Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva 68/2024 účinný od 28.03.2024

Platnosť od: 28.03.2024
Účinnosť od: 28.03.2024
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva 68/2024 účinný od 28.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 68/2024 s účinnosťou od 28.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júla 2022 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1640 z 27. septembra 2022. Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala protokol 28. septembra 2022. Ratifikačná listina bola uložená 4. októbra 2022 u depozitára, ktorým je vláda Spojených štátov amerických. Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva nadobudol platnosť 7. marca 2024 v súlade s článkom II. a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 7. marca 2024.

Prílohy

  Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva

  Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone dňa 4. apríla 1949,

  spokojné s tým, že bezpečnosť severoatlantického priestoru sa posilní pristúpením Švédskeho kráľovstva k uvedenej zmluve,

  sa dohodli na nasledovnom:

  Článok I.

  Na základe nadobudnutia platnosti tohto protokolu, generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy v mene všetkých zmluvných strán predloží vláde Švédskeho kráľovstva pozvánku na pristúpenie k Severoatlantickej zmluve. V súlade s článkom 10 zmluvy sa Švédske kráľovstvo stane zmluvnou stranou dňom uloženia svojej listiny o prístupe u vlády Spojených štátov amerických.

  Článok II.

  Tento protokol nadobudne platnosť v deň, keď všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy oznámia vláde Spojených štátov amerických svoj súhlas s týmto protokolom. Vláda Spojených štátov amerických informuje všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy o dátume prijatia každého takého oznámenia a o dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

  Článok III.

  Tento protokol, ktorého anglická a francúzska verzia sú rovnako autentické, bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických. Riadne overené kópie odovzdá táto vláda vládam všetkých zmluvných strán Severoatlantickej zmluvy.

  Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

  Podpísané v Bruseli, dňa 5. júla 2022

  Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Kingdom of Sweden

  The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

  Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Kingdom of Sweden to that Treaty,

  Agree as follows:

  Article I

  Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Kingdom of Sweden an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Kingdom of Sweden shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

  Article II

  The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

  Article III

  The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

  In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

  Signed at Brussels on the 5th day of July 2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore