Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 31.03.2024

Platnosť od: 06.03.2024
Účinnosť od: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Územná samospráva, Podpora výstavby, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 31.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 32/2024 s účinnosťou od 31.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 3 sa slová „odseky 4 až 11“ nahrádzajú slovami „odseky 4 až 16“.
2.
V § 3 odsek 4 znie:

„(4)
Zakladateľská zmluva agentúry a jej zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády.“.

3.
V § 3 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
4.
V § 3 odsek 7 znie:

„(7)
Členov predstavenstva agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry.“.

5.
V § 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:

„(8)
Členov dozornej rady agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry. Dozorná rada musí mať minimálne troch členov.

(9)
Generálneho riaditeľa agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry.

(10)
Na vzdanie sa funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry sa vzťahujú primerane ustanovenia osobitného predpisu.6a)

(11)
Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo generálnym riaditeľom.

(12)
Stanovy agentúry a ich zmeny schvaľuje členská schôdza agentúry.“.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 13 až 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Výšku ročného členského poplatku členov agentúry schvaľuje členská schôdza.“.

7.
Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ustanovenia § 3 ods. 6 až 11 v znení účinnom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa vzťahujú aj na členov predstavenstva, členov dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry ustanovených do funkcie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z. a zákona č. 137/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 7a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní na zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu21f) a jeho výkon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21f znie:

„21f) Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní na zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu19aaa)a jeho výkon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aaa znie:

„19aaa) Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 359/2020 Z. z., zákona č. 212/2021 Z. z., zákona č. 506/2021 Z. z. a zákona č. 317/2023 Z. z. sa mení takto:

V § 15 odsek 27 znie:

„(27)
Na konanie o poskytovaní podpory sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

Čl. V

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z., zákona č. 86/2022 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 182 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).

2.
V § 182 ods. 2 písm. r) sa slová „a) až r)“ nahrádzajú slovami „a) až q)“.
3.
V § 184b odsek 1 znie:

„(1)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 môžu vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie (ďalej len „odborný garant“).“.

4.
V § 184b ods. 2 úvodná veta znie:

„(2)
Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 vykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta, odborný garant vykonáva vo verejnom obstarávaní tieto činnosti:“.

5.
V § 184b ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
6.
V § 184b ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo odborná prax vo verejnom obstarávaní v rozsahu podľa odseku 7“.
7.
V § 184b sa vypúšťajú odseky 7 a 10 až 12.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8 a doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 9.

8.
V § 184j odsek 2 znie:

„(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborných garantov toho, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin podľa § 184b ods. 8.“.

9.
V § 184j sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
10.
V § 184k sa vypúšťajú odseky 2 až 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 2 a 3.

11.
§ 184l a 184m sa vypúšťajú.
12.
V § 184o ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
13.
§ 184o sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11)
V zozname registrovaných osôb sa na webovom sídle úradu uverejňujú údaje uvedené v odseku 10 okrem údaja o mieste trvalého pobytu registrovanej osoby.

(12)
Úrad môže registrovanej osobe pozastaviť výkon činnosti z dôvodov podľa § 184n.“.

14.
§ 184p sa vypúšťa.
15.
V § 185 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 184k ods. 2 až 4, § 184l,“ a slová „§ 184p ods. 1,“.
16.
§ 187n vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 133/2023 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení takto:

V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore