Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 13.04.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD13663DS7EUPPČL2

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 154/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 321/2018

Legislatívny proces k zákonu 321/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o európskom zatýkacom rozkaze

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postup slovenských orgánov pri vydávaní osôb medzi členskými štátmi Európskej únie ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní,1) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 2 - Vzťah k medzinárodným zmluvám
(1)

Bez vplyvu na ich použitie vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi slovenské orgány ...

a)
Európsky dohovor o vydávaní z 13. decembra 1957, jeho dodatkový protokol z 15. októbra 1975, jeho druhý ...
b)
Dohoda z 26. mája 1989 medzi 12 členskými štátmi Európskych spoločenstiev o zjednodušení a modernizácii ...
c)
Dohovor z 10. marca 1995 o zjednodušenom vydávacom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie,
d)
Dohovor z 27. septembra 1996 týkajúci sa extradície medzi členskými štátmi Európskej únie,
e)
hlava III kapitola 4 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa implementuje Schengenská dohoda zo 14. júna ...
(2)

Použitie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a členským štátom Európskej únie, ktorá upravuje ...

§ 3 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

členským štátom členský štát Európskej únie,

b)

tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom, a Medzinárodný trestný súd,2)

c)

trestom odňatia slobody aj ochranné opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody,

d)

európskym zatýkacím rozkazom rozhodnutie vydané justičným orgánom členského štátu na to, aby bola vyžiadaná ...

e)

štátom pôvodu členský štát, ktorého justičný orgán vydal európsky zatýkací rozkaz,

f)

vykonávajúcim štátom členský štát, ktorého justičný orgán má rozhodnúť o výkone európskeho zatýkacieho ...

g)

justičným orgánom štátu pôvodu justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc vydať európsky zatýkací ...

h)

vykonávajúcim justičným orgánom justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť o výkone ...

i)

rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho štátu ...

j)

rozhodnutím o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho štátu ...

k)

ostatnými písomnosťami písomnosti vydané alebo žiadané justičným orgánom štátu pôvodu alebo vykonávajúcim ...

l)

záznamom súbor údajov vložených príslušným orgánom členského štátu do Schengenského informačného systému ...

1.

meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a štátne občianstvo vyžiadanej osoby,

2.

názov, adresa, telefónne a faxové číslo a adresa elektronickej pošty justičného orgánu štátu pôvodu,

3.

doklad alebo údaje preukazujúce existenciu vykonateľného rozsudku, zatýkacieho rozkazu alebo iného vykonateľného ...

4.

skutková podstata a právna kvalifikácia skutku,

5.

opis okolností, za ktorých bol spáchaný skutok, vrátane miesta, času a miery účasti vyžiadanej osoby ...

6.

uložený trest, ak bola vyžiadaná osoba právoplatne odsúdená, alebo v ostatných prípadoch zákonom ustanovený ...

7.

ďalšie informácie, ktoré považuje orgán štátu pôvodu za potrebné.

§ 4 - Rozsah použitia európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Európsky zatýkací rozkaz možno vydať

a)
pre skutok, za ktorý možno podľa právneho poriadku Slovenskej republiky uložiť trest odňatia slobody ...
b)
ak sa žiada o vydanie na výkon už uloženého trestu odňatia slobody, ak uložený trest odňatia slobody ...
(2)

Európsky zatýkací rozkaz možno vykonať

a)
ak bol vydaný na účely trestného stíhania pre skutok, ktorý je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ...
b)
ak bol vydaný na účely vykonania už uloženého trestu odňatia slobody pre skutok, ktorý je podľa právneho ...
(3)

Ak sa žiada o vydanie pre trestný čin, za ktorý možno v štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody s ...

(4)

Kategóriami trestných činov podľa odseku 3 sa rozumejú

a)
účasť na zločinnom spolčení,
b)
terorizmus,
c)
obchodovanie s ľuďmi,
d)
sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia,
e)
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a s výbušninami,
g)
korupcia,
h)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru o ochrane ...
i)
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
j)
falšovanie a pozmeňovanie meny,
k)
počítačová kriminalita,
l)
trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a ...
m)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n)
vražda, závažné ublíženie na zdraví,
o)
nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
p)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q)
rasizmus a xenofóbia,
r)
organizovaná alebo ozbrojená lúpež,
s)
nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
t)
podvodné konanie,
u)
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
v)
falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich ...
w)
falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x)
falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
y)
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
z)
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
aa)
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
ab)
znásilnenie,
ac)
podpaľačstvo,
ad)
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
ae)
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla, alebo
af)
sabotáž.
(5)

Pre priradenie trestného činu, pre ktorý sa žiada vydanie, k niektorej z kategórií trestných činov uvedených ...

(6)

Ak sa žiada o vydanie osoby pre niekoľko trestných činov, z ktorých aspoň jeden spĺňa podmienky uvedené ...

(7)

Európsky zatýkací rozkaz má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako príkaz na zatknutie podľa ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 5 - Vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Ak existuje predpoklad, že by sa obvinený mohol zdržiavať alebo sa zdržiava v inom členskom štáte a ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz podľa odseku 1 možno vydať, ak je vo vzťahu k obvinenému pre rovnaký skutok ...

(3)

Súd európsky zatýkací rozkaz nevydá, ak je pred jeho vydaním zrejmé, že by vyžiadaním z cudziny bola ...

(4)

Európsky zatýkací rozkaz sa vyhotovuje na formulári, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 1.

(5)

Európsky zatýkací rozkaz musí obsahovať

a)
meno a priezvisko vyžiadanej osoby, ďalšie osobné údaje umožňujúce jeho identifikáciu, údaje o štátnej ...
b)
identifikačné údaje príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo iného vykonateľného ...
c)
údaje o dĺžke uloženého trestu, ak bola vyžiadaná osoba právoplatne odsúdená, alebo zákonom ustanovený ...
d)
opis skutkových okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta a miery účasti ...
e)
skutkovú podstatu a právnu kvalifikáciu trestného činu,
f)
názov, adresu, číslo telefónu a faxu a elektronickú adresu orgánu, ktorý európsky zatýkací rozkaz vydal, ...
g)
meno, priezvisko, odtlačok úradnej pečiatky a podpis zástupcu orgánu, ktorý európsky zatýkací rozkaz ...
(6)

Európsky zatýkací rozkaz vydaný na účely vyžiadania odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody, ak bol ...

(7)

Ak niektorý z trestných činov, pre ktorý sa žiada o vydanie, možno priradiť do jednej alebo viacerých ...

(8)

Na zaslanie európskeho zatýkacieho rozkazu do vykonávajúceho štátu súd použije postup podľa § 36. Rovnopis ...

(9)

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, zabezpečí bezodkladne po zistení miesta pobytu osoby, ktorú ...

(10)

Ak vyžiadaná osoba nemá v trestom konaní vedenom na území Slovenskej republiky zvoleného alebo ustanoveného ...

§ 6 - Strata platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Európsky zatýkací rozkaz stráca platnosť

a)
odovzdaním vydanej osoby súdu podľa § 8,
b)
odvolaním; súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, ho odvolá, ak zanikli dôvody, pre ktoré bol vydaný, ...
c)
vydaním nového európskeho zatýkacieho rozkazu v tej istej veci.
(2)

Po podaní obžaloby v trestnej veci, v ktorej bol vydaný európsky zatýkací rozkaz v prípravnom konaní, ...

(3)

Odvolanie európskeho zatýkacieho rozkazu nebráni vydaniu nového európskeho zatýkacieho rozkazu v tej ...

(4)

Súd o odvolaní európskeho zatýkacieho rozkazu alebo vydaní nového európskeho zatýkacieho rozkazu bezodkladne ...

§ 7 - Žiadosť o výsluch a dočasné prevzatie vyžiadanej osoby
(1)

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz na účely trestného stíhania, môže pred rozhodnutím o výkone ...

(2)

Ak sa vo vykonávajúcom štáte po rozhodnutí o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu súčasne rozhodlo ...

(3)

Podmienky dočasného prevzatia dojedná súd priamo s vykonávajúcim justičným orgánom písomnou formou. ...

(4)

Ak vykonávajúci justičný orgán povolí dočasné prevzatie osoby, rozhodne príslušný sudca, že táto osoba ...

§ 8 - Odovzdanie vydanej osoby súdu
(1)

Útvar Policajného zboru určený ministrom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „príslušný útvar Policajného ...

(2)

Ak sa osoba vydáva na základe európskych zatýkacích rozkazov viacerých súdov, odovzdá sa súdu podľa ...

(3)

Podrobnosti prevzatia osoby dojedná za Slovenskú republiku útvar SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný ...

§ 9 - Vydanie s výhradou
(1)

Ak vykonávajúci štát vydal osobu s výhradou, výhrade sa musí vyhovieť.

(2)

Ak vykonávajúci štát podmieňuje vydanie osoby do Slovenskej republiky na trestné stíhanie výhradou, ...

(3)

Ak bola vyžiadaná osoba vydaná na výkon trestu odňatia slobody len pre niektorý z trestných činov, pre ...

(4)

Ak vykonávajúci štát vydá na výkon trestu odňatia slobody osobu, ktorej bol trest uložený právoplatným ...

a)
súhlasí, súd rozhodne, že sa rozsudok vykoná, alebo ak
b)
nesúhlasí, súd v potrebnom rozsahu rozsudok zruší a súčasne rozhodne o väzbe, pričom po právoplatnosti ...
(5)

Na konanie podľa odseku 4 je príslušný súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

(6)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 4 písm. b) je prípustná sťažnosť, ktorá má, ak nejde o rozhodnutie o ...

§ 10 - Informovanie o nedodržaní lehôt

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, informuje ministerstvo spravodlivosti o prípadoch, v ktorých ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

§ 11 - Príslušnosť
(1)

Na začatie konania o európskom zatýkacom rozkaze je príslušná krajská prokuratúra, v ktorej obvode bola ...

(2)

Ak bola osoba prepustená zo zadržania, je na vykonanie predbežného vyšetrovania príslušná krajská prokuratúra, ...

(3)

Príslušná prokuratúra o začatí konania informuje ministerstvo spravodlivosti, ktorému zároveň zašle ...

§ 12 - Predbežné preskúmanie záznamu

Ak Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) zistí, že záznam podľa ...

§ 13 - Zadržanie vyžiadanej osoby
(1)

Príslušníci Policajného zboru zadržia osobu, ktorej prítomnosť bola zistená na území Slovenskej republiky ...

(2)

Ak prokurátor do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín od zadržania neprepustí zadržanú ...

§ 14 - Práva vyžiadanej osoby
(1)

V konaní o európskom zatýkacom rozkaze musí mať vyžiadaná osoba obhajcu.

(2)

Vyžiadaná osoba má v konaní o európskom zatýkacom rozkaze právo na tlmočníka a prekladateľa.9)

(3)

Vyžiadaná osoba má právo zvoliť si obhajcu aj v štáte pôvodu v súlade s právom tohto štátu na účel poskytovania ...

(4)

Ak bola vyžiadaná osoba vzatá do predbežnej väzby alebo do vydávacej väzby, na styk s obhajcom, korešpondenciu ...

§ 15 - Predbežná väzba
(1)

Účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, ...

(2)

Sudca krajského súdu je povinný do 48 hodín od prevzatia zadržanej osoby a od doručenia návrhu prokurátora ...

(3)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, ktorému prokurátor príslušný podľa § 11 predložil ...

(4)

Ak nebol prokurátorovi príslušnej prokuratúry v lehote 18 dní od obmedzenia osobnej slobody doručený ...

(5)

Predbežná väzba nesmie trvať viac ako 40 dní odo dňa zadržania osoby. Sudca krajského súdu na návrh ...

(6)

Ak je počas trvania predbežnej väzby doručený originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do ...

(7)

Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z predbežnej väzby, ak

a)
justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ak ho vo vzťahu k Slovenskej republike ...
b)
inak zanikli dôvody predbežnej väzby, vydania alebo jeho realizácie.
(8)

Prepustenie osoby z predbežnej väzby nevylučuje jej opakované vzatie do predbežnej väzby alebo jej vzatie ...

Vydávacia väzba

§ 16
(1)

Ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze ...

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním alebo ak bolo rozhodnuté, že sa európsky zatýkací rozkaz vykoná, ...

(3)

Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z vydávacej väzby dňom, keď dôjde k vydaniu osoby orgánom ...

a)
justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ak ho vo vzťahu k Slovenskej republike ...
b)
príslušný sudca rozhodol, že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná, alebo
c)
inak zanikli dôvody vydávacej väzby, vydania alebo jeho realizácie.
(4)

O dĺžke trvania väzby na území Slovenskej republiky informuje sudca justičný orgán štátu pôvodu; pri ...

§ 17
(1)

Ak sa vyžiadaná osoba nachádza vo väzbe v súvislosti s jej trestným stíhaním slovenskými orgánmi, alebo ...

(2)

Ak pominú dôvody väzby alebo výkonu trestu uvedené v odseku 1, spočívanie vydávacej väzby zaniká a vyžiadaná ...

(3)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, v ktorého obvode je vyžiadaná osoba vo väzbe alebo ...

§ 18
(1)

Príslušný sudca rozhoduje o väzbe podľa § 15 až 17 uznesením. Proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná ...

(2)

O všetkých rozhodnutiach podľa odseku 1 informuje súd ministerstvo spravodlivosti a útvar SIRENE; ak ...

§ 19 - Predbežné vyšetrovanie
(1)

Prokurátor krajskej prokuratúry príslušný podľa § 11 vykoná predbežné vyšetrovanie. Účelom predbežného ...

(2)

Prokurátor vyžiadanú osobu vypočuje a oboznámi ju s obsahom európskeho zatýkacieho rozkazu a doručí ...

(3)

Po doručení originálu európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa preklad ...

(4)

Ak sa žiada o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom na území Slovenskej ...

(5)

Ak informácie poskytnuté justičným orgánom štátu pôvodu v európskom zatýkacom rozkaze nie sú dostatočné ...

(6)

Prokurátor vráti európsky zatýkací rozkaz štátu pôvodu bez rozhodnutia o jeho výkone, ak

a)
vyžiadaná osoba zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
vyžiadanú osobu nemožno zadržať,
c)
nebolo zistené miesto pobytu vyžiadanej osoby na území Slovenskej republiky, alebo sa na mieste pobytu ...
d)
štát pôvodu neposkytol dodatočné informácie v dostatočnom rozsahu pre rozhodnutie o výkone európskeho ...
e)
európsky zatýkací rozkaz bol slovenskému orgánu doručený po právoplatnom rozhodnutí o vykonaní európskeho ...
f)
členský štát alebo tretí štát, ktorý vydal osobu do Slovenskej republiky, neudelil súhlas s ďalším vydaním. ...
(7)

O postupe podľa odseku 5 prokurátor informuje ministerstvo spravodlivosti a útvar SIRENE; ak tento útvar ...

(8)

Ak je pre výkon európskeho zatýkacieho rozkazu potrebný súhlas tretieho štátu s vydaním podľa § 34 ods. ...

(9)

Ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný na účel výkonu trestu odňatia slobody uloženého v konaní, na ...

§ 20 - Výsluch vyžiadanej osoby na základe žiadosti
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz na účely trestného stíhania, ...

(2)

Dohodu uzatvorí a výsluch vykoná prokurátor príslušný na vykonanie predbežného vyšetrovania; zároveň ...

§ 21 - Výkon európskeho zatýkacieho rozkazu so súhlasom vyžiadanej osoby
(1)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu podľa § 19 ods. 3, spíše s ňou prokurátor v ...

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu a nie je dôvod na postup podľa odseku 5, prokurátor ...

(3)

Uznesenie podľa odseku 2 doručí prokurátor vyžiadanej osobe, jej obhajcovi a príslušnému súdu. Rovnopis ...

(4)

Proti rozhodnutiu prokurátora o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu nie je prípustný opravný prostriedok. ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa napriek súhlasu vyžiadanej osoby nepoužijú, ak prokurátor v priebehu predbežného ...

§ 21a - Výkon trestu odňatia slobody uloženého v štáte pôvodu
(1)

Ak vyžiadaná osoba vyslovila nesúhlas s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v štáte pôvodu podľa ...

(2)

Ak justičný orgán štátu pôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky ...

(3)

Ak justičný orgán štátu pôvodu súhlasí s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný ...

(4)

Na konanie o uznanie a výkon rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, sa ...

(5)

Ak súd rozhodne o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, ...

(6)

Ak súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13c) súd vráti vec ...

§ 22 - Rozhodnutie súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Po skončení predbežného vyšetrovania rozhodne súd na návrh prokurátora o výkone európskeho zatýkacieho ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, ktorému podal návrh prokurátor príslušný podľa § ...

(3)

O výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhoduje súd uznesením na neverejnom zasadnutí. Pred rozhodnutím ...

(4)

Ak sa v konaní preukáže, že existuje dôvod odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa ...

(5)

Ak súd rozhodne o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, vo svojom rozhodnutí uvedie aj údaje o vyjadrení ...

(6)

Rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 súd doručí prokurátorovi, vyžiadanej osobe a obhajcovi. Zároveň rovnopis ...

(7)

Proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej ...

(8)

O sťažnosti rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí. Najvyšší súd Slovenskej ...

(9)

Súd, ktorý rozhodol o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, zabezpečí potrebné úkony smerujúce k ...

§ 23 - Odmietnutie vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa odmietne, ak

a)
sa na trestný čin, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, vzťahuje amnestia, ktorá bola udelená ...
b)
vykonávajúci justičný orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti vyžiadanej ...
c)
vyžiadaná osoba nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná ...
d)
skutok, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, nie je trestným činom podľa právneho poriadku ...
e)
vykonávajúci justičný orgán zistil, že trestné stíhanie alebo výkon trestu odňatia slobody vyžiadanej ...
f)
súd na základe postupu podľa § 21a rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný ...
(2)

Vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu možno odmietnuť, ak

a)
vyžiadaná osoba je trestne stíhaná v Slovenskej republike pre ten istý skutok, pre ktorý bol vydaný ...
b)
slovenské orgány rozhodli o tom, že pre skutok, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, sa nezačne ...
c)
vykonávajúci justičný orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom treťom štáte proti vyžiadanej ...
d)
európsky zatýkací rozkaz sa týka skutkov, ktoré sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky považujú ...
e)
európsky zatýkací rozkaz sa týka skutkov, ktoré boli spáchané mimo územia štátu pôvodu, a právny poriadok ...
(3)

Súd, ktorý rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na účel výkonu trestu odňatia ...

a)
bola včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, ...
b)
vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou ...
c)
po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve podať návrh na obnovu konania ...
d)
jej nebolo rozhodnutie doručené, pričom jej bude doručené bezodkladne po jej odovzdaní do štátu pôvodu ...
(4)

Skutočnosť, že je vyžiadaná osoba občanom Slovenskej republiky, nie je dôvodom na odmietnutie vykonania ...

§ 24 - Lehoty na prijatie rozhodnutia
(1)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vykonaním európskeho zatýkacieho rozkazu, prokurátor rozhodne o vykonaní ...

(2)

V ostatných prípadoch sa o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodne do 60 dní od zadržania vyžiadanej ...

(3)

Ak lehoty podľa odsekov 1 a 2 nemožno v odôvodnených prípadoch dodržať, predlžujú sa o ďalších 30 dní. ...

(4)

Ak lehoty na prijatie rozhodnutia podľa odsekov 1 až 3 nie je možné dodržať, súd, a v prípade postupu ...

(5)

Plynutie lehôt podľa odsekov 1 až 3 spočíva, ak

a)
štát pôvodu nezaslal európsky zatýkací rozkaz s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa preklad vyžaduje, ...
b)
príslušný prokurátor požiadal podľa § 19 ods. 5 o zaslanie dodatočných informácií, ktoré sú nevyhnutné ...
c)
sa koná o odňatí výsad alebo imunít podľa § 26,
d)
sa koná o udelení súhlasu iného členského štátu s ďalším vydaním podľa § 33 alebo tretieho štátu podľa ...
(6)

Lehoty podľa odsekov 1 až 3 začnú plynúť, ak odpadnú dôvody, pre ktoré ich plynutie spočívalo.

§ 25 - Lehoty na realizáciu vydania
(1)

Odovzdanie osoby orgánom štátu pôvodu sa musí zrealizovať najneskôr do desiatich dní od právoplatnosti ...

(2)

Postup podľa odseku 1 sa neuplatní, ak

a)
nastali okolnosti, pre ktoré vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu nemožno realizovať a ktoré nemôže ...
b)
sa postupuje podľa § 28, alebo
c)
sa rozhodlo o odklade vydania podľa § 29 ods. 1.
(3)

Ak pominú dôvody podľa ods. 2 písm. a), odovzdanie osoby sa musí zrealizovať do desiatich dní od novo ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu sa nevykoná, ak minister spravodlivosti ...

§ 26 - Výsady a imunity

Ak je na odňatie výsady alebo imunity príslušný orgán Slovenskej republiky, požiada prokurátor vykonávajúci ...

§ 27 - Rozhodovanie v prípade viacerých európskych zatýkacích rozkazov
(1)

Ak bolo slovenským orgánom predložených viacero európskych zatýkacích rozkazov voči tej istej osobe, ...

(2)

Ak sa rozhoduje o výkone viacerých európskych zatýkacích rozkazov vydaných rôznymi štátmi pôvodu, súd ...

(3)

Ak sa vyžiadaná osoba vydáva s uplatnením zásady špeciality, súd zároveň s rozhodnutím podľa odseku ...

(4)

Rozhodnutia podľa odsekov 1 až 3 súd zašle všetkým štátom pôvodu, o ktorých európskych zatýkacích rozkazoch ...

(5)

Lehoty uvedené v § 24 začínajú plynúť doručením posledného európskeho zatýkacieho rozkazu.

(6)

Ak sa rozhoduje o viacerých európskych zatýkacích rozkazoch vydaných v jednom štáte pôvodu, odseky 2 ...

(7)

Ak vo vzťahu k tej istej osobe bolo slovenským orgánom doručených viac európskych zatýkacích rozkazov ...

§ 28 - Rozhodovanie v prípade stretu európskeho zatýkacieho rozkazu a žiadosti o vydanie
(1)

O strete európskeho zatýkacieho rozkazu a žiadosti o vydanie tretieho štátu alebo iného členského štátu ...

(2)

Ak sa vykonávajúci justičný orgán dozvie, že vo vzťahu k tej istej osobe bol slovenským orgánom doručený ...

(3)

Minister spravodlivosti pri rozhodovaní o tom, či sa vykoná európsky zatýkací rozkaz, alebo či sa vyhovie ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 zašle ministerstvo spravodlivosti súdu, ktorý v prípade, že sa rozhodlo o ...

§ 29 - Odklad vydania
(1)

Súd alebo prokurátor, ktorí rozhodli o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, môžu rozhodnúť uznesením ...

(2)

Ak sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli podkladom rozhodnutia o odklade vydania, môže vykonávajúci ...

§ 30 - Dočasné odovzdanie vyžiadanej osoby
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu môže súd povoliť dočasné odovzdanie osoby do štátu pôvodu, ...

(2)

Ak súd povolí dočasné odovzdanie osoby, zároveň určí, že osobu je počas dočasného odovzdania nutné držať ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁSADA ŠPECIALITY A ĎALŠIE VYDANIE

§ 31 - Zásada špeciality
(1)

Osoba, ktorá bola vydaná z iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, nesmie byť ...

(2)

Ak bola osoba vydaná do Slovenskej republiky, zásada špeciality sa neuplatní, ak

a)
vydaná osoba sa po prepustení z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody zdržiava na území Slovenskej ...
b)
za tento ďalší trestný čin nemožno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce ...
c)
trestné stíhanie nevedie k použitiu opatrenia obmedzujúceho osobnú slobodu,
d)
osobe by mohol byť uložený trest alebo ochranné opatrenie, ktoré nie je spojené s pozbavením osobnej ...
e)
osoba sa vzdala práva na uplatnenie zásady špeciality podľa odseku 1 v rámci konania vo vykonávajúcom ...
f)
osoba po vydaní do Slovenskej republiky vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady špeciality ...
g)
vykonávajúci justičný orgán udelil súhlas so stíhaním pre iné trestné činy spáchané pred vydaním alebo ...
h)
zásada špeciality sa vo vzťahu k vykonávajúcemu štátu neuplatňuje na základe vyhlásenia členského štátu ...
(3)

Ak sa vydaná osoba nevzdala uplatnenia zásady špeciality podľa odseku 2 písm. e), súd, ktorý vydal európsky ...

(4)

Na získanie súhlasu vykonávajúceho justičného orgánu podľa odseku 2 písm. g) sa použije postup podľa ...

(5)

Odsek 1 nebráni slovenským orgánom robiť opatrenia, ktoré prerušujú plynutie premlčacej doby, ako aj ...

§ 32 - Žiadosť o dodatočný súhlas
(1)

Ak má byť osoba, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z iného členského štátu na základe európskeho ...

(2)

Žiadosť o dodatočný súhlas musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 5 ods. 5. Žiadosť zašle súd ...

(3)

Za dodatočný súhlas podľa § 31 ods. 2 písm. g) sa považuje aj žiadosť vykonávajúceho štátu o prevzatie ...

§ 33 - Žiadosť o súhlas s ďalším vydaním do iného členského štátu
(1)

Osobu, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho ...

a)
súhlasí s ďalším vydaním alebo
b)
ak sa na osobu neuplatňuje zásada špeciality z dôvodov uvedených v § 31 ods. 2 písm. a) a písm. e) až ...
(2)

Vyhlásenie o súhlase podľa odseku 1 písm. a) uskutoční osoba pred prokurátorom po vypočutí a poučení ...

(3)

Ak nemožno aplikovať odsek 1, požiada súd vykonávajúci justičný orgán o súhlas s ďalším vydaním. K žiadosti ...

§ 34 - Ďalšie vydanie vo vzťahu k tretím štátom
(1)

Osoba, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z členského štátu na základe európskeho zatýkacieho ...

(2)

Záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv s tretími štátmi, ak jej bola vyžiadaná ...

§ 35 - Dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním
(1)

Ustanovenia prvej, tretej a piatej časti sa použijú primerane aj na konanie o žiadosti iného členského ...

a)
stíhať pre iný trestný čin spáchaný pred vydaním, než pre ktorý bola osoba vydaná na základe európskeho ...
b)
vydať do ďalšieho členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu na trestné stíhanie alebo ...
(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný vykonávajúci justičný orgán, ktorý rozhodol o vykonaní európskeho ...

(3)

Vykonávajúci justičný orgán vráti žiadosť bez rozhodnutia orgánu štátu pôvodu, ktorý o dodatočný súhlas ...

a)
súhlasila s vydaním do tohto členského štátu a vzdala sa práva na uplatnenie zásady špeciality podľa ...
b)
osoba po vydaní do tohto členského štátu vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady špeciality ...
(4)

Na konanie o žiadosti iného členského štátu, ktorému bola osoba vydaná na základe európskeho zatýkacieho ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 36 - Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

Justičné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu sa v konaní o európskom zatýkacom rozkaze stýkajú ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo prijímať z členského ...

(3)

Vo vzťahu k členským štátom, ktoré používajú Schengenský informačný systém, je styk možný aj prostredníctvom ...

§ 37 - Preklady
(1)

Európsky zatýkací rozkaz sa zasiela vykonávajúcemu justičnému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz adresovaný slovenským orgánom musí byť vyhotovený v štátnom jazyku.11)

(3)

Odseky 1 a 2 sa neuplatnia, ak sa postupuje podľa § 2 ods. 2.

(4)

Odseky 1 až 3 sa uplatnia aj vo vzťahu k žiadosti o dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním podľa ...

(5)

Preklad ostatných písomností sa nevyžaduje.

§ 38 - Prevoz
(1)

Ak je potrebné zabezpečiť prevoz osoby odovzdávanej z členského štátu na základe európskeho zatýkacieho ...

(2)

Žiadosť o súhlas s prevozom musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátne občianstvo osoby,
b)
označenie európskeho zatýkacieho rozkazu,
c)
právnu kvalifikáciu skutku.
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí európsky zatýkací rozkaz.

(4)

O súhlas s prevozom sa nežiada, ak sa má osoba previezť územím členského štátu letecky bez plánovaného ...

(5)

Žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o súhlas s prevozom územím Slovenskej republiky sa ...

(6)

Ak dôjde k neplánovanému pristátiu na území Slovenskej republiky, obmedzí sa osobná sloboda prevážanej ...

§ 39 - Zaistenie a odovzdanie veci
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu alebo z vlastného podnetu zaistí a odovzdá vykonávajúci justičný ...

(2)

Vec podľa odseku 1 sa odovzdá aj vtedy, ak európsky zatýkací rozkaz nemožno vykonať kvôli smrti alebo ...

(3)

Ak vec podľa odseku 1 podlieha prepadnutiu alebo zhabaniu na území Slovenskej republiky a ak je potrebná ...

(4)

Práva vykonávajúceho štátu alebo tretích osôb vzťahujúcich sa k veci podľa odseku 1 nie sú dotknuté. ...

§ 40 - Náklady
(1)

Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu pri vykonávaní európskeho zatýkacieho rozkazu, znáša Slovenská ...

(2)

Náhrada nákladov prevozu sa požaduje od štátu pôvodu, ak by tento štát neznášal náklady prevozu na základe ...

§ 41 - Poskytovanie súčinnosti

Ministerstvo spravodlivosti poskytuje pri postupe podľa tohto zákona justičným orgánom štátu pôvodu ...

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 43 - Prechodné ustanovenie

Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré sa začalo pred 1. septembrom 2010, sa použijú doterajšie ...

§ 43a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012

Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré sa začalo pred 1. decembrom 2012, sa použijú ustanovenia ...

§ 44 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

§ 45 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu 154/2010 Z. z.

  EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ1)

  Prevziať prílohu - Vzor

  Príloha č. 2 k zákonu 154/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé ...

Poznámky

 • 1)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 333/2002 Z. z. o prijatí Rímskeho štatútu ...
 • 3)  § 73 Trestného poriadku v znení zákona č. 5/2009 Z. z.
 • 4)  § 490 Trestného poriadku.
 • 5)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 523 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 7)  § 523 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 8)  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej ...
 • 9)  § 28 a 29 Trestného poriadku.
 • 10)  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 71 Trestného poriadku v znení zákona č. 5/2009 Z. z.
 • 13)  § 82 Trestného poriadku.
 • 13a)  § 73 a 120 Trestného poriadku.
 • 13b)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania ...
 • 13c)  Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s ...
 • 14)  Zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  § 498 Trestného poriadku.
 • 16)  Piata časť Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore