Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022


Platnosť od: 15.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS8 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2013 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 359/2020

Legislatívny proces k zákonu 359/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Štátnom fonde rozvoja bývania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Štátny fond rozvoja bývania1) je právnická osoba so sídlom v Bratislave (ďalej len „fond“).

(2)

Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ...

(3)

Na účely tohto zákona je fond finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov ...

§ 2
Správa fondu
(1)

Správcom fondu je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)

Štatutárnym orgánom fondu je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby ...

§ 3
Príjmy fondu

Príjmami fondu sú

a)

splátky istiny úverov poskytnutých z fondu,

b)

splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

c)

výnosy zo sankcií uložených fondom,

d)

výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici okrem výnosov z prostriedkov poskytnutých ...

e)

príjmy z výťažku pri výkone exekúcie, príjmy z výťažku pri výkone dobrovoľnej dražby,

f)

zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka a zostatky prostriedkov ...

g)

zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ“) okrem zostatkov vrátenej ...

h)

výnosy z účtov zriadených fondom pre žiadateľov v banke podľa § 5 ods. 5 na realizáciu finančných operácií ...

i)

dary,

j)

dotácie zo štátneho rozpočtu,1)

k)

finančné prostriedky Európskej únie,

l)

iné príjmy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

§ 4
Použitie prostriedkov fondu
(1)

Prostriedky fondu možno použiť na

a)
štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového ...
b)
výdavky súvisiace s činnosťou fondu.
(2)

O zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok rozpočtu verejnej správy alebo na schodok rozpočtu ...

(3)

Výdavky súvisiace s činnosťou fondu, okrem výdavkov za bankové služby3a) a výdavkov za vykonanie finančných ...

(4)

Výdavky súvisiace s činnosťou fondu možno zvýšiť o odplatu za vykonávanie finančného nástroja podľa ...

(5)

Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

§ 5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

(3)

Po zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného ...

(4)

Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici v štruktúre podľa ich zdrojov.

(5)

Fond môže poveriť vykonávaním finančných operácií súvisiacich s používaním prostriedkov fondu podľa ...

(6)

Štátna pokladnica na základe príkazu fondu uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do banky podľa odseku ...

(7)

V rozpočte fondu sa osobitne rozpočtujú finančné prostriedky na

a)
obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b), na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného ...
b)
obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu financované z príjmov ...
c)
obnovu bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c), ktorou sa dosiahne zlepšenie jej energetickej hospodárnosti, ...
d)
obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f), na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného ...
§ 6
Účel podpory
(1)

Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

a)
obstaranie bytu
1.
výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne ...
2.
kúpou bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
b)
obstaranie nájomného bytu
1.
výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy ...
2.
kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
3.
stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c)
3a.
nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...
3b.
má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám ...
3c.
má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou,6c) ...
4.
stavebnou úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne byt ...
c)
obnova bytovej budovy
1.
modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu7) ...
2.
odstránením systémovej poruchy bytového domu,8)
3.
stavebnými úpravami existujúceho bytového domu alebo jeho samostatne užívanej časti alebo rodinného ...
4.
stavebnými úpravami bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,
d)
výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb alebo ...
e)
obnova zariadenia sociálnych služieb
1.
stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ...
2.
modernizáciou alebo rekonštrukciou obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných ...
f)
obstaranie technickej vybavenosti8a) podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie ...
1.
výstavbou technickej vybavenosti,
2.
kúpou technickej vybavenosti,
g)
kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie bola poskytnutá ...
h)
obstaranie ubytovacieho domu
1.
výstavbou ubytovacieho domu vrátane ubytovacieho domu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou ...
2.
kúpou ubytovacieho domu.
(2)

Na účely tohto zákona sa polyfunkčným domom rozumie budova so zmiešaným účelom užívania, v ktorej najmenej ...

(3)

Podporu na kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu, kúpu nájomného bytu podľa odseku 1 písm. ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu žiadateľom, ...

a)
sú manželia podľa § 10 ods. 5 písm. a), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti ...
b)
je fyzická osoba, ktorej skončilo poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí ...
c)
je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c).
(5)

Na účely tohto zákona modernizáciou bytového domu podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu sa rozumie

a)
výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome,
b)
výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome, ...
c)
stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní ...
d)
iná modernizácia bytového domu neuvedená v písmenách a) až c) a v odseku 1 písm. c) druhého bodu alebo ...
(6)

Na účely tohto zákona zariadením sociálnych služieb sa rozumie zariadenie podporovaného bývania, zariadenie ...

(7)

Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, ...

(8)

Na účely tohto zákona sa ubytovacím domom rozumie najmä ostatná budova na bývanie, ktorá je určená na ...

(9)

Súčasťou ubytovacieho domu môže byť aj spoločný priestor, ktorým sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, ...

(10)

Podporu na účel podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu možno poskytnúť aj vtedy, ak sa stavebnými úpravami ...

§ 7
Žiadateľ
(1)

Žiadateľom môže byť

a)
fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...
b)
obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
c)
samosprávny kraj,
d)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,11)
e)
vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom,12) ktorý vykonáva správu ...
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby ...
g)
iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)

Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom ...

(3)

Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom ...

(4)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku ...

(5)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo zateplenie bytovej ...

(6)

Podporu na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno ...

(7)

Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia sociálnych ...

(8)

Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi podľa ...

(9)

Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b), ...

(10)

Podporu na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) možno poskytnúť žiadateľovi podľa ...

§ 8
Forma a výška podpory
(1)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru s lehotou splatnosti najviac 40 rokov a v rozsahu najviac 100 % ...

a)
najviac 120 000 eur na byt, ak ide o obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
najviac 1 350 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ak ide o obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. ...
c)
najviac 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,15) ak ide o modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. ...
d)
najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ak ide o zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 ...
e)
najviac 30 000 eur na byt, ak ide o stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § ...
f)
najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a ...
g)
najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných ...
h)
najviac 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb, ak ide o ...
i)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, jednu obytnú miestnosť alebo na jednu obstarávanú ...
j)
najviac 17 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, jednu obytnú miestnosť alebo na jednu obstarávanú ...
k)
najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu ...
(2)

Suma úveru vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhli na celé desiatky eur smerom nadol.

(3)

Obstarávacím nákladom obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného bytu ...

(4)

Obstarávacím nákladom obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu, obstarania nájomného bytu ...

(5)

Obstarávacím nákladom obnovy bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) a obnovy zariadenia sociálnych ...

(6)

Do obstarávacieho nákladu stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 ...

(7)

Obstarávacím nákladom obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu je cena ...

(8)

Obstarávacím nákladom kúpy pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo ...

(9)

Obstarávacím nákladom podľa odsekov 3 až 8 sa rozumie cena vrátane dane z pridanej hodnoty.15c)

(10)

Do obstarávacieho nákladu zateplenia bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu, obnovy ...

Podmienky a postup pri poskytovaní podpory
§ 9
Všeobecné podmienky poskytnutia podpory
(1)

Podpora sa poskytne žiadateľovi, ktorý splní podmienky ustanovené týmto zákonom a ktorý preukáže schopnosť ...

a)
platiť splátky istiny úveru a úroky z úveru v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách a
b)
zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru.
(2)

Ak je žiadateľom člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c), schopnosť platiť splátky istiny úveru a ...

(3)

Podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)
neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu,
b)
nie je v likvidácii, v nútenej správe, v konkurze, v reštrukturalizácii alebo proti ktorému nebol zamietnutý ...
c)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
d)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov,15e)
e)
má vysporiadané iné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f)
plní záväzky voči iným veriteľom a
g)
spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(4)

Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a), b), e) a f) preukazuje správca podľa § 7 ods. 1 písm. e). ...

(5)

Čerpanie podpory sa realizuje bezhotovostným prevodom z účtu v banke podľa § 5 ods. 5 zriadeného fondom ...

(6)

Podporu, ktorá je štátnou pomocou, možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej ...

(7)

Termín dokončenia stavby, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, ...

(8)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu, tretieho bodu a štvrtého ...

(9)

Podmienka poskytnutia podpory podľa odseku 8 sa uplatní na účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ...

(10)

Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, ...

§ 10
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie bytu a na obstaranie nájomného bytu
(1)

Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. ...

a)
podlahová plocha bytu15) v bytovom dome16a) alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2,
b)
podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje ...
c)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.16b)
(2)

Podlahovú plochu bytu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o bývanie stavebne ...

(3)

Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočíta podlahová plocha podkrovného priestoru ...

a)
balkóna, lodžie a terasy a
b)
garáže do 25 m2.
(4)

Ak podľa tohto zákona je možné obstarať byt starší ako tri roky, ustanovenie odseku 1 písm. c) sa na ...

(5)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) poskytnúť, ...

a)
manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov; podmienku veku musí spĺňať každý ...
b)
manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré ...
c)
člena domácnosti,17) ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného ...
d)
odchovanca, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom ...
e)
osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelú fyzickú osobu, ktorej ...
(6)

Žiadateľovi podľa odseku 5 možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých ...

(7)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“) ...

a)
sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si ...
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie ...
c)
dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena b) má splnené záväzky ...
(8)

Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 7 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť ...

(9)

Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) je možné ...

(10)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ...

a)
priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 60 m2,
b)
obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú ...
c)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
zachová nájomný charakter bytu,
2.
zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.
dodrží pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu,24) ak odsek 17 neustanovuje inak.
(11)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. ...

a)
b)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
dodrží podmienky podľa odseku 10 písm. c) prvého bodu a druhého bodu,
2.
minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným ...
3.
ročné nájomné určí vo výške maximálne 10 % z obstarávacieho nákladu nájomného bytu.
(12)

Splnenie podmienky príjmu domácnosti podľa odseku 11 písm. b) druhého bodu sa posudzuje pri uzavieraní ...

(13)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. ...

a)
v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
b)
v obci s počtom obyvateľov nad 2 000,
c)
v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, ...
d)
v obci, na území ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) minimálne s 200 ...
(14)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel ...

(15)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) v rodinnom dome možno poskytnúť iba vtedy, ...

(16)

Podporu na obstaranie toho istého nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) je možné poskytnúť iba raz. ...

(17)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 10 vo výške 100 % obstarávacieho nákladu možno poskytnúť ...

a)
žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné ...
b)
sa stavba nachádza v obci,
1.
ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti,
2.
na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného predpisu24b) a
c)
sa žiadateľ zaviaže, že minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim ...
(18)

Na účely tohto zákona okresom s nízkou mierou nezamestnanosti je okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti ...

(19)

Počas lehoty splatnosti úveru na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo na obstaranie nájomného ...

Podmienky poskytnutia podpory na obnovu bytovej budovy
§ 11
Podmienky poskytnutia podpory na modernizáciu bytového domu
(1)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) možno poskytnúť len vtedy, ak ide o ...

(2)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. c) možno poskytnúť len vtedy, ak sa realizáciou ...

a)
zabezpečí prístup do všetkých bytov osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a
b)
dodržia podmienky ustanovené osobitným predpisom,26) ak je to technicky uskutočniteľné.
(3)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu možno poskytnúť aj žiadateľovi ...

(4)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) možno poskytnúť na vybudovanie nových ...

(5)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) nemožno poskytnúť na zriadenie novej ...

(6)

Modernizácia bytového domu uvedená v § 6 ods. 5 môže byť vykonávaná súčasne alebo postupne na jednej ...

§ 12
Podmienky poskytnutia podpory na odstránenie systémovej poruchy bytového domu
(1)

Podporu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno poskytnúť na ...

a)
obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu a tufobetónu na klimaticky najviac namáhanom štíte ...
b)
troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu,
c)
vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
d)
predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
e)
predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
f)
balkónov a lodžií bytového domu,
g)
vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu,
h)
obvodového plášťa z pórobetónových dielcov bytového domu,
i)
stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky aspoň 80 mm bytového ...
j)
atiky bytového domu,
k)
obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu,
l)
predsadenej lodžie bytového domu a obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu. ...
(2)

Popis výskytu systémovej poruchy bytového domu podľa odseku 1, vrátane jej sprievodných znakov a povinného ...

(3)

Podporu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno poskytnúť, ak

a)
existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom,28) ...
1.
výsledky stavebnej diagnostiky bytového domu s popisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom poškodenia, ...
2.
návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik,
3.
orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy,
b)
sa na stavbe budú realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 2,
c)
na stavbu bude spracovaný evidenčný list systémovej poruchy, ktorého vzor je ustanovený osobitným predpisom,29) ...
d)
sa systémová porucha odstraňuje zateplením a
1.
stavba sa navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý ...
2.
stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém podľa prvého bodu správu z inšpekcie vydanú akreditovaným ...
3.
pri realizácii stavby je zabezpečený dohľad odborným technickým dozorom, ktorým je fyzická osoba oprávnená ...
4.
súčasťou projektového riešenia zateplenia obvodového plášťa je odstránenie systémovej poruchy vystupujúcich ...
5.
obvodový plášť po zateplení spĺňa kritérium tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním ...
e)
nie je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za systémovú poruchu u zhotoviteľa stavby,
f)
na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na ten istý druh systémovej ...
g)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom bolo vydané pred 1. januárom 1994.
(4)

Podporu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo ...

§ 13
Podmienky poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy
(1)

Podporu na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť, ak sa ...

a)
dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe ...
b)
splnením hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria zodpovedajúcich najmä ...
c)
splnením kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním rovnej ...
(2)

Podporu na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť len vtedy, ...

a)
sú splnené podmienky podľa § 12 ods. 3 písm. d) prvého až tretieho bodu,
b)
súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce ...
c)
sa preukáže, že v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome bola systémová porucha ku dňu podania ...
d)
súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy,
e)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania aspoň desať rokov ...
f)
žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred ...
g)
sa žiadateľ v zmluve zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za päť ročných ...
h)
na zateplenie bytovej budovy neboli poskytnuté finančné prostriedky ministerstvom.
(3)

Podporu na zateplenie bytovej budovy možno poskytnúť aj vtedy, ak na zateplenie bytovej budovy alebo ...

§ 13a
Podmienky poskytnutia podpory na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome
(1)

Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého ...

a)
žiadateľom sú mladomanželia, ktorí spĺňajú podmienku podľa § 10 ods. 6,
b)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že bytová budova bola daná do užívania aspoň desať ...
c)
na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo ...
(2)

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom ...

(3)

Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 2 nepresiahne 6 000 eur.

(4)

Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 2 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť ...

(5)

Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého ...

(6)

Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého ...

§ 14
Podmienky poskytnutia podpory na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb
(1)

Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia sociálnych ...

(2)

Podporu na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu možno poskytnúť ...

(3)

Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť, ak sú dodržané ...

(4)

Na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu sa ustanovenie ...

(5)

Podporu na obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť na zákonom ...

§ 14a
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie technickej vybavenosti
(1)

Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť, ak bolo rozhodnuté ...

(2)

Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť, ak súvisí s ...

(3)

K obstarávanému nájomnému bytu možno poskytnúť podporu len na jeden z druhov technickej vybavenosti ...

(4)

K obstarávanému ubytovaciemu domu alebo obstarávanému zariadeniu sociálnych služieb nemožno poskytnúť ...

(5)

Ak obstaranie nájomného bytu, výstavba zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho domu ...

(6)

Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu možno poskytnúť ...

(7)

Splnenie povinnosti podľa odseku 5 sa nevyžaduje, ak žiadateľ vyhlási, že obstaranie prislúchajúcej ...

§ 14b
Podmienky poskytnutia podpory na kúpu pozemku
(1)

Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť, ak bolo rozhodnuté o poskytnutí podpory ...

(2)

Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť, ak súvisí s obstarávaním nájomných ...

(3)

Ak obstaranie nájomného bytu, výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho domu ...

(4)

Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel zmluvu ...

(5)

Kúpou pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) sa rozumie aj vyplatenie už poskytnutého úveru na kúpu tohto ...

(6)

Splnenie povinnosti podľa odseku 3 sa nevyžaduje, ak žiadateľ vyhlási, že kúpu pozemku zabezpečí bez ...

§ 14c
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie ubytovacieho domu
(1)

Podporu na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) možno poskytnúť len vtedy, ak

a)
počet ubytovacích buniek v ubytovacom dome je najmenej 10,
b)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu,16b)
c)
sa žiadateľ v zmluve zaviaže, že ubytovanie v ubytovacom dome bude poskytovať po dobu splatnosti úveru ...
d)
sa žiadateľ zaviaže, že v zmluve zriadi záložné právo na ubytovací dom obstaraný podľa tohto zákona ...
(2)

Podporu na obstaranie ubytovacieho domu možno poskytnúť len vtedy, ak sa stavba nachádza

a)
v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
b)
v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, ...
c)
v obci, na území ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) minimálne s 500 ...
(3)

Podporu na obstaranie toho istého ubytovacieho domu je možné poskytnúť iba raz.

(4)

Podporu na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) druhého bodu možno poskytnúť aj vtedy, ...

(5)

Podporu na obstaranie ubytovacieho domu nie je možné poskytnúť, ak sa obstaráva stavebnou úpravou bytovej ...

§ 15
Postup pri poskytovaní podpory
(1)

Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom

a)
obce, ktorá je sídlom okresu,35) mestskej časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v ...
b)
okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. ...
(2)

Žiadosť sa predkladá v termíne

a)
od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. ...
b)
od 15. januára do 31. mája príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f) ...
c)
od 15. januára do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), ...
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa neuplatní na predloženie žiadosti, ktorou sa rieši odstránenie následkov živelnej ...

(4)

Žiadosť obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
účel a požadovanú výšku podpory,
c)
údaje o stavbe,
d)
preukázanie schopnosti platenia splátok istiny požadovaného úveru a úrokov z požadovaného úveru podľa ...
e)
návrh na zabezpečenie záväzkov podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(5)

Identifikačné údaje podľa odseku 4 písm. a) sú

a)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. a)
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
adresa trvalého pobytu,
3.
dátum narodenia,
4.
rodné číslo,
5.
štátna príslušnosť,
6.
rodinný stav,
b)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) a c)
1.
názov obce alebo samosprávneho kraja,
2.
adresa obecného úradu alebo úradu samosprávneho kraja,
3.
identifikačné číslo organizácie,
c)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. d) až g)
1.
názov a sídlo žiadateľa,
2.
identifikačné číslo organizácie.
(6)

Návrh na zabezpečenie záväzkov podľa odseku 4 písm. e) sa preukazuje

a)
určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. ...
b)
označením bankovej záruky u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 alebo
c)
označením účtu zriadeného v banke, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv,36) ktorý bude ...
(7)

Obec v sídle okresu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu a do ...

(8)

Úplnú a overenú žiadosť obec v sídle okresu bezodkladne zašle fondu v poradí podľa doručenia úplnej ...

(9)

Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 7 neodstránil nedostatky, alebo žiadosť, ktorá ...

(10)

Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 9 môže podať podnet na preskúmanie postupu obce ...

(11)

Okresný úrad v sídle kraja bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu ...

(12)

Úplnú a overenú žiadosť okresný úrad v sídle kraja bezodkladne zašle fondu v poradí podľa doručenia ...

(13)

Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 11 neodstránil nedostatky alebo žiadosť, ktorá ...

(14)

Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 13, môže podať podnet na preskúmanie postupu okresného ...

(15)

Fond preskúma v lehote 30 dní odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 10 alebo odseku 14 postup obce ...

(16)

Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré ...

(17)

Ak má fond v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel, v lehote do 60 dní odo dňa ...

(18)

Ak je pre rozhodnutie o poskytnutí podpory nevyhnutné odstrániť nedostatky v žiadosti, fond vyzve žiadateľa, ...

(19)

Rozhodnutie fondu o poskytnutí podpory k žiadosti doručenej neskôr ako žiadosť, ku ktorej fond vyzval ...

(20)

Fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť bezodkladne žiadateľovi, ak

a)
žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom alebo
b)
sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel v príslušnom kalendárnom roku.
(21)

O poskytnutí podpory pri žiadosti predkladanej súčasne so žiadosťou o dotáciu na rozvoj bývania podľa ...

(22)

Žiadateľ, ktorému nebola poskytnutá podpora podľa odseku 20, môže podať podnet na preskúmanie rozhodnutia ...

(23)

Ministerstvo preskúma v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 22 postup fondu a v ...

(24)

Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa odseku 16 pre žiadosť, ktorá sa ...

(25)

Na účely tohto zákona sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, ...

(26)

Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.

§ 16
Zmluva
(1)

Fond poskytuje podporu na základe zmluvy.

(2)

Zmluva obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 5 a fondu,
b)
účel a výšku poskytnutej podpory,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z úveru,
e)
bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,
f)
podmienky čerpania podpory,
g)
technické podmienky stavby a dĺžku času jej uskutočnenia,
h)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
i)
sankcie za porušenie podmienok ustanovených v § 18,
j)
zabezpečenie záväzku žiadateľa na zachovanie nájomného charakteru bytu podľa § 10 ods. 10 písm. c) prvého ...
k)
zabezpečenie záväzku žiadateľa na poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa ...
l)
trvanie zmluvného vzťahu,
m)
podpisy zmluvných strán.
(3)

Práva a povinnosti zo zmluvy môže žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g) previesť na inú osobu len po predchádzajúcom ...

(4)

Fond uchováva po dobu platnosti zmluvného vzťahu doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia ...

§ 17
Kontrola

(1)

Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o výške podpory, podmienkach a postupe ...

(2)

Fond vykonáva kontrolu

a)
dodržania postupu podľa § 15 ods. 7 až 14,
b)
účelu použitia podpory,
c)
dodržiavania podmienok, za ktorých boli prostriedky fondu poskytnuté,
d)
dodržiavania zmluvných podmienok.

(3) Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a podkladov k čerpaniu podpory poskytnutej z fondu pred ...

a)

okresný úrad v sídle kraja u žiadateľa, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), d) až h),

b)

obec v sídle okresu u žiadateľa, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. a) a c).

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov.37) ...

§ 18
Sankcie
(1)

Ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, uplatní sa postup podľa ...

(2)

Žiadateľ je povinný finančné prostriedky vrátiť, ak porušil podmienky poskytnutia podpory na

a)
obstaranie bytu alebo nájomného bytu podľa § 10 ods. 1, 2, ods. 10 písm. a) a b), ods. 11 písm. a) alebo ...
b)
modernizáciu bytového domu podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2,
c)
odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 12 ods. 3 písm. b) alebo písm. d),
d)
zateplenie bytovej budovy podľa § 13 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b) až d),
e)
výstavbu zariadenia sociálnych služieb a obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14,
f)
obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a,
g)
kúpu pozemku podľa § 14b alebo
h)
obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c.
(3)

Za nedodržanie termínu dokončenia stavby podľa § 9 ods. 7 sa ukladá odvod vo výške 0,5 % zo sumy poskytnutého ...

(4)

Za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa § 10 ods.10 písm. c) prvého bodu ...

(5)

Za nedodržanie podmienky poskytnutia údajov o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie podľa § 13 ods. ...

(6)

Za nedodržanie podmienky zriadenia záložného práva k nehnuteľnosti sa ukladá odvod vo výške 0,5 % zo ...

(7)

Fond je povinný umožniť predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru na základe ...

(8)

Odvod, vrátenie nesplatenej časti úveru a penále podľa odsekov 1 až 6 ukladá a vymáha fond. Pri ukladaní ...

(9)

Fond môže na písomné požiadanie žiadateľa, uzavrieť so žiadateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o ...

§ 19
Informačný systém
(1)

Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý generuje poradie žiadostí podľa § 15 ods. 16 a obsahuje ...

(2)

Fond zverejňuje na svojom webovom sídle najmä

a)
schválený rozpočet fondu na poskytovanie podpory podľa účelu pre daný rozpočtový rok a návrh rozpočtu ...
b)
informácie pre žiadateľa nevyhnutné na podanie žiadosti,
c)
informácie o počte predložených žiadostí aj s objemom požadovanej podpory a počtom bytov, lôžok, ubytovacích ...
d)
informácie o počte uzatvorených zmlúv o poskytnutí podpory aj s objemom poskytnutej podpory a počtom ...
e)
informácie o počte žiadostí podľa § 15 ods. 20 písm. a) aj s objemom požadovanej podpory a počtom bytov, ...
(3)

Informácie podľa odseku 2 písm. c) až e) je fond povinný zverejniť štvrťročne k piatemu dňu kalendárneho ...

§ 20
Osobitné ustanovenie
(1)

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upravuje štatút fondu, ktorý schvaľuje minister.

(2)

Nevyčerpanú alebo neoprávnene vyčerpanú časť podpory je žiadateľ povinný vrátiť fondu.

(3)

Prevody prostriedkov podľa odseku 2 vykoná banka podľa § 5 ods. 5 na účet fondu v Štátnej pokladnici ...

§ 21
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)

výške poskytovanej podpory, ročnej úrokovej sadzbe úveru a lehote splatnosti úveru podľa účelu podpory ...

b)

všeobecných podmienkach poskytnutia podpory,

c)

obsahu žiadosti o poskytnutie podpory a forme jej predkladania.

§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)

Štátny fond rozvoja bývania podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších ...

(2)

Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy fondu vzniknuté pred 1. januárom ...

§ 23
Prechodné ustanovenia

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a

a)
boli overené do 31. decembra 2013, budú posúdené a fond o nich rozhodne v súlade so zákonom účinným ...
b)
neboli overené do 31. decembra 2013, sa vrátia späť žiadateľovi.
§ 23a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Ustanovenie § 8 ods. 13 sa vzťahuje na podporu poskytnutú od 1. januára 2016.

§ 23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Žiadateľovi, fyzickej osobe, ktorému fond poskytol úver na výstavbu bytu alebo kúpu bytu podľa predpisov ...

a)
spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 7 písm. a) a c) a
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti poskytnutého úveru na obstaranie bytu najneskôr do 31. decembra ...
(2)

Časť poskytnutého úveru podľa § 10 ods. 7 možno odpustiť len jedenkrát na každé dieťa žiadateľa, ktoré ...

§ 23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019

Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 30. júna 2019 ...

§ 23d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané pred 1. decembrom 2019, sa posúdia a fond o nich rozhodne ...

§ 23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa ...

(2)

Ustanovenie § 18 ods. 6 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2020 sa uplatní aj na zmluvy o poskytnutí ...

§ 23f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 31. decembra 2019 ...

§ 23g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Podmienka podľa § 10 ods. 17 prvej vety sa považuje za splnenú aj v prípade, ak žiadateľ o poskytnutie ...

a)
v roku 2018, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2021, alebo
b)
v roku 2019, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2022.
(2)

Podmienka podľa § 14a ods. 7 prvej vety sa považuje za splnenú aj v prípade, ak žiadateľ o poskytnutie ...

a)
v roku 2018, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2021, alebo
b)
v roku 2019, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2022.
(3)

Termín na predkladanie žiadostí podľa § 15 ods. 2 písm. c) a e) na kalendárny rok 2020 sa predlžuje ...

(4)

So žiadateľom, ktorému fond poskytol úver, ktorého splatnosť neuplynula pred vyhlásením mimoriadnej ...

§ 23h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného ...

§ 24
Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch ...

3.

vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach ...

§ 25
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 150/2013 Z. z.

  ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

  1.

  Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

  a)

  stredne ťažká forma

  b)

  ťažká forma (triparéza a kvadruparéza)

  2.

  Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy - ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu)

  3.

  Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)

  a)

  hemiplégia

  b)

  paraplégia

  c)

  kvadruplégia

  d)

  hemiparéza ťažkého stupňa

  e)

  paraparéza ťažkého stupňa

  f)

  kvadruparéza ťažkého stupňa

  4.

  Poškodenie miechy

  a)

  hemiplégia

  b)

  paraplégia

  c)

  kvadruplégia

  d)

  hemiparéza ťažkého stupňa

  f)

  paraparéza ťažkého stupňa

  g)

  kvadruparéza ťažkého stupňa

  5.

  Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba - ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou ...

  6.

  Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, ...

  a)

  stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti

  b)

  ťažká forma (imobilita)

  7.

  Myasténia gravis, myastenický syndróm - ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti

  8.

  Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny

  9.

  Strata oboch dolných končatín v stehne

  10.

  Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými ...

  11.

  Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom

  12.

  Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb

  13.

  Strata oboch dolných končatín v predkolení

  14.

  Stuhnutie oboch bedrových kĺbov po vyčerpaní možností konzervatívnej a radikálnej liečby

  15.

  Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení bez možnosti ďalšej liečby

  16.

  Stuhnutie oboch kolenných kĺbov po vyčerpaní možností konzervatívnej a radikálnej liečby

  17.

  Onkologické ochorenia v terminálnom štádiu s poruchami mobility

  18.

  Terminálne štádium chronickej obličkovej nedostatočnosti liečenej hemodialýzou

  Príloha č. 2 k zákonu č. 150/2013 Z. z.

  ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMU

  Porucha Druh systémovej poruchy Výskyt poruchy Sprievodný znak poruchy Povinný spôsob odstránenia poruchy ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 150/2013 Z. z.

  ZOZNAM MESTSKÝCH ČASTÍ V BRATISLAVE A V KOŠICIACH NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

  1.

  Bratislava - mestská časť Staré Mesto pre okres Bratislava I

  2.

  Bratislava - mestská časť Ružinov pre okres Bratislava II

  3.

  Bratislava - mestská časť Nové Mesto pre okres Bratislava III

  4.

  Bratislava - mestská časť Karlova Ves pre okres Bratislava IV

  5.

  Bratislava - mestská časť Petržalka pre okres Bratislava V

  6.

  Košice - mestská časť Staré Mesto pre okres Košice I

  7.

  Košice - mestská časť Západ pre okres Košice II

  8.

  Košice - mestská časť Dargovských hrdinov pre okres Košice III

  9.

  Košice - mestská časť Juh pre okres Košice IV

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú ...
 • 2a)  § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 3)  § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  § 5 písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...
 • 5)  § 15 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších ...
 • 6)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 6a)  § 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 87, 94 alebo § 102 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6c)  § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z. ...
 • 6d)  Čl. 11 druhý bod Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie Federálneho ...
 • 7)  § 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 8)  § 2 ods. 1 písm. n) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 8a)  § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 9a)  § 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 10)  Napríklad § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 11)  § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  § 8a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 13a)  § 7 písm. f) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
 • 13aa)  § 7 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 14)  § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15)  § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 15a)  Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 15b)  § 8 zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 15ba)  § 8 ods. 16 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 358/2020 Z. z.
 • 15c)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 15d)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 ...
 • 15e)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon č. 231/1999 ...
 • 16a)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 16b)  § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 18a)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 19)  § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 20)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 23)  § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
 • 24)  § 22 zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 24a)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 24b)  Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení ...
 • 25)  § 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a ...
 • 26)  § 56 až 64 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou ...
 • 27)  § 2 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k ...
 • 27a)  § 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27b)  § 14b ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 29)  Príloha č. 3 k zákonu č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
 • 30)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 31)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 3 písm. c) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 33)  STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť ...
 • 33a)  § 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod a piaty bod zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 34)  Napríklad zákon č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 36)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 38)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore