Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68512
Dôvodové správy: 1766
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.11.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 147/1997 účinný od 01.11.2018 do 31.12.2018


Platnosť od: 30.05.1997
Účinnosť od: 01.11.2018
Účinnosť do: 31.12.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD1 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 147/1997 s účinnosťou od 01.11.2018 na základe 52/2018 a 52/2018

Legislatívny proces k dôvodovej správe na základe 52/2018§ 9

(1)
Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu; prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi a písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 10 ods. 3.
(2)
Register vedie obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla fondu (ďalej len „registrový úrad“).
(3)
Ústredný register vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
zobraziť paragraf
§ 10

(1)
Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zriaďovacia zmluva a štatút sú v súlade so zákonom.
(2)
Do registra sa zapisuje
a)
názov a sídlo fondu,
b)
identifikačné číslo,
c)
účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
d)
výška vkladu každého zriaďovateľa a rozsah jeho splatenia,
e)
názov banky a číslo účtu zriaďovateľa, na ktorom sú uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky,
f)
meno, priezvisko a trvalý pobyt správcu fondu,
g)
údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní, ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov.
(3)
Do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1a)
(4)
Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.
(5)
Identifikačné číslo prideľuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového úradu podľa osobitného predpisu.1b)
(6)
Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania tohto rozhodnutia.
(7)
Údaje zapísané do registra podľa odseku 2 zašle registrový úrad do desiatich dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku; okrem toho tieto údaje a údaje podľa odseku 3 zašle ministerstvu na účely vedenia ústredného registra. Údaje zapísané do registra podľa odsekov 2 a 3 registrový úrad zašle aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely vedenia registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
(8)
Na konanie a rozhodovanie o registrácii sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 32
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

(1)
Ustanovenie § 24 ods. 2 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31. decembru 2018.
(2)
Ustanovenie § 24 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri ukladaní ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2018.
(3)
Ustanovenia § 25 ods. 1 a 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použijú pri vypracovaní výročnej správy za kalendárny rok 2018 a pri jej ukladaní do registra účtovných závierok.


§ 32
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018

Fondy, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018.
zobraziť paragraf
§ 33

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.