Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 28.07.2023
Účinnosť od: 01.08.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 309/2023 s účinnosťou od 01.08.2023

Legislatívny proces k zákonu 309/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. XXI

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 398/2022 Z. z., zákona č. 497/2022 Z. z. a zákona č. 6/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

127.
Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ
INSOLVENČNÝ REGISTER
§ 203b
(1)
Insolvenčný register je informačný systém verejnej správy,3a) ktorý obsahuje údaje podľa tohto zákona, a ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo. Insolvenčný register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva.

(2)
V insolvenčnom registri sa evidujú
a)
údaje o konkurznom konaní a udalostiach, ktoré nastali v konkurznom konaní od vydania uznesenia o začatí konkurzného konania až po jeho ukončenie; ak ide o malý konkurz, od vydania uznesenia o vyhlásení malého konkurzu až po jeho ukončenie,

b)
údaje o reštrukturalizačnom konaní a udalostiach, ktoré nastali v reštrukturalizačnom konaní od vydania uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania až po jeho ukončenie,

c)
údaje o konaní o oddlžení a udalostiach, ktoré nastali v konaní o oddlžení od vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o povolení splátkového kalendára až po jeho ukončenie,

d)
údaje o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a udalostiach, ktoré nastali vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii od vydania uznesenia o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie až po jej ukončenie,

e)
údaje o likvidácii a dodatočnej likvidácii od vydania uznesenia súdu o ustanovení likvidátora až po jej ukončenie,

f)
ďalšie informácie o konaniach podľa písmen a) až e).

(3)
Ak sa v insolvenčnom registri evidujú údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, na účely vedenia insolvenčného registra sa zverejňujú v rozsahu, ak ide o
a)
fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,

b)
fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, identifikačné číslo organizácie alebo identifikačný údaj vydaný zahraničným registrom alebo zahraničnou evidenciou a miesto podnikania,

c)
právnickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie alebo identifikačný údaj vydaný zahraničným registrom alebo zahraničnou evidenciou a sídlo.

(4)
Elektronické dokumenty účastníkov konania a iných osôb v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, v konaní o oddlžení, vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii alebo v likvidácii alebo dodatočnej likvidácii, v ktorej likvidátora ustanovil súd, sa zverejňujú v insolvenčnom registri, ak udalosti vznikajúce na ich základe alebo v súvislosti s nimi sú evidované v insolvenčnom registri, alebo ak elektronický dokument obsahuje údaje evidované v insolvenčnom registri. Elektronický dokument, ktorý je doručený súdu ako príslušnému orgánu v konaní podľa predchádzajúcej vety, eviduje a zverejňuje v insolvenčnom registri súd, inak ho eviduje a zverejňuje v insolvenčnom registri správca alebo likvidátor. Zverejnenie elektronického dokumentu nemá vplyv na účinky jeho doručenia príslušnému orgánu.

(5)
Súd, správca alebo likvidátor nezverejní elektronický dokument podľa odseku 4 alebo jeho časť, ak ide o hrubo urážlivé podanie alebo jeho časť, alebo ak by jeho zverejnením alebo zverejnením jeho časti mohla byť porušená povinnosť mlčanlivosti o údajoch chránených podľa osobitného predpisu33o) alebo iná zákonom ustanovená alebo štátom uznaná povinnosť mlčanlivosti; ak nastanú pochybností o zverejnení obsahu elektronického dokumentu alebo jeho časti rozhodne súd. Ak ide o záväzný pokyn príslušného orgánu správcovi, zverejňuje sa len informácia o vydaní záväzného pokynu.

(6)
Rozhodnutie alebo iný elektronický dokument súdu, správcu alebo likvidátora sa v insolvenčnom registri zverejní bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po tom, ako sa súd, správca alebo likvidátor dozvedel o skutočnosti, s ktorou je spojené zverejnenie; rozhodnutie súdu sa zverejní najneskôr deň nasledujúci po dni jeho vydania.

(7)
Údaje zverejnené v insolvenčnom registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku preukazovať.

(8)
Údaje zverejnené v insolvenčnom registri majú štruktúrovanú podobu, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie a automatizované spracovanie.

(9)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle štatistické údaje o konaniach podľa tohto zákona a osobitného zákona,1b) a to najmä údaje o priemernej dĺžke týchto konaní, priemernej miere uspokojenia veriteľov a priemerných nákladoch týchto konaní.“.

Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33o znie:

„33o) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.

131.
Za § 206o sa vkladajú § 206p a § 206q, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠206p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2023
Údaje a udalosti podľa tohto zákona sa začnú evidovať a zverejňovať v insolvenčnom registri od 1. januára 2025.“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

3.
V § 60 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 7.

Čl. XXXV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023 okrem ustanovení čl. XIV bodov 2 až 7, 23 až 29 a 39, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, ustanovení čl. I, čl. II bodov 1 až 16, čl. III, čl. IV bodov 1, 2 a 4, čl. V až XIII, čl. XIV bodov 1, 8 až 22 a 30 až 38, čl. XV až XX, čl. XXI bodov 2, 3, 8, 55, 76, 93 a 94, čl. XXII bodu 6, čl. XXIII až XXXII, čl. XXXIII bodu 2 a čl. XXXIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2024 a ustanovení čl. II bodu 17, čl. IV bodov 3 a 5, čl. XXI bodov 1, 4 až 7, 9 až 54, 56 až 75, 77 až 92, 95 až 126, 128 až 130 a § 206q v bode 131, čl. XXII bodov 1 až 5 a 7 a čl. XXXIII bodov 1, 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Ľudovít Ódor v. r.

Prílohy

    Príloha k zákonu č. 309/2023 Z. z.

    ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

    Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 169/46, 30. 6. 2017) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019 (Ú. v. EÚ L 321, 12. 12. 2019).

Načítavam znenie...
MENU
Hore