Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 20.01.1996
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21 JUD2754 DS12 EU PP38 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 18/1996 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 112/2019

Legislatívny proces k zákonu 112/2019
Legislatívny proces k zákonu 112/2019

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Irén SÁRKÖZY a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

K predpisu 112/2019, dátum vydania: 26.04.2019

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom predloženého návrhu zákona je nastaviť jasné pravidlá pre dohodovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov (väčšinou ide o osobu kupujúceho) je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení. Zároveň sa do zákona zavádza nový pojem „obchodná prirážka“, ktorá súvisí s ďalším predajom nakúpeného tovaru a ktorá je dôležitým pojmom pre porovnanie korektnosti prístupu obchodníka ku svojim dodávateľom. Návrhom zákona sa dáva taktiež kompetencia Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky kontrolovať cenovú disciplínu v oblasti cien potravinárskych výrobkov. Návrh tak reaguje na zneužívanie ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, ktoré sa v obchodných vzťahoch najmä pri predaji potravinárskeho tovaru vyskytuje stále častejšie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predložený návrh zákona nebude mať sociálny vplyv, vplyv na informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie, avšak bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na verejné financie.

B.Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa komplexnejšia definícia primeraného zisku na účely zákona.

K bodu 2

Zákon sa dopĺňa o definíciu primeranej obchodnej prirážky, ktorú predstavuje obchodná prirážka, ktorá nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky, ktorá je uplatňovaná na rovnaký, porovnateľný alebo vzájomne zastupiteľný tovar od iného dodávateľa, ktorý predávajúci ponúka v rovnakom čase. Obchodnou prirážkou sa rozumie pomer medzi rozdielom medzi predajnou a nákupnou cenou, vo vzťahu k nákupnej cene, vyjadrený v percentách.

K bodu 3

Dopĺňa sa, že neprimeranú cenu nemôže dohodnúť predávajúci ani kupujúci, ktorí vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov. Zákon sa dopĺňa o definíciu výhodnejšieho hospodárskeho postavenia a spôsobu posudzovania, či takého postavenie existuje alebo nie.

K bodu 4

§ 12 ods. 2 sa dopĺňa o ustanovenie, že za neprimeranú cenu u predávajúceho podľa § 12 ods. 1 sa považuje aj taká dohodnutá cena, ktorou sa výrazne presahuje primeraná obchodná prirážka, a to v tom prípade, ak ide o predaj potravinárskych výrobkov. Toto ustanovenie sa neuplatní iba v prípade taxatívne vymedzených dôvodov (časovo obmedzený predaj tovaru s vopred oznámenou zníženou cenou, výpredaj skladových zásob a ďalšie).

K bodu 5

Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa § 12 ods. 1 je nutné považovať aj takú cenu, ktorá nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady (napr. v prípade potravinárskej prvovýroby takú cenu, ktorá nedosahuje výrobné náklady). Rovnako ako v prípade predchádzajúceho bodu sa toto ustanovenie neuplatní v taxatívne vymedzených prípadoch.

K bodu 6

Súčasťou cenovej evidencie podľa § 13 musí byť okrem kalkulácie nákladov a zisku aj kalkulácia obchodnej prirážky.

K bodom 7 a 8

Dochádza k úprave výšky pokút, ktoré cenové kontrolné orgány môžu uložiť v prípade zistenia porušenia zákona. Účelom je pritom efektívnejšie vymáhanie zákona, pričom sa očakáva i určitý preventívny účinok vo vzťahu k dotknutým subjektom.

K bodom 9 až 11

Definuje sa pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti cien, vykonávania cenovej kontroly a uskutočňovania konania vo veciach poručenia cenovej disciplíny v prípade cien potravinárskych výrobkov.

K čl. II

Upravuje sa účinnosť návrhu zákona s ohľadom na lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti – úplný

Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar

* Materiál nelegislatívnej povahy

x Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

* Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Materiál nebol predmetom PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Materiál nebol predmetom MPK

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky

2. Definícia problému

Návrh reaguje na zneužívanie ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, ktoré sa v obchodných vzťahoch najmä pri predaji potravinárskeho tovaru vyskytuje stále častejšie.

3. Ciele a výsledný stav

Cieľom predloženého návrhu zákona je nastaviť jasné pravidlá pre dohodovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov (väčšinou ide o osobu kupujúceho) je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení, aj s využitím nového pojmu „obchodná prirážka“, ktorá súvisí s ďalším predajom nakúpeného tovaru a ktorá je dôležitým pojmom pre porovnanie korektnosti prístupu obchodníka ku svojim dodávateľom. Návrhom zákona sa dáva taktiež kompetencia Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky kontrolovať cenovú disciplínu v oblasti cien potravinárskych výrobkov.

4. Dotknuté subjekty

5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno S Nie

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x Pozitívne

* Žiadne

* Negatívne

- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

* Pozitívne

* Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

x Pozitívne

* Žiadne

* Negatívne

- z toho vplyvy na MSP

x Áno

* Nie

* Čiastočne

Sociálne vplyvy

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

10. Poznámky

V prípade aktívneho uplatňovania zákona cenovými kontrolnými orgánmi sa očakáva nielen pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ale aj na verejné rozpočty v podobe príjmov z uložených pokút. Tento vplyv však nie je možné vopred kvantifikovať.

11. Kontakt na spracovateľa

peter.antal@nrsr.sk

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Materiál nebol predmetom PPK.

 

zobraziť dôvodovú správu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Irén SÁRKÖZY a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

K predpisu 112/2019, dátum vydania: 18.04.2018

A.Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom predloženého návrhu zákona je nastaviť jasné pravidlá pre dohodovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov (väčšinou ide o osobu kupujúceho) je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení. Zároveň sa do zákona zavádza nový pojem „obchodná prirážka“, ktorá súvisí s ďalším predajom nakúpeného tovaru a ktorá je dôležitým pojmom pre porovnanie korektnosti prístupu obchodníka ku svojim dodávateľom. Návrhom zákona sa dáva taktiež kompetencia Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky kontrolovať cenovú disciplínu v oblasti cien potravinárskych výrobkov. Návrh tak reaguje na zneužívanie ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, ktoré sa v obchodných vzťahoch najmä pri predaji potravinárskeho tovaru vyskytuje stále častejšie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predložený návrh zákona nebude mať sociálny vplyv, vplyv na informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie, avšak bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na verejné financie.

B.Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa komplexnejšia definícia primeraného zisku na účely zákona.

K bodu 2

Zákon sa dopĺňa o definíciu primeranej obchodnej prirážky, ktorú predstavuje obchodná prirážka, ktorá nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky, ktorá je uplatňovaná na rovnaký, porovnateľný alebo vzájomne zastupiteľný tovar od iného dodávateľa, ktorý predávajúci ponúka v rovnakom čase. Obchodnou prirážkou sa rozumie pomer medzi rozdielom medzi predajnou a nákupnou cenou, vo vzťahu k nákupnej cene, vyjadrený v percentách.

K bodu 3

Dopĺňa sa, že neprimeranú cenu nemôže dohodnúť predávajúci ani kupujúci, ktorí vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov. Zákon sa dopĺňa o definíciu výhodnejšieho hospodárskeho postavenia a spôsobu posudzovania, či takého postavenie existuje alebo nie.

K bodu 4

§ 12 ods. 2 sa dopĺňa o ustanovenie, že za neprimeranú cenu u predávajúceho podľa § 12 ods. 1 sa považuje aj taká dohodnutá cena, ktorou sa výrazne presahuje primeraná obchodná prirážka, a to v tom prípade, ak ide o predaj potravinárskych výrobkov. Toto ustanovenie sa neuplatní iba v prípade taxatívne vymedzených dôvodov (časovo obmedzený predaj tovaru s vopred oznámenou zníženou cenou, výpredaj skladových zásob a ďalšie).

K bodu 5

Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa § 12 ods. 1 je nutné považovať aj takú cenu, ktorá nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady (napr. v prípade potravinárskej prvovýroby takú cenu, ktorá nedosahuje výrobné náklady). Rovnako ako v prípade predchádzajúceho bodu sa toto ustanovenie neuplatní v taxatívne vymedzených prípadoch.

K bodu 6

Súčasťou cenovej evidencie podľa § 13 musí byť okrem kalkulácie nákladov a zisku aj kalkulácia obchodnej prirážky.

K bodom 7 a 8

Dochádza k úprave výšky pokút, ktoré cenové kontrolné orgány môžu uložiť v prípade zistenia porušenia zákona. Účelom je pritom efektívnejšie vymáhanie zákona, pričom sa očakáva i určitý preventívny účinok vo vzťahu k dotknutým subjektom.

K bodom 9 až 11

Definuje sa pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti cien, vykonávania cenovej kontroly a uskutočňovania konania vo veciach poručenia cenovej disciplíny v prípade cien potravinárskych výrobkov.

K čl. II

Upravuje sa účinnosť návrhu zákona s ohľadom na lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti – úplný

Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar

* Materiál nelegislatívnej povahy

x Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

* Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Materiál nebol predmetom PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Materiál nebol predmetom MPK

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky

2. Definícia problému

Návrh reaguje na zneužívanie ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, ktoré sa v obchodných vzťahoch najmä pri predaji potravinárskeho tovaru vyskytuje stále častejšie.

3. Ciele a výsledný stav

Cieľom predloženého návrhu zákona je nastaviť jasné pravidlá pre dohodovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov (väčšinou ide o osobu kupujúceho) je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení, aj s využitím nového pojmu „obchodná prirážka“, ktorá súvisí s ďalším predajom nakúpeného tovaru a ktorá je dôležitým pojmom pre porovnanie korektnosti prístupu obchodníka ku svojim dodávateľom. Návrhom zákona sa dáva taktiež kompetencia Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky kontrolovať cenovú disciplínu v oblasti cien potravinárskych výrobkov.

4. Dotknuté subjekty

5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno S Nie

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x Pozitívne

* Žiadne

* Negatívne

- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

* Pozitívne

* Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

x Pozitívne

* Žiadne

* Negatívne

- z toho vplyvy na MSP

x Áno

* Nie

* Čiastočne

Sociálne vplyvy

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

10. Poznámky

V prípade aktívneho uplatňovania zákona cenovými kontrolnými orgánmi sa očakáva nielen pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ale aj na verejné rozpočty v podobe príjmov z uložených pokút. Tento vplyv však nie je možné vopred kvantifikovať.

11. Kontakt na spracovateľa

peter.antal@nrsr.sk

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Materiál nebol predmetom PPK.

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore