Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 21.07.2020 do 30.06.2022

Platnosť od: 20.01.1996
Účinnosť od: 21.07.2020
Účinnosť do: 30.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD714DS12EUPP38ČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 21.07.2020 do 30.06.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 18/1996 s účinnosťou od 21.07.2020 na základe 198/2020

Legislatívny proces k zákonu 198/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o cenách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, ...

(2)

Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a orgánov štátnej správy pri uplatňovaní ...

(3)

Zákon sa nevzťahuje na cenné papiere, hazardné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, ...

(4)

Ustanovenia § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21, 22 a 23e sa nevzťahujú na ceny tovaru, ktorého ...

(5)

Ustanovenia § 4, 4a, 5 až 8 a 11 sa nevzťahujú na reguláciu cien nájmu bytov podľa osobitného predpisu.2) ...

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj ...

(2)

Rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského alebo dovezeného tovaru, ktorý sa v nezmenenom stave predáva ...

(3)

Na účely tohto zákona sa

a)
ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené ...
b)
primeranou ziskovou prirážkou rozumie prirážka, ktorá by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové ...

DRUHÁ ČASŤ

DOHODOVANIE CENY

§ 3
(1)

Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, že ...

(2)

Pri dohodovaní ceny je záväzné vymedzenie tovaru názvom, prípadne aj číselným kódom colného sadzobníka4) ...

(3)

Súčasťou ceny tovaru vymedzeného dohodnutými podmienkami môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, ...

(4)

Cena, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných ...

TRETIA ČASŤ

OPATRENIA NA ZAMEDZENIE NEŽIADUCEHO CENOVÉHO VÝVOJA

§ 4

Opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja sú:

a)
regulácia cien,
b)
zákaz dohodnúť neprimeranú cenu podľa § 12.
§ 4a - Regulácia cien
(1)

Regulácia cien je určenie ceny alebo určenie záväzného spôsobu vytvorenia ceny tovaru a podmienok regulácie ...

(2)

Cenové orgány môžu regulovať ceny tovaru, ak

a)
vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú ...
b)
dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia; pri posudzovaní stavu ...
c)
si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem
1.
pri vyrovnávaní postavenia kupujúceho alebo predávajúceho pri tovare úplne alebo sčasti dotovanom z ...
2.
pri zmene kurzu slovenskej meny, daňových predpisov, colných predpisov alebo dotačných predpisov,
d)
ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa ...
e)
ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za univerzálnu poštovú službu alebo za službu ...
§ 5 - Spôsoby regulácie cien

Regulácia cien sa vykonáva

a)
úradným určením cien,
b)
vecným usmerňovaním cien alebo
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
§ 6 - Úradné určenie cien
(1)

Úradné určenie cien je určenie ceny vymedzeného druhu tovaru cenovými orgánmi ako maximálnej alebo pevnej. ...

(2)

Maximálna cena je cena, ktorú nie je prípustné prekročiť.

(3)

Pevná cena je cena, ktorú nie je prípustné zmeniť.

Vecné usmerňovanie cien

§ 7 - Vecné usmerňovanie cien

Vecným usmerňovaním cien sa rozumie určenie podmienok pre dohodovanie cien cenovým orgánom uvedeným ...

a)

maximálny rozsah prípustného zvýšenia cien vo vymedzenom období alebo

b)

záväzný postup pri tvorbe ceny.

§ 8 - Základné pravidlá pri uplatňovaní regulácie cien

Pri regulácii cien podľa § 5 sa vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky ...

§ 11
(1)

Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 7 ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a), b) a d) ...

(2)

Rozsah tovarov miestneho významu, ktorých ceny môžu regulovať vyššie územné celky, ustanoví Ministerstvo ...

(3)

Vyššie územné celky v rozsahu ustanovenom podľa odseku 2 a obce v rozsahu ustanovenom v § 20 ods. 6 ...

§ 12 - Osobitné ustanovenia pri dohodovaní cien
(1)

Neprimeranú cenu nesmie dohodnúť

a)
predávajúci a kupujúci pri predaji alebo nákupe tovaru pri vývoze a spätnom dovoze toho istého tovaru, ...
b)
predávajúci v dominantnom postavení podnikateľa10) pri predaji tovaru,
c)
predávajúci alebo kupujúci, ak je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe potravinárskych ...
(2)

Za neprimeranú cenu u predávajúceho podľa odseku 1 sa považuje dohodnutá cena, ktorou sa výrazne presahujú ...

(3)

Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 písm. a) sa považuje dohodnutá cena, ktorá výrazne nedosahuje ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na cenu obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu.

(5)

Ak predávajúci, ktorým je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, poskytuje tovar odplatne,10a) ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

CENOVÁ EVIDENCIA A CENOVÉ INFORMÁCIE

§ 13 - Cenová evidencia
(1)

Predávajúci, ktorý predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien, je povinný viesť a uchovávať ...

(2)

Za cenovú evidenciu sa považujú doklady obsahujúce vymedzenie predávaného tovaru, spôsob vytvorenia ...

(3)

Za kalkuláciu nákladov a zisku sa považuje

a)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky podľa § 2 ods. 3 alebo v rozsahu ...
b)
taký prepočet ceny alebo postup jej tvorby, ktorý umožňuje porovnanie s cenou, za ktorú sa tovar predávajúceho ...
§ 14 - Cenové informácie
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bezplatne poskytovať informácie a údaje, ktoré si cenové ...

(2)

Pracovníci, ktorí zisťujú a využívajú informácie a údaje uvedené v odseku 1, sú povinní zachovávať voči ...

§ 15 - Označovanie tovaru cenami
(1)

Každý tovar musí byť pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky, a to cenovkou, informáciou o ...

(2)

Ak ide o predaj tovaru vo väčšom rozsahu na podnikateľské účely, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu ...

(3)

Ak je tovar určený na konečnú spotrebu, výrobca môže uviesť v ponukovom cenníku, katalógu, propagačných ...

PIATA ČASŤ

CENOVÁ KONTROLA

§ 16
(1)

Predmetom cenovej kontroly u predávajúceho a kupujúceho (ďalej len „kontrolovaný subjekt“) je

a)
zisťovanie, či kontrolovaný subjekt dodržiava tento zákon a všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia ...
b)
overovanie správnosti podkladov predkladaných na účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien a ...
c)
ukladanie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.
(2)

Cenovú kontrolu podľa tohto zákona sú oprávnené vykonávať cenové kontrolné orgány, ktorými sú cenové ...

(3)

Na výkon cenovej kontroly sa primerane použije osobitný predpis.13)

§ 17 - Porušenie cenovej disciplíny
(1)

Predávajúci poruší cenovú disciplínu, ak

a)
predá tovar za vyššiu ako maximálnu cenu alebo inú ako pevnú cenu podľa § 6,
b)
pri predaji tovaru za úradne určenú cenu podľa § 6 nesplní podmienku, ktorú určil cenový orgán na uplatnenie ...
c)
nedodrží podmienky regulácie cien ustanovené cenovým orgánom podľa § 7 alebo osobitným predpisom,2)
d)
nesplní povinnosti podľa § 13 až 15 alebo odovzdá cenovému kontrolnému orgánu nepravdivé údaje.
(2)

Kupujúci poruší cenovú disciplínu, ak kúpi tovar za inú ako pevnú cenu podľa § 6.

(3)

Porušením cenovej disciplíny podľa odseku 2 je aj kúpa tovaru za cenu, ktorá nezodpovedá regulácii cien ...

(4)

Porušením cenovej disciplíny je aj

a)
nedodržanie ustanovení § 3 ods. 2 a 3,
b)
dohodnutie neprimeranej ceny podľa § 12,
c)
nesplnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených cenovým kontrolným orgánom v určenej lehote.

Konanie o porušení cenovej disciplíny

§ 18
(1)

Ak cenové kontrolné orgány zistia u kontrolovaného subjektu porušenie cenovej disciplíny podľa § 17, ...

a)
vo výške od 30 000 eur až do päťnásobku rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá ...
b)
od 30 000 až do 75 000 eur, ak sa rozdiel podľa písmena a) nedá vyčísliť alebo ak ide o iné porušenie ...
(2)

Ak cenový kontrolný orgán opakovane zistí porušenie cenovej disciplíny v priebehu 12 mesiacov, môže ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia cenovej disciplíny cenovými kontrolnými ...

(4)

Pri ukladaní pokút podľa odseku 1 písm. b) a podľa odseku 2 prihliadnu cenové kontrolné orgány najmä ...

(5)

Pokuty uložené cenovými orgánmi uvedenými v § 20 ods. 1 písm. a) až d), g) a h) sú príjmom štátneho ...

(6)

Uložením pokuty nie je dotknuté právo na vydanie bezdôvodného obohatenia16) tomu, na úkor koho sa získalo. ...

(7)

Pokuty uložené za porušenie cenovej disciplíny sú splatné do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia ...

(8)

V konaní o porušení cenovej disciplíny sa postupuje podľa osobitného predpisu.17)

§ 19
(1)

V konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú ministerstvo, Ministerstvo zdravotníctva ...

(2)

Ak v konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú vyššie územné celky alebo obce, alebo ...

ŠIESTA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV V OBLASTI CIEN

§ 20
(1)

Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú tieto cenové orgány:

a)
ministerstvo,
b)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
d)
iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,18a)
e)
vyšší územný celok,
f)
obec,
g)
správy finančnej kontroly,12)
h)
Slovenská obchodná inšpekcia.19)
(2)

Ministerstvo

a)
vypracováva koncepciu cenovej politiky,
b)
ustanovuje podmienky pre dohodovanie a reguláciu cien podľa tohto zákona,
c)
rozhoduje vo veciach regulácie cien,
d)
určuje rozsah cenovej evidencie,
e)
určuje zásady cenovej kontroly,
f)
vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
g)
zabezpečuje informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly ...
h)
informuje verejnosť o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
i)
poveruje vyššie územné celky rozhodovaním vo veciach regulácie cien a výkonom cenovej kontroly,
j)
poveruje správy finančnej kontroly výkonom cenovej kontroly,
k)
usmerňuje činnosť vyšších územných celkov v oblasti cien,
l)
odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje cenovú kontrolu vykonávanú správami finančnej kontroly, ...
(3)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až h) v oblasti ...

(4)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku ...

(5)

Vyššie územné celky

a)
určujú po prerokovaní s obcou maximálne ceny tovaru miestneho významu v rozsahu ustanovenom ministerstvom, ...
b)
znižujú po prerokovaní s obcou úradne určené maximálne ceny miestneho významu v rozsahu ustanovenom ...
c)
vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak k porušeniu ...
(6)

Obce

a)
určujú maximálne ceny mestskej električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy a
b)
vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak ide o ich ...
(7)

Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien podľa odseku 2 písm. b) až h) v prípadoch ...

(8)

Pôsobnosť v oblasti cenovej kontroly vykonávajú okrem orgánov uvedených v odsekoch 2 až 6 aj správy ...

SIEDMA ČASŤ

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní17) s výnimkou rozhodovania ...

§ 22

Na vykonanie tohto zákona môže vydať ministerstvo všeobecne záväzné právne predpisy o podrobnostiach ...

§ 23
(1)

Pri porušení cenových predpisov, ku ktorému došlo pred účinnosťou tohto zákona, na konanie o porušení ...

(2)

Odo dňa účinnosti tohto zákona nemožno postupovať podľa všeobecne záväzných nariadení obcí vydaných ...

§ 23a
(1)

Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. januárom 2004 dokončia cenové kontrolné orgány ...

(2)

Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. januára 2004 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v ...

§ 23b
(1)

Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. marcom 2005 dokončia cenové kontrolné orgány v ...

(2)

Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. marca 2005 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § ...

§ 23c - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008

Na prepočet sadzieb ustanovených v § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 2 na slovenské koruny sa v období ...

§ 23d
(1)

Cenu dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o vecnom usmerňovaní ...

(2)

Regulácia cien, ktorá bola ustanovená pred 1. novembrom 2008 a ktorá nie je ustanovená spôsobom regulácie ...

§ 23e
(1)

Do 31. decembra 2010 pôsobnosť v oblasti cien v rozsahu podľa § 20 ods. 2 písm. b), c) a f) v prípadoch ...

a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblastiach patriacich do jeho pôsobnosti ...
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti maloobchodného predaja tovaru a poskytovania ...
c)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu ...
d)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v oblasti školského stravovania24) a v ďalších oblastiach ...
(2)

Cenové orgány uvedené v odseku 1 do 31. decembra 2010 posudzujú vývoj cien v rozsahu pôsobnosti podľa ...

§ 23f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)

Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. januárom 2010 dokončia cenové kontrolné orgány ...

(2)

Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. januára 2010 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v ...

§ 23g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019

Cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. mája 2019 vykonáva kontrolu v rozsahu ...

§ 24

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

2.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien. ...

3.

§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových ...

4.

§ 7 až 12 vyhlášky Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 9/1966 Zb. o vykonávaní kontroly ...

5.

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií ...

6.

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 38/1992 Zb. o vyrovnávacích dávkach pri dovoze.

7.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 34/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 ...

§ 24a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 1a)  Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1b)  Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 4 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
 • 5)  Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon ...
 • 6a)  Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákon č. 276/2001 Z. z.
 • 7)  § 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona ...
 • 7b)  § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z. ...
 • 9)  § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami. ...
 • 10)  § 8 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 10a)  § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 14)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
 • 15a)  Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15b)  § 20 ods. 2 a 3 a § 24 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 16)  § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 18a)  Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...
 • 19a)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 20)  § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
 • 21)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových ...
 • 23)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 24)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore