Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.10.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Konkurz a reštrukturalizácia, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST77JUD17920DS70EUPP26ČL1

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 581/2004 s účinnosťou od 01.10.2021 na základe 252/2021

Legislatívny proces k zákonu 252/2021§ 18
Pôsobnosť úradu

(1)
Úrad
a)
vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že
1.
dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu,37)
2.
vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
3.
rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov podľa § 77a, ak námietkam nevyhovela zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu,38ab)
4.
vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu,38d)
5.
vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,39)
6.
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v súlade s osobitným zákonom,39a)
7.
zasiela ministerstvu zdravotníctva kópie rozhodnutí o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné39c) vydané jednotlivým zdravotným poisťovniam a kópie rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného39d) vydané jednotlivým zdravotným poisťovniam do troch dní od vydania rozhodnutí,
8.
zasiela ministerstvu zdravotníctva údaje na účely výpočtu indexu rizika nákladov z centrálneho registra poistencov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,39e)
9.
vydáva platobný výmer na pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného predpisu,39f)
b)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti40) a vedenie zdravotnej dokumentácie40aaa) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 2, 3 a 11)
1.
ukladá sankcie,
2.
podáva návrhy na uloženie sankcie,
3.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
vykonáva dohľad nad poskytovaním osobitného liečebného režimu podľa osobitného predpisu40aa) v detenčnom ústave tým, že dohliada na správne poskytovanie osobitného liečebného režimu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 5)
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci tým, že dohliada na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,40a) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 4 a 8)
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
vydáva zdravotným poisťovniam rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné39c) a rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného,39d)
f)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
g)
plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva zdravotníctva,
h)
je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom iných členských štátov na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,41)
i)
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi z iného členského štátu v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s inými členskými štátmi, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
j)
zabezpečuje elektronickú výmenu dát v súvislosti s úlohou styčného orgánu podľa písmena h) s prístupovým bodom v súlade s osobitným predpisom,41aaa) a technicky zabezpečuje prenos údajov vyplývajúcich z uplatňovania osobitných predpisov,18l) v podmienkach Slovenskej republiky,
k)
vykonáva činnosť národného kontaktného miesta (§ 20d),
l)
vykonáva dohľad nad zdravotnou poisťovňou v nútenej správe a počas likvidácie,
m)
určuje výšku podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým zdravotným poisťovniam podľa § 8 ods. 5,
n)
kontroluje správnosť zaradenia poistenca alebo platiteľa poistného do zoznamu poistencov a platiteľov poistného podľa osobitného predpisu,41aab)
o)
organizuje školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel,
p)
zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „rozpis úradu“) podľa § 47da,
q)
uhrádza
1.
úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady,
1a.
poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,
1b.
prehliadajúcemu lekárovi, ktorý nie je lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da,
2.
úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela prehliadajúcemu lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela, ak sa prehliadka mŕtveho tela vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
3.
úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
r)
vydáva oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
s)
uskutočňuje vzdelávanie prehliadajúcich lekárov o prípadových štúdiách úradu týkajúcich sa úmrtí,
t)
vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,41aac)
u)
vyhlasuje výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zriaďuje komisiu na výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
v)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu.
(3)
Na plnenie úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, môže úrad zriaďovať pobočky.
(4)
Úrad je povinný poskytovať ministerstvu zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti informácie o poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte v členení na zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov18l) a cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v elektronickej podobe najneskôr do 5. marca nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, a to
a)
zoznam rozhodnutí úradu o odvolaní poistenca proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o neudelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,18l) o neudelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť18n) alebo o neudelení dodatočného súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) v rozsahu
1.
poradové číslo,
2.
číslo odvolania,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
dátum prijatia odvolania,
5.
odôvodnenie odvolania,
6.
dátum vydania rozhodnutia,
7.
rozhodnutie úradu,
8.
odôvodnenie rozhodnutia úradu,
b)
celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých členských štátov,
c)
počet prípadov čerpania zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch poistencami podľa jednotlivých členských štátov,
d)
počet prípadov čerpania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike poistencami iného členského štátu podľa jednotlivých členských štátov,
e)
celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike čerpanú poistencami z iných členských štátov podľa jednotlivých členských štátov.
(5)
Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 4 v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 47da
Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

(1)
Prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú na základe rozpisu úradu, ak nie je v odseku 9 uvedené inak. Úrad vyhotoví rozpis úradu tak, aby úplne zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na území okresu; úrad úplne zabezpečí vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, ak bude na každý deň rozpisu úradu zabezpečený dostatočný počet prehliadajúcich lekárov, aby bolo pokryté celé územie okresu, pre ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje.
(2)
Úrad zaradí do rozpisu úradu najprv na základe dobrovoľnosti prehliadajúcich lekárov, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1; úrad do rozpisu úradu nezaradí zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f ods. 1 a ktorý vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka vo vojenskom zdravotníctve.
(3)
Ak úrad nedokáže na území okresu úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa odseku 2 na základe dobrovoľnosti, doplní do rozpisu úradu lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti63g) alebo lekára poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti,63h) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území okresu, pre ktorý nie je zabezpečené vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa odseku 2. Lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekár poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu, sa považuje za prehliadajúceho lekára; osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevyžaduje.
(4)
Úrad je povinný do rozpisu úradu zaraďovať prehliadajúcich lekárov podľa odseku 3 rovnomerne.
(5)
Úrad zverejňuje rozpis úradu na svojom webovom sídle najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý o jeden mesiac predchádza kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje; úrad zverejňuje rozpis v rozsahu uvedenom v odseku 6 okrem telefonického kontaktu. Ak má úrad k dispozícii e-mailovú adresu poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo lekára uvedeného v rozpise úradu, zašle rozpis úradu aj na túto e-mailovú adresu. Rozpis úradu sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a lekárom dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle úradu. Úrad zašle rozpis úradu operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje.
(6)
Rozpis úradu zasielaný operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby obsahuje najmä
a)
obdobie, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje,
b)
určenie okresu, pre ktorý sa vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zabezpečuje,
c)
zoznam prehliadajúcich lekárov s uvedením mena a priezviska, telefonického kontaktu a dátumu a času, v ktorom budú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.
(7)
Prehliadajúci lekár je povinný
a)
vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu,
b)
poskytnúť úradu kontaktné údaje vrátane telefonického kontaktu na účely vykonávania prehliadok mŕtvych tiel podľa rozpisu úradu,
c)
bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vykonať prehliadku mŕtveho tela,
d)
nariaďovať pitvy podľa § 48.
(8)
Prehliadka mŕtveho tela lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárom poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu, je vykonaná bezodkladne aj vtedy, ak k oznámeniu úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby dôjde
a)
počas jeho ordinačných hodín schválených podľa osobitného predpisu63i) a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ich skončení alebo
b)
v čase, v ktorom je týmto lekárom poskytovaná pevná ambulantná pohotovostná služba podľa osobitného predpisu63j) a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ukončení času, v ktorom sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje.
(9)
Ak prehliadajúci lekár zaradený v rozpise úradu podľa odseku 5 nemôže v čase určenom v rozpise úradu vykonávať prehliadky mŕtvych tiel, je povinný
a)
vopred zabezpečiť svoje zastupovanie v rozsahu rozpisu zverejnenom na webovom sídle úradu podľa odseku 5 a
b)
najneskôr v deň, keď má vykonávať prehliadky mŕtvych tiel podľa rozpisu zverejneného podľa odseku 5, oznámiť úradu a operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby meno a priezvisko, telefonický kontakt na zastupujúceho lekára spoločne s dátumom a časom, v ktorom bude zastupujúci lekár vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.
(10)
Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonať aj lekár poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, a to v prípade, ak vykonaním prehliadky mŕtveho tela neohrozí poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti inej osobe. Ak smrť osoby nastala až po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom podľa prvej vety, tento lekár je po vykonaní prehliadky mŕtveho tela povinný nariadiť pitvu podľa § 48.
zobraziť paragraf
§ 47f
Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel

(1)
Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel
a)
zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár,63c) ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
b)
zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár,63c) ktorý nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ani zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
c)
zamestnancovi úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a ktorý má osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a b) zdravotnícky pracovník priloží kópiu osvedčenia o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.
(3)
Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zaniká
a)
smrťou oprávnenej fyzickej osoby alebo vyhlásením oprávnenej fyzickej osoby za mŕtvu alebo
b)
vrátením oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel úradu.
(4)
Na vydávanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
zobraziť paragraf
§ 48
Vykonávanie pitvy

(1)
Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.
(2)
Pitvu nariadi úrad alebo prehliadajúci lekár na základe prehliadky mŕtveho tela podľa § 47b, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, alebo z iných dôvodov ustanovených v odseku 3. Úrad alebo prehliadajúci lekár môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou57) zomrelému.
(3)
Úrad alebo prehliadajúci lekár za podmienok ustanovených týmto zákonom nariadi pitvu
a)
pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení
1.
na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,
2.
v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),
3.
pri podozrení na iatrogénne poškodenie,
b)
pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie,
c)
pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
d)
pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,
e)
po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s výnimkou odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu,
f)
osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,
g)
pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,
h)
pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
i)
pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
j)
pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
k)
pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby, v zariadení na výkon trestu odňatia slobody alebo v detenčnom ústave,
l)
pri úmrtí osoby po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ak prehliadku mŕtveho tela vykonal tento lekár.
(4)
Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu.
(5)
Ak sa pitva odmietla podľa odseku 4, možno ju napriek tomu vykonať
a)
pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
b)
pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
c)
pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
d)
pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
e)
po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od mŕtveho darcu,
f)
v prípadoch násilnej smrti alebo v prípade dôvodného podozrenia na násilnú smrť,
g)
z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.65)
(6)
Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti,66) ak osoba neodmietla pitvu podľa odseku 4.
(7)
Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu,67) len ak ide o odobratie orgánov na účely transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov.68)
(8)
O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. Kópiu pitevného protokolu úrad elektronicky zašle národnému centru a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,68aa) ktorý vykonal odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. K pitevnému protokolu sa pripojí správa o odbere orgánov alebo tkanív, ak sa takýto odber uskutočnil. Formu a náležitosti pitevného protokolu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(9)
Pitvu môže samostatne vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných programoch druhého stupňa43) v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo.
(10)
Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý
a)
bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho,
b)
vykonal u mŕtveho odber orgánov,
c)
vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie.
(11)
Pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho lekárstva, ktorých materiálno-technické vybavenie musí zodpovedať ustanoveným požiadavkám; zoznam pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy a požiadavky na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(12)
Na pracoviská ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 sa na nakladanie s majetkom štátu ustanovenia o ponukovom konaní podľa osobitného predpisu68a) nepoužijú.
(13)
Účasť študentov a iných osôb na pitve sa uskutočňuje na základe dohody uzatvorenej medzi úradom a príslušnou školou.
(14)
Úrad v súvislosti s výkonom pitvy odoberá z mŕtvych tiel biologický materiál na účely diagnostiky a na ďalšie účely určené zákonom.
zobraziť paragraf
§ 50
Podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií

(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení tohto zákona, osobitného predpisu37) alebo podmienok určených v povolení (§ 37 ods. 3), môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov zdravotnej poisťovni
a)
obmedziť alebo dočasne zastaviť voľné nakladanie s aktívami,
b)
uložiť predbežné opatrenie,69)
c)
zrušiť povolenie z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 39 ods. 2),
d)
uložiť povinnosť vypracovať ozdravný plán (§ 51),
e)
zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60),
f)
nariadiť prevod poistného kmeňa (§ 61),
g)
dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 62),
h)
uložiť povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
i)
uložiť povinnosť vykonať opravu účtovných záznamov,
j)
uložiť povinnosť skončiť nepovolenú činnosť,
k)
uložiť povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov a s fondmi tvorenými zo zisku,
l)
uložiť povinnosť krátiť výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne (§ 6a) o prekročenú sumu v kalendárnom roku, v ktorom sa prekročenie zistilo,
m)
uložiť pokutu (§ 64 ods. 1).
(2)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne,40) podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
a)
pokutu (§ 64 ods. 2) alebo
b)
zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.
(3)
Ak v odseku 13 nie je ustanovené inak, ak úrad pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zistí iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú z porušenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,70) podľa závažnosti zistených nedostatkov môže podať na príslušnom orgáne71) návrh na
a)
uloženie pokuty,
b)
dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
c)
dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
d)
začatie disciplinárneho konania.
(4)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci zistí, že ošetrovateľská starostlivosť nebola poskytnutá správne,40a) alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť zariadeniu sociálnych služieb pokutu (§ 64 ods. 4).
(5)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním osobitného liečebného režimu v detenčom ústave zistí, že osobitný liečebný režim nebol poskytnutý podľa osobitného predpisu,40aa) alebo ak úrad zistí porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie,40aaa) alebo porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť detenčnému ústavu pokutu (§ 64 ods. 7).
(6)
Pokuty za porušenie povinností platiteľom poistného, poistencom a inou povinnou osobou upravuje osobitný predpis.37)
(7)
Ak úrad zistí porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom,71a) podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu (§ 64 ods. 5).
(8)
Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47b ods. 3 až 6, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť lekárovi pokutu (§ 64 ods. 5).
(9)
Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47da ods. 7 a 9, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť lekárovi pokutu (§ 64 ods. 6).
(10)
Sankcie a opatrenia ustanovené v odseku 1 môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane. Úrad nemôže súčasne s rozhodnutím o zrušení povolenia uložiť zdravotnej poisťovni pokutu.
(11)
Pokuty podľa odseku 2 písm. a) odsekov 4, 5 a 7 až 9 môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane; súčasne s uložením pokuty môže uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov.
(12)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
a)
pokutu (§ 64 ods. 9) alebo
b)
zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.
(13)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí porušenie povinnosti viesť zdravotnú dokumentáciu40aaa) podľa osobitného predpisu,40aaa) podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu (§ 64 ods. 5).
(14)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti u toho istého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti opakovane zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne,40) môže podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty uloženej podľa § 64 ods. 2 najviac do úhrnnej výšky dvojnásobku sumy uvedenej v § 64 ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 64
Pokuty za správne delikty

(1)
Úrad môže uložiť zdravotnej poisťovni
a)
za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom pokutu až do výšky 165 969 eur; najmenej vo výške 3 319 eur,
b)
za porušenie povinností ustanovených osobitným predpisom37) pokutu až do výšky 3 319 eur; ak ide o nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo inej povinnosti podľa osobitného predpisu,81a) do výšky 331 eur.
(2)
Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v § 50 ods. 2 pokutu až do výšky
a)
3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b)
9 958 eur, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Ak úrad zistí, že právnická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu alebo predchádzajúci súhlas úradu, bez povolenia úradu alebo bez predchádzajúceho súhlasu úradu, uloží právnickej osobe podľa závažnosti spôsobených následkov pokutu až do výšky 33 193 eur.
(4)
Úrad môže uložiť zariadeniu sociálnej pomoci za podmienok ustanovených v § 50 ods. 4 pokutu až do výšky 9 958 eur.
(5)
Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom71a) a lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47b ods. 3 až 6 a za podmienok ustanovených v § 50 ods. 7 alebo ods. 8 pokutu až do výšky 1 000 eur.
(6)
Úrad môže uložiť lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47da ods. 6 a za podmienok ustanovených v § 50 ods. 9 pokutu až do výšky 1 000 eur.
(7)
Úrad môže uložiť detenčnému ústavu za podmienok ustanovených v § 50 ods. 5 pokutu až do výšky 9958 eur.
(8)
Úrad môže uložiť tretej osobe za porušenie povinnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť pokutu až do výšky 330 eur, a to aj opakovane.
(9)
Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v § 50 ods. 12 pokutu až do výšky
a)
3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b)
9 958 eur, ak ide o právnickú osobu.
(10)
Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty.
(11)
Pokuty podľa odsekov 1 až 7 možno uložiť do troch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(12)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(13)
Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa tohto zákona, sa osoba zbaví, ak preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa tohto zákona. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 86zi
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021


Oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydané úradom do 30. septembra 2021 sa považujú za oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f účinného od 1. októbra 2021.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore