Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 06.03.2024 do 30.03.2024

Platnosť od: 06.03.2024
Účinnosť od: 06.03.2024
Účinnosť do: 30.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Štát, Územná samospráva, Podpora výstavby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 06.03.2024 do 30.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 32/2024 s účinnosťou od 06.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 3 sa slová „odseky 4 až 11“ nahrádzajú slovami „odseky 4 až 16“.
2.
V § 3 odsek 4 znie:

„(4)
Zakladateľská zmluva agentúry a jej zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády.“.

3.
V § 3 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
4.
V § 3 odsek 7 znie:

„(7)
Členov predstavenstva agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry.“.

5.
V § 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:

„(8)
Členov dozornej rady agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry. Dozorná rada musí mať minimálne troch členov.

(9)
Generálneho riaditeľa agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry.

(10)
Na vzdanie sa funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry sa vzťahujú primerane ustanovenia osobitného predpisu.6a)

(11)
Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo generálnym riaditeľom.

(12)
Stanovy agentúry a ich zmeny schvaľuje členská schôdza agentúry.“.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 13 až 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Výšku ročného členského poplatku členov agentúry schvaľuje členská schôdza.“.

7.
Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ustanovenia § 3 ods. 6 až 11 v znení účinnom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa vzťahujú aj na členov predstavenstva, členov dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry ustanovených do funkcie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z. a zákona č. 137/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 7a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní na zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu21f) a jeho výkon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21f znie:

„21f) Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní na zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu19aaa)a jeho výkon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aaa znie:

„19aaa) Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 359/2020 Z. z., zákona č. 212/2021 Z. z., zákona č. 506/2021 Z. z. a zákona č. 317/2023 Z. z. sa mení takto:

V § 15 odsek 27 znie:

„(27)
Na konanie o poskytovaní podpory sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

Čl. VI

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 133/2023 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení takto:

V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore