Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 23/2024 účinný od 01.03.2024

Platnosť od: 27.02.2024
Účinnosť od: 01.03.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 23/2024 účinný od 01.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 23/2024 s účinnosťou od 01.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 178/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 459/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odsek 1 znie:

„(1)
Príspevok za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok“) v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca.“.

2.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa suma „710 eur“ nahrádza sumou „390 eur“.
3.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa suma „1 080 eur“ nahrádza sumou „540 eur“.
4.
V § 1 ods. 2 písm. c) sa suma „1 430 eur“ nahrádza sumou „720 eur“.
5.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa suma „1 790 eur“ nahrádza sumou „900 eur“.
6.
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:
㤠5b

Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 29. februára 2024 v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona sa príspevok poskytne podľa § 1 ods. 1 a 2 vo výške v znení účinnom do 29. februára 2024.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2024.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore