Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 15.03.2024

Platnosť od: 13.04.2010
Účinnosť od: 15.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné trestné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD13663DS7EUPPČL3

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 15.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 154/2010 s účinnosťou od 15.03.2024 na základe 40/2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o európskom zatýkacom rozkaze

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postup slovenských orgánov pri vydávaní osôb medzi členskými štátmi Európskej únie na základe európskeho zatýkacieho rozkazu a s tým súvisiace konanie.

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Všeobecný predpis o trestnom konaní sa použije aj vo vzťahu k členským štátom na konanie o vydaní osôb na trestné stíhanie, výkon trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia, na ktoré nemožno uplatniť postup podľa tohto zákona.

§ 2 - Vzťah k medzinárodným zmluvám
(1)

Bez vplyvu na ich použitie vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi slovenské orgány pri postupe podľa tohto zákona nepoužijú vo vzťahu k členským štátom Európskej únie príslušné ustanovenia alebo časti týchto medzinárodných zmlúv:

a)

Európsky dohovor o vydávaní z 13. decembra 1957, jeho dodatkový protokol z 15. októbra 1975, jeho druhý dodatkový dohovor zo 17. marca 1978 a Európsky dohovor o potláčaní terorizmu z 27. januára 1977 v rozsahu, v ktorom sa týkajú extradície,

b)

Dohoda z 26. mája 1989 medzi 12 členskými štátmi Európskych spoločenstiev o zjednodušení a modernizácii spôsobov zasielania žiadosti o vydanie,

c)

Dohovor z 10. marca 1995 o zjednodušenom vydávacom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie,

d)

Dohovor z 27. septembra 1996 týkajúci sa extradície medzi členskými štátmi Európskej únie,

e)

hlava III kapitola 4 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa implementuje Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach.

(2)

Použitie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a členským štátom Európskej únie, ktorá upravuje extradíciu, je možné iba v rozsahu, v ktorom zjednodušuje alebo uľahčuje postup podľa tohto zákona; ak ide o úpravu použitia jazykov pri vzájomnom styku orgánov týchto štátov, postupuje sa na základe vzájomnosti vyhlásenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“).

§ 3 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

členským štátom členský štát Európskej únie,

b)

tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom, a Medzinárodný trestný súd,2)

c)

trestom odňatia slobody aj ochranné opatrenie spojené s obmedzením osobnej slobody,

d)

európskym zatýkacím rozkazom rozhodnutie vydané justičným orgánom členského štátu na to, aby bola vyžiadaná osoba zadržaná a vydaná tomuto štátu z iného členského štátu na účely trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody,

e)

štátom pôvodu členský štát, ktorého justičný orgán vydal európsky zatýkací rozkaz,

f)

vykonávajúcim štátom členský štát, ktorého justičný orgán má rozhodnúť o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu,

g)

justičným orgánom štátu pôvodu justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc vydať európsky zatýkací rozkaz podľa svojho právneho poriadku,

h)

vykonávajúcim justičným orgánom justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu podľa svojho právneho poriadku,

i)

rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho štátu o tom, či sa európsky zatýkací rozkaz vykoná alebo nevykoná,

j)

rozhodnutím o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho štátu o tom, že sa európsky zatýkací rozkaz vykoná a vyžiadaná osoba sa odovzdá do štátu pôvodu,

k)

ostatnými písomnosťami písomnosti vydané alebo žiadané justičným orgánom štátu pôvodu alebo vykonávajúcim justičným orgánom v konaní o európskom zatýkacom rozkaze s výnimkou európskeho zatýkacieho rozkazu, žiadosti o dodatočný súhlas a žiadosti o ďalšie vydanie; za ostatné písomnosti sa nepovažujú dodatočné informácie, ktoré boli zaslané alebo vyžiadané justičným orgánom štátu pôvodu alebo vykonávajúcim justičným orgánom na účel doplnenia povinných náležitostí európskeho zatýkacieho rozkazu,

l)

záznamom súbor údajov vložených príslušným orgánom členského štátu do Schengenského informačného systému na základe rozhodnutia príslušného justičného orgánu štátu pôvodu v tomto rozsahu:

1.

meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a štátne občianstvo vyžiadanej osoby,

2.

názov, adresa, telefónne a faxové číslo a adresa elektronickej pošty justičného orgánu štátu pôvodu,

3.

doklad alebo údaje preukazujúce existenciu vykonateľného rozsudku, zatýkacieho rozkazu alebo iného vykonateľného rozhodnutia justičného orgánu s rovnakým účinkom,

4.

skutková podstata a právna kvalifikácia skutku,

5.

opis okolností, za ktorých bol spáchaný skutok, vrátane miesta, času a miery účasti vyžiadanej osoby na skutku,

6.

uložený trest, ak bola vyžiadaná osoba právoplatne odsúdená, alebo v ostatných prípadoch zákonom ustanovený rozsah sankcie, ktorú možno uložiť za skutok podľa právneho poriadku štátu pôvodu,

7.

ďalšie informácie, ktoré považuje orgán štátu pôvodu za potrebné.

§ 4 - Rozsah použitia európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Európsky zatýkací rozkaz možno vydať

a)

pre skutok, za ktorý možno podľa právneho poriadku Slovenskej republiky uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť mesiacov,

b)

ak sa žiada o vydanie na výkon už uloženého trestu odňatia slobody, ak uložený trest odňatia slobody alebo jeho zvyšok, ktorý sa má vykonať, je najmenej štyri mesiace; viaceré tresty alebo nevykonané zvyšky viacerých trestov sa spočítavajú.

(2)

Európsky zatýkací rozkaz možno vykonať

a)

ak bol vydaný na účely trestného stíhania pre skutok, ktorý je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právneho poriadku štátu pôvodu trestným činom a ak možno podľa právneho poriadku štátu pôvodu za takýto skutok uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť mesiacov a nie je dôvod na odmietnutie jeho vykonania,

b)

ak bol vydaný na účely vykonania už uloženého trestu odňatia slobody pre skutok, ktorý je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právneho poriadku štátu pôvodu trestným činom, ak uložený trest odňatia slobody alebo jeho zvyšok, ktorý sa má vykonať, je najmenej štyri mesiace a nie je dôvod na odmietnutie jeho vykonania. Viaceré tresty alebo nevykonané zvyšky viacerých trestov sa spočítavajú.

(3)

Ak sa žiada o vydanie pre trestný čin, za ktorý možno v štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky a ktorý je v európskom zatýkacom rozkaze príslušným orgánom štátu pôvodu označený priradením k jednej alebo viacerým kategóriám trestných činov uvedených v odseku 4, vykonávajúci justičný orgán neskúma, či ide o čin trestný podľa práva vykonávajúceho štátu.

(4)

Kategóriami trestných činov podľa odseku 3 sa rozumejú

a)

účasť na zločinnom spolčení,

b)

terorizmus,

c)

obchodovanie s ľuďmi,

d)

sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia,

e)

nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

f)

nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a s výbušninami,

g)

korupcia,

h)

podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995,

i)

legalizácia príjmov z trestnej činnosti,

j)

falšovanie a pozmeňovanie meny,

k)

počítačová kriminalita,

l)

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,

m)

uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,

n)

vražda, závažné ublíženie na zdraví,

o)

nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

p)

únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

q)

rasizmus a xenofóbia,

r)

organizovaná alebo ozbrojená lúpež,

s)

nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,

t)

podvodné konanie,

u)

vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,

v)

falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich distribúcia,

w)

falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,

x)

falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,

y)

nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,

z)

nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

aa)

obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

ab)

znásilnenie,

ac)

podpaľačstvo,

ad)

trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

ae)

nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla, alebo

af)

sabotáž.

(5)

Pre priradenie trestného činu, pre ktorý sa žiada vydanie, k niektorej z kategórií trestných činov uvedených v odseku 4, sa nevyžaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného činu podľa právneho poriadku štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu zhodovali.

(6)

Ak sa žiada o vydanie osoby pre niekoľko trestných činov, z ktorých aspoň jeden spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 1 až 5, európsky zatýkací rozkaz možno vykonať alebo vydať aj na trestné stíhanie iných trestných činov alebo na vykonanie iných trestov, pre ktoré by inak z dôvodu výmery trestu alebo zvyšku trestu nebolo prípustné.

(7)

Európsky zatýkací rozkaz má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako príkaz na zatknutie podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní.3)

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 5 - Vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Ak existuje predpoklad, že by sa obvinený mohol zdržiavať alebo sa zdržiava v inom členskom štáte a je potrebné ho vyžiadať, vydá vo vzťahu k nemu predseda senátu alebo sudca príslušného súdu európsky zatýkací rozkaz. V prípravnom konaní vydá európsky zatýkací rozkaz na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie. Vo vykonávacom konaní môže vydať európsky zatýkací rozkaz aj predseda senátu nadriadeného súdu, ak je potrebné odsúdeného vyžiadať z iného členského štátu v čase po prijatí rozhodnutia, ktorým bol právoplatne a vykonateľne uložený trest odňatia slobody, do vrátenia spisu prvostupňovému súdu.

(2)

Európsky zatýkací rozkaz podľa odseku 1 možno vydať, ak je vo vzťahu k obvinenému pre rovnaký skutok vydaný príkaz na zatknutie,3) medzinárodný zatýkací rozkaz4) alebo rozhodnutie, ktorým bol právoplatne a vykonateľne uložený trest odňatia slobody.

(3)

Súd európsky zatýkací rozkaz nevydá, ak je pred jeho vydaním zrejmé, že by vyžiadaním z cudziny bola osobe, o ktorej vydanie ide, spôsobená ujma neprimeraná významu trestného konania alebo následkom trestného činu.

(4)

Európsky zatýkací rozkaz sa vyhotovuje na formulári, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 1.

(5)

Európsky zatýkací rozkaz musí obsahovať

a)

meno a priezvisko vyžiadanej osoby, ďalšie osobné údaje umožňujúce jeho identifikáciu, údaje o štátnej príslušnosti, a ak sú k dispozícii, fotografiu a odtlačky prstov,

b)

identifikačné údaje príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo iného vykonateľného rozhodnutia s rovnakým účinkom, alebo vykonateľného rozhodnutia, ktorým bol uložený trest odňatia slobody,

c)

údaje o dĺžke uloženého trestu, ak bola vyžiadaná osoba právoplatne odsúdená, alebo zákonom ustanovený rozsah sankcie, ktorú možno uložiť za daný skutok,

d)

opis skutkových okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta a miery účasti vyžiadanej osoby na trestnom čine,

e)

skutkovú podstatu a právnu kvalifikáciu trestného činu,

f)

názov, adresu, číslo telefónu a faxu a elektronickú adresu orgánu, ktorý európsky zatýkací rozkaz vydal,

g)

meno, priezvisko, odtlačok úradnej pečiatky a podpis zástupcu orgánu, ktorý európsky zatýkací rozkaz vydal.

(6)

Európsky zatýkací rozkaz vydaný na účely vyžiadania odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody, ak bol rozsudok vydaný v konaní proti ušlému alebo v jeho neprítomnosti, musí okrem údajov uvedených v odseku 5 obsahovať údaje o spôsobe zaistenia práv obhajoby obvineného v konaní.

(7)

Ak niektorý z trestných činov, pre ktorý sa žiada o vydanie, možno priradiť do jednej alebo viacerých kategórií trestných činov uvedených v § 4 ods. 4, súd túto skutočnosť označí v európskom zatýkacom rozkaze.

(8)

Na zaslanie európskeho zatýkacieho rozkazu do vykonávajúceho štátu súd použije postup podľa § 36. Rovnopis európskeho zatýkacieho rozkazu súčasne zašle ministerstvu spravodlivosti a Národnej ústredni SIRENE (ďalej len „útvar SIRENE“); ak tento útvar nie je príslušný vo veci konať, postúpi ho Národnej ústredni INTERPOL (ďalej len „útvar INTERPOL“). V prípravnom konaní zašle súd európsky zatýkací rozkaz aj prokurátorovi, o ktorého návrhu rozhodol.

(9)

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, zabezpečí bezodkladne po zistení miesta pobytu osoby, ktorú treba vyžiadať, alebo po jej zadržaní na území iného členského štátu, jeho preklad do jazyka podľa § 37 prekladateľom vymenovaným podľa osobitného predpisu.5) Ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný v prípravnom konaní na návrh prokurátora, súd informuje príslušného prokurátora o zistení miesta pobytu alebo o zadržaní osoby.

(10)

Ak vyžiadaná osoba nemá v trestom konaní vedenom na území Slovenskej republiky zvoleného alebo ustanoveného obhajcu a justičný orgán vykonávajúceho štátu vyrozumie súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz o uplatnení práva vyžiadanej osoby zvoliť si obhajcu na území Slovenskej republiky na účel poskytovania súčinnosti obhajcovi v konaní o európskom zatýkacom rozkaze vo vykonávajúcom štáte, súd bez zbytočného odkladu poskytne vyžiadanej osobe prostredníctvom príslušného orgánu vykonávajúceho štátu zoznam obhajcov, ktorý na tento účel vedie Slovenská advokátska komora; ustanovenie § 40 ods. 2 všeobecného predpisu o trestnom konaní sa pritom nepoužije.

§ 6 - Strata platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Európsky zatýkací rozkaz stráca platnosť

a)

odovzdaním vydanej osoby súdu podľa § 8,

b)

odvolaním; súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, ho odvolá, ak zanikli dôvody, pre ktoré bol vydaný, alebo ak súd následne zistil, že také dôvody neexistovali, alebo ak tak ustanovuje tento zákon; európsky zatýkací rozkaz vydaný na návrh prokurátora súd odvolá na návrh prokurátora, alebo

c)

vydaním nového európskeho zatýkacieho rozkazu v tej istej veci.

(2)

Po podaní obžaloby v trestnej veci, v ktorej bol vydaný európsky zatýkací rozkaz v prípravnom konaní, vydá súd, ktorému bola podaná obžaloba, nový európsky zatýkací rozkaz, ak naďalej trvajú dôvody vydania európskeho zatýkacieho rozkazu. Rovnako postupuje aj vtedy, ak počas trestného konania dôjde k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti súdu. Inak európsky zatýkací rozkaz vydaný v prípravnom konaní odvolá. Postup podľa prvej a druhej vety sa neuplatní, ak vyžiadaná osoba už bola v členskom štáte zadržaná na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného v prípravnom konaní alebo ak už bolo rozhodnuté o vykonaní takéhoto európskeho zatýkacieho rozkazu; v týchto prípadoch sa postupuje na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného v prípravnom konaní, ak trvajú dôvody, pre ktoré bol vydaný.

(3)

Odvolanie európskeho zatýkacieho rozkazu nebráni vydaniu nového európskeho zatýkacieho rozkazu v tej istej veci.

(4)

Súd o odvolaní európskeho zatýkacieho rozkazu alebo vydaní nového európskeho zatýkacieho rozkazu bezodkladne informuje ministerstvo spravodlivosti, príslušnú prokuratúru a útvar SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný konať, postúpi informáciu útvaru INTERPOL. Pri vydaní nového európskeho zatýkacieho rozkazu súd súčasne informuje útvar SIRENE o strate platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu podľa odseku 1 písm. c); ak tento útvar nie je príslušný konať, postúpi informáciu útvaru INTERPOL.

§ 7 - Žiadosť o výsluch a dočasné prevzatie vyžiadanej osoby
(1)

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz na účely trestného stíhania, môže pred rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vo vykonávajúcom štáte požiadať vykonávajúci justičný orgán o výsluch vyžiadanej osoby; v prípravnom konaní tak urobí na návrh prokurátora. Podmienky vykonania výsluchu dojedná súd priamo s vykonávajúcim justičným orgánom písomnou formou.

(2)

Ak sa vo vykonávajúcom štáte po rozhodnutí o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu súčasne rozhodlo o odklade vydania, môže súd požiadať vykonávajúci justičný orgán o dočasné prevzatie vyžiadanej osoby; v prípravnom konaní tak urobí na návrh prokurátora. V žiadosti o dočasné prevzatie vyžiadanej osoby súd uvedie, na aké úkony je prítomnosť vyžiadanej osoby potrebná; súčasne označí deň alebo časové obdobie, na ktoré je potrebné zabezpečiť jej prítomnosť.

(3)

Podmienky dočasného prevzatia dojedná súd priamo s vykonávajúcim justičným orgánom písomnou formou. Takto dojednané podmienky sú záväzné pre všetky slovenské orgány. Termín prevzatia osoby dojedná súd podľa príslušnosti aj s útvarom SIRENE alebo útvarom INTERPOL.

(4)

Ak vykonávajúci justičný orgán povolí dočasné prevzatie osoby, rozhodne príslušný sudca, že táto osoba bude počas dočasného prevzatia na území Slovenskej republiky vo väzbe; väzba sa začína dňom prevzatia osoby na územie Slovenskej republiky. V prípravnom konaní o väzbe rozhodne sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora.

§ 8 - Odovzdanie vydanej osoby súdu
(1)

Útvar Policajného zboru určený ministrom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „príslušný útvar Policajného zboru“) vydanú osobu prevezme a bezodkladne odovzdá súdu, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz. Ak došlo k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti súdu vo veci, pre ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, súd vydanú osobu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od jej prevzatia, odovzdá vecne a miestne príslušnému súdu na rozhodnutie o väzbe podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní.

(2)

Ak sa osoba vydáva na základe európskych zatýkacích rozkazov viacerých súdov, odovzdá sa súdu podľa pokynu ministerstva spravodlivosti, ktoré zohľadní všetky okolnosti, najmä závažnosť a miesto spáchania činu, dátum vydania a účel vydania európskeho zatýkacieho rozkazu.

(3)

Podrobnosti prevzatia osoby dojedná za Slovenskú republiku útvar SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný konať, podrobnosti prevzatia osoby dojedná útvar INTERPOL.

§ 9 - Vydanie s výhradou
(1)

Ak vykonávajúci štát vydal osobu s výhradou, výhrade sa musí vyhovieť.

(2)

Ak vykonávajúci štát podmieňuje vydanie osoby do Slovenskej republiky na trestné stíhanie výhradou, že slovenské orgány umožnia, aby táto osoba vykonala prípadný trest uložený slovenským súdom na území vykonávajúceho štátu, ministerstvo spravodlivosti nemôže v takom prípade odmietnuť udeliť súhlas s odovzdaním odsúdeného podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní.6) O poskytnutí takejto záruky rozhodne súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz. Súd môže poskytnúť záruku len v rozsahu, ako mu to umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky. Súd po uložení trestu predloží ministerstvu spravodlivosti návrh na odovzdanie odsúdeného podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní.7)

(3)

Ak bola vyžiadaná osoba vydaná na výkon trestu odňatia slobody len pre niektorý z trestných činov, pre ktoré jej bol skôr uložený úhrnný alebo súhrnný trest, určí súd na verejnom zasadnutí primeraný trest za trestné činy, na ktoré sa vydanie vzťahuje.

§ 9a - Vydanie osôb na výkon trestu odňatia slobody

Ak vykonávajúci štát vydá na výkon trestu odňatia slobody osobu, ktorej bol trest odňatia slobody uložený právoplatným rozsudkom vydaným v konaní proti ušlému, slovenský súd doručí vydanej osobe rozsudok a poučí ju o práve podať návrh na opätovné prejednanie veci pred súdom podľa § 362 Trestného poriadku a o dôsledkoch podania takého návrhu.

§ 10 - Informovanie o nedodržaní lehôt

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, informuje ministerstvo spravodlivosti o prípadoch, v ktorých nebolo vykonávajúcim justičným orgánom rozhodnuté o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu do 60 dní od zadržania vyžiadanej osoby, a ak bola lehota predĺžená, do 90 dní od zadržania vyžiadanej osoby.

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

§ 11 - Príslušnosť
(1)

Na začatie konania o európskom zatýkacom rozkaze je príslušná krajská prokuratúra, v ktorej obvode bola vyžiadaná osoba zadržaná alebo jej bola inak obmedzená osobná sloboda; zmena miesta výkonu väzby alebo miesta výkonu trestu odňatia slobody v priebehu konania o európskom zatýkacom rozkaze nemá vplyv na príslušnosť.

(2)

Ak bola osoba prepustená zo zadržania, je na vykonanie predbežného vyšetrovania príslušná krajská prokuratúra, v obvode ktorej osoba býva, alebo sa zdržuje, ktorej prokuratúra príslušná podľa odseku 1, bezodkladne zašle európsky zatýkací rozkaz alebo záznam podľa § 3 písm. l) spolu s ostatnými písomnosťami.

(3)

Príslušná prokuratúra o začatí konania informuje ministerstvo spravodlivosti, ktorému zároveň zašle aj kópiu európskeho zatýkacieho rozkazu alebo záznamu podľa § 3 písm. l), a útvar SIRENE, ktorý vykoná príslušné opatrenia; ak tento útvar nie je príslušný konať, postúpi informáciu útvaru INTERPOL.

§ 12 - Predbežné preskúmanie záznamu

Ak Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) zistí, že záznam podľa § 3 písm. l) nie je v súlade s právnym poriadkom, medzinárodnými záväzkami alebo dôležitými záujmami Slovenskej republiky, alebo ak boli splnené podmienky podľa osobitného predpisu,8) vydá pokyn útvaru SIRENE na označenie záznamu, ktorý označenie bezodkladne zabezpečí. Označenie záznamu predstavuje prekážku zadržania osoby; na základe takto označeného záznamu možno vykonať iba pátranie na účely zistenia miesta pobytu osoby.

§ 13 - Zadržanie vyžiadanej osoby
(1)

Príslušníci Policajného zboru zadržia osobu, ktorej prítomnosť bola zistená na území Slovenskej republiky a na ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz alebo vyhotovený záznam podľa § 3 písm. l) a jej zadržaniu nebráni prekážka podľa § 12. Príslušníci Policajného zboru oboznámia zadržanú osobu s dôvodmi jej zadržania a poučia ju o jej právach podľa § 14. O zadržaní osoby informujú bezodkladne prokurátora príslušného podľa § 11 ods. 1. Prokurátor o zadržaní vyžiadanej osoby na území Slovenskej republiky informuje bezodkladne justičný orgán štátu pôvodu.

(2)

Ak prokurátor do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín od zadržania neprepustí zadržanú osobu, podá v tejto lehote súdu návrh na jej vzatie do predbežnej alebo vydávacej väzby, ku ktorému pripojí európsky zatýkací rozkaz, alebo ak ten nie je k dispozícii, záznam; záznam má do doručenia európskeho zatýkacieho rozkazu rovnaké účinky ako európsky zatýkací rozkaz. Ak prokurátor osobu prepustí, informuje o tom útvar SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný konať, postúpi informáciu útvaru INTERPOL.

§ 14 - Práva vyžiadanej osoby
(1)

V konaní o európskom zatýkacom rozkaze musí mať vyžiadaná osoba obhajcu.

(2)

Vyžiadaná osoba má v konaní o európskom zatýkacom rozkaze právo na tlmočníka a prekladateľa.9)

(3)

Vyžiadaná osoba má právo zvoliť si obhajcu aj v štáte pôvodu v súlade s právom tohto štátu na účel poskytovania súčinnosti obhajcovi, ktorý zastupuje vyžiadanú osobu v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky; uplatnenie práva vyžiadanej osoby v štáte pôvodu nemá vplyv na lehoty podľa § 24 a 25. O využití tohto práva vyžiadanej osoby informuje prokurátor bezodkladne justičný orgán štátu pôvodu.

(4)

Ak bola vyžiadaná osoba vzatá do predbežnej väzby alebo do vydávacej väzby, na styk s obhajcom, korešpondenciu a návštevy vo väzbe sa primerane použijú predpisy o výkone väzby.10)

§ 15 - Predbežná väzba
(1)

Účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa preklad vyžaduje.

(2)

Sudca krajského súdu je povinný do 48 hodín od prevzatia zadržanej osoby a od doručenia návrhu prokurátora na vzatie do predbežnej väzby túto osobu vypočuť a rozhodnúť o jej vzatí do predbežnej väzby alebo ju prepustiť na slobodu. Dôvodmi väzby podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní12) nie je pritom viazaný. Ak sudca rozhodne, že sa zadržaná osoba ponecháva na slobode, súčasne môže rozhodnúť o uložení primeraných opatrení alebo obmedzení na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní,13) ktorý sa použije primerane. Ak v čase rozhodovania o predbežnej väzbe nie je k dispozícii európsky zatýkací rozkaz, sudca krajského súdu rozhoduje na návrh prokurátora, ku ktorému je pripojený záznam podľa § 3 písm. l).

(3)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, ktorému prokurátor príslušný podľa § 11 predložil návrh na rozhodnutie o predbežnej väzbe.

(4)

Ak nebol prokurátorovi príslušnej prokuratúry v lehote 18 dní od obmedzenia osobnej slobody doručený európsky zatýkací rozkaz alebo doklad o jeho existencii, môže sudca krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie rozhodnúť o prepustení osoby z predbežnej väzby; súčasne môže rozhodnúť o uložení primeraných opatrení alebo obmedzení na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní,13) ktorý sa použije primerane.

(5)

Predbežná väzba nesmie trvať viac ako 40 dní odo dňa zadržania osoby. Sudca krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie môže rozhodnúť o prepustení osoby z predbežnej väzby aj pred uplynutím tejto lehoty.

(6)

Ak je počas trvania predbežnej väzby doručený originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa preklad vyžaduje, prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie predloží sudcovi krajského súdu návrh na vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby.

(7)

Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z predbežnej väzby, ak

a)

justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ak ho vo vzťahu k Slovenskej republike odvolal, alebo

b)

inak zanikli dôvody predbežnej väzby, vydania alebo jeho realizácie.

(8)

Prepustenie osoby z predbežnej väzby nevylučuje jej opakované vzatie do predbežnej väzby alebo jej vzatie do vydávacej väzby; na predvedenie a zatknutie osoby sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o trestnom konaní.13a)

Vydávacia väzba

§ 16
(1)

Ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky alebo na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, vezme ju sudca krajského súdu do vydávacej väzby. Urobí tak na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie.

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním alebo ak bolo rozhodnuté, že sa európsky zatýkací rozkaz vykoná, vezme sudca krajského súdu túto osobu do vydávacej väzby, ak tak neurobil už sudca podľa odseku 1. Ak bolo o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodnuté podľa § 22 ods. 8, vezme osobu do vydávacej väzby sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ak tak neurobil už sudca krajského súdu podľa odseku 1 alebo podľa prvej vety tohto odseku.

(3)

Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z vydávacej väzby dňom, keď dôjde k vydaniu osoby orgánom štátu pôvodu, alebo v prípadoch uvedených v § 25 ods. 1 a 3, posledným dňom ustanovenej lehoty. Okrem toho sudca rozhodne o prepustení z vydávacej väzby, ak

a)

justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ak ho vo vzťahu k Slovenskej republike odvolal,

b)

príslušný sudca rozhodol, že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná, alebo

c)

inak zanikli dôvody vydávacej väzby, vydania alebo jeho realizácie.

(4)

O dĺžke trvania väzby na území Slovenskej republiky informuje sudca justičný orgán štátu pôvodu; pri postupe podľa § 21 ods. 2 tak vykoná prostredníctvom prokurátora.

§ 17
(1)

Ak sa vyžiadaná osoba nachádza vo väzbe v súvislosti s jej trestným stíhaním slovenskými orgánmi, alebo sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody právoplatne uloženého slovenským súdom, príslušný sudca, po doručení originálu európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa preklad vyžaduje, vezme vyžiadanú osobu do vydávacej väzby, ktorá bude spočívať. O rozhodnutí o vzatí vyžiadanej osoby do vydávacej väzby sudca vyrozumie príslušný ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.

(2)

Ak pominú dôvody väzby alebo výkonu trestu uvedené v odseku 1, spočívanie vydávacej väzby zaniká a vyžiadaná osoba nastúpi výkon vydávacej väzby.

(3)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, v ktorého obvode je vyžiadaná osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

§ 18
(1)

Príslušný sudca rozhoduje o väzbe podľa § 15 až 17 uznesením. Proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu.

(2)

O všetkých rozhodnutiach podľa odseku 1 informuje súd ministerstvo spravodlivosti a útvar SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný konať, postúpi informáciu útvaru INTERPOL.

§ 19 - Predbežné vyšetrovanie
(1)

Prokurátor krajskej prokuratúry príslušný podľa § 11 vykoná predbežné vyšetrovanie. Účelom predbežného vyšetrovania je zistiť, či sú dané podmienky na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu.

(2)

Prokurátor vyžiadanú osobu vypočuje a oboznámi ju s obsahom európskeho zatýkacieho rozkazu a doručí jej kópiu európskeho zatýkacieho rozkazu. Ak je európsky zatýkací rozkaz vyhotovený v jazyku, ktorému vyžiadaná osoba nerozumie, má vyžiadaná osoba právo na jeho preklad; ak to nemá vplyv na spravodlivosť konania, možno namiesto prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu jeho obsah vyžiadanej osobe pretlmočiť. O práve na preklad európskeho zatýkacieho rozkazu prokurátor vyžiadanú osobu poučí.

(3)

Po doručení originálu európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa preklad vyžaduje, prokurátor vyžiadanú osobu poučí o možnosti súhlasiť s vydaním a o dôsledkoch tohto súhlasu, zároveň túto osobu poučí o tom, že udelený súhlas nemožno odvolať; ďalej túto osobu poučí o možnosti vzdať sa uplatnenia zásady špeciality podľa § 31 ods. 1 a o dôsledkoch vzdania sa uplatnenia tejto zásady, ak by sa inak táto zásada vo vzťahu k štátu pôvodu uplatnila. Poučenie o právach vyžiadanej osoby podľa tejto časti sa vyžiadanej osobe poskytne aj písomne a v prípade potreby sa jej aj primerane vysvetlí.

(4)

Ak sa žiada o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky na účely výkonu trestu odňatia slobody do členského štátu, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku osobitný predpis,13b) prokurátor vyžiadanú osobu po vypočutí poučí o možnosti nesúhlasiť s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v štáte pôvodu a o možnosti prevzatia výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,13c) ako aj o dôsledkoch tohto nesúhlasu. Vyhlásenie o nesúhlase uskutoční vyžiadaná osoba pred prokurátorom po vypočutí a poučení o dôsledkoch takého postupu do zápisnice v prítomnosti jej obhajcu. Toto vyhlásenie nemožno vziať späť.

(5)

Ak informácie poskytnuté justičným orgánom štátu pôvodu v európskom zatýkacom rozkaze nie sú dostatočné pre rozhodnutie o jeho výkone, najmä ak európsky zatýkací rozkaz neobsahuje všetky povinné náležitosti a údaje nevyhnutné na rozhodnutie, alebo ak je zrejmé, že ho zjavne vydal orgán, ktorý nebol príslušný na jeho vydanie, alebo ak právne hodnotenie skutku ako trestného činu podliehajúceho vydaniu alebo nepodliehajúceho preskúmaniu obojstrannej trestnosti je zjavne nesprávne, požiada prokurátor neodkladne justičný orgán štátu pôvodu o dodatočné informácie. Zároveň môže určiť primeranú lehotu na ich zaslanie s prihliadnutím na lehoty na prijatie rozhodnutia o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 24.

(6)

Prokurátor vráti európsky zatýkací rozkaz štátu pôvodu bez rozhodnutia o jeho výkone, ak

a)

vyžiadaná osoba zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu,

b)

štát pôvodu neposkytol dodatočné informácie v dostatočnom rozsahu pre rozhodnutie o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu ani po postupe podľa odseku 4, alebo nebol predložený európsky zatýkací rozkaz v požadovanej forme,

c)

európsky zatýkací rozkaz bol slovenskému orgánu doručený po právoplatnom rozhodnutí o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu a odovzdaní osoby do iného členského štátu alebo po rozhodnutí o povolení vydania osoby do tretieho štátu, alebo

d)

členský štát alebo tretí štát, ktorý vydal osobu do Slovenskej republiky, neudelil súhlas s ďalším vydaním, ak sa takýto súhlas vyžaduje.

(7)

O postupe podľa odseku 5 prokurátor informuje ministerstvo spravodlivosti a útvar SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný konať, informáciu postúpi útvaru INTERPOL.

(8)

Ak je pre výkon európskeho zatýkacieho rozkazu potrebný súhlas tretieho štátu s vydaním podľa § 34 ods. 2, predloží prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie ministerstvu spravodlivosti neodkladne všetky písomnosti potrebné na zabezpečenie súhlasu tretieho štátu.

(9)

Ak bol európsky zatýkací rozkaz vydaný na účel výkonu trestu odňatia slobody uloženého v konaní, na ktorom sa vyžiadaná osoba osobne nezúčastnila a rozhodnutie, ktorým jej bol trest uložený ani úradná informácia o vedení trestného konania v štáte pôvodu nebola vyžiadanej osobe doručená, prokurátor túto osobu po oboznámení sa s obsahom európskeho zatýkacieho rozkazu poučí o možnosti požiadať o predloženie kópie rozhodnutia, ktorým jej bol trest uložený. Prokurátor vyžiadanú osobu súčasne informuje, že s predložením kópie rozhodnutia, ktorým jej bol trest uložený, nie sú spojené procesné dôsledky doručenia v štáte pôvodu. Ak také rozhodnutie nebolo slovenským orgánom v doterajšom konaní doručené, prokurátor informuje o takej požiadavke vyžiadanej osoby justičný orgán štátu pôvodu a po doručení kópie rozhodnutia ho predloží vyžiadanej osobe. Postup podľa tohto odseku nemá vplyv na lehoty podľa § 24 a 25.

§ 20 - Výsluch vyžiadanej osoby na základe žiadosti
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz na účely trestného stíhania, možno pred rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vyžiadanú osobu vypočuť v súlade s podmienkami ustanovenými písomnou dohodou s týmto orgánom.

(2)

Dohodu uzatvorí a výsluch vykoná prokurátor príslušný na vykonanie predbežného vyšetrovania; zároveň na žiadosť umožní prítomnosť zástupcov justičného orgánu štátu pôvodu na výsluchu. Zástupca tohto orgánu môže klásť vyžiadanej osobe otázky prostredníctvom prokurátora.

§ 21 - Výkon európskeho zatýkacieho rozkazu so súhlasom vyžiadanej osoby
(1)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu podľa § 19 ods. 3, spíše s ňou prokurátor v prítomnosti jej obhajcu a tlmočníka zápisnicu, v ktorej sa zaznamená jej súhlas s vydaním, ako aj jej vyjadrenie o tom, či sa vzdáva alebo nevzdáva uplatnenia zásady špeciality a v akom rozsahu.

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu a nie je dôvod na postup podľa odseku 5, prokurátor po skončení predbežného vyšetrovania rozhodne uznesením, že sa európsky zatýkací rozkaz vykoná. Prokurátor v uznesení okrem uvedenia údajov o vyžiadanej osobe označí európsky zatýkací rozkaz, na základe ktorého je táto osoba vydávaná, údaje o zabezpečení práva obhajoby, o súhlase tejto osoby s vydaním a o jej vyjadrení k uplatneniu zásady špeciality. Ak nastal dôvod na postup podľa § 29 ods. 1, rozhodne prokurátor v uznesení aj o odklade vydania.

(3)

Uznesenie podľa odseku 2 doručí prokurátor vyžiadanej osobe, jej obhajcovi a príslušnému súdu. Rovnopis takéhoto uznesenia zároveň zašle justičnému orgánu štátu pôvodu, generálnej prokuratúre, ministerstvu spravodlivosti a na účely dohodnutia realizácie vydania bezodkladne útvaru SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný konať, postúpi uznesenie útvaru INTERPOL.

(4)

Proti rozhodnutiu prokurátora o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu nie je prípustný opravný prostriedok.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa napriek súhlasu vyžiadanej osoby nepoužijú, ak prokurátor v priebehu predbežného vyšetrovania zistí, že existuje niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1 a 2, alebo že vo vzťahu k tej istej osobe boli vydané dva alebo viaceré európske zatýkacie rozkazy podľa § 27, alebo ak bol vo vzťahu k tej istej osobe doručený slovenským orgánom európsky zatýkací rozkaz a žiadosť o vydanie tretieho štátu alebo iného členského štátu podľa § 28. V takých prípadoch prokurátor po ukončení predbežného vyšetrovania predloží vec súdu na rozhodnutie podľa § 22.

§ 21a - Výkon trestu odňatia slobody uloženého v štáte pôvodu
(1)

Ak vyžiadaná osoba vyslovila nesúhlas s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v štáte pôvodu podľa § 19 ods. 4, prokurátor predloží vec súdu, ktorý bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu o tejto skutočnosti a vyzve ho, aby sa v lehote 30 dní od doručenia výzvy vyjadril k odovzdaniu výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky a aby na tieto účely predložil osvedčenie o vydaní rozhodnutia podľa osobitného predpisu13c) a overenú kópiu vykonateľného rozhodnutia.

(2)

Ak justičný orgán štátu pôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky nesúhlasí alebo ak sa justičný orgán štátu pôvodu k výzve súdu podľa odseku 1 v určenej lehote nevyjadrí, súd vráti vec prokurátorovi, ktorý pokračuje v predbežnom vyšetrovaní. Na vyjadrenie štátu pôvodu k odovzdaniu výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky sa po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 1 v ďalšom konaní prihliada do prijatia rozhodnutia o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. O následkoch nevyhovenia výzve v určenej lehote súd informuje justičný orgán štátu pôvodu vopred v rámci výzvy podľa odseku 1.

(3)

Ak justičný orgán štátu pôvodu súhlasí s odovzdaním výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky a predloží osvedčenie o vydaní rozhodnutia podľa osobitného predpisu13c) a overenú kópiu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, a vyžiadaná osoba je vo vydávacej väzbe, súd súčasne s rozhodnutím o väzbe vyžiadanej osoby podľa osobitného predpisu13c) rozhodne o prepustení osoby z vydávacej väzby. Súd o začatí konania o prevzatí výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky informuje prokurátora; predbežné vyšetrovanie sa tým prerušuje.

(4)

Na konanie o uznanie a výkon rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, sa použije osobitný predpis.13c)

(5)

Ak súd rozhodne o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, súd o tejto skutočnosti informuje prokurátora.

(6)

Ak súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13c) súd vráti vec prokurátorovi, ktorý pokračuje v predbežnom vyšetrovaní. Ak je vyžiadaná osoba vo väzbe podľa osobitného predpisu,13c) súd súčasne rozhodne o vydávacej väzbe vyžiadanej osoby podľa § 16 ods. 1.

§ 22 - Rozhodnutie súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Po skončení predbežného vyšetrovania rozhodne súd na návrh prokurátora o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu; to neplatí, ak sa postupuje podľa § 21 ods. 2. Ak súd pre rozhodnutie považuje za nevyhnutné získanie dodatočných informácií, požiada príslušného prokurátora o doplnenie návrhu. Ak je na výkon európskeho zatýkacieho rozkazu potrebný súhlas tretieho štátu s vydaním podľa § 34 ods. 2, predloží súd ministerstvu spravodlivosti neodkladne všetky písomnosti potrebné na zabezpečenie súhlasu tretieho štátu, ak tak už neurobil prokurátor podľa § 19 ods. 8.

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, ktorému podal návrh prokurátor príslušný podľa § 11.

(3)

O výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhoduje súd uznesením na neverejnom zasadnutí. Pred rozhodnutím umožní vyžiadanej osobe a jej obhajcovi vyjadriť sa písomne k európskemu zatýkaciemu rozkazu. Ak v tomto vyjadrení vyžiadaná osoba alebo jej obhajca o to požiada alebo ak to považuje súd za potrebné, o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodne súd na verejnom zasadnutí.

(4)

Ak sa v konaní preukáže, že existuje dôvod odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1, súd rozhodne, že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná. Ak sa v konaní preukáže, že existuje dôvod odmietnutia podľa § 23 ods. 2, súd môže rozhodnúť, že sa európsky zatýkací rozkaz nevykoná.

(5)

Ak súd rozhodne o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, vo svojom rozhodnutí uvedie aj údaje o vyjadrení osoby k uplatneniu zásady špeciality.

(6)

Rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 súd doručí prokurátorovi, vyžiadanej osobe a obhajcovi. Zároveň rovnopis takéhoto rozhodnutia zašle bezodkladne justičnému orgánu štátu pôvodu, ministerstvu spravodlivosti a útvaru SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný konať, postúpi rozhodnutie útvaru INTERPOL.

(7)

Proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1, sťažnosť má odkladný účinok; sťažnosť prokurátora je prípustná pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 alebo ak rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu bol porušený tento zákon; sťažnosť má odkladný účinok.

(8)

O sťažnosti rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí. Najvyšší súd Slovenskej republiky po doplnení konania, ak je to potrebné, sám rozhodne o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. O rozhodnutí bezodkladne informuje ministerstvo spravodlivosti a útvar SIRENE; ak tento útvar nie je príslušný konať, informáciu postúpi neodkladne útvaru INTERPOL.

(9)

Súd, ktorý rozhodol o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, zabezpečí potrebné úkony smerujúce k vydaniu osoby.

§ 23 - Odmietnutie vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa odmietne, ak

a)

sa na trestný čin, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, vzťahuje amnestia, ktorá bola udelená v Slovenskej republike, a slovenský právny poriadok upravuje právomoc slovenských orgánov na trestné stíhanie tohto trestného činu,

b)

vykonávajúci justičný orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti vyžiadanej osobe pre ten istý skutok právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bol vynesený,

c)

vyžiadaná osoba nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná za konanie, pre ktoré bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, alebo

d)

súd na základe postupu podľa § 21a rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.13c)

(2)

Vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu možno odmietnuť, ak

a)

skutok, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a nejde o konanie podľa § 4 ods. 4 a 5; vo vzťahu k daniam, poplatkom, clám alebo k mene nie je možné odmietnuť výkon európskeho zatýkacieho rozkazu iba preto, že právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje rovnaký druh daní alebo ciel alebo neobsahuje rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov, ciel alebo meny ako právny poriadok štátu pôvodu,

b)

vykonávajúci justičný orgán zistil, že trestné stíhanie alebo výkon trestu odňatia slobody vyžiadanej osoby sú premlčané podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a na stíhanie trestného činu je daná právomoc slovenských orgánov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,

c)

vyžiadaná osoba je trestne stíhaná v Slovenskej republike pre ten istý skutok, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz,

d)

slovenské orgány rozhodli o tom, že pre skutok, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, sa nezačne trestné stíhanie alebo sa v začatom trestnom stíhaní nebude pokračovať, alebo bolo v inom členskom štáte vydané právoplatné rozhodnutie voči tej istej osobe pre ten istý skutok, ktoré bráni ďalšiemu konaniu,

e)

vykonávajúci justičný orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom treťom štáte proti vyžiadanej osobe pre ten istý skutok právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov tretieho štátu, v ktorom bol vynesený,

f)

európsky zatýkací rozkaz sa týka skutkov, ktoré sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky považujú za spáchané čiastočne alebo v celom rozsahu na území Slovenskej republiky, na palube lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo na palube lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky; vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu možno v tomto prípade odmietnuť aj vtedy, ak skutok nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo

g)

európsky zatýkací rozkaz sa týka skutkov, ktoré boli spáchané mimo územia štátu pôvodu, a právny poriadok Slovenskej republiky neumožňuje trestné stíhanie pre rovnaké skutky, ak boli spáchané mimo územia Slovenskej republiky.

(3)

Súd, ktorý rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného na účel výkonu trestu odňatia slobody, môže rozhodnúť o odmietnutí jeho vykonania, ak sa vyžiadaná osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia; to neplatí, ak sa v európskom zatýkacom rozkaze uvádza, že vyžiadaná osoba v súlade s procesnými požiadavkami právneho poriadku štátu pôvodu

a)

bola včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami doručili informácie o termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania a informovaná o tom, že justičný orgán štátu pôvodu môže vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania, alebo

b)

vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval, alebo

c)

po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve podať návrh na obnovu konania alebo odvolanie, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva návrh na obnovu konania alebo odvolanie, alebo nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty, alebo

d)

jej nebolo rozhodnutie doručené, pričom jej bude doručené bezodkladne po jej odovzdaní do štátu pôvodu a súčasne bude výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo na podanie odvolania, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového a informovaná o lehote na podanie návrhu na obnovu konania alebo odvolania tak, ako je uvedené v európskom zatýkacom rozkaze.

(4)

Skutočnosť, že je vyžiadaná osoba občanom Slovenskej republiky, nie je dôvodom na odmietnutie vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. Rovnako sa postupuje aj vo vzťahu k vyžiadanej osobe, na ktorú sa podľa medzinárodného práva vzťahuje rovnaké zaobchádzanie ako na občana Slovenskej republiky.

§ 24 - Lehoty na prijatie rozhodnutia
(1)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vykonaním európskeho zatýkacieho rozkazu, prokurátor rozhodne o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu do desiatich dní odo dňa udelenia súhlasu vyžiadanej osoby.

(2)

V ostatných prípadoch sa o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodne do 60 dní od zadržania vyžiadanej osoby, a to aj pri odkladnom účinku sťažnosti.

(3)

Ak lehoty podľa odsekov 1 a 2 nemožno v odôvodnených prípadoch dodržať, predlžujú sa o ďalších 30 dní. Súd, a v prípade postupu podľa § 21 príslušný prokurátor, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu s uvedením dôvodov, pre ktoré nemohol rozhodnúť, a to aj pri odkladnom účinku sťažnosti.

(4)

Ak lehoty na prijatie rozhodnutia podľa odsekov 1 až 3 nie je možné dodržať, súd, a v prípade postupu podľa § 21 ods. 2 príslušný prokurátor, oznámi túto skutočnosť s dôvodmi, pre ktoré nemohol rozhodnúť prostredníctvom ministerstva spravodlivosti Eurojustu.14)

(5)

Plynutie lehôt podľa odsekov 1 až 3 spočíva, ak

a)

štát pôvodu nezaslal európsky zatýkací rozkaz s prekladom do štátneho jazyka,11) ak sa preklad vyžaduje,

b)

príslušný prokurátor požiadal podľa § 19 ods. 5 o zaslanie dodatočných informácií, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o jeho výkone, a tieto dodatočné informácie neboli zaslané v lehote určenej na ich doručenie,

c)

sa koná o odňatí výsad alebo imunít podľa § 26,

d)

sa koná o udelení súhlasu iného členského štátu s ďalším vydaním podľa § 33 alebo tretieho štátu podľa § 34 ods. 2.

(6)

Lehoty podľa odsekov 1 až 3 začnú plynúť, ak odpadnú dôvody, pre ktoré ich plynutie spočívalo.

§ 25 - Lehoty na realizáciu vydania
(1)

Odovzdanie osoby orgánom štátu pôvodu sa musí zrealizovať najneskôr do desiatich dní od právoplatnosti rozhodnutia o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu.

(2)

Postup podľa odseku 1 sa neuplatní, ak

a)

nastali okolnosti, pre ktoré vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu nemožno realizovať a ktoré nemôže ovplyvniť štát pôvodu ani Slovenská republika, alebo ak je realizáciu odovzdania nevyhnutné odložiť z vážnych humanitárnych dôvodov, najmä z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života vyžiadanej osoby,

b)

sa postupuje podľa § 28, alebo

c)

sa rozhodlo o odklade vydania podľa § 29 ods. 1.

(3)

Ak pominú dôvody podľa ods. 2 písm. a), odovzdanie osoby sa musí zrealizovať do desiatich dní od novo dohodnutého termínu odovzdania.

(4)

Právoplatné rozhodnutie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu sa nevykoná, ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podľa § 28 rozhodol, že vyžiadaná osoba sa odovzdá inému členskému štátu alebo tretiemu štátu.

§ 26 - Výsady a imunity

Ak je na odňatie výsady alebo imunity príslušný orgán Slovenskej republiky, požiada prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie o to, aby tento orgán vyžiadanej osobe výsadu alebo imunitu odňal. Ak je na odňatie výsady alebo imunity príslušný orgán iného členského štátu alebo tretieho štátu, medzinárodnej organizácie alebo Európskej únie, informuje príslušný prokurátor o tejto skutočnosti justičný orgán štátu pôvodu.

§ 27 - Rozhodovanie v prípade viacerých európskych zatýkacích rozkazov
(1)

Ak bolo slovenským orgánom predložených viacero európskych zatýkacích rozkazov voči tej istej osobe, po skončení predbežného vyšetrovania rozhodne príslušný krajský súd o výkone každého z nich osobitne.

(2)

Ak sa rozhoduje o výkone viacerých európskych zatýkacích rozkazov vydaných rôznymi štátmi pôvodu, súd súčasne rozhodne, do ktorého z týchto štátov bude osoba odovzdaná; súd pritom zohľadní všetky okolnosti, najmä závažnosť a miesto spáchania činu, dátum a účel vydania európskeho zatýkacieho rozkazu. Pred vydaním rozhodnutia môže súd požiadať o vyjadrenie Eurojust.13)

(3)

Ak sa vyžiadaná osoba vydáva s uplatnením zásady špeciality, súd zároveň s rozhodnutím podľa odseku 2 rozhodne o udelení súhlasu s ďalším vydaním do iného členského štátu, ak podľa odseku 1 rozhodol o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu z tohto štátu.

(4)

Rozhodnutia podľa odsekov 1 až 3 súd zašle všetkým štátom pôvodu, o ktorých európskych zatýkacích rozkazoch rozhodoval.

(5)

Lehoty uvedené v § 24 začínajú plynúť doručením posledného európskeho zatýkacieho rozkazu.

(6)

Ak sa rozhoduje o viacerých európskych zatýkacích rozkazoch vydaných v jednom štáte pôvodu, odseky 2 až 5 sa nepoužijú.

(7)

Ak vo vzťahu k tej istej osobe bolo slovenským orgánom doručených viac európskych zatýkacích rozkazov a sú splnené podmienky podľa § 21a u niektorého z nich, o ďalšom postupe rozhodne súd; súd pritom zohľadní všetky okolnosti, najmä závažnosť a miesto spáchania činu, dátum a účel vydania európskeho zatýkacieho rozkazu. Súd pred prijatím rozhodnutia o ďalšom postupe môže požiadať o vyjadrenie Eurojust.13) Súd o svojom rozhodnutí o ďalšom postupe informuje ministerstvo.

§ 28 - Rozhodovanie v prípade stretu európskeho zatýkacieho rozkazu a žiadosti o vydanie
(1)

O strete európskeho zatýkacieho rozkazu a žiadosti o vydanie tretieho štátu alebo iného členského štátu podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní15) týkajúcej sa tej istej osoby rozhoduje minister spravodlivosti.

(2)

Ak sa vykonávajúci justičný orgán dozvie, že vo vzťahu k tej istej osobe bol slovenským orgánom doručený európsky zatýkací rozkaz a žiadosť o vydanie tretieho štátu alebo iného členského štátu, informuje o tejto skutočnosti bezodkladne ministerstvo spravodlivosti. Súd po právoplatnosti rozhodnutia o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu a rozhodnutia o prípustnosti vydania do tretieho štátu alebo iného členského štátu predloží vec ministerstvu spravodlivosti.

(3)

Minister spravodlivosti pri rozhodovaní o tom, či sa vykoná európsky zatýkací rozkaz, alebo či sa vyhovie žiadosti o vydanie tretieho štátu alebo iného členského štátu, zváži najmä závažnosť a miesto spáchania trestného činu, dátum a účel vydania európskeho zatýkacieho rozkazu a žiadosti o vydanie.

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 zašle ministerstvo spravodlivosti súdu, ktorý v prípade, že sa rozhodlo o tom, že sa vykoná európsky zatýkací rozkaz, zabezpečí potrebné úkony smerujúce k vydaniu osoby.

§ 29 - Odklad vydania
(1)

Súd alebo prokurátor, ktorí rozhodli o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, môžu rozhodnúť uznesením o odklade jeho realizácie, ak sa voči osobe vedie na území Slovenskej republiky trestné stíhanie alebo osoba vykonáva alebo má vykonať trest odňatia slobody pre iný trestný čin ako ten, ktorý bol uvedený v európskom zatýkacom rozkaze. Proti rozhodnutiu súdu alebo prokurátora o odklade vydania nie je prípustná sťažnosť.

(2)

Ak sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli podkladom rozhodnutia o odklade vydania, môže vykonávajúci justičný orgán, ktorý rozhodol podľa odseku 1, svoje rozhodnutie zrušiť. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustná sťažnosť.

§ 30 - Dočasné odovzdanie vyžiadanej osoby
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu môže súd povoliť dočasné odovzdanie osoby do štátu pôvodu, ak po rozhodnutí o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu bolo rozhodnuté o odklade vydania podľa § 29 ods. 1. Ak o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodol prokurátor podľa § 21 ods. 2, o dočasnom odovzdaní osoby rozhodne súd na návrh prokurátora. Podmienky dočasného odovzdania osoby dojedná súd priamo s justičným orgánom štátu pôvodu písomnou formou. Súd môže povoliť dočasné odovzdanie osoby iba vtedy, ak to nemá vplyv na jej účasť na výsluchu súvisiacom s konaním o jej vydanie.

(2)

Ak súd povolí dočasné odovzdanie osoby, zároveň určí, že osobu je počas dočasného odovzdania nutné držať vo väzbe. Ak justičný orgán štátu pôvodu vo svojej žiadosti o dočasné odovzdanie vyžiadanej osoby neuvedie čas, na ktorý dočasné odovzdanie žiada, alebo úkony, ktoré chce vykonať, súd požiada o doplnenie žiadosti. Môže pritom určiť primeranú lehotu na doplnenie týchto skutočností.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁSADA ŠPECIALITY A ĎALŠIE VYDANIE

§ 31 - Zásada špeciality
(1)

Osoba, ktorá bola vydaná z iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, nesmie byť v štáte pôvodu stíhaná, odsúdená, nemôže byť obmedzená jej osobná sloboda za trestné činy, ktoré spáchala pred vydaním, na ktoré sa európsky zatýkací rozkaz nevzťahoval.

(2)

Ak bola osoba vydaná do Slovenskej republiky, zásada špeciality sa neuplatní, ak

a)

vydaná osoba sa po prepustení z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody zdržiava na území Slovenskej republiky viac ako 45 dní napriek tomu, že ho mohla opustiť, alebo sa dobrovoľne vráti späť, alebo je dopravená zákonným spôsobom na územie Slovenskej republiky potom, čo ho opustila,

b)

za tento ďalší trestný čin nemožno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce osobnú slobodu,

c)

trestné stíhanie nevedie k použitiu opatrenia obmedzujúceho osobnú slobodu,

d)

osobe by mohol byť uložený trest alebo ochranné opatrenie, ktoré nie je spojené s pozbavením osobnej slobody, najmä peňažný trest alebo opatrenie namiesto tohto trestu, a to aj vtedy, ak by taký výkon predovšetkým výkonom náhradného trestu odňatia slobody viedol k obmedzeniu osobnej slobody,

e)

osoba sa vzdala práva na uplatnenie zásady špeciality podľa odseku 1 v rámci konania vo vykonávajúcom štáte,

f)

osoba po vydaní do Slovenskej republiky vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady špeciality podľa odseku 1 vo vzťahu k určitým trestným činom spáchaným pred vydaním,

g)

vykonávajúci justičný orgán udelil súhlas so stíhaním pre iné trestné činy spáchané pred vydaním alebo s výkonom trestu pre taký trestný čin, alebo ak

h)

zásada špeciality sa vo vzťahu k vykonávajúcemu štátu neuplatňuje na základe vyhlásenia členského štátu a vykonávajúci justičný orgán vo svojom rozhodnutí o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu neuviedol inak.

(3)

Ak sa vydaná osoba nevzdala uplatnenia zásady špeciality podľa odseku 2 písm. e), súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, takú osobu za prítomnosti jej obhajcu vypočuje a poučí ju o možnosti vzdať sa uplatnenia tejto zásady a o dôsledkoch takého postupu. Ak vydaná osoba vyhlási, že sa vzdáva uplatnenia zásady špeciality, súd s ňou spíše zápisnicu, v ktorej uvedie trestné činy, ktorých sa týka vzdanie sa tejto zásady. Toto vyhlásenie nemožno vziať späť. O obsahu vyhlásenia, ktorým sa vydaná osoba vzdala uplatnenia zásady špeciality, súd informuje vykonávajúci justičný orgán a ministerstvo spravodlivosti.

(4)

Na získanie súhlasu vykonávajúceho justičného orgánu podľa odseku 2 písm. g) sa použije postup podľa § 32 ods. 1.

(5)

Odsek 1 nebráni slovenským orgánom robiť opatrenia, ktoré prerušujú plynutie premlčacej doby, ako aj neodkladné opatrenia na zabránenie zmarenia trestného konania.

§ 32 - Žiadosť o dodatočný súhlas
(1)

Ak má byť osoba, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu s uplatnením zásady špeciality stíhaná pre trestný čin spáchaný pred vydaním, ktorý nebol predmetom pôvodného európskeho zatýkacieho rozkazu, alebo má táto osoba vykonať trest odňatia slobody, ktorý jej bol uložený súdom Slovenskej republiky pred jej vydaním, nebol predmetom pôvodného zatýkacieho rozkazu a nenastala žiadna z podmienok uvedených v § 31 ods. 2, súd požiada vykonávajúci justičný orgán o dodatočný súhlas s trestným stíhaním alebo výkonom trestu odňatia slobody.

(2)

Žiadosť o dodatočný súhlas musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 5 ods. 5. Žiadosť zašle súd spravidla priamo vykonávajúcemu justičnému orgánu v jazyku podľa § 37. Súd vydá európsky zatýkací rozkaz pre trestný čin, ktorý má byť predmetom trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody, a pripojí ho k žiadosti o dodatočný súhlas, len ak ho vykonávajúci justičný orgán o to požiada.

(3)

Za dodatočný súhlas podľa § 31 ods. 2 písm. g) sa považuje aj žiadosť vykonávajúceho štátu o prevzatie trestného stíhania vydanej osoby pre trestné činy spáchané na jeho území pred vydaním osoby. To isté sa vzťahuje aj na trestné oznámenie podané vykonávajúcim štátom.

§ 33 - Žiadosť o súhlas s ďalším vydaním do iného členského štátu
(1)

Osobu, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, možno vydať bez súhlasu vykonávajúceho justičného orgánu do iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu pre akýkoľvek trestný čin spáchaný pred jej vydaním, ak osoba

a)

súhlasí s ďalším vydaním alebo

b)

ak sa na osobu neuplatňuje zásada špeciality z dôvodov uvedených v § 31 ods. 2 písm. a) a písm. e) až h).

(2)

Vyhlásenie o súhlase podľa odseku 1 písm. a) uskutoční osoba pred prokurátorom po vypočutí a poučení o dôsledkoch takého postupu do zápisnice v prítomnosti jej obhajcu. Toto vyhlásenie nemožno vziať späť.

(3)

Ak nemožno aplikovať odsek 1, požiada súd vykonávajúci justičný orgán o súhlas s ďalším vydaním. K žiadosti o ďalšie vydanie do iného členského štátu súd pripojí európsky zatýkací rozkaz justičného orgánu štátu pôvodu, ktorým sa žiada o vydanie osoby zo Slovenskej republiky. Žiadosť spolu s pripojeným európskym zatýkacím rozkazom zašle súd spravidla priamo vykonávajúcemu justičnému orgánu v jazyku podľa § 37.

§ 34 - Ďalšie vydanie vo vzťahu k tretím štátom
(1)

Osoba, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky z členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu s uplatnením zásady špeciality, nemôže byť vydaná do tretieho štátu bez súhlasu vykonávajúceho štátu. Súhlas vykonávajúceho štátu s ďalším vydaním do tretieho štátu zabezpečí ministerstvo spravodlivosti podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní.16)

(2)

Záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv s tretími štátmi, ak jej bola vyžiadaná osoba vydaná z tretieho štátu s uplatnením zásady špeciality, nie sú týmto zákonom dotknuté. Na podanie žiadosti o súhlas tretieho štátu s ďalším vydaním do členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu sa postupuje podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní primerane.16)

§ 35 - Dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním
(1)

Ustanovenia prvej, tretej a piatej časti sa použijú primerane aj na konanie o žiadosti iného členského štátu, ktorému bola osoba vydaná zo Slovenskej republiky na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, o súhlas, aby mohol vydanú osobu

a)

stíhať pre iný trestný čin spáchaný pred vydaním, než pre ktorý bola osoba vydaná na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, alebo aby mohol byť vykonaný aj iný trest odňatia slobody, než pre ktorý bola vydaná,

b)

vydať do ďalšieho členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu na trestné stíhanie alebo na výkon trestu odňatia slobody.

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný vykonávajúci justičný orgán, ktorý rozhodol o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorého sa žiadosť o dodatočný súhlas alebo ďalšie vydanie týka. Vykonávajúci justičný orgán rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 30 dní. Ak o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodoval prokurátor podľa § 21 ods. 2 a nie sú splnené podmienky na rozhodnutie o súhlase, predloží žiadosť na rozhodnutie súdu, ktorý by bol príslušný rozhodovať podľa § 22.

(3)

Vykonávajúci justičný orgán vráti žiadosť bez rozhodnutia orgánu štátu pôvodu, ktorý o dodatočný súhlas žiadal, ak v priebehu konania zistí, že osoba

a)

súhlasila s vydaním do tohto členského štátu a vzdala sa práva na uplatnenie zásady špeciality podľa § 31 ods. 1,

b)

osoba po vydaní do tohto členského štátu vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady špeciality podľa § 31 ods. 1 vo vzťahu k trestným činom, ktorých sa žiadosť o dodatočný súhlas týka a boli spáchané pred jej vydaním.

(4)

Na konanie o žiadosti iného členského štátu, ktorému bola osoba vydaná na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, o súhlas, aby mohol vydanú osobu vydať do tretieho štátu, sa postupuje podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní.16)

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 36 - Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

Justičné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu sa v konaní o európskom zatýkacom rozkaze stýkajú priamo, uvedené neplatí, pokiaľ právny poriadok štátu pôvodu alebo vykonávajúceho štátu vyžaduje, aby sa európsky zatýkací rozkaz a ostatné písomnosti zasielali prostredníctvom ústredného orgánu. Na zistenie príslušného vykonávajúceho justičného orgánu možno použiť kontaktné body Európskej justičnej siete.

(2)

Európsky zatýkací rozkaz a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo prijímať z členského štátu poštou alebo inou bezpečnou formou, ktorá umožňuje vyhotovenie písomného znenia pod podmienkou umožňujúcou vykonávajúcemu orgánu posúdiť ich hodnovernosť.

(3)

Vo vzťahu k členským štátom, ktoré používajú Schengenský informačný systém, je styk možný aj prostredníctvom útvaru SIRENE. Vo vzťahu k členským štátom, ktoré nepoužívajú Schengenský informačný systém, je styk možný aj prostredníctvom útvaru INTERPOL.

§ 37 - Preklady
(1)

Európsky zatýkací rozkaz sa zasiela vykonávajúcemu justičnému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho štátu alebo v jednom z úradných jazykov tohto štátu; ak vykonávajúci štát svojím vyhlásením umožnil prijatie európskeho zatýkacieho rozkazu aj v inom jazyku, možno vyhotoviť preklad aj do iného jazyka.

(2)

Európsky zatýkací rozkaz adresovaný slovenským orgánom musí byť vyhotovený v štátnom jazyku.11)

(3)

Odseky 1 a 2 sa neuplatnia, ak sa postupuje podľa § 2 ods. 2.

(4)

Odseky 1 až 3 sa uplatnia aj vo vzťahu k žiadosti o dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním podľa § 32, 33 a 35.

(5)

Preklad ostatných písomností sa nevyžaduje.

§ 38 - Prevoz
(1)

Ak je potrebné zabezpečiť prevoz osoby odovzdávanej z členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného slovenským orgánom územím iného členského štátu, požiada ministerstvo spravodlivosti príslušný orgán členského štátu o súhlas s prevozom jeho územím.

(2)

Žiadosť o súhlas s prevozom musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátne občianstvo osoby,

b)

označenie európskeho zatýkacieho rozkazu,

c)

právnu kvalifikáciu skutku.

(3)

K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí európsky zatýkací rozkaz.

(4)

O súhlas s prevozom sa nežiada, ak sa má osoba previezť územím členského štátu letecky bez plánovaného pristátia na jeho území. Ak dôjde k neplánovanému pristátiu na území členského štátu, príslušnému orgánu tohto štátu sa musí do 24 hodín od neplánovaného pristátia doručiť žiadosť s údajmi podľa odsekov 2 a 3.

(5)

Žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o súhlas s prevozom územím Slovenskej republiky sa zasiela ministerstvu spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti povolí prevoz na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať údaje podľa odsekov 2 a 3. Prevoz osoby územím Slovenskej republiky vykoná príslušný útvar Policajného zboru. Počas prevozu územím Slovenskej republiky sa obmedzí osobná sloboda prevážanej osoby na zabránenie jej úteku. Na obmedzenie osobnej slobody prevážanej osoby sa použijú donucovacie prostriedky podľa osobitného predpisu.17)

(6)

Ak dôjde k neplánovanému pristátiu na území Slovenskej republiky, obmedzí sa osobná sloboda prevážanej osoby na zabránenie jej úteku; ak sa ministerstvu spravodlivosti do 24 hodín od neplánovaného pristátia nedoručí žiadosť s údajmi podľa odsekov 2 a 3, prevážaná osoba musí byť prepustená.

§ 39 - Zaistenie a odovzdanie veci
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu alebo z vlastného podnetu zaistí a odovzdá vykonávajúci justičný orgán vec, ktorá môže slúžiť ako dôkaz, alebo vec, ktorú vyžiadaná osoba získala z trestného činu, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.

(2)

Vec podľa odseku 1 sa odovzdá aj vtedy, ak európsky zatýkací rozkaz nemožno vykonať kvôli smrti alebo úteku vyžiadanej osoby.

(3)

Ak vec podľa odseku 1 podlieha prepadnutiu alebo zhabaniu na území Slovenskej republiky a ak je potrebná pre trestné konanie, môže si ju príslušný orgán dočasne ponechať alebo ju odovzdať štátu pôvodu s podmienkou jej vrátenia.

(4)

Práva vykonávajúceho štátu alebo tretích osôb vzťahujúcich sa k veci podľa odseku 1 nie sú dotknuté. Ak sa preukáže existencia týchto práv, vráti štát pôvodu takú vec na svoje náklady príslušnému orgánu neodkladne po skončení trestného konania v tomto štáte.

§ 40 - Náklady
(1)

Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu pri vykonávaní európskeho zatýkacieho rozkazu, znáša Slovenská republika. Slovenská republika ako štát pôvodu znáša tie náklady, ktoré neznáša vykonávajúci štát.

(2)

Náhrada nákladov prevozu sa požaduje od štátu pôvodu, ak by tento štát neznášal náklady prevozu na základe žiadosti Slovenskej republiky.

§ 41 - Poskytovanie súčinnosti

Ministerstvo spravodlivosti poskytuje pri postupe podľa tohto zákona justičným orgánom štátu pôvodu a vykonávajúcim justičným orgánom potrebnú súčinnosť.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 43 - Prechodné ustanovenie

Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré sa začalo pred 1. septembrom 2010, sa použijú doterajšie predpisy.

§ 43a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012

Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré sa začalo pred 1. decembrom 2012, sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2012.

§ 44 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 342/2007 Z. z.

§ 45 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu 154/2010 Z. z.

  EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ1)

  Prevziať prílohu - Vzor

  Príloha č. 2 k zákonu 154/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6).

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 81, 27. 3. 2009).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26. 10. 2010).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6. 2012).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4. 11. 2016).

Poznámky

 • 1)

  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 333/2002 Z. z. o prijatí Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.

 • 3)

  § 73 Trestného poriadku v znení zákona č. 5/2009 Z. z.

 • 4)

  § 490 Trestného poriadku.

 • 5)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 523 ods. 1 Trestného poriadku.

 • 7)

  § 523 ods. 2 Trestného poriadku.

 • 8)

  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 02).

 • 9)

  § 28 a 29 Trestného poriadku.

 • 10)

  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 71 Trestného poriadku v znení zákona č. 5/2009 Z. z.

 • 13)

  § 82 Trestného poriadku.

 • 13a)

  § 73 a 120 Trestného poriadku.

 • 13b)

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008) v platnom znení.

 • 13c)

  Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  Zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 236/2007 Z. z.

 • 15)

  § 498 Trestného poriadku.

 • 16)

  Piata časť Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore