Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 15.11.2021

Platnosť od: 06.09.1990
Účinnosť od: 15.11.2021
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST75JUD973110DS50EUPP5ČL34

Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 15.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 372/1990 s účinnosťou od 15.11.2021 na základe 412/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o priestupkoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné ...

ČASŤ I

VŠEOBECNÁ ČASŤ

§ 2 - Pojem priestupku
(1)

Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok ...

(2)

Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia

a)
primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b)
nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako ...

Zavinenie

§ 3

Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné ...

§ 4
(1)

Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ

a)
vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov ...
b)
nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to vzhľadom na okolnosti ...
(2)

Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ

a)
chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo
b)
vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, že ho poruší ...
(3)

Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ vzhľadom na okolnosti a svoje ...

§ 5 - Vek a nepríčetnosť
(1)

Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.

(2)

Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohol rozpoznať, ...

§ 6 - Zodpovednosť za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe

Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za právnickú ...

Pôsobnosť zákona

§ 7
(1)

Zodpovednosť za priestupok sa posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania priestupku; podľa neskoršieho ...

(2)

Páchateľovi možno uložiť len taký druh sankcie, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď sa o ...

(3)

O ochrannom opatrení sa rozhodne podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje. ...

§ 8
(1)

Podľa tohto alebo iného zákona sa posudzuje priestupok, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky. ...

(2)

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj priestupok spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky alebo ...

§ 9
(1)

Konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má znaky priestupku, ...

(2)

Podľa tohto zákona sa prejedná konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto zákona alebo ...

(3)

Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto zákona alebo ...

(4)

Ak osoba uvedená v odsekoch 2 a 3 nesúhlasí s prejednaním konania na mieste samom, konajúci orgán o ...

(5)

Ak bol prejednaný priestupok osoby uvedenej v odseku 3, príslušný orgán, ktorý priestupok prejednal, ...

§ 10
(1)

Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitného ...

(2)

Konanie osôb podľa odseku 1, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa tohto zákona, ak sa na takú ...

Sankcie

§ 11
(1)

Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:

a)
pokarhanie,
b)
pokutu,
c)
zákaz činnosti,
d)
prepadnutie veci.
(2)

Sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou; pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.

(3)

Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné ...

§ 12
(1)

Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania ...

(2)

Za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia ...

§ 13
(1)

Pokutu možno uložiť do 33 eur, ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon vyššiu pokutu. ...

(2)

Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť pokutu do 33 ...

(3)

Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu, ak odsek 4 alebo osobitný predpis neustanovuje ...

(4)

Pokuty za priestupky uložené obcou alebo obecnou políciou sú príjmom obce.

§ 14
(1)

Zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti tohto zákona alebo v inom zákone ...

(2)

Do času zákazu činnosti sa započítava čas, po ktorý páchateľ na základe opatrenia orgánu štátnej správy ...

(3)

Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe ...

(4)

Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové ...

a)
trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo ...
b)
zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a), d), e) alebo písm. f). ...
§ 15
(1)

Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí páchateľovi a

a)
bola použitá na spáchanie priestupku alebo bola na to určená, alebo
b)
bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom.
(2)

Prepadnutie veci nemožno uložiť, ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku.

(3)

Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva Slovenská republika.

Ochranné opatrenia

§ 16 - Ochrannými opatreniami sú:
a)

obmedzujúce opatrenie,

b)

zhabanie veci.

§ 17
(1)

Obmedzujúce opatrenie spočíva v zákaze navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých ...

(2)

Obmedzujúce opatrenie musí byť primerané povahe a závažnosti spáchaného priestupku; možno ho uložiť ...

§ 18
(1)

Ak nebolo uložené prepadnutie veci uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) alebo b), možno rozhodnúť, že sa ...

a)
patrí páchateľovi, ktorého nemožno za priestupok stíhať, alebo
b)
nepatrí páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem. ...
(2)

O zhabaní veci nemožno rozhodnúť, ak od konania, ktoré má znaky priestupku, uplynuli dva roky. Ustanovenie ...

(3)

Vlastníkom zhabanej veci sa stáva Slovenská republika.

§ 19 - Osobitné ustanovenia o mladistvých
(1)

Pri posudzovaní priestupku osoby, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty ...

(2)

Priestupok mladistvého nemožno prejednať v rozkaznom konaní.

(3)

Horná hranica pokuty sa u mladistvých znižuje na polovicu; nesmie byť pritom vyššia ako 300 eur a v ...

(4)

Zákaz činnosti možno mladistvému uložiť najdlhšie na jeden rok, ak nebráni výkon tejto sankcie jeho ...

§ 20 - Zánik zodpovednosti za priestupok
(1)

Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; nemožno ho tiež prejednať, prípadne ...

(2)

Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné ...

ČASŤ II

OSOBITNÁ ČASŤ

Priestupky proti poriadku v správe

§ 21 - Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene zhotoví reprodukciu ceniny alebo neoprávnene zhotoví alebo uvedie do obehu predmet, ktorý ...
b)
úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj orgánu štátnej správy alebo obci, inej právnickej osobe ...
c)
úmyselne neoprávnene užíva vedeckú alebo umeleckú hodnosť alebo titul absolventa vysokej školy alebo ...
d)
úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni alebo poruší úradnú uzáveru alebo úradnú značku,
e)
úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni verejnú vyhlášku alebo pozmení jej obsah,
f)
úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní alebo podá nepravdivé alebo ...
g)
úmyselne neoprávnene sa vydáva za verejného činiteľa,
h)
úmyselne nedodrží obmedzujúce opatrenie uložené v priestupkovom konaní,
i)
neoprávnene drží licenciu, povolenie, preukaz, osvedčenie, pečiatku alebo iný doklad o oprávnení, ktoré ...
j)
poskytuje bez dokladu o odbornej kvalifikácii služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku ...

§ 22 - Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
(1)

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

a)
ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej ...
b)
ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal ...
1.
ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3baa)
2.
ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3bab)
c)
vedie motorové vozidlo
1.
bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, ak prítomnosť spolujazdca vyžaduje osobitný ...
2.
akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel ...
d)
vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím ...
e)
ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď ...
f)
ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, ...
g)
poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku ...
h)
ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c) alebo prekročí rýchlosť ...
1.
v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1,
2.
v obci o 21 až 50 km h-1 alebo mimo obce o 31 až 60 km h-1,
3.
v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1,
i)
použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť ...
j)
ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo ako ...
k)
poruší zákaz počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo ...
l)
iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným ...
m)
iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až l), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1

a)
písm. a), b) prvý bod a c) sa uloží pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku ...
b)
písm. b) druhý bod, d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich ...
c)
písm. e), g) a i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,
d)
písm. h)
1.
prvého bodu možno uložiť pokutu do 100 eur,
2.
druhého bodu sa uloží pokuta od 150 eur do 600 eur,
3.
tretieho bodu sa uloží pokuta od 500 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov, ...
e)
písm. j) sa uloží pokuta 1 500 eur,
f)
písm. k) možno uložiť pokutu do 200 eur,
g)
písm. l) možno uložiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,
h)
písm. m) možno uložiť pokutu do 100 eur.
(3)

V blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní za priestupok podľa odseku 1

a)
písm. a) až g) a i) možno uložiť pokutu do 650 eur,
b)
písm. h)
1.
prvého bodu možno uložiť pokutu do 50 eur,
2.
druhého bodu sa uloží pokuta od 30 eur do 400 eur,
3.
tretieho bodu sa uloží pokuta od 250 eur do 800 eur,
c)
písm. j) možno uložiť pokutu do 1 000 eur,
d)
písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur,
e)
písm. l) možno uložiť pokutu do 150 eur,
f)
písm. m) možno uložiť pokutu do 50 eur.
(4)

Ak sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 1, priestupky podľa odseku 1 písm. h), i), k) a m) sa prejednajú ...

§ 24 - Priestupky na úseku podnikania
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene vykonáva obchodnú, výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť,
b)
spôsobom odporujúcim zákonu úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo alebo skutočnosť, na ktorú ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 331 eur a za priestupok podľa odseku 1 ...

§ 25 - Priestupky na úseku hospodárskych stykov so zahraničím
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene zriadi alebo prevádzkuje obchodné zastupiteľstvo zahraničnej osoby v Slovenskej republike, ...
b)
pri vykonávaní zahraničnohospodárskej činnosti poruší zákaz, obmedzenie alebo podmienky určené na základe ...
c)
neoprávnene vykonáva zahraničnohospodársku činnosť.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku ...

§ 26 - Priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne protiprávne získa, obsadí alebo užíva byt alebo nebytový priestor. ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 165 eur.

§ 27 - Priestupky na úseku financií a slovenskej meny
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene zhotoví reprodukciu zákonných peňazí, šeku, cenného papiera alebo platobnej karty alebo ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 165 eur.

§ 28 - Priestupky na úseku práce a sociálnych vecí
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
sťaží starostlivosť osvojiteľa alebo výchovu osvojenca prezradením alebo rozšírením údajov o osvojení, ...
b)
marí výkon ochrannej výchovy maloletého alebo narušuje výchovu dieťaťa zvereného do výchovy iného občana ...
c)
ako cudzinec je zamestnaný v Slovenskej republike bez pracovného povolenia, ak je také povolenie potrebné, ...
d)
neoprávnene sprostredkúva pracovnú činnosť.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 1 ...

§ 29 - Priestupky na úseku zdravotníctva
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich ...
b)
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža ...
c)
sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa ...
d)
poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami ...
(2)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1 000 eur, za priestupok podľa odseku ...

(3)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní uložiť ...

(4)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo ...

§ 30 - Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe zjavne ovplyvnenej alkoholickým nápojom ...
b)
neoprávnene predá, podá alebo inak umožní druhej osobe škodlivé užívanie inej návykovej látky, než je ...
c)
sa nepodrobí opatreniu postihujúcemu nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo užívanie iných návykových ...
d)
úmyselne vyrobí lieh alebo destilát bez povolenia alebo úmyselne lieh alebo destilát vyrobený bez povolenia ...
e)
úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť ...
f)
požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo ...
g)
po požití alkoholického nápoja alebo o užití inej návykovej látky vykonáva činnosť uvedenú v písmene ...
h)
v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b), c), d) a f) možno uložiť pokutu do 3000 Sk, za priestupok ...

§ 32 - Priestupky na úseku kultúry
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
nedodrží podmienky určené pre usporiadanie divadelného, filmového predstavenia, hudobnej alebo inej ...
b)
neoprávnene použije dielo podľa autorského práva alebo umelecký výkon,
c)
poruší všeobecne záväzný právny predpis vo veciach cirkví a náboženských spoločností.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 99 eur.

§ 35 - Priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene vyrobí, dovezie, uvedie do obehu alebo neoprávnene alebo nesprávne použije chemický alebo ...
b)
znečistí pôdu nevhodným skladovaním olejov a pohonných hmôt, pesticídov, hnojív, prípadne iných škodlivých ...
e)
neoprávnene vykoná zmenu kultúry pozemku, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo neoprávnene ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku ...

§ 42 - Priestupky na úseku všeobecnej vnútornej správy
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
úmyselne poškodí, zneužije alebo zneváži štátny symbol alebo iný symbol chránený všeobecne záväzným ...
b)
neoprávnene si prisvojí alebo úmyselne zneváži vyznamenanie alebo čestné uznanie udeľované štátnym orgánom. ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 99 eur.

§ 42a - Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám
(1)

Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1659 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

§ 42b - Priestupok na úseku registrácie partnerov verejného sektora
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto uzavrie zmluvu s partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu,3da) ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur.

§ 45 - Priestupky na úseku ochrany životného prostredia
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 99 eur.

§ 46 - Iné priestupky proti poriadku v správe

Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 21 až 45, ak ...

Priestupky proti verejnému poriadku

§ 47
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
b)
poruší nočný kľud,
c)
vzbudí verejné pohoršenie,
d)
znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie ...
e)
úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo premiestni ...
f)
poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí alebo v miestach ...
g)
poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné ...
h)
nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, ...
ch)
použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich ...
i)
poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ alebo zákaz používať služobnú rovnošatu ...
j)
poruší zákaz používať označenie „colná správa“ alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením, ...
k)
poruší zákaz používať označenie „súdny exekútor“, „exekútorský úrad“ alebo od nich odvodené tvary slov ...
l)
v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom verejnosti hrubo ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 eur, za priestupok podľa odseku ...

§ 47a - Priestupky extrémizmu
(1)

Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto

a)
použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov ...
b)
použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie obhajujúce, ...
c)
dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku podľa § 50 ...
d)
napriek zákazu podľa osobitného predpisu3g) umiestni na pamätníku, pomníku alebo pamätnej tabuli text, ...
(2)

Súčasťou výroku rozhodnutia, ktorým bol obvinený z priestupku uznaný vinným za spáchanie priestupku ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 500 eur, za priestupok podľa odseku ...

§ 48

Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené ...

§ 49 - Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b)
inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c)
úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou ...
d)
úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým ...
e)
sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená ...
f)
od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, ...
g)
napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. ...

§ 50 - Priestupky proti majetku
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.

ČASŤ III

KONANIE O PRIESTUPKOCH

§ 51 - Všeobecné ustanovenie

Ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné ...

Príslušnosť

§ 52
(1)

Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak.

(2)

Orgány Policajného zboru prejednávajú priestupky

a)
spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ...
b)
proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. l),
c)
extrémizmu podľa § 47a,
d)
ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 55
(1)

Na prejednanie priestupku je miestne príslušný správny orgán, v ktorého územnom obvode bol priestupok ...

(2)

Priestupok, ktorý bol spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má trvalý ...

(3)

Miestne príslušný spávny orgán môže na uľahčenie prejednania priestupku alebo z iného dôležitého dôvodu ...

§ 56 - Súčinnosť
(1)

Štátne orgány, štátne organizácie a obce poskytujú správnym orgánom pri preverovaní oznámení o priestupkoch, ...

(2)

Každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia na preverenie ...

§ 57 - Spoločné konanie
(1)

Ak sa páchateľ dopustil viacerých priestupkov, ktoré je príslušný prejednať ten istý orgán, prejednajú ...

(2)

Spoločné konanie sa uskutočňuje tiež proti všetkým páchateľom, ktorých priestupky spolu súvisia a ktoré ...

Objasňovanie priestupkov

§ 58
(1)

Objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie ...

a)
sa stal skutok, ktorý je priestupkom podľa tohto alebo iného zákona,
b)
tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku,
c)
sa uloží sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku postačí ...
d)
uloží ochranné opatrenie,
e)
uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu.
(2)

Objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú správne orgány, ktoré sú príslušné prejednať zistené ...

(3)

Objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú tiež

a)
orgány Policajného zboru v rozsahu podľa odseku 4,
b)
orgány Vojenskej polície, ak priestupok spáchal vojak v činnej službe alebo priestupok spáchala osoba ...
c)
orgány Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ak osoba spáchala priestupok v súdnych ...
d)
orgány obecnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať v blokovom konaní,
e)
iný orgán, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(4)

Orgány Policajného zboru objasňujú

a)
priestupky uvedené v § 24 ods. 1 písm. a), § 29 ods. 1 písm. a) a b), § 30 ods. 1 písm. d) až h), § ...
b)
priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti majetku ...
c)
priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti ...

ak uvedené priestupky nezistil alebo ich neobjasňuje orgán uvedený v odseku 2 alebo odseku 3 písm. b) ...

§ 59
(1)

Objasňovanie priestupkov sa koná na základe vlastného zistenia správnych orgánov alebo orgánov oprávnených ...

(2)

Správne orgány a orgány oprávnené objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti ...

(3)

Ak sa oznámenie o priestupku podá osobne správnemu orgánu, ktorý je oprávnený priestupok prejednať, ...

(4)

Objasňovanie priestupku sa skončí spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď sa správny orgán alebo orgán ...

§ 60
(1)

Orgány oprávnené objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) sú pri objasňovaní priestupkov oprávnené

a)
vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb; vysvetlenie od maloletého alebo mladistvého ...
b)
vyžadovať vysvetlenie od štátnych orgánov alebo obcí,
c)
vyžadovať odborné vyjadrenie od príslušných orgánov,
d)
vykonávať alebo vyžadovať úkony potrebné na zistenie totožnosti osôb a ich pobytu,
e)
vyžadovať predloženie potrebných podkladov, najmä spisov a iných písomných materiálov.
(2)

O úkonoch uvedených v odseku 1 napíše orgán oprávnený objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) záznam alebo ...

(3)

Orgán oprávnený objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3)

a)
odloží vec záznamom, ak nie je podozrenie z priestupku alebo ak nemožno priestupok prejednať,
b)
uloží vec záznamom, ak sa nepodarí v lehote určenej v § 59 ods. 4 zistiť skutočnosti svedčiace o tom, ...
c)
odovzdá vec príslušnému orgánu, ak ide o konanie majúce znak priestupku, ktoré sa prejednáva podľa osobitných ...
d)
predloží správu o výsledku objasňovania priestupku po zistení páchateľa priestupku príslušnému správnemu ...
e)
oznámi zákonnému zástupcovi, fyzickej osobe, ktorá sa osobne stará o maloletého na základe rozhodnutia ...
(4)

Správa o výsledku objasňovania priestupku podľa odseku 3 písm. d) obsahuje

a)
označenie orgánu, ktorý vykonával objasňovanie,
b)
stručné a výstižné popísanie skutkového stavu s uvedením, o aký priestupok ide,
c)
osobné údaje podozrivého z priestupku, poškodeného a prípadných svedkov spolu so stručným obsahom ich ...
(5)

K správe o výsledku objasňovania priestupku podľa odseku 4 sa pripoja všetky dôkazy, ktoré sa získali ...

§ 61
(1)

Orgány Policajného zboru sú oprávnené prostredníctvom informačného systému EUCARIS vykonávať automatizované ...

a)
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
b)
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
c)
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz ...
d)
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
e)
vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,
f)
nepoužitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,
g)
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
h)
používanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.
(2)

Orgán Policajného zboru pri objasňovaní priestupkov podľa odseku 1 vyhľadáva údaje o vozidlách evidovaných ...

a)
členský štát evidencie vozidla,
b)
úplné evidenčné číslo vozidla,
c)
členský štát spáchania priestupku,
d)
dátum spáchania priestupku,
e)
čas spáchania priestupku,
f)
účel vyhľadania vozidla prostredníctvom kódu priestupku
1.
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti vozidla,
2.
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
3.
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
4.
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz ...
5.
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
10.
jazda pod vplyvom návykovej látky,
11.
nepoužitie ochrannej prilby,
12.
nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla. ...
(3)

Ak orgán Policajného zboru zistí údaje o vozidle evidovanom v inom členskom štáte Európskej únie, jeho ...

(4)

Žiadosť o podanie vysvetlenia podľa odseku 3 obsahuje najmä informácie o povahe priestupku uvedeného ...

(5)

Orgán Policajného zboru môže vykonať automatizované vyhľadávanie údajov aj na základe žiadosti iného ...

§ 66 - Odloženie veci
(1)

Správny orgán vec odloží bez toho, aby začal konanie, ak osoba podozrivá z priestupku

a)
požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona,
b)
v čase spáchania priestupku nedovŕšila pätnásty rok svojho veku alebo trpela duševnou poruchou, pre ...
c)
zomrela pred začatím konania.
(2)

Správny orgán vec ďalej odloží, keď

a)
došlé oznámenie (§ 67 ods. 2) neodôvodňuje začatie konania o priestupku alebo postúpenie veci podľa ...
b)
o skutku sa vedie trestné stíhanie alebo konanie na inom príslušnom správnom orgáne,
c)
o skutku už právoplatne rozhodol správny orgán alebo orgán činný v trestnom konaní alebo sa o skutku ...
d)
o skutku sa už rozhodlo v kárnom alebo disciplinárnom konaní a uložené opatrenie sa považuje za postačujúce, ...
e)
zodpovednosť za priestupok zanikla,
f)
návrh na začatie konania o priestupku (§ 68 ods. 2) bol podaný oneskorene.
(3)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa upovedomí len poškodený.

Začatie konania

§ 67
(1)

Priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, ak nejde o priestupky, ktoré sa prejednávajú len na ...

(2)

Podkladom na začatie konania o priestupku je správa o výsledku objasňovania priestupku, oznámenie štátneho ...

(3)

Ak správny orgán vec neodloží, ani nezistí dôvod pre postúpenie veci inému orgánu, začne konanie o priestupku ...

(4)

Ak o to požiada oznamovateľ, upovedomí ho správny orgán do jedného mesiaca od oznámenia o urobených ...

§ 68
(1)

Priestupky podľa § 42a a § 49 ods. 1 písm. a) sa prejednávajú len na návrh postihnutej osoby alebo jej ...

(2)

Pri priestupku, ktorý možno prejednať len na návrh, možno návrh podať príslušnému správnemu orgánu alebo ...

(3)

Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné ...

§ 69 - Došetrovanie priestupkov

Správne orgány sú oprávnené v nevyhnutných prípadoch požadovať od orgánu, ktorý priestupok objasňoval, ...

§ 70 - Náhrada škody
(1)

Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu v konaní o priestupku ...

(2)

Ak škoda a jej výška bola spoľahlivo zistená, a nebola dobrovoľne nahradená, uloží správny orgán páchateľovi ...

§ 71 - Postúpenie veci

Správny orgán postúpi vec

a)

prokurátorovi alebo orgánu Zboru národnej bezpečnosti, ak skutočnosti nasvedčujú, že ide o trestný čin, ...

b)

orgánu príslušnému podľa osobitného právneho predpisu3) na prejednanie skutku osoby uvedenej v § 10 ...

c)

správnemu orgánu príslušnému na prejednanie skutku, ktorý je iným správnym deliktom než priestupkom.

§ 72 - Účastníci konania

V konaní o priestupku sú účastníkmi konania

a)

obvinený z priestupku,

b)

poškodený, ak ide o prejednávanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom,

c)

vlastník veci, ktorá môže byť zhabaná alebo bola zhabaná, a to v časti konania týkajúcej sa zhabania ...

d)

navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku podľa § 68 ods. 1.

§ 73 - Obvinený z priestupku
(1)

Občan je obvineným z priestupku, len čo správny orgán vykonal voči nemu prvý procesný úkon. Na takého ...

(2)

Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom ...

§ 74 - Ústne pojednávanie
(1)

O priestupku koná správny orgán v prvom stupni ústne pojednávanie. V neprítomnosti obvineného z priestupku ...

(2)

Ak je obvineným z priestupku mladistvý, správny orgán na ústne pojednávanie predvolá aj zákonného zástupcu ...

§ 75 - Vydanie a odňatie veci
(1)

Kto má u seba vec dôležitú pre zistenie skutočného stavu veci, alebo vec, ktorú možno vyhlásiť za prepadnutú ...

(2)

Ak sa vydaná alebo odňatá vec nevyhlási za prepadnutú alebo za zhabanú, musí sa bez zbytočného prieťahu ...

§ 76 - Zastavenie konania
(1)

Správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že

a)
skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom,
b)
skutok nespáchal obvinený z priestupku,
c)
spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané,
d)
obvinený z priestupku požíva podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona výsady a imunity,
e)
obvinený z priestupku v čase spáchania priestupku nedovŕšil pätnásty rok svojho veku alebo trpel duševnou ...
f)
zodpovednosť za priestupok zanikla,
g)
o skutku už bolo právoplatne rozhodnuté správnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní,
h)
za priestupok bola uložená bloková pokuta,
ch)
o skutku už bolo rozhodnuté v disciplinárnom alebo kárnom konaní a toto rozhodnutie sa považuje za postačujúce, ...
i)
obvinený z priestupku zomrel,
j)
navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť alebo sa nedostavil na ústne pojednávanie bez náležitého ...
k)
v konaní o urážke na cti došlo ku zmieru,
l)
vec bola postúpená podľa § 71 po začatí konania.
(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení konania je prípustné len vtedy, ak bolo konanie zastavené podľa ...

§ 77 - Výrok rozhodnutia

Výrok rozhodnutia o priestupku, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným, musí obsahovať tiež popis ...

§ 78 - Zmier

Pri priestupku urážky na cti sa okresný úrad pokúsi urazeného na cti a obvineného z priestupku zmieriť. ...

§ 79 - Úhrada trov konania
(1)

Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho ...

(2)

Povinnosť uhradiť trovy konania nemožno uložiť v blokovom konaní (§ 84), ani v rozkaznom konaní (§ 87). ...

(3)

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania podľa odseku ...

(4)

Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu, ak odsek 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

(5)

Úhrada trov konania je príjmom obce, ak priestupok prejednala obec.

§ 80 - Doručovanie

Rozhodnutie o priestupku nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

Odvolanie

§ 81
(1)

Proti rozhodnutiu o priestupku môže sa odvolať v plnom rozsahu len obvinený z priestupku, a ak ide o ...

(2)

Poškodený sa môže odvolať len vo veci náhrady škody.

(3)

Vlastník zhabanej veci sa môže odvolať len proti časti rozhodnutia, v ktorej sa vyslovuje zhabanie veci. ...

(4)

Pri priestupkoch, ktoré možno prejednať len na návrh, sa môže navrhovateľ odvolať len proti tej časti ...

(5)

Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o priestupku má odkladný účinok, ktorý nemožno vylúčiť.

§ 82

V odvolacom konaní správny orgán nemôže zmeniť uloženú sankciu v neprospech obvineného z priestupku, ...

Blokové konanie

§ 84
(1)

Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený ...

(2)

Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti alebo ...

(3)

Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. ...

(4)

Pokuty v blokovom konaní sú oprávnené ukladať a vyberať správne orgány, v ktorých pôsobnosti je prejednanie ...

(5)

V blokovom konaní nemožno prejednať priestupky, o ktorých sa koná len na návrh.

§ 85
(1)

Bloky na ukladanie pokút (ďalej len „pokutové bloky“) vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. ...

(2)

Orgány oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní odoberajú pokutové bloky od daňového úradu. ...

(3)

Ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú ...

(4)

Poverené osoby sú povinné preukázať, že sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní. Na ...

§ 86 - V blokovom konaní môžu prejednávať
a)

orgány Policajného zboru priestupky podľa § 29 ods. 1 písm. a) a b), § 30, § 46 až 50 alebo ďalšie priestupky, ...

b)

obce a obecné polície priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu ...

c)

orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce priestupky proti poriadku v štátnej správe podľa ...

d)

orgány hygienickej služby priestupky proti poriadku v štátnej správe podľa § 29,

e)

orgány štátneho dozoru vo veciach životného prostredia priestupky podľa § 45,

f)

colné úrady ako správcovia spotrebnej dane priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon,14)

g)

orgány Vojenskej polície, ak fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť Vojenskej polície, spáchala ...

§ 87 - Rozkazné konanie
(1)

Ak je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom ...

(2)

Rozkaz nemožno vydať, ak obvinený z priestupku je zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť ...

(3)

Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie o priestupku. Oznamuje sa vždy písomne.

(4)

Obvinený z priestupku môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ...

(5)

Rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia.

(6)

V rozkaznom konaní nemožno prejednať priestupky, o ktorých sa koná len na návrh.

Výkon rozhodnutia

§ 88a
(1)

Rozhodnutie o uložení pokuty prevyšujúcej 60 eur, ak nebola uložená v blokovom konaní, možno vykonať ...

(2)

Výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác podľa odseku 1 upravuje osobitný zákon.

§ 88aa
(1)

Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § 47, 49 a 50 a za priestupok ...

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, vydá orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia tomu, kto páchateľovi ...

(3)

Pri výkone rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 sa primerane použijú ustanovenia Exekučného poriadku.

(4)

Výkon rozhodnutia zrážkami z príjmu podľa odseku 1 nemožno vykonať exekúciou podľa osobitného predpisu.14d) ...

ČASŤ IV

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 89

Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach priestupkov je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej ...

§ 89a
(1)

Správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho prejednania v blokovom konaní, vedie ...

(2)

Evidencia priestupkov sa vedie na účely

a)
trestného konania,
b)
civilného procesu alebo správneho konania,
c)
osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby.
(3)

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, evidencia priestupkov obsahuje tieto údaje o priestupku a jeho ...

a)
titul, meno a priezvisko,
b)
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo,
c)
adresu pobytu,
d)
štátnu príslušnosť,
e)
údaj o doklade totožnosti,
f)
miesto, dátum a čas spáchania priestupku,
g)
označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok jeho spáchania, ...
h)
spôsob vybavenia veci,
i)
uloženú sankciu a ochranné opatrenie,
j)
označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,
k)
dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
l)
evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku ...
(4)

Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú

a)
osobe uvedenej v evidencii,
b)
súdom,
c)
orgánom činným v trestnom konaní,
d)
orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa ...
e)
iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,16)
f)
súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.
(5)

Údaje z evidencie priestupkov poskytuje na základe písomnej žiadosti správny orgán príslušný na prejednanie ...

(6)

Osobe podľa odseku 4 písm. a) sa na základe písomnej žiadosti poskytujú z evidencie priestupkov všetky ...

(7)

Orgán, ktorý vedie evidenciu priestupkov, likviduje údaje z evidencie priestupkov podľa odseku 3 po ...

(8)

Pri spracúvaní osobných údajov sa postupuje podľa osobitného predpisu.17)

(9)

Na poskytovanie údajov z evidencie priestupkov sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní ...

(10)

Evidencia priestupkov je neverejná.

(11)

Ustanovenia odsekov 2 až 10 sa nevzťahujú na priestupky, o ktorých sa vedie evidencia podľa osobitného ...

§ 90

Amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky, ...

§ 92
(1)

O upustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti podľa § 14 ods. 3 rozhoduje na návrh osoby, ktorej sa zákaz ...

(2)

Proti rozhodnutiu o návrhu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať; návrh nemožno podať opätovne.

§ 93

Dodržiavanie uloženého ochranného opatrenia podľa § 16 písm. a) kontroluje správny orgán, ktorý ho uložil ...

§ 94

Správny orgán svoje právoplatné rozhodnutie o priestupku zruší, ak zistí, že osoba, ktorá bola uznaná ...

§ 95

Ustanovenia o trovách konania sa nevzťahujú na konanie o priestupku začaté pred začiatkom účinnosti ...

§ 95a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 96 - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2010

Správne orgány zriadia evidenciu priestupkov podľa § 89a najneskôr do 31. decembra 2010.

§ 96a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

Výkon rozhodnutia zrážkami z príjmu podľa § 88aa ods. 1 možno uskutočniť, ak bol priestupok spáchaný ...

§ 96b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014

Ustanovenie § 20 ods. 2 v znení účinnom od 1. februára 2014 sa vzťahuje na priestupky spáchané po 1. ...

§ 96c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Výkon rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok podľa § 13 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2015, ...

§ 97

Zrušuje sa

1.

zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení ...

2.

vyhláška ministra vnútra č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení neskorších predpisov;

3.

zákon č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku;

4.

§ 49 až 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode;

5.

zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1990 Zb. o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie ...

§ 98

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná ...

Poznámky

 • 1)  § 1 ods. 3 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
 • 1a)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 2)  § 1 ods. 3 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky. ...
 • 3)  Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.Zákon č. ...
 • 3a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 3aa)  Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3b)  § 65 a § 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3ba)  § 74 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
 • 3baa)  § 64 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 3bab)  § 64 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
 • 3bb)  § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3bc)  § 4 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov ...
 • 3c)  § 16, § 27 ods. 3, § 34 ods. 1, § 49 ods. 2, § 59 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 3d)  § 137 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3da)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3e)  § 49a zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3f)  § 5a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 3g)  § 7a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického ...
 • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 4a)  Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 63b zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 63a zákona o národných výboroch.
 • 7)  § 39 ods. 3 zákona o národných výboroch.
 • 8)  § 7 ods. 1 správneho poriadku.
 • 8a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...
 • 8b)  Napríklad § 44 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení ďalších zákonov ...
 • 8c)  Napríklad § 365 Civilného mimosporového poriadku, § 44 ods. 3 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine ...
 • 9)  Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Najmä zákon č. 40/1974 Zb.
 • 14)  § 8 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...
 • 14a)  § 10 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 14b)  § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 14c)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 571/2009 Z. z. o ...
 • 14d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 15)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.
 • 16)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 17)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 19)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore