Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 16.10.2004
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolné orgány, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21 JUD7 DS26 EU PP20 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 541/2004 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 279/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky mierového využívania jadrovej energie,
b)
podmienky výkonu štátnej správy, podmienky výkonu štátneho dozoru a pôsobnosť Úradu jadrového dozoru ...
1.
v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,
2.
pri mierovom využívaní jadrovej energie,
3.
pri preprave rádioaktívneho materiálu,
4.
pri fyzickej ochrane jadrových zariadení, jadrových materiálov, vyhoretého jadrového paliva,
5.
pri fyzickej ochrane pri preprave rádioaktívneho materiálu a
6.
pri havarijnom plánovaní,
c)
kategorizáciu jadrových materiálov, podmienky nakladania s jadrovými materiálmi,
d)
podmienky zodpovedného a bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom ...
e)
podmienky na zaručenie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti a jej sústavného zvyšovania aj na účely splnenia ...
f)
podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 ods. ...
g)
systém havarijnej pripravenosti,
h)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri mierovom využívaní jadrovej energie,
i)
priestupky a iné správne delikty na úseku jadrového dozoru.
(2)

Tento zákon upravuje aj systém dozoru na území Slovenskej republiky pri cezhraničnej preprave rádioaktívneho ...

a)
je Slovenská republika krajinou pôvodu, krajinou určenia alebo krajinou tranzitu prepravovaného rádioaktívneho ...
b)
množstvo a koncentrácia zásielky presahuje úrovne, pre ktoré sa nevyžaduje oznámenie podľa osobitného ...
(3)

Systém dozoru a kontroly pri cezhraničnej preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva ...

a)
nepoužívaných žiaričov1a) dodávateľovi alebo výrobcovi rádioaktívnych žiaričov alebo uznanému zariadeniu, ...
b)
rádioaktívnych materiálov získaných na ďalšie použitie prostredníctvom prepracovania,
c)
odpadu, ktorý obsahuje iba prirodzene sa vyskytujúce rádionuklidy.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

bezúhonným ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin, ktorého ...

b)

fyzickou ochranou súbor technických, režimových alebo organizačných opatrení potrebných na zabránenie ...

c)

havarijnou pripravenosťou schopnosť držiteľa povolenia a orgánov verejnej moci aktivovať a realizovať ...

d)

inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi rádioaktívne odpady vznikajúce pri práci so zdrojmi ionizujúceho ...

e)

jadrovou bezpečnosťou technický stav a spôsobilosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia ...

f)

jadrovým zariadením, súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v ...

1.

výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor ...

2.

nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg1ab) okrem priestorov na ...

3.

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,

4.

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo

5.

obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva,

g)

limitami a podmienkami bezpečnej prevádzky alebo bezpečného vyraďovania dokument, ktorý obsahuje prípustné ...

h)

nakladaním

1.

s jadrovými materiálmi ich výroba, spracovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia, využívanie, ...

2.

s rádioaktívnymi odpadmi zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úprava, manipulácia a ukladanie ...

3.

s vyhoretým jadrovým palivom jeho skladovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia a ukladanie; ...

4.

so špeciálnymi materiálmi a zariadeniami ich dovoz, vývoz a používanie,

i)

prepravou rádioaktívneho materiálu činnosti spojené s naložením jadrového materiálu, rádioaktívneho ...

j)

prevádzkou jadrového zariadenia činnosti vykonávané v jadrovom zariadení na dosiahnutie určeného účelu, ...

k)

rádioaktívnymi odpadmi akékoľvek nevyužiteľné materiály v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktoré ...

l)

skladovaním rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva umiestnenie rádioaktívnych odpadov ...

m)

dlhodobým skladovaním vyhoretého jadrového paliva jeho umiestnenie a uchovávanie v samostatnom jadrovom ...

n)

systémom manažérstva kvality vytvorenie a zdokumentovanie organizačnej štruktúry, postupov a zdrojov ...

o)

špecializovaným zariadením zariadenie, ktoré prevádzkuje fyzická osoba alebo právnická osoba na základe ...

p)

ukladaním rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva trvalé umiestnenie rádioaktívneho ...

q)

ukončením prevádzky jadrového zariadenia stav jadrového zariadenia, keď sa jeho využívanie na pôvodný ...

r)

úložiskom jadrové zariadenie podľa písmena f) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, ktorého hlavným účelom ...

s)

vybranými zariadeniami systémy, konštrukcie, komponenty alebo ich časti vrátane ich programového vybavenia ...

t)

vyhoretým jadrovým palivom jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne jadrového reaktora a ...

u)

vyraďovaním činnosti po ukončení prevádzky, ktorých cieľom je vyňatie jadrového zariadenia okrem úložiska ...

v)

využívaním jadrovej energie

1.

umiestňovanie jadrových zariadení, výstavba jadrových zariadení, uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky, ...

2.

zmeny na jadrových zariadeniach a overovanie systémov jadrových zariadení alebo častí týchto systémov, ...

3.

nakladanie s jadrovými materiálmi, so špeciálnymi materiálmi a zariadeniami, s vyhoretým jadrovým palivom ...

4.

odborná príprava zamestnancov držiteľov povolenia podľa § 5 vykonávaná v špecializovaných zariadeniach, ...

5.

preprava rádioaktívnych materiálov,

w)

zmenami na jadrovom zariadení ovplyvňujúcimi jadrovú bezpečnosť počas výstavby, uvádzania do prevádzky, ...

1.

vybraných zariadení, ktoré sú nositeľmi ich bezpečnostnej funkcie alebo ktorými sa menia ich vlastnosti ...

2.

dokumentácie posúdenej alebo schválenej úradom,

3.

ktorých následkom je zmena limít a podmienok podľa písmena g),

x)

zmenami na jadrovom zariadení počas jeho výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky, vyraďovania, uzatvárania ...

y)

kultúrou bezpečnosti postoje a zásady správania sa držiteľa povolenia a jeho zamestnancov schválené ...

z)

prepracovaním vyhoretého jadrového paliva proces alebo operácia, ktorej účelom je extrahovať štiepne ...

§ 3
Zásady mierového využívania jadrovej energie
(1)

Využívanie jadrovej energie je možné len na mierové účely a v súlade s národnými stratégiami, medzinárodnými ...

(2)

Využívať jadrovú energiu na iné ako mierové účely sa zakazuje.

(3)

Využívanie jadrovej energie musí byť odôvodnené prínosom, ktorý vyváži prípadné riziká z takýchto činností, ...

(4)

Pri využívaní jadrovej energie musí byť prednostne kladený dôraz na bezpečnostné aspekty pred všetkými ...

(5)

Pri využívaní jadrovej energie sa musí dosiahnuť taká úroveň jadrovej bezpečnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti ...

(6)

Využívať jadrovú energiu bez súhlasu alebo bez povolenia je zakázané.

(7)

Na účely stavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky, vyraďovania, uzatvorenia úložiska a inštitucionálnej ...

(8)

Právny, regulačný a organizačný rámec jadrovej bezpečnosti (ďalej len „dozorný rámec“) sa udržiava a ...

(9)

Vykonávať skúšobné výbuchy jadrovej zbrane alebo iné jadrové výbuchy, podporovať alebo zúčastňovať sa ...

(10)

Zakazuje sa prepravovať rádioaktívne odpady alebo vyhoreté jadrové palivo do

a)
miesta určenia ležiaceho južne od 60o južnej zemepisnej šírky,
b)
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských ...
c)
tretieho štátu, ktorý podľa stanoviska príslušných orgánov členského štátu pôvodu nemá technické, právne ...
(11)

Ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, dlhodobé skladovanie vyhoretého ...

(12)

Za vyraďovanie a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania zodpovedá Slovenská republika prostredníctvom ...

(13)

Každý, kto nakladá so špeciálnymi materiálmi a špeciálnymi zariadeniami, je povinný oznámiť začatie ...

(14)

Každý, kto vyrába obalové súbory pre ožiarené alebo vyhoreté jadrové palivo alebo vykonáva výstavbu ...

(15)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe oznamovania podľa odsekov 13 a 14 ustanoví všeobecne záväzný ...

(16)

Za dokumentáciu obsahujúcu aj citlivé informácie sa považuje dokumentácia, ktorej zverejnenie by sa ...

(17)

Dokumentáciou obsahujúcou aj citlivé informácie sa rozumie dokumentácia uvedená v prílohe č. 1 bode ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA, ŠTÁTNY DOZOR A PÔSOBNOSŤ ÚRADU

§ 4
Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad

a)
vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení tak, aby verejnosť a medzinárodné ...
b)
vykonáva štátny dozor v oblasti využívania jadrovej energie, pri fyzickej ochrane a pri havarijnom plánovaní, ...
c)
kontroluje plnenie povinností podľa tohto zákona,
d)
vydáva fyzickým osobám alebo právnickým osobám súhlas alebo povolenie podľa § 5 ods. 2 a 3, kontroluje ...
e)
schvaľuje na účely havarijného plánovania veľkosť oblasti ohrozenia alebo veľkosť spoločnej oblasti ...
f)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti pôsobnosti tohto zákona vrátane plnenia záväzkov Slovenskej ...
g)
informuje susedné štáty, Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu a Európsku komisiu, prípadne ďalšie ...
h)
jedenkrát ročne, vždy k 30. aprílu, predkladá správu o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení ...
i)
informuje verejnosť,
1.
bezodkladne o nehodách a haváriách jadrových zariadení na území Slovenskej republiky,
2.
bezodkladne o haváriách jadrových zariadení mimo územia Slovenskej republiky s možným vplyvom na územie ...
3.
o udalostiach pri preprave rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky alebo mimo územia ...
4.
o závažných nedostatkoch v jadrových zariadeniach a opatreniach prijatých na ich odstránenie,
5.
o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej ...
j)
vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,7)
k)
vedie štátny systém evidencie jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení,
l)
hodnotí, v spolupráci najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
m)
pozýva jedenkrát za desať rokov misiu na medzinárodné partnerské hodnotenie dozorného rámca a príslušných ...
n)
zúčastňuje sa v inom členskom štáte na partnerskom hodnotení, a to v spolupráci najmä s ministerstvom ...
o)
zabezpečuje koordinovaným spôsobom
1.
vykonanie národného hodnotenia so špecifickým tematickým zameraním v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových ...
2.
pozvanie ostatných členských štátov a Európskej komisie v úlohe pozorovateľa na partnerské hodnotenie ...
3.
prijatie náležitých následných opatrení na základe zistení partnerského hodnotenia,
4.
zverejnenie príslušných správ o postupe podľa prvého až tretieho bodu a jeho hlavných výsledkoch po ...
p)
zabezpečí pri havárii vedúcej k situáciám, ktoré by si vyžadovali havarijné opatrenia v okolí jadrového ...
q)
predkladá, v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom životného prostredia, ministerstvom ...
r)
udržiava a zdokonaľuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou vrátane nakladania s rádioaktívnym ...
s)
poskytuje súčinnosť Národnému jadrovému fondu pri poskytovaní vysvetlení alebo informácií pre Európsku ...
t)
predkladá v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, Národným jadrovým fondom a s držiteľmi povolenia ...
u)
kontroluje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu,7b)
v)
vydáva osvedčenie o prevádzkovateľovi podľa osobitného predpisu,7c)
w)
určuje, eviduje, kontroluje a vymáha príspevky na výkon štátneho dozoru podľa § 34a a úroky z omeškania. ...
(2)

Úrad ďalej

a)
schvaľuje
1.
typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych materiálov,
2.
dokumentáciu systému manažérstva kvality žiadateľov o povolenie a držiteľov povolenia,
3.
požiadavky na kvalitu jadrových zariadení, kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried ...
4.
systém odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolenia,
5.
program prípravy vybraných zamestnancov,
6.
predbežný plán fyzickej ochrany a plán fyzickej ochrany,
7.
predbežné vnútorné havarijné plány a vnútorné havarijné plány,
8.
predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky a limity a podmienky bezpečnej prevádzky,
9.
limity a podmienky bezpečného vyraďovania,
10.
program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,
11.
hranice jadrového zariadenia a ich zmeny,
12.
veľkosť oblasti ohrozenia alebo spoločnej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a jej zmeny,
13.
realizáciu zmien podľa § 2 písm. w),
b)
ukladá
1.
znížiť výkon alebo pozastaviť prevádzku alebo vyraďovanie jadrového zariadenia, alebo jeho výstavbu,
2.
pozastaviť nakladanie s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi odpadmi alebo s vyhoretým jadrovým palivom, ...
3.
sankcie podľa tohto zákona,
c)
určuje
1.
nového držiteľa povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi a s rádioaktívnymi odpadmi, pri ktorých ...
2.
povinnosť inému držiteľovi príslušného povolenia vstúpiť do práv a povinností týkajúcich sa bezpečného ...
3.
držiteľovi povolenia tému a rozsah hodnotenia so špecifickým tematickým zameraním v oblasti jadrovej ...
d)
overuje
1.
osobitnú odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení a vydáva, odoberá alebo odníma im preukazy ...
2.
odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení, ...
e)
posudzuje
1.
plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia,
2.
havarijné dopravné poriadky,
3.
dokumentáciu uvedenú v prílohách tohto zákona, ktorá je potrebná k jednotlivým druhom súhlasov alebo ...
4.
program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov,
5.
technické vybavenie špecializovaného zariadenia,
6.
návrh vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi a návrh ...
7.
správu o plnení vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi ...
8.
technickú časť žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu a vydáva k ...
9.
koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky alebo plán etapy vyraďovania,
f)
vydáva súhlas na
1.
umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
2.
realizáciu zmien podľa § 2 písm. w),
3.
vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti tohto zákona,
4.
rozriedenie a spotrebu jadrových materiálov,
5.
jednotlivé etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
6.
skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia,
7.
použitie nového typu jadrového paliva,
g)
rozhoduje o tom,
1.
či ide o jadrové zariadenie,
2.
či ide o zmeny na jadrových zariadeniach podľa § 2 písm. w) alebo písm. x),
3.
či ide o jadrový materiál, špeciálny materiál alebo zariadenie,
h)
vydáva ďalšie rozhodnutia podľa osobitných predpisov.8)
(3)

Úrad pri výkone štátneho dozoru

a)
vykonáva kontroly pracovísk, prevádzok a objektov jadrových zariadení, prevádzok a objektov držiteľov ...
b)
kontroluje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná ...
c)
kontroluje systém odbornej prípravy zamestnancov, programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov, ...
d)
prijíma opatrenia týkajúce sa vzdelávania a odbornej prípravy svojich zamestnancov s cieľom získať, ...
e)
zisťuje na mieste stav, príčiny a následky vybraných porúch, nehôd alebo havárií na jadrovom zariadení ...
f)
kontroluje vykonávanie povinných prehliadok, revízií, prevádzkových kontrol a skúšok vybraných zariadení ...
g)
nariaďuje odstránenie nedostatkov ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť, fyzickú ochranu, havarijnú pripravenosť, ...
h)
hodnotí jadrovú bezpečnosť, fyzickú ochranu a havarijnú pripravenosť nezávisle od držiteľa povolenia, ...
i)
kontroluje obsah, aktualizáciu a precvičovanie havarijných plánov, ktoré schvaľuje alebo ktoré posudzuje, ...
j)
vykonáva miestne zisťovanie na pracoviskách, v prevádzkach a objektoch žiadateľov o vydanie súhlasu ...
(4)

Pri výkone pôsobnosti podľa odsekov 1 až 3 úrad využíva ľudské zdroje a finančné zdroje nevyhnutné na ...

(5)

Úrad písomnou dohodou s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny určí podrobnosti o spolupráci ...

(6)

Úrad informuje Policajný zbor o každej preprave rádioaktívneho materiálu.

(7)

Úrad informuje Policajný zbor o každom prípade, keď neudelil súhlas s prepravou rádioaktívneho materiálu ...

§ 5
Využívanie jadrovej energie
(1)

Využívať jadrovú energiu možno len na základe súhlasu alebo povolenia vydaného úradom fyzickej osobe ...

(2)

Súhlas sa vyžaduje na

a)
umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
b)
etapu uvádzania do prevádzky,
c)
skúšobnú prevádzku.
(3)

Povolenie sa vyžaduje na

a)
stavbu jadrového zariadenia (ďalej len „stavebné povolenie“),
b)
uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky,
c)
prevádzku jadrového zariadenia,
d)
etapu vyraďovania,
e)
uzatvorenie úložiska a inštitucionálnu kontrolu,
f)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom,
g)
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení,
h)
dovoz alebo vývoz jadrových materiálov,
i)
vývoz špeciálnych materiálov a zariadení v súlade s osobitným predpisom,9)
j)
prepravu rádioaktívnych materiálov vrátane medzinárodnej prepravy; toto povolenie sa nevzťahuje na osobu, ...
k)
odbornú prípravu zamestnancov držiteľa povolenia podľa písmen b) až g),
l)
spätnú prepravu rádioaktívnych odpadov podľa § 21 ods. 12 písm. a),
m)
dovoz rádioaktívnych odpadov podľa § 21 ods. 12 písm. b),
n)
nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia.
(4)

Súhlas úradu podľa odseku 2 a povolenie úradu podľa odseku 3 nenahrádza licenciu, povolenie, oprávnenie ...

(5)

Úrad môže všetky svoje rozhodnutia viazať na splnenie podmienok v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou, ...

(6)

Na zmenu povolenia v odseku 3 v rozsahu, ktorý nie je zmenou, ktorá tvorí predmet zisťovacieho konania ...

§ 6
Žiadosť o súhlas alebo o povolenie
(1)

Žiadosť o súhlas alebo o povolenie musí obsahovať,

a)
ak ide o fyzické osoby, meno a priezvisko, trvalý pobyt, evidenčné číslo, ak už bolo úradom pridelené, ...
b)
ak ide o právnické osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, trvalý pobyt ...
c)
predmet, druh, rozsah a miesto činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo povolenie, spôsob jej zabezpečenia, ...
(2)

Súčasťou žiadosti je

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov10b) fyzickej osoby, právnickej osoby a osoby, ...
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v inom členskom ...
c)
spoločenská zmluva, zakladateľská listina alebo zriaďovacia listina, ak ide o novozaložený subjekt,
d)
ak ide o žiadosť o súhlas na umiestnenie úložiska alebo ak ide o žiadosť o stavebné povolenie na úložisko, ...
e)
doklad o funkčnom technickom vybavení žiadateľa na požadovanú činnosť a doklad, že žiadateľ má stálych ...
f)
doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného zabezpečenia, ak pri ...
g)
doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre žiadateľa o súhlas alebo povolenie, ak je žiadateľom právnická ...
h)
dokumentácia vyžadovaná k žiadostiam o jednotlivé druhy súhlasu alebo povolení uvedená v prílohách tohto ...
i)
dokumentácia o počte stálych zamestnancov s uvedením ich odbornosti,
j)
ak ide o žiadosti podľa osobitného predpisu,11) dokumentácia vyžadovaná osobitným predpisom.
(3)

Údaje podľa odseku 2 písm. a) úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...

§ 7
Podmienky na vydanie súhlasu alebo povolenia
(1)

Všeobecnými podmienkami na vydanie súhlasu alebo povolenia fyzickej osobe sú

a)
spôsobilosť na právne úkony,
b)
bezúhonnosť,
c)
preukázanie funkčného technického vybavenia na požadovanú činnosť,
d)
preukázanie dostatočného počtu stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou,
e)
preukázanie splnenia požiadaviek na jadrovú bezpečnosť podľa tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov ...
(2)

Všeobecnými podmienkami na vydanie súhlasu alebo povolenia právnickej osobe sú

a)
spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť právnickej osoby a bezúhonnosť osoby, ktorá je štatutárnym ...
b)
preukázanie funkčného technického vybavenia na požadovanú činnosť,
c)
preukázanie dostatočného počtu stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou,
d)
preukázanie splnenia požiadaviek na jadrovú bezpečnosť podľa tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov ...
(3)

Osobitnými podmienkami vydania súhlasu podľa § 5 ods. 2 sú

a)
posúdenie hodnotenia vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis,8) ...
b)
schválenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia,
c)
schválenie návrhu hraníc jadrového zariadenia,
d)
schválenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
(4)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až g), j), k) je schválenie dokumentácie ...

(5)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d), f), g), j) je schválenie predbežného ...

(6)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d), f), g), j) je schválenie kategorizácie ...

(7)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) je schválenie predbežného vnútorného ...

(8)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d), f), g), j) je schválenie vnútorného ...

(9)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až c), f), g) je schválenie predbežných ...

(10)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) je schválenie limít a podmienok bezpečného ...

(11)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až e) je schválenie predbežného vymedzenia ...

(12)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až e) je schválenie predbežného vymedzenia ...

(13)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) je schválenie programu uvádzania jadrového ...

(14)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až g) je splnenie kvalifikačných požiadaviek ...

(15)

Osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. h) je uzavretá obchodná zmluva odsúhlasená ...

§ 8
Náležitosti a vydávanie súhlasu alebo povolenia
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, v rozhodnutí o vydaní súhlasu alebo povolenia úrad

a)
uvedie identifikačné údaje žiadateľa a pridelené evidenčné číslo,
b)
vymedzí predmet a rozsah súhlasu alebo povolenia,
c)
môže určiť podmienky súhlasu alebo povolenia,
d)
môže uviesť časovo alebo technicky ohraničené obdobie, na ktoré sa súhlas alebo povolenie vydáva.
(2)

Činnosti uvedené v súhlase alebo v povolení môže vykonávať len osoba uvedená v súhlase alebo v povolení ...

(3)

Úrad rozhodne o vydaní súhlasu alebo povolenia po overení, že žiadateľ splnil všetky podmienky určené ...

(4)

Žiadateľ o vydanie súhlasu alebo povolenia je povinný umožniť inšpektorom úradu a osobám prizvaným úradom ...

(5)

Úrad rozhodne o vydaní súhlasu alebo povolenia, ak žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, ak je k ...

a)
do 60 dní, ak tento zákon ďalej neustanovuje inak,
b)
do štyroch mesiacov, ak ide o umiestnenie stavby jadrového zariadenia okrem úložiska,
c)
do šiestich mesiacov, ak ide o uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a ak ide o etapu vyraďovania, ...
d)
do jedného roka, ak ide o stavebné povolenie, o umiestnenie a uzatvorenie úložiska alebo ak ide o povolenie ...
(6)

Lehoty podľa odseku 5 začínajú plynúť odo dňa doručenia úplnej žiadosti spolu s úplnou predpísanou dokumentáciou; ...

(7)

Ak úrad zistí, že žiadosť nemá náležitosti podľa § 6 ods. 1, alebo ak k žiadosti nie sú priložené doklady ...

(8)

Ak žiadateľ neodstráni nedostatky žiadosti alebo ak nedoplní chýbajúce doklady v lehote, ktorú určil ...

(9)

Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa primerane použijú aj vtedy, ak žiadateľ nepredložil doklad o poistení alebo ...

(10)

Účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,11b) alebo účastníkovi ...

(11)

Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti, alebo pri ...

(12)

Úrad je povinný upovedomiť žiadateľa, aby označil, ktoré informácie alebo podklady považuje za predmet ...

(13)

Úrad môže od žiadateľa žiadať písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako utajovaná ...

§ 9
Zmena, zrušenie alebo zánik súhlasu alebo povolenia
(1)

Ak ide o žiadosť o zmenu súhlasu alebo povolenia, postupuje sa v konaní primerane podľa § 6 až 8.

(2)

Ak držiteľ povolenia poruší svoje povinnosti určené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi ...

(3)

Úrad môže zrušiť alebo zmeniť súhlas alebo povolenie, ak jeho držiteľ

a)
neodstráni nedostatky zistené úradom v termínoch ním stanovených,
b)
písomne požiada o zrušenie alebo o zmenu.
(4)

Súhlas alebo povolenie zaniká

a)
u fyzických osôb smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
b)
dňom zániku právnickej osoby,
c)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
d)
rozhodnutím úradu o jeho zrušení.
§ 10
Povinnosti držiteľa povolenia
(1)

Držiteľ povolenia je povinný v rozsahu súhlasu alebo povolenia

a)
zabezpečiť jadrovú bezpečnosť, fyzickú ochranu, havarijnú pripravenosť vrátane ich overovania,
b)
dodržiavať úradom posúdenú alebo schválenú dokumentáciu; odchýliť sa od tejto dokumentácie je možné ...
c)
sústavne a komplexne hodnotiť napĺňanie zásad uvedených v § 3 ods. 3 až 5 a zabezpečovať uplatňovanie ...
d)
dodržiavať podmienky povolenia alebo súhlasu, vyšetriť bezodkladne každé porušenie týchto podmienok ...
e)
dodržiavať limity a podmienky bezpečnej prevádzky alebo limity a podmienky bezpečného vyraďovania; ich ...
f)
dodržiavať technické, organizačné, personálne, finančné a administratívne požiadavky ustanovené týmto ...
g)
zaviesť a uplatňovať systémy riadenia, v rámci ktorých sa jadrovej bezpečnosti venuje náležitá priorita, ...
h)
poskytovať inšpektorom úradu pri výkone inšpekčnej činnosti potrebnú súčinnosť podľa osobitného predpisu,12) ...
i)
umožniť nakladanie s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom len ...
j)
poveriť výkonom pracovných činností len osoby spĺňajúce podmienky uvedené v § 24 a u osôb vykonávajúcich ...
k)
oznamovať úradu bezodkladne každú zmenu podľa § 2 písm. x),
l)
predkladať úradu na odsúhlasenie alebo schválenie každú zmenu podľa § 2 písm. w) najmenej jeden mesiac ...
m)
informovať verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla, tlače alebo iným verejnosti prístupným spôsobom ...
n)
informovať pracovníkov na území jadrového zariadenia a verejnosť o normálnych prevádzkových podmienkach ...
o)
neodkladne informovať úrad o vyhlásení konkurzu alebo zamietnutí konkurzu pre nedostatok majetku,
p)
predložiť úradu zaradenie jadrového zariadenia a jadrových materiálov do príslušnej kategórie z hľadiska ...
q)
vypracovať predbežný vnútorný havarijný plán, vnútorný havarijný plán a havarijný dopravný poriadok, ...
r)
preukázateľne a neodkladne oznámiť úradu zásahy smerujúce k odvráteniu nehody, havárie alebo k odstráneniu ...
s)
v súlade so schváleným plánom fyzickej ochrany bezodkladne písomne oznámiť úradu výkon leteckej činnosti13) ...
t)
zabezpečiť systematickú analýzu prevádzkových udalostí a skúseností, vývoja medzinárodných bezpečnostných ...
u)
zabezpečiť, aby pred prijatím opatrenia vo vzťahu k jadrovej bezpečnosti bola vykonaná analýza a konzultácia ...
v)
bezodkladne informovať úrad o takých vnútorných opatreniach, ktoré majú vplyv na povolené činnosti a ...
w)
zabezpečiť počas výstavby, rekonštrukcií alebo počas opráv jadrových zariadení za účasti úradu alebo ...
x)
oznámiť úradu vykonanie kontroly podľa písmena w) najmenej desať dní pred ich uskutočnením, v nepredvídaných ...
y)
zabezpečiť vykonanie kontrol podľa písmena w) a kontrol prác odovzdaných dodávateľmi osobami, ktoré ...
z)
zabezpečiť v systéme odbornej prípravy zamestnancov, u ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť alebo ...
(2)

Ak úrad súhlas alebo povolenie obmedzí podľa § 8 ods. 1 písm. d), držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 ...

(3)

V záujme zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a predchádzania neodôvodnenému hromadeniu rádioaktívnych ...

(4)

Držiteľ povolenia je povinný umožniť inšpektorom úradu, osobám prizvaným úradom, ako aj oprávneným osobám ...

(5)

Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov a orgány štátnej správy zodpovedajúce za plány ...

(6)

Držiteľ povolenia je povinný odovzdávať úradu údaje požadované týmto zákonom a odovzdávať Európskej ...

(7)

Držiteľ povolenia je povinný predložiť úradu správu o výsledkoch hodnotenia so špecifickým tematickým ...

(8)

Držiteľ povolenia je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť na

a)
vykonanie hodnotenia podľa § 4 ods. 1 písm. l),
b)
uskutočnenie partnerského hodnotenia podľa § 4 ods. 1 písm. m).
(9)

Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť úradu akúkoľvek zmenu skutočností, ktoré boli základom ...

(10)

Držiteľ povolenia je povinný plniť aj ďalšie povinnosti uvedené v tomto zákone.

TRETIA ČASŤ

JADROVÉ MATERIÁLY, ŠPECIÁLNE MATERIÁLY A ZARIADENIA A PREPRAVA RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV

§ 11
Jadrové materiály, špeciálne materiály a zariadenia
(1)

Jadrové materiály sú materiály definované osobitnými predpismi.15)

(2)

Špeciálne materiály a zariadenia sú materiály a zariadenia definované osobitným predpisom.9)

(3)

V pochybnostiach, či niektorá látka je jadrovým materiálom alebo či niektorý materiál a zariadenie je ...

(4)

Špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor úradu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 12
Nakladanie s jadrovými materiálmi
(1)

Pre jadrové materiály, pri ktorých nie je známy vlastník alebo ich vlastníkovi zaniklo povolenie podľa ...

(2)

Každý, kto nájde jadrový materiál alebo iný obdobný rádioaktívny materiál alebo má podozrenie, že ide ...

(3)

Každý, kto zistí stratu alebo odcudzenie jadrového materiálu alebo iného obdobného rádioaktívneho materiálu ...

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba v žiadosti o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. g) alebo ...

a)
druhy jadrových materiálov,
b)
činnosti, na ktoré bude jadrové materiály používať.
(5)

Ak sa bude s jadrovými materiálmi nakladať v jadrovom zariadení, k žiadosti o udelenie povolenia sa ...

(6)

Žiadosť o udelenie povolenia predloží fyzická osoba alebo právnická osoba

a)
najneskôr šesť mesiacov pred prvým príjmom jadrových materiálov do jadrového zariadenia,
b)
najneskôr dva mesiace pred prvým príjmom jadrových materiálov mimo jadrového zariadenia.
(7)

Používať jadrové materiály spôsobom, pri ktorom sa spotrebujú alebo rozriedia tak, že ich nemožno spätne ...

(8)

Podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 13
Evidencia a kontrola jadrových materiálov
(1)

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. g) a n) je povinný

a)
viesť o týchto materiáloch evidenčné záznamy v rozsahu požadovanom osobitnými predpismi17) a prevádzkové ...
b)
poskytovať úradu kópie dokumentácií, ktoré sú požadované podľa osobitných predpisov,16)
c)
ustanoviť zodpovedného zamestnanca na vedenie evidenčných a prevádzkových záznamov o kontrole jadrových ...
d)
informovať úrad a Európsku komisiu o neplnení povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.17)
(2)

Podrobnosti o vedení prevádzkových záznamov, podrobnosti o vykonávaní inšpekčnej činnosti úradom, podrobnosti ...

§ 14
Dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, vývoz špeciálnych materiálov a zariadení

Na dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, vývoz špeciálnych materiálov a zariadení podľa osobitných ...

§ 15
Preprava rádioaktívnych materiálov
(1)

Prepravca rádioaktívnych materiálov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pripravuje prepravu ...

(2)

Prepravovať rádioaktívne materiály možno len na základe povolenia na prepravu, ktoré vydá úrad prepravcovi, ...

(3)

Povolenie na prepravu rádioaktívnych materiálov vydá úrad po predložení písomnej žiadosti doloženej ...

(4)

Prepravu rádioaktívnych materiálov možno uskutočňovať len v prepravných zariadeniach, ktorých typy schválil ...

(5)

Rozhodnutie o schválení typu prepravného zariadenia sa vydáva najviac na päť rokov.

(6)

Prepravca je povinný overovať zhodu vlastností a parametrov prepravných zariadení so schváleným typom ...

(7)

Prepravné zariadenia na prepravu rádioaktívnych materiálov, ktoré boli schválené obdobným spôsobom v ...

(8)

Prepravné zariadenia na prepravu rádioaktívnych materiálov, ktoré boli schválené obdobným spôsobom v ...

(9)

Pri prepravných zariadeniach určených na prepravu rádioaktívnych materiálov je súčasťou podkladov na ...

(10)

Povolenie na prepravu rádioaktívnych materiálov sa udeľuje pre každú prepravu; to neplatí, ak ide o ...

(11)

Povolenie na prepravu rádioaktívnych materiálov nie je potrebné na prepravu

a)
výrobkov z neožiareného prírodného a ochudobneného uránu a neožiareného tória,
b)
jadrových materiálov, ktorých preprava za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov nepresiahne
1.
500 kg pre prírodný neožiarený urán,
2.
1 000 kg pre neožiarený ochudobnený urán a neožiarené tórium.
(12)

Prepravca rádioaktívnych materiálov je povinný zabezpečiť ohlásenie ich vstupu alebo výstupu z územia ...

(13)

Na prepravu rádioaktívnych materiálov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 21 ods. 4. Pri preprave rádioaktívnych ...

(14)

Podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov ustanoví všeobecne záväzný právny ...

Dozor a kontrola pri cezhraničnej preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva

§ 16
Vymedzenie niektorých pojmov pri cezhraničnej preprave rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového ...
(1)

Krajinou pôvodu je členský štát alebo tretia krajina, z ktorej sa plánuje začať alebo sa začína cezhraničná ...

(2)

Krajinou určenia je členský štát alebo tretia krajina, do ktorej sa plánuje alebo uskutočňuje cezhraničná ...

(3)

Krajinou tranzitu je členský štát alebo tretia krajina iná ako krajina pôvodu alebo krajina určenia, ...

(4)

Cezhraničnou prepravou je súbor operácií spojených s premiestnením rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého ...

(5)

Cezhraničnou prepravou v rámci územia členských štátov je cezhraničná preprava, v ktorej krajina pôvodu ...

(6)

Cezhraničnou prepravou mimo územia členských štátov je cezhraničná preprava, v ktorej sú krajina pôvodu ...

(7)

Držiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je pred realizáciou cezhraničnej prepravy zodpovedná ...

(8)

Príjemcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa zasiela rádioaktívny odpad alebo vyhoreté ...

(9)

Príslušné orgány dozoru sú orgány, ktoré podľa vnútroštátnych právnych predpisov krajiny pôvodu, krajiny ...

(10)

Uznaným zariadením je zariadenie nachádzajúce sa na území krajiny a schválené jej príslušnými orgánmi ...

(11)

Štandardným dokumentom sa rozumejú formuláre, ktoré sa používajú ako vzory žiadosti o povolenie cezhraničnej ...

§ 16a
Príslušné orgány dozoru
(1)

Príslušnými orgánmi dozoru podľa § 16 ods. 9 v Slovenskej republike (ďalej len „dozorný orgán“) pre ...

a)
rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, prepravu vyhoretého jadrového paliva a pre prepravu inštitucionálnych ...
b)
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov okrem prepravy inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov podľa ...
(2)

Dozorný orgán postupom primerane podľa § 16h zabezpečí bezpečné vrátenie do krajiny pôvodu, ak

a)
zásielky rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti ...
b)
rádioaktívne kontaminovaný odpad alebo materiál obsahujúci rádioaktívne žiariče nebol deklarovaný krajinou ...
(3)

Dozorný orgán oznamuje Európskej komisii neodôvodnené zdržania alebo nedostatok spolupráce príslušných ...

(4)

Dozorný orgán zasiela Európskej komisii raz za tri roky správu o vykonávaní povoľovania, správu o dozore ...

Cezhraničná preprava v rámci územia členských štátov

§ 16b
Žiadosť o povolenie cezhraničnej prepravy
(1)

Držiteľ, ktorý plánuje realizovať cezhraničnú prepravu v rámci územia členských štátov alebo zabezpečiť ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 možno podať na viac cezhraničných prepráv, ak

a)
rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo má zhodné fyzikálne, chemické a rádioaktívne vlastnosti, ...
b)
cezhraničná preprava sa má uskutočniť medzi rovnakým držiteľom a rovnakým príjemcom a týka sa toho istého ...
c)
cezhraničná preprava je spojená s tranzitom cez tretie krajiny, takýto tranzit sa uskutočňuje cez tie ...
§ 16c
Odoslanie žiadosti príslušným orgánom
(1)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán zašle žiadosť podľa § 16b na schválenie príslušným ...

(2)

Ak je dozorný orgán dotknutým príslušným orgánom dozoru, pri ochrane údajov uvedených v štandardnom ...

§ 16d
Potvrdenie o prijatí a žiadosť o informácie
(1)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu, dozorný orgán do 20 dní od prijatia ...

(2)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia a žiadosť je riadne vyplnená, dozorný orgán zašle najneskôr ...

(3)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu a žiadosť nie je riadne vyplnená, ...

(4)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán zasiela požadované chýbajúce informácie dotknutým ...

(5)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia, dozorný orgán zašle najneskôr do 10 dní odo dňa prijatia ...

§ 16e
Súhlas s cezhraničnou prepravou a odmietnutie udelenia súhlasu s cezhraničnou prepravou
(1)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu, dozorný orgán oznámi formou stanoviska ...

(2)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu, dozorný orgán môže požiadať o predĺženie ...

(3)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu a dozorný orgán neoznámi svoje stanovisko ...

(4)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu a príslušné orgány dotknutých členských štátov tranzitu a ...

(5)

Dozorný orgán uvedie v stanovisku podľa odseku 1 dôvody každého odmietnutia udelenia súhlasu s cezhraničnou ...

a)
ak je Slovenská republika krajinou tranzitu, vyplývajú z tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných ...
b)
ak je Slovenská republika krajinou určenia, vyplývajú z tohto zákona, z osobitných predpisov alebo medzinárodných ...
(6)

Ak je Slovenská republika krajinou tranzitu alebo krajinou určenia, dozorný orgán nemôže podmieniť udelenie ...

(7)

Ak je Slovenská republika krajinou tranzitu, dozorný orgán, ktorý udelil súhlas s tranzitnou cezhraničnou ...

a)
pôvodný súhlas s cezhraničnou prepravou týkal materiálu prepravovaného na účely úpravy alebo prepracovania, ...
b)
vyskytnú okolnosti uvedené v § 16h a spätná cezhraničná preprava sa má uskutočniť za tých istých podmienok ...
§ 16f
Povolenie cezhraničnej prepravy
(1)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán nevydá rozhodnutie o žiadosti podľa § 16b skôr, ...

(2)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán predĺži lehotu na oznámenie stanoviska podľa ...

(3)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu a boli udelené všetky súhlasy potrebné na cezhraničnú prepravu, ...

(4)

Povolenie podľa odseku 3 nenahrádza povolenie podľa § 5 ods. 3 písm. j) ani povolenie podľa osobitného ...

(5)

Povolenie podľa odseku 3 sa môže vzťahovať aj na viac cezhraničných prepráv, ak sú splnené podmienky ...

(6)

Povolenie podľa odseku 3 je platné na obdobie najviac troch rokov. Pri určovaní lehoty platnosti dozorný ...

§ 16g
Potvrdenie o prijatí zásielky
(1)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia, príjemca je povinný do 15 dní od prijatia zásielky zaslať ...

(2)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia, dozorný orgán zašle kópiu potvrdenia o prijatí zásielky ...

(3)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán zašle kópiu potvrdenia o prijatí zásielky podľa ...

§ 16h
Nedokončenie prepravy
(1)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, krajinou tranzitu alebo krajinou určenia a uskutočňovanie ...

(2)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu a cezhraničná preprava sa nemôže dokončiť alebo sa nesmie ...

(3)

Ak držiteľ povolenia podľa odseku 2 nie je schopný vykonať nápravné bezpečnostné opatrenia a vrátiť ...

(4)

Ak sa cezhraničná preprava nesmie dokončiť alebo nemôže dokončiť podľa odsekov 2 a 3, náklady znáša ...

Cezhraničná preprava mimo územia členských štátov

§ 16i
Dovoz na územie členských štátov
(1)

Ak sa má rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo doviesť na územie členských štátov z tretej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 možno podať na viac cezhraničných prepráv za podmienok uvedených v § 16b ods. ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je písomná dohoda príjemcu s držiteľom, ktorý má trvalý pobyt alebo ...

(4)

Dozorný orgán zašle žiadosť podľa odseku 1 na schválenie príslušným orgánom dotknutých členských štátov ...

(5)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia a na cezhraničnú prepravu boli udelené všetky potrebné súhlasy, ...

(6)

Ak je Slovenská republika krajinou určenia, príjemca zašle dozornému orgánu do 15 dní od prijatia zásielky ...

(7)

Ak Slovenská republika je krajinou určenia alebo krajinou tranzitu, dozorný orgán môže rozhodnúť, že ...

(8)

Ak sa cezhraničná preprava nemôže dokončiť alebo nesmie dokončiť, náklady znáša príjemca podľa odseku ...

§ 16j
Tranzit cez územie členských štátov
(1)

Ak sa má rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo doviesť na územie členských štátov z tretej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 možno podať na viac cezhraničných prepráv za podmienok uvedených v § 16b ods. ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je písomná dohoda medzi príjemcom, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo ...

(4)

Dozorný orgán zašle žiadosť uvedenú v odseku 1 na schválenie príslušným orgánom ostatných členských ...

(5)

Ak má byť Slovenská republika prvou krajinou tranzitu na území členských štátov podľa odseku 1 a na ...

(6)

Ak je Slovenská republika prvou krajinou tranzitu na území členských štátov, zodpovedná osoba uvedená ...

(7)

Ak je Slovenská republika krajinou tranzitu a uskutočňovanie cezhraničnej prepravy nie je v súlade s ...

(8)

Ak sa cezhraničná preprava nemôže dokončiť alebo nesmie dokončiť, náklady znáša zodpovedná osoba podľa ...

§ 16k
Vývoz z územia členských štátov
(1)

Ak sa má rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo vyviezť z územia členských štátov do tretej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 možno podať na viac cezhraničných prepráv za podmienok uvedených v § 16b ods. ...

(3)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán postupom primeraným podľa § 16d

a)
informuje príslušné orgány krajiny určenia o plánovanej cezhraničnej preprave a požiada ich o udelenie ...
b)
zašle žiadosť podľa odseku 1 na schválenie príslušným orgánom členského štátu tranzitu.
(4)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu a na cezhraničnú prepravu boli udelené všetky potrebné súhlasy, ...

(5)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, držiteľ oznámi dozornému orgánu, že rádioaktívny odpad alebo ...

(6)

Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu alebo krajinou tranzitu a ak uskutočňovanie cezhraničnej prepravy ...

§ 16l
Používanie štandardných dokumentov
(1)

Žiadosť o povolenie cezhraničnej prepravy sa vypĺňa a všetky ďalšie dokumenty a informácie uvedené v ...

(2)

K štandardným dokumentom sa prikladajú všetky dodatočné požiadavky žiadateľa a dotknutých príslušných ...

(3)

Vyplnený štandardný dokument osvedčujúci, že proces povoľovania bol riadne dodržaný, sprevádza každú ...

(4)

Štandardný dokument a ďalšie dokumenty sa sprístupňujú príslušným orgánom dozoru krajiny pôvodu, krajiny ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

JADROVÉ ZARIADENIA

§ 17
Umiestnenie stavieb jadrových zariadení
(1)

Úrad rozhodne o vydaní súhlasu na umiestnenie stavby jadrového zariadenia na základe písomnej žiadosti ...

(2)

Na posúdenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie podľa osobitného predpisu,8) ako aj potenciálneho ...

(3)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 bode A ustanoví ...

§ 18
Stavebné povolenie na stavby jadrových zariadení
(1)

Na stavebné konanie pre stavby jadrových zariadení sa vzťahuje osobitný predpis22) a tento zákon.

(2)

Stavbu jadrového zariadenia môže uskutočňovať len držiteľ platného stavebného povolenia vydaného v súlade ...

(3)

Úrad rozhodne o vydaní stavebného povolenia na stavbu jadrového zariadenia na základe písomnej žiadosti ...

(4)

Na stavby jadrových zariadení s osobitným zásahom do zemskej kôry, ako sú podzemné úložiská, sa vzťahujú ...

(5)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 bode B ustanoví ...

§ 19
Uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky a prevádzka jadrových zariadení
(1)

Uvádzať jadrové zariadenie do prevádzky a prevádzkovať jadrové zariadenie môže len držiteľ povolenia ...

(2)

Začiatok uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky je zavezenie prvého palivového článku jadrového ...

(3)

Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky vydá úrad po predložení písomnej žiadosti doloženej ...

(4)

Súhlas na ďalšiu etapu uvádzania do prevádzky vydá úrad po predložení písomnej žiadosti držiteľa povolenia ...

(5)

Prevádzka jadrového zariadenia sa člení na skúšobnú prevádzku a prevádzku.

(6)

Súhlas na skúšobnú prevádzku vydá úrad po predložení písomnej žiadosti doloženej správou o vyhodnotení ...

(7)

Po kladnom vyhodnotení skúšobnej prevádzky na návrh držiteľa povolenia úrad začne kolaudačné konanie ...

(8)

Držiteľ povolenia musí zaznamenávať a uchovávať údaje o prevádzke jadrového zariadenia dôležité pre ...

(9)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 bode C a správy ...

§ 20
Vyraďovanie
(1)

Držiteľ povolenia na prevádzku je povinný po ukončení prevádzky jadrového zariadenia zabezpečiť vyraďovanie. ...

(2)

Držiteľ povolenia na prevádzku je povinný pred plánovaným odstavením jadrového zariadenia na účel ukončenia ...

(3)

Úrad vydá povolenie na etapu vyraďovania na základe písomnej žiadosti doloženej dokumentáciou uvedenou ...

(4)

Ak vyraďovanie vyžaduje výstavbu a využívanie nových technologických celkov na území vymedzenom hranicami ...

(5)

Vyňať jadrové zariadenie, jeho územie alebo ich časti z pôsobnosti tohto zákona na základe písomnej ...

a)
neobmedzené využitie, ak sú splnené kritériá podľa osobitných prepisov,1aa) alebo
b)
obmedzené využitie, ak sú zabezpečené inštitucionálne opatrenia.
(6)

Držiteľ povolenia na prevádzku je povinný vytvoriť evidenciu informácií potrebných na bezpečné vyraďovanie ...

(7)

Držiteľ povolenia na prevádzku je povinný plniť povinnosti uvedené v odseku 6, ak k jadrovému zariadeniu, ...

(8)

Držiteľ povolenia na prevádzku je povinný pred prechodom tohto jadrového zariadenia do etapy vyraďovania ...

(9)

Držiteľ povolenia na prevádzku je povinný nakladať s rádioaktívnymi odpadmi počas uvádzania jadrového ...

(10)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 bodoch D a ...

PIATA ČASŤ

NAKLADANIE S RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI A S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM

§ 21
Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
(1)

Za zabezpečenie bezpečného nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v súlade s vnútroštátnym programom až ...

(2)

Za bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom po ich prevzatí právnickou ...

(3)

Úprava rádioaktívnych odpadov sú činnosti vedúce k vytvoreniu formy vhodnej na ich prepravu a ukladanie ...

(4)

S rádioaktívnymi odpadmi sa musí nakladať tak, aby sa

a)
zachovala podkritickosť,
b)
zabezpečil odvod zostatkového tepla,
c)
minimalizovali účinky ionizujúceho žiarenia na obsluhu, obyvateľstvo a životné prostredie,2)
d)
prihliadalo na vlastnosti ovplyvňujúce jadrovú bezpečnosť, ako sú toxicita, horľavosť, výbušnosť a iné ...
(5)

Produkcia rádioaktívnych odpadov a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa musia riadiť technickými a ...

(6)

Za ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrového zariadenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov ...

(7)

Úložisko rádioaktívnych odpadov možno umiestniť len na pozemku, ktorý je vo vlastníctve štátu, v súlade ...

(8)

Náklady spojené s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi vrátane nákladov na zabezpečenie inštitucionálnej ...

(9)

Na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, pri ktorých nie je známy pôvodca alebo pôvodca nie je schopný ...

(10)

Náklady spojené s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, pri ktorých nie je známy pôvodca, alebo náklady, ...

(11)

Všetky činnosti pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi musia smerovať k ich bezpečnému uloženiu.

(12)

Dovoz rádioaktívnych odpadov na územie Slovenskej republiky je zakázaný okrem prípadov, v ktorých je ...

a)
ktoré vznikli prepracovaním a úpravou rádioaktívnych materiálov vyvezených na tento účel a ich spätný ...
b)
na účely ich spracovania alebo úpravy na území Slovenskej republiky, ak vývoz materiálu s alikvotnou ...
(13)

Ak sa rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo vyprodukované na území Slovenskej republiky prepraví ...

(14)

Ukladanie rádioaktívneho odpadu, ktorý sa vyprodukoval na území Slovenskej republiky, je možné v inom ...

a)
tretí štát, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať, musí byť zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ...
b)
ciele programov tretieho štátu, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať, ktoré sa týkajú nakladania ...
c)
úložisko v treťom štáte, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať je v prevádzke pred uskutočnením ...
(15)

Držiteľ povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vykonáva jednotlivé činnosti nakladania s rádioaktívnymi ...

(16)

Ustanovenia odsekov 1 až 12 a 14 sa primerane vzťahujú aj na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, ...

(17)

Všetky činnosti pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi musia byť v súlade ...

(18)

Podrobnosti o požiadavkách na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom s dôrazom na jeho skladovanie ...

§ 22
Uzatvorenie úložiska a inštitucionálne opatrenia
(1)

Uzatvorenie úložiska sú administratívne a technické činnosti po ukončení umiestňovania rádioaktívnych ...

(2)

Inštitucionálna kontrola je súbor činností, ktorými právnická osoba podľa § 3 ods. 11 zabezpečuje kontrolu ...

(3)

Povolenie na uzatvorenie úložiska a na inštitucionálnu kontrolu vydá úrad po predložení písomnej žiadosti ...

(4)

Držiteľ povolenia vykonáva opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa po uzatvorení úložiska

a)
uchovávali záznamy,
b)
vykonávala inštitucionálna kontrola úložiska,
c)
vykonal nápravný zásah, ak je to nevyhnutné v prípade neplánovaného úniku rádioaktívnych látok.
(5)

Rozsah záznamov podľa odseku 4 písm. a) a rozsah inštitucionálnej kontroly podľa odseku 4 písm. b) určí ...

(6)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 bode E ustanoví ...

ŠIESTA ČASŤ

JADROVÁ BEZPEČNOSŤ, ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ, SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, FYZICKÁ OCHRANA, PREVÁDZKOVÉ UDALOSTI ...

§ 23
Jadrová bezpečnosť
(1)

Držiteľ povolenia zodpovedá za splnenie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť. Tejto zodpovednosti sa nemôže ...

(2)

Držiteľ povolenia je povinný

a)
zabezpečiť a udržiavať finančné zdroje a ľudské zdroje s príslušnou kvalifikáciou a spôsobilosťou potrebnou ...
b)
zabezpečiť, aby dodávatelia a subdodávatelia, ktorých činnosť by mohla mať vplyv na jadrovú bezpečnosť ...
c)
plniť oznamovacie povinnosti vo vzťahu k úradu, ako aj nepretržite plniť požiadavky na jadrovú bezpečnosť ...
d)
pri hodnotení bezpečnosti prevádzky jadrového zariadenia, ako aj pri hodnotení zmien jadrového zariadenia ...
e)
bezpečnostným aspektom venovať prednostnú pozornosť pred všetkými ostatnými aspektmi povolenej činnosti, ...
f)
počas prevádzky a počas vyraďovania jadrového zariadenia pravidelne hodnotiť, overovať, a ak je to rozumne ...
g)
vykonávať hodnotenie jadrovej bezpečnosti podľa písmena f) v intervaloch a v rozsahu ustanovenom všeobecne ...
h)
na vykonávanie činností na jadrovom zariadení, a to na obsluhu, údržbu, kontrolu a skúšky vybraných ...
i)
realizovať zmeny na jadrovom zariadení uvedené v § 2 písm. w) po vydaní súhlasu úradu a v prípadoch ...
j)
realizovať zmeny na jadrovom zariadení uvedené v § 2 písm. x) len po ich predchádzajúcom ohlásení úradu ...
k)
viesť samostatnú evidenciu o zmenách na jadrovom zariadení podľa § 2 písm. w) alebo písm. x),
l)
vytvoriť systém riadenia dočasných a trvalých zmien tak, aby
1.
zmeny boli riadne navrhnuté, preskúmané, kontrolované a zavedené po zohľadnení povinnosti podľa § 10 ...
2.
pri realizácii týchto zmien boli splnené požiadavky na jadrovú bezpečnosť,
m)
vykonávať zmeny tak, aby počet dočasných zmien uskutočnených súčasne bol udržiavaný na najnižšej možnej ...
n)
vykonať
1.
pre každú zmenu predbežné hodnotenie jej vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
2.
následné úplné hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť; následné hodnotenie nie je potrebné vykonať, ...
3.
hodnotenie zmeny v príslušnej dokumentácii,
o)
určiť vhodné havarijné postupy a opatrenia na území jadrového zariadenia vrátane návodov na riadenie ...
1.
musia byť v súlade s ostatnými prevádzkovými postupmi a pravidelne sa precvičovať na účely overenia ...
2.
majú za cieľ riešiť havárie a ťažké havárie, ktoré môžu nastať pri všetkých prevádzkových režimoch, ...
3.
zabezpečia prijatie vonkajšej pomoci a
4.
musia byť pravidelne posudzované a aktualizované s ohľadom na skúsenosti z havarijných cvičení a s ohľadom ...
p)
vytvoriť systém, ktorý umožní zamestnancom nahlásiť a podávať správy o udalostiach s potenciálnym vplyvom ...
q)
evidovať, vyhodnocovať a dokumentovať bezpečnostne významné vlastné prevádzkové skúsenosti a skúsenosti ...
r)
zabezpečiť zisťovanie príčin prevádzkových udalostí a vyhodnocovanie prevádzkových skúseností vrátane ...
s)
vytvoriť systém na vyhodnocovanie a uchovávanie informácií týkajúcich sa spätnej väzby z prevádzkových ...
t)
pravidelne vyhodnocovať a zdokumentovať účinnosť zavedeného systému spätnej väzby na účel splnenia cieľov ...
u)
oboznamovať svojich dodávateľov a subdodávateľov, ktorých činnosť môže ovplyvniť jadrovú bezpečnosť, ...
v)
zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov technickú špecifikáciu zadania, hodnotenie, preberanie ...
w)
udržiavať primeraný kontakt s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľali na projektovaní ...
(3)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na držiteľa povolenia vydaného podľa § 5 ods. 3 písm. b) ...

(4)

Držiteľ povolenia je povinný na účel zvyšovania úrovne jadrovej bezpečnosti používať pravdepodobnostné ...

(5)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)
podrobnosti o technických, organizačných, administratívnych, finančných a personálnych požiadavkách ...
b)
kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried,
c)
podrobnosti o hodnotení rozsahu, obsahu a vplyvov zmien,
d)
podrobnosti o vyhodnocovaní, dokumentovaní, rozsahu spätnej väzby,
e)
rozsah a obsah pravdepodobnostného hodnotenia jadrovej bezpečnosti, ukazovatele a parametre jadrovej ...
§ 23a
(1)

Abnormálna prevádzka je prevádzkový stav odchyľujúci sa od normálnej prevádzky, ktorého výskyt sa predpokladá ...

(2)

Projektová báza je rozsah podmienok a udalostí, ktoré sú podľa určených kritérií výslovne zohľadnené ...

(3)

Projektová havária sú havarijné podmienky, s ktorými počíta projekt jadrového zariadenia podľa stanovených ...

(4)

Ťažkou haváriou je stav jadrového zariadenia zahŕňajúci udalosť s tavením jadrového paliva alebo uvoľnením ...

(5)

Závažné podmienky sú podmienky, ktoré sú závažnejšie ako podmienky pri projektových haváriách; takéto ...

(6)

Ochrana do hĺbky je hierarchický systém viacerých úrovní rozdielnych technických prostriedkov a organizačných ...

(7)

Bezpečnostné limity sú medzné hodnoty parametrov technologických procesov, v ktorých rozsahu držiteľ ...

(8)

Jadrové zariadenie sa musí projektovať, umiestňovať, stavať, uvádzať do prevádzky, prevádzkovať a vyraďovať ...

a)
skorým únikom rádioaktívnych látok, ktoré by si vyžadovali vonkajšie havarijné opatrenia, pričom nie ...
b)
veľkým únikom rádioaktívnych látok, ktoré by si vyžadovali priestorovo a časovo neobmedzené ochranné ...
(9)

Pre existujúce jadrové zariadenia, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie [§ 5 ods. 3 písm. a)] pred ...

(10)

Ochrana do hĺbky sa uplatňuje pri projektovaní a vo všetkých etapách existencie jadrového zariadenia. ...

(11)

Ochrana do hĺbky sa využíva na

a)
minimalizáciu dosahu mimoriadnych vonkajších prírodných ohrození a neúmyselných ohrození v dôsledku ...
b)
predchádzanie abnormálnej prevádzke a poruchám,
c)
riadenie abnormálnej prevádzky a zisťovanie porúch,
d)
riadenie projektových havárií,
e)
riadenie havárií v závažných podmienkach vrátane zabránenia rozvoja havárií a zmiernenia následkov ťažkých ...
f)
zavedenie organizačných štruktúr pre havarijnú pripravenosť a havarijnú odozvu podľa § 28 ods. 7.
§ 24
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je súhrn odborných vedomostí, praktických skúseností, znalostí všeobecne záväzných ...

(2)

Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn odborných vedomostí, praktických skúseností, zásadných postojov ...

(3)

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, môžu len odborne ...

(4)

Vybraní zamestnanci držiteľa povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového ...

(5)

Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti vydá úrad na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa § 5 ...

(6)

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až g) a j) je povinný zabezpečiť pravidelné prehliadky zamestnancov32) ...

(7)

Prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia môže vykonávať odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení ...

(8)

Povolenie prevádzkovateľovi špecializovaného zariadenia vydáva úrad na základe písomnej žiadosti po ...

(9)

Zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia, ktorí vykonávajú odbornú teoretickú prípravu ...

(10)

Zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia, ktorí vykonávajú odbornú prípravu vybraných ...

(11)

Povolenie na odbornú prípravu podľa odseku 8 vydáva úrad na päť rokov.

(12)

Ak občan členského štátu s kvalifikovaným povolaním podľa prílohy č. 4 má záujem o voľné pracovné miesto ...

(13)

Na účely tohto zákona sa kvalifikovaným povolaním podľa prílohy č. 4 rozumie regulované povolanie podľa ...

(14)

Na účely tohto zákona osobitným školením, na základe ktorého získa občan členského štátu osobitné vedomosti ...

(15)

Na účely tohto zákona sa regulované vzdelávanie uznáva podľa osobitného predpisu,35) ak tento zákon ...

(16)

Odborná kvalifikácia v oblasti jadrovej energetiky s vplyvom na jadrovú bezpečnosť na základe uznaného ...

(17)

Odborná kvalifikácia v oblasti jadrovej energetiky s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť na základe ...

(18)

Podrobnosti o odbornej príprave, o činnostiach odborne spôsobilých zamestnancov a vybraných zamestnancov ...

§ 25
Systém manažérstva kvality
(1)

Žiadateľ o súhlas alebo žiadateľ o povolenie a držiteľ súhlasu alebo držiteľ povolenia na činnosti podľa ...

(2)

Žiadateľ o povolenie a držiteľ povolenia je povinný určiť a dodržiavať požiadavky na kvalitu jadrových ...

(3)

Požiadavky na kvalitu podľa odseku 2 určujú záväzné technické parametre ovplyvňujúce jadrovú bezpečnosť, ...

(4)

Požiadavky na kvalitu podľa odseku 2 musia zodpovedať významu zariadení a významu činností z hľadiska ...

(5)

Žiadateľ o povolenie a držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť finančné, technické a ľudské zdroje na ...

(6)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o požiadavkách na

a)
rozsah, obsah, hierarchiu, štruktúru a preskúmavanie systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie ...
b)
rozsah, obsah, hierarchiu a štruktúru jeho dokumentácie,
c)
kvalitu jadrových zariadení,
d)
kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania.
§ 26
Fyzická ochrana
(1)

Neoprávnená činnosť s jadrovými zariadeniami, jadrovými materiálmi, špeciálnymi materiálmi a zariadeniami, ...

(2)

Sabotáž je akýkoľvek úmyselný čin namierený proti jadrovému zariadeniu alebo jadrovým materiálom, špeciálnym ...

(3)

Za fyzickú ochranu zodpovedá držiteľ povolenia v rozsahu povolenej činnosti.

(4)

Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa s jeho súhlasom zdržujú v jadrovom zariadení ...

(5)

Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť preverenie

a)
bezúhonnosti osôb vstupujúcich do jadrového zariadenia alebo zúčastňujúcich sa na preprave rádioaktívnych ...
1.
osôb, u ktorých sa bezúhonnosť vyžaduje a preukazuje na účel výkonu činností podľa osobitných predpisov,37) ...
2.
osôb sprevádzaných určenými zamestnancami držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až g) a j),
b)
bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb prichádzajúcich do styku s jadrovými materiálmi I. a II. kategórie, ...
c)
zdravotnej a psychickej spôsobilosti všetkých osôb, ktoré výkonom pracovnej činnosti môžu mať vplyv ...
(6)

Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť, že na povolenie a kontrolu vstupov do jadrového zariadenia ...

(7)

Držiteľ povolenia spracúva, eviduje a uchováva údaje poskytnuté na povolenie vstupov a výstupov osôb ...

(8)

Pri neoprávnenom vstupe do jadrového zariadenia, neoprávnenej činnosti na jadrovom zariadení, neoprávnenej ...

(9)

Pri zistení skutočností podľa odseku 8 je držiteľ povolenia povinný vykonať nevyhnutné opatrenia a neodkladne ...

(10)

Ak držiteľ povolenia nie je schopný zabezpečiť fyzickú ochranu jadrového zariadenia, jadrových materiálov, ...

(11)

Podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany vrátane zaradenia jadrového zariadenia alebo ...

§ 27
Prevádzkové udalosti na jadrovom zariadení a udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov
(1)

Prevádzková udalosť je udalosť, pri ktorej došlo na jadrovom zariadení k ohrozeniu alebo porušeniu jadrovej ...

(2)

Udalosť pri preprave je udalosť pri preprave rádioaktívnych materiálov, ktorá spôsobila nesúlad s požiadavkami ...

(3)

Prevádzkové udalosti a udalosti pri preprave sa delia na

a)
poruchu, ktorá spôsobila
1.
ohrozenie jadrovej bezpečnosti bez priameho ohrozenia plnenia bezpečnostných funkcií,
2.
narušenie bezpečnostných bariér alebo iných bezpečnostných opatrení bez priamych následkov,
3.
vyvolanie plynutia limít a podmienok bezpečnej prevádzky a bezpečného vyraďovania,
4.
porušenie limít a podmienok bez priamych následkov na plnenie bezpečnostných funkcií,
5.
aktiváciu bezpečnostných systémov alebo ich aktiváciu zo skutočných príčin, ale bez priamych následkov, ...
6.
porušenie technických podmienok alebo prepravných predpisov pri preprave bez priamych následkov,
7.
iné narušenie spoľahlivosti zariadení vyžadujúce nápravné opatrenia na odstránenie následkov,
8.
únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia, pri ktorom nie sú prekročené limity ožiarenia,2) ...
b)
nehodu, ktorou je každá udalosť, ktorej dôsledky alebo potenciálne dôsledky nie sú zanedbateľné z hľadiska ...
1.
ohrozenie alebo narušenie plnenia bezpečnostných funkcií,
2.
zlyhanie bezpečnostných systémov alebo aktiváciu bezpečnostných systémov zo skutočných príčin, ktorá ...
3.
závažné narušenie alebo zlyhanie bezpečnostných bariér,
4.
únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia s prekročením limít ožiarenia,2)
c)
haváriu, ktorou je každá udalosť, ktorej dôsledky alebo potenciálne dôsledky sú závažné z hľadiska radiačnej ...
(4)

Držiteľ povolenia je povinný

a)
vypracovať záväzné postupy na riešenie udalostí podľa odseku 3,
b)
včas vykonať preventívne a zabezpečovacie opatrenia a bezodkladne odstraňovať stavy, ktoré by mohli ...
c)
ohlasovať úradu nedostatky zistené pri prevádzke, údržbe alebo kontrole, ktoré by mohli viesť k vzniku ...
d)
ohlasovať udalosti podľa odseku 3 úradu, a ak ide o prevádzkové udalosti podľa odseku 3 písm. b) a c), ...
e)
na základe výsledkov analýz príčin prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave rádioaktívnych materiálov, ...
f)
bezodkladne informovať osoby na území jadrového zariadenia o udalosti podľa odseku 3 písm. b) alebo ...
(5)

Úrad zisťuje príčiny a okolnosti vzniku nehôd a havárií, ako aj vybraných porúch.

(6)

Podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave, podrobnosti o zisťovaní ...

§ 28
Havarijné plánovanie a havarijná pripravenosť
(1)

Havarijné plánovanie je súbor opatrení a postupov na zisťovanie a zdolávanie nehôd alebo havárií na ...

(2)

Havarijná odozva je plánovaná činnosť držiteľa povolenia a orgánov verejnej správy vykonávaná v priebehu ...

(3)

Havarijné plány sa delia na

a)
predbežný vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje plánované opatrenia na území jadrového zariadenia ...
b)
vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje plánované opatrenia na území jadrového zariadenia alebo viacerých ...
c)
plán ochrany obyvateľstva, ktorý obsahuje opatrenia na ochranu obyvateľstva v oblasti ohrozenia počas ...
d)
havarijný dopravný poriadok, ktorý obsahuje opatrenia počas nehody alebo havárie pri preprave rádioaktívnych ...
(4)

Havarijné plány musia zohľadňovať nehody alebo havárie vrátane menej pravdepodobných havárií s veľmi ...

(5)

Držiteľ povolenia je povinný prijať preventívne opatrenia, ako aj opatrenia na zdolanie alebo zmiernenie ...

(6)

Na zabezpečenie povinností podľa odseku 5 je držiteľ povolenia povinný zriadiť osobitné pracovisko a ...

(7)

Držiteľ povolenia je povinný vytvoriť takú organizačnú štruktúru pre havarijnú pripravenosť a havarijnú ...

(8)

Úrad schvaľuje veľkosť oblasti ohrozenia jadrovým zariadením pre každé jadrové zariadenie na základe ...

(9)

Držiteľ povolenia na uvádzanie do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie je povinný ...

(10)

Orgány štátnej správy, obce, fyzické osoby a právnické osoby dotknuté havarijným plánovaním sú povinné ...

(11)

Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný predložiť úradu na schválenie vnútorný havarijný plán po jeho ...

(12)

Plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia sú povinné obvodné úrady v sídlach krajov predložiť ...

(13)

Žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov je povinný predložiť havarijný dopravný ...

(14)

Držitelia povolení alebo obvodné úrady v sídlach krajov sú povinné predložiť havarijné plány na opätovné ...

(15)

Havarijný plán podľa odseku 3

a)
písm. a) a b) schvaľuje úrad,
b)
písm. c) schvaľuje ministerstvo vnútra,
c)
písm. d) schvaľuje ministerstvo dopravy a výstavby.
(16)

Žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov, pred predložením havarijných plánov ...

(17)

Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov je povinný oznámiť ministerstvu vnútra harmonogram ...

(18)

Schválené havarijné plány a schválené veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením sú záväzné pre ...

(19)

Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov je povinný oboznámiť osoby podieľajúce sa na ...

(20)

Držiteľ povolenia a okresné úrady v sídlach krajov dotknuté havarijnou pripravenosťou pravidelne informujú ...

a)
základných informácií o rádioaktivite a jej účinkoch na zdravie, obyvateľstvo a o jej vplyve na životné ...
b)
informácií o rôznych druhoch nehôd a havárií a o ich možnom vplyve na obyvateľstvo a životné prostredie, ...
c)
plánovaných opatrení zameraných na varovanie, ochranu a pomoc verejnosti pri nehode alebo havárii a ...
(21)

Držiteľ povolenia a okresné úrady v sídlach krajov dotknuté havarijnou pripravenosťou musia informácie ...

(22)

Držiteľ povolenia a okresné úrady v sídle kraja dotknuté havarijnou odozvou sú povinné pri vzniku udalosti ...

a)
nehode a havárii, o jej charakteristike, najmä jej pôvode, rozsahu a možnom vývoji,
b)
opatreniach v období ohrozenia,
c)
neodkladných a následných opatreniach na ochranu obyvateľstva.
(23)

Dotknuté orgány štátnej správy a obce, ako aj právnické osoby a fyzické osoby sú povinné zúčastňovať ...

(24)

Realizáciu cvičení a hodnotenie priebehu a následkov nehôd alebo havárií jadrových zariadení a pri preprave ...

(25)

Držiteľ povolenia je povinný na vlastné náklady a orgány štátnej správy a ich podriadené organizácie ...

(26)

Podrobnosti o obsahu havarijných plánov, podrobnosti o postupe pri ich predkladaní a schvaľovaní, opatreniach, ...

§ 29
Styčné miesto
(1)

Úrad podľa § 4 ods. 1 písm. f) a g) zabezpečuje informovanie o jadrovej havárii38a) a radiačnom ohrození38b) ...

(2)

Úrad prijíma podľa osobitných predpisov4) informácie o jadrovej havárii38a) alebo radiačnom ohrození,38b) ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo dopravy a výstavby, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ...

a)
strate alebo krádeži rádioaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič,
b)
náleze opusteného rádioaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič,
c)
rádioaktívnej kontaminácii biosféry spôsobenej antropogénnymi rádionuklidmi uvoľnenými do životného ...
d)
kontaminácii potravín alebo pitnej vody,
e)
kontaminácii tovarov,
f)
závážnom ožiarení osôb,
g)
udalosti pri preprave rádioaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič,
h)
zistení potenciálnej hrozby zneužitia zdrojov ionizujúceho žiarenia na protiprávnu činnosť,
i)
protiprávnej činnosti s použitím zdroja ionizujúceho žiarenia,
j)
iných udalostiach, ktoré predstavujú riziko ožiarenia osôb alebo kontaminácie životného prostredia.
(4)

Úrad zabezpečuje nepretržitú dostupnosť styčného miesta.

(5)

Úrad oznámi Európskej komisii kontaktné údaje styčného miesta a bezodkladne oznámi Európskej komisii ...

(6)

Na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky4) úrad prostredníctvom styčného miesta požiada o sprostredkovanie ...

(7)

Podrobnosti o činnosti styčného miesta a rozsah, formu a spôsob poskytnutia informácií podľa odseku ...

ÔSMA ČASŤ

ŠTÁTNY DOZOR, INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ, INŠPEKTORI JADROVEJ BEZPEČNOSTI, MEDZINÁRODNÉ INŠPEKCIE, SPRÁVNE DELIKTY ...

§ 31
Výkon štátneho dozoru, inšpekčná činnosť a inšpektori jadrovej bezpečnosti
(1)

Úrad kontroluje dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných ...

(2)

Inšpekčnú činnosť vykonáva úrad poverenými štátnymi zamestnancami (ďalej len „inšpektor“).

(3)

Inšpektor vykonáva inšpekčnú činnosť v štátnozamestnaneckom pomere v príslušnom odbore štátnej služby ...

(4)

Zamestnanec úradu, ktorý je pripravovaný na funkciu inšpektora v čase pred vykonaním inšpektorskej skúšky, ...

(5)

Inšpektorská skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Inšpektorská skúška sa vykonáva pred skúšobnou ...

(6)

Výsledok inšpektorskej skúšky skúšobná komisia oznámi inšpektorovi - čakateľovi do 15 dní. O úspešne ...

(7)

Po úspešne vykonanej inšpektorskej skúške na návrh predsedu skúšobnej komisie predseda úradu písomne ...

(8)

Predseda úradu a podpredseda úradu obdržia preukaz inšpektora dňom vymenovania do funkcie.

(9)

Inšpektor sa pri výkone inšpekčnej činnosti preukazuje preukazom inšpektora.

(10)

Inšpekčná činnosť sa môže vykonávať len spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie a bezpečnosť ľudí a životné ...

(11)

Inšpektor je oprávnený

a)
vstupovať kedykoľvek bez obmedzenia do objektov držiteľov povolení a do priestorov jadrových zariadení ...
b)
vykonávať kontrolu, zúčastňovať sa na skúškach a vykonávať úkony s cieľom zisťovať, či sa dodržiavajú ...
c)
požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekčnej činnosti ...
d)
po oznámení štatutárnemu orgánu držiteľa povolenia alebo ním poverenému zamestnancovi odoberať na rozbor ...
e)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a audiodokumentácie ...
f)
nariadiť zachovanie zariadení, pracovísk, stavieb a objektov alebo ich častí v pôvodnom stave až do ...
g)
nariadiť vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekčnej činnosti,
h)
po prerokovaní zistených nedostatkov so štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo s osobou oprávnenou ...
i)
odobrať preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti, ak u vybraného zamestnanca zistí také nedostatky ...
j)
vyžadovať informácie preukazujúce plnenie povinností podľa § 23 ods. 2 písm. a).
(12)

Odobratý preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo preukaz o odbornej spôsobilosti inšpektor postúpi ...

(13)

Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo preukaz o odbornej spôsobilosti možno odňať na dobu ...

(14)

Oprávnenia inšpektora podľa odseku 11 sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na miestne zisťovanie v konaní ...

(15)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon inšpekčnej činnosti sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej ...

(16)

Inšpekčná činnosť vykonávaná spôsobom a za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 15 a uplatňovanie právomocí ...

(17)

Úrad je v súlade s osobitným predpisom41a) oprávnený spracúvať osobné údaje inšpektorov, inšpektorov ...

§ 32
Zastavenie prevádzky jadrového zariadenia
(1)

Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania alebo pri vzniku závažných skutočností dôležitých z hľadiska jadrovej ...

(2)

Ak iný orgán rozhodne o zastavení prevádzky jadrového zariadenia z iných dôvodov, ako je ohrozenie bezpečnosti, ...

§ 33
Medzinárodné inšpekcie
(1)

Medzinárodná inšpekcia je činnosť, ktorú vykonávajú medzinárodní inšpektori na základe medzinárodných ...

(2)

Inšpekčný mandát je dokument oprávňujúci medzinárodných inšpektorov vykonávať inšpekcie podľa odseku ...

(3)

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná poskytnúť potrebnú súčinnosť medzinárodným inšpektorom ...

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba dotknutá medzinárodnou inšpekciou má právo oboznámiť sa s inšpekčným ...

(5)

Medzinárodná inšpekcia sa môže vykonávať len spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie a bezpečnosť ľudí a ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na ďalšie oprávnené osoby poverené Európskou ...

(7)

Na medzinárodnej inšpekcii sa môže zúčastniť inšpektor úradu, a ak je kontrola vykonávaná osobami podľa ...

(8)

Ak je to potrebné na účely dosiahnutia cieľa alebo výkonu medzinárodnej inšpekcie, úrad môže požiadať ...

§ 34
Priestupky a iné správne delikty
(1)

Úrad uloží pokutu až do 2 000 000 eur držiteľovi povolenia, ktorý poruší ustanovenie § 3 ods. 2, 9, ...

(2)

Úrad uloží pokutu až do 1 000 000 eur právnickej osobe, ktorá poruší ustanovenie § 3 ods. 6.

(3)

Úrad uloží pokutu až do 332 000 eur držiteľovi povolenia za porušenie povinností podľa § 10 alebo § ...

(4)

Úrad uloží pokutu až do 33 200 eur právnickej osobe za nesplnenie povinností uložených v § 3 ods. 13 ...

(5)

Úrad uloží pokutu až do 16 597 eur držiteľovi povolenia za neoznámenie informácií významných pre výkon ...

(6)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie § 3 ods. 6 alebo nesplní povinnosti uložené ...

(7)

Tomu, kto nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov, za ktoré mu bola uložená pokuta, možno uložiť ...

(8)

Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď úrad zistil ...

(9)

Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa odsekov 1 až 5 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, ...

(10)

Uložením pokuty držiteľovi povolenia alebo iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám zostáva nedotknutá ...

(11)

Pokuty sú príjmom Národného jadrového fondu. Správa pohľadávky štátu z rozhodnutia o uložení pokuty ...

§ 34a
Príspevky od držiteľa povolenia na výkon štátneho dozoru
(1)

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 je povinný platiť na príslušný rok ročný príspevok na výkon štátneho ...

(2)

Ročný príspevok sa platí v príslušnom roku podľa údajov za predchádzajúci rok, pričom k zmenám základu ...

(3)

Ak je právnická osoba alebo fyzická osoba držiteľom viacerých druhov povolení podľa § 5 ods. 3, je takýto ...

(4)

Ročný príspevok za uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia [§ 5 ...

a)
766,76 eura za každý MWt nominálneho inštalovaného tepelného výkonu ustanoveného k 1. januáru predchádzajúceho ...
b)
36,51 eura za každý palivový článok skladovaný ku koncu predchádzajúceho roka pre jadrové zariadenie ...
c)
41,99 eura za každý GBq aktivity rádioaktívnych odpadov upravených na uloženie v priebehu predchádzajúceho ...
d)
91,28 eura za každý vláknobetónový kontajner uložený v priebehu predchádzajúceho roka v jadrovom zariadení ...
e)
6,22 eura za každých sto TBq maximálnej projektovej aktivity skladovaných rádioaktívnych odpadov ustanovenej ...
(5)

Ročný príspevok za stavbu jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. a)] podľa druhu jadrového zariadenia ...

a)
pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) prvého bodu 1,5 násobok sumy príspevku podľa odseku 4 písm. ...
b)
pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) tretieho bodu a štvrtého bodu, okrem jadrového zariadenia ...
(6)

Ročný príspevok za etapu vyraďovania jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. d)] podľa druhu jadrového ...

a)
107 346,40 eura za etapu vyraďovania jadrového zariadenia jadrová elektráreň A1 v Jaslovských Bohuniciach, ...
b)
527 147, 50 eura za etapu vyraďovania jadrového zariadenia jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach, ...
c)
5 % ročného príspevku podľa odseku 4 písm. b), pričom sa stavom ku koncu roka rozumie stav k 31. decembru ...
d)
5 % ročného príspevku podľa odseku 4 písm. c), pričom sa berie do úvahy príspevok v roku, v ktorom bola ...
e)
5 % ročného príspevku podľa odseku 4 písm. e).
(7)

Ročný príspevok za inštitucionálnu kontrolu jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) štvrtého bodu [§ ...

(8)

Ročný príspevok za činnosti podľa § 5 ods. 3 písm. f) až n) je 182,56 eura.

(9)

Povinnosť držiteľa povolenia platiť ročný príspevok vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(10)

Držiteľ povolenia je povinný zaplatiť ročný príspevok v štyroch rovnakých splátkach, a to do 15. dňa ...

(11)

Ak ročný príspevok neprevyšuje sumu 331,93 eura, platí sa jednou splátkou do 15. januára príslušného ...

(12)

Držiteľ povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť v priebehu kalendárneho roka, zaplatí za tento kalendárny ...

(13)

Držiteľ povolenia, ktorému v priebehu kalendárneho roka bolo povolenie zrušené, povolenie mu zaniklo ...

(14)

Pomerná časť ročného príspevku podľa odsekov 12 a 13 sa vypočíta ako 1/12 ročného príspevku vynásobená ...

(15)

Povinnosť platiť ročný príspevok zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35
Osobitné procesné ustanovenia pre konania vedené úradom
(1)

Ak nie je ustanovené inak, na konanie úradu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní45) okrem

a)
lehôt na vydanie rozhodnutia v konaniach podľa § 8 ods. 5 a § 15 ods. 4,
b)
náležitostí rozhodnutia v konaniach podľa § 15 ods. 4, § 16 až 16l a § 24,
c)
formy podania žiadosti podľa odseku 2,
d)
doručenia podľa § 8 ods. 10,
e)
postupu podľa osobitného predpisu,45aa) ktorý úrad spojí s postupom podľa osobitného predpisu,45ab)
f)
postupu podľa osobitného predpisu45ac) v konaní o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia ...
(2)

Žiadosť podľa tohto zákona sa úradu podáva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Žiadosť ...

(3)

Na konanie o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú ...

§ 35a
Spoločné ustanovenia k ročnému príspevku
(1)

Ročný príspevok alebo jeho splátka alebo pomerná časť ročného príspevku alebo jej splátka sa považujú ...

(2)

Ak ročný príspevok alebo jeho splátka alebo pomerná časť ročného príspevku alebo jej splátka neboli ...

(3)

Ročný príspevok, splátky ročného príspevku, pomerná časť ročného príspevku, splátka pomernej časti ročného ...

(4)

Ročný príspevok, splátky ročného príspevku, pomernú časť ročného príspevku, splátky pomernej časti ročného ...

§ 36

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 37
Prechodné ustanovenia
(1)

Platnosť oprávnení vydaných podľa doterajších predpisov zaniká dňom účinnosti tohto zákona okrem oprávnení ...

(2)

Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konania o udelenie ...

(3)

Ak vykonávanie niektorých činností v oblasti využívania jadrovej energie nie je v súlade s podmienkami ...

(4)

Nové preukazy inšpektorom podľa tohto zákona úrad vydá do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona.

§ 37a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Držiteľovi povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2008, vzniká povinnosť uhradiť ...

(2)

Držiteľ povolenia podľa odseku 1 je povinný uhradiť prvú splátku ročného príspevku podľa § 34a ods. ...

§ 37b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 25. decembra 2008
(1)

Konania začaté a cezhraničné prepravy povolené pred 25. decembrom 2008 sa dokončia podľa doterajších ...

(2)

Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa spoplatnia spôsobom a v sadzbách podľa doterajších predpisov. ...

§ 37ba
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010
(1)

Splátky ročných príspevkov a splátky pomernej časti ročných príspevkov, ktoré boli vypočítané v sadzbách ...

(2)

Splátky ročných príspevkov a splátky pomernej časti ročných príspevkov, ktorých splatnosť je podľa doterajších ...

§ 37bb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2011
(1)

Dokumentácia systému kvality schválená úradom pred 1. novembrom 2011 sa považuje za dokumentáciu systému ...

(2)

Požiadavky na kvalitu jadrových zariadení a požiadavky na kvalitu vybraných zariadení schválené úradom ...

(3)

Ak je potrebné dokumentáciu podľa odseku 1 alebo požiadavky podľa odseku 2 zmeniť, držiteľ povolenia ...

§ 37bc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

Povolenie na prevádzku jadrového zariadenia s časovým obmedzením vydané podľa doterajšieho zákona a ...

§ 37bd
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 37be
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019

Konania začaté a nedokončené do 30. septembra 2019 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. októbra ...

§ 37c

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 38
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 ...

2.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 29/1999 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych ...

3.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

4.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 186/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

5.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov ...

6.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 198/1999 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových ...

7.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad ...

8.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 246/1999 Z. z. o dokumentácii jadrových zariadení ...

9.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových ...

10.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 31/2000 Z. z. o udalostiach na jadrových zariadeniach, ...

11.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 190/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

12.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 317/2002 Z. z. o požiadavkách na systémy kvality ...

13.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 318/2002 Z. z. o bezpečnostnej dokumentácii ...

14.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 121/2003 Z. z. o hodnotení jadrovej bezpečnosti, ...

15.

vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 167/2003 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 ...

1.

V § 121 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich ...

2.

V § 126 ods. 1 sa za slovo „prostredie“ vkladajú slová „a o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení“. ...

3.

V § 126 ods. 3 sa vypúšťajú slová „stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov XII. ČASŤ JADROVÁ BEZPEČNOSŤ znie:

„Položka 195 Vydanie rozhodnutia o schválení a) typu prepravného zariadenia na prepravu rádioaktívnych ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004 s výnimkou § 3 ods. 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z. z.

  DOKUMENTÁCIA JADROVÝCH ZARIADENÍ POTREBNÁ K JEDNOTLIVÝM ROZHODNUTIAM

  A.

  Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o súhlas na umiestnenie stavby jadrového zariadenia

  a)

  zadávacia bezpečnostná správa,

  b)

  zadávacia správa o spôsobe vyraďovania,

  c)

  projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu, ...

  d)

  zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,

  e)

  požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia,

  f)

  návrh hraníc jadrového zariadenia,

  g)

  návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

  h)

  hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis,8) ...

  B.

  Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o stavebné povolenie na stavbu jadrového zariadenia

  a)

  predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie zákonných požiadaviek na jadrovú bezpečnosť ...

  b)

  projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu,

  c)

  predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy, ...

  d)

  predbežný koncepčný plán vyraďovania,

  e)

  kategorizácia vybraných zariadení do bezpečnostných tried,

  f)

  predbežný plán fyzickej ochrany,

  g)

  dokumentácia systému manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie ...

  h)

  predbežný vnútorný havarijný plán,

  i)

  predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky,

  j)

  predbežný program kontrol jadrového zariadenia pred jeho prevádzkou,

  k)

  predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia spresnením údajov uvedených v bode A písm. f), ...

  l)

  predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením spresnením údajov uvedených v bode ...

  m)

  dokumentácia podľa § 6 ods. 2 písm. j).

  C.

  Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky ...

  a)

  limity a podmienky bezpečnej prevádzky,

  b)

  zoznam vybraných zariadení s rozdelením do bezpečnostných tried,

  c)

  programy vyskúšania vybraných zariadení určené úradom,

  d)

  program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,

  e)

  program prevádzkových kontrol vybraných zariadení,

  f)

  dokumentácia systému manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie ...

  g)

  prevádzkové predpisy určené úradom,

  h)

  vnútorný havarijný plán,

  i)

  predprevádzková bezpečnostná správa, ktorá spresňuje správu uvedenú v bode B písm. a),

  j)

  pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prevádzky pre odstavený ...

  k)

  plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 26 ods. 10, ako aj opisu spôsobu vykonávania ...

  l)

  plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy,

  m)

  koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,

  n)

  doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu okrem úložiska podľa osobitného ...

  o)

  systém odbornej prípravy zamestnancov,

  p)

  programy prípravy vybraných zamestnancov,

  q)

  programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov,

  r)

  doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov, ...

  s)

  doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky, pre skúšobnú prevádzku správa ...

  t)

  plán ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia,

  u)

  vymedzenie hraníc jadrového zariadenia spresnením údajov uvedených v bode B písm. k),

  v)

  vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením spresnením údajov uvedených v bode B písm. ...

  w)

  dokumentácia podľa § 6 ods. 2 písm. j).

  D.

  Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o povolenie na etapu vyraďovania

  a)

  limity a podmienky bezpečného vyraďovania,

  b)

  dokumentácia systému manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia,

  c)

  vnútorný havarijný plán,

  d)

  plán etapy vyraďovania,

  e)

  koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania,

  f)

  plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 26 ods. 10, ako aj opisu spôsobu vykonávania ...

  g)

  plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania, ...

  h)

  doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa osobitného predpisu,7b) ...

  i)

  program kontrol vybraných zariadení,

  j)

  prevádzkové predpisy určené úradom,

  k)

  systém odbornej prípravy zamestnancov,

  l)

  programy prípravy vybraných zamestnancov,

  m)

  programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov,

  n)

  doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov, ...

  o)

  plán ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia,

  p)

  zmeny hraníc jadrového zariadenia špecifikáciou údajov uvedených v bode C písm. u),

  q)

  zmeny veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením špecifikáciou údajov uvedených v bode C písm. v), ...

  r)

  kategorizácia vybraných zariadení do bezpečnostných tried.

  E.

  Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o povolenie na uzatvorenie úložiska a na inštitucionálnu kontrolu ...

  a)

  celkové hodnotenie stavu úložiska a jeho prevádzky vrátane opisu zmien a úprav úložiska a ich bezpečnostného ...

  b)

  celkový inventár uložených rádioaktívnych odpadov,

  c)

  plán uzatvorenia úložiska a inštitucionálnej kontroly vrátane bezpečnostných rozborov,

  d)

  program monitorovania vrátane návrhu možných nápravných opatrení,

  e)

  systém odbornej prípravy zamestnancov,

  f)

  programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov,

  g)

  doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek odborne spôsobilých zamestnancov,

  h)

  dokumentácia systému manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia,

  i)

  zmeny hraníc jadrového zariadenia špecifikáciou údajov uvedených v bode C písm. u),

  j)

  zmeny veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením špecifikáciou údajov uvedených v bode C písm. v). ...

  F.

  Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o súhlas na vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti tohto ...

  a)

  konečný opis územia jadrového zariadenia vyradeného z prevádzky a všetkých prác vykonaných počas vyraďovania, ...

  b)

  súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o ...

  c)

  zoznam údajov, ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania s uvedením času uchovávania,

  d)

  záverečné hodnotenie radiačnej situácie objektov a územia,

  e)

  inštitucionálne opatrenia na obmedzené využitie objektov a územia,

  f)

  zmluva podľa § 20 ods. 7, ak si to okolnosti vyžadujú.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 541/2004 Z. z.

  A.

  Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o povolenie na prepravu rádioaktívnych materiálov

  a)

  identifikačné údaje prepravcu,

  b)

  druh a množstvo rádioaktívnych materiálov určených na prepravu,

  c)

  prepravná trasa,

  d)

  predpokladaný dátum prepravy,

  e)

  bezpečnostná dokumentácia:

  1.

  program ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia,

  2.

  dopravný poriadok vrátane havarijného dopravného poriadku,

  3.

  dokumentácia systému manažérstva kvality pre prepravu,

  4.

  plán zabezpečenia fyzickej ochrany,

  f)

  doklad o schválení typu prepravného zariadenia,

  g)

  doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu, ak sa vyžaduje podľa osobitného ...

  h)

  ak ide o povolenie na tranzit jadrových materiálov a vyhoretého jadrového paliva, doklad od príslušného ...

  i)

  súhlas na prepravu jadrových materiálov a vyhoretého jadrového paliva vydaný príslušnými orgánmi štátu ...

  j)

  vyhlásenie príslušného orgánu štátu prijímateľa, že jadrový materiál alebo vyhoreté jadrové palivo sa ...

  k)

  povolenie na dovoz alebo vývoz jadrového materiálu,

  l)

  platne uzavretá obchodná zmluva odsúhlasená Európskou komisiou, ak ide o jadrový materiál, alebo návrh ...

  m)

  povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi udelené fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá ...

  B.

  Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o povolenie na dovoz a vývoz jadrových materiálov, vývoz špeciálnych ...

  a)

  identifikačné údaje žiadateľa, a to ak je fyzickou osobou, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa ...

  b)

  druh a množstvo jadrových materiálov, ktoré majú byť dovezené alebo vyvezené, druh a množstvo špeciálnych ...

  c)

  názov štátu, do ktorého majú byť jadrové materiály, špeciálne materiály a zariadenia vyvezené alebo ...

  d)

  predpokladaný dátum dovozu alebo vývozu,

  e)

  pri dovoze jadrových materiálov potvrdenie, že žiadateľ o povolenie má povolenie na nakladanie s jadrovými ...

  f)

  pri vývoze jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení záruka od štátu prijímateľa, že ...

  g)

  pri dovoze jadrových materiálov, vyhlásenie žiadateľa o povolenie, v ktorom sa zaväzuje

  1.

  nepoužívať uvedený materiál alebo zariadenie na účely, ktoré by boli v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ...

  2.

  zabezpečiť fyzickú ochranu uvedených materiálov a zariadení v súlade s § 26,

  3.

  neodovzdať uvedený materiál alebo zariadenia inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe bez súhlasu ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 541/2004 Z. z.

  ČASŤ A

  a)

  výskumom jadrovej energie v oblastiach uvedených v časti B,

  b)

  riadením, údržbou, opravou alebo technickou prevádzkou objektov a zariadení na

  1.

  výrobu, separáciu alebo akékoľvek použitie rúd, zdrojových materiálov alebo osobitných štiepnych materiálov ...

  2.

  separáciu izotopov,

  3.

  výrobu osobitných materiálov potrebných v jadrovej oblasti, ako sú urýchľovače a konštrukčné, povlakové ...

  4.

  výrobu jadrovej energie,

  5.

  ukladanie jadrového odpadu a rádioaktívnych nečistôt,

  6.

  prepravu alebo uskladnenie rádioaktívnych materiálov,

  7.

  výrobu, prípravu alebo použitie rádioaktívnych izotopov,

  c)

  plánovaním, navrhovaním alebo výstavbou objektov alebo zariadení alebo nosných častí objektov alebo ...

  d)

  ochranou proti žiareniu.

  ČASŤ B

  Povolanie, ktoré si vyžaduje vedomosti rovnocenné vedomostiam jadrového inžiniera alebo jadrového technika ...

  Povolanie, ktoré si vyžaduje vedomosti v jednej z nasledujúcich oblastí:

  a)

  pracovné podmienky typické v jadrovom odvetví a pri navrhovaní jadrových zariadení (jadrový inžinier ...

  b)

  špeciálne mechanické problémy v jadrovom odvetví a pri navrhovaní pomocných zariadení (strojný inžinier ...

  c)

  pôsobenie žiarenia na materiály a jadrové vlastnosti rôznych látok používaných ako palivá, urýchľovače ...

  d)

  vlastnosti keramiky používanej v oblasti jadrovej energie (oxidy uránu a tória, karbid uránu atď.) (inžinier ...

  e)

  vlastnosti konštrukčných materiálov pre jadrové reaktory, povlakových materiálov pre palivo a pre kovové ...

  f)

  riadenie jadrových reaktorov, meranie rádioaktivity (elektrotechnický inžinier a technik),

  g)

  neutrónová fyzika jadrových reaktorov a z toho vyplývajúce hlavné požiadavky (inžinier pre termodynamické ...

  h)

  špeciálne vlastnosti a prevádzkový dozor reaktora a opatrenia potrebné, ak ide o veľkú poruchu (prevádzkový ...

  i)

  vyhodnocovanie a kontrola technickej bezpečnosti reaktora a experimentálneho jadrového zariadenia (bezpečnostný ...

  Prospektor

  Povolanie, ktoré zahŕňa indikáciu rádioaktivity za pomoci špeciálnych prístrojov (Geigerove-Müllerove ...

  Testovací vŕtač v uránových baniach

  Povolanie, ktoré si vyžaduje schopnosť riadiť činnosti súvisiace s testovacími vrtmi na účel stanovenia ...

  Vedúci uránovej bane

  Povolanie, ktoré zahŕňa vedenie, dohľad a/alebo kontrolu jednej alebo viacerých alebo všetkých podzemných ...

  Laboratórny technik

  Povolanie, ktoré zahŕňa štúdium rádioaktívnych rúd a v spolupráci s analytikmi vykonávanie chemických ...

  Odborný pracovník (príprava palivových článkov)

  Povolanie, ktoré zahŕňa vykonávanie činností pri výrobe palivových článkov kovaním, ich kontrolu a testovanie; ...

  Operátor reaktora

  Povolanie, ktoré zahŕňa prevádzku reaktora a vyžaduje vedomosti zo základov elektrotechniky a dynamiky ...

  Vedúci prevádzky reaktora

  Povolanie, ktoré zahŕňa prevádzku reaktora a vyžaduje dobré všeobecné vedomosti a dôkladné vedomosti ...

  Odborný pracovník pre zavážanie, vyvážanie a chladenie jadrových palív

  Povolanie, ktoré si vyžaduje schopnosť manipulovať so zariadeniami na plnenie, vyprázdňovanie a chladenie ...

  Laboratórny technik (horúce laboratórium)

  Povolanie, ktoré zahŕňa schopnosť interpretovať schémy a vykonávať potrebné montáže a nastavenia, vykonať ...

  Konštruktér (špecialista v jadrovej oblasti)

  Povolanie, ktoré si vyžaduje schopnosť pripraviť jednoduchý návrh z napísaných dát a tieto dáta znázorniť ...

  Operátor (urýchľovač častíc)

  Povolanie, ktoré zahŕňa prevádzku a manipulovanie vysokonapäťových zariadení pre elektrostatické urýchľovače; ...

  Technik radiačnej ochrany

  Povolanie, ktoré zahŕňa dohľad nad bezpečnosťou pracovníkov, ktorí prevádzkujú reaktory, alebo pracovníkov ...

  Technik dekontaminácie

  Povolanie, ktoré zahŕňa schopnosť vykonávať v prípade kontaminácie potrebné opatrenia a určité špeciálne ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 541/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica 62/302/ES z 5. marca 1962 o voľnom prístupe ku kvalifikovaným povolaniam v oblasti jadrovej ...

  2.

  Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ...

  3.

  Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu ...

  4.

  Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť ...

  5.

  Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých ...

  7.

  Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany ...

  8.

  Smernica Rady 2014/87/Euratom z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ...

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných ...
 • 1a)  § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 1aa)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ...
 • 1aaa)  § 2 ods. 2 písm. u) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 1aaaa)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1aaaaa)  Čl. 30 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 203, 7. 6. 2016). ...
 • 1ab)  Čl. 2 ods. 13 nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk ...
 • 1ac)  Tabuľka č. 1 prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.§ 2 ods. 2 písm. l) ...
 • 1ad)  § 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 1b)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1974 Zb. o Zmluve o nešírení jadrových zbraní, vyhláška ...
 • 2)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 ...
 • 3)  Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane ...
 • 3a)  Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym ...
 • 3b)  Čl. 4 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe ...
 • 4)  Napríklad Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie (oznámenie č. 327/2001 Z. z.), rozhodnutie Rady ...
 • 5)  Článok 37 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
 • 6)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7)  § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 7b)  Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o ...
 • 7c)  § 4 ods. 4 zákona č. 54/2015 Z. z.
 • 8)  Napríklad § 31 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene ...
 • 9)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu ...
 • 10)  Napríklad § 5 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 10a)  § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10b)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10c)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 11)  § 66, 76, 83 a 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11aa)  § 8 ods. 1 zákona č. 54/2015 Z. z.
 • 11ab)  § 8 ods. 5 až 8 zákona č. 54/2015 Z. z.
 • 11b)  Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti ...
 • 11c)  § 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11d)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 13)  Napríklad § 44 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  Článok 79 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
 • 15)  Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 ...
 • 16)  Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
 • 17)  Kapitola 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
 • 18)  § 9 ods. 6 písm. c) , § 13 ods. 4 písm. c) a § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a ...
 • 19)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 20)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej ...
 • 20a)  § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 20b)  Rozhodnutie Komisie 2008/312/Euratom z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovuje štandardný dokument o dozore ...
 • 20c)  § 28 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 20d)   Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 20e)  Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 20f)  § 45 ods. 2 písm. i) a j) a ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 20g)  Čl. 27 Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s ...
 • 20h)  § 1 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 21)  Čl. 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
 • 22)  § 43 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 84 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 84 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie ...
 • 29)  Článok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 29a)  § 5 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 30)  § 11 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 31)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 32)  § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.§ 48 nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
 • 33)  § 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z.
 • 34)  § 2 písm. c) zákona č. 293/2007 Z. z.
 • 35)  § 8 až 27 zákona č. 293/2007 Z. z.
 • 36)  § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 37)  Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 37a)  Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 37b)  Čl. 9 ods. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane ...
 • 37c)  Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o ...
 • 37d)  § 50 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 37e)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 3 vyhlášky ...
 • 38)  Napríklad § 13 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ...
 • 38a)  Čl. 1 a 2 Dohovoru o včasnom oznamovaní jadrovej havárie (oznámenie č. 327/2001 Z. z.).
 • 38b)  Čl. 1 rozhodnutia Rady 87/600/Euratom.
 • 38c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 39)  Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (oznámenie ...
 • 40)  § 415 až 450 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon č. 513/1991 ...
 • 41)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
 • 41a)  Čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o ...
 • 42)  Článok 35 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
 • 43)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 44)  § 51až 88 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 45)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 45a)  § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 45aa)  § 56 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 45ab)  § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 45ac)  § 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 45b)  § 29 až 33 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45c)  § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 45d)  § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej ...
 • 46)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií ...
 • 47)  Nariadenie Komisie (Euratom) č. 66/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa udeľuje výnimka na prevoz malých ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore