Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 25/2004 účinný od 01.03.2024

Platnosť od: 21.01.2004
Účinnosť od: 01.03.2024
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUDDSEUPP11ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 25/2004 účinný od 01.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 25/2004 s účinnosťou od 01.03.2024 na základe 19/2024


§ 23
Návrh na zápis zmeny právnej formy

(1)
Návrh na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na výmaz zapísaných údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve, ku ktorému dochádza v dôsledku zmeny právnej formy, sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov pre obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ktoré mení právnu formu na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo.
(3)
Na zápis údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve po zmene právnej formy sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra pre navrhovanú novú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstva.
(4)
K návrhu na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie o schválení návrhu projektu zmeny právnej formy,
b)
schválený projekt zmeny právnej formy,
c)
spoločenská zmluva alebo stanovy v znení schválenom rozhodnutím o schválení návrhu projektu zmeny právnej formy,
d)
rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na akciovú spoločnosť a ak predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada,
e)
znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť alebo družstvo, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovania návrhu rozhodnutia o schválení návrhu projektu zmeny právnej formy zodpovedá výške vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti alebo družstva po zmene právnej formy,
f)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov na zmenu právnej formy.
zobraziť paragraf
§ 24
Návrh na zápis údajov pri splynutí

(1)
Návrh na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností do obchodného registra sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku splynutia zapisujú do obchodného registra sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.
(4)
K návrhu na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
schválený projekt premeny,
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so splynutím tejto spoločnosti,
3.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené,
e)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny podľa osobitného predpisu.4d)
zobraziť paragraf
§ 25
Návrh na zápis údajov pri zlúčení

(1)
Návrh na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku zlúčenia zapisujú do obchodného registra sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.
(4)
K návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o schválení návrhu projektu premeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak,6)
c)
schválený projekt premeny,
d)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
e)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii,
2.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením tejto spoločnosti,
3.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené,
f)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny podľa osobitného predpisu.4d)
zobraziť paragraf
§ 25a
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí obchodných spoločností

(1)
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku cezhraničného splynutia zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.
(4)
K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
listiny podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
schválený projekt cezhraničnej premeny,
c)
schválený projekt cezhraničnej premeny v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,
d)
osvedčenie predchádzajúce cezhraničnej premene podľa osobitného predpisu,6a) a to za každú zúčastnenú spoločnosť,
e)
osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu Európskej únie, na ktorého území má zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo, a to za každú zúčastnenú spoločnosť,
f)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu6ba) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6bb) uplynula bez uzavretia dohody,
g)
správa audítora o preskúmaní návrhu projektu cezhraničnej premeny podľa osobitného predpisu,6bc)
h)
listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie, ak je zúčastnenou spoločnosťou verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť a výsledkom cezhraničného splynutia je nástupnícka spoločnosť so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a ak právo štátu, ktorým sa nástupnícka spoločnosť spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
i)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis,6bd)
j)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s cezhraničným splynutím tejto spoločnosti,
3.
voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 25b
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností

(1)
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku cezhraničného zlúčenia zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.
(4)
K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
listiny podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
schválený projekt cezhraničnej premeny spolu s rozhodnutím nástupníckej spoločnosti o schválení návrhu projektu cezhraničnej premeny,
c)
schválený projekt cezhraničnej premeny v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,
d)
osvedčenie predchádzajúce cezhraničnej premene podľa osobitného predpisu,6a) a to za každú zúčastnenú spoločnosť,
e)
osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu Európskej únie, na ktorého území má zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo, a to za každú zúčastnenú spoločnosť,
f)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu6ba) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6bb) uplynula bez uzavretia dohody,
g)
správa audítora o preskúmaní návrhu projektu cezhraničnej premeny podľa osobitného predpisu,6bc)
h)
listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného zlúčenia bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie, ak je zúčastnenou spoločnosťou verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť a výsledkom cezhraničného zlúčenia je nástupnícka spoločnosť so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a ak právo štátu, ktorým sa nástupnícka spoločnosť spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
i)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis,6bd)
j)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s cezhraničným zlúčením tejto spoločnosti,
3.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.
zobraziť paragraf
§ 26
Návrh na zápis údajov pri rozdelení

(1)
Návrh na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti zanikajúcej v dôsledku rozdelenia zapisujú do obchodného registra sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis novovznikajúcich nástupníckych spoločností do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri novovznikajúcich nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.
(4)
Ak ide o rozdelenie obchodnej spoločnosti zlúčením, na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.
(5)
Ak ide o odštiepenie obchodnej spoločnosti, na zápis údajov, ktoré sa pri rozdeľovanej spoločnosti zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy rozdeľovanej spoločnosti.
(6)
K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
listiny podľa § 28 ods. 3 písm. a); ak ide o rozdelenie odštiepením, rozhodnutie rozdeľovanej spoločnosti o schválení návrhu projektu premeny,
b)
schválený projekt premeny obchodnej spoločnosti,
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
rozdeľovaná spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči rozdeľovanej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením tejto spoločnosti,
3.
voči rozdeľovanej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči rozdeľovanej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená,
5.
v dôsledku odštiepenia nebude rozdeľovaná spoločnosť v hroziacom úpadku,
e)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny podľa osobitného predpisu.4d)
(7)
K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
listiny podľa § 28 ods. 3 písm. a); ak ide o rozdelenie odštiepením, rozhodnutie rozdeľovanej spoločnosti o schválení návrhu projektu premeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak,6be)
b)
rozhodnutia nástupníckych spoločností o schválení návrhu projektu premeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak,6bf)
c)
schválený projekt premeny obchodnej spoločnosti,
d)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
e)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
voči rozdeľovanej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,
2.
voči rozdeľovanej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči rozdeľovanej spoločnosti alebo niektorej z nástupníckych spoločností pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením spoločnosti,
3.
rozdeľovaná spoločnosť a nástupnícke spoločnosti nie sú v kríze;4a) ak je rozdeľovaná spoločnosť alebo niektorá z nástupníckych spoločností v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta,4b)
4.
v dôsledku odštiepenia nebude rozdeľovaná alebo niektorá z nástupníckych spoločností v hroziacom úpadku,
f)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny podľa osobitného predpisu.4d)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 26b
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom rozdelení

(1)
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom rozdelení obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti zanikajúcej v dôsledku cezhraničného rozdelenia zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis novovznikajúcich nástupníckych spoločností do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri novovznikajúcich nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.
(4)
Ak ide o cezhraničné odštiepenie, na zápis údajov, ktoré sa pri rozdeľovanej spoločnosti zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy rozdeľovanej spoločnosti.
(5)
K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom rozdelení obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
listiny podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
schválený projekt cezhraničnej premeny spoločnosti,
c)
projekt cezhraničnej premeny spoločnosti schválený príslušným orgánom zahraničnej zúčastnenej spoločnosti v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,
d)
osvedčenie predchádzajúce cezhraničnej premene podľa osobitného predpisu,6a) a to za každú zúčastnenú spoločnosť,
e)
osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu Európskej únie, na ktorého území má zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo, a to za každú zúčastnenú spoločnosť,
f)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6bb) uplynula bez uzavretia dohody,
g)
správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny podľa osobitného predpisu,6bc)
h)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis,6bd)
i)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
rozdeľovaná spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči rozdeľovanej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením tejto spoločnosti,
3.
voči rozdeľovanej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči rozdeľovanej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená,
5.
v dôsledku cezhraničného odštiepenia nebude rozdeľovaná spoločnosť v hroziacom úpadku.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 26c
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnej zmene právnej formy

(1)
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnej zmene právnej formy spoločnosti sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti, ktorá cezhranične zmenila právnu formu spolu so sídlom z územia Slovenskej republiky zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti, ktorá cezhranične zmenila právnu formu spolu so sídlom na územie Slovenskej republiky zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy spoločnosti.
(4)
K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnej zmene právnej formy obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
schválený projekt cezhraničnej zmeny právnej formy spoločnosti spolu s rozhodnutím spoločnosti o schválení návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy,
b)
schválený projekt cezhraničnej zmeny právnej formy spoločnosti v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,
c)
osvedčenie predchádzajúce cezhraničnej premene podľa osobitného predpisu,6a)
d)
osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu Európskej únie, na ktorého území má spoločnosť pred cezhraničnou zmenou právnej formy sídlo,
e)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6bb) uplynula bez uzavretia dohody,
f)
správa audítora o preskúmaní návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy podľa osobitného predpisu,6bc)
g)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis,6bg)
h)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
spoločnosť, ktorá cezhranične mení právnu formu nie je v likvidácii,
2.
voči spoločnosti, ktorá cezhranične mení právnu formu nepôsobia v pôvodnom štáte účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením tejto spoločnosti,
3.
voči spoločnosti, ktorá cezhranične mení právnu formu nepôsobia v pôvodnom štáte účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči spoločnosti, ktorá cezhranične mení právnu formu sa v pôvodnom štáte nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.
zobraziť paragraf
§ 28
Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

(1)
Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem návrhu na výmaz podľa § 16c, § 16g a § 16k podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.
(2)
Ak nejde o výmaz právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 1, 3 a 5 prikladá rozhodnutie spoločníkov alebo príslušného orgánu zapísanej osoby alebo rozhodnutie zakladateľa, ak je zapísanou osobou štátny podnik, alebo rozhodnutie členov, ak je zapísanou osobou európske zoskupenie hospodárskych záujmov o zrušení zapísanej osoby alebo rozhodnutie súdu podľa osobitného zákona,6c) ak je zapísanou osobou jednoduchá spoločnosť na akcie.
(3)
Ak ide o zrušenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku bez likvidácie, k návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku na základe zákona sa prikladajú
a)
rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev o premene, cezhraničnej premene alebo cezhraničnej zmene právnej formy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,7)
b)
rozhodnutie zakladateľa alebo zakladateľov o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ak ide o splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie štátneho podniku.
(4)
Ak ide o zrušenie zapísanej osoby s likvidáciou, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa prikladá
a)
schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)
b)
schválená konečná správa o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.
(5)
Ak ide o výmaz akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie, k návrhu na výmaz sa prikladajú listiny, ktoré preukazujú, že všetky listinné akcie akciovej spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné alebo že všetky zaknihované akcie akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie boli zrušené.
(6)
V prípade podľa osobitného zákona8) sa k návrhu na výmaz prikladá písomné vyhlásenie likvidátora o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly;8a) podpis likvidátora musí byť úradne osvedčený.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
1b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
1d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1f)
Napríklad § 54 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z., § 25 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov, vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení neskorších predpisov.
2)
§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.
2a)
§ 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
2aa)
§ 52 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2aaa)
§ 105b ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 357/2013 Z. z.§ 7 ods. 17 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
2aab)
§ 110a ods. 2 písm. g) Obchodného zákonníka.
2ab)
§ 59b ods. 3 Obchodného zákonníka.
2ad)
Článok 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1).
2b)
Článok 25 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10. 11. 2001).
2c)
§ 42 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2d)
§ 41 ods. 1 zákona č. 562/2004 Z. z.
2e)
§ 43 ods. 2 zákona č. 562/2004 Z. z.
2f)
Článok 32 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2g)
Článok 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2h)
Článok 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2i)
Článok 37 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2j)
Článok 37 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2k)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2157/2001.
2l)
Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2la)
Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne slovenské vydanie Ú. v. EÚ 17/zv.01–2004).
2lb)
Čl. 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lc)
§ 27 až 46 zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve.
2ld)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2le)
Čl. 2 ods. 1 text za piatou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lf)
Čl. 2 ods. 1 text za prvou až treťou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lg)
Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2m)
Článok 66 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2n)
Čl. 76 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
4a)
§ 67a Obchodného zákonníka.
4b)
§ 152a ods. 6 Obchodného zákonníka.
4c)
§ 15 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4d)
§ 15 ods. 3, § 23 a § 35 zákona č. 309/2023 Z. z.
5a)
§ 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 32 ods. 1, § 33 ods. 1 a 2, § 49 ods. 1 a § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 309/2023 Z. z.
6a)
§ 87 zákona č. 309/2023 Z. z.
6b)
§ 123 zákona č. 309/2023 Z. z.
6ba)
§ 119 ods. 3 zákona č. 309/2023 Z. z.
6bb)
§ 125 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2023 Z. z.
6bc)
§ 82 zákona č. 309/2023 Z. z.
6bd)
Napríklad § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 309/2023 Z. z., § 77 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z.
6be)
§ 63 a 69 zákona č. 309/2023 Z. z.
6bf)
§ 64 a 70 zákona č. 309/2023 Z. z.
6bg)
Napríklad § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z., § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 309/2023 Z. z., § 77 ods. 1 písm. w) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z.
6c)
§ 220zh ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka v znení zákona č. 389/2015 Z. z.
7)
§ 63 zákona č. 309/2023 Z. z.
7a)
§ 75j ods. 4 Obchodného zákonníka.
8)
§ 75j ods. 2 Obchodného zákonníka.
8a)
§ 75j ods. 6 Obchodného zákonníka.
9)
§ 768l ods. 1 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore