Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 13.04.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD14543 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 154/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 321/2018

Legislatívny proces k zákonu 321/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o európskom zatýkacom rozkaze

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postup slovenských orgánov pri vydávaní osôb medzi členskými štátmi Európskej ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní,1) ak tento zákon ...

§ 2
Vzťah k medzinárodným zmluvám
(1)

Bez vplyvu na ich použitie vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi slovenské ...

a)
Európsky dohovor o vydávaní z 13. decembra 1957, jeho dodatkový protokol z 15. októbra 1975, jeho ...
b)
Dohoda z 26. mája 1989 medzi 12 členskými štátmi Európskych spoločenstiev o zjednodušení a ...
c)
Dohovor z 10. marca 1995 o zjednodušenom vydávacom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie, ...
d)
Dohovor z 27. septembra 1996 týkajúci sa extradície medzi členskými štátmi Európskej únie,
e)
hlava III kapitola 4 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa implementuje Schengenská dohoda zo 14. júna ...
(2)

Použitie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a členským štátom Európskej únie, ...

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

členským štátom členský štát Európskej únie,

b)

tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom, a Medzinárodný trestný súd,2)

c)

trestom odňatia slobody aj ochranné opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody,

d)

európskym zatýkacím rozkazom rozhodnutie vydané justičným orgánom členského štátu na to, ...

e)

štátom pôvodu členský štát, ktorého justičný orgán vydal európsky zatýkací rozkaz,

f)

vykonávajúcim štátom členský štát, ktorého justičný orgán má rozhodnúť o výkone európskeho ...

g)

justičným orgánom štátu pôvodu justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc vydať ...

h)

vykonávajúcim justičným orgánom justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť ...

i)

rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho ...

j)

rozhodnutím o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho ...

k)

ostatnými písomnosťami písomnosti vydané alebo žiadané justičným orgánom štátu pôvodu alebo ...

l)

záznamom súbor údajov vložených príslušným orgánom členského štátu do Schengenského informačného ...

1.

meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a štátne občianstvo vyžiadanej osoby,

2.

názov, adresa, telefónne a faxové číslo a adresa elektronickej pošty justičného orgánu štátu ...

3.

doklad alebo údaje preukazujúce existenciu vykonateľného rozsudku, zatýkacieho rozkazu alebo iného ...

4.

skutková podstata a právna kvalifikácia skutku,

5.

opis okolností, za ktorých bol spáchaný skutok, vrátane miesta, času a miery účasti vyžiadanej ...

6.

uložený trest, ak bola vyžiadaná osoba právoplatne odsúdená, alebo v ostatných prípadoch zákonom ...

7.

ďalšie informácie, ktoré považuje orgán štátu pôvodu za potrebné.

§ 4
Rozsah použitia európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Európsky zatýkací rozkaz možno vydať

a)
pre skutok, za ktorý možno podľa právneho poriadku Slovenskej republiky uložiť trest odňatia ...
b)
ak sa žiada o vydanie na výkon už uloženého trestu odňatia slobody, ak uložený trest odňatia ...
(2)

Európsky zatýkací rozkaz možno vykonať

a)
ak bol vydaný na účely trestného stíhania pre skutok, ktorý je podľa právneho poriadku Slovenskej ...
b)
ak bol vydaný na účely vykonania už uloženého trestu odňatia slobody pre skutok, ktorý je podľa ...
(3)

Ak sa žiada o vydanie pre trestný čin, za ktorý možno v štáte pôvodu uložiť trest odňatia ...

(4)

Kategóriami trestných činov podľa odseku 3 sa rozumejú

a)
účasť na zločinnom spolčení,
b)
terorizmus,
c)
obchodovanie s ľuďmi,
d)
sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia,
e)
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a s výbušninami,
g)
korupcia,
h)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru ...
i)
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
j)
falšovanie a pozmeňovanie meny,
k)
počítačová kriminalita,
l)
trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi ...
m)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n)
vražda, závažné ublíženie na zdraví,
o)
nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
p)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q)
rasizmus a xenofóbia,
r)
organizovaná alebo ozbrojená lúpež,
s)
nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
t)
podvodné konanie,
u)
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
v)
falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva ...
w)
falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x)
falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
y)
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
z)
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
aa)
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
ab)
znásilnenie,
ac)
podpaľačstvo,
ad)
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
ae)
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla, alebo
af)
sabotáž.
(5)

Pre priradenie trestného činu, pre ktorý sa žiada vydanie, k niektorej z kategórií trestných ...

(6)

Ak sa žiada o vydanie osoby pre niekoľko trestných činov, z ktorých aspoň jeden spĺňa podmienky ...

(7)

Európsky zatýkací rozkaz má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako príkaz na zatknutie ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 5
Vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Ak existuje predpoklad, že by sa obvinený mohol zdržiavať alebo sa zdržiava v inom členskom štáte ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz podľa odseku 1 možno vydať, ak je vo vzťahu k obvinenému pre rovnaký ...

(3)

Súd európsky zatýkací rozkaz nevydá, ak je pred jeho vydaním zrejmé, že by vyžiadaním z cudziny ...

(4)

Európsky zatýkací rozkaz sa vyhotovuje na formulári, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 1.

(5)

Európsky zatýkací rozkaz musí obsahovať

a)
meno a priezvisko vyžiadanej osoby, ďalšie osobné údaje umožňujúce jeho identifikáciu, údaje ...
b)
identifikačné údaje príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo iného vykonateľného ...
c)
údaje o dĺžke uloženého trestu, ak bola vyžiadaná osoba právoplatne odsúdená, alebo zákonom ...
d)
opis skutkových okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta a miery ...
e)
skutkovú podstatu a právnu kvalifikáciu trestného činu,
f)
názov, adresu, číslo telefónu a faxu a elektronickú adresu orgánu, ktorý európsky zatýkací ...
g)
meno, priezvisko, odtlačok úradnej pečiatky a podpis zástupcu orgánu, ktorý európsky zatýkací ...
(6)

Európsky zatýkací rozkaz vydaný na účely vyžiadania odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody, ...

(7)

Ak niektorý z trestných činov, pre ktorý sa žiada o vydanie, možno priradiť do jednej alebo viacerých ...

(8)

Na zaslanie európskeho zatýkacieho rozkazu do vykonávajúceho štátu súd použije postup podľa ...

(9)

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, zabezpečí bezodkladne po zistení miesta pobytu osoby, ...

(10)

Ak vyžiadaná osoba nemá v trestom konaní vedenom na území Slovenskej republiky zvoleného alebo ...

§ 6
Strata platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Európsky zatýkací rozkaz stráca platnosť

a)
odovzdaním vydanej osoby súdu podľa § 8,
b)
odvolaním; súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, ho odvolá, ak zanikli dôvody, pre ktoré ...
c)
vydaním nového európskeho zatýkacieho rozkazu v tej istej veci.
(2)

Po podaní obžaloby v trestnej veci, v ktorej bol vydaný európsky zatýkací rozkaz v prípravnom ...

(3)

Odvolanie európskeho zatýkacieho rozkazu nebráni vydaniu nového európskeho zatýkacieho rozkazu ...

(4)

Súd o odvolaní európskeho zatýkacieho rozkazu alebo vydaní nového európskeho zatýkacieho rozkazu ...

§ 7
Žiadosť o výsluch a dočasné prevzatie vyžiadanej osoby
(1)

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz na účely trestného stíhania, môže pred rozhodnutím ...

(2)

Ak sa vo vykonávajúcom štáte po rozhodnutí o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu súčasne ...

(3)

Podmienky dočasného prevzatia dojedná súd priamo s vykonávajúcim justičným orgánom písomnou ...

(4)

Ak vykonávajúci justičný orgán povolí dočasné prevzatie osoby, rozhodne príslušný sudca, ...

§ 8
Odovzdanie vydanej osoby súdu
(1)

Útvar Policajného zboru určený ministrom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „príslušný ...

(2)

Ak sa osoba vydáva na základe európskych zatýkacích rozkazov viacerých súdov, odovzdá sa súdu ...

(3)

Podrobnosti prevzatia osoby dojedná za Slovenskú republiku útvar SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný ...

§ 9
Vydanie s výhradou
(1)

Ak vykonávajúci štát vydal osobu s výhradou, výhrade sa musí vyhovieť.

(2)

Ak vykonávajúci štát podmieňuje vydanie osoby do Slovenskej republiky na trestné stíhanie výhradou, ...

(3)

Ak bola vyžiadaná osoba vydaná na výkon trestu odňatia slobody len pre niektorý z trestných činov, ...

(4)

Ak vykonávajúci štát vydá na výkon trestu odňatia slobody osobu, ktorej bol trest uložený právoplatným ...

a)
súhlasí, súd rozhodne, že sa rozsudok vykoná, alebo ak
b)
nesúhlasí, súd v potrebnom rozsahu rozsudok zruší a súčasne rozhodne o väzbe, pričom po právoplatnosti ...
(5)

Na konanie podľa odseku 4 je príslušný súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

(6)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 4 písm. b) je prípustná sťažnosť, ktorá má, ak nejde o rozhodnutie ...

§ 10
Informovanie o nedodržaní lehôt

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, informuje ministerstvo spravodlivosti o prípadoch, ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

§ 11
Príslušnosť
(1)

Na začatie konania o európskom zatýkacom rozkaze je príslušná krajská prokuratúra, v ktorej ...

(2)

Ak bola osoba prepustená zo zadržania, je na vykonanie predbežného vyšetrovania príslušná krajská ...

(3)

Príslušná prokuratúra o začatí konania informuje ministerstvo spravodlivosti, ktorému zároveň ...

§ 12
Predbežné preskúmanie záznamu

Ak Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) zistí, že ...

§ 13
Zadržanie vyžiadanej osoby
(1)

Príslušníci Policajného zboru zadržia osobu, ktorej prítomnosť bola zistená na území Slovenskej ...

(2)

Ak prokurátor do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín od zadržania neprepustí ...

§ 14
Práva vyžiadanej osoby
(1)

V konaní o európskom zatýkacom rozkaze musí mať vyžiadaná osoba obhajcu.

(2)

Vyžiadaná osoba má v konaní o európskom zatýkacom rozkaze právo na tlmočníka a prekladateľa.9) ...

(3)

Vyžiadaná osoba má právo zvoliť si obhajcu aj v štáte pôvodu v súlade s právom tohto štátu ...

(4)

Ak bola vyžiadaná osoba vzatá do predbežnej väzby alebo do vydávacej väzby, na styk s obhajcom, ...

§ 15
Predbežná väzba
(1)

Účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky ...

(2)

Sudca krajského súdu je povinný do 48 hodín od prevzatia zadržanej osoby a od doručenia návrhu ...

(3)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, ktorému prokurátor príslušný podľa § ...

(4)

Ak nebol prokurátorovi príslušnej prokuratúry v lehote 18 dní od obmedzenia osobnej slobody doručený ...

(5)

Predbežná väzba nesmie trvať viac ako 40 dní odo dňa zadržania osoby. Sudca krajského súdu ...

(6)

Ak je počas trvania predbežnej väzby doručený originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom ...

(7)

Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z predbežnej väzby, ak

a)
justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ak ho vo vzťahu k Slovenskej ...
b)
inak zanikli dôvody predbežnej väzby, vydania alebo jeho realizácie.
(8)

Prepustenie osoby z predbežnej väzby nevylučuje jej opakované vzatie do predbežnej väzby alebo ...

Vydávacia väzba

§ 16
(1)

Ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v konaní o európskom zatýkacom ...

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním alebo ak bolo rozhodnuté, že sa európsky zatýkací rozkaz ...

(3)

Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z vydávacej väzby dňom, keď dôjde k vydaniu osoby ...

a)
justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ak ho vo vzťahu k Slovenskej ...
b)
príslušný sudca rozhodol, že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná, alebo
c)
inak zanikli dôvody vydávacej väzby, vydania alebo jeho realizácie.
(4)

O dĺžke trvania väzby na území Slovenskej republiky informuje sudca justičný orgán štátu pôvodu; ...

§ 17
(1)

Ak sa vyžiadaná osoba nachádza vo väzbe v súvislosti s jej trestným stíhaním slovenskými orgánmi, ...

(2)

Ak pominú dôvody väzby alebo výkonu trestu uvedené v odseku 1, spočívanie vydávacej väzby zaniká ...

(3)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, v ktorého obvode je vyžiadaná osoba vo ...

§ 18
(1)

Príslušný sudca rozhoduje o väzbe podľa § 15 až 17 uznesením. Proti rozhodnutiu o väzbe je ...

(2)

O všetkých rozhodnutiach podľa odseku 1 informuje súd ministerstvo spravodlivosti a útvar SIRENE; ...

§ 19
Predbežné vyšetrovanie
(1)

Prokurátor krajskej prokuratúry príslušný podľa § 11 vykoná predbežné vyšetrovanie. Účelom ...

(2)

Prokurátor vyžiadanú osobu vypočuje a oboznámi ju s obsahom európskeho zatýkacieho rozkazu a ...

(3)

Po doručení originálu európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa ...

(4)

Ak sa žiada o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom na území Slovenskej ...

(5)

Ak informácie poskytnuté justičným orgánom štátu pôvodu v európskom zatýkacom rozkaze nie ...

(6)

Prokurátor vráti európsky zatýkací rozkaz štátu pôvodu bez rozhodnutia o jeho výkone, ak

a)
vyžiadaná osoba zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
vyžiadanú osobu nemožno zadržať,
c)
nebolo zistené miesto pobytu vyžiadanej osoby na území Slovenskej republiky, alebo sa na mieste ...
d)
štát pôvodu neposkytol dodatočné informácie v dostatočnom rozsahu pre rozhodnutie o výkone európskeho ...
e)
európsky zatýkací rozkaz bol slovenskému orgánu doručený po právoplatnom rozhodnutí o vykonaní ...
f)
členský štát alebo tretí štát, ktorý vydal osobu do Slovenskej republiky, neudelil súhlas s ...
(7)

O postupe podľa odseku 5 prokurátor informuje ministerstvo spravodlivosti a útvar SIRENE; ak tento ...

(8)

Ak je pre výkon európskeho zatýkacieho rozkazu potrebný súhlas tretieho štátu s vydaním podľa ...

(9)

Ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný na účel výkonu trestu odňatia slobody uloženého v konaní, ...

§ 20
Výsluch vyžiadanej osoby na základe žiadosti
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz na účely ...

(2)

Dohodu uzatvorí a výsluch vykoná prokurátor príslušný na vykonanie predbežného vyšetrovania; ...

§ 21
Výkon európskeho zatýkacieho rozkazu so súhlasom vyžiadanej osoby
(1)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu podľa § 19 ods. 3, spíše s ňou ...

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu a nie je dôvod na postup podľa odseku ...

(3)

Uznesenie podľa odseku 2 doručí prokurátor vyžiadanej osobe, jej obhajcovi a príslušnému súdu. ...

(4)

Proti rozhodnutiu prokurátora o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu nie je prípustný opravný ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa napriek súhlasu vyžiadanej osoby nepoužijú, ak prokurátor v priebehu ...

§ 21a
Výkon trestu odňatia slobody uloženého v štáte pôvodu
(1)

Ak vyžiadaná osoba vyslovila nesúhlas s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v štáte pôvodu ...

(2)

Ak justičný orgán štátu pôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný ...

(3)

Ak justičný orgán štátu pôvodu súhlasí s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého ...

(4)

Na konanie o uznanie a výkon rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, ...

(5)

Ak súd rozhodne o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací ...

(6)

Ak súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13c) súd vráti ...

§ 22
Rozhodnutie súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Po skončení predbežného vyšetrovania rozhodne súd na návrh prokurátora o výkone európskeho ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, ktorému podal návrh prokurátor príslušný ...

(3)

O výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhoduje súd uznesením na neverejnom zasadnutí. Pred ...

(4)

Ak sa v konaní preukáže, že existuje dôvod odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu ...

(5)

Ak súd rozhodne o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, vo svojom rozhodnutí uvedie aj údaje ...

(6)

Rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 súd doručí prokurátorovi, vyžiadanej osobe a obhajcovi. Zároveň ...

(7)

Proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť ...

(8)

O sťažnosti rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí. Najvyšší ...

(9)

Súd, ktorý rozhodol o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, zabezpečí potrebné úkony smerujúce ...

§ 23
Odmietnutie vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa odmietne, ak

a)
sa na trestný čin, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, vzťahuje amnestia, ktorá ...
b)
vykonávajúci justičný orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte ...
c)
vyžiadaná osoba nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná ...
d)
skutok, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, nie je trestným činom podľa právneho ...
e)
vykonávajúci justičný orgán zistil, že trestné stíhanie alebo výkon trestu odňatia slobody ...
f)
súd na základe postupu podľa § 21a rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého ...
(2)

Vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu možno odmietnuť, ak

a)
vyžiadaná osoba je trestne stíhaná v Slovenskej republike pre ten istý skutok, pre ktorý bol vydaný ...
b)
slovenské orgány rozhodli o tom, že pre skutok, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, ...
c)
vykonávajúci justičný orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom treťom štáte proti ...
d)
európsky zatýkací rozkaz sa týka skutkov, ktoré sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ...
e)
európsky zatýkací rozkaz sa týka skutkov, ktoré boli spáchané mimo územia štátu pôvodu, a ...
(3)

Súd, ktorý rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na účel výkonu trestu ...

a)
bola včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, ...
b)
vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou ...
c)
po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve podať návrh na obnovu ...
d)
jej nebolo rozhodnutie doručené, pričom jej bude doručené bezodkladne po jej odovzdaní do štátu ...
(4)

Skutočnosť, že je vyžiadaná osoba občanom Slovenskej republiky, nie je dôvodom na odmietnutie ...

§ 24
Lehoty na prijatie rozhodnutia
(1)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vykonaním európskeho zatýkacieho rozkazu, prokurátor rozhodne o ...

(2)

V ostatných prípadoch sa o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodne do 60 dní od zadržania ...

(3)

Ak lehoty podľa odsekov 1 a 2 nemožno v odôvodnených prípadoch dodržať, predlžujú sa o ďalších ...

(4)

Ak lehoty na prijatie rozhodnutia podľa odsekov 1 až 3 nie je možné dodržať, súd, a v prípade ...

(5)

Plynutie lehôt podľa odsekov 1 až 3 spočíva, ak

a)
štát pôvodu nezaslal európsky zatýkací rozkaz s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa preklad ...
b)
príslušný prokurátor požiadal podľa § 19 ods. 5 o zaslanie dodatočných informácií, ktoré ...
c)
sa koná o odňatí výsad alebo imunít podľa § 26,
d)
sa koná o udelení súhlasu iného členského štátu s ďalším vydaním podľa § 33 alebo tretieho ...
(6)

Lehoty podľa odsekov 1 až 3 začnú plynúť, ak odpadnú dôvody, pre ktoré ich plynutie spočívalo. ...

§ 25
Lehoty na realizáciu vydania
(1)

Odovzdanie osoby orgánom štátu pôvodu sa musí zrealizovať najneskôr do desiatich dní od právoplatnosti ...

(2)

Postup podľa odseku 1 sa neuplatní, ak

a)
nastali okolnosti, pre ktoré vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu nemožno realizovať a ktoré ...
b)
sa postupuje podľa § 28, alebo
c)
sa rozhodlo o odklade vydania podľa § 29 ods. 1.
(3)

Ak pominú dôvody podľa ods. 2 písm. a), odovzdanie osoby sa musí zrealizovať do desiatich dní ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu sa nevykoná, ak minister spravodlivosti ...

§ 26
Výsady a imunity

Ak je na odňatie výsady alebo imunity príslušný orgán Slovenskej republiky, požiada prokurátor ...

§ 27
Rozhodovanie v prípade viacerých európskych zatýkacích rozkazov
(1)

Ak bolo slovenským orgánom predložených viacero európskych zatýkacích rozkazov voči tej istej ...

(2)

Ak sa rozhoduje o výkone viacerých európskych zatýkacích rozkazov vydaných rôznymi štátmi pôvodu, ...

(3)

Ak sa vyžiadaná osoba vydáva s uplatnením zásady špeciality, súd zároveň s rozhodnutím podľa ...

(4)

Rozhodnutia podľa odsekov 1 až 3 súd zašle všetkým štátom pôvodu, o ktorých európskych zatýkacích ...

(5)

Lehoty uvedené v § 24 začínajú plynúť doručením posledného európskeho zatýkacieho rozkazu. ...

(6)

Ak sa rozhoduje o viacerých európskych zatýkacích rozkazoch vydaných v jednom štáte pôvodu, ...

(7)

Ak vo vzťahu k tej istej osobe bolo slovenským orgánom doručených viac európskych zatýkacích ...

§ 28
Rozhodovanie v prípade stretu európskeho zatýkacieho rozkazu a žiadosti o vydanie
(1)

O strete európskeho zatýkacieho rozkazu a žiadosti o vydanie tretieho štátu alebo iného členského ...

(2)

Ak sa vykonávajúci justičný orgán dozvie, že vo vzťahu k tej istej osobe bol slovenským orgánom ...

(3)

Minister spravodlivosti pri rozhodovaní o tom, či sa vykoná európsky zatýkací rozkaz, alebo či ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 zašle ministerstvo spravodlivosti súdu, ktorý v prípade, že sa rozhodlo ...

§ 29
Odklad vydania
(1)

Súd alebo prokurátor, ktorí rozhodli o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, môžu rozhodnúť ...

(2)

Ak sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli podkladom rozhodnutia o odklade vydania, môže vykonávajúci ...

§ 30
Dočasné odovzdanie vyžiadanej osoby
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu môže súd povoliť dočasné odovzdanie osoby do ...

(2)

Ak súd povolí dočasné odovzdanie osoby, zároveň určí, že osobu je počas dočasného odovzdania ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁSADA ŠPECIALITY A ĎALŠIE VYDANIE

§ 31
Zásada špeciality
(1)

Osoba, ktorá bola vydaná z iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ...

(2)

Ak bola osoba vydaná do Slovenskej republiky, zásada špeciality sa neuplatní, ak

a)
vydaná osoba sa po prepustení z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody zdržiava na území ...
b)
za tento ďalší trestný čin nemožno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce ...
c)
trestné stíhanie nevedie k použitiu opatrenia obmedzujúceho osobnú slobodu,
d)
osobe by mohol byť uložený trest alebo ochranné opatrenie, ktoré nie je spojené s pozbavením ...
e)
osoba sa vzdala práva na uplatnenie zásady špeciality podľa odseku 1 v rámci konania vo vykonávajúcom ...
f)
osoba po vydaní do Slovenskej republiky vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady špeciality ...
g)
vykonávajúci justičný orgán udelil súhlas so stíhaním pre iné trestné činy spáchané pred ...
h)
zásada špeciality sa vo vzťahu k vykonávajúcemu štátu neuplatňuje na základe vyhlásenia členského ...
(3)

Ak sa vydaná osoba nevzdala uplatnenia zásady špeciality podľa odseku 2 písm. e), súd, ktorý ...

(4)

Na získanie súhlasu vykonávajúceho justičného orgánu podľa odseku 2 písm. g) sa použije postup ...

(5)

Odsek 1 nebráni slovenským orgánom robiť opatrenia, ktoré prerušujú plynutie premlčacej doby, ...

§ 32
Žiadosť o dodatočný súhlas
(1)

Ak má byť osoba, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z iného členského štátu na základe ...

(2)

Žiadosť o dodatočný súhlas musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 5 ods. 5. Žiadosť ...

(3)

Za dodatočný súhlas podľa § 31 ods. 2 písm. g) sa považuje aj žiadosť vykonávajúceho štátu ...

§ 33
Žiadosť o súhlas s ďalším vydaním do iného členského štátu
(1)

Osobu, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z iného členského štátu na základe európskeho ...

a)
súhlasí s ďalším vydaním alebo
b)
ak sa na osobu neuplatňuje zásada špeciality z dôvodov uvedených v § 31 ods. 2 písm. a) a písm. ...
(2)

Vyhlásenie o súhlase podľa odseku 1 písm. a) uskutoční osoba pred prokurátorom po vypočutí ...

(3)

Ak nemožno aplikovať odsek 1, požiada súd vykonávajúci justičný orgán o súhlas s ďalším ...

§ 34
Ďalšie vydanie vo vzťahu k tretím štátom
(1)

Osoba, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z členského štátu na základe európskeho zatýkacieho ...

(2)

Záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv s tretími štátmi, ak jej bola ...

§ 35
Dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním
(1)

Ustanovenia prvej, tretej a piatej časti sa použijú primerane aj na konanie o žiadosti iného členského ...

a)
stíhať pre iný trestný čin spáchaný pred vydaním, než pre ktorý bola osoba vydaná na základe ...
b)
vydať do ďalšieho členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu na trestné stíhanie ...
(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný vykonávajúci justičný orgán, ktorý rozhodol o vykonaní ...

(3)

Vykonávajúci justičný orgán vráti žiadosť bez rozhodnutia orgánu štátu pôvodu, ktorý o ...

a)
súhlasila s vydaním do tohto členského štátu a vzdala sa práva na uplatnenie zásady špeciality ...
b)
osoba po vydaní do tohto členského štátu vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady ...
(4)

Na konanie o žiadosti iného členského štátu, ktorému bola osoba vydaná na základe európskeho ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 36
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

Justičné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu sa v konaní o európskom zatýkacom rozkaze ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo prijímať ...

(3)

Vo vzťahu k členským štátom, ktoré používajú Schengenský informačný systém, je styk možný ...

§ 37
Preklady
(1)

Európsky zatýkací rozkaz sa zasiela vykonávajúcemu justičnému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz adresovaný slovenským orgánom musí byť vyhotovený v štátnom jazyku.11) ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa neuplatnia, ak sa postupuje podľa § 2 ods. 2.

(4)

Odseky 1 až 3 sa uplatnia aj vo vzťahu k žiadosti o dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním ...

(5)

Preklad ostatných písomností sa nevyžaduje.

§ 38
Prevoz
(1)

Ak je potrebné zabezpečiť prevoz osoby odovzdávanej z členského štátu na základe európskeho ...

(2)

Žiadosť o súhlas s prevozom musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátne občianstvo osoby,
b)
označenie európskeho zatýkacieho rozkazu,
c)
právnu kvalifikáciu skutku.
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí európsky zatýkací rozkaz.

(4)

O súhlas s prevozom sa nežiada, ak sa má osoba previezť územím členského štátu letecky bez ...

(5)

Žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o súhlas s prevozom územím Slovenskej ...

(6)

Ak dôjde k neplánovanému pristátiu na území Slovenskej republiky, obmedzí sa osobná sloboda ...

§ 39
Zaistenie a odovzdanie veci
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu alebo z vlastného podnetu zaistí a odovzdá vykonávajúci ...

(2)

Vec podľa odseku 1 sa odovzdá aj vtedy, ak európsky zatýkací rozkaz nemožno vykonať kvôli smrti ...

(3)

Ak vec podľa odseku 1 podlieha prepadnutiu alebo zhabaniu na území Slovenskej republiky a ak je potrebná ...

(4)

Práva vykonávajúceho štátu alebo tretích osôb vzťahujúcich sa k veci podľa odseku 1 nie sú ...

§ 40
Náklady
(1)

Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu pri vykonávaní európskeho zatýkacieho rozkazu, znáša ...

(2)

Náhrada nákladov prevozu sa požaduje od štátu pôvodu, ak by tento štát neznášal náklady prevozu ...

§ 41
Poskytovanie súčinnosti

Ministerstvo spravodlivosti poskytuje pri postupe podľa tohto zákona justičným orgánom štátu ...

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 43
Prechodné ustanovenie

Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré sa začalo pred 1. septembrom 2010, sa použijú ...

§ 43a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012

Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré sa začalo pred 1. decembrom 2012, sa použijú ustanovenia ...

§ 44
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 45
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu 154/2010 Z. z.

  EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ1)

  Prevziať prílohu - Vzor

  Príloha č. 2 k zákonu 154/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé ...

Poznámky

 • 1)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 333/2002 Z. z. o prijatí Rímskeho ...
 • 3)  § 73 Trestného poriadku v znení zákona č. 5/2009 Z. z.
 • 4)  § 490 Trestného poriadku.
 • 5)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 523 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 7)  § 523 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 8)  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov ...
 • 9)  § 28 a 29 Trestného poriadku.
 • 10)  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších ...
 • 12)  § 71 Trestného poriadku v znení zákona č. 5/2009 Z. z.
 • 13)  § 82 Trestného poriadku.
 • 13a)  § 73 a 120 Trestného poriadku.
 • 13b)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania ...
 • 13c)  Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená ...
 • 14)  Zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  § 498 Trestného poriadku.
 • 16)  Piata časť Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore