podkladom na vydanie správy, ktorá sa publikuje po každej schôdzi ...

(5)

V správe vydanej podľa odseku 4 sa najmä uvedie, kto riadil schôdzu národnej rady, úplné znenie vystúpení ...

(6)

Z každej schôdze národnej rady sa vyhotoví zvukový záznam, ktorý sa uschováva najmenej šesť mesiacov. ...

§ 42
(1)

O výsledku denného rokovania národnej rady sa vypracúva stručná informácia, ktorá má náležitosti uvedené ...

(2)

Náležitosti informácie o výsledku rokovania národnej rady v uvedenom dni rokovania národnej rady sú:

a)
poradie jednotlivých bodov programu schôdze národnej rady vrátane úplného názvu a čísla parlamentnej ...
b)
mená navrhovateľov a spravodajcov k jednotlivým bodom programu schôdze národnej rady a rečníkov, ktorí ...
c)
výsledok hlasovania o návrhu ako o celku.
(3)

Za vyhotovenie a úplnosť informácie o výsledku rokovania národnej rady v uvedenom dni zodpovedá kancelária. ...

PIATA ČASŤ

FUNKCIONÁRI NÁRODNEJ RADY A VÝBORY NÁRODNEJ RADY

Funkcionári národnej rady

§ 43 - Predseda národnej rady
(1)

Predseda národnej rady vykonáva pôsobnosť podľa ústavy.38)

(2)

Predseda národnej rady na tento účel najmä

a)
zastupuje národnú radu navonok,
b)
podpisuje uznesenia národnej rady,
c)
podáva národnej rade správy o opatreniach, ktoré vykonal,
d)
vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí,39)
e)
zabezpečuje vyhlasovanie zákonov národnej rady a návrhov prijatých v referende;39a) ak to vyžaduje povaha ...
f)
vyhlasuje úplné znenie zákona, na ktoré ho splnomocnil zákon,
g)
zabezpečuje úlohy spojené s konaním pred ústavným súdom,
h)
bezodkladne oznamuje mandátovému a imunitnému výboru zadržanie poslanca pri trestnom čine,40)
ch)
berie na vedomie oznámenie o utvorení poslaneckého klubu a jeho zložení a zánik poslaneckého klubu,
i)
dáva súhlas na skončenie pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu proti vôli poslanca v čase výkonu ...
j)
vymenúva a odvoláva vedúceho kancelárie,
k)
môže prerušiť schôdzu národnej rady,
l)
podáva návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 135 písm. e),
m)
plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí národná rada alebo ak to ustanovuje zákon.42)
(3)

Ak to povaha veci vyžaduje, predseda národnej rady zvoláva poradu predsedov výborov.

§ 44 - Podpredsedovia národnej rady

Podpredsedovia národnej rady

a)

riadia a organizujú úseky činnosti národnej rady podľa poverenia predsedom národnej rady,

b)

zastupujú predsedu národnej rady v určenom poradí a v plnení jeho úloh, ktorými ich poverí,

c)

vykonávajú ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.

Výbory národnej rady

§ 45
(1)

Národná rada zriaďuje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány.

(2)

Národná rada zriaďuje mandátový a imunitný výbor, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, Výbor Národnej rady ...

(3)

Výbory najmä

a)
podávajú národnej rade návrhy zákonov a iné odporúčania vo veciach, ktoré patria do úseku ich činnosti, ...
b)
sledujú, ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či predpisy vydané na ich vykonanie sú s nimi v súlade. ...
c)
na úseku svojej činnosti rokujú o zásadných otázkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky, ...
d)
spolupracujú s orgánmi verejnej správy a využívajú na svoju činnosť ich podnety a návrhy. Na získanie ...
(4)

Predseda národnej rady nemôže byť členom výboru.

§ 46
(1)

Výbory prerokúvajú veci, ktoré im predseda národnej rady alebo národná rada pridelí, a veci, na ktorých ...

(2)

Na prerokovanie veci vo výbore určí jeho predseda z členov výboru spravodajcu. Spravodajca podá výboru ...

(3)

Výbory podávajú svoje návrhy, podnety a stanoviská národnej rade; môžu ich podávať aj predsedovi národnej ...

(4)

Výbory podávajú návrhy stanovísk k návrhom právnych aktov Európskej únie [§ 58a ods. 3 písm. a)].

§ 47
(1)

Návrhy, podnety a stanoviská môžu výbory zasielať aj príslušným členom vlády alebo vedúcim ďalších ústredných ...

(2)

Členovia vlády a vedúci ďalších ústredných orgánov sú povinní výboru do 30 dní, ak výbor neurčí dlhšiu ...

(3)

Ak výbor nedostal v lehote určenej podľa odseku 2 odpoveď alebo ak s ňou nesúhlasí, môže predložiť svoje ...

§ 48
(1)

Ustanovujúcu schôdzu výboru zvolá jeho predseda. Výbor zvolí jedného alebo dvoch podpredsedov výboru ...

(2)

Na zvolenie alebo na odvolanie podpredsedu výboru a overovateľov výboru vrátane ich náhradníkov je potrebný ...

§ 49
(1)

Schôdze výboru zvoláva spravidla počas rokovacích dní (§ 22) a riadi predseda výboru. Po začatí schôdze ...

(2)

Predseda výboru je povinný zvolať schôdzu výboru, ak sa na tom uznesie národná rada alebo ak o to požiada ...

(3)

Návrh programu schôdze výboru a spôsob rokovania podáva výboru jeho predseda. Člen výboru môže navrhnúť ...

(4)

Predsedu výboru zastupuje počas jeho neprítomnosti poverený podpredseda výboru; zastupuje ho aj vtedy, ...

§ 50
(1)

Schôdze výborov sú verejné, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 57 ods. 3, § 58 ods. 2 a § 60 ods. 3). ...

(2)

Členovia výborov, ktorým nebol pridelený návrh na prerokovanie, môžu písomne oznámiť svoje stanovisko ...

(3)

Poslanci majú právo zúčastniť sa aj na rokovaní výboru, ktorého nie sú členmi. Majú právo vyjadrovať ...

(4)

Na neverejných schôdzach výboru môžu byť prítomní poslanci, prezident republiky, členovia vlády a so ...

§ 51

Z verejnej schôdze výboru uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos. Zverejnenie ...

§ 52
(1)

Výbor rozhoduje uznesením. Hlasovanie vo výbore je verejné.

(2)

Výbor sa môže uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

(3)

Na hlasovanie vo výbore sa primerane použijú ustanovenia § 36 ods. 2 až 4, § 37 a 38.

(4)

Ak zákon neustanovuje inak, na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných ...

(5)

Ak najmenej tretina prítomných členov výboru nevyslovila s uznesením výboru súhlas, v uznesení výboru ...

§ 53
(1)

Prezident republiky, členovia vlády, generálny prokurátor a predseda najvyššieho kontrolného úradu majú ...

(2)

Výbory majú právo pozývať na svoje schôdze členov vlády, vedúcich iných orgánov štátnej správy a generálneho ...

(3)

Prezident republiky, členovia vlády, vedúci iných orgánov štátnej správy a generálny prokurátor alebo ...

§ 54
(1)

Výbory môžu pozývať na svoje schôdze aj odborníkov a ďalšie osoby a požiadať ich o stanovisko.

(2)

Výbory môžu požiadať odborníkov, vedecké ústavy alebo iné ustanovizne, aby vypracovali odborné posudky ...

§ 55

Zo schôdzí výboru sa vyhotovujú zápisnice. Zápisnice a uznesenia overuje overovateľ výboru svojím podpisom. ...

§ 56
(1)

Výbory môžu po vzájomnej dohode konať spoločné schôdze a podávať spoločné návrhy.

(2)

Na rokovanie spoločnej schôdze výborov primerane platia ustanovenia o rokovaní na schôdzach výborov. ...

(3)

O zvolanie spoločnej schôdze výborov môže požiadať aj predseda národnej rady; môže zvolať spoločnú schôdzu ...

§ 57 - Mandátový a imunitný výbor
(1)

Mandátový a imunitný výbor najmä

a)
podáva národnej rade návrh na overenie platnosti voľby poslancov (§ 8 ods. 2),
b)
zisťuje, či poslanec zložil sľub alebo či zložil sľub s výhradou. Ak zistí, že poslanec odmietol sľub ...
c)
zisťuje, či poslanec prestal byť voliteľný,
d)
posudzuje, či sú dôvody na to, aby nebol vydaný súhlas na vzatie poslanca do väzby,
e)
rozhoduje o žiadosti o vydanie súhlasu na zadržanie poslanca pristihnutého a zadržaného pri trestnom ...
f)
vykonáva disciplinárne konanie (§ 136 až 140),
g)
rokuje vo veciach straty mandátu poslanca, vzdaní sa mandátu poslanca alebo jeho zániku;44) svoje návrhy ...
h)
prerokúva skončenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu poslanca, ku ktorému má dôjsť ...
(2)

Ak príslušný orgán požiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby45) alebo o následný ...

(3)

Schôdze mandátového a imunitného výboru sú vždy neverejné. Na rokovanie tohto výboru sa nevzťahuje ustanovenie ...

§ 58 - Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií
(1)

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií najmä

a)
preskúmava, či poslanec nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo funkciu, pre ktorú ...
b)
plní úlohy súvisiace s preskúmavaním, či konanie verejného funkcionára47) je v rozpore s osobitným predpisom,47a) ...
c)
podáva národnej rade správy o výsledku preskúmavania podľa písmen a) a b) a navrhuje uznesenie, ktoré ...
(2)

Rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií je verejné s výnimkou konania vo veci ochrany verejného ...

§ 58a - Výbor pre európske záležitosti
(1)

Národná rada volí predsedu a členov výboru pre európske záležitosti na základe princípu pomerného zastúpenia ...

(2)

Za každého člena výboru pre európske záležitosti národná rada zvolí náhradného člena výboru (ďalej len ...

(3)

Výbor pre európske záležitosti

a)
prerokúva návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie,
b)
schvaľuje stanoviská Slovenskej republiky k návrhom podľa písmena a), o ktorých budú rokovať príslušné ...
c)
posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity vrátane schvaľovania ...
d)
prerokúva návrhy žalôb vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie,
e)
prerokúva správy a informácie predkladané národnej rade vládou a členmi vlády a akty predkladané národnej ...
f)
môže požiadať ostatné výbory národnej rady o ich stanoviská k návrhom podľa písmen a) a b),
g)
podáva národnej rade správy o činnosti podľa písmen a) až f).
(4)

Národná rada si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitostiach podľa odseku 3 písm. a) až c).

(5)

Schôdze výboru pre európske záležitosti zvoláva predseda výboru podľa potreby.

(6)

Poverený člen vlády je povinný zúčastniť sa na rokovaní výboru pre európske záležitosti a informovať ...

(7)

Poslanci Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,47b) ...

(8)

Vláda alebo poverený člen vlády bezodkladne po doručení predkladá výboru pre európske záležitosti návrhy ...

(9)

Vláda alebo poverený člen vlády v dostatočnom časovom predstihu predkladá výboru pre európske záležitosti ...

(10)

Člen vlády môže požiadať výbor pre európske záležitosti o zmenu stanoviska Slovenskej republiky.47d)

(11)

Ak člen vlády uplatní iné stanovisko ako je uvedené v odseku 3 písm. b), bezodkladne podá výboru pre ...

(12)

Vláda zabezpečí pravidelné informovanie výboru pre európske záležitosti členmi vlády o aktuálnych otázkach, ...

(13)

Výbor pre európske záležitosti môže kedykoľvek požiadať vládu alebo povereného člena vlády o predloženie ...

§ 58b - Žaloba vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie
(1)

Výbor pre európske záležitosti alebo najmenej pätina poslancov národnej rady môže písomne požiadať národnú ...

(2)

Návrh žaloby sa predkladá predsedovi národnej rady, a to najneskôr pätnásty deň pred uplynutím lehoty ...

(3)

Návrh žaloby sa doručí poslancom najmenej 72 hodín pred jeho prerokovaním v národnej rade.

(4)

Ak národná rada schváli návrh žaloby, poverí poslanca, prípadne na základe predchádzajúceho súhlasu ...

(5)

Poverený zástupca je znením žaloby viazaný a nie je oprávnený vziať žalobu späť.

(6)

Národná rada môže návrh žaloby alebo platné uznesenie o poverení zmeniť, ak to právo Európskej únie ...

(7)

Predseda národnej rady bezodkladne postúpi uznesenie národnej rady obsahujúce znenie žaloby vláde. Vláda ...

(8)

Vláda, členovia vlády a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov verejnej ...

(9)

Poverený zástupca informuje o postupe v konaní výbor pre európske záležitosti v lehotách a spôsobom, ...

(10)

Postavenie národnej rady ako účastníka konania pred Súdnym dvorom Európskej únie ani postavenie povereného ...

§ 59 - Ústavnoprávny výbor
(1)

Ústavnoprávny výbor najmä

a)
podáva národnej rade podnety na zdokonalenie právneho poriadku v Slovenskej republike,
b)
prerokúva všetky návrhy zákonov najmä z hľadiska ich súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými ...
c)
odporúča predsedovi národnej rady spôsob zabezpečenia úloh súvisiacich s konaním pred ústavným súdom, ...
d)
prerokúva a odporúča národnej rade návrhy na kandidátov na sudcov ústavného súdu,49) návrh na kandidáta ...
e)
prerokúva správy o stave zákonnosti a činnosti prokuratúry, súdnictva a väzenstva,
f)
plní ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon.49b)
(2)

Ústavnoprávny výbor si zriaďuje Komisiu pre tvorbu práva ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán. ...

§ 60 - Osobitné kontrolné výbory
(1)

Národná rada si zriaďuje z poslancov osobitné kontrolné výbory na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného ...

(2)

Členov osobitného kontrolného výboru volí národná rada podľa princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého ...

(3)

Rokovanie osobitných kontrolných výborov je neverejné, zúčastňujú sa na ňom členovia výboru a ďalšie ...

§ 60a - Rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
(1)

Verejná schôdza výboru sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo aj v čase vojny, vojnového ...

(2)

Verejná spoločná schôdza výborov podľa § 56 sa počas krízovej situácie môže uskutočniť aj online formou, ...

(3)

Člen výboru sa považuje za prítomného na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 svojou účasťou v určenej ...

(4)

Navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 účasťou v určenej rokovacej ...

(5)

Na rokovanie výboru podľa odseku 1 počas krízovej situácie sa ustanovenia § 52 až 56 použijú rovnako. ...

ŠIESTA ČASŤ

§ 61 - Komisie
(1)

Národná rada a výbory si môžu zriaďovať stále alebo dočasné komisie na konzultovanie otázok a na prípravu ...

(2)

Rokovanie komisie sa počas krízovej situácie môže uskutočniť aj online formou, a to na základe rozhodnutia ...

SIEDMA ČASŤ

§ 62 - Overovatelia národnej rady
(1)

Overovatelia národnej rady dozerajú na správnosť hlasovania a na konanie volieb na schôdzach národnej ...

(2)

Overovatelia národnej rady zodpovedajú aj za správnosť a úplnosť zápisníc zo schôdzí národnej rady; ...

(3)

Ak nie je na schôdzi národnej rady prítomný ani jeden overovateľ národnej rady, úlohy overovateľov na ...

(4)

Na overovateľov výborov sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3.

ÔSMA ČASŤ

§ 63 - Účasť poslancov na schôdzach národnej rady a jej výborov
(1)

Poslanec je povinný zúčastňovať sa na schôdzach národnej rady a jej výborov, do ktorých bol zvolený. ...

(2)

Na každý rokovací deň schôdze národnej rady alebo jej výboru sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej ...

(3)

Ak sa poslanec nemôže zúčastniť na rokovaní schôdzí národnej rady alebo jej výborov (odsek 1) pre chorobu ...

(4)

Ak vznikne dôvod neúčasti poslanca na schôdzi a ak nemožno doručiť písomné ospravedlnenie podľa odseku ...

(5)

Predseda národnej rady posudzuje po vyjadrení predsedu poslaneckého klubu, ak je poslanec členom poslaneckého ...

(6)

Neúčasť poslanca na rokovacích dňoch schôdzí podľa odseku 5 sa posudzuje bezodkladne po skončení kalendárneho ...

(7)

Ak predseda národnej rady neospravedlnil neúčasť poslanca na rokovacích dňoch schôdzí národnej rady ...

(8)

Evidenciu o účasti poslancov na rokovacích dňoch schôdzí národnej rady a na rokovacích dňoch výborov ...

(9)

Ak poslanec svoju neúčasť na rokovacích dňoch schôdzí národnej rady alebo na rokovacích dňoch výborov ...

§ 63a
(1)

Poslanec alebo skupina poslancov môže vykonať poslanecký prieskum, aby zistili, ako sa dodržiavajú a ...

a)
orgánoch verejnej moci a vo verejnoprávnych inštitúciách, ktoré hospodária s prostriedkami rozpočtov, ...
b)
subjektoch, ktoré hospodária s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a ...
c)
právnických osobách s majetkovou účasťou štátu a v právnických osobách s majetkovou účasťou verejnoprávnych ...
(2)

Subjekty podľa odseku 1 písm. a) až c) sú povinné poskytnúť poslancovi alebo skupine poslancov informácie, ...

DEVIATA ČASŤ

POSLANECKÉ KLUBY A POSLANECKÉ GRÉMIUM

Poslanecké kluby

§ 64
(1)

Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým ...

(2)

Ak dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií alebo k zlúčeniu politických strán ...

(3)

Ak sa chcú poslanci združiť do poslaneckého klubu iným spôsobom ako podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí ...

(4)

Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

(5)

Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej osem poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví ...

(6)

Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi predsedovi národnej rady utvorenie poslaneckého klubu, jeho ...

(7)

V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo podpredseda, alebo poverený člen poslaneckého klubu. ...

§ 65
(1)

Poslanecké kluby majú právo používať na svoju činnosť miestnosti v priestoroch národnej rady. Podrobnosti ...

(2)

Na úhradu nákladov poslaneckých klubov sa poskytujú príspevky z rozpočtu kancelárie vo výške, ktorú ...

(3)

Pravidlá hospodárenia poslaneckých klubov schvaľuje predseda národnej rady.

(4)

Poslanecké kluby vedú prehľad o poskytnutých príspevkoch podľa odseku 2 a dbajú, aby ich čerpanie bolo ...

§ 66 - Poslanecké grémium
(1)

Poslanecké grémium posudzuje otázky politickej a procedurálnej povahy, ktoré súvisia s činnosťou národnej ...

(2)

Stanoviská poslaneckého grémia majú pre národnú radu, jej orgány a pre predsedu národnej rady povahu ...

(3)

Poslanecké grémium sa skladá z členov delegovaných poslaneckými klubmi. Počet členov poslaneckého grémia ...

(4)

Predseda národnej rady zvoláva poslanecké grémium podľa potreby. Na žiadosť aspoň dvoch poslaneckých ...

(5)

Na poslaneckom grémiu sa môžu zúčastniť aj podpredsedovia národnej rady.

DESIATA ČASŤ

ROKOVANIE O NÁVRHOCH ZÁKONOV

Návrh zákona

§ 67
(1)

Návrh zákona môžu podávať výbory, poslanci a vláda53) (ďalej len „navrhovateľ zákona“).

(2)

Návrh zákona sa podáva predsedovi národnej rady písomne v potrebnom počte výtlačkov a v elektronickej ...

(3)

Ak návrh podáva výbor alebo poslanec, potrebný počet výtlačkov a elektronickú formu zabezpečuje kancelária. ...

§ 68
(1)

Návrh zákona obsahuje jeho paragrafové znenie a dôvodovú správu.

(2)

Znenie návrhu zákona musí byť zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, čo sa má zákonom dosiahnuť.

(3)

Dôvodová správa musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej ...

(4)

Ak sa má podľa zákona vydať vykonávací predpis, predseda národnej rady môže vyžiadať od navrhovateľa ...

(5)

Ak podaniu návrhu zákona predchádzala verejná diskusia, navrhovateľ zákona predloží jej zhodnotenie.

§ 69
(1)

Spôsob tvorby zákonov, podrobnosti o postupe pri ich príprave, predkladaní a prerokúvaní a o ich forme ...

(2)

Legislatívne pravidlá sú pre navrhovateľa zákona záväzné.

§ 70
(1)

Ak návrh zákona nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona alebo podľa legislatívnych pravidiel (§ 69), ...

(2)

Ak návrh zákona podajú výbory alebo poslanec a ak návrh zákona spĺňa ustanovené náležitosti a národná ...

Prvé čítanie

§ 71

Predseda národnej rady zabezpečí bezodkladné zverejnenie návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa ...

§ 72
(1)

Návrh zákona sa musí zverejniť na webovom sídle národnej rady najmenej 15 dní pred schôdzou národnej ...

(2)

Predseda národnej rady zaradí návrh zákona do programu najbližšej schôdze národnej rady. Ustanovenia ...

(3)

Národná rada môže zmeniť poradie prerokovania návrhov zákonov v programe svojej schôdze.

§ 73
(1)

Návrh zákona uvedie navrhovateľ zákona. Po ňom vystúpi spravodajca, ktorého určí navrhnutý gestorský ...

(2)

O návrhu zákona, najmä o jeho podstate, sa koná všeobecná rozprava. V nej nemožno predkladať návrhy ...

(3)

Národná rada sa uznesie tak, že buď

a)
vráti návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie, alebo
b)
nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona, alebo
c)
ho prerokuje v druhom čítaní.
(4)

Ak národná rada neprijme uznesenie podľa odseku 3, znamená to, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu ...

§ 74
(1)

Ak sa národná rada rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, rozhodne aj o návrhu predsedu národnej ...

(2)

Národná rada na základe návrhu predsedu národnej rady určí aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona vo ...

(3)

Ak národná rada neprijme uznesenie podľa odsekov 1 a 2, postupuje sa podľa návrhu predsedu národnej ...

Druhé čítanie

§ 75
(1)

O návrhu zákona rokujú výbory, ktorým bol pridelený.

(2)

Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, môžu svoje stanovisko oznámiť ...

§ 76

Návrh zákona vo výboroch odôvodňuje člen vlády alebo vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorého ...

§ 77
(1)

Na prerokovanie návrhu zákona určí výbor na návrh predsedu výboru zo svojich členov spravodajcu, ktorý ...

(2)

Spravodajca informuje výbor najmä o vyjadreniach, posudkoch a informáciách, ktoré si výbor alebo spravodajca ...

(3)

Ak navrhovateľmi zákona sú výbory alebo poslanci, spravodajca informuje aj o stanovisku vlády podľa ...

§ 78

Výbor vypracuje o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní pre národnú radu písomnú správu ...

§ 79
(1)

Ak návrh zákona prerokovali viaceré výbory, podajú národnej rade písomnú spoločnú správu, ktorú vypracuje ...

(2)

Gestorský výbor rokuje o návrhu zákona ako posledný.

(3)

Ak sú stanoviská výborov rozdielne, gestorský výbor pôsobí na ich zjednotenie. Môže zvolať spoločnú ...

(4)

Gestorský výbor schvaľuje osobitným uznesením spoločnú správu výborov obsahujúcu

a)
informáciu, ktorým výborom bol návrh zákona pridelený na prerokovanie a ktoré výbory návrh zákona prerokovali, ...
b)
informáciu o stanoviskách poslancov, ktorí podali svoje stanoviská gestorskému výboru,
c)
informáciu o stanoviskách výborov vrátane vlastného, najmä o tom, či odporúčajú národnej rade návrh ...
d)
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výborov usporiadané podľa jednotlivých ustanovení návrhu zákona spolu ...
e)
svoje stanovisko k návrhom uvedeným v písmenách c) a d),
f)
svoje záverečné stanovisko k tomu, či odporúča národnej rade návrh zákona schváliť alebo ho vrátiť navrhovateľovi ...
(5)

Gestorský výbor v uznesení podľa odseku 4 môže poveriť spoločného spravodajcu výborov (§ 80 ods. 1) ...

§ 80
(1)

Gestorský výbor určí spoločného spravodajcu výborov (ďalej len „spoločný spravodajca“) na prerokovanie ...

(2)

Spoločný spravodajca informuje národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodňuje návrh a stanovisko ...

§ 81
(1)

Spoločná správa výborov alebo informácia spoločného spravodajcu o výsledku prerokovania návrhu zákona ...

(2)

O návrhu zákona v druhom čítaní môže národná rada rokovať najskôr po uplynutí 48 hodín od doručenia ...

§ 82
(1)

Ak gestorský výbor alebo spoločný spravodajca odporučil národnej rade návrh zákona vrátiť navrhovateľovi ...

(2)

Na podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (§ 29 ods. 1) k návrhu zákona na schôdzi národnej ...

§ 83
(1)

Po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní na schôdzi národnej rady sa hlasuje o podaných ...

(2)

K pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom spoločný spravodajca nezaujíma stanovisko; upozorní na ich súvislosť ...

(3)

Ak v druhom čítaní neboli na schôdzi národnej rady podané nijaké pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, ...

(4)

Ak v druhom čítaní boli na schôdzi národnej rady podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, predsedajúci ...

Tretie čítanie

§ 84
(1)

Ak v druhom čítaní neboli schválené nijaké pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pristúpi sa v treťom čítaní ...

(2)

Ak v druhom čítaní boli schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, koná sa tretie čítanie najskôr ...

§ 85
(1)

Tretie čítanie sa obmedzí len na tie ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené ...

(2)

V treťom čítaní môže poslanec navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb.

(3)

Iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu iných chýb vzťahujúcich sa na ustanovenia ...

(4)

V opakovanom druhom čítaní sa rokuje o návrhu zákona v znení doteraz schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich ...

a)
návrh zákona opakovane prerokujú všetky výbory, ktorým bol pridelený (§ 74 ods. 1), alebo
b)
návrh zákona opakovane prerokuje len gestorský výbor, alebo
c)
návrh zákona sa opakovane prerokuje len na schôdzi národnej rady.
§ 86

Ak v treťom čítaní neboli schválené nijaké opravy, pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pristúpi sa k ...

§ 87 - Rokovanie o návrhu zákona o štátnom rozpočte
(1)

Termín predloženia návrhu zákona o štátnom rozpočte určuje osobitný predpis.55)

(2)

O návrhu zákona o štátnom rozpočte sa rokuje v druhom a treťom čítaní. Návrh sa prideľuje všetkým výborom ...

(3)

Návrh zákona o štátnom rozpočte nesmie obsahovať zmeny, doplnenia ani zrušenia iných zákonov.

§ 88 - Rokovanie o medzinárodnej zmluve
(1)

Medzinárodná zmluva, pred ktorej ratifikáciou je potrebný súhlas národnej rady, sa prerokuje v druhom ...

(2)

Ak vláda predkladá národnej rade na schválenie podľa odseku 1 medzinárodnú zmluvu o ľudských právach ...

(3)

V druhom čítaní gestorský výbor v uznesení alebo spoločný spravodajca najmä odporučí, či národná rada ...

(4)

V treťom čítaní národná rada rozhodne, či vyslovuje, alebo nevyslovuje s medzinárodnou zmluvou súhlas. ...

(5)

Ďalšie ustanovenia o druhom a treťom čítaní sa použijú primerane.

§ 89 - Skrátené legislatívne konanie
(1)

Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti ...

(2)

O skrátenom legislatívnom konaní môže národná rada rozhodnúť aj vtedy, ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti ...

(3)

V skrátenom legislatívnom konaní sa obmedzenia podľa § 25, § 72 ods. 1, § 74 ods. 2, § 81 ods. 2, § ...

§ 90 - Vrátenie zákona prezidentom republiky
(1)

Ak prezident republiky vráti zákon s pripomienkami56) národnej rade na opätovné prerokovanie, prerokuje ...

(2)

Predseda národnej rady pridelí vrátený zákon výborom a určí gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie. ...

(3)

Na prezidenta republiky sa ustanovenia o navrhovateľovi zákona vzťahujú primerane. Na schôdzi národnej ...

(4)

Na schôdzach výborov môže prezidenta republiky zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej ...

(5)

Národná rada hlasuje osobitne o pripomienkach k vrátenému zákonu a osobitne o zákone ako o celku.

Spoločné ustanovenia k desiatej časti

§ 91
(1)

Zákon sa označuje bez slovného spojenia „Národnej rady Slovenskej republiky“.

(2)

Zákon sa uvádza touto vetou:

„Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:“.

§ 93
(1)

Ak prezident republiky nevráti národnej rade zákon s pripomienkami, zašle ho predseda národnej rady ...

(2)

Ak národná rada schváli zákon, ktorý prezident republiky vrátil národnej rade s pripomienkami, zašle ...

§ 94
(1)

Rozprava sa musí vzťahovať na prerokúvaný návrh zákona alebo medzinárodnú zmluvu.

(2)

Pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, možno podávať návrhy, ktoré predložený ...

(3)

Pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo ...

(4)

Ak podaný návrh nespĺňa náležitosti podľa odseku 2 alebo odseku 3, predsedajúci nedá o ňom hlasovať. ...

(5)

Ustanovenie § 30 sa použije na každé čítanie samostatne.

§ 95

Navrhovateľ zákona môže svoj návrh zákona vziať späť; v treťom čítaní však len so súhlasom národnej ...

§ 96
(1)

Písomné odôvodnenie schválených zmien a doplnkov sa považuje za súčasť návrhu zákona a použije sa pri ...

(2)

Počas prerušenia zasadania národnej rady neplynú lehoty na prerokúvanie návrhov zákonov ustanovené týmto ...

(3)

Ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť ...

(4)

Ak navrhovateľ vzal späť návrh zákona schváleného v programe schôdze národnej rady (§ 95), nový návrh ...

(5)

Návrhy zákonov podané v predchádzajúcom volebnom období možno prerokovať v nasledujúcom volebnom období, ...

§ 97

Ak nie je v tejto časti ustanovené inak, použijú sa na rokovanie o návrhoch zákonov ustanovenia štvrtej ...

JEDENÁSTA ČASŤ

VZŤAH NÁRODNEJ RADY A PREZIDENTA REPUBLIKY

§ 106 - Obžaloba prezidenta republiky
(1)

Návrh na obžalobu na prezidenta republiky za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu63) môže ...

(2)

Návrh na obžalobu podaný podľa odseku 1 predseda národnej rady bez zbytočného odkladu pridelí ústavnoprávnemu ...

(3)

Návrh na obžalobu na prezidenta republiky podaný podľa odseku 1 schvaľuje národná rada v tajnom hlasovaní. ...

(4)

Ak národná rada schváli návrh na obžalobu na prezidenta republiky (odsek 3), predseda národnej rady ...

DVANÁSTA ČASŤ

ROKOVANIE O PROGRAMOVOM VYHLÁSENÍ VLÁDY A O DÔVERE VLÁDE ALEBO JEJ ČLENOVI

§ 107
(1)

Predseda národnej rady zvolá po vymenovaní vlády schôdzu národnej rady tak, aby na nej predseda vlády ...

(2)

Predseda národnej rady programové vyhlásenie vlády a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery pridelí na prerokovanie ...

(3)

Ak národná rada programové vyhlásenie vlády a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery neschváli, predseda ...

§ 108
(1)

Vláda môže kedykoľvek požiadať národnú radu o vyslovenie dôvery64); vláda tak urobí vždy, ak sa realizuje ...

(2)

Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde.65) ...

(3)

Žiadosť vlády podanú podľa odsekov 1 a 2 predseda národnej rady pridelí na prerokovanie všetkým výborom ...

(4)

Predseda národnej rady na prerokovanie žiadosti vlády podanej podľa odsekov 1 a 2 zvolá schôdzu národnej ...

(5)

Ak národná rada nevysloví vláde dôveru, predseda národnej rady to bezodkladne oznámi prezidentovi republiky. ...

§ 109
(1)

Národná rada prerokuje návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi, ak o to požiada najmenej ...

(2)

Predseda národnej rady na prerokovanie návrhu podaného podľa odseku 1 zvolá schôdzu národnej rady do ...

(3)

Predseda národnej rady bezodkladne zašle návrh podaný podľa odseku 1 vláde na zaujatie stanoviska v ...

(4)

Ak bol návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi podľa odseku 1 podaný počas schôdze národnej ...

(5)

Ak národná rada na základe návrhu podaného podľa odseku 1 vysloví vláde alebo jej členovi nedôveru, ...

TRINÁSTA ČASŤ

VZŤAH NÁRODNEJ RADY A NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU

§ 110
(1)

Návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu môžu podávať poslanci, a ...

(2)

Za predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu je zvolený kandidát, ktorý získal v hlasovaní68) ...

(3)

Ak predseda alebo podpredseda najvyššieho kontrolného úradu nebol zvolený (odsek 2), vykoná sa opakovaná ...

(4)

Na opakovanej voľbe sa zúčastnia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov; v prípade ...

(5)

Ak predseda alebo podpredseda najvyššieho kontrolného úradu nebol zvolený, vykonajú sa nové voľby.

§ 111

Voľby predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu sa konajú najneskôr 30 dní pred uplynutím ...

§ 112
(1)

Návrh na odvolanie predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu69) môžu podávať poslanci; návrhy ...

(2)

Návrh na odvolanie predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu je schválený, ak zaň hlasovala ...

§ 114

Najvyšší kontrolný úrad predkladá národnej rade správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti za uplynulý ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

NÁVRHY NA SUDCOV ÚSTAVNÉHO SÚDU

§ 115
(1)

Národná rada navrhuje prezidentovi republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu,71) ...

(2)

Ak sa podľa odseku 1 nenavrhne dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, voľba ďalších ...

(3)

Ak v opakovanej voľbe nebol navrhnutý zostávajúci počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, vykonajú ...

(4)

Podávanie návrhov na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu upravujú osobitné predpisy.72) Návrhy ...

§ 116
(1)

Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu alebo ak je z tejto funkcie odvolaný, ...

(2)

Na postup pri navrhovaní a voľbe kandidátov podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 115 a ...

§ 116a
(1)

Voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu vyhlasuje predseda národnej rady šesť mesiacov pred uplynutím ...

(2)

Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu na verejnej schôdzi, ...

(3)

Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov ...

(4)

Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor rozhodne o tom, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené ...

(5)

Materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu, zverejňuje národná rada ...

(6)

Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny ...

PÄTNÁSTA ČASŤ

NÁVRHY NA VOĽBU A ODVOLANIE ČLENA SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 117
(1)

Voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) vyhlasuje predseda národnej rady ...

(2)

Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu členov súdnej rady na verejnej schôdzi, na ktorej umožní ...

(3)

Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov. ...

(4)

Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor prijme stanovisko, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky ...

(5)

Materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu člena súdnej rady, zverejňuje národná rada na svojom webovom ...

(6)

Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny ...

§ 118
(1)

Za člena súdnej rady je zvolený kandidát, ktorý získal vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných ...

(2)

Ak člen súdnej rady nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba.

(3)

Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. V ...

(4)

Ak člen súdnej rady nebol zvolený ani v opakovanej voľbe, vykoná sa nová voľba.

§ 119
(1)

Návrh na odvolanie člena súdnej rady môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu ...

(2)

Návrh na odvolanie člena súdnej rady je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných ...

ŠESTNÁSTA ČASŤ

NÁVRHY NA VYMENOVANIE A ODVOLANIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA A ŠPECIÁLNEHO PROKURÁTORA

§ 123
(1)

Podávanie návrhov na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora a na voľbu kandidáta na špeciálneho ...

(2)

Kandidáta na vymenovanie generálneho prokurátora navrhuje prezidentovi republiky národná rada.

(3)

Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

(4)

Ak kandidát nebol zvolený (odsek 3), vykoná sa opakovaná voľba.

(5)

Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti ...

(6)

Ak kandidát na vymenovanie generálneho prokurátora nebol zvolený, vykonajú sa nové voľby.

§ 124
(1)

Návrh na odvolanie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora môže písomne podať najmenej ...

(2)

Návrh na odvolanie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora je schválený, ak zaň hlasovala ...

§ 125
(1)

Voľbu kandidáta na generálneho prokurátora a voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora vyhlasuje predseda ...

(2)

Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora alebo návrhy na ...

(3)

Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov ...

(4)

Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor rozhodne o tom, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky podľa ...

(5)

Materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora alebo na voľbu kandidáta ...

(6)

Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny ...

SEDEMNÁSTA ČASŤ

VOĽBY A ODVOLÁVANIE INÝCH FUNKCIONÁROV

§ 126
(1)

Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon.

(2)

Návrhy podľa odseku 1 podáva vláda, poslanci alebo výbory, ak osobitný zákon neustanoví inak. Návrhy ...

(3)

Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.

(4)

Národná rada alebo výbor sa môže podieľať na voľbe alebo vymenovaní iných funkcionárov aj iným spôsobom, ...

OSEMNÁSTA ČASŤ

KONTROLNÁ ČINNOSŤ NÁRODNEJ RADY

§ 127

Národná rada, výbory alebo poslanci vykonávajú kontrolnú činnosť v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitnými ...

§ 128 - Správy
(1)

Národná rada môže od vlády, vedúcich ústredných orgánov a vyšších štátnych funkcionárov žiadať správy ...

(2)

Výbory môžu žiadať správy od členov vlády, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vyšších ...

Interpelácie

§ 129
(1)

Interpeláciou sa na účely tohto zákona rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie ...

(2)

Poslanec môže interpelovať vládu, člena vlády alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy ...

(3)

Interpelácia sa podáva písomne predsedovi národnej rady, ktorý ju zašle interpelovanému a predsedovi ...

(4)

Poslanec môže predniesť interpeláciu aj ústne v rámci bodu programu schôdze národnej rady určeného na ...

§ 130
(1)

Interpelovaný je povinný písomne odpovedať na interpeláciu do 30 dní interpelujúcemu a predsedovi národnej ...

(2)

Ak národná rada vyhlási interpeláciu za naliehavú, určí na odpoveď lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ...

(3)

Písomná interpelácia a odpoveď na interpeláciu sa zverejňujú na webovom sídle národnej rady.

(4)

Na najbližšiu schôdzu národnej rady sa po doručení odpovede na interpeláciu zaradí rozprava o tejto ...

(5)

Interpelujúci sa vyjadrí, či považuje odpoveď za uspokojivú.

(6)

Národná rada zaujme uznesením stanovisko k odpovedi na interpeláciu, ktorú interpelujúci nepovažuje ...

(7)

Na interpeláciách musí byť prítomná najmenej jedna tretina členov vlády, ktorých predsedovi národnej ...

§ 131 - Hodina otázok
(1)

Do programu schôdze národnej rady zvolanej podľa § 17 ods. 1 sa zaradí hodina otázok, v ktorej odpovedajú ...

(2)

Národná rada môže rozhodnúť, že na hodine otázok sa bude diskutovať len o určitom probléme.

(3)

Prvých 15 minút je venovaných otázkam položeným predsedovi vlády.

(4)

Otázky musia byť stručné a musia umožňovať stručnú odpoveď. Poradie otázok sa určuje žrebom zo všetkých ...

(5)

Odpoveď na položenú otázku môže trvať najviac päť minút. Prednes ústne podanej doplňujúcej otázky môže ...

(6)

Pri udeľovaní slova sa postupuje primerane podľa § 27.

(7)

Na hodine otázok musia byť prítomní všetci členovia vlády. Ak sa bude na hodine otázok diskutovať len ...

(8)

Na hodine otázok nemožno prijímať konkrétne návrhy ani podávať procedurálne návrhy.

§ 132 - Podnety a pripomienky poslancov
(1)

Na schôdzach výborov môžu poslanci podávať podnety a pripomienky členom vlády vo veciach ich pôsobnosti. ...

(2)

Ak sa podnety a pripomienky poslancov počas rokovania výboru nevysvetlili, zašle ich predseda výboru ...

DEVÄTNÁSTA ČASŤ

VYBAVOVANIE PETÍCIÍ

§ 133
(1)

Petície doručené národnej rade, jej výborom, predsedovi a podpredsedom národnej rady sa odovzdávajú ...

(2)

Ak petícia nepatrí do pôsobnosti národnej rady, kancelária ju postúpi na vybavenie príslušnému ministerstvu ...

(3)

Petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje národná rada.

§ 134
(1)

Výbory podávajú aspoň raz za kalendárny rok národnej rade správu o petíciách doručených podľa § 133 ...

(2)

Do petícií a ich evidencie môže každý poslanec kedykoľvek nazrieť.

DVADSIATA ČASŤ

DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 135 - Poslanec podlieha disciplinárnej právomoci národnej rady za
a)

výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v národnej rade alebo v jej orgáne,83)

b)

porušenie zákazu zastúpenia pri hlasovaní (§ 39 ods. 6),

c)

závažné porušenie poslaneckého sľubu,

d)

porušenie Etického kódexu poslanca,

e)

narušenie poriadku na schôdzi národnej rady (§ 32).

§ 136
(1)

Disciplinárne konanie sa začína v mandátovom a imunitnom výbore.

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania môže podať

a)
orgán národnej rady alebo poslanec, ktorý sa cíti urazený výrokom, ktorý predniesol poslanec pri výkone ...
b)
poslanec, ak ide o porušenie zákazu zastúpenia pri hlasovaní,
c)
orgán národnej rady alebo poslanec, ak ide o závažné porušenie poslaneckého sľubu alebo ak ide o porušenie ...
d)
predseda národnej rady, ak ide o narušenie poriadku na schôdzi národnej rady (§ 32).
(3)

Mandátový a imunitný výbor môže začať disciplinárne konanie aj na základe vlastného uznesenia.

§ 137
(1)

Mandátový a imunitný výbor v disciplinárnom konaní zisťuje všetky skutočnosti, na ktorých základe sa ...

(2)

Poslanec, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo oboznámiť sa so všetkými písomnosťami ...

(3)

Z rokovania mandátového a imunitného výboru v disciplinárnom konaní sú vylúčené iné osoby než členovia ...

(4)

Z rokovania mandátového a imunitného výboru je vylúčený člen tohto výboru, ak sa disciplinárne konanie ...

§ 138
(1)

Mandátový a imunitný výbor po konaní podľa § 137 rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia alebo ...

(2)

Ak návrh o uložení disciplinárneho opatrenia alebo zastavení disciplinárneho konania nezískal nadpolovičnú ...

(3)

Disciplinárne konanie možno začať a disciplinárne opatrenie možno uložiť do jedného roka odo dňa, v ...

§ 139
(1)

Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec svojím výrokom pri výkone funkcie poslanca predneseným ...

(2)

Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec hlasoval za iného poslanca, odporučí národnej rade, ...

(3)

Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec závažným spôsobom porušil poslanecký sľub alebo porušil ...

(4)

Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec porušil Etický kódex poslanca, odporučí národnej rade, ...

(5)

Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec narušil poriadok na schôdzi národnej rady, odporučí ...

(6)

Ak mandátový a imunitný výbor nezistí skutočnosti uvedené v odsekoch 1 až 5, oznámi to národnej rade. ...

§ 139a

Ak konanie poslanca, ktoré je priestupkom, prejednal alebo prejednáva orgán príslušný na prejednanie ...

DVADSIATA PRVÁ ČASŤ

KONANIE O VYDANÍ SÚHLASU NA ZADRŽANIE POSLANCA ALEBO NA JEHO VZATIE DO VÄZBY

§ 140

Ak príslušný orgán oznámi predsedovi národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru, že ...

§ 141
(1)

Ak príslušný orgán oznámi predsedovi národnej rady, že žiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie ...

(2)

Mandátový a imunitný výbor prerokuje žiadosť príslušného orgánu podanú podľa odseku 1. Poslancovi, ktorého ...

(3)

Mandátový a imunitný výbor predkladá správu o výsledku svojich zistení a návrh na uznesenie národnej ...

§ 142

Národná rada po oboznámení sa so žiadosťou (§ 141 ods. 1) a na základe predloženej správy mandátového ...

DVADSIATA DRUHÁ ČASŤ

§ 143 - Kancelária národnej rady
(1)

Kancelária je štátna rozpočtová organizácia. Plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so ...

(2)

Kancelária plní aj úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú z iných právnych predpisov, najmä v pracovnoprávnych ...

(3)

Kanceláriu riadi a vystupuje v jej mene vedúci kancelárie; za činnosť kancelárie zodpovedá predsedovi ...

(4)

Vedúceho kancelárie zastupuje v plnení jeho úloh zástupca vedúceho kancelárie.

(5)

Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva predseda národnej rady.

(6)

Vedúci kancelárie má právo byť prítomný na verejných aj neverejných schôdzach národnej rady a na verejných ...

(7)

Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci84a) a zamestnanci.84b) Počet štátnych zamestnancov a zamestnancov ...

(8)

Predseda národnej rady určuje vedúcemu kancelárie plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom ...

(9)

Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov ...

(10)

Vedúci kancelárie vydáva organizačný poriadok, spisový a škartačný poriadok a ďalšie vnútroorganizačné ...

(11)

Kancelária môže vyžadovať od štátnych orgánov, iných orgánov a právnických osôb podklady, informácie ...

(12)

Poverení zamestnanci kancelárie sa môžu zúčastňovať na schôdzach národnej rady. Na schôdzach výborov ...

(13)

Kancelária zabezpečuje archiváciu všetkých materiálov a písomností, ktoré boli doručené národnej rade, ...

§ 144 - Parlamentný inštitút
(1)

Parlamentný inštitút ako súčasť kancelárie plní informačné a vzdelávacie úlohy súvisiace s činnosťou ...

(2)

Podrobnosti o Parlamentnom inštitúte upraví organizačný poriadok kancelárie.

DVADSIATA TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 145
(1)

Všetky písomnosti, najmä podklady na rokovanie schôdze národnej rady, sa poslancom doručujú elektronickými ...

(2)

Termínom doručenia je deň zverejnenia písomnosti na webovom sídle národnej rady.

§ 146
(1)

Ak sa počas schôdze národnej rady vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto zákona, rozhoduje v jednotlivých ...

(2)

Ak počas schôdze národnej rady nastane situácia, ktorá vyžaduje zabezpečenie poriadku v rokovacej sále, ...

§ 147
(1)

V novom volebnom období nemožno prerokovať návrhy, ktoré boli národnej rade alebo jej orgánom doručené ...

(2)

Ak došlo k strate mandátu poslanca, k neuplatňovaniu mandátu poslanca, k vzdaniu sa funkcie poslanca ...

§ 148
(1)

Pokuty uložené podľa § 139 ods. 1, 2, 4 a 5 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2)

Ak poslanec neuhradí pokutu do 15 dní odo dňa jej uloženia, kancelária vykoná jej úhradu zrážkou z platu ...

§ 149
(1)

Výdavky súvisiace s činnosťou národnej rady, jej výborov, osobitných kontrolných výborov, komisií a ...

(2)

Osoby prizvané na schôdzu výboru, osobitného kontrolného výboru alebo komisie si môžu uplatniť do troch ...

(3)

Podrobnosti o odmeňovaní členov Komisie pre tvorbu práva ústavnoprávneho výboru (§ 59 ods. 2) upraví ...

§ 150

Návrhy zákonov a zásad zákonov predložených národnej rade pred účinnosťou tohto zákona sa prerokujú ...

§ 150a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Návrhy zákonov predložené národnej rade pred 1. januárom 2016 sa prerokujú podľa predpisov účinných ...

§ 150b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019

Náležitosti návrhu zákona predloženého národnej rade pred 1. májom 2019 sa posudzujú podľa § 68 ods. ...

§ 150c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2018

Pri voľbe sudcov ústavného súdu podľa zákona účinného od 15. novembra 2018 na voľné miesta sudcov ústavného ...

§ 150d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Ustanovenia § 117 a 118 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použijú pri voľbe členov súdnej ...

§ 150e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021

Kancelária zabezpečí rokovanie výboru podľa § 60a najneskôr od 1. októbra 2021. Verejná schôdza výboru ...

§ 151

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady ...

§ 151a

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení ...

§ 152

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.

  PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a ...

  Funkcia: referent

  Činnosti:

  1.01

  Čiastková činnosť pri vybavovaní jednoduchej odbornej agendy pri príprave podkladov na riadenie, na ...

  1.02

  Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu pod odborným ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, odborná ...

  Funkcia: samostatný referent

  Činnosti:

  2.01

  Rutinné vybavovanie odbornej agendy ako podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu. ...

  2.02

  Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík ako podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu. ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie alebo ...

  Funkcia: odborný referent

  Činnosti:

  3.01

  Zabezpečovanie čiastkovej odbornej činnosti v osobnom úrade ako podklad na riadenie, na rozhodovanie ...

  3.02

  Vybavovanie čiastkovej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti ako podklad na riadenie, na rozhodovanie ...

  3.03

  Vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností vrátane evidencie ich vybavenia.

  3.04

  Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie alebo ...

  Funkcia: hlavný referent

  Činnosti:

  4.01

  Samostatné zabezpečovanie agendy súvisiacej s tvorbou zákonov.

  4.02

  Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania štátnozamestnaneckých vzťahov vo vecne vymedzenej ...

  4.03

  Vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie ...

  4.04

  Kontrolná činnosť v určenom rozsahu vrátane spracúvania návrhov na uloženie postihov, prešetrovanie ...

  4.05

  Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov národnej rady a kancelárie národnej rady, príprava podkladov ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého ...

  Funkcia: radca

  Činnosti:

  5.01

  Odborná činnosť súvisiaca s tvorbou návrhov právnych predpisov vo vecne vymedzenej oblasti.

  5.02

  Odborná príprava rozhodnutí pri uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov.

  5.03

  Samostatná odborná čiastková činnosť vo vecne vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním ...

  5.04

  Zostavovanie rozpočtu v určenom rozsahu a sledovanie plnenia príjmov a čerpania výdavkov.

  5.05

  Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti pod vedením vedúceho skupiny.

  5.06

  Príprava a vypracúvanie návrhov pokynov a opatrení na úseku hospodárskej mobilizácie vrátane jej finančného ...

  5.07

  Odborná činnosť spojená s analýzou masmediálnej politiky národnej rady a kancelárie národnej rady. ...

  5.08

  Spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov národnej rady a kancelárie národnej ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého ...

  Funkcia: samostatný radca

  Činnosti:

  6.01

  Samostatná odborná činnosť súvisiaca s tvorbou návrhov právnych predpisov vo vecne vymedzenej oblasti. ...

  6.02

  Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.

  6.03

  Samostatné odborné zabezpečovanie úloh súvisiacich s komplexnou dokumentáciou zo schôdzí národnej rady ...

  6.04

  Komplexné informačné spracúvanie denného záznamu zo schôdzí národnej rady.

  6.05

  Samostatná odborná činnosť pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie a vypracúvanie odborných ...

  6.06

  Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.

  6.07

  Samostatná odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania alebo financovania. ...

  6.08

  Koordinovanie a organizovanie kontrolných akcií, ich príprava a analýza vrátane spracúvania programu ...

  6.09

  Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.

  6.10

  Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania informácií, ako aj priame zverejňovanie ...

  6.11

  Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií, prípadne aj s priamym ...

  6.12

  Rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania informácií.

  6.13

  Spracúvanie a sprístupňovanie zložitých archívnych fondov národnej rady a kancelárie národnej rady, ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: odborný radca

  Činnosti:

  7.01

  Samostatná odborná činnosť súvisiaca s tvorbou návrhov zákonov a interných normatívnych aktov národnej ...

  7.02

  Analytická činnosť na účely prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov.

  7.03

  Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov. ...

  7.04

  Komplexné zabezpečovanie podkladov na rokovanie národnej rady, porady predsedu národnej rady a poslaneckého ...

  7.05

  Príprava (vypracúvanie) odborných podkladov na tvorbu koncepcií, odborných stanovísk a komplexných informačných ...

  7.06

  Analytická činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov na rozhodovanie o otázkach vo ...

  7.07

  Samostatné, komplexné spracúvanie agendy dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov ...

  7.08

  Rozpracúvanie koncepcií programov začleňovania do Európskej únie.

  7.09

  Koordinovanie dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce na úrovni riadiacej jednotky PHARE.

  7.10

  Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh častí štátneho informačného systému. ...

  7.11

  Koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.

  7.12

  Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, s prostriedkami zo zahraničia a s majetkom ...

  7.13

  Prešetrovanie sťažností alebo petícií, ako aj následná kontrola prijatých opatrení.

  7.14

  Koordinovanie a metodické usmerňovanie civilnej ochrany vrátane kontrolnej a analytickej činnosti. ...

  7.15

  Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzťahu k verejnosti a k ostatným ...

  7.16

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti knižných informácií za národnú radu a kanceláriu národnej ...

  7.17

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti sprístupňovania alebo zverejňovania informácií.

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: hlavný radca

  Činnosti:

  8.01

  Koordinačná činnosť a tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v kancelárii národnej rady. ...

  8.02

  Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov alebo odmeňovania štátnych zamestnancov.

  8.03

  Odborná a koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní kreačnej a kontrolnej pôsobnosti národnej ...

  8.04

  Vypracúvanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodovanie národnej rady, jej výborov, ...

  8.05

  Makroekonomické analýzy a prognózy o stave a vývoji ekonomiky na celoštátnej úrovni vrátane medzinárodných ...

  8.06

  Koordinovanie a spolupráca pri tvorbe zahraničnej politiky a zahraničnopolitických koncepcií vo vzťahu ...

  8.07

  Koordinovanie a spolupráca pri plnení štátnych záležitostí z oblasti dvojstranných a mnohostranných ...

  8.08

  Tvorba koncepcie prijímania zahraničnej pomoci a zahraničnej spolupráce.

  8.09

  Systémová a vývojová činnosť pri projektovaní častí štátneho informačného systému.

  8.10

  Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtu a záverečného ...

  8.11

  Koncepčná, koordinačná, kontrolná a rozhodovacia činnosť v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho ...

  8.12

  Koncepčná, analytická a koordinačná činnosť vrátane prípravy a realizácie kontrolných akcií v oblasti ...

  8.13

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií, ako aj ich priame ...

  8.14

  Tvorivé spracúvanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky národnej rady a jej ...

  8.15

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných predpisov na úseku hospodárskej ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: štátny radca

  Činnosti:

  9.01

  Tvorba návrhov legislatívnej politiky národnej rady vrátane tvorby návrhov zákonov.

  9.02

  Tvorba koncepcií, odborných stanovísk, analýz a komplexných informačných materiálov súvisiacich s prijímaním ...

  9.03

  Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní a realizácii rokovaní národnej rady a pri vykonávaní ...

  9.04

  Tvorba a realizácia štátnej politiky v rámci pôsobnosti národnej rady a jej výborov.

  9.05

  Tvorba koncepcií a koordinovanie programov pre vstup do medzinárodných integračných štruktúr.

  9.06

  Tvorba a realizácia štátnej politiky v oblasti mnohostranných a dvojstranných vzťahov.

  9.07

  Koncepčná, koordinačná, kontrolná a rozhodovacia činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií s ...

  KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:

  2.01

  Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.

  2.02

  Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických, alebo prevádzkových podkladov.

  2.03

  Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.

  2.04

  Zabezpečovanie činnosti podateľne.

  2.05

  Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.

  2.06

  Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách.

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  2.07

  Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca.

  2.08

  Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.

  2.09

  Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

  2.10

  Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne.

  2.11

  Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík.

  2.12

  Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov. ...

  2.13

  Pokladničná služba v zariadení spoločného stravovania.

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  3.01

  Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.

  3.02

  Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.

  3.03

  Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu vedúceho zamestnanca, zhotovovanie ...

  3.04

  Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce podateľne.

  3.05

  Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.

  3.06

  Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vymedzenej ...

  3.07

  Zabezpečovanie prevádzky zariadení výpočtových systémov.

  3.08

  Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov. ...

  3.09

  Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o archívne dokumenty, knižničné fondy.

  3.10

  Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu z jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránky. ...

  3.11

  Samostatné administratívno-technické a organizačné zabezpečovanie činností sekretariátu vedúceho zamestnanca ...

  3.12

  Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.

  3.13

  Odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni alebo na úseku evidencie a správy majetku štátu. ...

  3.14

  Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.

  3.15

  Pokladničná práca, vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, výplaty ...

  3.16

  Zabezpečovanie zahraničných pracovných (služobných) ciest a zahraničných pracovných (služobných) stykov ...

  3.17

  Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných právnych ...

  3.18

  Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia ...

  3.19

  Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí. ...

  3.20

  Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.

  3.21

  Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, ...

  3.22

  Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných ...

  3.23

  Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.

  3.24

  Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností.

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  4.01

  Komplexná obsluha výpočtových systémov, zabezpečovanie prevádzky konkrétnych agend s využitím príslušného ...

  4.02

  Vytváranie užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky v základných programovacích jazykoch ...

  4.03

  Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

  4.04

  Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, ...

  4.05

  Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa alebo vyššieho štátneho funkcionára. ...

  4.06

  Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.

  4.07

  Zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po ...

  4.08

  Samostatná odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, na úseku evidencie a správy majetku štátu ...

  4.09

  Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.

  4.10

  Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania vo vecne vymedzenej oblasti.

  4.11

  Samostatná odborná práca na úseku zabezpečovania zahraničných pracovných ciest.

  4.12

  Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.

  4.13

  Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií a vody, kontrola ich racionálneho ...

  4.14

  Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, ...

  4.15

  Koordinovanie a organizovanie prác manuálnych zamestnancov, napr. na úseku ubytovania, stravovania s ...

  4.16

  Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác pomocou digitálnej kopírovacej a ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  5.01

  Vytváranie užívateľských aplikácií v sieťovom prostredí vrátane údržby existujúcich programových systémov. ...

  5.02

  Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, ...

  5.03

  Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend.

  5.04

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti materiálno-technického zásobovania.

  5.05

  Vymáhanie pohľadávok štátu v majetkovoprávnej oblasti.

  5.06

  Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských ...

  5.07

  Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích ...

  5.08

  Zabezpečovanie čiastkových činností v procese prípravy alebo realizácie investičnej výstavby a pamiatkovej ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  5.09

  Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotodokumentácie, video dokumentácie alebo umeleckej fotografie ...

  5.10

  Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností v kancelárii vykonávané zamestnancom po získaní ...

  5.11

  Zabezpečovanie prevádzky lokálnej počítačovej siete.

  5.12

  Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.

  5.13

  Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov ...

  5.14

  Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy.

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  6.01

  Programátorská práca vrátane úpravy programového vybavenia dodávateľa prostredníctvom vyšších programovacích ...

  6.02

  Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

  6.03

  Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.

  6.04

  Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie a riešenie koncepčných úloh v oblasti autodopravy.

  6.05

  Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v stravovacej jednotke vrátane koncepčnej činnosti. ...

  6.06

  Zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie jednotlivých stavieb.

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  6.07

  Diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov a sietí. ...

  6.08

  Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej ...

  6.09

  Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky.

  6.10

  Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...

  6.11

  Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti.

  6.12

  Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom.

  6.13

  Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

  6.14

  Analytická činnosť a riešenie koncepčných úloh v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy ...

  6.15

  Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných ...

  6.16

  Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.

  6.17

  Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve.

  6.18

  Technický dozor nad jednoduchými stavbami vrátane zaraďovania stavieb do užívania.

  6.19

  Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  7.01

  Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.

  7.02

  Odborná systémová údržba databáz a databázového prostredia.

  7.03

  Správa bezpečnosti databázy vo výpočtových systémoch.

  7.04

  Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.

  7.05

  Usmerňovanie, preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania ...

  7.06

  Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie ...

  7.07

  Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií.

  7.08

  Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.

  7.09

  Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.

  7.10

  Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.

  7.11

  Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej politiky s rozmanitou profesijnou štruktúrou ...

  7.12

  Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie agend v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku ...

  7.13

  Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych ...

  7.14

  Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy ...

  7.15

  Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania stavieb, kontrola rozpočtu stavieb, ...

  7.16

  Investičná činnosť v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických častí stavieb.

  7.17

  Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.

  7.18

  Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie ...

  7.19

  Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  8.01

  Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí.

  8.02

  Tvorba užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky prostredníctvom vyšších programových ...

  8.03

  Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií. ...

  8.04

  Zabezpečovanie bezpečnosti dát vo výpočtových systémoch a ochrana výpočtových systémov pred zneužitím. ...

  8.05

  Systémová a metodická činnosť pri vývoji, dopĺňaní a údržbe informačných systémov.

  8.06

  Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

  8.07

  Určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky v zamestnávateľskom subjekte ...

  8.08

  Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy.

  8.09

  Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu ...

  8.10

  Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.

  8.11

  Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti.

  8.12

  Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie väčších ...

  8.13

  Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej ...

  8.14

  Vykonávanie a spracúvanie odborných špecializovaných výskumov – umeleckohistorických, architektonických ...

  8.15

  Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, ich vyhodnocovanie ...

  8.16

  Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska zámeru pamiatky a rozpočtu. ...

  8.17

  Koordinovanie a vykonávanie komplexnej odbornej metodiky pamiatkovej obnovy v zmysle osobitných predpisov ...

  8.18

  Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technickoprevádzkových činností ...

  8.19

  Koordinovanie a zabezpečovanie odbornej špecializovanej práce na úseku ochrany utajovaných skutočností ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  9.01

  Tvorba a úprava vysokonáročného aplikačného programového vybavenia vrátane odladenia programov v prostredí ...

  9.02

  Koncepčná, koordinačná činnosť a tvorba interných predpisov na úseku verejného obstarávania, spracúvanie ...

  9.03

  Komplexné, koncepčné zabezpečovanie zložitej právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych ...

  9.04

  Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických alebo technickoprevádzkových ...

  9.05

  Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie komplexu stavieb a technologických ...

  9.06

  Vypracovanie koncepcií a analýz komplexnej obnovy a využitia národnej kultúrnej pamiatky.

  9.07

  Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri uvádzaní stavieb do užívania vrátane ekonomického vyhodnotenia ...

  KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  Pracovné činnosti:

  1.01

  Kontrola príchodov a odchodov osôb, príjazdov a odjazdov vozidiel, vydávanie kľúčov.

  1.02

  Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným ...

  1.03

  Jednoduchá ručná práca v záhradníctve s použitím bežného náradia.

  1.04

  Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení.

  1.05

  Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových ...

  1.06

  Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

  1.07

  Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom a dezinfekcia sociálnych zariadení; ...

  1.08

  Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o ...

  1.09

  Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch účelových a ubytovacích zariadení vrátane inventára, ...

  1.10

  Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného ...

  1.11

  Pomocná práca pri bežnej údržbe odevov, bielizne alebo obuvi.

  1.12

  Jednoduchá práca v práčovni.

  1.13

  Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

  1.14

  Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

  1.15

  Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) ...

  1.16

  Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.

  1.17

  Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.

  1.18

  Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, ...

  1.19

  Samostatný predaj tovaru a jedál v bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo ...

  1.20

  Obsluha stravníkov v stravovacích zariadeniach.

  1.21

  Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty ...

  1.22

  Starostlivosť o zverené izby ubytovacích zariadení a ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania ...

  1.23

  Pomocná recepčná práca v účelových a ubytovacích zariadeniach, vyberanie poplatkov za poskytované služby. ...

  1.24

  Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybných mechanizmov.

  1.25

  Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.

  1.26

  Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, ...

  1.27

  Bežná oprava a údržba odevov a bielizne.

  1.28

  Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie. ...

  1.29

  Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.

  1.30

  Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie alebo redukčných staníc diaľkového vykurovania. ...

  1.31

  Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.

  1.32

  Pomocná práca v autodielni.

  1.33

  Jednoduchá zámočnícka práca.

  1.34

  Jednoduchá stolárska práca.

  1.35

  Jednoduchá murárska alebo maliarska práca.

  1.36

  Jednoduchá betonárska práca.

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  Pracovné činnosti:

  2.01

  Dozor a ochrana verejných priestorov alebo objektov s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky ...

  2.02

  Zabezpečovanie prevádzky a dozoru v relaxačných priestoroch.

  2.03

  Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.

  2.04

  Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov a trvaliek. ...

  2.05

  Obsluha digitálnej telefónnej ústredne.

  2.06

  Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných ...

  2.07

  Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov ...

  2.08

  Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov.

  2.09

  Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

  2.10

  Ponuka a samostatný predaj tovaru, preberanie, uskladňovanie, aranžovanie tovaru a vystavovanie potrebného ...

  2.11

  Domovnícka práca vrátane údržby objektu.

  2.12

  Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov a materiálov, ich skladovanie vykonávanie ...

  2.13

  Oprava vápenných, glejových a latexových malieb v bielych, svetlých a polosvetlých tónoch, malieb vzorovaných ...

  2.14

  Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným ...

  2.15

  Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch.

  2.16

  Stolárska práca, napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek.

  2.17

  Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane ...

  2.18

  Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.

  2.19

  Výsadba kvetinových skupín farebne zladených a usporiadaných do ornamentov podľa návrhu architekta. ...

  2.20

  Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov prác a spôsobu ošetrovania.

  2.21

  Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov. ...

  2.22

  Vedenie cestných motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť vrátane ...

  2.23

  Ochrana významných zariadení, pamiatok alebo chránených objektov, spolupráca s orgánmi polície. ...

  2.24

  Zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej kopírovacej techniky.

  2.25

  Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných ...

  2.26

  Výroba technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných ...

  2.27

  Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie) ...

  2.28

  Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov ...

  2.29

  Zabezpečovanie upratovacích a doplňujúcich prác v účelových a ubytovacích zariadeniach; vedenie príručného ...

  2.30

  Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných hotelových služieb, vedenie predpísanej ...

  2.31

  Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie, vedenie predpísanej evidencie ...

  2.32

  Inštalačná a kúrenárska práca, napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie ...

  2.33

  Odborná obsluha a údržba automatizovanej kotolne, výmenníkových staníc vrátane opravy a údržby strojového ...

  2.34

  Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov ...

  2.35

  Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.

  2.36

  Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia, napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia ...

  2.37

  Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel, kontrola a nastavovanie ...

  2.38

  Špecializovaná zámočnícka práca vrátane kontroly zvarov, tvarovania, brúsenia, lícovania a opravy nástrojov. ...

  2.39

  Údržba a oprava spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava ...

  2.40

  Murovanie lícového muriva z tehál, tvárnic, aj sklenených; zhotovovanie a oprava jednoduchých omietok ...

  2.41

  Maľovanie a oprava malieb v niekoľkých tónoch alebo vzoroch zložitým šablónovaním, spevňovanie povrchu ...

  2.42

  Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.

  2.43

  Stolárska práca vrátane opráv a rekonštrukcie stolárskych výrobkov.

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  Pracovné činnosti:

  3.01

  Ozbrojená ochrana významných kultúrnych objektov, spolupráca s orgánmi polície.

  3.02

  Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností, iných materiálov označených rôznym stupňom ...

  3.03

  Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie ...

  3.04

  Samostatné zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej a výpočtovej techniky vrátane zabezpečovania ...

  3.05

  Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na ...

  3.06

  Organizovanie práce obsluhujúcich zamestnancov, uvádzanie hostí na miesta pri stole, preberanie a realizácia ...

  3.07

  Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím ...

  3.08

  Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov s príslušenstvom ...

  3.09

  Maľovanie a oprava zložitých a náročných malieb.

  3.10

  Natieračská práca pri obnove pamiatok, historicky cenných predmetov a konštrukcií.

  3.11

  Stolárska práca stavebná, napr. osádzanie okien a dverí v slohovom štýle, kazetové obloženie stien a ...

  3.12

  Montáž, rekonštrukcia, údržba a oprava ucelených častí elektrických silových rozvodov obsahujúcich vonkajšie ...

  3.13

  Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava veľkých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných ...

  3.14

  Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných ...

  3.15

  Montáž, nastavovanie, zabezpečovanie technickej prevádzky a údržby viackanálového bezdrôtového prekladateľského ...

  3.16

  Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie.

  3.17

  Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy s využitím výpočtovej techniky. ...

  3.18

  Odborné zabezpečovanie tlače publikácií pomocou veľkokapacitného digitálneho tlačiarenského systému. ...

  3.19

  Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných ...

  3.20

  Kontrola vozidiel po oprave, diagnostika chýb technického stavu vozidiel, testovanie motorov a elektrického ...

  3.21

  Zabezpečovanie technickej prevádzky, údržby a opráv digitálnych slaboprúdových zariadení.

  3.22

  Kontrola činnosti centrálneho regulačného systému, opravy, nastavovanie hodnôt zložitých regulačných ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  Pracovné činnosti:

  4.01

  Organizovanie práce zamestnancov pri výrobe teplých a studených pokrmov vrátane zostavovania vlastných ...

  PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v eurách mesačne)

  Prevziať prílohu - Stupnica platových taríf

Poznámky

 • 1)  Čl. 92 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  Napríklad čl. 86 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3)  Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ...
 • 3a)  Zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  Čl. 77 a čl. 78 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného ...
 • 5)  Čl. 82 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 6)  Napríklad § 31 ods. 2 a § 37 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb., § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 7)  Čl. 82 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 8)  Čl. 89 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 9)  Čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 10)  Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • 11)  Čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • 12)  § 70 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 13)  Čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 14)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • 15)  § 71 zákona č. 180/2014 Z. z.
 • 16)  Čl. 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 17)  Čl. 77 ods. 2 a čl. 78 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 ...
 • 18)  Čl. 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 19)  Čl. 81 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 20)  Čl. 11 ods. 2 a čl. 12 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
 • 23)  Čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 24)  Čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 25)  Čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 26)  Čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 27)  Čl. 83 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 28)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29)  Čl. 83 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 30)  § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.§ ...
 • 31)  Čl. 85 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 32)  Čl. 89 ods. 2 písm. a) a čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 33)  Čl. 84 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 34)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 34a)  Napríklad čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., zákon ...
 • 35)  Čl. 84 ods. 3, čl. 88 ods. 2, čl. 89 ods. 1 a čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 36)  Čl. 83 ods. 4, čl. 84 ods. 4, čl. 106 ods. 1 a čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 37)  Čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods. 1 a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 38)  Čl. 89 ods. 2, čl. 82 ods. 4, čl. 83 ods. 1 a 2 a čl. 91 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 39)  § 181 zákona č. 180/2014 Z. z.
 • 39a)  Čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 40)  Čl. 78 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 41)  § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 42)  Napríklad ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • 43)  Čl. 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 44)  Čl. 75 ods. 2, čl. 81 a čl. 81a písm. b), c), e) a f) Ústavy Slovenskej republiky.
 • 45)  Čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 46)  Čl. 77 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 ...
 • 47)  Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 47a)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Zákon č. 402/2013 Z. z. ...
 • 47aa)  Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012). ...
 • 47b)  Tretia časť zákona č. 180/2014 Z. z.
 • 47c)  Čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády ...
 • 47d)  Čl. 2 ods. 5 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z.
 • 47e)  Čl. 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 49)  Čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 49a)  Článok 150 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 49b)  Napríklad § 63 ods. 21 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 50)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 51)  § 7 ods. 1 a 2 a § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
 • 52)  § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
 • 53)  Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 54)  § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 55)  § 8 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
 • 55a)  Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 56)  Čl. 87 ods. 2 a čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
 • 57)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej ...
 • 57a)  Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
 • 58)  Čl. 103 ods. 3 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky.
 • 59)  Čl. 103 ods. 3 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky.
 • 60)  Čl. 101 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 61)  Čl. 105 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 62)  Čl. 106 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 63)  Čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 64)  Čl. 114 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 65)  Čl. 114 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 66)  Čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 67)  Čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 68)  § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 69)  § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z.
 • 70)  Čl. 62 Ústavy Slovenskej republiky.§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. ...
 • 71)  Čl. 134 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 15 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej ...
 • 72)  § 15 zákona č. 314/2018 Z. z.
 • 73)  Čl. 139 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 74)  § 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.§ 24a zákona č. 154/2001 Z. ...
 • 80)  Napríklad čl. 62, čl. 80 ods. 1, čl. 86 písm. f) a g) a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § ...
 • 81)  Čl. 80 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 82)  Čl. 80 ods. 2, čl. 88 ods. 1 a čl. 114 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 83)  Čl.78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 84)  Čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 84a)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 84aa)  Čl. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 84ab)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 84b)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. ...
 • 84d)  Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
 • 84e)  Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
 • 84f)  § 159 zákona č. 55/2017 Z. z.§ 28 zákona č. 553/2003 Z. z.
 • 85)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
 • 86)  Napríklad zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. ...
 • 87)  Čl. 75 ods. 2, čl. 77 ods. 2, čl. 78 ods. 5, čl. 81 a 81a Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon ...
 • 88)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
 • 89)  § 57 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore