Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 33/2024 účinný od 06.03.2024

Platnosť od: 06.03.2024
Účinnosť od: 06.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 33/2024 účinný od 06.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 33/2024 s účinnosťou od 06.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 260/2011 Z. z., zákona č. 356/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 112/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 457/2021 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 279/2023 Z. z., zákona č. 296/2023 Z. z. a zákona č. 332/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 3 sa slová „pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „poštových služieb a elektronických komunikačných služieb“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“.

3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1b, 3, 4, 5 a 6 znejú:

„1a) Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

1b) Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.

5) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

6) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.“.

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
5.
V § 4a ods. 1 sa slová „§ 20 ods. 1 písm. a), b), d) až f) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 písm. a) až c), e) až g) a j)“.
6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 7b znejú:

„7) § 16 ods. 1 písm. h) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7b) § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7.
V § 7 prvej vete a § 11 ods. 1 sa slová „§ 20 ods. 1 písm. a), b), d) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 písm. a) až c), e) a j)“.
8.
V § 11 ods. 3 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 5 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z.“.

10.
V § 12 ods. 1 písm. c) a ods. 3 a § 20 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „potravinárskych výrobkov“ nahrádzajú slovom „potravín“.
11.
V § 14 ods. 1 druhej vete sa slová „individuálnych údajov.11)“ nahrádzajú slovami „dôverných štatistických údajov.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

12.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Odsek 3 sa nevzťahuje na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá na výkon cenovej kontroly primerane použije osobitný predpis.19)“.

13.
V § 18 ods. 5 sa slová „d), g) a h)“ nahrádzajú slovami „e), h) a i)“ a slová „e) a f)“ sa nahrádzajú slovami „f) a g)“.
14.
V § 19 ods. 1 sa za slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,“.
15.
V § 20 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 18a znejú:

„12) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18a) Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17.
V § 20 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
vytvára, spravuje a rozvíja informačný systém pre potreby plnenia úloh podľa tohto zákona a informuje podľa potreby vládu Slovenskej republiky o výstupoch z tohto informačného systému,“.

18.
V § 20 ods. 2 písmeno p) znie:

„p)
zabezpečuje zriadenie webového sídla na účel informovania o plnení úloh podľa tohto zákona,“.

19.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
získava informácie, vrátane osobných údajov, z informačných systémov finančnej správy na plnenie úloh podľa tohto zákona.“.

20.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až h) v oblasti cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov vyšších územných celkov a rozpočtov obcí okrem nájmu bytov podľa odseku 8.“.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.

21.
V § 20 ods. 11 sa slovo „vykonávajú“ nahrádza slovom „vykonáva“, číslica „7“ sa nahrádza číslicou „8“ a slová „v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom19)“ sa nahrádzajú slovami „v oblasti maloobchodného predaja tovaru kupujúcemu“.
22.
V § 20 ods. 12 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a s výkonom kontroly nad dodržiavaním cenových predpisov podľa osobitného predpisu19ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19ab sa vypúšťa.

23.
V § 20 ods. 12 písm. c) sa slová „na účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. g)“.
24.
Slová „správy finančnej kontroly“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore