Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 550/2003 účinný od 01.08.2019

Platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD111DS8EUPPČL2

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 550/2003 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 214/2019

Legislatívny proces k zákonu 214/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní. ...

(2)

Probáciu a mediáciu vykonávajú probační a mediační úradníci. Probačný a mediačný úradník vo funkcii ...

(3)

Probačný a mediačný úradník vykonáva činnosť v štátnozamestnaneckom pomere na okresnom súde v obvode ...

(4)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky koncepčne a metodicky riadi a usmerňuje výkon probácie ...

(5)

Výkon probácie a mediácie a výkon kontroly výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami v obvode krajského ...

§ 2
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
probáciou
1.
kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých ...
2.
kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad,
3.
činnosť súvisiaca so zabezpečením predbežného šetrenia u obvineného,
4.
organizovanie, koordinovanie a výkon trestu povinnej práce a trestu domáceho väzenia,
5.
dohľad nad správaním obvineného, ak sa na dosiahnutie ochrany a posilnenia probácie použijú technické ...
6.
pomáhanie poškodenému, ak ide o zákaz priblíženia alebo zdržiavania sa v blízkosti obydlia poškodeného, ...
7.
pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu ...
b)
mediáciou mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným.
(2)

Mediácia sa vykonáva len so súhlasom poškodeného a obvineného. Ak je obvineným mladistvý, na vykonanie ...

§ 3
Činnosť probačného a mediačného úradníka
(1)

Probačný a mediačný úradník napomáha tomu, aby trestná vec mohla byť vo vhodných prípadoch prejednaná ...

a)
obstaráva podklady týkajúce sa osoby obvineného o jeho rodinnom, sociálnom a pracovnom prostredí,
b)
utvára podmienky na rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo schválení zmieru,
c)
uskutočňuje úkony na účely uzavretia dohody medzi poškodeným a obvineným o náhrade škody, ktorá vznikla ...
d)
vykonáva dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby a kontrolu výkonu trestov nespojených ...
e)
uskutočňuje pri výkone probácie a mediácie ďalšie úkony v trestnom konaní.
(2)

Probačný a mediačný úradník na základe rozvrhu práce uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti úkony na ...

a)
rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu alebo prokuratúry, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu, ...
b)
písomného pokynu predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora, ak ide o mediáciu,
c)
písomného pokynu predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora, ak ide o inštitút predbežného ...
d)
písomnej žiadosti riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
(3)

Vo vhodných prípadoch v oblasti mediácie uskutočňuje úkony aj bez pokynu podľa odseku 2 písm. b), najmä ...

(4)

Pri výkone probácie a mediácie je probačný a mediačný úradník oprávnený získavať informácie a poznatky ...

(5)

Orgány činné v trestnom konaní3) informujú probačného a mediačného úradníka o prípadoch, ktoré sú vhodné ...

(6)

Probačný a mediačný úradník vykonáva ochranný dohľad podľa osobitného zákona.4)

(7)

Probáciu vykonáva probačný a mediačný úradník pôsobiaci na tom súde, v ktorého obvode má pobyt obvinený ...

§ 4
Súčinnosť probačného a mediačného úradníka so štátnymi orgánmi a s ďalšími inštitúciami
(1)

Ak je to účelné, probačný a mediačný úradník pri výkone probácie a mediácie postupuje v súčinnosti s ...

(2)

V súvislosti s výkonom probácie a mediácie je probačný a mediačný úradník oprávnený obracať sa na štátne ...

(3)

Ak odmietne štátny orgán, obec, iná právnická osoba alebo fyzická osoba bezdôvodne vyhovieť dožiadaniu ...

(4)

Ak je vedené trestné konanie proti obvinenému vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo ...

§ 5
Predpoklady na výkon funkcie probačného a mediačného úradníka
(1)

Za probačného a mediačného úradníka môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý

a)
spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu,5)
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolvovaním magisterského právnického, učiteľského, teologického ...
(2)

Probačný a mediačný úradník je povinný zúčastňovať sa odbornej prípravy a vzdelávania organizovaných ...

§ 6
Práva a povinnosti probačného a mediačného úradníka
(1)

Probačný a mediačný úradník je pri výkone svojej funkcie povinný dodržiavať povinnosti podľa osobitného ...

(2)

Probačný a mediačný úradník je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa pokynmi predsedu senátu, ...

(3)

Probačný a mediačný úradník je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa metodickými usmerneniami ...

(4)

Probačný a mediačný úradník musí rešpektovať a chrániť ľudské práva a slobody, dôstojnosť človeka a ...

(5)

Pri nedodržaní povinností podľa odsekov 1 až 4 môže predseda senátu alebo samosudca a v prípravnom konaní ...

(6)

Probačný a mediačný úradník je oprávnený zisťovať stanovisko strán trestného konania k podmienečnému ...

(7)

Ak poruší obvinený, nad ktorým vykonáva dohľad probačný a mediačný úradník, podmienky obmedzení alebo ...

(8)

Probačný a mediačný úradník má právo pri výkone svojej činnosti nahliadať do trestných spisov, robiť ...

§ 7
Mlčanlivosť
(1)

Probačný a mediačný úradník je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu;9) povinnosti ...

(2)

Probačného a mediačného úradníka nemožno v súvislosti s vykonanou mediačnou činnosťou vyslúchať ku skutkovým ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1a)  § 15 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 2)  § 330 až 362 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 10 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 4)  § 454 až 460 Trestného poriadku.
 • 4a)  Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená ...
 • 4b)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 5)  § 38 zákona č. 55/2017 Z. z..
 • 7)  § 111 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 9)  § 111 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 10)  § 340 a 341 Trestného zákona.
Načítavam znenie...
MENU
Hore