Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu 35/2024 účinný od 06.03.2024

Platnosť od: 06.03.2024
Účinnosť od: 06.03.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu 35/2024 účinný od 06.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 35/2024 s účinnosťou od 06.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu

Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 písm. b) prvom bode sa za slovo „Gruzínska,“ vkladajú slová „Indickej republiky,“.
2.
V § 1 písm. c) prvom bode sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.
3.
V § 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
užívateľský zamestnávateľ spĺňa podmienky podľa písmena c), ak ide o dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny,“.

Doterajšie písmena d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

4.
V § 1 písm. f) sa slová „počet 2 000“ nahrádzajú slovami „počet 10 000“.
5.
V § 2 odsek 1 znie:

„(1)
Zamestnávateľ predkladá Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy2)
a)
návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretích krajín podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,

b)
súhlas užívateľského zamestnávateľa s dočasným pridelením štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v návrhu zoznamu podľa písmena a), ak zamestnávateľom je agentúra dočasného zamestnávania.“.

6.
V § 2 ods. 2 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore