Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 147/1997 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 30.05.1997
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD1 DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 147/1997 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 346/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1

Tento zákon upravuje zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov (ďalej ...

§ 2
(1)

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne ...

(2)

Podľa tohto zákona sa za všeobecne prospešný účel považuje najmä

a)
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b)
ochrana ľudských práv,
c)
ochrana a tvorba životného prostredia,
d)
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
e)
ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
f)
rozvoj sociálnych služieb.
(3)

Fond môže vlastniť aj veci nevyhnutne potrebné na jeho správu v rozsahu, ktorý je určený v štatúte. ...

§ 3
Zriadenie fondu
(1)

Fond môže zriadiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zriaďovateľ“).

(2)

Ak je zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. ...

(3)

Zriaďovaciu zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo ...

§ 4
Názov fondu

Názvom fondu sa rozumie názov, pod ktorým je fond zapísaný v registri. Názov fondu musí obsahovať ...

§ 5
Náležitosti zriaďovacej zmluvy
(1)

Zriaďovacia zmluva obsahuje

a)
názov a sídlo fondu,
b)
čas, na ktorý sa fond zriaďuje,
c)
účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
d)
meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zriaďovateľov,
e)
výšku peňažného vkladu (ďalej len „vklad“) každého zriaďovateľa a lehotu splatenia vkladu, ...
f)
určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu.
(2)

Súčasťou zriaďovacej zmluvy je štatút fondu.

§ 6
Štatút fondu
(1)

Štatút fondu obsahuje najmä

a)
názov a sídlo fondu,
b)
účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
c)
určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky z fondu, alebo označenie územia, ...
d)
orgány fondu, ich pôsobnosť a údaje o správcovi v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)
e)
ustanovenia o obmedzení výdavkov na správu fondu,
f)
spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení fondu,
g)
určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zriaďovateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku.
(2)

Každý je oprávnený nahliadať do štatútu fondu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy.

(3)

Fond je povinný na požiadanie sprístupniť štatút fondu.

(4)

Zmenu v štatúte fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému ...

§ 7
Vklad zriaďovateľa
(1)

Vkladom zriaďovateľa je súhrn peňažných prostriedkov, ktoré sa zriaďovateľ zaväzuje vložiť ...

(2)

Splatený vklad zriaďovateľa je majetkom fondu. Zriaďovateľ je povinný splatiť svoj vklad v lehote ...

§ 8
Správa vkladov do fondu
(1)

Pred vznikom fondu spravuje splatené časti vkladov zriaďovateľ poverený v zriaďovacej zmluve. ...

(2)

Po vzniku fondu je zriaďovateľ spravujúci vklady povinný odovzdať ich bez zbytočného odkladu ...

(3)

Zriaďovateľ spravujúci vklady je povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho ...

Vznik fondu
§ 9

Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Návrh na zápis fondu do registra sa musí ...

§ 10
(1)

Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zriaďovacia zmluva ...

(2)

Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.1a)

(3)

Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.

(4)

Identifikačné číslo prideľuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového ...

(5)

Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní ...

(6)

Na konanie a rozhodovanie o registrácii sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom ...

§ 11
(1)

Do vzniku fondu konajú vo veciach súvisiacich so vznikom fondu za fond jeho zriaďovateľ, zriaďovatelia ...

(2)

Zo záväzkov, ktoré prevzali zriaďovatelia alebo niektorý z nich za fond do dňa jeho vzniku, sú ...

(3)

Záväzky vzniknuté podľa odseku 2 prechádzajú na fond okamihom jeho vzniku, ak ich fond do troch ...

§ 12
Zrušenie fondu
(1)

Fond sa zrušuje

a)
uplynutím času, na ktorý bol zriadený,
b)
dosiahnutím účelu, na ktorý bol zriadený,
c)
dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľov alebo správnej rady o zrušení fondu, inak dňom, keď ...
d)
rozhodnutím zriaďovateľov alebo správnej rady o zlúčení alebo o splynutí fondu,
e)
dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ...
f)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(2)

Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť ...

a)
závažným spôsobom porušil alebo opakovane porušuje ustanovenia štatútu a všeobecne záväzných ...
b)
v období dlhšom ako dva roky neplní účel, na ktorý bol zriadený, alebo dosiahol účel, na ktorý ...
(3)

Pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie fondu môže súd určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ...

§ 13
Zlúčenie a splynutie
(1)

Zriaďovateľ alebo správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo o splynutí fondu s iným fondom ...

(2)

Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na fond, s ktorým sa fond zlúčil, alebo na nadáciu, ...

(3)

Pri splynutí prechádza majetok fondu na fond vzniknutý splynutím alebo na nadáciu vzniknutú splynutím. ...

(4)

Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi ...

§ 14
Zánik a likvidácia
(1)

Fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez ...

(2)

Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo na nadáciu ...

(3)

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo na nadáciu.

(4)

Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

(5)

Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku fondu.

(6)

Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerane ustanovenia ...

Orgány fondu a ich právomoci
§ 15
Orgány fondu

Orgány fondu sú:

a)

správna rada,

b)

správca,

c)

iné orgány, ak to ustanoví štatút.

§ 16
Správna rada
(1)

Správna rada je najvyšším orgánom fondu.

(2)

Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí

a)
schvaľovanie rozpočtu fondu a rozhodovanie o použití prostriedkov fondu,
b)
schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu,
c)
rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu, ak to ustanovuje zriaďovacia zmluva,
d)
určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu v súlade so štatútom,
e)
vymenovanie likvidátora,
f)
vykonávanie zmien štatútu, ak to umožňuje zriaďovacia zmluva.
(3)

Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte. ...

§ 17
Zloženie a vznik správnej rady
(1)

Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. ...

(2)

Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.

(3)

Členov správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ, ak štatút neurčuje inak.

(4)

Počet členov správnej rady, ich funkčné obdobie a spôsob vymenovania a odvolania ustanoví štatút. ...

(5)

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patria náhrady ...

(6)

Členstvo v správnej rade zaniká

a)
smrťou,
b)
uplynutím funkčného obdobia,
c)
odstúpením,
d)
odvolaním pre stratu predpokladov podľa odseku 1 alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, ...
(7)

Na čele správnej rady je predseda. Predsedu správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.

(8)

Podrobnosti o pôsobnosti, zvolávaní, rokovaní a uznášaní sa správnej rady ustanovuje štatút ...

(9)

Na prijatie rozhodnutia o zlúčení, splynutí alebo o zrušení fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej ...

(10)

Zo schôdze správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú fond uschováva po určený čas štatútom, ...

§ 18
Správca
(1)

Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach ...

(2)

Zriaďovacia zmluva, štatút alebo rozhodnutie správnej rady môžu obmedziť oprávnenie správcu ...

(3)

Správcu volí a odvoláva správna rada; jeho funkčné obdobie určí štatút.

(4)

Za správcu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná; ...

(5)

Funkciu správcu môže vykonávať člen správnej rady, len ak to ustanoví štatút.

§ 19
Majetok fondu a jeho nadobúdanie
(1)

Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú

a)
peňažné dary a príspevky od fyzických osôb alebo od právnických osôb,
b)
dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,
c)
príjmy z lotérií a iných podobných hier,5)
d)
príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
e)
príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu,
f)
úroky z peňažných vkladov v bankách,
g)
príjmy zo štátnych dlhopisov,
h)
príjem z likvidačného zostatku iného fondu.
(2)

Majetkom fondu sú aj hnuteľné a nehnuteľné veci potrebné na výkon správy fondu (§ 2 ods. 3). ...

(3)

Príjmami fondu môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu,6) z rozpočtu štátneho fondu alebo ...

(4)

Dotácie zo štátneho rozpočtu sa môžu fondu poskytnúť na rovnaký účel iba z jedného miesta, ...

§ 21
Výdavky fondu
(1)

Výdavkami fondu sú

a)
výdavky na financovanie účelu fondu v súlade so štatútom fondu,
b)
výdavky na správu fondu.
(2)

Výdavky fondu podľa odseku 1 sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a spôsobu použitia. Môžu ...

(3)

Výdavky na správu fondu podľa odseku 1 písm. b) zahŕňajú všetky výdavky fondu za účtovné ...

(4)

Výšku výdavkov fondu podľa odseku 1 písm. b) určuje na každý účtovný rok správna rada, najviac ...

§ 22
Rozpočet fondu
(1)

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky fondu. Rozpočet fondu sa zostavuje ...

(3)

Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom ...

§ 23
Použitie prostriedkov fondu
(1)

Prostriedky fondu sa nesmú použiť na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a ...

(2)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla fondu dar alebo príspevok na konkrétny účel, ...

(3)

Osoba, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpočtu fondu, je povinná

a)
použiť prostriedky len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté,
b)
na požiadanie fondu do troch mesiacov preukázať, že prostriedky poskytnuté fondom použila na určený ...
(4)

Prostriedky fondu určené na financovanie všeobecne prospešného účelu nemôžu byť poskytnuté ...

(5)

Fond je oprávnený požadovať od osoby, ktorej poskytol prostriedky, vrátenie prostriedkov alebo ...

(6)

Podrobnosti o podmienkach použitia prostriedkov fondu ustanoví štatút fondu.

§ 24
Účtovníctvo
(1)

Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.8)

(2)

Fond je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,8a) ...

a)
príjem8b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná ...
b)
všetky príjmy fondu v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu ...
(3)

Fond uloží ročnú účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom podľa odseku 2 vo verejnej ...

§ 25
Výročná správa
(1)

Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 30. júna.

(2)

Výročná správa fondu obsahuje

a)
prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu,
b)
ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok štatutárneho ...
c)
prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu,
d)
prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e)
stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru,
f)
celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku ...
g)
zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období,
h)
ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
(3)

Fond uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok9) najneskôr do 15. ...

§ 26
Dohľad
(1)

Registrový úrad dohliada, či fond plní účel, na ktorý sa zriadil; na tento účel vyhodnocuje ...

(2)

Registrové úrady pri registrácii fondov a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

§ 27
Ochrana anonymity darcu

Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko (názov) sa nesmú uvádzať v prehľade ...

§ 28
Zdaňovanie fondu

Na zdaňovanie príjmov a majetku fondu sa vzťahujú osobitné predpisy.10)

§ 29
Platové pomery zamestnancov

Na platové pomery zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.11)

§ 30
Zahraničné fondy

Právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je fondom podľa práva štátu, ...

§ 31
Prechodné ustanovenia
(1)

Fondy, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa považujú za fondy podľa tohto zákona, ak ...

(2)

Fond, ktorý vznikol podľa doterajších predpisov, sa môže do 31. augusta 1997 premeniť na inú ...

(3)

Zrušenie fondu, jeho vstup do likvidácie likvidátor alebo štátny orgán bez zbytočného odkladu ...

(4)

Fond, ktorý sa premenil na inú právnu formu neziskovej organizácie, oznámi túto skutočnosť najneskôr ...

(5)

Ak nebudú vykonané opatrenia podľa ustanovenia odseku 1 alebo odseku 2 alebo ak registrový úrad ...

(6)

Do nadobudnutia účinnosti zápisu fondu do registra podľa odseku 1 alebo počas premeny na inú právnu ...

(7)

Ustanovenie § 2 ods. 1 a 2 a zákaz použiť prostriedky fondu na podnikanie (§ 23) sa počas platnosti ...

§ 32
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Ustanovenie § 24 ods. 2 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej ...

(2)

Ustanovenie § 24 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri ukladaní ročnej ...

(3)

Ustanovenia § 25 ods. 1 a 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použijú pri vypracovaní ...

§ 32
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018

Fondy, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis ...

§ 32a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Do uvedenia registra do prevádzky12) sa údaje zapisujú do registra neinvestičných fondov vedeného ...

§ 33

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1997.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 147/1997 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií ...
 • 1a)  § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.
 • 1b)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...
 • 1c)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 2)  § 68 až 75 Obchodného zákonníka.
 • 3)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 7)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 ...
 • 8a)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
 • 8b)  § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 8c)  § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...
 • 11)  Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších ...
 • 12)  § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore