Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.03.2024

Platnosť od: 25.02.2016
Účinnosť od: 01.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pomocné vedy, Advokácia, Notárstvo, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Všeobecné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Súdne poplatky, Trestné činy, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD1DS8EUPPČL36

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 91/2016 s účinnosťou od 01.03.2024 na základe 309/2023

Legislatívny proces k zákonu 309/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona a jeho vzťah k iným zákonom
(1)

Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak a ak to povaha veci nevylučuje, na trestnú zodpovednosť právnickej osoby a tresty a ochranné opatrenie ukladané právnickej osobe sa vzťahuje Trestný zákon a na trestné konanie proti právnickej osobe sa vzťahuje Trestný poriadok.

§ 2 - Pôsobnosť zákona
(1)

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný právnickou osobou na území Slovenskej republiky.

(2)

Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, ak

a)

sa právnická osoba dopustila konania aspoň sčasti na území Slovenskej republiky, aj keď porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom nastalo alebo malo nastať celkom alebo sčasti mimo územia Slovenskej republiky, alebo

b)

porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom aspoň sčasti nastalo alebo malo nastať na území Slovenskej republiky, aj keď sa právnická osoba dopustila konania mimo územia Slovenskej republiky.

(3)

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky právnickou osobou, ktorá má sídlo v Slovenskej republike. Právnickou osobou, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, sa na účely tohto zákona rozumie aj právnická osoba, ktorej organizačná zložka má sídlo v Slovenskej republike, ak bol trestný čin spáchaný v rámci jej činnosti.

(4)

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky právnickou osobou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, ak bol čin spáchaný v prospech právnickej osoby, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo v prospech fyzickej osoby, ktorá je občanom Slovenskej republiky, alebo cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

(5)

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky právnickou osobou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, ak bola činom spôsobená škoda právnickej osobe, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo, alebo fyzickej osobe, ktorá je občanom Slovenskej republiky, alebo cudzincovi, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a v mieste činu je čin trestný, alebo ak miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoci.

(6)

Trestnosť činu sa posudzuje podľa tohto zákona aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú, ak to nepripúšťa medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ktorou je Slovenská republika viazaná.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB

§ 3 - Trestné činy právnických osôb

Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy upravené v osobitnej časti Trestného zákona, a to nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 a 173, šírenie toxikománie podľa § 174, obchodovanie s ľuďmi podľa § 179, sexuálne násilie podľa § 200, sexuálne zneužívanie podľa § 201 až 202, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podľa § 211, sprenevera podľa § 213, neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku podľa § 219, podvod podľa § 221, úverový podvod podľa § 222, poisťovací podvod podľa § 223, kapitálový podvod podľa § 224, subvenčný podvod podľa § 225, podvodný úpadok podľa § 227, zavinený úpadok podľa § 228, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok podľa § 229, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier podľa § 230, legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 až 234, úžera podľa § 235, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237, poškodzovanie veriteľa podľa § 239, zvýhodňovanie veriteľa podľa § 240, neoprávnený prístup do počítačového systému podľa § 247, neoprávnený zásah do počítačového systému podľa § 247a, neoprávnený zásah do počítačového údaja podľa § 247b, neoprávnené zachytávanie počítačových údajov podľa § 247c, výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa § 247d, neoprávnené podnikanie podľa § 251, neoprávnené zamestnávanie podľa § 251a, nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253, porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263, zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265, manipulácia s trhom podľa § 265a, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 a 267, poškodzovanie spotrebiteľa podľa § 269, nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi podľa § 269a, falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov podľa § 270, uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa § 271, výroba a držba falšovateľského náčinia podľa § 272, skrátenie dane a poistného podľa § 276, neodvedenie dane a poistného podľa § 277, daňový podvod podľa § 277a, nezaplatenie dane a poistného podľa § 278, marenie výkonu správy daní podľa § 278a, porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279, všeobecné ohrozenie podľa § 284 a 285, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 a 295, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny podľa § 297, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov podľa § 298 a 299, ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300 a 301, neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok podľa § 302a, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa § 303 a 304, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305, týranie zvierat podľa § 305a, zanedbanie starostlivosti o zviera podľa § 305b, organizovanie zápasov zvierat podľa § 305c, porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306, teror podľa § 313 a 314, prijímanie úplatku podľa § 328 až 330, podplácanie podľa § 332 až 334, nepriama korupcia podľa § 336, prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody podľa § 336c a 336d, marenie výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 a 349, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352, prevádzačstvo podľa § 355 a 356, násilie proti skupine obyvateľov podľa § 359, nebezpečné vyhrážanie podľa § 360, kupliarstvo podľa § 367, výroba detskej pornografie podľa § 368, rozširovanie detskej pornografie podľa § 369, prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení podľa § 370, ohrozovanie mravnosti podľa § 371 a 372, podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík podľa § 372a, teroristický útok podľa § 419, niektoré formy účasti na terorizme podľa § 419b, financovanie terorizmu podľa § 419c, cestovanie na účel terorizmu podľa § 419d, založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, výroba extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovanie extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávanie extrémistických materiálov podľa § 422c, popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheid a diskriminácia skupiny osôb podľa § 424a a neľudskosť podľa § 425.

§ 4 - Trestná zodpovednosť právnickej osoby
(1)

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal

a)

štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

b)

ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo

c)

iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

(2)

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.

(3)

Spáchanie trestného činu právnickou osobou podľa odseku 2 sa právnickej osobe nepričíta, ak vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob spáchania trestného činu, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci dohľadu a kontroly zo strany orgánu právnickej osoby alebo osoby uvedenej v odseku 1 nepatrný.

(4)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala spôsobom podľa odsekov 1 a 2.

(5)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj vtedy, ak

a)

k spáchaniu trestného činu došlo v čase od založenia právnickej osoby do jej vzniku,

b)

právnická osoba vznikla, ale súd rozhodol o jej neplatnosti,

c)

právny úkon, ktorý mal založiť oprávnenie na konanie za právnickú osobu, je neplatný alebo neúčinný,

d)

fyzická osoba, ktorá konala za právnickú osobu, nie je za takýto trestný čin trestne zodpovedná.

§ 5 - Vylúčenie trestnej zodpovednosti niektorých právnických osôb
(1)

Podľa tohto zákona nie sú trestne zodpovedné

a)

Slovenská republika a jej orgány,

b)

iné štáty a ich orgány,

c)

medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány,

d)

obce a vyššie územné celky,

e)

právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom,

f)

iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.1)

(2)

Majetková účasť právnických osôb uvedených v odseku 1 na právnickej osobe nevylučuje trestnú zodpovednosť takejto právnickej osoby podľa tohto zákona.

§ 6 - Páchateľ, spolupáchateľ, účastník
(1)

Páchateľom trestného činu je právnická osoba, ktorej sa pričíta porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(2)

Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov, z ktorých aspoň jeden je právnickou osobou, zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.

(3)

Účastníkom je právnická osoba, ktorá k spáchaniu trestného činu využila inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

§ 7 - Trestná zodpovednosť právneho nástupcu právnickej osoby
(1)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby, ktorá bola zrušená, prechádza na všetkých jej právnych nástupcov; to platí aj pre nevykonané tresty a ochranné opatrenie, ak odsek 3 neustanovuje inak. Trestná zodpovednosť právnickej osoby na fyzickú osobu neprechádza.

(2)

Na ukladanie úhrnného trestu, spoločného trestu, súhrnného trestu a ďalšieho trestu právnemu nástupcovi právnickej osoby sa primerane použijú ustanovenia Trestného zákona; ak je takýto postup vzhľadom k povahe právneho nástupníctva vylúčený, súd môže uložiť samostatný trest.

(3)

Ak dôjde k zmene alebo zrušeniu právnickej osoby počas vykonávacieho konania, súd, ktorý rozhodol o vine a treste alebo ochrannom opatrení, na návrh právneho nástupcu tejto právnickej osoby rozhodne, či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest alebo ochranné opatrenie vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu; odsek 2 sa použije primerane.

(4)

Na účely tohto zákona sa zmenou právnickej osoby rozumie premena, cezhraničná premena alebo niektorá z foriem zmien právnej formy podľa osobitného predpisu,1a) prevod imania na spoločníka, alebo premiestnenie sídla právnickej osoby do zahraničia.

§ 8 - Účinná ľútosť
(1)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby zaniká, ak

a)

zaniká trestnosť činu podľa ustanovení Trestného zákona o účinnej ľútosti osoby uvedenej v § 4 ods. 1,

b)

právnická osoba dobrovoľne upustila od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a škodlivý následok trestného činu zamedzila alebo napravila, alebo

c)

právnická osoba dobrovoľne upustila od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a urobila o ňom oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo ešte zabrániť alebo nebezpečenstvo hroziace z trestného činu odstrániť.

(2)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby podľa odseku 1 nezaniká, ak spáchala niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona.

§ 9 - Zahladenie odsúdenia

K zahladeniu odsúdenia právnickej osoby dochádza vykonaním trestu alebo ochranného opatrenia.

TRETIA ČASŤ

TRESTY A OCHRANNÉ OPATRENIE

§ 10 - Druhy trestov a ochranného opatrenia
(1)

Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej osobe tieto tresty:

a)

trest zrušenia právnickej osoby,

b)

trest prepadnutia majetku,

c)

trest prepadnutia veci,

d)

peňažný trest,

e)

trest zákazu činnosti,

f)

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

g)

trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,

h)

trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,

i)

trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

(2)

Za spáchaný trestný čin podľa § 3 a za podmienok podľa § 83a Trestného zákona môže súd uložiť právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania časti majetku.

§ 11 - Zásady ukladania trestov a ochranného opatrenia
(1)

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada na povahu a závažnosť trestného činu, na pomery právnickej osoby vrátane jej doterajšej činnosti a na jej majetkové pomery, pričom prihliadne aj na to, či právnická osoba vykonáva činnosť vo verejnom záujme, ktorá má strategický význam pre národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť.

(2)

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada tiež na

a)

to, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv trestu na zamestnancov právnickej osoby,

b)

právom chránené záujmy poškodených a veriteľov právnickej osoby, ktorých pohľadávky voči právnickej osobe vznikli v dobrej viere a nemajú pôvod v trestnej činnosti alebo nesúvisia s trestným činom spáchaným právnickou osobou,

c)

pôsobenie právnickej osoby po spáchaní trestného činu, najmä na jej účinnú snahu odstrániť škodlivé následky trestného činu alebo dobrovoľne nahradiť spôsobenú škodu,

d)

očakávaný dôsledok výkonu trestu pre ďalšiu činnosť právnickej osoby,

e)

pomer, v akom na právnickú osobu prešli výhody z trestného činu spáchaného v spolupáchateľstve.

(3)

Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery u právnych nástupcov právnickej osoby podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 3 prihliadne aj na to, v akom rozsahu na niektorého z nich prešlo imanie zodpovedajúce prospechu alebo iné výhody zo spáchaného trestného činu, alebo v akom rozsahu ktorýkoľvek z nich pokračuje v činnosti, v súvislosti s ktorou bol trestný čin spáchaný.

(4)

Tresty uvedené v § 10 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri sebe. Popri sebe nemožno uložiť trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia majetku a peňažný trest a trest prepadnutia majetku a trest prepadnutia veci. Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku možno uložiť iba popri niektorom z trestov uvedených v § 10 písm. a) až h).

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú aj na ukladanie ochranného opatrenia; popri ochrannom opatrení zhabania časti majetku nemožno uložiť trest prepadnutia majetku.

§ 12 - Trest zrušenia právnickej osoby
(1)

Súd uloží trest zrušenia právnickej osoby, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak jej činnosť bola úplne alebo prevažne využívaná na páchanie trestnej činnosti.

(2)

Súd môže uložiť trest zrušenia právnickej osoby aj vtedy, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin, za ktorý Trestný zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.

(3)

Právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, vstupuje právnická osoba do likvidácie.

(4)

Ak je právnickou osobou komoditná burza, môže súd uložiť trest zrušenia právnickej osoby až po vyjadrení príslušného orgánu, ktorý udeľuje povolenie na vznik a činnosť komoditnej burzy podľa osobitného predpisu,2) k možnostiam a dôsledkom jeho uloženia; na toto vyjadrenie súd pri svojom rozhodovaní prihliadne.

(5)

Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu3) podliehajúci dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska, súd mu môže uložiť trest zrušenia právnickej osoby až po vyjadrení Národnej banky Slovenska k možnostiam a dôsledkom jeho uloženia; na toto vyjadrenie súd pri svojom rozhodovaní prihliadne.

§ 13 - Trest prepadnutia majetku
(1)

Trest prepadnutia majetku súd uloží právnickej osobe, ktorá spáchala trestný čin uvedený v § 58 ods. 2 Trestného zákona, ak nadobudla majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, alebo ak právnická osoba spáchala trestný čin uvedený v § 58 ods. 3 Trestného zákona.

(2)

Trest prepadnutia majetku postihuje majetok odsúdenej právnickej osoby, ktorý jej zostane po skončení konkurzného konania vyhláseného na výkon trestu prepadnutia majetku, po uspokojení všetkých pohľadávok proti podstate a všetkých prihlásených pohľadávok.

(3)

Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(4)

Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu3) podliehajúci dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska, súd mu môže uložiť trest prepadnutia majetku až po vyjadrení Národnej banky Slovenska k možnostiam a dôsledkom jeho uloženia; na toto vyjadrenie súd pri svojom rozhodovaní prihliadne.

§ 14 - Trest prepadnutia veci

Súd uloží právnickej osobe trest prepadnutia veci za podmienok pre ukladanie tohto trestu ustanovených v § 60 Trestného zákona.

§ 15 - Peňažný trest

Súd môže uložiť právnickej osobe peňažný trest od 1500 eur do 1 600 000 eur.

§ 16 - Trest zákazu činnosti
(1)

Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti s touto činnosťou.

(2)

Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon jedného alebo viacerých predmetov podnikania alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie, alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.4)

(3)

Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu3) podliehajúci dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska, súd mu môže uložiť trest zákazu činnosti až po vyjadrení Národnej banky Slovenska k možnostiam a dôsledkom jeho uloženia; na toto vyjadrenie súd pri svojom rozhodovaní prihliadne.

§ 17 - Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
(1)

Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti so žiadosťou o dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, s ich poskytovaním alebo využívaním.

(2)

Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje uchádzať sa alebo prijať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.

§ 18 - Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
(1)

Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu5) alebo o iné plnenie z fondov Európskej únie, s ich poskytovaním alebo využívaním.

(2)

Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje uchádzať sa alebo prijať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu5) alebo iné plnenie z fondov Európskej únie.

§ 19 - Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
(1)

Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti s verejným obstarávaním alebo so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu5) alebo o iné plnenie z fondov Európskej únie, s ich poskytovaním alebo využívaním.

(2)

Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje zúčastniť sa vo verejnom obstarávaní.

§ 20 - Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku
(1)

Súd môže uložiť trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku alebo jeho časti, ak je potrebné oboznámiť verejnosť s odsudzujúcim rozsudkom, najmä vzhľadom na okolnosti alebo závažnosť trestného činu, alebo ak to vyžaduje záujem na ochrane bezpečnosti alebo zdravia ľudí, zvierat alebo majetku. Odsudzujúci rozsudok sa zverejňuje v Obchodnom vestníku; súd môže súčasne určiť jednu alebo viaceré prevádzky alebo organizačné zložky právnickej osoby, v ktorých má byť rozsudok zverejnený. Súd súčasne určí rozsah a spôsob zverejnenia odsudzujúceho rozsudku a lehotu, v ktorej má byť rozsudok zverejnený.

(2)

Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku spočíva v tom, že odsúdená právnická osoba zverejní na svoje náklady odsudzujúci rozsudok alebo súdom určenú časť takého rozsudku v Obchodnom vestníku alebo aj v jednej alebo viacerých prevádzkach alebo organizačných zložkách právnickej osoby s uvedením názvu a sídla odsúdenej právnickej osoby. V odsudzujúcom rozsudku, ktorý má byť zverejnený, musia byť pred zverejnením údaje umožňujúce identifikáciu osoby, ktorá je odlišná od odsúdenej právnickej osoby, anonymizované.

§ 20a - Zhabanie časti majetku

Súd uloží právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania časti majetku za podmienok pre ukladanie tohto ochranného opatrenia ustanovených v § 83a Trestného zákona.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O TRESTNOM KONANÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM

§ 21 - Vzťah ku konaniu o správnom delikte
(1)

Začatie trestného stíhania proti právnickej osobe bráni tomu, aby o tom istom skutku proti tej istej právnickej osobe prebiehalo konanie o správnom delikte; to nevylučuje uloženie nútenej správy alebo iného opatrenia na nápravu podľa osobitného predpisu.6)

(2)

Trestné stíhanie proti právnickej osobe nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak skoršie konanie pre ten istý skutok proti tej istej právnickej osobe skončilo právoplatným rozhodnutím o správnom delikte a toto rozhodnutie nebolo zrušené.

(3)

Ak osobitné predpisy7) ustanovujú lehotu pre zánik zodpovednosti právnických osôb za správny delikt, nezapočítava sa do jej plynutia čas, počas ktorého sa pre ten istý skutok viedlo trestné konanie podľa tohto zákona.

§ 22 - Miestna príslušnosť

Konanie vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný. Ak nemožno zistiť miesto činu alebo ak bol čin spáchaný v cudzine, vykonáva konanie súd, v ktorého obvode má obvinená právnická osoba sídlo alebo v ktorého obvode má obvinená zahraničná právnická osoba svoju prevádzku alebo organizačnú zložku; ak sa nedajú tieto miesta zistiť alebo sú mimo územia Slovenskej republiky, vykonáva konanie súd, v ktorého obvode čin alebo pri spoločnom konaní o viacerých trestných činoch najťažší trestný čin vyšiel najavo.

§ 23 - Upovedomenie o začatí a skončení trestného stíhania
(1)

O začatí trestného stíhania proti právnickej osobe upovedomí policajt toho, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká. Rovnako upovedomí aj príslušný orgán dohľadu alebo núteného správcu, ak je právnická osoba v nútenej správe podľa osobitných predpisov,8) orgán udeľujúci licenciu alebo povolenie k činnosti tejto právnickej osoby.

(2)

O začatí trestného stíhania proti právnickej osobe pre trestný čin spáchaný v súvislosti s pomocou a podporou poskytovanou z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu5) policajt upovedomí aj Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky a pre trestný čin spáchaný v súvislosti s verejným obstarávaním aj Úrad pre verejné obstarávanie a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(3)

O právoplatnom skončení trestného stíhania upovedomí orgány podľa odsekov 1 a 2 predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor.

(4)

Ak je k zániku alebo zmene právnickej osoby potrebný zápis do zákonom určeného registra, predseda senátu upovedomí orgán verejnej moci, ktorý takýto register vedie, o skončení vykonávacieho konania.

§ 24 - Spoločné konanie
(1)

Proti obvinenej právnickej osobe a proti obvinenej fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1, ktorých trestné činy spolu súvisia, sa môže vykonať spoločné konanie, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote. Spoločné konanie vykoná súd, ktorý je príslušný vykonávať konanie o najťažšom trestnom čine; ak je z najťažšieho trestného činu obvinená fyzická osoba aj právnická osoba, konanie vykoná súd, ktorý je príslušný vykonávať konanie proti obvinenej fyzickej osobe.

(2)

V spoločnom konaní vedenom proti právnickej osobe a fyzickej osobe sa trestná zodpovednosť právnickej osoby a fyzickej osoby posudzuje samostatne.

(3)

Ak majú byť v priebehu spoločného konania vedeného proti fyzickej osobe a právnickej osobe vykonávané úkony trestného konania vo vzťahu k obom týmto osobám, uskutočňujú sa spravidla najprv vo vzťahu k fyzickej osobe.

§ 25 - Zmena, zrušenie a zánik právnickej osoby
(1)

Štatutárny orgán právnickej osoby alebo jeho člen, proti ktorej bolo začaté trestné konanie, je povinný bez meškania písomne oznámiť prokurátorovi a v konaní pred súdom predsedovi senátu vykonávanie právnych úkonov a vznik právnych skutočností, ktoré môžu spôsobiť jej zmenu, zrušenie alebo zánik.

(2)

Na nadobudnutie účinnosti právnych úkonov smerujúcich k zmene, zrušeniu alebo zániku právnickej osoby alebo predaja podniku právnickej osoby sa vyžaduje v prípravnom konaní písomný súhlas sudcu pre prípravné konanie a v konaní pred súdom a vo vykonávacom konaní písomný súhlas predsedu senátu.

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť.

(4)

Ten, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká, nezapíše zrušenie alebo zmenu právnickej osoby do takéhoto registra, ani nevykoná jej výmaz bez súhlasu podľa odseku 2.

§ 26 - Obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia
(1)

Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvinená právnická osoba je trestne zodpovedná za spáchaný trestný čin a z jej konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsila, vykoná trestný čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, alebo sa zbaví majetku a ohrozí účel trestu alebo ochranného opatrenia, môže predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora obvinenej právnickej osobe uložiť obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenia podľa odseku 2. O uložení obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia sa rozhodne uznesením.

(2)

Obmedzujúcimi a zaisťovacími opatreniami sú najmä:

a)

povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,

b)

zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami,

c)

povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať.

(3)

Pri ukladaní opatrenia podľa odseku 2 sa prihliadne aj na následky, ktoré môže mať takéto opatrenie na právnickú osobu a tretiu osobu.

(4)

Rozhodnutie o uložení opatrenia podľa odseku 2, ako aj rozhodnutie o jeho obmedzení alebo zrušení súd bezodkladne zašle orgánu, ktorý vedie register vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, ktorých sa obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenie týka a orgánu udeľujúcemu povolenie alebo iné oprávnenie na činnosť obvinenej právnickej osoby.

(5)

Opatrenie podľa odseku 2 sa zruší alebo obmedzí, ak už nie je na účely trestného konania potrebné alebo nie je potrebné v určenom rozsahu. Z dôležitých dôvodov môže predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh obvinenej právnickej osoby povoliť vykonanie úkonu, na ktoré sa vzťahuje opatrenie podľa odseku 2.

(6)

Proti rozhodnutiu uvedenému v odsekoch 1 až 5 je prípustná sťažnosť. Sťažnosť proti rozhodnutiu o zrušení alebo obmedzení obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia alebo proti rozhodnutiu podľa odseku 5 má odkladný účinok.

§ 27 - Konanie v mene právnickej osoby v trestnom konaní
(1)

V trestnom konaní robí za právnickú osobu úkony štatutárny orgán. Štatutárny orgán právnickej osoby má právo odoprieť vypovedať.

(2)

Právnická osoba si môže zvoliť zástupcu, ktorým môže byť len fyzická osoba v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Oprávnenie na zastupovanie sa preukazuje písomným plnomocenstvom udeleným osobe, ktoré ju na to výslovne oprávňuje. Plnomocenstvo možno udeliť aj ústne do zápisnice. Trovy zástupcu znáša právnická osoba.

(3)

Právnickú osobu môže v trestnom konaní zastupovať a robiť za ňu úkony súčasne len jedna osoba.

(4)

Štatutárny orgán, zástupca a opatrovník ustanovený podľa odseku 7 (ďalej len „osoba oprávnená konať za právnickú osobu“) má v trestnom konaní proti právnickej osobe rovnaké práva a povinnosti ako obvinená právnická osoba.

(5)

Štatutárny orgán a zástupca je povinný na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doručovať, vrátane písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, je povinný túto skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu; o doručovaní a následkoch s tým spojených orgán činný v trestnom konaní alebo súd štatutárny orgán alebo zástupcu poučí.

(6)

Za právnickú osobu nemôže konať ten, kto bol do trestného konania pribratý ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ. Za právnickú osobu nemôže konať ani ten, kto je obvineným, poškodeným alebo svedkom v tej istej veci; to neplatí, ak ide o jediného člena orgánu právnickej osoby alebo o jedinú fyzickú osobu, ktorá tvorí právnickú osobu. Ak je v priebehu trestného konania zistená táto skutočnosť, predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vyzve právnickú osobu, aby určila inú osobu na vykonávanie úkonov za právnickú osobu; na určenie takejto osoby jej určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní.

(7)

Ak právnická osoba nemá štatutárny orgán, nezvolí si zástupcu podľa odseku 2, ak nie je určená iná osoba v lehote podľa odseku 6, alebo ak právnickej osobe alebo jej zástupcovi preukázateľne nemožno doručiť písomnosti, predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie uznesením ustanoví právnickej osobe opatrovníka spravidla z radov advokátov. Inú osobu ako advokáta možno ustanoviť za opatrovníka len s jej súhlasom. Uznesenie o ustanovení opatrovníka sa doručuje tomu, kto je ustanovený za opatrovníka a ak to povaha veci nevylučuje, aj právnickej osobe. Proti uzneseniu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

(8)

V neprítomnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu môže súd hlavné pojednávanie vykonať len vtedy, ak vec možno spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť aj bez jej prítomnosti a pritom

a)

obžaloba bola obvinenej právnickej osobe riadne doručená a osoba oprávnená konať za právnickú osobu bola na hlavné pojednávanie riadne a včas predvolaná,

b)

osoba oprávnená konať za právnickú osobu mala možnosť vyjadriť sa o skutku, ktorý je predmetom obžaloby pred orgánom činným v trestnom konaní, boli dodržané ustanovenia o vyšetrovaní a osoba oprávnená konať za právnickú osobu bola upozornená na možnosť preštudovať spis a urobiť návrhy na doplnenie vyšetrovania, a

c)

osoba oprávnená konať za právnickú osobu bola na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v jej neprítomnosti upozornená.

§ 28 - Obhajca
(1)

Právo obvinenej právnickej osoby na zvolenie si obhajcu nie je ustanoveniami § 27 dotknuté. Právo zvoliť si obhajcu má osoba oprávnená konať za právnickú osobu.

(2)

Ustanovenia § 37 a 38 Trestného poriadku o povinnej obhajobe sa pre právnickú osobu nepoužijú.

§ 29 - Výsluch, záverečné reči a posledné slovo
(1)

V spoločnom konaní sa vypočuje na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí najskôr fyzická osoba a potom osoba oprávnená konať za právnickú osobu.

(2)

V spoločnom konaní po záverečnej reči prokurátora, zástupcu záujmového združenia občanov, poškodeného, zúčastnenej osoby alebo ich splnomocnencoch prehovorí obhajca právnickej osoby, osoba oprávnená konať za právnickú osobu, obhajca fyzickej osoby a fyzická osoba.

(3)

Posledné slovo udelí predseda senátu najskôr osobe oprávnenej konať za právnickú osobu a potom fyzickej osobe.

PIATA ČASŤ

VÝKON TRESTOV

§ 30 - Výkon trestu zrušenia právnickej osoby

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, stal právoplatným, zašle predseda senátu jeho rovnopis tomu, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká.

§ 31 - Výkon trestu zákazu činnosti, trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
(1)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu činnosti, stal právoplatným, zašle predseda senátu jeho rovnopis tomu, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká, ako aj orgánu, ktorý vydáva oprávnenie na výkon tejto činnosti alebo ktorý výkon tejto činnosti eviduje.

(2)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, stal právoplatným, zašle predseda senátu jeho rovnopis tomu, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká.

(3)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, stal právoplatným, zašle predseda senátu jeho rovnopis Úradu vlády Slovenskej republiky a tomu, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká.

(4)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, stal právoplatným, zašle predseda senátu jeho rovnopis Úradu pre verejné obstarávanie a tomu, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká.

§ 32 - Výkon trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku
(1)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, stal právoplatným, vyzve predseda senátu odsúdenú právnickú osobu, aby ho na svoje náklady v určenej lehote, v určenom rozsahu a určeným spôsobom zverejnila.

(2)

Ak odsúdená právnická osoba bez dostatočného ospravedlnenia nezverejní rozsudok v určenej lehote, v určenom rozsahu alebo určeným spôsobom, súd jej uloží poriadkovú pokutu do 16 500 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, a to až do splnenia uloženej povinnosti. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty, a to aj opakovane, musí byť právnická osoba vopred upozornená.

(3)

Ak súd považuje ospravedlnenie odsúdenej právnickej osoby podľa odseku 2 za dostatočné, určí novú lehotu na zverejnenie odsudzujúceho rozsudku.

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 33 - Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov
(1)

Na podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti, trestu zákazu prijímať dotácie a subvencie, trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní sa primerane použijú ustanovenia § 69 a 70 Trestného zákona o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.

(2)

O podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie a subvencie, trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní predseda senátu upovedomí toho, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká, ako aj orgán, ktorý vydáva oprávnenie na výkon tejto činnosti alebo ktorý výkon tejto činnosti eviduje.

(3)

O podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní predseda senátu upovedomí aj Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 34 - Osobitné ustanovenia o právnom styku s cudzinou
(1)

Pri právnom styku s cudzinou sa voči právnickým osobám primerane použije piata časť Trestného poriadku, ak medzinárodná zmluva alebo osobitné predpisy9) neustanovujú inak.

(2)

Na konanie o výkone trestu podľa § 10 ods. 1 písm. a), f) až i) uloženého na základe uznaného cudzieho rozhodnutia sa použije tento zákon.

§ 35 - Trovy

Trovy nevyhnutné na vykonanie trestného konania proti právnickej osobe vrátane trov vykonávacieho konania a likvidačného konania znáša štát, ak ich nemožno uhradiť z majetku právnickej osoby.

§ 36

Podľa tohto zákona sa postupuje, ak bol trestný čin spáchaný po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

§ 37

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z. a zákona č. 438/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 20i ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj údaje o nezahladených trestoch uložených združeniu v trestnom konaní a nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov združenia.“.

Čl. III

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015, zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 444/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 19 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným predpisom“.
2.
V § 33 sa vypúšťajú písmená f) a g).
3.
§ 83a a 83b sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
4.
V § 85 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
5.
Za § 219 sa vkladá § 219a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠219a
Neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla
(1)
Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, spojí alebo falšuje overovaciu značku meradla alebo zabezpečovaciu značku meradla na účel použiť ju ako pravú alebo na taký účel ju prepravuje alebo poskytne inému alebo neoprávnene prechováva overovacie značky meradla alebo zabezpečovacie značky meradla na účel použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)
Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži, poskytne inému alebo použije raznicu, nástroj alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
závažnejším spôsobom konania,

b)
vo väčšom rozsahu, alebo

c)
z osobitného motívu.

(4)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
vo veľkom rozsahu, alebo

b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.“.

6.
Nadpis nad § 261 znie: „Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie“.
7.
V § 261 odsek 1 znie:

„(1)
Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v zastúpení Európskej únie na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.

8.
V § 263 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
9.
V § 348 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa zakazuje prijímať dotácie, subvencie alebo pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, sa uchádza alebo príjme dotáciu, subvenciu alebo pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, alebo napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa zakazuje účasť vo verejnom obstarávaní, sa zúčastní verejného obstarávania,“.

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).

Čl. IV

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/ 2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015, zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 444/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 písm. m) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
2.
V § 45 ods. 1 sa za slovom „vec“ vypúšťa čiarka a slová „peňažná čiastka alebo majetok“ a v odseku 2 písm. c) sa vypúšťa čiarka a slová „a to pri zaistení majetku v rozsahu podľa § 461b už pred podaním návrhu na uloženie ochranného opatrenia“.
3.
V § 200 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
ide o trestné konanie proti právnickej osobe,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

4.
V § 236 ods. 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
5.
V § 239 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
6.
V § 289 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
7.
V § 295 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
8.
V § 353 ods. 2 písmeno j) znie:

„j)
ochranné opatrenie.“.

9.
V § 353 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
10.
V § 355 ods. 3 prvej vete sa za slovom „trestu“ vypúšťa čiarka a slová „ani výrokom o ochrannom opatrení“.
11.
V § 355 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
12.
V § 355 ods. 4 sa vypúšťa štvrtá veta.
13.
V siedmej hlave tretej časti sa vypúšťa šiesty diel.

Doterajší siedmy diel sa označuje ako šiesty diel.

14.
§ 405a sa vypúšťa.
15.
V štvrtej časti druhej hlave nadpis štvrtého dielu znie: „Výkon zhabania veci a výkon detencie“.
16.
§ 461a a 461b sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
17.
§ 515 vrátane nadpisu znie:

㤠515
Cudzie rozhodnutie
(1)
Vykonať rozhodnutie súdu iného štátu v trestnej veci (ďalej len „cudzie rozhodnutie“), ktorým sa uložil trest, možno na území Slovenskej republiky, len ak bolo uznané slovenským súdom.

(2)
Cudzie rozhodnutie možno uznať vo výroku, ktorým
a)
bola vyslovená vina, ale uloženie trestu bolo podmienečne odložené,

b)
bol uložený trest odňatia slobody alebo podmienečný trest odňatia slobody,

c)
bol uložený peňažný trest alebo zákaz činnosti,

d)
bol premenený podmienečný trest alebo peňažný trest na trest odňatia slobody,

e)
bolo vyslovené prepadnutie majetku alebo jeho časti, alebo veci alebo zhabanie veci, ak sa nachádzajú na území Slovenskej republiky (ďalej len „cudzie majetkové rozhodnutie“),

f)
bol uložený ochranný dohľad alebo detencia, alebo

g)
bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní alebo trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

(3)
Cudzie rozhodnutie, ktorým sa zmenilo už uznané cudzie rozhodnutie vo výroku o vine v prospech odsúdeného, má účinky na území Slovenskej republiky bez uznania.“.

18.
V § 518 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo má sídlo“ a v druhej vete sa za slovo „bydlisko“ vkladajú slová „alebo sídlo“.
19.
V § 518 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Po právoplatnosti rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia voči právnickej osobe krajský súd bez meškania upovedomí toho, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká a orgán, ktorý má rozhodnutie vykonať.“.
20.
§ 521a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 350/2012 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 314/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4a ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba, ktorej sa vydáva banské oprávnenie.“.
2.
V § 4a ods. 7 písm. c) sa slová „výpis z registra trestov fyzickej osoby,“ nahrádzajú slovami „výpis z registra trestov osoby, ktorá žiada o vydanie banského oprávnenia, a“ a za slová „právnickej osoby“ sa vkladá slovo „aj“.
3.
Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47h
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. VI

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z. a zákona č. 274/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.“.

2.
V § 13 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. c)“.

Čl. VII

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. a zákona č. 201/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Registruje tiež nezahladené tresty uložené im súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 89/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podmienku podľa odseku 1 písm. c) musí spĺňať aj právnická osoba.“.
2.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo „fyzická“.
3.
V § 10 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie § 6 ods. 3 druhej vety sa v tomto prípade nepoužije.“.
4.
V § 58 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
podnikateľ už nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) okrem prípadu podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca; živnostenský úrad môže namiesto zrušenia živnostenského oprávnenia z dôvodu nespĺňania podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. c) živnostenské oprávnenie pozastaviť až do času, kým podnikateľ opätovne začne túto podmienku spĺňať,“.

Čl. IX

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z. a zákona č. 438/2015 Z. z. sa mení takto:

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v celom texte položky 30 sa vypúšťajú slová „fyzickej osobe“.

Čl. X

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 354/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 8 sa za slová „právnickú osobu,“ vkladajú slová „ktorá je bezúhonná a“.
2.
§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin.“.

3.
Za § 33aa sa vkladá § 33aaa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33aaa
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 17f sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
spracovateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin podľa písmena d); táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

2.
Za § 49ad sa vkladá § 49ae, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49ae
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 357/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
byť dôveryhodnou osobou,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

2.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťa slovo „fyzická“.
3.
Za § 43f sa vkladá § 43g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43g
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XIII

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní, ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov.“.

Čl. XIV

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z. a zákona č. 354/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní, ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov.“.

Čl. XV

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť o povolenie a“.
2.
Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XVI

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z. a zákona č. 148/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 2 sa slovo „Podmienkou“ nahrádza slovom „Podmienkami“ a slovo „je“ sa nahrádza slovami „sú bezúhonnosť právnickej osoby a“.
2.
Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠42b
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XVII

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 299/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 37 ods. 3 sa za slovo „musí“ vkladajú slová „okrem právnickej osoby“.
2.
Za § 57d sa vkladá § 57e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠57e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XVIII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z. a zákona č. 278/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 46 ods. 2 písm. c) sa za slovom „trestov“ vypúšťa čiarka a slová „ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba“.
2.
V § 57 ods. 2 písm. b) sa za slovom „trestov“ vypúšťa čiarka a slová „ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba“.
3.
Za § 76di sa vkladá § 76dj, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠76dj
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XIX

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z. a zákona č. 282/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „a výpisom z registra trestov“.
2.
V § 22 ods. 11 písm. e) sa za slovo „preukáže“ vkladajú slová „svoju bezúhonnosť a“.
3.
Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43d
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XX

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z. a zákona č. 73/2015 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „pohľadávka vyplývajúca z rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky v trestnom konaní, ako aj pohľadávka“.
2.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dňom doručenia rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky v trestnom konaní“.
3.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
4.
V § 4 ods. 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo bolo uložené ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky,“.

Čl. XXI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014, zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z. a zákona č. 90/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

2.
Za § 122w sa vkladá § 122x, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠122x
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z. a zákona č. 437/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

2.
V § 55 ods. 4 písmeno e) sa za slovo „mesiace“ dopĺňajú slová „žiadateľa a“.
3.
V § 56 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

4.
V § 56 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace; zahraničná právnická osoba predloží dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom jej bolo udelené povolenie na výkon investičných služieb; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich žiadateľ čestným vyhlásením,“.

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

5.
V § 100 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„i)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

6.
V § 100 ods. 4 písmeno e) znie:

„e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace žiadateľa a osôb navrhovaných za členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a ich odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,“.

7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114 znie:

„114) Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8.
Za § 173w sa vkladá § 173x, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠173x
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXIII

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní, ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov.“.

2.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Podľa ustanovení odsekov 1 až 11 sa postupuje aj vtedy, ak bola nadácia zrušená rozhodnutím súdu v trestnom konaní.“.

Čl. XXIV

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 3 písm. c) sa slová „výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov právnickej osoby“ nahrádzajú slovami „výpis z registra trestov právnickej osoby a výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov tejto právnickej osoby“.
2.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z. a zákona č. 388/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

2.
V § 4 ods. 4 písm. e) sa za slovo „mesiace“ vkladajú slová „žiadateľa a“.
3.
Za § 68g sa vkladá § 68h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠68h
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 odsek 2 znie:

„(2)
Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná. Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

2.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Právnická osoba musí počas prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie spĺňať podmienku bezúhonnosti.“.
3.
Za § 42b sa vkladá § 42ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠42ba
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXVII

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z. a zákona č. 474/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 3 písm. g) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa a“.
2.
Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15b
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z. zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z. a zákona č. 324/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 44 ods. 6 písm. a) a § 55 ods. 4 sa za slovo „spĺňať“ vkladajú slová „právnická osoba aj“.
2.
Za § 104d sa vkladá § 104e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠104e
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXIX

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009, zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 300/2014 Z. z. a zákona č. 120/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorým je právnická osoba, spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 a podmienku spoľahlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) a f).“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

2.
V § 30 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
3.
V § 30 ods. 7 sa slová „ odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
4.
V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
právnická osoba prestala spĺňať podmienky bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 alebo spoľahlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) a f).“.

5.
Za § 72f sa vkladá § 72g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72g
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXX

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 2 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

„s)
nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných právnych nástupcov,“.

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno t).

Čl. XXXI

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona č. 422/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 16 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
nebol zriaďovateľ, a ak je zriaďovateľom právnická osoba, ani jej štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu, právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ani sa proti nemu nezačalo trestné stíhanie.“.

2.
V § 16 ods. 4 písm. c) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „fyzickej osoby alebo právnickej osoby“.
3.
Za § 39h sa vkladá § 39ha, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39ha
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXXII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 29 ods. 3 druhá veta znie: „U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania, a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa musí spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.“.
2.
V § 29 sa odsek 7 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
výpis z registra trestov32) nie starší ako tri mesiace preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti podľa odseku 3.“.

3.
V § 50b ods. 3 prvej vete sa slová „Fyzickej osobe“ nahrádzajú slovami „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe“ a v druhej vete sa za slovo „spĺňať“ vkladá slovo „aj“ a vypúšťajú sa slová „na účely tohto zákona“.
4.
V § 58 ods. 5 prvej vete sa slová „Fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „Právnická osoba alebo fyzická osoba“ a druhá veta znie: „U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania, a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa musí spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.“.
5.
V § 58 sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
výpis z registra trestov32) nie starší ako tri mesiace preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti podľa odseku 5.“.

6.
Za § 72y sa vkladá § 72z, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72z
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z. a zákona č. 140/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 47 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť musí byť bezúhonná nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
2.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p)
zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba,

q)
akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba.“.

3.
V § 48 ods. 11 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v inej právnickej osobe v čase, keď dôchodková správcovská spoločnosť alebo iná právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

4.
V § 48 odsek 12 znie:

„(12)
Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava alebo kde má sídlo.“.

5.
V celom texte § 48 ods. 13 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.
6.
V § 48 odsek 14 znie:

„(14)
Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa
a)
považuje osoba, ktorá
1.
hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona v záujme ochrany sporiteľov,

2.
preukáže finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a

3.
nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v predmete svojej činnosti najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)
nepovažuje
1.
osoba, ktorá nie je bezúhonná osoba,

2.
fyzická osoba, ktorá bola vedúcim zamestnancom alebo pôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v právnickej osobe v čase, keď právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,

3.
osoba, ktorá vstúpila do likvidácie,

4.
osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorej bol zamietnutý pre nedostatok majetku,

5.
osoba počas piatich rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.49)“.

7.
V § 50 ods. 9 sa slová „§ 48 ods. 2 písm. a) až e) a g) až m)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 2 písm. a) až e), g) až m), p) a r)“.
8.
V § 52 ods. 2 písm. a) sa za slová „až g)“ vkladajú slová „a q)“.
9.
V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v právnickej osobe v čase, keď právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená.“.

10.
V § 99 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá nie je bezúhonná.“.
11.
V § 118 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
bolo voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest zrušenia právnickej osoby alebo trest prepadnutia majetku,“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

12.
V § 120 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
dôchodková správcovská spoločnosť prestala byť bezúhonná,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

13.
Za § 123ar sa vkladá § 123as, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠123as
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXXIV

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z. a zákona č. 338/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 46 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
bezúhonný.“.

2.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

㤠49a
Na účely tohto zákona sa za bezúhonného nepovažuje podnikateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený pre trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.“.

3.
Za § 84d sa vkladá § 84e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠84e
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
Bezpečnostná previerka podnikateľa začatá podľa ustanovení tohto zákona účinných pred 1. júlom 2016 sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. júla 2016.“.

Čl. XXXV

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z., zákona č. 522/2007 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 390/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
je bezúhonná.“.

2.
Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37b
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXXVI

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 8a sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

g)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“.

2.
V § 8a sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. f) a g).“.

3.
V § 8a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. f) a g) preukazuje len žiadateľ, ktorým je právnická osoba, okrem právnickej osoby podľa osobitného predpisu.14caa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14caa znie:

„14caa) § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z. a zákona č. 54/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „fyzickej osoby alebo“ nahrádzajú slovami „fyzickej osoby, právnickej osoby a“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slová „právne úkony,“ vkladajú slová „bezúhonnosť právnickej osoby a“.
3.
Za § 37bc sa vkladá § 37bd, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37bd
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 428/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
je bezúhonná.“.

2.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Bezúhonná na účely vydania povolenia je právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin. Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

3.
Za § 102u sa vkladá § 102v, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102v
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XXXIX

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z. a zákona č. 429/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Zdravotná poisťovňa musí byť bezúhonná nepretržite počas trvania platnosti povolenia.“.

2.
V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j)
žiadateľ je bezúhonný,

k)
akcionár žiadateľa je bezúhonný.“.

3.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Za bezúhonnú sa považuje právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin. Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, kde má sídlo.“.

4.
V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
výpis z registra trestov osôb uvedených v § 33 ods. 1 písm. h) a i) nie starší ako tri mesiace.“.

5.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
zdravotná poisťovňa prestala byť bezúhonná.“.

6.
V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úrad môže zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou aj vtedy, ak bolo voči zdravotnej poisťovni začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest zrušenia právnickej osoby alebo trest prepadnutia majetku.“.
7.
Za § 86n sa vkladá § 86o, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠86o
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XL

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z. a zákona č. 357/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“.

2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je vyšší územný celok, a právnickej osobe podľa odseku 5 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu vyššieho územného celku len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“.

Čl. XLI

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť musí byť bezúhonná osoba nepretržite počas trvania platnosti povolenia.“.
2.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,

p)
akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba.“.

3.
V § 23 ods. 11 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v inej právnickej osobe v čase, keď doplnková dôchodková spoločnosť alebo iná právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

4.
V celom texte § 23 ods. 12 sa vypúšťa slovo „fyzická“.
5.
V § 23 ods. 15 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.
6.
V § 24 ods. 8 sa slová „§ 23 ods. 1 písm. a) až e) a g) až l)“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 1 písm. a) až e), g) až l), o) a p)“.
7.
V § 26 ods. 2 písm. a) sa za slová „až g)“ vkladajú slová „a p)“.
8.
V § 26 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a n)“.
9.
V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v právnickej osobe v čase, keď právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená.“.

10.
V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá nie je bezúhonná osoba.“.
11.
V § 74 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
bolo voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest zrušenia právnickej osoby alebo trest prepadnutia majetku,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

12.
V § 76 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak doplnková dôchodková spoločnosť prestala byť bezúhonná osoba“.
13.
Za § 87o sa vkladá § 87p, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠87p
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XLII

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z. a zákona č. 439/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 6 písm. b) sa slová „výpis z registra trestov štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „výpis z registra trestov tejto právnickej osoby, štatutárneho orgánu“.
2.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „podľa § 5 a“ vkladá slovo „žiadateľ,“.
3.
Za § 38ab sa vkladá § 38ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38ac
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XLIII

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 356/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 412/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 26 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. i), § 39 ods. 1 písm. h), § 57 ods. 1 písm. h), § 73 ods. 2 písm. e), § 74 ods. 1 písm. h) a § 88 ods. 1 písm. g) sa za slovo „vzťahuje“ vkladá slovo „aj“.
2.
Za § 112h sa vkladá § 112i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠112i
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XLIV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č . 390/2015 Z. z. a zákona č. 437/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 107a ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ochranného opatrenia zhabania majetku“ a slová „alebo ochranné opatrenie“.
2.
V § 107a ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo zhabania majetku“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 22c sa vypúšťajú slová „a § 83b ods. 4“.
3.
V § 107a ods. 5 prvej a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo ochranné opatrenie zhabania majetku“.
4.
§ 107a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak súd zrušil konkurz, pretože majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, nárok štátu z prepadnutia majetku možno uspokojiť zo zostávajúceho majetku bez ohľadu na uspokojenie iných veriteľov.“.

5.
Za § 107a sa vkladá § 107b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠107b
Osobitné ustanovenia o trestnom konaní proti právnickej osobe počas konkurzu
(1)
Ak po začatí trestného konania proti právnickej osobe, v ktorom bolo uložené obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenie týkajúce sa majetku dlžníka, bol na majetok právnickej osoby vyhlásený konkurz, do právoplatného skončenia trestného stíhania
a)
príslušným orgánom, pokiaľ ide o zaistený majetok, je konkurzný súd; ak ide o majetok, ktorý je bezprostredne ohrozený skazou, zničením alebo iným podstatným znehodnotením, možno ho speňažiť len so súhlasom toho, kto je oprávnený rozhodovať o zrušení zaistenia; správca je povinný tento súhlas bezodkladne vyžiadať,

b)
správcu môže konkurzný súd kedykoľvek vymeniť, pričom nie je viazaný rozhodnutím schôdze veriteľov o výmene správcu,

c)
zaistený majetok alebo výťažok z jeho speňaženia správca vydá dlžníkovi, veriteľovi alebo tretej osobe len so súhlasom toho, kto je oprávnený rozhodovať o zrušení zaistenia.

(2)
Ak trestné konanie proti právnickej osobe bolo začaté neskôr, ako bol na majetok právnickej osoby vyhlásený konkurz, a v tomto konaní bolo uložené obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenie týkajúce sa majetku dlžníka, odsek 1 platí primerane. Právne účinky úkonov, ktoré nastali v konaní predtým, ako prešla právomoc príslušného orgánu na súd, zostávajú zachované.“.

Čl. XLV

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z. a zákona č. 390/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 22 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.“.

2.
V § 22 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.“.

3.
V § 23 písmeno f) znie:

„f)
je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.“.

4.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
nie je bezúhonná.“.

5.
Za § 48 sa vkladá § 49, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XLVI

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 506/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
je bezúhonná.“.

2.
V § 5a ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 3 ods. 4 písm. b)“ vkladajú slová „a ods. 5 písm. b)“.
3.
V § 13a ods. 4 sa za slovo „povinnosť“ vkladajú slová „táto právnická osoba a jej“.
4.
Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XLVII

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
nezahladené tresty uložené v trestnom konaní a nevykonané tresty postihujúce právnych nástupcov.“.

2.
V § 14 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

Čl. XLVIII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 20 ods. 6 písm. f) sa za slovo „bezúhonnosť“ vkladajú slová „žiadateľa a“.
2.
Za § 58k sa vkladá § 58l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠58l
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. XLIX

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
bezúhonnosť.“.

2.
V § 79 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b) a c)“ a vypúšťa sa slovo „fyzická“.
3.
Za § 100l sa vkladá § 100m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100m
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. L

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 8/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 ods. 1 a § 12a ods. 1 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až f)“.
2.
V § 31 ods. 1 písm. d), § 31a ods. 1 písm. d) a § 75 ods. 1 písm. d) sa za slovom „prevádzkovateľ“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý je fyzickou osobou,“.
3.
V § 33 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, prestal spĺňať podmienky spoľahlivosti podľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nejde o prípad podľa § 31 ods. 1 písm. d),“.
4.
V § 33a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, prestal spĺňať podmienky spoľahlivosti podľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nejde o prípad podľa § 31a ods. 1 písm. d),“.
5.
V § 77 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, prestal spĺňať podmienky spoľahlivosti podľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nejde o prípad podľa § 75 ods. 1 písm. d),“.
6.
Za § 98a sa vkladá § 98b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠98b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LI

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 11 ods. 3 písm. d) sa za slovo „osobách“ vkladajú slová „aj výpis z registra trestov“.
2.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť, a ak je žiadateľom právnická osoba, aj bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, výpisom z registra trestov. Za bezúhonného na účely vydania povolenia využívať zdroj sa nepovažuje žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku, trestný čin hospodársky, trestný čin proti životnému prostrediu alebo iný úmyselný trestný čin.“.

3.
V § 17 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
využívateľ zdroja, alebo ak je využívateľom zdroja právnická osoba, jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, prestal byť bezúhonný.“.

4.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
výpis z registra trestov žiadateľa, pri právnických osobách aj výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace.“.

5.
V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť, a ak je žiadateľom právnická osoba, aj bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, výpisom z registra trestov. Za bezúhonného na účely vydania povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební sa nepovažuje žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku, trestný čin hospodársky, trestný čin proti životnému prostrediu alebo iný úmyselný trestný čin.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6.
V § 34 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, alebo ak je držiteľom povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební právnická osoba, jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, prestal byť bezúhonný“.
7.
Za § 50c sa vkladá § 50d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠50d
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LII

Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „právnická osoba“ vkladajú slová „je bezúhonná a“.
2.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovo „podnikateľa“ vkladá čiarka a slová „právnickú osobu“.
3.
Za § 25 sa vkladá § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 278/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 26 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa čiarka a slová „ak je žiadateľom fyzická osoba“.
2.
Za § 71a sa vkladá § 71b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠71b
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LIV

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písm. a) a d) a § 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „fyzických“.
2.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

3.
V § 1 ods. 1 písm. d sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) a b)“.
4.
V § 1 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „fyzickej“.
5.
V § 1 ods. 7 sa slová „dokladoch a z matriky“ nahrádzajú slovami „dokladoch, z matriky a z obchodného registra alebo iného zákonom ustanoveného registra, zápisom, v ktorom právnická osoba vzniká“.
6.
V § 3 písm. f) sa za slovo „pobyt“ vkladajú slová „alebo sídlo“.
7.
§ 3a sa vypúšťa.
8.
V § 4 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „odsúdenej“ vkladá slovo „fyzickej“.
9.
V § 4 ods. 1 písm. b) úvodná veta znie: „právoplatne odsúdenej právnickej osobe, a to“.
10.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

11.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozhodnutie súdu o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní“.
12.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písm. b)“.
13.
V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
obvinená osoba sa v skúšobnej dobe osvedčila,“.

14.
V § 7 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od potrestania, v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania, v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní osvedčila alebo, že sa má za to, že sa osvedčila,

e)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe uvedenej v písmene d) neosvedčila a že jej bol uložený trest, od ktorého uloženia bolo podmienečne upustené, alebo že sa v trestnom stíhaní, ktoré bolo podmienečne zastavené, pokračuje, alebo že odsúdenému bol nariadený výkon trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený alebo z ktorého výkonu bol podmienečne prepustený, alebo že odsúdenému bol nariadený výkon zvyšku trestu zákazu činnosti, zvyšku trestu zákazu pobytu, zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, zvyšku trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, alebo zvyšku trestu zákazu účasti na verejnom obstarávaní, od ktorého výkonu bolo podmienečne upustené,“.

15.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „3a,“.
16.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak sa vykoná trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku uložený právnickej osobe, záznam právnickej osoby sa z evidencie nevyraďuje.“.

17.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „fyzická“.
18.
V § 10 ods. 2 sa slová „osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť“ nahrádzajú slovami „fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené“.
19.
V § 10 odsek 4 znie:

„(4)
Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2.
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3.
štátne občianstvo,

4.
pohlavie,

5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

b)
ak ide o právnickú osobu
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,

2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,

3.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,

4.
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.“.

20.
V § 10 ods. 5 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) piaty bod“.
21.
V § 10 odsek 6 znie:

„(6)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov sa overuje, ak ide o
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a) prvého až štvrtého bodu a totožnosť žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa
1.
u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť,

2.
u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť,

b)
údaje podľa odseku 4 písm. b) prvého až tretieho bodu z výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná; údaje podľa odseku 4 písm. b) tretieho bodu, ak nie sú uvedené vo výpise z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, žiadateľ preukazuje notárom overeným písomným splnomocnením štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z tohto registra.“.

22.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

㤠10a
(1)
Údaje z evidencie registra trestov o právnických osobách, ktoré sa uvádzajú vo výpise z registra trestov, sú verejne prístupné.

(2)
Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra na základe písomnej žiadosti.“.

23.
V § 16 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pred nahliadnutím sa overí totožnosť žiadateľa“.
24.
Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, pred nahliadnutím sa overí jej totožnosť. Ak je žiadateľom právnická osoba, overí sa pred nahliadnutím totožnosť osoby, ktorá v mene právnickej osoby alebo za ňu podáva žiadosť a tiež aj jej oprávnenie konať v mene právnickej osoby alebo za ňu.“.

25.
V § 17 ods. 1 sa slová „osôb, ktoré sú štátnymi občanmi týchto členských štátov Európskej únie“ nahrádzajú slovami „fyzických osôb, ktoré sú štátnymi občanmi týchto členských štátov Európskej únie, a právnických osôb, ktoré majú sídlo v týchto štátoch“.
26.
V § 17 ods. 3 sa slová „osoba štátnym občanom“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba štátnym občanom alebo v ktorom ma sídlo právnická osoba“.
27.
V § 17 ods. 4 sa za slová „občana Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a právnickej osoby, ktorá má sídlo v Slovenskej republike“.
28.
V § 17 ods. 5 sa za slová „občana Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo v Slovenskej republike“
29.
V § 17 ods. 7 sa slová „odsúdená osoba štátnym občanom“ nahrádzajú slovami „odsúdená fyzická osoba štátnym občanom alebo v ktorom má odsúdená právnická osoba sídlo“.
30.
V § 17a ods. 1 sa za slová „voči občanovi tohto členského štátu Európskej únie“ vkladajú slová „alebo voči právnickej osobe, ktorá má sídlo v tomto členskom štáte Európskej únie“ a za slová „dožiadaného členského štátu Európskej únie“ sa vkladajú slová „alebo v ňom má sídlo“.
31.
V § 17a ods. 2 sa slová „odsúdení osoby, ktorá nie je občanom dožiadaného členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „odsúdení fyzickej osoby, ktorá nie je občanom dožiadaného členského štátu Európskej únie, alebo odsúdení právnickej osoby, ktorá nemá sídlo v tomto členskom štáte Európskej únie“.
32.
V § 17b ods. 1 a 4 až 6 sa za slová „občana Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky“.

Čl. LV

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 403/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 45 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba.“.
2.
V § 45 ods. 12 sa slovo „bezúhonnú“ nahrádza slovom „bezúhonného“ a slová „fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená“ sa nahrádzajú slovami „ten, kto nebol právoplatne odsúdený“.
3.
Za § 63f sa vkladá § 63g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠63g
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LVI

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z. a zákona č. 160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 7 sa slová „výpis z registra trestov zástupcu“ nahrádzajú slovami „výpis z registra trestov právnickej osoby, zástupcu“.
2.
V § 28 ods. 3 písm. d) treťom bode sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa a“.
3.
Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠45c
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LII

Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

2.
V § 8 ods. 5 písm. f) sa za slovo „mesiace“ vkladajú slová „zakladateľov a“.
3.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠48a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LVIII

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 17 ods. 3 písm. b) sa slová „ak je žiadateľom fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „okrem žiadateľa podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b)“.
2.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LIX

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z. a zákona č. 345/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 63 odsek 1 znie:

„(1)
Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť bezúhonné; podmienka bezúhonnosti sa považuje za splnenú, ak ide o právnickú osobu, ktorej trestná zodpovednosť je vylúčená. Fyzické osoby uvedené v prvej vete musia byť
a)
spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a

b)
odborne spôsobilé na poskytovanie sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu podľa odseku 3.“.

2.
V § 63 ods. 2 prvá veta znie: „Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.29)“.
3.
V § 64 odsek 2 znie:

„(2)
Žiadosť o zápis do registra obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o zápis žiada fyzická osoba,

b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby,

2.
navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,

c)
druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, a jej formu,

d)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,

e)
miesto poskytovania sociálnej služby,

f)
počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,

g)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,

h)
čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas,

i)
ďalšie údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,

2.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 64 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
1.
osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)

2.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)

3.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)“.

5.
V § 88 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
kópiu dokladu o bezúhonnosti právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a jej štatutárneho zástupcu,“.

6.
V § 88 ods. 3 druhá veta znie: „Na účely posúdenia bezúhonnosti osôb podľa odseku 2 písm. c) až f) platí § 63 ods. 1 prvá veta a ods. 2 rovnako.“.
7.
Za § 110x sa vkladá § 110y, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠110y
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LX

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z. a zákona č. 357/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Pomoc a podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.41c)“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41c znie:

„41c) § 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. LXI

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „ak žiadateľom je fyzická osoba,“.
2.
Za § 16 sa vkladá § 17, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXII

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 363/2013 Z. z. a zákona č. 23/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa a“.
2.
Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXIII

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 437/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin.“.

2.
V § 18 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d) a ich stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,“.

3.
Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠42b
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXIV

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 405/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

2.
V § 57 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

3.
V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

4.
V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

5.
Za § 101f sa vkladá § 101g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠101g
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXV

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z. a zákona č. 282/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 29 ods. 2 písm. b) sa za slová „právnickej osobe,“ vkladajú slová „ktorá je bezúhonná a“.
2.
Za § 112c sa vkladá § 112d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠112d
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXVI

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z. a zákona č. 259/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slovo „bezúhonnosti“ nahrádza slovami „svojej bezúhonnosti a bezúhonnosti“.
2.
Za § 46c sa vkladá § 46d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46d
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXVII

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 90/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 20 ods. 5 a 6 sa na konci pripája táto veta: „Tento veriteľ musí byť súčasne bezúhonný.“.
2.
V § 20a ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
bezúhonnosť veriteľa,“.

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).

3.
V § 20a ods. 1 písm. i) sa slová „písmena g)“ nahrádzajú slovami „písmena h)“.
4.
V § 20a ods. 3 písm. p) sa slová „odseku 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. h)“.
5.
V § 20b ods. 2 sa slová „i) a j)“ nahrádzajú slovami „g), j) a k)“.
6.
V § 24 ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
bezúhonnosť iného veriteľa,“.

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

7.
Za § 25g sa vkladá § 25h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25h
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXVIII

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z. a zákona č. 354/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová „ak je žiadateľom fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného predpisu17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7c
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXIX

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 72/2015 Z. z. a zákona č. 429/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 7 písm. f) sa slová „ak je žiadateľom fyzická osoba,“ nahrádzajú slovami „okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného predpisu,7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6c
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXX

Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 13 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

Čl. LXXI

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z. a zákona č. 361/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

2.
V § 28 ods. 4 písmeno f) znie:

„f)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d) a ich stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,“.

3.
Za § 220b sa vkladá § 220c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠220c
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXII

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „bezúhonnosti fyzickej osoby“ nahrádzajú slovami „bezúhonnosti právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva, fyzickej osoby“.
2.
Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠73a
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXIII

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 393/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 5 sa za slová „právnická osoba,“ vkladajú slová „ak je bezúhonná a“.
2.
Za § 143e sa vkladá § 143f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143f
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXIV

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a je bezúhonná,“.
2.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa,“.
3.
V § 35 ods. 2 písm. b) sa za slová „ktorá je“ vkladajú slová „bezúhonná a“.
4.
V § 36 ods. 6 sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa,“.
5.
Za § 44a sa vkladá § 44b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠44b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXV

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 54 ods. 4 písm. b) a ods. 10 sa slová „výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu“ nahrádzajú slovami „výpis z registra trestov tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu“.
2.
Za § 76b sa vkladá § 76c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠76c
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXVI

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 50 ods. 7 sa slová „§ 54 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 1 písm. b) a f)“.
2.
V § 52 ods. 1 písm. d) sa slová „členov štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „navrhovateľa, členov štatutárneho orgánu navrhovateľa“.
3.
V § 54 ods. 1 písm. b) sa slová „členov štatutárneho orgánu podniku“ nahrádzajú slovami „navrhovateľa a členov štatutárneho orgánu navrhovateľa“.
4.
Za § 56c sa vkladá § 56d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56d
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXVII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 2 písm. e) sa za slovo „bezúhonnosť“ vkladajú slová „tejto právnickej osoby a bezúhonnosť“.
2.
Za § 96b sa vkladá § 96c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠96c
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXVIII

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

1.
V § 14 ods.1 úvodnej vete sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „je bezúhonná a“.
2.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30a
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXIX

Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby - podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu“.
2.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
je bezúhonný,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

2.
Za § 36b sa vkladá § 36c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36c
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXXI

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. a zákona č. 354/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 19 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,“.
2.
V § 20 ods. 2 písm. g) sa za slovom „mesiace“ vypúšťa čiarka a slová „ak je žiadateľom fyzická osoba“.
3.
Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý znie:

㤠30
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXXII

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.62a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:

„62a) § 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. LXXXIII

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 90 ods. 2 písm. a) a ods. 3 psím. a) prvom bode sa za slovo „bezúhonnosť“ vkladajú slová „právnickej osoby a“.
2.
V § 90 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slová „fyzickej osoby - podnikateľa alebo“ nahrádzajú slovami „tretej osoby a“.
3.
V § 90 ods. 4 písm. a) sa slová „fyzickej osoby - podnikateľa alebo“ nahrádzajú slovami „výrobcu a“.
4.
Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠135a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXXIV

Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 21 ods. 3 písm. a) sa slová „osoby alebo osôb“ nahrádzajú slovami „právnickej osoby a osôb“.
2.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXXV

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „člen štatutárneho orgánu je bezúhonný; túto skutočnosť“ nahrádzajú slovami „je bezúhonná a bezúhonný je člen jej štatutárneho orgánu; tieto skutočnosti“.
2.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
ak jej bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený zákaz činnosti18a) spočívajúci v zákaze výkonu štatutárneho auditu, do 60 dní odo dňa, keď sa úrad o tom dozvedel.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 16 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠73a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. LXXXVI

Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,9) “.
2.
V § 9 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,23)“.
3.
V § 10 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,26)“.

Čl. LXXXVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 91/2016 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 149, 2. 6. 2001).

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. ES L 164/, 22. 6. 2002) v znení rámcového rozhodnutia Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 330, 9. 12. 2008).

  3.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie napomáhania neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. ES L 328, 5. 12. 2002).

  4.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. EÚ L, 192, 31. 7. 2003).

  5.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11. 11. 2004).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 280, 27. 10. 2009).

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6. 12. 2008).

  8.

  Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11. 11. 2008).

  9.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6. 12. 2008).

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011).

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (Ú. v. EÚ L 218, 14. 8. 2013).

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21. 5. 2014).

  15.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).

  16.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).

  17.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31. 3. 2017).

  18.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28. 7. 2017).

  19.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).

  20.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 zo 17. apríla 2019 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (Ú. v. EÚ L 123, 10. 5. 2019).

Poznámky

 • 1)

  § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.

 • 1a)

  Zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 8 až 10 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6)

  Napríklad § 50 ods. 1 písm. a) až c) a g) až j) a § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Napríklad § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 až 155 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9)

  Napríklad zákon č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore