Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 25.04.1996
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Poistenie a ochrana vkladov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30 JUD15 DS29 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 118/1996 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 281/2019

Legislatívny proces k zákonu 281/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona
(1)

Účelom tohto zákona je úprava zákonného systému ochrany vkladov uložených v bankách1) a v pobočkách ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje, ak odsek 3 neustanovuje inak, na

a)
zmluvný systém,1aa) ktorý nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona, vrátane systému, ktorý ...
b)
schému inštitucionálneho zabezpečenia,1ab) ktorá nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona.
(3)

Zmluvný systém a schéma inštitucionálneho zabezpečenia podľa odseku 2 sú povinné mať k dispozícii také ...

§ 2
Úvodné ustanovenia
(1)

Zriaďuje sa Fond ochrany vkladov (ďalej len „fond“), ktorý tvorí inštitucionálnu časť zákonného systému ...

(2)

Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho ...

(3)

Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.2)

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie pohľadávka fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenej týmto ...

(2)

Za vklad sa na účely tohto zákona považuje aj

a)
vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom ...
b)
notárska úschova3) uložená v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných ...
(3)

Chránenými vkladmi sú vklady podľa odsekov 1 a 2 okrem vkladov podľa odseku 4, a to v rozsahu a za podmienok ...

(4)

Týmto zákonom nie je chránený

a)
vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme2c) ...
1.
meno, priezvisko, rodné číslo7a) alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom ...
2.
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická ...
b)
vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa,7b) najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou ...
c)
vklad, ktorý je finančným nástrojom,7c) ak § 28bf ods. 2 neustanovuje inak,
d)
vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote,
e)
vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky alebo za predpokladu ...
f)
vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet vrátane vkladu, ...
g)
vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní právoplatne odsúdený ...
h)
vklad finančnej inštitúcie,7f)
i)
vklad obchodníka s cennými papiermi,7g)
j)
vklad poisťovne a zaisťovne,7h)
k)
vklad subjektu kolektívneho investovania,7i)
l)
vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,7j)
m)
vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,7k)
n)
vklad orgánu verejnej moci,7l)
o)
vklad vo forme dlhového cenného papiera7g) vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo šeku. ...
(5)

Vklad sa považuje za nedostupný vklad, ak je

a)
uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola podľa § 8 ods. 3 vyhlásená za neschopnú ...
b)
uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v ...
(6)

Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa na účely tohto zákona rozumejú banky1) a pobočky zahraničných ...

(7)

Platobnými záväzkami sa na účely tohto zákona rozumejú neodvolateľné záväzky banky alebo pobočky zahraničnej ...

a)
pozostáva z nízkorizikových aktív,
b)
nie je zaťažená právami tretích strán a je k dispozícii systému ochrany vkladov.
(8)

Dostupnými finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú hotovosť, vklady a nízkorizikové ...

(9)

Nízkorizikovými aktívami sa na účely tohto zákona rozumejú aktíva podľa osobitného predpisu7m) alebo ...

§ 4
Účasť bánk na ochrane vkladov
(1)

Banky, ktoré prijímajú vklady, sú povinné zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane vkladov a platiť ...

(2)

Pobočky zahraničných bánk sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov a platiť príspevky podľa tohto ...

a)
nie sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, alebo
b)
sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo v menšom rozsahu, ako to ustanovuje ...
(3)

Pobočka zahraničnej banky nie je povinná zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, ak v nej ...

(4)

Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov neplatí pre banku so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu ...

(5)

Náhrady poskytované za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa zúčastňuje na ochrane ...

(6)

V rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom sú chránené vklady uložené v bankách a v pobočkách ...

(7)

Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona vzniká banke dňom prijatia prvého vkladu ...

(8)

Úroveň a rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom ...

(9)

Národná banka Slovenska pri oznamovaní udelenia bankového povolenia podľa osobitného predpisu8a) informuje ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÍSPEVKY BÁNK DO FONDU

§ 5
Druhy príspevkov
(1)

Banky sú povinné uhradiť do fondu tieto príspevky:

a)
vstupný príspevok,
b)
ročný príspevok,
c)
mimoriadny príspevok.
(2)

Vstupný príspevok je jednorazový príspevok banky.

(3)

Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok banky.

(4)

Mimoriadny príspevok je príspevok banky, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu ...

§ 6
Výška príspevkov
(1)

Výška vstupného príspevku je 35 000 eur.

(2)

Výšku ročného príspevku na príslušný kalendárny rok určuje fond pre každú banku najneskôr do 1. apríla ...

(3)

Výšku mimoriadneho príspevku ustanovuje tento zákon alebo určuje fond [§ 17 ods. 1 písm. j)] pre všetky ...

(4)

Výšku príspevkov podľa odsekov 2 a 3 určuje fond tak, aby k 3. júlu 2024 suma dostupných finančných ...

(5)

Fond pri určovaní výšky ročných príspevkov zohľadňuje výšku záväzkov fondu. Fond zároveň zohľadňuje ...

(6)

Suma dostupných finančných prostriedkov môže zahŕňať platobné záväzky, ktoré nesmú presiahnuť úroveň ...

(7)

Lehotu podľa odseku 4 môže Rada fondu predĺžiť najviac o štyri roky, ak fond k 3. júlu 2024 vyplatil ...

(8)

Do cieľovej úrovne sa nezapočítavajú príspevky podľa osobitného predpisu.1a)

(9)

Fond pri výpočte výšky príspevkov môže využiť aj vlastné metódy výpočtu príspevkov po ich predchádzajúcom ...

(10)

Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie fondu o ročnom príspevku alebo mimoriadnom príspevku sa nevzťahujú ...

§ 7
Splatnosť príspevkov
(1)

Vstupný príspevok je banka povinná uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane ...

(2)

Ročný príspevok je banka povinná uhradiť vždy najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka, ak ...

(3)

Mimoriadne príspevky sú banky povinné uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu, ak splatnosť mimoriadneho ...

(4)

Banky uhrádzajú príspevky v eurách. Pri ochrane vkladov v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na ...

(5)

Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, nie je povinná uhrádzať fondu príspevky, ...

(6)

Banka, ktorá neuhradí riadne a včas príspevok fondu, je povinná z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu ...

(7)

Ustanovením odsekov 6 a 8 až 10 nie je dotknutá zodpovednosť banky podľa osobitných predpisov.9b)

(8)

Ak fond zistí, že si banka neplní svoje povinnosti podľa tohto zákona, bezodkladne o tom informuje Národnú ...

(9)

Ak si banka nesplnila svoje povinnosti podľa tohto zákona ani napriek opatreniam prijatým podľa odseku ...

(10)

Ak si banka ani do uplynutia lehoty podľa odseku 9 nesplnila svoje povinnosti podľa tohto zákona, fond ...

TRETIA ČASŤ

NÁHRADA ZA NEDOSTUPNÉ VKLADY

§ 8
Neschopnosť banky vyplácať vklady
(1)

Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov ...

(2)

Ak je v banke zavedená nútená správa11) a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku ...

(3)

Národná banka Slovenska vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do troch pracovných dní od doručenia ...

(4)

Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení banky za neschopnú vyplácať vklady sa nevzťahujú ...

(5)

Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí banke alebo správcovi a fondu.

(6)

Dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, až do skončenia vyplácania náhrad podľa ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí pri výkone dohľadu nad bankami skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ...

§ 9
Náhrada za nedostupný vklad
(1)

Za nedostupný vklad v banke podľa § 3 ods. 5 má vkladateľ právo na náhradu od fondu v eurách; náhradu ...

(2)

Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom, ktorého výška sa zisťuje podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10 ...

(3)

Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky týmto zákonom chránené nedostupné ...

(4)

Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci ...

(5)

Vkladateľovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho vklad nie je splatný do konca lehoty ...

(6)

Fond poskytuje náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad podľa odseku ...

a)
pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie,
b)
súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných ...
c)
bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným ...
(7)

Skutočnosti podľa odseku 6 vkladateľ oznámi banke pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy ...

(8)

Fond môže odložiť vyplácanie náhrady, ak

a)
nie je isté, či má osoba nárok na náhradu alebo je vklad predmetom právneho sporu,
b)
sa na vklad vzťahujú reštriktívne opatrenia,15)
c)
sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa § 3 ods. 5 písm. ...
d)
ide o náhradu podľa odseku 6,
e)
sa vyplácanie uskutočňuje prostredníctvom systému ochrany vkladov iného členského štátu podľa § 10 ods. ...
f)
je voči vkladateľovi alebo inej osobe nárokujúcej si náhradu vedené trestné konanie v súvislosti s legalizáciou ...
(9)

Fond nevyplatí náhradu za nedostupný vklad, ak sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3 ...

(10)

O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.

§ 10
Vyplácanie náhrad
(1)

Fond najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo vykonateľného ...

(2)

Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do siedmich pracovných dní od vyhlásenia podľa § 8 ods. ...

(3)

Banka alebo správca je povinná údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo výrokom ...

(4)

Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady spravidla prostredníctvom banky. Na tento účel je oprávnený ...

(5)

Osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, musí preukázať podľa druhu vkladu, že ...

a)
platným občianskym preukazom,15b)
b)
platným cestovným pasom,15c) diplomatickým pasom,15c) služobným pasom,15c) a ak ide o cudzinca, povolením ...
(6)

V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným ...

(7)

Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.

(8)

Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava v eurách podľa referenčného výmenného kurzu určeného ...

(9)

Ak nemohol vkladateľ alebo iná osoba podľa § 9 ods. 5 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov ...

(10)

Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, sú v rámci preukazovania ...

a)
osobné údaje15eaa) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, ...
b)
identifikačné údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 4 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d)
doklady a údaje o vkladoch a iných pohľadávkach a záväzkoch voči banke s nedostupnými vkladmi, o oprávnení ...
(11)

Náhrada za nedostupný vklad sa nesmie poskytnúť a vyplatiť,15eaa) ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá ...

(12)

Ak sa v období do 31. decembra 2023 vyplácanie náhrad neskončí do siedmich pracovných dní od vyhlásenia ...

(13)

Fond komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku.

(14)

Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady v pobočke banky umiestnenej v inom členskom štáte vo svojom ...

(15)

Fond sprostredkuje vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky z iného členského ...

(16)

Osoba iná ako vkladateľ podľa odseku 5, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad za vkladateľa, ...

(17)

Na účely odsekov 14 a 15 a § 13 ods. 7 sa vyžaduje písomná zmluva medzi fondom a príslušným systémom ...

§ 11
Zánik a vznik niektorých práv
(1)

Dňom vyplatenia náhrady zaniká pohľadávka vkladateľa voči banke v rozsahu rovnajúcom sa vyplatenej náhrade ...

(2)

Fond si môže uplatniť voči banke aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad. ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy medzi fondom a bankou, za ktorú fond vyplatil náhrady ...

(4)

Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo vkladateľa alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si ...

§ 11a
(1)

Výplata náhrady za nedostupný vklad, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 9 ods. ...

(2)

Fond môže uplatniť všetky námietky voči vkladateľovi, ktoré by mohla uplatniť voči vkladateľovi banka, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

FOND

§ 12
Práva a povinnosti fondu a povinnosti bánk
(1)

Fond môže žiadať od banky na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo súvisiace s jeho činnosťou ...

(2)

Fond môže informácie a podklady podľa odseku 1 získať aj vlastným zisťovaním v banke a má právo kontrolovať ...

(3)

Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ...

(4)

Banky sú povinné

a)
platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b)
poskytovať fondu informácie podľa odseku 1, v lehote a spôsobom stanoveným fondom,
c)
zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane vkladov podľa ...
d)
neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 3 ods. 5 ...
e)
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať chránené vklady a kryté vklady podľa tohto zákona,
f)
poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade a následne raz ročne počas vedenia vkladu informáciu ...
g)
poskytnúť vkladateľovi potvrdenie, že jeho vklad je chránený alebo nie je chránený, a to v každom jeho ...
h)
poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade informáciu o skutočnostiach podľa § 9 ods. 3. ...
(5)

Banky nesmú zverejňovať informácie o ochrane vkladov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 4 písm. ...

(6)

Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia jeho úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať ...

(7)

Fond vykonáva pravidelne, najmenej raz za tri roky, stresové testovanie systému ochrany vkladov; pritom ...

(8)

Fond je povinný každoročne do 31. marca príslušného kalendárneho roka predložiť Európskemu orgánu dohľadu ...

a)
celkovej sume krytých vkladov v Slovenskej republike,
b)
sume všetkých uhradených príspevkov.
(9)

Fond na svojom webovom sídle informuje o ochrane vkladov podľa tohto zákona, a to najmä o postupe vyplácania ...

(10)

Ak banka pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero ochranných známok podľa osobitného predpisu,15gb) ...

(11)

Ak má vkladateľ v banke zriadený internetbanking alebo inú aplikáciu elektronického bankovníctva, informácie ...

§ 13
Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)

Zdrojmi fondu sú

a)
príspevky od bánk podľa § 5,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4, vrátane príjmov z predaja štátnych cenných ...
c)
úvery podľa odseku 2,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré fond nadobudol podľa § 11,
e)
návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu plnenia úloh fondu a systému ochrany ...
f)
ďalšie príjmy podľa osobitných zákonov.
(2)

Fond môže požiadať Garančný fond investícií, Národnú banku Slovenska15ha) alebo iné banky o poskytnutie ...

(3)

Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo v Štátnej ...

(4)

Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupné ...

a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 2,
c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 1 písm. e),
d)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu,
e)
zabezpečenie účelu podľa osobitného zákona,15j)
f)
úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných zákonov,
g)
financovanie riešenia krízovej situácie podľa osobitného zákona1a) do výšky maximálne 50 % z cieľovej ...
(5)

Ak sa prostriedky fondu znížia o viac ako jednu tretinu z cieľovej úrovne v dôsledku ich využitia na ...

(6)

Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

(7)

Fond je ku dňu zániku účasti banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike povinný previesť ...

§ 13a

Ak výška poskytnutých prostriedkov podľa § 13 ods. 4 písm. g) prevyšuje hodnotu finančných prostriedkov ...

§ 14
(1)

Fond je povinný viesť účtovníctvo, zabezpečiť jeho preukaznosť a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného ...

(2)

Účtovnú závierku fondu povinne overuje audítor.

Orgány fondu

§ 15
Orgány fondu sú
a)

Rada fondu,

b)

Prezídium fondu,

c)

Dozorná rada fondu.

§ 16
Rada fondu
(1)

Najvyšším orgánom fondu je Rada fondu.

(2)

Rada fondu sa skladá zo siedmich členov; ich funkčné obdobie je štvorročné. Troch členov Rady fondu ...

(3)

Zástupcovia jednotlivých bánk na schôdzu zástupcov bánk sú určení štatutárnym orgánom príslušnej banky ...

§ 17
Pôsobnosť Rady fondu
(1)

Do pôsobnosti Rady fondu (ďalej len „rada“) patrí najmä

a)
voliť a odvolávať členov Prezídia fondu,
b)
voliť a odvolávať členov Dozornej rady fondu, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
voliť a odvolávať predsedu rady a podpredsedu rady,
d)
schvaľovať rokovací poriadok rady a Prezídia fondu,
e)
schvaľovať stanovy fondu,
f)
schvaľovať rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 13 ods. 4 písm. ...
g)
schvaľovať ročnú účtovnú závierku fondu,
h)
schvaľovať výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorú každoročne vypracúva fond a ...
ch)
rozhodovať o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určovať spôsob výplaty náhrad,
i)
stanovovať ročne finančnú politiku fondu,
j)
určovať výšku ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov, lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov ...
k)
schvaľovať všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách,
l)
schvaľovať pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní ...
m)
schvaľovať odmeňovanie členov Prezídia fondu a zásady odmeňovania zamestnancov fondu,
n)
schvaľovať pravidlá postupu fondu vrátane orgánov fondu pri zabezpečovaní plnenia úloh a činností fondu ...
(2)

Rozhodnutie rady podpisujú najmenej dvaja členovia rady, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady alebo ...

(3)

Členovia rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania rady a nezúčastňujú ...

(4)

Členovia rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými informáciami, dokladmi a ...

§ 18
Prezídium fondu
(1)

Prezídium fondu sa skladá z predsedu Prezídia fondu a ďalších dvoch členov, ktorých volí a odvoláva ...

(2)

Predseda Prezídia fondu a ďalší členovia Prezídia fondu sú zamestnancami fondu.

§ 19
Pôsobnosť Prezídia fondu
(1)

Prezídium fondu (ďalej len „prezídium“) zabezpečuje činnosť fondu vrátane vykonávania rozhodnutí rady. ...

(2)

Prezídium koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných ...

(3)

Prezídium zabezpečuje vykonávanie úloh Fondu podľa tohto zákona a osobitného zákona1a) súvisiacich s ...

§ 20
Dozorná rada fondu
(1)

Dozorná rada fondu sa skladá zo siedmich členov, ich funkčné obdobie je štvorročné.

(2)

Tromi členmi Dozornej rady fondu sú zástupcovia bánk, ktorých volí a odvoláva rada na základe návrhov ...

(3)

Dozorná rada fondu volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.

(4)

Členmi Dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady, členovia prezídia ani iní zamestnanci fondu.

§ 21
Pôsobnosť Dozornej rady fondu
(1)

Dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada“) dohliada na činnosť a hospodárenie fondu, rady a prezídia ...

(2)

Členovia dozornej rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania dozornej ...

(3)

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať ...

(4)

Členovia dozornej rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými informáciami, dokladmi ...

§ 21a
Úrad fondu

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného ...

§ 22
Dohľad nad činnosťou fondu
(1)

Fond podlieha dohľadu,17) ktorý z hľadiska dodržiavania tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže ako opatrenie na nápravu navrhnúť ...

§ 22a

Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom17a) zapisujú meno, priezvisko, ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 22b
(1)

Na účel zabezpečovania činnosti systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, sústreďovania príspevkov ...

(2)

Na účely uvedené v odseku 1 sú banky povinné aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) sprístupniť ...

(3)

Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) ...

(4)

Zástupcovia bánk v orgánoch fondu nie sú oprávnení oboznamovať sa a disponovať s informáciami nadobudnutými ...

§ 22ba
(1)

Pobočka zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijíma vklady na základe požívania výhod ...

(2)

Ak sa pobočka zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijíma vklady na základe požívania ...

(3)

Ak sa vklady uložené v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany vkladov ...

(4)

Na pobočku zahraničnej banky, ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, ...

(5)

Účasť pobočky zahraničnej banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike zaniká písomnou výpoveďou ...

§ 22c
(1)

Banka, ktorá sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona a ktorej z dôvodu zlúčenia ...

a)
o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov a o ...
b)
o systéme ochrany vkladov, ktorý po zmene účasti banky na systéme ochrany vkladov bude zabezpečovať ...
(2)

Banka, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, je najmenej 12 mesiacov pred uskutočnením zmeny svojej účasti na ...

a)
písomne oznámiť fondu a Národnej banke Slovenska presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany ...
b)
každému vkladateľovi, na vklady ktorého sa vzťahuje zmena systému ochrany vkladov, doručiť osobitné ...
c)
preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny ...
(3)

Splnenie povinností banky uvedených v odsekoch 1 a 2 je odkladacou podmienkou na zmenu18bb) účasti tejto ...

(4)

Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia banky, ktorej zanikla účasť na systéme ochrany vkladov podľa ...

(5)

Informáciu pre vkladateľov podľa odseku 1 písm. b) je povinná vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch ...

a)
zahraničná banka, ktorá podľa osobitného predpisu18bc) vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej ...
b)
zahraničná finančná inštitúcia, ktorá podľa osobitného predpisu18bc) vykonáva bankové činnosti na území ...
(6)

Banka je povinná poskytnúť vkladateľovi tri mesiace po zverejnení informácie podľa odseku 1 bezplatný ...

§ 22d

Banka zrozumiteľne a v slovenskom jazyku písomne informuje vkladateľov o ukončení svojej účasti v systéme ...

Postup pri zavádzaní ochrany vkladov

§ 23
(1)

Banky, ktoré sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, sú povinné do 30 dní od ...

(2)

Prvú splátku ročného príspevku sú banky povinné uhradiť na účet fondu do 20 dní od doručenia rozhodnutia ...

§ 24

Ustanovujúcu schôdzu rady zvolá Národná banka Slovenska do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. ...

§ 25
(1)

Za vklady v Slovenskej sporiteľni, a. s., v Investičnej a rozvojovej banke, a. s., a vo Všeobecnej úverovej ...

(2)

Banky uvedené v odseku 1 sú povinné na žiadosť vkladateľa podanú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti ...

(3)

Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskej únie, sa § 16 ods. 2, § 17 písm. b) a § ...

(4)

Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskej únie, je rada sedemčlenná a dozorná rada ...

(5)

Rada podľa odseku 4 zvolá najneskôr 30 dní pred uplynutím jej funkčného obdobia prvú schôdzu zástupcov ...

§ 26
(1)

Pri zriadení osobitného bežného účtu s označením „notárska úschova“3) alebo pri najbližšej dispozícii ...

(2)

Na účely výpočtu náhrady z fondu za vklad na účte podľa odseku 1 je notár,3) ktorý je majiteľom tohto ...

(3)

Náhrada za vklad sa poskytne v rovnakej výške, v akej by sa poskytla v prípade, ak by každá z uvedených ...

(4)

Notár poverený, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený ...

§ 26a
(1)

Nárok na náhradu a výška náhrady za nedostupný vklad v banke, ktorý je chránený týmto zákonom, sa posudzuje ...

(2)

Činnosti a úlohy fondu podľa tohto zákona nie sú vykonávané na účel podnikania.18c)

§ 26b
(1)

Predsedovi rady a predsedovi dozornej rady za výkon ich funkcie patrí mesačná odmena vo výške 500 eur. ...

(2)

Vykonávanie činností vyplývajúcich z funkcie člena rady alebo člena dozornej rady, ktorý je zástupcom ...

§ 27
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia rady, členovia dozornej rady, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, prostredníctvom ktorých ...

(2)

Rada z dôvodov verejného záujmu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady, dozornej rady ...

§ 28a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2001
(1)

Za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 pred dňom, keď sa Slovenská ...

(2)

Ak bude zistený a zaokrúhlený násobok podľa odseku 1 vyšší ako suma, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 ...

(3)

Nárok na náhradu a výška náhrady za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § ...

(4)

Ročný príspevok stavebnej sporiteľne20) je od 1. decembra 2001 do 31. decembra 2002 50 % z určeného ...

§ 28b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)

Obchodná spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) prvom alebo druhom bode okrem ...

(2)

Na účely výpočtu štvrťročnej splátky ročného príspevku sa vklady právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje ...

§ 28ba
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od nadobudnutia účinnosti tohto zákona

Výšku príspevku podľa tohto zákona na rok 2006 určí fond pre všetky banky, a to najneskôr do 27. decembra ...

§ 28bb
Prechodné ustanovenie

Za vklad chránený podľa tohto zákona, ktorý sa stal nedostupným predo dňom účinnosti tohto zákona, sa ...

§ 28bc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010

Akciová spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. c) prvom alebo druhom bode, je povinná najneskôr ...

§ 28bd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)

Výška štvrťročných splátok ročného príspevku na tretí štvrťrok a štvrtý štvrťrok roku 2012 je 0 % z ...

(2)

Fond je povinný do 20. septembra 2012 vrátiť banke uhradenú sumu štvrťročnej splátky ročného príspevku ...

(3)

Výška ročného príspevku na rok 2013 je 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom.

§ 28be
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2014
(1)

Výška štvrťročných splátok ročného príspevku na tretí štvrťrok a štvrtý štvrťrok roku 2014 je 0,01 % ...

(2)

Fond je povinný do 20. augusta 2014 vrátiť banke uhradenú sumu štvrťročnej splátky ročného príspevku ...

§ 28bf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2015
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 15. ...

(2)

Vklady v bankách, ktoré boli uložené a neboli celé vyplatené pred 15. októbrom 2015, sa rozlišujú na ...

(3)

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné po 14. októbri 2015 bezodkladne informovať vkladateľov ...

(4)

Vstupný príspevok, ročný príspevok ani mimoriadny príspevok uhradený fondu podľa ustanovení § 5 až 7 ...

(5)

Každá banka, ktorá sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, je najneskôr 30. novembra ...

(6)

Fond určí pre každú banku výšku ročného príspevku za rok 2016 najneskôr do 1. apríla 2016 a výšku ročného ...

(7)

Prvé stresové testovanie systému ochrany vkladov podľa § 12 ods. 7 vykoná fond do 3. júla 2017.

(8)

Vyplácanie náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady podľa § 10 ods. 2 sa musí skončiť najneskôr ...

a)
20 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 15. októbra 2015 ...
b)
15 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 2019 ...
c)
10 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 2021 ...
§ 28c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej ...

1.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska môže poskytnúť úver Fondu ochrany vkladov4a) najviac na tri mesiace.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

„4a) § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene ...

2.

§ 36 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
činnosťou Fondu ochrany vkladov.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Michal Kováč v. r. Ivan Gašparovič v. r. Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Mimoriadne ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované ...

  Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.

  VZOR INFORMAČNÉHO FORMULÁRA PRE VKLADATEĽA

  Základné informácie o ochrane vkladu Vklady v (vložte názov banky) chráni: [vložte názov príslušného ...

  (*)

  Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu. [Len ak je to vhodné] Váš vklad je chránený zmluvným systémom ...

  (**)

  Všeobecná úroveň krytia Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, ...

  (***)

  Úroveň krytia pre spoločné vklady Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 eur vzťahuje ...

  (****)

  Vyplatenie náhrad Zodpovedným systémom ochrany vkladov je [vložte názov a adresu, telefónne číslo, e-mail: ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1a)  Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1aa)  Napríklad zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1ab)  Čl. 113 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych ...
 • 1ac)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
 • 2a)  § 5 písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2b)  § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 2c)  § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 3)  § 70 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 6)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 7a)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 7aa)  Napríklad § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z., § ...
 • 7b)  § 782, 785, 879d a § 879e ods. 5 Občianskeho zákonníka.
 • 7c)  § 5 a § 99 ods. 3 písm. h) a odsek 15 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...
 • 7d)  Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 7e)  § 2 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 7f)  Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 7g)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7h)  Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2015 Z. z.
 • 7i)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
 • 7j)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7k)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7l)  Napríklad zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 7m)  Čl. 336 ods. 1 tabuľka č. 1 položky patriace do prvej alebo druhej kategórie nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ...
 • 8)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8a)  § 19 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 520/2011 Z. z.
 • 8b)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 9)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 9a)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým ...
 • 9b)  Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 10)  § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
 • 11)  § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 11a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12a)  § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 12aa)  § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
 • 13a)  § 101 a 785 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného ...
 • 13b)  § 781 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Napríklad § 325 ods. 2 písm. c) Civilného sporového poriadku, § 179 a 180 Civilného mimosporového poriadku. ...
 • 14a)  § 29 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.§ 15 písm. c) zákona č. 650/2004 ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z. ...
 • 15a)  § 682 až 691 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 15aa)  § 54 a 55 zákona č. 483/2001 Z. z. § 8, § 14 ods. 1 písm. a) a l) a § 50 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona ...
 • 15aaa)  § 22 ods. 1 a § 31 až 33b Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 15aab)  § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 15ab)  Zákon č. 36/1967 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 15b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 15c)  Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
 • 15d)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 15ea)  § 492 a § 546 až 550 Občianskeho zákonníka.
 • 15eaa)  § 7 ods. 3 a § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 15eab)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 15f)  § 9 vyhlášky Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Štátnej ...
 • 15fa)  Napríklad zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 16 ods. 1 delegovaného nariadenia ...
 • 15fa)  Čl. 20 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/63.
 • 15g)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení ...
 • 15ga)  Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 15gb)  Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
 • 15h)  § 8 ods. 1 písm. i) a ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 15ha)  § 18, 19, 23 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 15i)  § 2 ods. 3 a § 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z.
 • 15ia)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 15j)  § 4 ods. 3 prvá veta zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o ...
 • 16)  Zákon č. 431/2002 Z. z.
 • 16a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. ...
 • 17a)  § 28 ods. 1 písm. a) až e) Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 18)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 18a)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. ...
 • 18b)  § 91 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 18ba)  Napríklad § 69 a 69a, § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
 • 18bb)  § 36 ods. 1 a 2 prvá veta, § 39 a § 452 Občianskeho zákonníka.
 • 18bc)  § 11 ods. 1 až 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 18c)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 18d)  Napríklad § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 18e)  § 112 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 20)  § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore