Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.05.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 20.01.1996
Účinnosť od: 01.05.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21 JUD2772 DS11 EU PP38 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 18/1996 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 112/2019

Legislatívny proces k zákonu 112/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o cenách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, ...

(2)

Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a orgánov štátnej správy ...

(3)

Zákon sa nevzťahuje na cenné papiere, hazardné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, ...

(4)

Ustanovenia § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21, 22 a 23e sa nevzťahujú na ceny tovaru, ...

(5)

Ustanovenia § 4, 4a, 5 až 8 a 11 sa nevzťahujú na reguláciu cien nájmu bytov podľa osobitného ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje ...

(2)

Rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského alebo dovezeného tovaru, ktorý sa v nezmenenom stave ...

(3)

Na účely tohto zákona sa

a)
ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú náklady na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho ...
b)
primeraným ziskom rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku tuzemského tovaru ...

DRUHÁ ČASŤ

DOHODOVANIE CENY

§ 3
(1)

Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, ...

(2)

Pri dohodovaní ceny je záväzné vymedzenie tovaru názvom, prípadne aj číselným kódom colného ...

(3)

Súčasťou ceny tovaru vymedzeného dohodnutými podmienkami môžu byť úplne alebo sčasti náklady ...

(4)

Cena, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných ...

TRETIA ČASŤ

OPATRENIA NA ZAMEDZENIE NEŽIADUCEHO CENOVÉHO VÝVOJA

§ 4

Opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja sú:

a)
regulácia cien,
b)
zákaz dohodnúť neprimeranú cenu podľa § 12.
§ 4a
Regulácia cien
(1)

Regulácia cien je určenie ceny alebo určenie záväzného spôsobu vytvorenia ceny tovaru a podmienok ...

(2)

Cenové orgány môžu regulovať ceny tovaru, ak

a)
vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim ...
b)
dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia; pri posudzovaní ...
c)
si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem
1.
pri vyrovnávaní postavenia kupujúceho alebo predávajúceho pri tovare úplne alebo sčasti dotovanom ...
2.
pri zmene kurzu slovenskej meny, daňových predpisov, colných predpisov alebo dotačných predpisov, ...
d)
ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach ...
e)
ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za univerzálnu poštovú službu alebo ...
§ 5
Spôsoby regulácie cien

Regulácia cien sa vykonáva

a)
úradným určením cien,
b)
vecným usmerňovaním cien alebo
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
§ 6
Úradné určenie cien
(1)

Úradné určenie cien je určenie ceny vymedzeného druhu tovaru cenovými orgánmi ako maximálnej ...

(2)

Maximálna cena je cena, ktorú nie je prípustné prekročiť.

(3)

Pevná cena je cena, ktorú nie je prípustné zmeniť.

Vecné usmerňovanie cien

§ 7
Vecné usmerňovanie cien

Vecným usmerňovaním cien sa rozumie určenie podmienok pre dohodovanie cien cenovým orgánom uvedeným ...

a)

maximálny rozsah prípustného zvýšenia cien vo vymedzenom období alebo

b)

záväzný postup pri tvorbe ceny.

§ 8
Základné pravidlá pri uplatňovaní regulácie cien

Pri regulácii cien podľa § 5 sa vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku ...

§ 11
(1)

Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 7 ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a), ...

(2)

Rozsah tovarov miestneho významu, ktorých ceny môžu regulovať vyššie územné celky, ustanoví ...

(3)

Vyššie územné celky v rozsahu ustanovenom podľa odseku 2 a obce v rozsahu ustanovenom v § 20 ods. ...

§ 12
Osobitné ustanovenia pri dohodovaní cien
(1)

Neprimeranú cenu nesmie dohodnúť

a)
predávajúci a kupujúci pri predaji alebo nákupe tovaru pri vývoze a spätnom dovoze toho istého ...
b)
predávajúci v dominantnom postavení podnikateľa10) pri predaji tovaru,
c)
predávajúci alebo kupujúci, ak je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe ...
(2)

Za neprimeranú cenu u predávajúceho podľa odseku 1 sa považuje dohodnutá cena, ktorou sa výrazne ...

(3)

Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 písm. a) sa považuje dohodnutá cena, ktorá výrazne ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na cenu obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu. ...

(5)

Ak predávajúci, ktorým je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, poskytuje tovar ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

CENOVÁ EVIDENCIA A CENOVÉ INFORMÁCIE

§ 13
Cenová evidencia
(1)

Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru (ďalej len „cenová evidencia“) ...

a)
mikro účtovnou jednotkou podľa osobitného predpisu10b) alebo
b)
fyzickou osobou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva,10c) ktorá
1.
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné ...
1a.
celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená ...
1b.
obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom obratom sa rozumejú príjmy z predaja tovaru a služieb,
1c.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať alebo
2.
dve z podmienok podľa prvého bodu prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných ...
(2)

Za cenovú evidenciu sa považujú doklady obsahujúce vymedzenie predávaného tovaru, spôsob vytvorenia ...

(3)

Za kalkuláciu nákladov a zisku sa považuje

a)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku podľa § 2 ods. 3 alebo v rozsahu ...
b)
taký prepočet ceny alebo postup jej tvorby, ktorý umožňuje porovnanie s cenou, za ktorú sa tovar ...
§ 14
Cenové informácie
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bezplatne poskytovať informácie a údaje, ktoré si ...

(2)

Pracovníci, ktorí zisťujú a využívajú informácie a údaje uvedené v odseku 1, sú povinní ...

§ 15
Označovanie tovaru cenami
(1)

Každý tovar musí byť pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky, a to cenovkou, informáciou ...

(2)

Ak ide o predaj tovaru vo väčšom rozsahu na podnikateľské účely, je predávajúci povinný predložiť ...

(3)

Ak je tovar určený na konečnú spotrebu, výrobca môže uviesť v ponukovom cenníku, katalógu, ...

PIATA ČASŤ

CENOVÁ KONTROLA

§ 16
(1)

Predmetom cenovej kontroly u predávajúceho a kupujúceho (ďalej len „kontrolovaný subjekt“) ...

a)
zisťovanie, či kontrolovaný subjekt dodržiava tento zákon a všeobecne záväzné právne predpisy ...
b)
overovanie správnosti podkladov predkladaných na účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien ...
c)
ukladanie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.
(2)

Cenovú kontrolu podľa tohto zákona sú oprávnené vykonávať cenové kontrolné orgány, ktorými ...

(3)

Na výkon cenovej kontroly sa primerane použije osobitný predpis.13)

§ 17
Porušenie cenovej disciplíny
(1)

Predávajúci poruší cenovú disciplínu, ak

a)
predá tovar za vyššiu ako maximálnu cenu alebo inú ako pevnú cenu podľa § 6,
b)
pri predaji tovaru za úradne určenú cenu podľa § 6 nesplní podmienku, ktorú určil cenový orgán ...
c)
nedodrží podmienky regulácie cien ustanovené cenovým orgánom podľa § 7 alebo osobitným predpisom,2) ...
d)
nesplní povinnosti podľa § 13 až 15 alebo odovzdá cenovému kontrolnému orgánu nepravdivé údaje. ...
(2)

Kupujúci poruší cenovú disciplínu, ak kúpi tovar za inú ako pevnú cenu podľa § 6.

(3)

Porušením cenovej disciplíny podľa odseku 2 je aj kúpa tovaru za cenu, ktorá nezodpovedá regulácii ...

(4)

Porušením cenovej disciplíny je aj

a)
nedodržanie ustanovení § 3 ods. 2 a 3,
b)
dohodnutie neprimeranej ceny podľa § 12,
c)
nesplnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených cenovým kontrolným orgánom v určenej lehote. ...

Konanie o porušení cenovej disciplíny

§ 18
(1)

Ak cenové kontrolné orgány zistia u kontrolovaného subjektu porušenie cenovej disciplíny podľa ...

a)
vo výške od 30 000 eur až do päťnásobku rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť ...
b)
od 30 000 až do 75 000 eur, ak sa rozdiel podľa písmena a) nedá vyčísliť alebo ak ide o iné ...
(2)

Ak cenový kontrolný orgán opakovane zistí porušenie cenovej disciplíny v priebehu 12 mesiacov, ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia cenovej disciplíny cenovými kontrolnými ...

(4)

Pri ukladaní pokút podľa odseku 1 písm. b) a podľa odseku 2 prihliadnu cenové kontrolné orgány ...

(5)

Pokuty uložené cenovými orgánmi uvedenými v § 20 ods. 1 písm. a) až d), g) a h) sú príjmom ...

(6)

Uložením pokuty nie je dotknuté právo na vydanie bezdôvodného obohatenia16) tomu, na úkor koho ...

(7)

Pokuty uložené za porušenie cenovej disciplíny sú splatné do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia ...

(8)

V konaní o porušení cenovej disciplíny sa postupuje podľa osobitného predpisu.17)

§ 19
(1)

V konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú ministerstvo, Ministerstvo zdravotníctva ...

(2)

Ak v konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú vyššie územné celky alebo ...

ŠIESTA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV V OBLASTI CIEN

§ 20
(1)

Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú tieto cenové orgány:

a)
ministerstvo,
b)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
d)
iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,18a)
e)
vyšší územný celok,
f)
obec,
g)
správy finančnej kontroly,12)
h)
Slovenská obchodná inšpekcia.19)
(2)

Ministerstvo

a)
vypracováva koncepciu cenovej politiky,
b)
ustanovuje podmienky pre dohodovanie a reguláciu cien podľa tohto zákona,
c)
rozhoduje vo veciach regulácie cien,
d)
určuje rozsah cenovej evidencie,
e)
určuje zásady cenovej kontroly,
f)
vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
g)
zabezpečuje informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej ...
h)
informuje verejnosť o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
i)
poveruje vyššie územné celky rozhodovaním vo veciach regulácie cien a výkonom cenovej kontroly, ...
j)
poveruje správy finančnej kontroly výkonom cenovej kontroly,
k)
usmerňuje činnosť vyšších územných celkov v oblasti cien,
l)
odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje cenovú kontrolu vykonávanú správami finančnej ...
(3)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až ...

(4)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa ...

(5)

Vyššie územné celky

a)
určujú po prerokovaní s obcou maximálne ceny tovaru miestneho významu v rozsahu ustanovenom ministerstvom, ...
b)
znižujú po prerokovaní s obcou úradne určené maximálne ceny miestneho významu v rozsahu ustanovenom ...
c)
vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak ...
(6)

Obce

a)
určujú maximálne ceny mestskej električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy a
b)
vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak ...
(7)

Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien podľa odseku 2 písm. b) až h) ...

(8)

Pôsobnosť v oblasti cenovej kontroly vykonávajú okrem orgánov uvedených v odsekoch 2 až 6 aj ...

SIEDMA ČASŤ

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní17) s výnimkou ...

§ 22

Na vykonanie tohto zákona môže vydať ministerstvo všeobecne záväzné právne predpisy o podrobnostiach ...

§ 23
(1)

Pri porušení cenových predpisov, ku ktorému došlo pred účinnosťou tohto zákona, na konanie ...

(2)

Odo dňa účinnosti tohto zákona nemožno postupovať podľa všeobecne záväzných nariadení obcí ...

§ 23a
(1)

Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. januárom 2004 dokončia cenové kontrolné ...

(2)

Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. januára 2004 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených ...

§ 23b
(1)

Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. marcom 2005 dokončia cenové kontrolné orgány ...

(2)

Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. marca 2005 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených ...

§ 23c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008

Na prepočet sadzieb ustanovených v § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 2 na slovenské koruny sa v ...

§ 23d
(1)

Cenu dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o vecnom usmerňovaní ...

(2)

Regulácia cien, ktorá bola ustanovená pred 1. novembrom 2008 a ktorá nie je ustanovená spôsobom ...

§ 23e
(1)

Do 31. decembra 2010 pôsobnosť v oblasti cien v rozsahu podľa § 20 ods. 2 písm. b), c) a f) v prípadoch ...

a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblastiach patriacich do jeho ...
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti maloobchodného predaja tovaru a poskytovania ...
c)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho ...
d)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v oblasti školského stravovania24) a v ďalších oblastiach ...
(2)

Cenové orgány uvedené v odseku 1 do 31. decembra 2010 posudzujú vývoj cien v rozsahu pôsobnosti ...

§ 23f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)

Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. januárom 2010 dokončia cenové kontrolné ...

(2)

Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. januára 2010 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených ...

§ 23g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019

Cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. mája 2019 vykonáva kontrolu ...

§ 24

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. ...

2.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti ...

3.

§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu ...

4.

§ 7 až 12 vyhlášky Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 9/1966 Zb. o vykonávaní ...

5.

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva ...

6.

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 38/1992 Zb. o vyrovnávacích dávkach pri dovoze. ...

7.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 34/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...

§ 24a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, ...

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis ...
 • 1a)  Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1b)  Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 4 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník. ...
 • 5)  Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ...
 • 6a)  Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákon č. 276/2001 Z. z.
 • 7)  § 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení ...
 • 7b)  § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 ...
 • 9)  § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi ...
 • 10)  § 8 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona ...
 • 10a)  § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 10b)  § 2 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 352/2013 Z. z.
 • 10c)  § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 10d)  § 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 14)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 15a)  Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 15b)  § 20 ods. 2 a 3 a § 24 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 16)  § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 18a)  Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 19)  Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...
 • 19a)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 20)  § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
 • 21)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu ...
 • 23)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 24)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore