Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.10.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Konkurz a reštrukturalizácia, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST77JUD17920DS70EUPP26ČL1

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 581/2004 s účinnosťou od 01.10.2021 na základe 252/2021

Legislatívny proces k zákonu 252/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,1)

b)

činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie,

c)

zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, riadenie a hospodárenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ...

d)

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorým je

1.

dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným zdravotným poistením (ďalej len „dohľad nad verejným zdravotným ...

2.

dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

e)

transformáciu zdravotných poisťovní, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov (ďalej len „doterajšia ...

f)

výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotného poistenia, úhradových mechanizmov a regulácie cien. ...

DRUHÁ ČASŤ

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

§ 2 - Postavenie zdravotnej poisťovne a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
(1)

Zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť2) so sídlom na území Slovenskej republiky založená na účely ...

(2)

Na zdravotné poisťovne sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Obchodné meno4) zdravotnej poisťovne musí obsahovať označenie „zdravotná poisťovňa, a. s.“. Iné osoby ...

(4)

Iná osoba ako zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať verejné zdravotné poistenie.

(5)

Zdravotná poisťovňa pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia a pri ochrane zdravia poistenca vykonáva ...

(6)

Zdravotná poisťovňa musí byť bezúhonná nepretržite počas trvania platnosti povolenia.

§ 3 - Organizácia a riadenie zdravotnej poisťovne
(1)

Organizačná štruktúra a systém riadenia zdravotnej poisťovne musí zabezpečovať riadne a bezpečné vykonávanie ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná v stanovách

a)
upraviť vzťahy medzi predstavenstvom zdravotnej poisťovne, dozornou radou zdravotnej poisťovne a útvarom ...
b)
rozdeliť a upraviť pôsobnosť a zodpovednosť zdravotnej poisťovne na účely ochrany pred legalizáciou ...
(3)

Ak člena predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo člena dozornej rady zdravotnej poisťovne odvolá valné ...

(4)

Dozorná rada zdravotnej poisťovne je oprávnená kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie ...

(5)

Vnútornou kontrolou zdravotnej poisťovne sa rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne ...

(6)

Útvar vnútornej kontroly

a)
vypracúva správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok [§ 15 ods. 3 písm. ...
b)
vypracúva správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach ...
c)
vypracúva plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok [§ 15 ods. 3 písm. c) tretí bod],
d)
vypracúva protokol o správnosti vykazovaných údajov o výpočte platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne ...
e)
plní ďalšie úlohy v oblasti vnútornej kontroly určené v stanovách zdravotnej poisťovne.
(7)

Ak útvar vnútornej kontroly zistí nedostatky v hospodárení zdravotnej poisťovne, ktoré súvisia s výkonom ...

§ 4 - Konflikt záujmov
(1)

Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo prokuristom zdravotnej poisťovne nesmie byť

a)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), štátny tajomník ministerstva, vedúci ostatného ...
c)
člen orgánu Najvyššieho kontrolného úradu alebo jeho zamestnanec,
d)
člen orgánu Národnej banky Slovenska alebo jej zamestnanec,
e)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne alebo ...
f)
zamestnanec útvaru vnútornej kontroly (§ 3 ods. 6),
g)
člen orgánu centrálneho depozitára6) alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov7) alebo ...
h)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej ...
(2)

Členom dozornej rady zdravotnej poisťovne nesmie byť

a)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
člen vlády,
c)
člen orgánu Najvyššieho kontrolného úradu,
d)
člen orgánu Národnej banky Slovenska,
e)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne alebo ...
f)
zamestnanec útvaru vnútornej kontroly (§ 3 ods. 6),
g)
člen orgánu centrálneho depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo ...
h)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej ...
(3)

Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osobou zodpovednou ...

a)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne alebo ...
b)
člen orgánu centrálneho depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo ...
c)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej ...
(4)

Osoba ustanovená do funkcie podľa odsekov 1 až 3 preukazuje neexistenciu konfliktu záujmov čestným vyhlásením ...

§ 5 - Zodpovednosť za škodu

Členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne sú pri výkone ...

§ 6 - Činnosť zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa

a)
prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného ...
b)
vydáva
1.
európske preukazy zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,11a)
2.
preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením „EU“, ak zdravotná poisťovňa plní funkciu ...
c)
prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) a prerozdeľuje poistné,
d)
uplatňuje nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ...
e)
poskytuje iným zdravotným poisťovniam a poistencom informácie podľa osobitného predpisu,14)
f)
vykonáva poradenskú činnosť pre poistencov a platiteľov poistného,
g)
uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7 a § 7a),
h)
uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti8) a zariadeniam sociálnych služieb14a) a zariadeniam ...
i)
vedie zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu,
j)
vykonáva kontrolnú činnosť (§ 9),
k)
vykonáva analýzu predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka,
l)
vymáha pohľadávky na poistnom vrátane úrokov z omeškania, pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ...
m)
poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) štatistické údaje ...
n)
poskytuje príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16) ...
o)
vedie zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (odseky 2 až ...
p)
vydáva výkaz nedoplatkov podľa osobitného zákona,37)
q)
vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v cudzine ...
r)
plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta pobytu a inštitúcie miesta bydliska v súlade s ...
s)
uhrádza na bankový účet poistenca a ak bankový účet neoznámil alebo ho nemá, tak poštovou poukážkou, ...
t)
vykonáva ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal poistenec ...
u)
zaraďuje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa osobitného predpisu,16e) ...
v)
plní povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného ...
w)
refunduje zdravotnej poisťovni, ktorá uhradila poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo inštitúcii ...
x)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ...
y)
uhrádza organizátorovi, ktorý nedokázal úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...
z)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § 7b, mesačne ...
aa)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti humánne lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny ...
ab)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie ...
ac)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie ...
ad)
pozýva svojich poistencov na populačný skríning podľa osobitného predpisu17c) a zasiela im štandardizovaný ...
(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť a viesť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej ...

(3)

Zdravotná poisťovňa zaradí poistenca do zoznamu na návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; za ...

(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)
viesť zoznam podľa jednotlivých chorôb,
b)
zaraďovať poistencov do zoznamu na základe údajov oznámených poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ...
c)
dodržiavať vytvorené poradie poistencov v zozname podľa jednotlivých chorôb,
d)
informovať na žiadosť poistenca o jeho zaradení do zoznamu alebo vyradení zo zoznamu a o jeho poradí ...
e)
predložiť úradu na požiadanie pravidlá vedenia zoznamu, zaraďovania a vyraďovania poistencov zo zoznamu, ...
f)
uverejniť na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na svojej internetovej stránke ...
g)
viesť evidenciu predpokladaných nákladov na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti v zozname,
h)
uverejniť na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného ...
i)
predložiť úradu na požiadanie informácie o zmluvách podľa písmena h),
j)
sprístupniť elektronicky do 31. januára kalendárneho roka poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej ...
k)
minimálne raz mesačne sprístupniť elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej ...
l)
bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu ...
m)
používať pri prístupe k údajom z národného zdravotníckeho informačného systému informačný systém, ktorý ...
n)
bezodkladne informovať ministerstvo zdravotníctva o uzatvorení zmluvy o podmienkach úhrady lieku zdravotnou ...
o)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel rozhodovania o vyrovnacom rozdiele za liek alebo za spoločne ...
p)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel rozhodovania o určení podmienenej úhrady za liek alebo za ...
r)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel štátnej zdravotnej politiky do 31. júla vykonávanie preventívnych ...
s)
sprístupňovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výsledok spracovania finančného zúčtovania podľa ...
t)
sprístupňovať informácie podľa § 3 ods. 2 a podľa osobitného predpisu.17d)
(5)

Zdravotná poisťovňa nesmie zaradiť do zoznamu podľa odseku 2 poistenca, ktorého zdravotný stav spĺňa ...

(6)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytovať zdravotnej poisťovni údaje potrebné na ...

(7)

Zdravotná poisťovňa kontroluje opodstatnenosť zaradenia poistenca do zoznamu a vedenia poistenca v zozname ...

(8)

Zdravotná poisťovňa je povinná zabezpečiť poistencovi úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti najneskôr ...

(9)

Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu, ku ktorému sa tvorí účtovná závierka, technické rezervy ...

a)
na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená,
b)
na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu účtovnej závierky, ale do tohto termínu ...
c)
na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v zozname podľa odseku 2.
(10)

Zdravotná poisťovňa vytvára technické rezervy podľa odseku 9 písm. c) vo výške nevyhnutnej na úhradu ...

(11)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ...

a)
rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti vedenej v zozname,
b)
podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 4,
c)
podrobnosti o povinnostiach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa odseku 6,
d)
podrobnosti o dôvodoch neopodstatnenosti vedenia poistenca v zozname,
e)
podrobnosti o povinnosti zdravotnej poisťovne poskytovať úradu údaje o stave a zmenách v zozname,
f)
podrobnosti o spôsobe tvorby a výške tvorby technických rezerv,
g)
ďalšie podrobnosti o vytvorení a vedení zoznamu,
h)
súpis vybraných chorôb, na základe ktorých sú poistenci zaradení do zoznamu.
(12)

Zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi dispenzarizácia, frekvenciu vyšetrení a poskytovateľov ...

(13)

Zdravotná poisťovňa môže

a)
uzatvárať zmluvy o individuálnom zdravotnom poistení za podmienok ustanovených osobitným predpisom,18) ...
b)
na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ...
1.
humánnych liekov alebo u veľkodistribútora humánnych liekov humánne lieky ustanovené všeobecne záväzným ...
2.
zdravotníckych pomôcok zdravotnícke pomôcky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ...
c)
sprostredkovať poistencovi individuálne zdravotné poistenie v inej poisťovni, ak nevykonáva činnosť ...
d)
financovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov výlučne z výdavkov na prevádzkové činnosti ...
e)
nakladať s pohľadávkou voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné37) podľa ...
f)
uzatvárať zmluvy o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou17b) s držiteľom registrácie lieku ...
g)
prijímať od držiteľa registrácie lieku podiel na rozdiele medzi sumou úhrad zdravotných poisťovní za ...
(14)

Zdravotná poisťovňa môže prijímať úvery alebo pôžičky iba v súlade s osobitným predpisom30) a po predchádzajúcom ...

(15)

Zdravotná poisťovňa nesmie pri propagácii svojej činnosti poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ...

(16)

Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať nábor poistencov na základe mandátnych zmlúv alebo zmlúv o sprostredkovaní ...

(17)

Zdravotná poisťovňa nesmie za prijatie a potvrdenie prihlášky na verejné zdravotné poistenie poskytnúť ...

(18)

Zdravotná poisťovňa nesmie podmieňovať prepojenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na národný ...

§ 6a - Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa môže v kalendárnom roku vynaložiť na prevádzkové činnosti výdavky najviac do výšky ...

(2)

Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 sú výdavky, ktoré nie sú uvedené ...

(3)

Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 nie sú:

a)
úhrada za zdravotnú starostlivosť,
b)
príspevok na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (§ 8a),
c)
príspevok na činnosť úradu (§ 30),
d)
preplatok z ročného zúčtovania poistného,18b)
e)
záväzok z mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné,18c)
f)
záväzok z ročného prerozdeľovania poistného,18d)
g)
dane a poplatky odvádzané do štátneho rozpočtu,
h)
úhrada čiastky, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený (§ 6 ods. 1 písm. s),
i)
príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému (§ 8b),
j)
preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa ...
(4)

Ročný úhrn podľa odseku 1 sa vypočíta ako súčet preddavkov na poistné18f) splatných v príslušnom kalendárnom ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na použitie

a)
vlastných zdrojov zdravotnej poisťovne pri zabezpečení platobnej schopnosti (§ 14),
b)
peňažných prostriedkov, ktoré zdravotná poisťovňa získala v príslušnom kalendárnom roku z predaja nepotrebného ...
c)
peňažných prostriedkov zodpovedajúcich kladnému rozdielu medzi sumou rovnajúcou sa podielu na ročnom ...
d)
peňažných prostriedkov získaných z poplatkov za vydanie európskych preukazov zdravotného poistenia,18i) ...
e)
peňažných prostriedkov získaných z poplatkov za vydané výkazy nedoplatkov podľa osobitného predpisu.18j) ...
§ 6b - Povinnosti zdravotnej poisťovne pri zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná poskytovať súčinnosť národnému kontaktnému miestu pre cezhraničnú zdravotnú ...

(2)

Zdravotná poisťovňa pri schvaľovaní žiadosti o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti postupuje ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná poskytovať ministerstvu zdravotníctva a úradu v súvislosti s poskytovaním ...

a)
žiadostí o preplatenie nákladov18m) za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, ktoré ...
1.
poradové číslo,
2.
číslo žiadosti,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
druh žiadosti, cezhraničná zdravotná starostlivosť alebo zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,18l) ...
5.
dátum prijatia žiadosti,
6.
štát poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
7.
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
8.
forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ambulantná zdravotná starostlivosť alebo ústavná zdravotná ...
9.
dátum preplatenia nákladov,18m)
10.
suma zaplatená poistencom,
11.
mena členského štátu,
12.
suma preplatená poistencovi zdravotnou poisťovňou,
13.
spôsob preplatenia vo výške nákladov ako v Slovenskej republike alebo vo výške nákladov, ktoré uhrádza ...
b)
žiadostí o udelenie súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) ...
1.
poradové číslo,
2.
číslo žiadosti,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
druh žiadosti, cezhraničná zdravotná starostlivosť alebo zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,18l) ...
5.
súhlas vydaný vopred, súhlas vydaný dodatočne alebo súhlas udelený po rozhodnutí úradu,
6.
dátum prijatia žiadosti,
7.
štát poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
8.
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak ide o dodatočný súhlas,
9.
suma predpokladaných nákladov,
10.
mena členského štátu,
11.
forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ambulantná zdravotná starostlivosť alebo ústavná zdravotná ...
12.
dátum udelenia súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo ...
13.
dátum neudelenia súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo ...
14.
dôvody neudelenia súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo ...
c)
podaných odvolaní proti rozhodnutiu o neudelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa ...
1.
poradové číslo,
2.
číslo žiadosti,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
dátum prijatia odvolania,
5.
odôvodnenie odvolania,
6.
dátum predloženia odvolania na úrad,
7.
dátum udelenia súhlasu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) alebo ...
8.
dôvod zmeny rozhodnutia,
d)
poistencov, ktorým bola poskytnutá následná zdravotná starostlivosť18o) v Slovenskej republike, v rozsahu ...
1.
poradové číslo,
2.
identifikačné číslo poistenca,
3.
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
4.
diagnóza.
(4)

Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 3 v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo ...

§ 7 - Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom ...

(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)
stanoviť a uverejňovať na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na svojej internetovej ...
1.
personálne a materiálno-technické vybavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
2.
indikátory kvality (ďalej len „indikátory“), ktoré slúžia na monitoring vybratých oblastí poskytovania ...
b)
vytvoriť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií podľa ...
c)
pri uzatváraní zmlúv podľa odseku 1 zohľadniť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ...
(5)

Indikátory sa vypracúvajú na hodnotenie týchto oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti:

a)
dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
b)
efektívnosti využitia zdrojov,
c)
účinnosti a primeranosti zdravotnej starostlivosti,
d)
vnímania poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobou, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje,
e)
výsledkov zdravotnej starostlivosti.
(6)

Indikátory vypracúva ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s

a)
odbornými spoločnosťami,
b)
zdravotnými poisťovňami,
c)
úradom.
(7)

Indikátory vydáva vláda nariadením; nariadenie vlády ustanoví

a)
označenie druhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude indikátorom hodnotený,
b)
označenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie indikátor slúži,
c)
názov indikátora,
d)
popis indikátora,
e)
úroveň indikátora a prípustnú odchýlku,
f)
určenie časového obdobia, za ktoré bude indikátor hodnotený,
g)
označenie zdroja údajov, z ktorých bude indikátor spracovaný.
(8)

Ministerstvo zdravotníctva metodickým pokynom usmerní

a)
formát údajov, ktoré je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni ...
b)
metodiku spôsobu získania výslednej hodnoty indikátora (obsah čitateľa, obsah menovateľa, spôsob výpočtu ...
c)
formu prezentácie indikátora,
d)
spôsob interpretácie indikátora.
(9)

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí obsahovať

a)
kritériá podľa odseku 4 písm. a),
b)
rozsah zdravotnej starostlivosti,
c)
výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena ustanovená cenovým ...
d)
splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa dohodla inak, ako je ustanovené v § 8 ...
e)
spôsob určenia výšky úhrady za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť24aaa) podľa klasifikačného ...
f)
dohoda o úhrade zdravotných výkonov poskytovaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je ...
g)
dohodu o úhrade humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotných výkonov ...
(10)

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu; uzatvára sa najmenej na 12 mesiacov. ...

(11)

Zdravotná poisťovňa je oprávnená vypovedať zmluvu, ak

a)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti porušil podmienky zmluvy,
b)
sa k 31. decembru kalendárneho roka zmenilo poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu ...
c)
má možnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v súlade s požiadavkami podľa odseku 4 s iným poskytovateľom ...
d)
odchýlka indikátorov poskytovateľa potvrdená kontrolou kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ...
(12)

Zdravotná poisťovňa je povinná dvakrát ročne, vždy k 30. júnu a k 31. decembru, uverejniť na úradnej ...

(13)

Ak zdravotná poisťovňa dohodne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti výšku úhrady za zdravotnú ...

(14)

Ak je rozdiel medzi výškou úhrady za zdravotnú starostlivosť dohodnutou podľa odseku 13 a nižšou cenou ...

(15)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený vypovedať zmluvu, ak

a)
zdravotná poisťovňa porušila podmienky zmluvy,
b)
má možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s inou zdravotnou poisťovňou za ...
(16)

Po uplynutí minimálnej doby trvania zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa odseku 10 zdravotná ...

(17)

Ustanovenia odseku 4, odseku 9 písm. a), odseku 11 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) sa nevzťahujú ...

(18)

Ustanovenia odseku 4, odseku 9 písm. a), odseku 11 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) sa nevzťahujú ...

(19)

Osobitné podmienky uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi lekárenskej ...

(20)

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže obsahovať aj dohodu o vzájomnom poskytovaní údajov ...

§ 7a - Uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť v rozsahu minimálneho počtu lôžok určených podľa odseku 4 zmluvu ...

a)
sa má ošetrovateľská starostlivosť poskytovať osobám, ktoré sú umiestnené v zariadení sociálnej pomoci ...
b)
zariadenie sociálnej pomoci má určenú osobu zodpovednú za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti ...
c)
v zariadení sociálnej pomoci poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť najmenej jedna sestra, ktorá spĺňa ...
d)
zariadenie sociálnej pomoci spĺňa základné materiálno-technické vybavenie podľa osobitného predpisu.24e) ...
(2)

Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci sa uzatvára najmenej ...

a)
rozsah ošetrovateľskej starostlivosti,
b)
výšku úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť ustanovenú cenovým predpisom24) a
c)
splatnosť úhrady za poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 8 ods. 2.
(3)

Zdravotná poisťovňa je oprávnená vypovedať zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení ...

a)
zariadenie sociálnej pomoci prestalo spĺňať podmienky na uzatvorenie zmluvy podľa odseku 1,
b)
sa preukázalo, že v zariadení sociálnej pomoci sa neposkytuje ošetrovateľská starostlivosť správne,24f) ...
c)
sa preukázalo, že zariadenie sociálnej pomoci nevedie zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu.24g) ...
(4)

Minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci ...

§ 7b - Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom ...

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom ...

a)
je súčasťou pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti,24ba)
b)
poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. ...
c)
spĺňa minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa osobitného ...
§ 8 - Úhrada zdravotnej starostlivosti
(1)

Zdravotná poisťovňa uhrádza na základe zmlúv uzatvorených podľa § 7 poskytnutú zdravotnú starostlivosť ...

(2)

Splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu, ...

(3)

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou ...

(4)

Splatnosť úhrady podľa odseku 3 je 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.

(5)

Zdravotná poisťovňa poskytuje poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť ...

(6)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby27) úhradu za zdravotnú ...

(7)

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti má v období od vydania povolenia na poskytovanie lekárenskej ...

(8)

Splatnosť úhrady podľa odseku 7 je 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.

(9)

Zdravotná poisťovňa uhrádza organizátorovi mesačne paušálnu úhradu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti27g) ...

(10)

Ak organizátor patrí do jednej skupiny ovládaných osôb, v ktorej sa prevádzkuje

a)
viac ako 20 % a menej ako 50 % zo všetkých pevných ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,16h) ...
b)
aspoň 50 % zo všetkých ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, patrí mu za jeden pevný bod ...
(12)

Podiel zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny rok úrad určí podľa ...

(13)

Ak odsek 14 neustanovuje inak, zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ...

(14)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu ...

(15)

Zdravotná poisťovňa uhrádza zariadeniu sociálnej pomoci, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § 7a, paušálnu ...

(16)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti poskytnutú lekárenskú starostlivosť ...

(17)

Finančné zúčtovanie je poskytovateľ povinný zasielať zdravotnej poisťovni len prostredníctvom elektronickej ...

(18)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie ...

(19)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na ...

(20)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia ...

(21)

Zdravotná poisťovňa počas uhrádzania mesačnej paušálnej úhrady organizátorovi, ktorému bolo vydané rozhodnutie ...

(22)

Zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,27aad) ...

a)
pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo
b)
v odôvodnenom prípade bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti.
§ 8aa - Finančné zúčtovanie
(1)

Podkladom na finančné zúčtovanie je účtovný doklad34) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zúčtovacia ...

(2)

Zúčtovacia dávka obsahuje

a)
identifikačné údaje poistenca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné ...
b)
identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ide o právnickú osobu, v rozsahu názov, ...
c)
identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno ...
d)
identifikačné údaje zdravotnej poisťovne v rozsahu číselný kód zdravotnej poisťovne,
e)
identifikačné údaje zúčtovacej dávky a účtovných dokladov,34)
f)
údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vykonanie ...
g)
údaje o predpísaných, vydaných a podaných liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách ...
h)
údaje o poistencovi zaradenom na dispenzarizáciu podľa osobitného predpisu27aad) na účel uvedený v § ...
i)
údaje o poistencovi čakajúcom na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti na účel uvedený v ...
j)
údaje o poistencovi, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v predchádzajúcom mesiaci počas ...
k)
kód poskytnutej zdravotnej starostlivosti, za ktorú má zdravotná poisťovňa právo uplatniť svoj nárok ...
(3)

Zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú oprávnení v zmluve o poskytovaní zdravotnej ...

a)
podkladom na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia je zúčtovacia dávka ...
b)
účtovný doklad vyhotoví zdravotná poisťovňa podľa § 6 ods. 4 písm. s) a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ...
c)
k účtovnému dokladu môžu byť pripojené ďalšie doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorými ...
§ 8a - Príspevok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti

Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na činnosti operačných stredísk ...

§ 8b - Príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému

Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu a rozvoj národného ...

§ 8c - Úhrada zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému
(1)

Úhrada podľa klasifikačného systému zahŕňa každú poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo službu súvisiacu ...

(2)

Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti náklady na hospitalizačný ...

a)
zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti obsahuje náležitosti podľa § 7 ods. 9 písm. e) a f),
b)
počítačový program zdravotnej poisťovne má osvedčenú zhodu podľa § 67d.
(3)

Príslušná zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotné výkony poskytnuté poistencovi zariadením spoločných ...

(4)

Ak príslušná zdravotná poisťovňa uhradila zdravotné výkony poskytnuté poistencovi zariadením spoločných ...

(5)

Lehota na splatnosť úhrady podľa § 8 ods. 2 platí rovnako.

Kontrolná činnosť

§ 9
(1)

Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádza ...

(2)

Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť aj u platiteľov poistného. Ustanovenie odseku 1 poslednej ...

(3)

Zdravotná poisťovňa môže vykonávať kontrolnú činnosť aj ako kontrolu na diaľku; kontrolou na diaľku ...

(4)

Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zameraná na účelnosť, ...

(5)

Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti revíznymi ...

(6)

Revízni lekári kontrolujú

a)
rozsah a kvalitu poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti ...
b)
účtovné doklady a dokumentáciu súvisiacu s rozsahom poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa písmena ...
c)
opodstatnenosť zaradenia poistenca do zoznamu a vedenia poistenca v zozname (§ 6 ods. 2),
d)
vykazovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej podľa klasifikačného systému.
(7)

Revízni farmaceuti vykonávajú

a)
kontrolu predpisovania a výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,
b)
finančnú a kusovú kontrolu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré plne alebo ...
(8)

Revízne sestry kontrolujú

a)
rozsah a kvalitu sestrami poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti vzhľadom na zdravotný stav poistenca, ...
b)
účtovné doklady a dokumentáciu súvisiacu s rozsahom poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti podľa ...
(9)

Iní zamestnanci poverení výkonom kontroly vykonávajú

a)
kontrolu dodržiavania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 a § 7a,
b)
finančnú a kusovú kontrolu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré plne alebo ...
(10)

Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne u platiteľov poistného je zameraná na zistenie správnej výšky ...

(11)

Na vykonávanie kontrolnej činnosti v zariadeniach sociálnej pomoci sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 9a
(1)

Revízni lekári, revízni farmaceuti, revízne sestry a iní zamestnanci poverení výkonom kontroly (ďalej ...

a)
povinní preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením na výkon kontroly,
b)
oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
1.
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, ...
2.
vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v určenej lehote poskytovali prvopisy ...
3.
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov.
(2)

Kontrolovaný subjekt je povinný poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam poverenej osoby podľa ...

(3)

Poverená osoba je vylúčená z výkonu kontrolnej činnosti, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, ku kontrolovanému ...

(4)

Ak je poverená osoba vylúčená z výkonu kontrolnej činnosti, nesmie vykonávať kontrolnú činnosť ani úkony ...

(5)

Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosť o nezaujatosti poverenej osoby, môže podať zdravotnej poisťovni ...

(6)

O oznámení podľa odseku 4 a námietkach podľa odseku 5 rozhodne zdravotná poisťovňa do piatich dní odo ...

Oznamovacia povinnosť

§ 10
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná oznamovať úradu

a)
bez zbytočného odkladu zmenu údajov, na ktorých základe sa povolenie vydalo,
b)
audítora, ktorého poverila overením účtovnej závierky,28) a to do 31. októbra kalendárneho roka, za ...
c)
oneskorené platby poistného alebo platby poistného v nesprávnej výške alebo iné porušenie všeobecne ...
(2)

Úrad je oprávnený audítora podľa odseku 1 písm. b) dvakrát odmietnuť. Ak úrad audítora odmietne druhýkrát, ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku zdravotnej poisťovne, je povinný informovať úrad o akejkoľvek ...

a)
svedčiť o porušení zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov zdravotnou poisťovňou,
b)
ovplyvniť riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
c)
viesť k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
§ 11
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu financií Slovenskej ...

a)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) najneskôr do dvoch ...
b)
plán činnosti zdravotnej poisťovne na príslušný rozpočtový rok obsahujúci podrobné odhady príjmov a ...
c)
rozpočet na príslušný kalendárny rok, obchodno-finančný plán a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia ...
d)
údaje o prijatom poistnom, príjmoch, výdavkoch a hospodárení zdravotnej poisťovne za predchádzajúci ...
(2)

Polročná správa obsahuje

a)
priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre29) (ďalej len „priebežná účtovná závierka“),
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, ...
c)
informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok29a) ...

a)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, ...
b)
návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty,
c)
informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
e)
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.
(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra účtovných závierok. ...

(5)

Účtovnú závierku ukladá zdravotná poisťovňa do registra účtovných závierok po jej overení audítorom ...

(6)

Ak nie je v lehote na uloženie účtovnej závierky podľa odseku 3 účtovná závierka overená audítorom, ...

(7)

Zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej ...

(8)

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií, Ministerstvu ...

(9)

Zdravotná poisťovňa je povinná vypracovať a predkladať úradu a ministerstvu zdravotníctva aj ďalšie ...

(10)

Údaje podľa odsekov 8 a 9 musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné a pravdivé. Ak výkazy, hlásenia, ...

(11)

Zdravotná poisťovňa nesmie prijímať úvery alebo pôžičky bez predchádzajúceho súhlasu úradu [§ 13 ods. ...

(12)

Zdravotná poisťovňa predkladá výdavky podľa odseku 1 v lehotách podľa odseku 1 a v štruktúre, ktorú ...

(13)

Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu údaje ...

1.

súvaha, výkaz ziskov a strát zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia za predchádzajúce štyri roky, ...

2.

hlavná kniha28b) k poslednému dňu účtovného obdobia za predchádzajúce štyri roky,

3.

inventúrny súpis28c) pohľadávok, záväzkov, zásob, hmotného a nehmotného majetku k poslednému dňu účtovného ...

4.

listy vlastníctva k pozemkom a stavbám vo vlastníctve zdravotnej poisťovne podľa aktuálneho stavu.

§ 12
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla znížiť svoj podiel na základnom imaní zdravotnej ...

(2)

Písomné oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné ...
b)
rozsah, v akom chce fyzická osoba alebo právnická osoba znížiť podiel na základnom imaní zdravotnej ...
(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná informovať úrad o každej zmene, pri ktorej dôjde

a)
k nadobudnutiu alebo k prekročeniu jednej desatiny, jednej pätiny, jednej tretiny, jednej polovice alebo ...
b)
k zníženiu podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej ...

a to ihneď, ako sa o zmene uvedenej v písmenách a) a b) dozvie.

(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu ...

§ 13 - Predchádzajúci súhlas úradu
(1)

Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby na základnom imaní zdravotnej ...
b)
zníženie základného imania zdravotnej poisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho ...
c)
voľbu členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej ...
d)
zlúčenie alebo splynutie zdravotnej poisťovne s inou zdravotnou poisťovňou alebo s inou právnickou osobou ...
e)
vrátenie povolenia,
f)
predaj podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
g)
vloženie podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti do obchodnej spoločnosti,
h)
prijatie úveru alebo pôžičky,
i)
prijatie dočasných opatrení týkajúcich sa zmiernenia hospodárskych dopadov členských štátov, ktoré môžu ...
(2)

Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 nenahrádza rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ...

(3)

Predchádzajúci súhlas úradu podľa odseku 1 písm. c) sa nevyžaduje pre osobu, ktorej bol vydaný predchádzajúci ...

a)
členom predstavenstva zdravotnej poisťovne,
b)
členom dozornej rady zdravotnej poisťovne,
c)
prokuristom zdravotnej poisťovne,
d)
vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne,
e)
osobou zodpovednou za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne.
(4)

Bez predchádzajúceho súhlasu úradu je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa odseku ...

§ 14 - Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná po celý čas svojej činnosti zabezpečovať platobnú schopnosť; platobnou ...

(2)

Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne sa preukazuje schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom ...

(3)

Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne podľa odseku 2 je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ...

(4)

Zdravotná poisťovňa je na účely analýzy platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne povinná viesť zoznam ...

(5)

Zoznam neuhradených záväzkov voči poskytovateľom obsahuje záväzky voči poskytovateľom

a)
v lehote splatnosti,
b)
po lehote splatnosti do 30 dní,
c)
po lehote splatnosti viac ako 30 dní
1.
neuhradené z právne uznateľných dôvodov,
2.
ostatné.
(6)

Najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platobná ...

(7)

Platobnú schopnosť preukazuje zdravotná poisťovňa výkazom (ďalej len „výkaz“), ktorý musí byť doložený ...

§ 15 - Povinnosti zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)
vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti a nepretržitú ...
b)
vytvárať a používať technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona (§ 6 ods. ...
c)
vyhodnocovať indikátory do troch mesiacov po uplynutí časového obdobia, za ktoré sú indikátory hodnotené; ...
1.
spracúvať údaje poskytnuté poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti metodikou určenou ministerstvom ...
2.
publikovať výsledky spôsobom a formou určenou ministerstvom zdravotníctva,
3.
poskytovať vyhodnotené údaje ministerstvu zdravotníctva a úradu,
4.
vykonávať kontrolu kvality v prípadoch výskytu štatisticky významných odchýlok v indikátoroch,
5.
využívať indikátory a výsledky kontroly kvality pri vytváraní poradia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ...
6.
poskytovať výsledky kontroly kvality ministerstvu zdravotníctva a úradu,
d)
dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...
e)
pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v priebehu platnosti zmluvného vzťahu ...
f)
potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, ...
g)
zabezpečovať platobnú schopnosť a preukazovať ju úradu (§ 14),
h)
viesť účty poistencov, sprístupňovať údaje z nich poistencovi a posielať poistencom na požiadanie výpisy ...
i)
viesť a uchovávať dokumentáciu (§ 16),
j)
viesť účtovníctvo v súlade s osobitným predpisom;34) účtovná závierka28) musí byť overená audítorom,
k)
zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a vyhotovovať priebežnú ...
l)
prevádzkovať, aktualizovať a rozvíjať informačný systém kompatibilný s informačným systémom úradu, ministerstva ...
m)
poukazovať na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti podľa ...
n)
poukazovať na účet úradu príspevok na činnosť úradu (§ 30),
o)
uhrádzať poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť (§ 8 ods. ...
p)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účely výpočtu indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť ...
r)
oznámiť úradu na účely prerozdeľovania poistného v elektronickej podobe údaje podľa osobitného predpisu,35aab) ...
s)
podieľať sa na úhrade nákladov uhrádzaných úradom podľa § 18 ods. 1 písm. i) vo výške, ktorá zodpovedá ...
t)
dodržiavať ustanovenú výšku výdavkov na prevádzkové činnosti (§ 6a),
u)
predkladať úradu do 31. marca kalendárneho roka obchodno-finančný plán a rozpočet na príslušný kalendárny ...
v)
plniť oznamovacie povinnosti a ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,35aa) ...
w)
poskytovať úradu a Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) v elektronickej ...
x)
poukazovať na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného ...
y)
poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného ...
z)
poskytovať národnému centru údaje zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených s poskytovateľmi ...
aa)
dodržiavať príslušné štandardy zdravotníckej informatiky,35aad)
ab)
poskytovať národnému centru údaje podľa písmen z) a ah) v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej ...
ac)
poskytovať samosprávnemu kraju na základe jeho vyžiadania informácie z dokumentácie zdravotnej poisťovne ...
ad)
poskytovať samosprávnemu kraju na vyžiadanie informácie o poistencovi v rozsahu meno, priezvisko a rodné ...
ae)
preplatiť poistencovi úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej ...
af)
elektronicky vymieňať s úradom [§ 18 ods. 1 písm. h)] údaje potrebné na úhradu nákladov podľa osobitného ...
ag)
elektronicky vymieňať so Sociálnou poisťovňou údaje týkajúce sa vykonávania vecných dávok podľa osobitného ...
ah)
poskytovať národnému centru k 8. a 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca v elektronickej podobe údaje ...
ai)
bezplatne sprístupňovať poistencovi na žiadosť digitálny COVID preukaz EÚ podľa osobitného predpisu35aakb) ...
(2)

Ak zdravotná poisťovňa vykonáva súčasne verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie, ...

a)
zriadiť z personálneho a organizačného hľadiska oddelenú správu pre verejné zdravotné poistenie a individuálne ...
b)
viesť v účtovníctve oddelenú analytickú evidenciu samostatne pre jednotlivé poistné druhy tak, aby sa ...
c)
uviesť v prílohe účtovnej závierky údaje osobitne pre poistné druhy v rozsahu ustanovenom všeobecne ...
(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať úradu a vláde

a)
bez zbytočného odkladu úradne overenú kópiu úplného znenia stanov po každej ich zmene,
b)
bez zbytočného odkladu organizačnú štruktúru po každej jej zmene,
c)
do 30. júna kalendárneho roka
1.
správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok,
2.
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na ...
3.
plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.
(4)

Náležitosti správy o činnosti zdravotnej poisťovne [odsek 3 písm. c) prvý bod] ustanoví všeobecne záväzný ...

(5)

Ak je v schválenej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke výsledkom hospodárenia ...

(6)

Zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky poskytnúť najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca národnému ...

(7)

Ak zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolu na diaľku vyhodnocovaním elektronických zdravotných záznamov ...

(8)

Rozpočtovanie výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti, štruktúru výdavkov na jednotlivé typy ...

§ 16 - Dokumentácia
(1)

Dokumentácia zdravotnej poisťovne musí obsahovať

a)
prijaté a potvrdené prihlášky na verejné zdravotné poistenie; sú nimi i prihlášky prijaté informačným ...
b)
uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
doklady o prijatom poistnom,
d)
doklady o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
e)
účty poistencov,
f)
zoznam poistencov s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poistencov,
g)
zoznam podľa § 6 ods. 2,
h)
zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu s údajmi podľa písmena f) [§ 6 ods. 1 písm. i)],
i)
zoznam platiteľov poistného,
j)
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej ...
k)
zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ...
l)
evidenciu celkových nákladov na jednotlivého poistenca,
m)
účtovné doklady podľa osobitného predpisu.34)
(2)

Účet poistenca vedie zdravotná poisťovňa v informačnom systéme a musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt poistenca,
b)
údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách, zdravotníckych pomôckach ...
c)
údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d)
výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a výšku paušálnej úhrady v členení podľa písmena ...
e)
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v členení podľa písmena b) a služieb súvisiacich s poskytovaním ...
f)
označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť ...
g)
údaj o zaradení poistenca do zoznamu a vyradení poistenca zo zoznamu (§ 6 ods. 2),
h)
údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu,
i)
označenie platiteľa poistného,
j)
údaje o predpísanom poistnom v členení na uhradené a neuhradené podľa platiteľa poistného za každý kalendárny ...
k)
údaje o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla poistencovi preukázateľne v dôsledku ...
l)
údaje o výške úhrady za prvé poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý nemá ...
m)
údaje o výške úhrady za ďalšie poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti35b) poistencovi podľa ...
n)
údaje o výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek podľa osobitného predpisu,16c) ...
o)
údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny,
p)
údaj o uhradenej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,18l) rozsahu a dátume jej poskytnutia a výške ...
q)
údaj o pozvaní poistenca na populačný skríning17c) v rozsahu kód zdravotnej poisťovne, číslo záznamu ...
r)
údaj o uhradených platbách, paušálnych úhradách, platbách za lôžkodeň v rozsahu identifikačné číslo ...
(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná na požiadanie písomne poslať poistencovi alebo blízkej osobe57) poistenca, ...

(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná sprístupniť poistencovi údaje z účtu poistenca prostredníctvom internetu ...

(5)

Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná poskytnúť ...

a)
údaje podľa odseku 2 písm. a) až i) a k) až r),
b)
údaje o vykonaných preventívnych prehliadkach35c) s uvedením dátumu absolvovania prehliadky,
c)
údaje o absolvovanej kúpeľnej starostlivosti s uvedením miesta a dátumu,
d)
údaje o hradených cykloch asistovanej reprodukcie s uvedením dátumu a poradia cyklov,
e)
údaje o hradených zubných protézach s uvedením dátumu úhrady,
f)
údaje o poskytnutých zdravotníckych pomôckach s uvedením dátumu a druhu pomôcky,
g)
údaje o vydaných alebo podaných liekoch zaradených v zozname kategorizovaných liekov (ďalej len „kategorizovaný ...
1.
rodného čísla poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, s uvedením mena, priezviska ...
2.
kódu kategorizovaného lieku,
3.
počtu balení kategorizovaného lieku,
4.
kódu choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
5.
dátumu výdaja alebo podania kategorizovaného lieku.
(6)

Zoznam podľa odseku 1 písm. f) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej podobe ...

(7)

Zdravotná poisťovňa pri svojej činnosti spracúva osobné údaje35ca) dotknutých osôb v rozsahu svojej ...

(8)

Zdravotná poisťovňa môže osobné údaje súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia získať ...

(9)

Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná oznámiť ...

TRETIA ČASŤ

ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ ÚRADU

§ 17 - Zriadenie úradu
(1)

Zriaďuje sa úrad ako právnická osoba, ktorému sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie

a)
dohľadu nad verejným zdravotným poistením [§ 1 písm. d) prvý bod],
b)
dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti [§ 1 písm. d) druhý bod].
(2)

Sídlom úradu je Bratislava.

(3)

Úrad sa nezapisuje do obchodného registra.36)

§ 18 - Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad

a)
vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že
1.
dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu,37)
2.
vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí ...
3.
rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov podľa § 77a, ak ...
4.
vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu,38d)
5.
vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,39) ...
6.
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu ...
7.
zasiela ministerstvu zdravotníctva kópie rozhodnutí o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné39c) ...
8.
zasiela ministerstvu zdravotníctva údaje na účely výpočtu indexu rizika nákladov z centrálneho registra ...
9.
vydáva platobný výmer na pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného ...
b)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie ...
1.
ukladá sankcie,
2.
podáva návrhy na uloženie sankcie,
3.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie ...
c)
vykonáva dohľad nad poskytovaním osobitného liečebného režimu podľa osobitného predpisu40aa) v detenčnom ...
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie ...
d)
vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci tým, ...
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie ...
e)
vydáva zdravotným poisťovniam rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné39c) a rozhodnutia ...
f)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných ...
g)
plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ...
h)
je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
i)
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi z iného členského štátu v Slovenskej ...
j)
zabezpečuje elektronickú výmenu dát v súvislosti s úlohou styčného orgánu podľa písmena h) s prístupovým ...
k)
vykonáva činnosť národného kontaktného miesta (§ 20d),
l)
vykonáva dohľad nad zdravotnou poisťovňou v nútenej správe a počas likvidácie,
m)
určuje výšku podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým zdravotným ...
n)
kontroluje správnosť zaradenia poistenca alebo platiteľa poistného do zoznamu poistencov a platiteľov ...
o)
organizuje školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam ...
p)
zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel ...
q)
uhrádza
1.
úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania ...
1a.
poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej ambulantnej ...
1b.
prehliadajúcemu lekárovi, ktorý nie je lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ...
2.
úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela prehliadajúcemu lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej ...
3.
úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ...
r)
vydáva oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
s)
uskutočňuje vzdelávanie prehliadajúcich lekárov o prípadových štúdiách úradu týkajúcich sa úmrtí,
t)
vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,41aac) ...
u)
vyhlasuje výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ...
v)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)

Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych ...

(3)

Na plnenie úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, môže úrad zriaďovať pobočky.

(4)

Úrad je povinný poskytovať ministerstvu zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej ...

a)
zoznam rozhodnutí úradu o odvolaní poistenca proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o neudelení súhlasu ...
1.
poradové číslo,
2.
číslo odvolania,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
dátum prijatia odvolania,
5.
odôvodnenie odvolania,
6.
dátum vydania rozhodnutia,
7.
rozhodnutie úradu,
8.
odôvodnenie rozhodnutia úradu,
b)
celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých členských štátov,
c)
počet prípadov čerpania zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch poistencami podľa jednotlivých ...
d)
počet prípadov čerpania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike poistencami iného členského ...
e)
celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike čerpanú poistencami z iných ...
(5)

Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 4 v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo ...

§ 19
(1)

Úrad predkladá vláde

a)
správu o činnosti úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. apríla,
b)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka do troch mesiacov po skončení kalendárneho polroka, ...
c)
správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za obdobie predchádzajúceho kalendárneho ...
d)
rozpočet úradu (§ 28 ods. 4).
(2)

Správy podľa odseku 1 písm. a) až c) úrad uverejňuje vo Vestníku úradu do 30 dní po ich prerokovaní ...

§ 20 - Ďalšia činnosť úradu
(1)

Úrad

a)
určuje spôsob a formu vykazovania poistného,
b)
poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu ...
c)
prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,
d)
prideľuje číselné kódy zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zariadeniam ...
e)
vedie
1.
centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, predchádzajúce ...
2.
register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa ...
3.
register platiteľov poistného, ktorý obsahuje číslo platiteľa, identifikačné číslo, rodné číslo alebo ...
4.
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, adresu ...
5.
register zdravotníckych pracovníkov, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, ...
6.
register osôb oprávnených na výkon dohľadu, ktorý obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého ...
7.
register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, ...
8.
register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, ...
9.
register osôb, ktoré odmietli za života pitvu, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné ...
10.
register zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, ktorý obsahuje identifikačné ...
f)
vydáva Vestník úradu,
g)
prevádzkuje informačný systém,
h)
poskytuje zdravotnej poisťovni informácie súvisiace s prihláškami na verejné zdravotné poistenie podľa ...
i)
v rámci výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia41aa) umožňuje účasť študentov a iných osôb na ...
j)
vykonáva toxikologické a iné laboratórne vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ...
k)
vykonáva pitvy a uhrádza pohrebnej službe alebo osobe, ktorá je blízkou osobou57) zomrelému, náklady ...
1.
z miesta úmrtia na pitvu na príslušné patologicko-anatomické pracovisko a pracovisko súdneho lekárstva ...
2.
darcu ľudského orgánu z miesta úmrtia na pitvu na príslušné patologicko-anatomické pracovisko a pracovisko ...
l)
podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku,41ab)
m)
oznamuje príslušnú zdravotnú poisťovňu právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá ...
n)
bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia41bc) ...
o)
poskytuje národnému centru údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,41be)
p)
bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ...
q)
určuje spôsob, obsah a formu elektronickej výmeny údajov týkajúcich sa refundácií nákladov na vecné ...
r)
sprístupňuje komorám príslušným na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,41bd) vyšším ...
1.
zdravotníckych pracovníkov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, číselný kód ...
2.
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikátor zdravotníckeho zariadenia, identifikačné ...
3.
zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu identifikačné číslo, ...
(2)

Úrad vo Vestníku úradu uverejňuje

a)
správu o činnosti úradu [§ 19 ods. 1 písm. a)],
b)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka [§ 19 ods. 1 písm. b)],
c)
správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia [§ 19 ods. 1 písm. d)],
d)
rozpočet úradu (§ 28 ods. 4),
e)
zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa ...
f)
výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia, prípadne aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti ...
g)
právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia (§ 39 ods. 6),
h)
výrok právoplatného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 ods. 6),
i)
oznámenie o skončení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 59 ods. 2),
j)
oznámenie o dočasnom zastavení oprávnenia zdravotnej poisťovne prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné ...
k)
metodické usmernenia a odporúčania úradu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na vykonávanie ...
l)
metodické usmernenia úradu k obsahu a štruktúre zoznamov, spôsobe a forme predkladania výkazov k platobnej ...
m)
ukazovateľa platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne (§ 14 ods. 2); samostatne pre každú zdravotnú ...
n)
metodické usmernenia úradu o náležitostiach harmonogramu prevodu poistného kmeňa [§ 61 ods. 6 písm. ...
o)
metodické usmernenia úradu o postupe spätného prevodu poistného kmeňa (§ 61d),
p)
metodické usmernenia úradu o vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel a úhradách za vykonané prehliadky mŕtvych ...
q)
iné dôležité oznámenia úradu.
§ 20a - Zamestnanec úradu nesmie
a)

byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,41b)

b)

zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,41c)

c)

byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, odborným zástupcom alebo spoločníkom právnickej ...

d)

byť členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom zdravotnej poisťovne. ...

§ 20d - Národné kontaktné miesto
(1)

Národné kontaktné miesto dostáva údaje a informácie od ministerstva, zdravotných poisťovní, poskytovateľov ...

(2)

Národné kontaktné miesto je povinné poskytnúť poistencovi iného členského štátu na jeho žiadosť do siedmich ...

a)
jeho právach a nárokoch v súvislosti s prijímaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej ...
b)
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu41h) či majú vydanú licenciu, či ...
c)
právnych a administratívnych možnostiach dostupných na urovnanie sporov,41i) a to aj v prípade poškodenia ...
d)
postupoch pri sťažnostiach a mechanizmoch na zabezpečenie nápravy podľa osobitného predpisu,41j)
e)
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 50 ods. 2 a 3 a osobitného predpisu,41j) ...
f)
bezbariérovom prístupe zdravotníckych zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím,
g)
právnych predpisoch pre kvalitu a bezpečnosť vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v Slovenskej ...
h)
prvkoch, ktoré musí obsahovať lekársky predpis alebo lekársky poukaz vystavený v Slovenskej republike. ...
(3)

Národné kontaktné miesto poskytuje poistencovi do siedmich pracovných dní odo dňa prijatia jeho žiadosti ...

(4)

Národné kontaktné miesto spolupracuje s Európskou komisiu a s národnými kontaktnými miestami v iných ...

a)
na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného podľa osobitného ...
b)
na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
c)
na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti.
(5)

Výmena informácií medzi národnými kontaktnými miestami podľa odseku 4 prebieha prostredníctvom informačného ...

(6)

Národné kontaktné miesto poskytuje poistencom, zdravotníckym pracovníkom a zdravotným poisťovniam informácie ...

a)
správnej diagnostike zriedkavých chorôb (najmä o databáze Orphanet),
b)
európskych referenčných sieťach,
c)
možnostiach posielania pacientov so zriedkavými chorobami do iných členských štátov na poskytnutie zdravotnej ...
(7)

Národné kontaktné miesto pri svojej činnosti spolupracuje s organizáciami pacientov, poskytovateľmi ...

(8)

Národné kontaktné miesto na svojom webovom sídle zverejňuje

a)
práva a nároky poistenca iného členského štátu Európskej únie v súvislosti s prijímaním cezhraničnej ...
b)
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,41h) ktorí majú vydanú licenciu, ...
c)
právne predpisy a administratívne možnosti dostupné na urovnanie sporov,41i) a to aj v prípade poškodenia ...
d)
postup pri sťažnostiach a mechanizmy na zabezpečenie nápravy podľa osobitného predpisu,41j)
e)
postup pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 50 ods. 2 a 3 a osobitného ...
f)
zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré majú bezbariérový prístup pre osoby ...
g)
právne predpisy pre kvalitu a bezpečnosť vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v Slovenskej ...
h)
prvky, ktoré musí obsahovať lekársky predpis alebo lekársky poukaz vystavený v inom členskom štáte Európskej ...
i)
podmienky preplácania nákladov, postupy nadobúdania a stanovovania týchto nárokov pri čerpaní zdravotnej ...
j)
kontaktné údaje o národných kontaktných miestach v iných členských štátoch Európskej únie a
k)
postupy pri odvolaní a možnosti nápravy, ak sa poistenec domnieva, že jeho práva neboli dodržané.
(9)

Informácie uvedené v odseku 8 musia byť ľahko dostupné, musia sa poskytovať aj v elektronickej podobe ...

§ 21 - Orgány úradu

Orgánmi úradu sú:

a)
predseda úradu,
b)
správna rada,
c)
dozorná rada.

Predseda úradu

§ 22
(1)

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu.

(2)

Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za ...

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Výkon funkcie ...

(4)

Za predsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43)
c)
má najmenej sedemročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu ...
d)
je dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti sa použije § 33 ods. 3 písm. a),
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(5)

Funkcia predsedu úradu je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej ...

(6)

Predseda úradu nesmie popri výkone svojej funkcie vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ani ...

(7)

Ak predseda úradu v čase jeho vymenovania do tejto funkcie vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie ...

(8)

Predseda úradu je povinný bez zbytočného odkladu po svojom vymenovaní doručiť predsedovi vlády písomné ...

(9)

Výkon funkcie predsedu úradu končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia ...

a)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť predsedu úradu doručenú vláde; výkon funkcie predsedu úradu v ...
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)
(10)

Predsedu úradu odvolá vláda z jeho funkcie

a)
ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za ...
b)
ak bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola ...
c)
ak začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu ...
d)
ak úrad neplní úlohy podľa tohto zákona,
e)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti ...
f)
ak kontrolný orgán zistil, že úrad v určenej lehote nesplnil opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených ...
§ 23
(1)

Predseda úradu

a)
navrhuje rozpočet úradu a predkladá ho správnej rade na zaujatie stanoviska a dozornej rade na schválenie, ...
b)
vypracúva návrh správy o hospodárení úradu a predkladá ho dozornej rade na schválenie,
c)
rozhoduje o zriaďovaní pobočiek úradu, ich územných obvodoch a sídlach,
d)
vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou
1.
zástupcu predsedu úradu,
2.
riaditeľa pobočky úradu,
e)
rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni, a to na návrh ním ustanovenej ...
f)
rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené týmto zákonom do pôsobnosti iného orgánu úradu,
g)
rozhoduje o námietkach proti výkazu nedoplatkov, ak im zdravotná poisťovňa nevyhovela, a to na návrh ...
h)
vymenúva členov komisie na výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej ...
(2)

Predsedu úradu zastupuje

a)
v plnom rozsahu jeho práv a povinností zástupca predsedu úradu, ak predseda úradu
1.
nie je vymenovaný,
2.
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako 30 kalendárnych dní,
b)
v rozsahu určenom predsedom úradu
1.
zástupca predsedu úradu,
2.
riaditeľ pobočky úradu.
(3)

Predsedovi úradu patrí za výkon jeho funkcie mesačná mzda vo výške štvornásobku priemernej mesačnej ...

Správna rada

§ 24
(1)

Správna rada má sedem členov. Členmi správnej rady sú:

a)
predseda správnej rady,
b)
podpredseda správnej rady,
c)
ďalší piati členovia správnej rady, z ktorých traja nie sú zamestnancami úradu.
(2)

Členov správnej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva.

(3)

Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Členstvo ...

(4)

Za člena správnej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. ...

a)
diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43)
b)
najmenej trojročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu ...
(5)

Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej ...

(6)

Ak člen správnej rady v čase jeho vymenovania do tejto funkcie vykonáva funkciu, povolanie alebo zamestnanie, ...

(7)

Člen správnej rady je povinný bez zbytočného odkladu po svojom vymenovaní doručiť predsedovi vlády písomné ...

(8)

Výkon funkcie člena správnej rady končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia ...

a)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena správnej rady doručenú vláde; výkon funkcie v takom prípade ...
b)
odvolaním z funkcie; na dôvody odvolania sa rovnako vzťahuje § 22 ods. 10,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)
(9)

Výkon funkcie člena správnej rady, ktorý je zamestnancom úradu, zaniká aj skončením pracovného pomeru ...

§ 25
(1)

Správna rada

a)
schvaľuje správu o činnosti úradu,
b)
navrhuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej rade na schválenie, ...
c)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu,
d)
vyjadruje sa k návrhu správy o hospodárení úradu,
e)
prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu a riaditeľa pobočky úradu,
f)
rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou,
g)
schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre ...
h)
schvaľuje rokovací poriadok správnej rady.
(2)

Predsedovi správnej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške dvojnásobku priemernej ...

(3)

Správna rada zasadá pravidelne najmenej raz za štvrťrok. Rokovanie správnej rady zvoláva a vedie jej ...

(4)

Predseda správnej rady je povinný zvolať mimoriadne rokovanie správnej rady na základe písomného návrhu ...

(5)

Na zasadaní správnej rady a na mimoriadnom zasadaní správnej rady sa zúčastňuje predseda úradu a predseda ...

(6)

Správna rada je schopná uznášať sa, ak sú na rokovaní prítomní najmenej piati jej členovia.

(7)

Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných ...

Dozorná rada

§ 26
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom úradu.

(2)

Dozorná rada má päť členov. Členmi dozornej rady sú:

a)
predseda dozornej rady,
b)
podpredseda dozornej rady,
c)
ďalší traja členovia dozornej rady.
(3)

Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.

(4)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné; začína plynúť dňom zvolenia do funkcie. Členstvo v ...

(5)

Za člena dozornej rady môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. ...

a)
diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43)
b)
najmenej trojročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu ...
(6)

Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej ...

(7)

Členovia dozornej rady sú povinní bez zbytočného odkladu po svojom zvolení doručiť predsedovi Národnej ...

(8)

Výkon funkcie člena dozornej rady sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena dozornej rady doručenú Národnej rade Slovenskej republiky; ...
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)
(9)

Člena dozornej rady odvolá Národná rada Slovenskej republiky z jeho funkcie, ak

a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný ...
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
c)
nepriaznivý zdravotný stav mu dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, vykonávať funkciu,
d)
začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena ...
(10)

Člena dozornej rady môže Národná rada Slovenskej republiky odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ...

§ 27
(1)

Dozorná rada

a)
kontroluje hospodárenie úradu,
b)
schvaľuje rozpočet úradu,
c)
vyjadruje sa k správe o činnosti úradu a svoje stanovisko predkladá správnej rade,
d)
schvaľuje správu o hospodárení úradu,
e)
schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na návrh správnej rady,
f)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku overenú audítorom,
g)
predkladá predsedovi úradu správu o svojej kontrolnej činnosti,
h)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
(2)

Predsedovi dozornej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške dvojnásobku priemernej ...

(3)

Členovia dozornej rady sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä nazerať do dokladov ...

(4)

Ak dozorná rada pri svojej činnosti zistí porušenie právnych predpisov v činnosti úradu, bez zbytočného ...

(5)

Rokovania dozornej rady sa konajú najmenej raz mesačne.

(6)

Rokovanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady. ...

(7)

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda dozornej rady alebo podpredseda dozornej ...

(8)

Rokovanie dozornej rady je neverejné. Na rokovaní dozornej rady sa môžu zúčastniť osoby, ktoré na rokovanie ...

Hospodárenie úradu

§ 28
(1)

Úrad hospodári s majetkom úradu. Pri hospodárení s týmto majetkom je úrad povinný zachovávať hospodárnosť ...

(2)

Majetok úradu tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľných vecí, hnuteľných vecí, pohľadávok a ...

(3)

Úrad hospodári podľa rozpočtu schváleného dozornou radou na príslušný kalendárny rok. Ak rozpočet na ...

(4)

Rozpočet úradu schválený dozornou radou úrad predkladá vláde a na schválenie Národnej rade Slovenskej ...

(5)

Výsledkom hospodárenia úradu za účtovné obdobie je zisk alebo strata. O úhrade straty rozhoduje dozorná ...

(6)

Príjmami úradu sú

a)
príspevky zdravotných poisťovní na činnosť úradu (§ 30),
b)
úroky z omeškania (§ 30 ods. 4),
c)
úhrady za činnosť úradu (§ 31 a 32),
d)
úhrady za pitvu nariadenú podľa osobitného predpisu,65)
e)
úroky z peňažných prostriedkov na účtoch úradu,
f)
iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g)
zisk z predchádzajúcich účtovných období,
h)
iné úhrady zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti úradu.
(7)

Výdavkami úradu sú

a)
splatné nároky na odmeny za výkon funkcie v úrade,
b)
splatné nároky na mzdy zamestnancov úradu,
c)
výdavky na činnosť úradu.
(8)

Úrad nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť ani prijímať a poskytovať úvery alebo pôžičky, uzatvárať ...

(9)

Finančné prostriedky úradu sa vedú na účte v Štátnej pokladnici45) a môžu sa používať len na úhradu ...

§ 29
(1)

Úrad je povinný

a)
viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu;34) účtovná závierka28) musí byť overená audítorom,
b)
vyhotovovať priebežnú správu,35) denne prepočítavať majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na eurá ...
(2)

Úrad je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky, ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku úradu, je povinný informovať vládu o skutočnosti, ktorá

a)
svedčí o porušení všeobecne záväzných právnych predpisov úradom,
b)
môže ovplyvniť riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
c)
môže viesť k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
(4)

Účtovnú závierku ukladá úrad do registra účtovných závierok po jej overení audítorom do šiestich mesiacov ...

§ 30 - Príspevok na činnosť úradu
(1)

Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet úradu príspevok na činnosť úradu najneskôr do 20. decembra kalendárneho ...

(2)

Výška príspevku podľa odseku 1 je 0,45 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku ...

(3)

Ak zdravotná poisťovňa nepoukáže príspevok podľa odsekov 1 a 2 na účet úradu riadne a včas, je v omeškaní ...

(4)

Ak je zdravotná poisťovňa v omeškaní s plnením peňažného záväzku podľa odseku 3, je povinná zaplatiť ...

Úhrada za činnosť úradu

§ 31
(1)

Úrad vyberá úhradu za

a)
vydanie povolenia (§ 37),
b)
zmenu povolenia (§ 38),
c)
vydanie predchádzajúceho súhlasu (§ 41),
d)
poskytnutie dokumentácie potrebnej na vytvorenie zaraďovacieho algoritmu a vydanie osvedčenia o zhode ...
e)
schválenie ozdravného plánu (§ 51),
f)
schválenie návrhu postupu prevodu poistného kmeňa podľa § 61a,
g)
vydanie náhradného rozhodnutia podľa písmen a) až f),
h)
vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu.41aac) ...
(2)

Ak sa úhrada nezaplatila v čase jej splatnosti (§ 32 ods. 2 a 3), úrad konanie zastaví.

(3)

Výška úhrady sa ustanovuje pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou.

(4)

Výšku úhrady za úkony podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 32
(1)

Ten, kto požaduje vykonanie úkonu, ktorý podlieha úhrade, je povinný úhradu vykonať.

(2)

Úhrada ustanovená pevnou sumou sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní návrhu. Ak sa úhrada nezaplatila ...

(3)

Úhrada ustanovená percentuálnou sadzbou sa platí pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy úradu ...

(4)

Úhrady sú príjmom úradu.

(5)

Ak úrad zistí, že úhradu vykonal ten, kto ju nebol povinný zaplatiť, alebo účastník konania zaplatil ...

(6)

Úhrada alebo jej časť sa nevráti, ak suma neprevyšuje 3 eurá.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POVOLENIE A PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS ÚRADU

Podmienky na vydanie povolenia

§ 33
(1)

Úrad vydá povolenie na základe žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti (ďalej len „žiadateľ“), ak

a)
má splatené základné imanie vo výške najmenej 16 600 000 eur; základné imanie možno splatiť len peňažným ...
b)
základné imanie a ďalšie finančné zdroje majú prehľadný a dôveryhodný pôvod podľa osobitného predpisu,45b) ...
c)
osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni sú vhodné, ich vzťahy s inými osobami a ich podiely ...
d)
členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristi zdravotnej poisťovne, ...
e)
skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni, ...
f)
výkonu dohľadu nad verejným zdravotným poistením neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena ...
g)
má vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vykonávanie verejného zdravotného ...
h)
má vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ...
i)
preukáže finančnú schopnosť akcionárov zakladajúcich zdravotnú poisťovňu preklenúť prípadnú nepriaznivú ...
j)
žiadateľ je bezúhonný,
k)
akcionár žiadateľa je bezúhonný,
l)
žiadateľ nemá konflikt záujmov (§ 4).
(2)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) sa považuje právnická ...

a)
ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. b),
b)
u ktorej možno dôvodne predpokladať, že zabezpečí riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia. ...
(3)

Za dôveryhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) a d) sa považuje ...

a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky,46) za trestný ...
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni, ...
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni ...
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni, ...
e)
nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má
1.
evidovaný nedoplatok voči daňovému úradu podľa osobitného predpisu49) vyšší ako 3 319 eur,
2.
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky ...
f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov50a) v oblasti finančného trhu,
g)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich ...
(4)

Finančnou inštitúciou uvedenou v odseku 3 písm. b) až d) sa rozumie banka a pobočka zahraničnej banky,51) ...

(5)

Za odborne spôsobilého podľa odseku 1 písm. d) sa považuje

a)
člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, prokurista zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanec v priamej ...
b)
člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, ktorý je predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne s ukončeným ...
c)
člen dozornej rady zdravotnej poisťovne s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, najmenej ...
(6)

Za skupinu s úzkymi väzbami pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. e) sa považujú ...

(7)

Za kvalifikovanú účasť na zdravotnej poisťovni pri posudzovaní podmienok uvedených v odseku 1 písm. ...

(8)

Nepriamym podielom podľa odseku 7 sa rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej ...

(9)

Kontrolou podľa odseku 8 sa rozumie

a)
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích ...
b)
právo vymenúvať alebo odvolávať predstavenstvo, väčšinu členov predstavenstva, dozornej rady alebo riaditeľa ...
c)
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa ...
d)
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim ...
(10)

Za bezúhonnú sa považuje právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin. Bezúhonnosť ...

§ 34
(1)

Zdravotná poisťovňa môže vydať akcie len v podobe zaknihovaných cenných papierov na meno; zmena podoby ...

(2)

Výška základného imania zdravotnej poisťovne nesmie klesnúť pod 16 600 000 eur [§ 33 ods. 1 písm. a)]. ...

(3)

Podmienky ustanovené v odsekoch 1 a 2 a v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia. ...

§ 34a

Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora.57a)

§ 35 - Žiadosť o vydanie povolenia
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo budúcej zdravotnej poisťovne,
b)
výšku základného imania budúcej zdravotnej poisťovne,
c)
zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou (§ 33 ods. 7) na budúcej zdravotnej poisťovni a zoznam fyzických ...
d)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
e)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej ...
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo žiadateľa, jeho podpis alebo ak ide o právnickú osobu, jej ...
g)
zoznam listín priložených k žiadosti podľa odseku 2,
h)
vyhlásenie žiadateľa, že údaje v žiadosti o vydanie povolenia a listiny uvedené v prílohe podľa odseku ...
i)
dátum a miesto vyhotovenia žiadosti o vydanie povolenia.
(2)

Žiadateľ o vydanie povolenia k žiadosti priloží

a)
zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu,
b)
stanovy zdravotnej poisťovne,
c)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie ...
d)
návrh organizačnej štruktúry zdravotnej poisťovne a vnútorných pravidiel jej činnosti,
e)
stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb uvedených v odseku ...
f)
údaje osôb uvedených v odseku 1 písm. e) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,57aa)
g)
čestné vyhlásenia osôb uvedených v odseku 1 písm. e) o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, ...
h)
návrh obchodno-finančného plánu budúcej zdravotnej poisťovne, ktorý musí obsahovať
1.
predpokladaný počet poistencov,
2.
predpokladaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete ...
3.
predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a ich finančné krytie,
4.
návrh zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s náležitosťami podľa § 7 ods. 9,
i)
doklad o splatení základného imania podľa § 33 ods. 1 písm. a),
j)
plnomocenstvo osoby oprávnenej konať za žiadateľa, ak je žiadateľ v konaní o vydanie povolenia zastúpený ...
k)
údaje osôb uvedených v § 33 ods. 1 písm. j) a k) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,57aa) ...
l)
výpis z registra partnerov verejného sektora.57b)
(3)

Doklad o emitovaní všetkých akcií v zaknihovanej podobe na meno podľa § 34 ods. 1 doručí zdravotná poisťovňa ...

(4)

Údaje podľa odseku 2 písm. f) a k) úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...

§ 36 - Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia
(1)

Úrad rozhodne o žiadosti o vydanie povolenia na základe posúdenia žiadosti a vecných, personálnych a ...

(2)

Úrad žiadosť o vydanie povolenia zamietne, ak

a)
žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti a žiadateľ ani napriek výzve úradu nedostatky žiadosti neodstráni ...
b)
budúca zdravotná poisťovňa nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených v § 33 alebo
c)
žiadosť obsahuje nepravdivé údaje a listiny.
§ 37 - Vydanie povolenia
(1)

Úrad vydá povolenie, ak žiadateľ splnil podmienky ustanovené v § 33 a jeho žiadosť obsahuje všetky náležitosti ...

(2)

Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. ...

(3)

Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia58) obsahuje podmienky, ktoré ...

(4)

Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia úrad uverejní vo Vestníku úradu; úrad môže zverejniť ...

(5)

Predstavenstvo budúcej zdravotnej poisťovne je povinné

a)
podať príslušnému súdu návrh na zápis do obchodného registra36) na základe povolenia najneskôr do 30 ...
b)
predložiť úradu rovnopis návrhu na zápis do obchodného registra v lehote ustanovenej v písmene a).
(6)

Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné bez zbytočného odkladu informovať úrad o začatí vykonávania ...

§ 38 - Zmena povolenia
(1)

Úrad vyznačí na základe oznámenia zdravotnej poisťovne zmenu obchodného mena alebo sídla zdravotnej ...

(2)

Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom ...

(3)

O zmene povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia rozhoduje úrad podľa Správneho poriadku. ...

§ 39 - Zrušenie povolenia
(1)

Úrad zruší povolenie, ak

a)
zdravotná poisťovňa nezačne do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu ...
b)
zdravotná poisťovňa prestala spĺňať niektorú z podmienok ustanovených v § 33 a 34,
c)
zdravotná poisťovňa získala povolenie na základe nepravdivých údajov a listín uvedených v žiadosti (§ ...
d)
zdravotná poisťovňa závažným spôsobom alebo opakovane porušuje tento zákon alebo iné všeobecne záväzné ...
e)
zdravotná poisťovňa neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom zastavení oprávnenia ...
f)
zdravotná poisťovňa nezabezpečuje platobnú schopnosť (§ 14 ods. 2) počas piatich za sebou nasledujúcich ...
g)
zdravotná poisťovňa použila prostriedky z verejného zdravotného poistenia v rozpore s týmto zákonom,
h)
zavedenie nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60) neviedlo k ekonomickému ozdraveniu zdravotnej ...
i)
zdravotná poisťovňa po uplynutí dvoch rokov od vydania povolenia nemá v priemere za každý kalendárny ...
j)
zdravotná poisťovňa prestala byť bezúhonná,
k)
zdravotná poisťovňa nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.57a)
(2)

Úrad môže zrušiť povolenie, ak zdravotná poisťovňa ani na výzvu nepreukázala úradu platobnú schopnosť ...

(3)

Konanie o zrušení povolenia sa zastaví, ak platnosť povolenia zdravotnej poisťovne zanikne (§ 40).

(4)

Právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia sa zapisuje do obchodného registra.36) Návrh na zápis právoplatného ...

(5)

Úrad bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia podá príslušnému ...

(6)

Rozhodnutie o zrušení povolenia podá úrad na uverejnenie v Obchodnom vestníku60) do troch dní od nadobudnutia ...

§ 40 - Zánik platnosti povolenia
(1)

Platnosť povolenia zaniká dňom

a)
márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na zápis zdravotnej poisťovne do obchodného registra [§ 37 ...
b)
právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok zdravotnej poisťovne alebo dňom právoplatnosti ...
c)
vrátenia povolenia len po predchádzajúcom súhlase úradu [§ 13 ods. 1 písm. e)],
d)
predaja podniku zdravotnej poisťovne len po predchádzajúcom súhlase úradu [§ 13 ods. 1 písm. f)].
(2)

Ak zanikne platnosť povolenia podľa odseku 1 písm. b), c) a d), zdravotná poisťovňa sa zrušuje.61) Ak ...

§ 41 - Vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
(1)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa

a)
§ 13 ods. 1 písm. a) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c) až f) pre nadobúdateľa podielu ...
b)
§ 13 ods. 1 písm. c) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. d),
c)
§ 13 ods. 1 písm. d) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c), e) a f),
d)
§ 13 ods. 1 písm. f) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. a), c), e) až i).
(2)

Na vydanie prechádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a), d) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný ...

(3)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. h) platia podmienky podľa odseku 2 rovnako. ...

(4)

Úrad v rozhodnutí o vydaní predchádzajúceho súhlasu určí lehotu, v ktorej je zdravotná poisťovňa povinná ...

(5)

Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné

a)
bez zbytočného odkladu informovať úrad o vykonaní úkonu, na ktorý vydal predchádzajúci súhlas,
b)
podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri36) na základe predchádzajúceho súhlasu ...
§ 42 - Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
(1)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa

a)
§ 13 ods. 1 písm. a) podávajú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo ...
b)
§ 13 ods. 1 písm. b) a c) podáva zdravotná poisťovňa,
c)
§ 13 ods. 1 písm. d) podávajú zdravotné poisťovne, ktoré sa zlučujú alebo splývajú alebo zdravotná poisťovňa, ...
d)
§ 13 ods. 1 písm. e) podáva zdravotná poisťovňa,
e)
§ 13 ods. 1 písm. f) podáva spoločne zdravotná poisťovňa a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...
f)
§ 13 ods. 1 písm. g) podáva spoločne zdravotná poisťovňa a obchodná spoločnosť, do ktorej bude vložená ...
g)
§ 13 ods. 1 písm. h) podáva zdravotná poisťovňa.
(2)

O žiadosti podľa § 13 ods. 1 písm. c) rozhodne úrad do 15 dní od doručenia žiadosti o vydanie predchádzajúceho ...

(3)

Náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný ...

PIATA ČASŤ

DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

§ 43 - Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
(1)

Úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d)] vykonáva

a)
dohľad na diaľku nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ...
b)
dohľad na mieste nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ...
(2)

Dohľadom na diaľku sa rozumie získavanie a vyhodnocovanie informácií a dokumentov o dohliadanom subjekte ...

(3)

Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií a dokumentov priamo u dohliadaného subjektu alebo ...

(4)

Dohľad na mieste vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby (ďalej len „osoba oprávnená na výkon ...

(5)

Podkladom na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na výkon kontroly správneho poskytovania ...

(6)

Poverenie úradu na výkon dohľadu na mieste obsahuje označenie dohliadaného subjektu, meno a priezvisko ...

(7)

Najmenej jedna osoba oprávnená na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti musí mať

a)
odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu61a) v tých pracovných činnostiach, v ktorých majú vykonávať ...
b)
najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax61b) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(8)

Osoby oprávnené na výkon dohľadu na mieste nad verejným zdravotným poistením musia mať

a)
diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43)
b)
najmenej päťročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ...
(9)

Úrad zodpovedá za škodu, ktorú spôsobili osoby oprávnené na výkon dohľadu pri výkone svojich oprávnení ...

(10)

Úrad môže vykonať nový dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tej istej veci, ak vyjdú najavo nové ...

(11)

Ak ide o výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia, úrad môže pribrať ...

(12)

Na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.62) ...

§ 43a - Podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
(1)

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vykoná na základe poznatkov získaných z vlastnej činnosti úradu, ...

(2)

Podávateľom podnetu môže byť aj blízka osoba57)osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri ...

a)
osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri ...
b)
zdravotný stav osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...
(3)

Súhlas podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje, ak zdravotný stav osoby, ktorej práva alebo právom chránené ...

(4)

Podnet musí mať písomnú formu a musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o podávateľovi podnetu a o osobe, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli ...
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, ak ide o ...
2.
obchodné meno alebo názov inštitúcie, meno a priezvisko ak sa líši od obchodného mena, miesto podnikania, ...
3.
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak je pridelené a ak ide o právnickú osobu,
b)
vzťah podávateľa podnetu k osobe, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené,
c)
údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu zdravotnej poisťovne, platiteľa poistného, poskytovateľa ...
d)
opis skutočností, ktorými malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu a obdobie, v ktorom ...
e)
súhlas osoby, ktorej práva a právom chránené záujmy mohli byť porušené, podľa odseku 2 písm. b), ak ...
f)
kontaktné údaje blízkej osoby,57) ktorej úrad zašle výsledok výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ...
g)
vlastnoručný podpis podávateľa podnetu alebo podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej ...
(5)

Podávateľ podnetu môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu na podanie ...

(6)

Podávateľ podnetu alebo splnomocnený zástupca sú povinní poskytnúť úradu súčinnosť v rozsahu potrebnom ...

(7)

Ak podnet nemá všetky náležitosti podľa odseku 4, úrad bezodkladne vyzve podávateľa podnetu alebo splnomocneného ...

(8)

Úrad podnet odmietne, ak

a)
podávateľ podnetu alebo splnomocnený zástupca napriek výzve úradu podľa odseku 6 podnet nedoplnil a ...
b)
v tej istej veci už bol dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonaný a nie sú splnené podmienky na ...
(9)

Úrad bezodkladne písomne oboznámi podávateľa podnetu podľa odseku 2, osobu podľa odseku 4 písm. f), ...

a)
so začatím výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
b)
s odmietnutím výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou spolu s odôvodnením,
c)
so zastavením výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou spolu s odôvodnením,
d)
s výsledkom výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.
(10)

Úrad bezodkladne písomne oboznámi osobu, ktorej práva a právom chránené záujmy mohli byť porušené alebo ...

(11)

Úrad zastaví výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ak

a)
podávateľ podnetu podľa odseku 2 alebo splnomocnený zástupca, alebo osoba, ktorej práva alebo právom ...
b)
podávateľ podnetu alebo splnomocnený zástupca neposkytne v lehote určenej úradom súčinnosť a dohľad ...
c)
počas výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou sa zistili skutočnosti, pre ktoré dohľad nad zdravotnou ...
(12)

Po skončení výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti úrad poskytne na základe písomnej ...

(13)

Úrad je povinný zabezpečiť, aby sa postupom podľa odsekov 10 až 12 pri výkone dohľadu nad verejným zdravotným ...

(14)

Ak podávateľ podnetu podá podnet na výkon nového dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou v tej istej ...

§ 44 - Vylúčenie z výkonu dohľadu
(1)

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, k ...

(2)

Ak je osoba oprávnená na výkon dohľadu vylúčená z výkonu dohľadu podľa odseku 1, nesmie vykonávať dohľad ...

(3)

Ak má dohliadaný subjekt pochybnosť o nezaujatosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu, môže podať úradu ...

(4)

O oznámení podľa odseku 2 a námietkach podľa odseku 3 rozhodne úrad do piatich dní odo dňa doručenia ...

(5)

Na rozhodovanie podľa odseku 4 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.62)

§ 45 - Práva a povinnosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu
(1)

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je oprávnená

a)
vstupovať v sprievode dohliadaného subjektu alebo osoby poverenej dohliadaným subjektom na pozemky, ...
b)
vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich rovnopisov, iné písomnosti a informácie vrátane informácií na elektronických nosičoch ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a k zisteným nedostatkom,
c)
vyžadovať súčinnosť dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť však nemožno vyžadovať, ak ...
d)
nahliadať do dokumentácie zdravotnej poisťovne (§ 16),
e)
nahliadať do účtovných dokladov a iných dokladov platiteľov poistného týkajúcich sa platenia, odvádzania, ...
f)
nahliadať do zdravotnej dokumentácie.63)
(2)

Osoba oprávnená na výkon dohľadu je povinná

a)
preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí dohľadu preukazom totožnosti a písomným poverením ...
b)
vydať dohliadanému subjektu potvrdenie o prevzatí dokladov, iných písomností a vecí premiestňovaných ...
c)
vyhotoviť predbežný protokol o výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, doručiť dohliadanému subjektu ...
d)
vyhotoviť zápisnicu z prerokovania písomných námietok k predbežnému protokolu v deň ich prerokovania ...
e)
vyhotoviť záverečný protokol o výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a doručiť dohliadanému ...
§ 45a - Právna ochrana osoby oprávnenej na výkon dohľadu

Osoba oprávnená na výkon dohľadu má pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi ...

§ 46 - Práva a povinnosti dohliadaného subjektu
(1)

Dohliadaný subjekt je povinný

a)
umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení podľa § 45 ods. 1,
b)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu,
c)
utvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu,
d)
zúčastniť sa na základe požiadania osoby oprávnenej na výkon dohľadu prerokovania predbežného protokolu, ...
e)
plniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,
f)
informovať svojich zamestnancov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi, o výkone dohľadu nad zdravotnou ...
g)
písomne informovať úrad do 30 dní od skončenia výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou o prijatých ...
(2)

Dohliadaný subjekt má právo

a)
oboznámiť sa s obsahom podnetu v takom rozsahu a čase, aby nedošlo k mareniu výkonu dohľadu nad zdravotnou ...
b)
vyjadriť sa písomne k obsahu podnetu počas výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
c)
po doručení predbežného protokolu, v lehote určenej osobou oprávnenou na výkon dohľadu, ktorá nemôže ...
d)
zúčastniť sa prerokovania námietok.
§ 46a - Súčinnosť tretích osôb
(1)

Počas výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou je tretia osoba povinná osobe oprávnenej na výkon ...

(2)

Súčinnosť podľa tohto zákona je tretia osoba povinná bezodplatne poskytnúť osobe oprávnenej na výkon ...

(3)

Treťou osobou na účely tohto zákona je každý u koho je predpoklad, že disponuje takými informáciami, ...

(4)

O úkonoch uvedených v odsekoch 1 a 2 vykoná osoba oprávnená na výkon dohľadu záznam v spise, ktorý je ...

§ 47 - Predbežný protokol a záverečný protokol
(1)

Predbežný protokol obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu,
b)
miesto a dátum výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
c)
predmet dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
d)
dohliadané obdobie,
e)
zistené skutočnosti pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou s uvedením konkrétnych porušení ...
f)
výsledok výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
g)
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, ak úrad určil takéto opatrenia,
h)
dátum vypracovania predbežného protokolu,
i)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonal.
(2)

Úrad je povinný

a)
zaslať predbežný protokol dohliadanému subjektu bezodkladne po jeho vypracovaní na predloženie písomných ...
b)
vypracovať vyjadrenie k písomným námietkam,
c)
prerokovať písomné námietky do 60 dní odo dňa doručenia písomných námietok k predbežnému protokolu súčasne ...
1.
dohliadaným subjektom,
2.
osobou oprávnenou na výkon dohľadu, ktorá dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonala,
3.
osobou, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej ...
d)
vyhotoviť zápisnicu z prerokovania písomných námietok k predbežnému protokolu,
e)
zaslať záverečný protokol do 30 dní od prerokovania písomných námietok k predbežnému protokolu; v prípade ...
f)
skončiť výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou do 9 mesiacov od začatia výkonu dohľadu nad zdravotnou ...
(3)

Záverečný protokol obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu,
b)
číslo predbežného protokolu o výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
c)
zistené skutočnosti pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou s uvedením konkrétnych porušení ...
d)
dátum vypracovania záverečného protokolu,
e)
výsledok výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou; úrad takúto informáciu neuvádza, ak je výsledok ...
f)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou vykonal, ...
g)
námietky dohliadaného subjektu k predbežnému protokolu,
h)
zápisnicu z prerokovania písomných námietok k predbežnému protokolu,
i)
vyjadrenie úradu k námietkam dohliadaného subjektu k predbežnému protokolu a zápisnici z prerokovania ...
(4)

Zápisnica obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu,
b)
stanovisko zúčastnených osôb k predloženým písomným námietkam dohliadaného subjektu,
c)
meno, priezvisko a podpis osôb, ktoré vykonali dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
d)
meno, priezvisko a podpis dohliadaného subjektu alebo jeho zástupcu.
(5)

Súčasťou záverečného protokolu môžu byť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo povinnosť ...

(6)

Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou je skončený

a)
márnym uplynutím lehoty určenej podľa § 45 ods. 2 písm. c),
b)
doručením záverečného protokolu.
(7)

Predbežný protokol a záverečný protokol úrad uchováva desať rokov po skončení výkonu dohľadu nad zdravotnou ...

(8)

Úrad je povinný zverejňovať za každý kalendárny rok na svojom webovom sídle údaje o všetkých podnetoch ...

(9)

Ak úrad uloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu za nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie, ...

(10)

Lehotu podľa odseku 2 písm. f) môže predseda úradu predlžiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ...

§ 47a

Na výkon dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci sa ...

§ 47aa

Na výkon dohľadu nad poskytovaním osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave sa primerane použijú ...

§ 47b - Prehliadka mŕtveho tela
(1)

Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje čas a príčina úmrtia. Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela je činnosť ...

(2)

Prehliadku mŕtveho tela vykonáva prehliadajúci lekár. Prehliadajúcim lekárom je zdravotnícky pracovník ...

(3)

Prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne po vykonaní prehliadky ...

(4)

Prehliadajúci lekár je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela ...

(5)

Prehliadajúci lekár ako aj každá osoba prítomná pri prehliadke mŕtveho tela je povinná zdržať sa akéhokoľvek ...

(6)

Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho ...

(7)

Po prehliadke mŕtveho tela možno nariadiť pitvu len za podmienok podľa § 48.

§ 47c - Prehliadka mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,63d) ...

§ 47da - Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1)

Prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú ...

(2)

Úrad zaradí do rozpisu úradu najprv na základe dobrovoľnosti prehliadajúcich lekárov, ktorí majú vydané ...

(3)

Ak úrad nedokáže na území okresu úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa odseku 2 ...

(4)

Úrad je povinný do rozpisu úradu zaraďovať prehliadajúcich lekárov podľa odseku 3 rovnomerne.

(5)

Úrad zverejňuje rozpis úradu na svojom webovom sídle najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ...

(6)

Rozpis úradu zasielaný operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby obsahuje ...

a)
obdobie, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje,
b)
určenie okresu, pre ktorý sa vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zabezpečuje,
c)
zoznam prehliadajúcich lekárov s uvedením mena a priezviska, telefonického kontaktu a dátumu a času, ...
(7)

Prehliadajúci lekár je povinný

a)
vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu,
b)
poskytnúť úradu kontaktné údaje vrátane telefonického kontaktu na účely vykonávania prehliadok mŕtvych ...
c)
bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby ...
d)
nariaďovať pitvy podľa § 48.
(8)

Prehliadka mŕtveho tela lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ...

a)
počas jeho ordinačných hodín schválených podľa osobitného predpisu63i) a lekár vykoná prehliadku mŕtveho ...
b)
v čase, v ktorom je týmto lekárom poskytovaná pevná ambulantná pohotovostná služba podľa osobitného ...
(9)

Ak prehliadajúci lekár zaradený v rozpise úradu podľa odseku 5 nemôže v čase určenom v rozpise úradu ...

a)
vopred zabezpečiť svoje zastupovanie v rozsahu rozpisu zverejnenom na webovom sídle úradu podľa odseku ...
b)
najneskôr v deň, keď má vykonávať prehliadky mŕtvych tiel podľa rozpisu zverejneného podľa odseku 5, ...
(10)

Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonať ...

§ 47e - Prehliadka mŕtveho tela profesionálneho vojaka zomrelého pri plnení úloh mimo územia Slovenskej republiky ...

Prehliadku mŕtveho tela profesionálneho vojaka zomrelého pri plnení úloh mimo územia Slovenskej republiky63k) ...

§ 47f - Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel
(1)

Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel

a)
zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár,63c) ktorý požiadal ...
b)
zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár,63c) ktorý nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ...
c)
zamestnancovi úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie ...
(2)

K žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a b) zdravotnícky pracovník priloží kópiu osvedčenia o absolvovaní ...

(3)

Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zaniká

a)
smrťou oprávnenej fyzickej osoby alebo vyhlásením oprávnenej fyzickej osoby za mŕtvu alebo
b)
vrátením oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel úradu.
(4)

Na vydávanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

§ 48 - Vykonávanie pitvy
(1)

Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená ...

(2)

Pitvu nariadi úrad alebo prehliadajúci lekár na základe prehliadky mŕtveho tela podľa § 47b, ak je potrebné ...

(3)

Úrad alebo prehliadajúci lekár za podmienok ustanovených týmto zákonom nariadi pitvu

a)
pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení
1.
na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,
2.
v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),
3.
pri podozrení na iatrogénne poškodenie,
b)
pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie,
c)
pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
d)
pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť ...
e)
po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s výnimkou odberu očných ...
f)
osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení ...
g)
pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak ...
h)
pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
i)
pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
j)
pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
k)
pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby, v zariadení na výkon trestu odňatia slobody alebo v detenčnom ...
l)
pri úmrtí osoby po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom poskytovateľa, ...
(4)

Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. Odmietnutie ...

(5)

Ak sa pitva odmietla podľa odseku 4, možno ju napriek tomu vykonať

a)
pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
b)
pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
c)
pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
d)
pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ...
e)
po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od mŕtveho darcu,
f)
v prípadoch násilnej smrti alebo v prípade dôvodného podozrenia na násilnú smrť,
g)
z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.65)
(6)

Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého ...

(7)

Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného ...

(8)

O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. Kópiu pitevného protokolu úrad elektronicky zašle národnému ...

(9)

Pitvu môže samostatne vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných programoch ...

(10)

Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý

a)
bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho,
b)
vykonal u mŕtveho odber orgánov,
c)
vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie.
(11)

Pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho lekárstva, ktorých ...

(12)

Na pracoviská ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 sa na nakladanie s majetkom ...

(13)

Účasť študentov a iných osôb na pitve sa uskutočňuje na základe dohody uzatvorenej medzi úradom a príslušnou ...

(14)

Úrad v súvislosti s výkonom pitvy odoberá z mŕtvych tiel biologický materiál na účely diagnostiky a ...

§ 49 - Trovy výkonu dohľadu
(1)

Trovy spojené s výkonom dohľadu, ktoré vznikli úradu, znáša úrad. Trovy spojené s výkonom dohľadu, ktoré ...

(2)

Trovy spojené s výkonom pitvy nariadenej podľa osobitného predpisu65) znáša ten, kto pitvu nariadil.

ŠIESTA ČASŤ

SANKCIE

§ 50 - Podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií
(1)

Ak úrad zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení ...

a)
obmedziť alebo dočasne zastaviť voľné nakladanie s aktívami,
b)
uložiť predbežné opatrenie,69)
c)
zrušiť povolenie z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 39 ods. 2),
d)
uložiť povinnosť vypracovať ozdravný plán (§ 51),
e)
zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60),
f)
nariadiť prevod poistného kmeňa (§ 61),
g)
dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať ...
h)
uložiť povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
i)
uložiť povinnosť vykonať opravu účtovných záznamov,
j)
uložiť povinnosť skončiť nepovolenú činnosť,
k)
uložiť povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ...
l)
uložiť povinnosť krátiť výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne (§ 6a) o prekročenú sumu ...
m)
uložiť pokutu (§ 64 ods. 1).
(2)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť ...

a)
pokutu (§ 64 ods. 2) alebo
b)
zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ...
(3)

Ak v odseku 13 nie je ustanovené inak, ak úrad pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zistí ...

a)
uloženie pokuty,
b)
dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
c)
dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie ...
d)
začatie disciplinárneho konania.
(4)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej ...

(5)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním osobitného liečebného režimu v detenčom ústave zistí, že ...

(6)

Pokuty za porušenie povinností platiteľom poistného, poistencom a inou povinnou osobou upravuje osobitný ...

(7)

Ak úrad zistí porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom,71a) podľa závažnosti zistených nedostatkov ...

(8)

Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47b ods. 3 až 6, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ...

(9)

Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47da ods. 7 a 9, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ...

(10)

Sankcie a opatrenia ustanovené v odseku 1 môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane. Úrad nemôže ...

(11)

Pokuty podľa odseku 2 písm. a) odsekov 4, 5 a 7 až 9 môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane; súčasne ...

(12)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí porušenie povinností ustanovených ...

a)
pokutu (§ 64 ods. 9) alebo
b)
zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ...
(13)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí porušenie povinnosti viesť ...

(14)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti u toho istého poskytovateľa zdravotnej ...

§ 51 - Ozdravný plán
(1)

Úrad nariadi zdravotnej poisťovni, aby predložila na schválenie ozdravný plán, ak zdravotná poisťovňa ...

a)
závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán alebo neplní povinnosti ustanovené zákonom ...
b)
nezabezpečuje platobnú schopnosť (§ 14 ods. 1 až 3) počas troch kalendárnych mesiacov v priebehu uplynulých ...
c)
vykazuje straty, v dôsledku ktorých výška vlastného imania zdravotnej poisťovne klesla pod minimálnu ...
(2)

Ozdravný plán musí schváliť predstavenstvo zdravotnej poisťovne a dozorná rada zdravotnej poisťovne. ...

Nútená správa nad zdravotnou poisťovňou

§ 52
(1)

Účelom zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou je najmä

a)
dočasné zastavenie výkonu funkcií orgánom zdravotnej poisťovne zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku ...
b)
odstránenie najzávažnejších nedostatkov v riadení a činnosti zdravotnej poisťovne s cieľom zastaviť ...
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa zdravotná poisťovňa nachádza vo všetkých oblastiach jej činnosti ...
d)
ochrana práv poistencov zdravotnej poisťovne pred vznikom alebo narastaním škody,
e)
prijatie ozdravného režimu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ekonomické ...
f)
zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov poistencov.
(2)

Úrad môže zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak zdravotná poisťovňa nesplnila opatrenia ...

(3)

Úrad zavedie nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak v konaní o nariadení prevodu poistného kmeňa ...

(4)

Začatie konania o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou sa neoznamuje.

(5)

Nútená správa nad zdravotnou poisťovňou sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia úradu o zavedení nútenej ...

(6)

Výrok právoplatného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou úrad bezodkladne ...

§ 53
(1)

Nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou vykonáva nútený správca a zástupca núteného správcu. Núteného ...

(2)

Núteným správcom a zástupcom núteného správcu môže byť len fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

(3)

Núteným správcom a zástupcom núteného správcu nesmie byť osoba, ktorá

a)
je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamestnancom úradu kedykoľvek počas dvoch rokov pred zavedením ...
b)
bola právoplatne odsúdená za spáchanie trestného činu v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo ...
c)
vykonávala v zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, funkciu člena dozornej rady, ...
d)
poskytovala zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, audítorské služby bez vyslovenia ...
e)
má k zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § 66 ods. 4,
f)
je dlžníkom alebo veriteľom zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
g)
je zamestnancom, členom predstavenstva alebo členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom ...
h)
je členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo zamestnancom inej zdravotnej poisťovne.
(4)

Nútený správca je oprávnený riadiť zdravotnú poisťovňu a jej zamestnancov. Rozsah ďalšej právomoci núteného ...

(5)

Zástupca núteného správcu je zodpovedný za oblasť činnosti zdravotnej poisťovne zverenú nútenému správcovi; ...

(6)

V súvislosti s výkonom nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou je nútený správca po predchádzajúcom ...

(7)

Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy nad zdravotnou ...

(8)

Nútený správca a zástupcovia núteného správcu môžu byť odvolaní zo svojej funkcie, ak porušia tento ...

(9)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie ...

§ 54
(1)

Zavedením nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou

a)
sa zastavuje výkon funkcie všetkých orgánov zdravotnej poisťovne a vedúcich zamestnancov zdravotnej ...
b)
členom predstavenstva zdravotnej poisťovne a členom dozornej rady zdravotnej poisťovne sa prerušuje ...
c)
pôsobnosť predstavenstva zdravotnej poisťovne a dozornej rady zdravotnej poisťovne prechádza na núteného ...
d)
právo zdravotnej poisťovne odporovať právnym úkonom podľa osobitného predpisu77) prechádza na núteného ...
(2)

Nútený správca je oprávnený

a)
zvolať valné zhromaždenie zdravotnej poisťovne, riadiť jeho priebeh, predkladať valnému zhromaždeniu ...
b)
urobiť nevyhnutné opatrenia na postupnú stabilizáciu zdravotnej poisťovne a obnovenie jej platobnej ...
c)
čiastočne alebo úplne zastaviť nakladanie s prostriedkami zdravotnej poisťovne, ak to vyžaduje situácia ...
d)
uzavrieť pobočku zdravotnej poisťovne alebo inú organizačnú jednotku zdravotnej poisťovne,
e)
podať návrh na vyrovnacie konanie podľa osobitného predpisu,48) ale len na základe predchádzajúceho ...
f)
podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku.41ab)
(3)

Nútený správca je povinný

a)
predložiť správnej rade projekt ekonomického ozdravenia zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená ...
b)
podať úradu návrh na zrušenie povolenia, ak zistí skutočnosti uvedené v § 39 ods. 1 alebo 2.
(4)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo predstavenstva zdravotnej poisťovne podať opravné prostriedky ...

(5)

Súhlas valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne na úkony núteného správcu uvedené v odseku 2 písm. ...

(6)

Členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne, členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne a vedúci zamestnanci ...

§ 55
(1)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať svoju činnosť ...

(2)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ktoré ...

(3)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť ...

§ 56
(1)

Úrad uzatvorí s núteným správcom, ako aj so zástupcom núteného správcu mandátnu zmluvu,80) ktorá podrobnejšie ...

(2)

Pribranie odborných poradcov podľa § 53 ods. 6 nútený správca uskutoční na zmluvnom základe a za podmienok ...

(3)

Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie pri výkone nútenej správy ...

(4)

Náklady spojené s výkonom nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou vrátane odmien núteného správcu, ...

§ 57

Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne a členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola ...

§ 58
(1)

Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči zdravotnej poisťovni, ...

(2)

Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu, ktorý bol urobený v posledných troch rokoch pred zavedením ...

§ 59
(1)

Nútená správa sa skončí

a)
doručením rozhodnutia správnej rady o skončení nútenej správy zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola ...
b)
uplynutím dvanásť mesiacov od zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou,
c)
zrušením povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
d)
vyhlásením konkurzu na majetok zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa.
(2)

Oznámenie o skončení nútenej správy podľa odseku 1 úrad bez zbytočného odkladu uverejní vo Vestníku ...

(3)

Po skončení nútenej správy je zdravotná poisťovňa povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné ...

§ 60

Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho zástupcu, ...

Prevod poistného kmeňa
§ 61
(1)

Ak vznikli dôvody na zavedenie nútenej správy podľa § 52 ods. 2, úrad môže nariadiť zdravotnej poisťovni, ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia úradu o začatí konania o nariadení ...

(3)

V návrhu postupu prevodu poistného kmeňa zdravotná poisťovňa, voči ktorej úrad začal konanie o nariadení ...

a)
uvedie dôvody prevodu poistného kmeňa,
b)
uvedie opis prevádzaného poistného kmeňa; ak sa poistný kmeň prevádza na viaceré preberajúce zdravotné ...
c)
označí preberajúcu zdravotnú poisťovňu,
d)
uvedie predpokladané zmeny vo svojom hospodárení a v hospodárení preberajúcej zdravotnej poisťovne ako ...
e)
uvedie spôsob a obsah oznámenia poistencom, ktorým prijala a potvrdila prihlášky na verejné zdravotné ...
f)
uvedie výšku a spôsob určenia odplaty za prevod poistného kmeňa.
(4)

Odplata za prevod poistného kmeňa podľa odseku 3 písm. f) sa vždy určuje aj s prihliadnutím na možné ...

(5)

Odplata za prevod poistného kmeňa sa musí prednostne použiť na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ...

(6)

K návrhu postupu prevodu poistného kmeňa odovzdávajúca zdravotná poisťovňa priloží

a)
písomný súhlas preberajúcej zdravotnej poisťovne s prevodom poistného kmeňa,
b)
zmluvu o odplatnom prevode poistného kmeňa s preberajúcou zdravotnou poisťovňou,
c)
harmonogram prevodu poistného kmeňa s náležitosťami určenými úradom podľa § 20 ods. 2 písm. n).
(7)

Zmluvu o prevode poistného kmeňa medzi odovzdávajúcou zdravotnou poisťovňou a preberajúcou zdravotnou ...

(8)

Prevod poistného kmeňa nesmie ohroziť

a)
plnenie záväzkov vyplývajúcich z potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie a uzatvorených ...
b)
predpokladanú mieru platobnej schopnosti preberajúcej zdravotnej poisťovne alebo odovzdávajúcej zdravotnej ...
c)
stabilitu preberajúcej zdravotnej poisťovne alebo odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne.
(9)

Ak návrh postupu prevodu poistného kmeňa nespĺňa náležitosti podľa odsekov 3 a 6, úrad vyzve odovzdávajúcu ...

(10)

Úrad konanie zastaví, ak

a)
odovzdávajúca zdravotná poisťovňa v lehote určenej úradom neodstránila nedostatky návrhu napriek poučeniu ...
b)
prevod poistného kmeňa nespĺňa požiadavky podľa odseku 8.
(11)

Ak návrh postupu prevodu poistného kmeňa spĺňa náležitosti podľa odsekov 3 a 6 a sú splnené požiadavky ...

(12)

Ak prevod poistného kmeňa predstavuje koncentráciu podľa osobitného predpisu,32) prevod poistného kmeňa ...

(13)

Účastníkom konania o nariadení prevodu poistného kmeňa sú všetky zdravotné poisťovne.

§ 61a
(1)

Úrad môže rozhodnúť o prevode poistného kmeňa aj v konaní o schválení návrhu postupu prevodu poistného ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 môže podať zdravotná poisťovňa, ktorá

a)
požiadala o predchádzajúci súhlas úradu podľa § 13 ods. 1 písm. d), e), f) alebo písm. g) alebo
b)
nezabezpečuje platobnú schopnosť podľa § 14 počas jedného kalendárneho mesiaca v priebehu uplynulých ...
(3)

Na prevod poistného kmeňa podľa odseku 1 ustanovenia § 61 ods. 3 až 10 platia rovnako; odovzdávajúcou ...

(4)

Ak návrh postupu prevodu poistného kmeňa spĺňa náležitosti podľa § 61 ods. 3 a 6 a sú splnené požiadavky ...

(5)

Účastníkom konania o schválení návrhu postupu prevodu poistného kmeňa je odovzdávajúca zdravotná poisťovňa ...

§ 61b
(1)

Úrad nariadi pomerný a odplatný prevod poistného kmeňa zdravotnej poisťovni, ktorej bolo právoplatne ...

(2)

Účastníkmi konania o nariadení núteného prevodu sú všetky zdravotné poisťovne.

(3)

V konaní o nariadení núteného prevodu úrad určí preberajúce zdravotné poisťovne; preberajúcou zdravotnou ...

a)
zdravotná poisťovňa, ktorej úrad uložil povinnosť vypracovať ozdravný plán,
b)
zdravotná poisťovňa, nad ktorou úrad zaviedol nútenú správu,
c)
zdravotná poisťovňa, ktorá nespĺňala niektoré z kritérií platobnej schopnosti podľa § 14 ods. 2 počas ...
(4)

Úrad rozhodne o nariadení núteného prevodu do ôsmich pracovných dní odo dňa, keď nastal dôvod núteného ...

(5)

Rozhodnutie o nariadení núteného prevodu okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia58) obsahuje

a)
preberajúce zdravotné poisťovne,
b)
opis poistného kmeňa a jeho rozdelenie medzi preberajúce zdravotné poisťovne,
c)
spôsob vysporiadania prípadných zmien v stave poistného kmeňa po vydaní rozhodnutia o nariadení núteného ...
(6)

Prílohová časť rozhodnutia o nariadení núteného prevodu obsahuje menné zoznamy poistencov rozdelených ...

(7)

Rozhodnutie o nariadení núteného prevodu podá úrad na zverejnenie v Obchodnom vestníku60) v deň jeho ...

(8)

Účinnosť prevodu poistného kmeňa nastáva bez ohľadu na vykonateľnosť rozhodnutia o nariadení núteného ...

(9)

Na účely nariadenia núteného prevodu odplatným prevodom poistného kmeňa sa rozumie prevod poistného ...

a)
uvedenej v písomnej dohode medzi odovzdávajúcou zdravotnou poisťovňou a preberajúcimi zdravotnými poisťovňami ...
b)
určenej znalcom ustanoveným úradom na návrh odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne a preberajúcich zdravotných ...
(10)

Výška odplaty za prevod poistného kmeňa podľa odseku 9 písm. a) a b) sa vždy určí aj s prihliadnutím ...

(11)

Úrad ustanoví znalca podľa odseku 9 písm. b), ak zdravotné poisťovne nepredložia úradu dohodu podľa ...

(12)

Na účely nariadenia núteného prevodu pomerným prevodom poistného kmeňa sa rozumie prevod poistného kmeňa ...

a)
v celosti na jednu preberajúcu zdravotnú poisťovňu alebo
b)
na viac preberajúcich zdravotných poisťovní po častiach určených náhodným výberom poistencov s využitím ...
(13)

Hraničný podiel podľa odseku 12 písm. b) je podiel 100 % a počtu zdravotných poisťovní okrem odovzdávajúcej ...

(14)

Podiel poistencov preberajúcej zdravotnej poisťovne podľa odseku 12 písm. b) je pomer počtu prepočítaných ...

(15)

Úrad v rozhodnutí o odplate za prevod poistného kmeňa uvedie výšku a splatnosť odplaty za prevod poistného ...

§ 61c
(1)

Odvolanie proti rozhodnutiu o nútenom prevode nemá odkladný účinok.

(2)

Dôvody odvolania proti rozhodnutiu o nútenom prevode možno uviesť len v lehote na podanie odvolania; ...

a)
preberajúca zdravotná poisťovňa iba tým, že úrad nesprávne určil preberajúce zdravotné poisťovne, nedodržal ...
b)
odovzdávajúca zdravotná poisťovňa iba tým, že rozhodnutie súdu alebo úradu, ktoré bolo dôvodom núteného ...
(3)

Úrad rozhodnutie o nútenom prevode zmení, ak sa preukáže, že nesprávne určil preberajúce zdravotné poisťovne ...

(4)

Úrad rozhodnutie o nútenom prevode zruší a konanie zastaví, ak sa preukáže, že nevznikol dôvod núteného ...

(5)

Na vykonateľnosť a zverejňovanie rozhodnutí podľa odsekov 3 a 4 platí ustanovenie § 61b ods. 7 rovnako. ...

(6)

Na konanie úradu podľa odsekov 3 a 4 a § 61b ods. 1 a sa nepoužije osobitný predpis.32)

§ 61d
(1)

Ak je právoplatné rozhodnutie o nariadení prevodu poistného kmeňa podľa § 61, právoplatné rozhodnutie ...

(2)

Ak odovzdávajúca zdravotná poisťovňa nemá ku dňu spätného prevodu poistného kmeňa povolenie z dôvodu ...

(3)

Ak poistenec, ktorého potvrdená prihláška na verejné zdravotné poistenie bola predmetom prevodu poistného ...

§ 61e
(1)

Pri prevode poistného kmeňa sa prevedú

a)
účty poistencov,
b)
príslušná dokumentácia, najmä doklady o platiteľoch poistného vo forme mesačných výkazov.
(2)

Pri prevode poistného kmeňa odovzdávajúca zdravotná poisťovňa postúpi na preberajúcu zdravotnú poisťovňu ...

(3)

Pri prevode časti poistného kmeňa sa postúpenie podľa odseku 2 týka len pohľadávok súvisiacich s poistným ...

(4)

S pohľadávkami podľa odseku 3 prevedie odovzdávajúca zdravotná poisťovňa preberajúcej zdravotnej poisťovni ...

§ 61f
(1)

Preberajúca zdravotná poisťovňa je povinná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o nariadení ...

a)
oznámiť poistencom, ktorých potvrdené prihlášky na verejné zdravotné poistenie preberá, a poskytovateľom ...
b)
preukázateľne doručiť poistencom podľa písmena a) preukaz poistenca preberajúcej zdravotnej poisťovne ...
(2)

Poistenec, ktorého potvrdená prihláška na verejné zdravotné poistenie sa stala predmetom prevodu poistného ...

a)
má právo preukazovať sa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazom poistenca alebo európskym ...
b)
je povinný preukázateľne vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz, ak mu bol vydaný, odovzdávajúcej ...
(3)

Poistenec, ktorého potvrdená prihláška na verejné zdravotné poistenie sa stala predmetom prevodu poistného ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 neplatí, ak odovzdávajúca zdravotná poisťovňa požiadala o predchádzajúci súhlas ...

(5)

Poistenec, ktorého potvrdená prihláška na verejné zdravotné poistenie sa stala predmetom prevodu časti ...

(6)

Platitelia poistného sú povinní odviesť preddavky na poistné18f) za poistencov, ktorých potvrdené prihlášky ...

a)
odovzdávajúcej zdravotnej poisťovni za kalendárne mesiace roku prevodu kmeňa predchádzajúce mesiacu ...
b)
preberajúcej zdravotnej poisťovni za mesiac prevodu kmeňa a nasledujúce kalendárne mesiace roku prevodu ...
(7)

Ak platiteľ poistného preddavky na poistné podľa odseku 6 písm. b) alebo postúpené pohľadávky podľa ...

(8)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné80b) vykonáva za kalendárne mesiace podľa odseku 6 písm. ...

§ 61g
(1)

Na ročné zúčtovanie poistného za poistencov, ktorých potvrdená prihláška na verejné zdravotné poistenie ...

(2)

Na ročné zúčtovanie poistného za fyzickú osobu, ktorej verejné zdravotné poistenie zaniklo podľa osobitného ...

(3)

Odovzdávajúca zdravotná poisťovňa, ktorá previedla celý poistný kmeň a jej povolenie bolo zrušené alebo ...

§ 61h
(1)

Pri prevode celého poistného kmeňa odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne jednej preberajúcej zdravotnej ...

(2)

Pri prevode celého poistného kmeňa odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne po častiach viacerým preberajúcim ...

(3)

Pri prevode časti poistného kmeňa odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne preberajúcej zdravotnej poisťovni ...

(4)

Ak odovzdávajúcej zdravotnej poisťovni v súvislosti s prevodom poistného kmeňa nebude zrušené povolenie ...

(5)

Ročné prerozdeľovanie poistného27aa) za rok prevodu kmeňa vykonáva za odovzdávajúcu zdravotnú poisťovňu ...

§ 62 - Dočasné zastavenie oprávnenia prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať ...
(1)

Úrad môže dočasne zastaviť zdravotnej poisťovni oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné ...

a)
je ohrozená schopnosť zdravotnej poisťovne plniť záväzky vyplývajúce z prijímaných a potvrdzovaných ...
b)
úrad začal konanie o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou.
(2)

Dočasné zastavenie podľa odseku 1 oznámi úrad bez zbytočného odkladu vo Vestníku úradu a najmenej v ...

§ 63 - Dočasné zastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá si nevyžiadala predchádzajúci súhlas podľa § ...

a)
zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení zdravotnej poisťovne,
b)
požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne.
(2)

Ak tak rozhodne úrad, zdravotná poisťovňa je povinná

a)
dať príkaz centrálnemu depozitárovi na registráciu dočasného zastavenia práva majiteľa nakladať so zaknihovanými ...
b)
predložiť úradu výpis z jej registra emitenta cenných papierov, ktorý vedie centrálny depozitár podľa ...
c)
predložiť úradu výpis zo svojho zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz podľa písmena ...
(3)

Výpis podľa odseku 2 písm. c) sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa vykonala registrácia dočasného zastavenia ...

(4)

Konanie o dočasnom zastavení výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1 je začaté, ak úrad na výpise ...

(5)

Zdravotná poisťovňa nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa ...

(6)

Ak úrad vydal vo veci zastavenia výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1 predbežné opatrenie ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené zastavené akcionárske práva uvedené v odseku 1, sa počas zastavenia týchto ...

(8)

Ak pominú dôvody na zastavenie výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1, úrad ich zastavenie bez ...

(9)

Úrad je oprávnený podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne ...

§ 64 - Pokuty za správne delikty
(1)

Úrad môže uložiť zdravotnej poisťovni

a)
za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom pokutu až do výšky 165 969 eur; najmenej vo výške ...
b)
za porušenie povinností ustanovených osobitným predpisom37) pokutu až do výšky 3 319 eur; ak ide o nesplnenie ...
(2)

Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v § 50 ods. 2 pokutu ...

a)
3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b)
9 958 eur, ak ide o právnickú osobu.
(3)

Ak úrad zistí, že právnická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu alebo predchádzajúci ...

(4)

Úrad môže uložiť zariadeniu sociálnej pomoci za podmienok ustanovených v § 50 ods. 4 pokutu až do výšky ...

(5)

Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za porušenie povinnosti ustanovenej osobitným ...

(6)

Úrad môže uložiť lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47da ods. 6 a za podmienok ustanovených v ...

(7)

Úrad môže uložiť detenčnému ústavu za podmienok ustanovených v § 50 ods. 5 pokutu až do výšky 9958 eur. ...

(8)

Úrad môže uložiť tretej osobe za porušenie povinnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť pokutu až do výšky ...

(9)

Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v § 50 ods. 12 ...

a)
3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b)
9 958 eur, ak ide o právnickú osobu.
(10)

Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty.

(11)

Pokuty podľa odsekov 1 až 7 možno uložiť do troch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr ...

(12)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(13)

Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa tohto zákona, sa osoba ...

§ 65 - Pokuty za priestupky
(1)

Ak úrad zistí, že fyzická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu alebo predchádzajúci ...

(2)

Úrad môže osobe, ktorá poruší povinnosť uvedenú v § 47b ods. 5, uložiť pokutu do výšky 331 eur.

(3)

Ustanovenia § 64 ods. 9 až 13 sa vzťahujú aj na pokuty uložené podľa odseku 1 alebo odseku 2.

SIEDMA ČASŤ

LIKVIDÁCIA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

§ 66
(1)

Na likvidáciu zdravotnej poisťovne sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,73) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak sa zdravotná poisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je oprávnený ...

(3)

Likvidátorom nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k zdravotnej poisťovni.

(4)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k zdravotnej poisťovni, sa na účely tohto zákona považujú

a)
členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanci zdravotnej poisťovne v priamej podriadenosti ...
b)
členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne,
c)
fyzické osoby majúce kontrolu nad zdravotnou poisťovňou, členovia predstavenstva právnických osôb majúcich ...
d)
osoby blízke57) členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, ...
e)
akcionári, ak sú fyzickými osobami s významným vplyvom na zdravotnú poisťovňu,
f)
fyzická osoba, ktorá v období piatich rokov pred podaním návrhu na likvidáciu bola audítorom zdravotnej ...
g)
členovia predstavenstva inej zdravotnej poisťovne.
(5)

S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora určí úrad výšku a splatnosť jeho odmeny.

(6)

Ak úrad podá návrh na odvolanie likvidátora zdravotnej poisťovne v likvidácii, likvidátor je povinný ...

§ 66a
(1)

Likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii prijíma úhradu pohľadávok na poistnom a jeho príslušenstve ...

(2)

Likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii uplatňuje na úrade pohľadávky na poistnom vyplývajúce z ...

(3)

Likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii vymáha pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených ...

(4)

Likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii uhrádza pohľadávky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ...

(5)

Ak majetok zdravotnej poisťovne v likvidácii nestačí na úhradu pohľadávok podľa odseku 4 v celom rozsahu, ...

(6)

Likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii môže so súhlasom úradu vykonať aj iné úkony nevyhnutné ...

§ 67
(1)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii zdravotnej poisťovne, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých ...

(2)

Likvidátor predkladá úradu bez zbytočného odkladu účtovné výkazy a doklady spracúvané v priebehu likvidácie73) ...

(3)

Ak bol podaný návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu o zrušení povolenia v lehote ustanovenej ...

(4)

Ak likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii zistí predlženie82a) zdravotnej poisťovne v likvidácii, ...

(5)

Ak je zdravotná poisťovňa v likvidácii v úpadku,41ab) návrh na vyhlásenie konkurzu podáva úrad.

(6)

Na dohľad nad zdravotnou poisťovňou v likvidácii sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia tohto zákona. ...

ÔSMA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 67a - Ministerstvo zdravotníctva
(1)

Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti

a)
vypracúva rozpočtovanie výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti, štruktúru výdavkov na jednotlivé ...
b)
odborne usmerňuje vykonávanie verejného zdravotného poistenia a úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného ...
c)
stanovuje úhradové mechanizmy pri úhrade zdravotnej starostlivosti,
d)
reguluje cenu zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,82aa)
f)
je Centrom pre klasifikačný systém,
g)
na svojom webovom sídle uverejňuje rozsah, štruktúru a lehoty na odovzdávanie klinických údajov a ekonomických ...
i)
na svojom webovom sídle uverejňuje rozsah, štruktúru a lehoty na odovzdávanie údajov k regulácii cien. ...
(2)

Na účely stanovenia úhradových mechanizmov a regulácie cien zriaďuje ministerstvo zdravotníctva riadiaci ...

(3)

Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien má 9 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister ...

(4)

Činnosť riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien upraví štatút, ktorý schvaľuje minister ...

(5)

Návrh na zaradenie nového zdravotného výkonu do zoznamu zdravotných výkonov, do zoznamu zdravotných ...

(6)

Ministerstvo zdravotníctva vyhodnotí údaje predložené podľa odseku 5, pri spracúvaní údajov zdokumentuje ...

(7)

Ministerstvo zdravotníctva doručí údaje podľa odseku 5 v elektronicky spracovateľnej podobe riadiacemu ...

§ 67b - Centrum pre klasifikačný systém
(1)

Centrum pre klasifikačný systém najmä

a)
vykonáva prostredníctvom webového portálu zber medicínskych a ekonomických údajov súvisiacich s poskytovaním ...
b)
definuje štruktúru zberu údajov podľa písmena a) a podľa potreby žiada doplňujúce údaje od užívateľov ...
c)
analyzuje zozbierané údaje z hľadiska štatistiky, pravidiel kódovania, kalkulácií nákladov,
d)
predkladá návrhy na zber ďalších ukazovateľov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti ...
e)
je centrálnym referenčným pracoviskom pre klasifikačný systém,
f)
zabezpečuje prevádzku, správu a vývoj referenčnej databázy,
g)
zabezpečuje prevádzku a správu programového vybavenia určeného na vývoj systému,
h)
zabezpečuje zber a spracovanie pripomienok užívateľov klasifikačného systému,
i)
vykonáva pravidelný ročný vývoj nových verzií klasifikačného systému, vydáva a aktualizuje dokumenty ...
j)
zabezpečuje ochranu bezpečnosti údajov odovzdaných užívateľovi klasifikačného systému,
k)
každoročne aktualizuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém,
l)
vyjadruje sa k aktualizácii medzinárodnej klasifikácie chorôb,
m)
vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti a ďalšie vzdelávanie pre klasifikačný systém ...
n)
vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém, ktoré získali odbornú spôsobilosť podľa ...
o)
vydáva osvedčenia o zhode počítačového programu (ďalej len „osvedčenie o zhode“) podľa § 67d,
p)
dočasne pozastavuje platnosť osvedčenia o zhode § 67d ods. 9,
q)
zrušuje platnosť osvedčenia o zhode podľa § 67d ods. 10,
r)
aktualizuje zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sú na základe získanej odbornej spôsobilosti poverené ...
s)
overuje správnosť kódovania hospitalizačného prípadu na žiadosť zdravotnej poisťovne alebo poskytovateľa ...
t)
ustanovuje parametre diagnosticko-terapeutických skupín a príslušné relatívne váhy.
(2)

Užívateľmi klasifikačného systému sú zdravotné poisťovne, poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva uverejní na svojom webovom sídle

a)
definičnú príručku pre nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra,
b)
katalóg prípadových paušálov pre nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra,
c)
základné sadzby pre nasledujúci kalendárny rok do 30. novembra,
d)
pravidlá kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov pre nasledujúci kalendárny rok do ...
e)
pravidlá pre výpočet prípadových paušálov definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie ...
f)
kalkulačnú metodiku,
g)
metodiku výpočtu a konvergencie základných sadzieb,
h)
podrobnosti k procesu osvedčovania zhody,
i)
metodiku výpočtu relatívnych váh,
j)
zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.
§ 67c - Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém
(1)

Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa získava odbornou prípravou na získanie odbornej spôsobilosti ...

(2)

Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný ...

(3)

Podmienkou na získanie odbornej prípravy sú

a)
pracovnoprávny vzťah s užívateľom klasifikačného systému, ministerstvom zdravotníctva alebo úradom,
b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4)

Žiadosť o odbornú prípravu podáva centru pre klasifikačný systém užívateľ klasifikačného systému (§ ...

(5)

Na základe žiadosti podľa odseku 4 centrum pre klasifikačný systém vykoná odbornú prípravu osoby do ...

(6)

Odborná príprava sa končí skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti a praktické skúsenosti osoby ...

(7)

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a ...

(8)

Centrum pre klasifikačný systém zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá úspešne vykonala ...

(9)

Centrum pre klasifikačný systém bezodkladne vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá ...

(10)

Zoznam odborne spôsobilých osôb uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Zoznam ...

a)
meno, priezvisko a akademický titul odborne spôsobilej osoby ku dňu získania osvedčenia,
b)
dátum získania odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(11)

Odborne spôsobilá osoba pre klasifikačný systém

a)
zodpovedá za správne používanie klasifikačného systému,
b)
je kontaktnou osobou pre používanie klasifikačného systému,
c)
metodicky usmerňuje zamestnancov užívateľa klasifikačného systému, s ktorým je v pracovnoprávnom vzťahu, ...
d)
nesmie vykonávať akúkoľvek činnosť súvisiacu s klasifikačným systémom pre zdravotnú poisťovňu, ak je ...
e)
je povinná zúčastňovať sa na školeniach podľa § 67b ods. 1 písm. m),
f)
je povinná používať klasifikačné zoznamy v súlade s pravidlami kódovania v klasifikačnom systéme.
§ 67d - Osvedčovanie zhody
(1)

Osvedčovanie zhody vykonáva centrum pre klasifikačný systém na základe žiadosti výrobcu počítačového ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ...
b)
titul, meno, priezvisko, názov funkcie, telefónne číslo a e-mailovú adresu povereného zástupcu žiadateľa ...
c)
dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o osvedčenie zhody,
d)
názov a označenie verzie počítačového programu.
(3)

Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2. Ak žiadosť nie je úplná, centrum ...

(4)

Centrum pre klasifikačný systém je oprávnené požiadať výrobcu počítačového programu o poskytnutie počítačového ...

(5)

Pri testovaní počítačového programu centrum pre klasifikačný systém zisťuje, či počítačový program v ...

(6)

Výstup z testovania vo výstupných parametroch musí byť najmenej v 99,50 percentnej zhode s definičnou ...

(7)

Centrum pre klasifikačný systém vydá osvedčenie o zhode do 38 dní od prijatia úplnej žiadosti podľa ...

(8)

Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti podľa odseku 7 má žiadateľ o osvedčenie zhody právo podať odvolanie ...

(9)

Centrum pre klasifikačný systém dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode počítačového programu, ...

(10)

Centrum pre klasifikačný systém zruší platnosť osvedčenia o zhode, ak držiteľ osvedčenia v lehote určenej ...

(11)

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje a aktualizuje na webovom sídle ministerstva zdravotníctva ...

(12)

Na osvedčovanie zhody sa nevzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o posudzovaní zhody a o akreditácii ...

DEVIATA ČASŤ

TRANSFORMÁCIA DOTERAJŠÍCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Vypracovanie transformačného projektu

§ 68
(1)

Doterajšie zdravotné poisťovne sa môžu transformovať na akciové spoločnosti podľa tohto zákona (ďalej ...

(2)

Transformácia doterajšej zdravotnej poisťovne sa vykoná podľa transformačného projektu, ktorého vypracovanie ...

(3)

O rozhodnutí zhromaždenia zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne sa vyhotoví notárska zápisnica ...

(4)

Na prijatie platného uznesenia o vypracovaní transformačného projektu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej ...

(5)

Na účely uznesenia o vypracovaní transformačného projektu sa účelovým vkladom zriaďovateľa doterajšej ...

(6)

Na účely transformácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa za zriaďovateľa tejto zdravotnej poisťovne ...

(7)

Schválením uznesenia o vypracovaní transformačného projektu ďalší proces transformácie doterajšej zdravotnej ...

§ 68a

Od účinnosti tohto zákona prechádzajú na zhromaždenie zriaďovateľov aj právomoci a pôsobnosti správnej ...

§ 69
(1)

Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doterajšia zdravotná poisťovňa. Návrh transformačného ...

(2)

Schválený transformačný projekt spolu s notárskou zápisnicou osvedčujúcou schválenie transformačného ...

(3)

Prvými akcionármi akciovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doterajšej zdravotnej poisťovne, ...

§ 70 - Transformačný projekt
(1)

Transformačný projekt je dokument, ktorý za dodržania podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje ...

(2)

Transformačný projekt obsahuje najmä

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo doterajšej zdravotnej poisťovne,
b)
obchodné meno a sídlo akciovej spoločnosti, na ktorú sa má doterajšia zdravotná poisťovňa transformovať, ...
c)
výšku vlastného imania doterajšej zdravotnej poisťovne (§ 71 ods. 2) a všetky ďalšie dostupné a na účely ...
d)
výšku základného, rezervného a účelového fondu spravovaného doterajšou zdravotnou poisťovňou podľa stavu ...
e)
určenie podielov zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne na základnom imaní akciovej spoločnosti ...
f)
prípadnú dohodu o vzájomnom majetkovom vysporiadaní zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne,
g)
navrhovanú výšku základného imania a rezervného fondu akciovej spoločnosti a určenie predmetu vkladu ...
h)
pri nepeňažnom vklade opis tohto vkladu; ak ide o hnuteľný majetok, vyjadrenie jeho hodnoty na základe ...
i)
emisnú hodnotu a počet akcií,
j)
návrh stanov akciovej spoločnosti, ktoré budú platné po transformácii doterajšej zdravotnej poisťovne, ...
k)
určenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva a za členov dozornej rady akciovej spoločnosti,
l)
súpis nehnuteľností, ktoré sú súčasťou nepeňažného vkladu, doložený dokladmi preukazujúcimi vlastnícke ...
m)
súpis nehnuteľností, ku ktorým právo správy prechádza na ministerstvo zdravotníctva podľa § 74 ods. ...
n)
časový a vecný harmonogram ďalšieho postupu transformácie, najmä predpokladaný termín založenia akciovej ...
(3)

Podiely zriaďovateľov na základnom imaní akciovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov sa v transformačnom ...

§ 71 - Vlastné imanie doterajšej zdravotnej poisťovne
(1)

Doterajšia zdravotná poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku vlastného imania ...

(2)

Vlastným imaním doterajšej zdravotnej poisťovne sa na účely transformačného projektu rozumie rozdiel ...

(3)

Súčet hodnoty základného imania a rezervného fondu akciovej spoločnosti nesmie byť vyšší ako vlastné ...

§ 72 - Založenie akciovej spoločnosti
(1)

Doterajšia zdravotná poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ akciovú ...

(2)

Hodnotu nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti tvorí výška vlastného imania doterajšej zdravotnej ...

(3)

Základné imanie akciovej spoločnosti musí byť najmenej 3 319 391 eur a rezervný fond akciovej spoločnosti ...

(4)

Na základe transformačného projektu zakladá akciovú spoločnosť doterajšia zdravotná poisťovňa bez výzvy ...

(5)

Zakladateľská listina okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom85) obsahuje údaje o podieloch ...

(6)

Akciová spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.

§ 73 - Vydanie povolenia
(1)

Zakladateľ akciovej spoločnosti podáva žiadosť o vydanie povolenia pre akciovú spoločnosť na úrad. Žiadosť ...

(2)

Na povolenie pre akciovú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia § 33 až 37 rovnako, s výnimkou ustanovenia ...

(3)

V konaní o žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti o vydanie povolenia podľa tohto zákona sa predpokladá, ...

a)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov akciovej spoločnosti pochádza z legálnych príjmov, ...
b)
akciová spoločnosť je vecne, technicky, personálne a organizačne pripravená na vykonávanie verejného ...
§ 74 - Vznik akciovej spoločnosti
(1)

Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo a podpisujú ho ...

(2)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti zaniká doterajšia zdravotná poisťovňa. Táto akciová spoločnosť je právnym ...

(3)

Všetky práva a povinnosti doterajšej zdravotnej poisťovne ako zakladateľa a upisovateľa akcií akciovej ...

(4)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti prechádzajú do majetku akciovej spoločnosti základný, účelový a rezervný ...

(5)

Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na ...

(6)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych ...

(7)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti prechádza na ňu poistný kmeň (§ 61) z doterajšej zdravotnej poisťovne ...

(8)

Dňom vzniku akciových spoločností, ktoré sú právnymi nástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej ...

§ 75 - Akciová spoločnosť je povinná doručiť úradu
a)

potvrdenie o vykonaní zápisu87) akciovej spoločnosti do obchodného registra do siedmich dní odo dňa ...

b)

oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu88) akciovej spoločnosti do obchodného registra, ak lehota na ...

c)

právoplatné uznesenie o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu90) akciovej spoločnosti ...

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 76
(1)

Člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, člen dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokurista zdravotnej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na predsedu úradu, člena správnej rady, člena dozornej rady, zamestnanca ...

(3)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v odseku 1 sa nepovažuje, ak zdravotná ...

a)
úradu pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d)],
b)
súdu na účely civilného procesu,
c)
orgánu činného v trestnom konaní91) na účely trestného konania,
d)
daňových orgánov92), colných orgánov92a) a obcí ako správcov daní92b) vo veciach daňového konania,
e)
Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,93)
f)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Policajného ...
g)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu94) na účely exekučného konania, ...
h)
predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty alebo vyrovnacieho správcu48) na účely konkurzného ...
i)
inšpektorátu práce95a) a orgánov dozoru podľa osobitných predpisov95b) na účely vyšetrovania príčin ...
j)
samosprávneho kraja na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu35aae) [§ 15 ods. 1 písm. ac)],
k)
Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh podľa osobitného predpisu.18ac) ...
(4)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v odseku 2 sa nepovažuje, ak úrad informáciu ...

(5)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa ďalej nepovažuje výmena informácií

a)
medzi zdravotnou poisťovňou a
1.
úradom, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia, ...
2.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania ...
3.
platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného,
4.
inou zdravotnou poisťovňou, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného ...
5.
Sociálnou poisťovňou, ak ide o vykonávanie sociálneho poistenia50) vrátane lekárskej posudkovej činnosti ...
6.
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ide o vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie a lekárskej ...
7.
zariadením sociálnej pomoci, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného ...
8.
orgánmi podľa osobitného predpisu,95f) ktoré sú poskytované z informačných systémov zdravotnej poisťovne ...
9.
samosprávnym krajom na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu35aae) [§ 15 ods. 1 písm. ac)] a ...
10.
národným centrom, ak ide o výmenu informácií prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému ...
b)
medzi úradom a
1.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania ...
2.
platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného,
3.
zariadením sociálnej pomoci ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného ...
4.
detenčným ústavom, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného ...
(6)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje ani predkladanie údajov z účtovníctva a ...

(7)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nepovažuje ani zverejnenie informácie, ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.96) ...

(9)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie informácií osobami podľa odseku ...

a)
svojej činnosti, výsledkoch hospodárenia a plnení zákonných povinností, ktoré vzišli z činnosti alebo ...
b)
poistencovi, platiteľovi poistného a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s ich výslovným súhlasom.35ca) ...
§ 76a

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 22 ods. 4 písm. d), § 24 ods. 4, § 26 ods. 5 a § 33 ods. 3 ...

§ 77
(1)

Na konanie a rozhodovanie úradu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,62) ak tento zákon ...

(2)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom úradu upravuje ...

§ 77a - Osobitné konanie
(1)

Na konanie a rozhodovanie o pohľadávkach z verejného zdravotného poistenia sa vzťahuje Správny poriadok,62) ...

(2)

Odsek 1 sa použije rovnako na rozhodovanie o pohľadávkach na poistnom a poplatkoch z omeškania, ktoré ...

(3)

Úrad rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov rozhodnutím, ...

(4)

Podkladom na rozhodovanie je námietka, napadnutý výkaz nedoplatkov, stanovisko zdravotnej poisťovne ...

(5)

Ak je to nevyhnutné, úrad doterajší obsah spisovej dokumentácie ku konaniu doplní a na tento účel úrad ...

(6)

Ak sú na to dôvody, úrad výkaz nedoplatkov zmení alebo zruší, inak námietky zamietne a výkaz nedoplatkov ...

(7)

Poistenec alebo platiteľ poistného, ktorý podal námietky, môže tieto námietky vziať späť, pokým o nich ...

(8)

Ak poistenec alebo platiteľ poistného vzal námietky späť, úrad konanie zastaví.

(9)

Rozhodnutie sa doručuje všetkým účastníkom konania. Na doručovanie sa primerane použije Správny poriadok. ...

(10)

Chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia úrad aj bez návrhu ...

(11)

Proti rozhodnutiu úradu nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie úradu je preskúmateľné správnym súdom. ...

(12)

Doručené rozhodnutie úradu, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.

(13)

Ak pohľadávka podľa odsekov 1 a 2 bola postúpená podľa § 85g, v konaní o takej pohľadávke je účastníkom ...

§ 77ab - Platobný výmer vo veciach uplatnených platiteľom poistného
(1)

Nárok na pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného predpisu,39f) ...

(2)

Konanie sa začína na návrh platiteľa poistného.

(3)

Úrad rozhoduje o pohľadávke platiteľa poistného platobným výmerom. Platobný výmer sa doručuje všetkým ...

(4)

Proti platobnému výmeru možno podať námietky na úrade do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

(5)

Na rozhodovanie o námietkach podľa odseku 4 sa primerane použijú ustanovenia § 77a.

§ 77b

Poskytovanie osobných údajov na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia sa upraví dohodou, ...

§ 77c
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného ...

(2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného ...

(3)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného ...

(4)

Sociálna poisťovňa poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia ...

(5)

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania ...

(6)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného ...

§ 77d

Úrad je povinný údaje, ktoré mu poskytol Policajný zbor podľa osobitného predpisu,97b) oznámiť príslušnej ...

§ 77e

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje národnému centru a zdravotnej poisťovni na účely ...

§ 78
(1)

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa zriadené podľa doterajších predpisov sú ...

(2)

Povolenie na vykonávanie zdravotného poistenia vydané pred 1. novembrom 2004 zostáva v platnosti najneskôr ...

§ 79

Po transformácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne na akciové spoločnosti ...

§ 80
(1)

Oprávnenie doterajšej zdravotnej poisťovne vykonávať zdravotné poistenie podľa doterajších predpisov ...

(2)

Oprávnenie doterajšej zdravotnej poisťovne vykonávať zdravotné poistenie podľa doterajších predpisov ...

a)
rozhodnutia úradu, ktorým úrad zamietol včas podanú žiadosť doterajšej zdravotnej poisťovne o vydanie ...
b)
oznámenia registrového súdu o odmietnutí vykonania zápisu88) akciovej spoločnosti do obchodného registra, ...
c)
uznesenia registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu90) akciovej spoločnosti ...

najneskôr však 30. septembra 2005.

(3)

Dňom zániku oprávnenia doterajšej zdravotnej poisťovne podľa odsekov 1 a 2 sa doterajšia zdravotná poisťovňa ...

(4)

Na prevod poistného kmeňa doterajšej zdravotnej poisťovne podľa odsekov 1 a 2 na inú zdravotnú poisťovňu ...

§ 81

Právne postavenie doterajšej zdravotnej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a jej práva, povinnosti ...

§ 82
(1)

Úrad nariadi prevod poistného kmeňa s účinnosťou najneskôr ku dňu zániku oprávnenia doterajšej zdravotnej ...

(2)

Ak doterajšia zdravotná poisťovňa nepredloží súhlas preberajúcej zdravotnej poisťovne podľa § 61 ods. ...

§ 83

Kauciu podľa doterajších predpisov vráti ministerstvo zdravotníctva do 60 dní po zániku doterajšej zdravotnej ...

§ 84

Začaté správne konania doterajšej zdravotnej poisťovne právoplatne neskončené do dňa vydania právoplatného ...

§ 84a
(1)

O povolení alebo nariadení obnovy konania ukončeného právoplatným rozhodnutím vydaným doterajšou zdravotnou ...

(2)

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného doterajšou zdravotnou poisťovňou vykonáva ...

(3)

Konanie o proteste prokurátora proti právoplatnému rozhodnutiu doterajšej zdravotnej poisťovne vykoná ...

§ 85

Zdravotná poisťovňa, ktorá získala povolenie podľa tohto zákona do 30. júna 2005, je povinná uhradiť ...

§ 85a
(1)

Poistenci zaradení do dispenzárnej starostlivosti podľa doterajších predpisov sa považujú za poistencov ...

(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný predložiť do 30. júna 2005 príslušnej zdravotnej poisťovni ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná prehodnotiť dispenzarizáciu poistencov uvedených v zozname podľa odseku ...

§ 85b

V roku 2005 je zdravotná poisťovňa povinná uhradiť pomernú časť príspevku podľa § 8a.

§ 85c
(1)

Zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vytvorený do 31. decembra 2005 ...

(2)

Zoznam plánovaných zdravotných výkonov podľa § 6a vytvorený do 31. decembra 2005 sa považuje za zoznam ...

§ 85d
(1)

Zdravotná poisťovňa môže so súhlasom ministerstva zdravotníctva uzatvoriť s treťou osobou písomnú zmluvu ...

(2)

Treťou osobou môže byť len právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu; táto osoba je povinná ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na mandátnu správu pohľadávky zdravotnej poisťovne sa vzťahuje Obchodný ...

§ 85e

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 85f

Za minulé obdobia [§ 6a ods. 5 písm. c)] sa nepovažujú kalendárne roky predchádzajúce dňu nadobudnutia ...

§ 85g
(1)

Pohľadávku na poistnom môže zdravotná poisťovňa za podmienok ustanovených týmto zákonom postúpiť záujemcovi ...

(2)

Pohľadávkou na poistnom je na účely jej postúpenia

a)
pohľadávka na poistnom vyplývajúca z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku ...
b)
pohľadávka na poistnom, pohľadávka na poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, pohľadávka na pokute ...
(3)

Predmetom postúpenia pohľadávok na poistnom podľa odseku 2 môže byť len pohľadávka priznaná právoplatným ...

(4)

Odplata za postúpenie pohľadávok na poistnom nepodlieha mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné80b) ...

(5)

Vyhlásenie výberového konania je zdravotná poisťovňa povinná zverejniť v Obchodnom vestníku a v periodickej ...

(6)

Podmienkou výberového konania je registrácia záujemcu a zaplatenie finančnej zábezpeky; pri registrácii ...

(7)

Postúpenie pohľadávky na poistnom sa považuje za oznámené dlžníkovi dňom doručenia oznámenia alebo neskorším ...

(8)

Na doručenie oznámenia o postúpení pohľadávky podľa odseku 7 sa vzťahujú ustanovenia o doručovaní výkazov ...

(9)

Zdravotná poisťovňa nesmie postúpiť pohľadávku na poistnom, ak povolila jej zaplatenie v splátkach podľa ...

(10)

Pohľadávku podľa odseku 2 voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné,37) na ...

(11)

Na postupovanie pohľadávok zdravotnej poisťovne sa vzťahuje Občiansky zákonník,98d) ak tento zákon neustanovuje ...

(12)

Pohľadávku zdravotnej poisťovne na poistnom alebo za neoprávnene vyúčtované a uhradené výkony zdravotnej ...

§ 85h
(1)

Zdravotná poisťovňa uplatňuje výkazom nedoplatkov nárok na dlžné poistné, nárok na poplatok z omeškania ...

(2)

Zdravotná poisťovňa vymáha pohľadávky na poistnom vrátane poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

(3)

Zdravotná poisťovňa vydáva výkaz nedoplatkov vo veciach poplatkov z omeškania, ak ide o pohľadávky na ...

§ 86

Úrad najneskôr do 15. júna 2005 uverejní v troch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou zoznam zdravotných ...

§ 86a - Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov99) sa do vzniku akciovej spoločnosti podľa ...
a)

majetok doterajšej zdravotnej poisťovne, ak je obstaraný z prostriedkov poistného, z poplatku z omeškania, ...

b)

finančné prostriedky doterajšej zdravotnej poisťovne, ktoré sú určené na úhradu za poskytnutú zdravotnú ...

§ 86b

Povinnosť podľa § 7 ods. 4 písm. a) tretieho bodu je zdravotná poisťovňa povinná prvýkrát splniť najneskôr ...

§ 86c

Na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi ...

§ 86d

Povinnosť použiť kladný výsledok hospodárenia pri verejnom zdravotnom poistení na úhradu zdravotnej ...

Zlúčenie Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
§ 86e
(1)

Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. sa zlučuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. 1. januára ...

(2)

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. sa stáva právnym nástupcom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. ...

(3)

Platnosť povolenia Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. zaniká 1. januára 2010.

(4)

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. podá bezodkladne návrh na zápis zlúčenia Spoločnej zdravotnej poisťovne, ...

(5)

Poistný kmeň Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. sa prevádza na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. ...

(6)

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov86) k zamestnancom Spoločnej zdravotnej ...

(7)

Všetky práva a povinnosti zo vzťahov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia prechádzajú ...

(8)

Na zlúčenie sa nepoužijú ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d) a e), § 61 tohto zákona, § 69 ods. 1, 4 až ...

§ 86f
(1)

Jediným akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. po zlúčení je Slovenská republika. Správu ...

(2)

Pri zlúčení nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody audítorom, členom predstavenstva ani členom dozorných ...

(3)

Pri výmene akcií Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. za akcie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. ...

§ 86g - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2010
(1)

Úrad uhradí náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi v inom členskom štáte Európskej ...

(2)

Lehota ustanovená v § 64 ods. 5 sa uplatní na prípady zistenia porušenia povinnosti od 1. mája 2010.

§ 86h - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2011
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná po prvýkrát predložiť zoznam podľa § 14 ods. 8 za mesiac apríl 2011 v ...

(2)

Dohodu podľa § 77b úrad uzatvorí najneskôr do 31. júla 2011.

§ 86i

Ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 9 a § 52 ods. 2 sa do 30. júna 2012 neuplatňujú.

§ 86j - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2011
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná vytvárať a používať technické rezervy podľa § 6 ods. 9 písm. c) od 1. ...

(2)

Technické rezervy podľa § 6 ods. 9 písm. c) môže zdravotná poisťovňa vytvárať a používať od 1. augusta ...

(3)

Konanie podľa § 77a začaté pred 1. augustom 2011 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. júla 2011. ...

§ 86k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Poistenci zaradení do dispenzarizácie podľa doterajších predpisov sa považujú za poistencov zaradených ...

§ 86l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)

Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne národnému centru údaje z účtu poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 ...

(2)

Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne úradu údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej ...

(3)

Úrad prvýkrát poskytne národnému centru údaje z registrov podľa § 20 ods. 1 písm. e) prvého a štvrtého ...

(4)

Zdravotná poisťovňa prvýkrát poukáže na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného ...

(5)

Centrálny register poistencov podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje za centrálny register ...

§ 86m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)

Úrad je povinný zosúladiť centrálny register poistencov a register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná splniť podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. a), b), g), h), i), ods. 3 písm. ...

(3)

Osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni, ktorej bolo vydané povolenie do 30. apríla 2015, ...

(4)

Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristi zdravotnej poisťovne, ...

(5)

Na konania o vydanie povolenia (§ 33 až 37) začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla 2015 sa použijú ...

(6)

Zdravotná poisťovňa je povinná získať počet poistencov podľa § 39 ods. 1 písm. i) najneskôr do 31. decembra ...

§ 86n - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2015

Limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c) v znení účinnom od 1. novembra 2015 zdravotná poisťovňa ...

§ 86o - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 86p - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017

Zdravotná poisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie podľa predpisov účinných pred 1. februárom 2017, je ...

§ 86r - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

V roku 2017 je zdravotná poisťovňa povinná uhrádzať poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

(2)

Podmienku podľa § 8c ods. 2 písm. b) musí zdravotná poisťovňa splniť najneskôr do 30. júna 2017.

§ 86s - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

Do 31. decembra 2017 zdravotná poisťovňa vydá preukaz poistenca aj poistencovi, ktorý má vydaný občiansky ...

§ 86t - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Zdravotná poisťovňa uhrádza do 30. júna 2018 poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci, ktorému ...

(2)

Výška príspevku na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému (§ 8b) na kalendárny ...

§ 86u - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018

Úrad a zdravotná poisťovňa sú povinné v období do zavedenia elektronickej výmeny dát medzi inštitúciami ...

§ 86v - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Poverenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 ...

(2)

Poverenie na vykonávanie prehliadky mŕtveho tela vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 ...

(3)

Úrad vyhlási pre každý samosprávny kraj samostatné verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení ...

(4)

Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti podľa § 7a, ktoré zdravotná poisťovňa uzatvorila ...

(5)

Zmluva o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel nemôže byť z dôvodu zaujatosti uzavretá s fyzickou ...

a)
ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s fyzickou osobou - podnikateľom alebo ...
b)
ktorá je alebo odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona bola spoločníkom, štatutárnym orgánom, členom ...
c)
u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti so zreteľom na jej pomer k veci,
d)
ktorá je zamestnancom ministerstva zdravotníctva alebo úradu.
(6)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastní verejného obstarávania na uzatvorenie zmluvy ...

§ 86w - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. aa), § 7 ods. 9 písm. g) a § 15 ods. 1 písm. ad) sa do 1. januára 2019 ...

§ 86x - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Ustanovenia § 47d ods. 2 a 3 sa uplatňujú od 1. apríla 2018.

(2)

Ustanovenia § 47d ods. 4 a 5 sa do 1. januára 2020 neuplatňujú.

(3)

Verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel začaté ...

(4)

Ustanovenie § 47d ods. 9 sa do 1. júla 2018 neuplatňuje.

(5)

Ak úrad nedokáže na území samosprávneho kraja, pre ktorý nie je uzatvorená zmluva o zabezpečení vykonávania ...

§ 86y - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2018
(1)

Ustanovenie § 47da ods. 3 písm. b) sa do 1. januára 2020 neuplatňuje.

(2)

Ustanovenie § 47da ods. 3 písm. e) sa uplatňuje do 1. januára 2020.

(3)

Verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel začaté ...

(4)

Ak úrad nedokáže na území samosprávneho kraja, pre ktorý nie je uzatvorená zmluva o zabezpečení vykonávania ...

§ 86z - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2018
(1)

Konania o žiadostiach o osvedčenie zhody, ktoré boli začaté pred 30. decembrom 2018, sa dokončia podľa ...

(2)

Osoby ustanovené do funkcie podľa § 4 ods. 1 až 3 do 30. decembra 2018 sú povinné preukázať neexistenciu ...

§ 86za - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Poistenci zaradení do dispenzarizácie podľa doterajších predpisov sa považujú za poistencov zaradených ...

§ 86zb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019
(1)

Konania podľa § 77a v znení účinnom do 28. februára 2019 začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom ...

(2)

Za prehliadky mŕtvych tiel, ktoré boli vykonané pred 1. marcom 2019, sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ...

§ 86zc - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Vlastnoručný podpis na zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 10 môže byť nahradený ...

(2)

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti obsahuje dohodu o vzájomnom poskytovaní údajov o poistencovi ...

(3)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(4)

Počas krízovej situácie

a)
výška paušálnej úhrady zdravotnej poisťovne za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ...
b)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za jeden kilometer jazdy poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ...
c)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za jeden kilometer jazdy poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ...
d)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za odber biologického materiálu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ...
e)
výška úhrady zdravotnej poisťovne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia ...
(5)

Počas krízovej situácie sa za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v § 76 ods. ...

a)
národnému centru v rozsahu rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné ...
b)
samosprávnemu kraju v rozsahu rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné ...
(6)

Zdravotná poisťovňa je povinná údaje podľa odseku 5 poskytnúť národnému centru a samosprávnemu kraju ...

(7)

Ak počas krízovej situácie samosprávny kraj alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva ...

§ 86zd - Príspevky poukazované zdravotnou poisťovňou v roku 2020
(1)

Zdravotná poisťovňa uhrádza v roku 2020 príspevok podľa § 8a, § 8b a § 30 vo forme preddavku na príspevok ...

(2)

Po doručení rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného za rok 2020 sa výška príspevku

a)
na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby27a) prepočíta zo základu ...
b)
na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému27c) prepočíta zo základu podľa § 8b, ...
c)
na činnosť úradu prepočíta zo základu podľa § 30.
(3)

Ak je rozdiel medzi výškou príspevku podľa § 8a alebo § 8b a výškou preddavku na daný príspevok určenou ...

(4)

Ak je rozdiel medzi výškou príspevku na činnosť úradu podľa § 30 a výškou preddavku na tento príspevok ...

§ 86ze - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne národnému centru údaje z účtu poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 ...

(2)

Prostriedky z rezervného fondu tvoreného podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 možno do ...

(3)

Zdravotná poisťovňa je povinná uviesť do súladu s § 6a ods. 2 vzťahy vyplývajúce z prijatých úverov ...

(4)

Úrad ako centrum pre klasifikačný systém podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020 je povinný ...

(5)

Úrad je povinný ministerstvu zdravotníctva odovzdať do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona zoznam ...

(6)

Konania súvisiace s osvedčovaním zhody začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2020 sa dokončia ...

§ 86zf - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2021
(1)

Konania o udelení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021 sa dokončia podľa zákona ...

(2)

Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne ukončený do 30. apríla ...

§ 86zg - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2021

Úrad uzatvorí o poskytovaní údajov o výške dôchodku podľa § 77c v znení účinnom od 1. apríla 2021 dodatok ...

§ 86zh - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2021
(1)

Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne ukončený do 14. júla 2021, ...

(2)

Konania o udelení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 14. júla 2021 sa dokončia podľa zákona v ...

§ 86zi - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021

Oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydané úradom do 30. septembra 2021 sa považujú za ...

§ 87 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...

2.

zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. ...

3.

výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 22161/2005-SL, ktorým sa ...

4.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2a.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v VIII. časti FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ sa v položke 150 vypúšťa ...

Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená e) až p).

Čl. IV

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) revízni lekári zdravotných poisťovní a osoby oprávnené na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou ...

„16a) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

2.

V § 56 sa na konci odseku 4 pripája táto veta: „Osoby uvedené v odseku 1 písm. l) sa preukazujú podľa ...

Čl. V

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 2 odsek 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.4)“.

„4) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

Čl. VI

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...

1.

V § 10 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „za ktorej platobnú schopnosť ručí štát,“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

Čl. VII

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...

V § 8 sa vypúšťa odsek 6.

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 6, § 7 ods. ...

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.

  Vzorec pre výpočet podielu na ročnom úhrne podľa § 6a ods. 1

  kde PPZP je počet poistencov zdravotnej poisťovne.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 581/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 581/2004 Z. z.

  Výška preddavkov na príspevky poukazované zdravotnou poisťovňou v termíne do 20. decembra 2020

  Obchodné meno zdravotnej poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. DÔVERA zdravotná poisťovňa, ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 2)  § 154 Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 8 až 12 Obchodného zákonníka.
 • 6)  § 99 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 9)  Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10)  § 194 ods. 6 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 11a)  § 10a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 11aa)  § 4a zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11ab)  § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12)  § 17 ods. 7, § 18 a § 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 13)  § 9 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 14)  § 6 ods. 9 a § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 14a)  § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 14b)  § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 15)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 16)  § 42 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 16a)  § 9f zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 16b)  Článok 1 písm. q), r) a va) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 ...
 • 16c)  § 87a zákona č. 363/2011 Z. z.
 • 16d)  § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16e)  § 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 16f)  § 9a až 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 16g)  § 5 ods. 1 písm. b) 13. bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015.
 • 16h)  § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 16i)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 16j)  § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 16k)  § 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 16l)  § 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 16m)  § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.§ 79 ods. 15 písm. g) zákona č. ...
 • 16n)  § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 17)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 17a)  § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17b)  § 7a zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 336/2017.
 • 17c)  Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17d)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 18)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 ...
 • 18a)  § 26 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 18aa)  § 21a ods. 3 zákona č. 363/2011 Z. z v znení zákona č. 336/2017.
 • 18ab)  § 2 ods. 9 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18b)  § 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 18c)  § 27 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 18d)  § 27a ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 18da)  § 38a ods. 6 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 18e)  § 20 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 660/2005 Z. z.
 • 18f)  § 16 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 18g)  § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 18h)  § 18 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 18i)  § 10a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 18j)  § 17a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18k)  § 9a až 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 18l)  Článok 17 až 27 nariadenia (ES) č. 883/2004. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ...
 • 18m)  § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 18n)  § 9f zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 18o)  § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 19)  § 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 19a)  § 6 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 20)  § 7 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 21)  § 12 ods. 1 a 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 22)  § 7 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 24)  § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 24a)  Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 24aa)  § 120 ods. 1 písm. a) až u) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene ...
 • 24aaa)  § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24aab)  § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24aac)  § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24ab)  Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...
 • 24b)  § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 24ba)  § 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24bb)  § 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24c)  § 10a ods. 6 až 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 24d)  § 10a ods. 3 a 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 24e)  Príloha č. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 24f)  § 4 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24g)  § 10a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 577/2004 Z. z.
 • 27)  § 2 ods. 29 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 27a)  § 2 ods. 1 písm. a) a § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 27aa)  § 27a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27aaa)  § 2 ods. 27 a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27aab)  § 121 ods. 3 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 27aac)  § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27aad)  § 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z.
 • 27aad)  § 8 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27aae)  § 79 ods. 1 písm. ap) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27aaf)  § 9 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27b)  § 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27c)  § 3 zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 27d)  § 5 ods. 6 písm. f) a g) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 27e)  § 7 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 27f)  § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27g)  § 8a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 28)  § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  § 2 ods. 2 a 12 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene ...
 • 28b)  § 12 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 28c)  § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 18 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  § 23 zákona č 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 31)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 32)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 32a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 32b)  § 27 ods. 8 písm. b) tretí bod zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 33)  § 67 Obchodného zákonníka.
 • 33a)  § 2 ods. 20 a 21 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 34)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým ...
 • 35)  § 20 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 35aa)  Napríklad § 40 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35aaa)  § 28 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2012 Z. z.
 • 35aab)  § 27 ods. 2 a § 27a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2012 Z. z.
 • 35aac)  § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 35aad)  § 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 35aae)  § 81 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
 • 35aaf)  § 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 35aag)  § 79 ods. 1 písm. at) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 35aah)  § 38b zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 35aai)  § 9b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35aaj)  Čl. 75 až 79 nariadenia (ES) č. 987/2009 v platnom znení.
 • 35aak)  Nariadenie (ES) č. 987/2009 v platnom znení.
 • 35aaka)  § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 35aakb)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, ...
 • 35aakc)  § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.
 • 35aal)  § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35ab)  § 60b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. ...
 • 35b)  § 9 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 35c)  Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35ca)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 35cb)  § 9 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 356/2016 Z. z.
 • 35cc)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 35cd)  Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok. ...
 • 35cf)  § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 35d)  § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...
 • 35e)  § 12 ods. 1 písm. a) druhý bod a písm. d) druhý bod zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 ...
 • 36)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 37)  Zákon č. 580/2004 Z. z.
 • 38)  § 17 ods. 7 a § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 38a)  § 18 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 38ab)  § 17a ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2018 Z. z.
 • 38b)  § 9 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 38d)  § 27 ods. 8 a § 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 39)  § 26 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 39a)  § 10 ods. 11 a 12 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 121/2010 Z. z.
 • 39c)  § 27 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39d)  § 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39e)  § 28 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2012 Z. z.
 • 39f)  § 19 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.
 • 40a)  § 4 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
 • 40aa)  Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 40aaa)  § 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa ustanovuje postup na vykonávanie nariadenia ...
 • 41aa)  § 35 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 41aaa)  § 120 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 266/2017 Z. z.
 • 41aab)  § 25 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 41aac)  § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 41aad)  § 6 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41ab)  § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 41b)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 41ba)  § 16 ods. 15 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 421/2012 Z. z.
 • 41bc)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41bd)  § 68 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41be)  § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 41c)  § 3 až 11 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41d)  § 7 a 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
 • 41e)  § 7 až 11 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41g)  Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 41h)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41i)  § 11 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41j)  § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41k)  § 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4, 11 a 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení ...
 • 41l)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci ...
 • 42)  § 42 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 43)  § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 44)  § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.
 • 44b)  Napríklad § 20 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 45)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 45a)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 45b)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 46)  § 41 ods. 2 a § 116 až 152 Trestného zákona.
 • 47)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 48)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. ...
 • 50)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. ...
 • 50a)  Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. ...
 • 51)  § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 52)  § 54 ods. 1 a 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 3 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 54)  § 4 a 6 zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 55)  Zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 56)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 57)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 57a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 57aa)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 57b)  § 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 58)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 60)  § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
 • 61)  § 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 61a)  § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
 • 61aa)  § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61ab)  § 5 ods. 6 písm. p) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 61ac)  § 7 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61b)  § 33 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
 • 61c)  § 4 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 62)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  § 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 63a)  § 89 ods. 9 Trestného zákona.
 • 63aa)  Napríklad § 5 ods. 4, § 18 ods. 3, § 49 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 30a ...
 • 63b)  § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 63c)  § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 192/2009 Z. z.
 • 63d)  § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
 • 63e)  § 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 63g)  § 7 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 63h)  § 7 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63i)  § 79 ods. 1 písm. za) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 63j)  § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 63k)  § 77 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 65)  § 115 Trestného poriadku.
 • 66)  § 43 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 67)  § 43 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 68)  § 37 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 68a)  § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 68aa)  § 7 ods. 3 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
 • 69)  § 43 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 71)  § 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
 • 71a)  § 79 ods. 1 písm. l) a w) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení ...
 • 73)  § 70 až 75a a § 219 až 220a Obchodného zákonníka.
 • 74)  § 69 a 70 Zákonníka práce.
 • 75)  § 63 Zákonníka práce.
 • 76)  § 55 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce.
 • 77)  § 42a a 42b Občianskeho zákonníka.
 • 80)  § 566 až 576 Obchodného zákonníka.
 • 80a)  § 28 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80b)  § 27 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80c)  § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80d)  § 5 ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 81)  § 99 ods. 3 písm. a) a § 107 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 81a)  Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 81b)  § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  § 181 Správneho súdneho poriadku.
 • 82a)  § 3 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 520/2005 Z. z.
 • 82aa)  Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene ...
 • 83)  § 154 a § 162 až 176 Obchodného zákonníka.§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 84)  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 85)  § 163 Obchodného zákonníka.
 • 86)  § 27 Zákonníka práce.
 • 87)  § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 88)  § 8 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 89)  § 8 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 90)  § 286 Civilného mimosporového poriadku.
 • 90a)  Napríklad § 26 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z., § 2 ods. 3, § 3 ods. ...
 • 91)  § 12 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 92)  § 2 ods. 1 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2002 ...
 • 92a)  § 2 ods. 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 92b)  Napríklad § 4 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
 • 93)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 93a)  § 17 až 30 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 94)  § 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 95a)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 95b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 95c)  § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95d)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 95e)  Napríklad zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 95f)  § 25 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95fa)  Napríklad zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95g)  § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 96)  § 167 a 168 Trestného zákona.
 • 97)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 97a)  § 17b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 499/2010 Z. z.
 • 97aa)  § 29b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2018 Z. z.
 • 97b)  § 68 ods. 6 a 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 98)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 98a)  § 566 až 576 Obchodného zákonníka.
 • 98b)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 98c)  § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.
 • 98d)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.
 • 98e)  § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 99)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 100)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 156 ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 102)  § 49k zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.
 • 103)  § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. v zmení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore