Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 3/2024-112 z 28. februára 2024 o pozastavení účinnosti čl. I, čl. II bodu 39, čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 a čl. XVII zákona z 8. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 41/2024 účinný od 11.03.2024

Platnosť od: 11.03.2024
Účinnosť od: 11.03.2024
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Ústavné súdnictvo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Uznesenie 41/2024 s účinnosťou od 11.03.2024

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore